Skip to main content

Full text of "Carmina"

Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| /■ y ^ yX - -/ n\ r ■ > H^ M E R I 

A R M I N A SECUNDUM RECENSIONEM WOLFn CUM PRAEFATIONE GODOFREDI HERMANNI. 


EDITIO STEREOTYPA. VOLUMEN I. 

I L I A S. .* ^, ^LIPSIAE 

SUMTIBU8 ET TTPIS CAROLI TAUCHNITII. 
MENSG AU6. HDCCCXXVH. ■\ ■'<n H M E R I I L I A 8 SECUNDmi RECENSIONEM WOLFU CUM PRAEFATIONE GODOFREDI HERMANNI. -^m sc^ &^ r.lBRARY. Rd uNr EDITIO STEREOTYPA. LIPSI AE BUMTIBUa ET TTPIS CAROLI TAUCHNITin MENSE AUe. HDCCCXXVII. \4^^'^/^^ PRAEFATIO 

GODOFREDI HERMANNL Car. Tauclinititts quum artis suae eximium aliquod at- 
que ex omni parte perpolitum specimen edere eonsti- 
tuisset, prae ceteris scriptoribns talis monimenti ho- 
norem Homero deberi iudicarit. Itaque utrumque poe- 
ma ex recensione ea, quae et norissima et optima es- 
set, tanta cura impressit, ut praemio proposito provo- 
care ausus sit, si quis aliquid naeyi a correctoribus re- 
lictum deprehendisset. Quod ea caussa fecit, ut emen- 
datis, si qui inyenti essent erroribus, tabulae ex metallo 
fusae ab pmni prorRns inendo liberae fierent. Quod con- 
silium quum omnino est magnopere laudandum, tum 
maxime in Homero, cuius scriptoris lectionem etsi 
hodie omnes fatentur ita necessariam esse, ut ea iani 
puerilem aetatem imbuendam esse concedant, tamen ne- 
scio an haud ita multi, aut quanta sit eius utilitas, aut 
quomodo ille, maximam ut utilitatem afferat, legendus 
sit, satis compertum habeant. Id igitur si paucis expla- 
naverim, fortasse operae pretium fecero, praesertim 
quum, quod ipse ait, 

rijv yaQ doidtjv (loiXXov ininXeiova Sv&Qooitoi, 
^Ttff dHovovreiJai veoardTrj dfiq^ineXjjrai, 
id etiam in litteris accidere videamus , ut alio tempore 
alia magis probentur ac praecipue placeant: Teluti VI 

nttnc 9 ex quo maiore quodam studio tragoedia tractari 
coepta est, minorem Homero curam impendi animad- 
Tcrtimus: non recte, et, si qiiid rideo, ut ne tragico- 
rum quidem coguitio tantum, quantum aliter habitura 
esset, lucri ea re capiat. 

Est Homerus Graecorum scriptorum multo et fa- 
cillimus et diilicillimus : facillimus delectari cupienti- 
bus; diflicillimus inquirentibus yel in dictionem eiiis, 
Tcl in res quas commemorat, tcI in carminum ipsorum 
originem et compositionem. Hla , quibus diffioilis est, 
nunc mittam, dicamque tantum de iis quae facilia ount. 
Haec enim ante sunt cognoscenda, quam ad illa quis 
possit accedere: fallereturque, qui putaret initium fieri 
posse perrestigandis illis diiHcilibus. Nam sunt illa 
maximam partem ita comparata, ut ne animadverti qui- 
dem difficultas possit, nisi summa familiaritate cum 
his carminibus contracta» Quae familiaritas paratur 
recte legendo. Est autem recte legere scriptorem , ita 
legere, ut eum sic intelligamus , uti ipse intelligi vo- 
luit. Atqui poeta epicus delectare Tult narrando. Idque 
Homerus ita facit, ut nec quae narrat obscura sint, nec 
dictione utatur impedita. Refert enim Tel sibi ipsi Tisa, 
Tel ab aliis accepta, TclTuIgo credita, eaquesic, ut 
ipsum iis fidem habere pateat. Dicendi genus autem 
quo utitur, ita planum et simplex est, ut neque in con- 
structione Tcrborum, neque in sententiis ^idquam sit, 
quod morari lectorem possit, nisi forte tcI significatio- 
nes Terborum quorumdam, Tcl temporum modorumque 
ratio, Tel Tis particularum. Verum ne haecquidem 
magni momenti sunt. Nam Terba iila plerumque talia sunt, ut .etlamsi penitus explicari nequeant, tameii 
quid sibi relint aut quid ad ornatum orationis eonfe-» 
rant, facile percipi possit; temporum autem modorum- 
que UEius , in quo genere adhuc laborant grammatici, 
certe non impedit quin sensus dictorum intelligi possit ; 
denique particulae, quarum ut copia admirabiiis , ita 
eximia ad yenustatem orationis yis est, ipsae potesta" 
tem suam saepe et multuin legenti aperiunt. 

£x his consequitur, quos recte Homeri lectione 
imbuere yolumus, eo perducendos esse, ut postquam ex 
tribus quattuorye rhapsodiis formas yerborum constru- 
ctionumque regulas a magistro acceperint, deinde reli- 
qua ipsi oblectationis caussa legere possint. Eoque fine 
totus iis perlegendus est Homerus : in qua rc haec tria 
sunt obseryanda: primo, ut id hoc ipso fine, qui est in 
percipienda carminum illorum pulcritudine positus , fa- 
ciant; deinde, ut quantum fieri possit perpctua sit 
lectio, neqae ad alios scriptores diyertat; denique ut 
saepius legant Homerum, totumque imbibant: quod 
eo facilius fit, quia quo saepius illa carmina legimus, 
eo magis animum retinent , magis magisque ^atescen- 
tibus innumerabilibus illis yirtutibus, quae ubique dis- 
seminatae non nisi paullatim animis sese insinuant. 

Horum singula quid prpsint, paucis declarabo. 
Ac quod primum posui, non alio fine quam oblectatio- 
nis caussa legendum esse Homerum, id eiusmodi est, 
ut non solum iucundam reddat eam leetionem, legen- 
temque retineat atque ad repetitiouem legendi inyitet, 
sed etiam ut eum doceat illud ipsnm eogitare ac «en- 
tire , quod eogitaii seatiriqne yoluit poeta. In qua re VIII 

^gregium adittmenttiiii est recitatio rennum , quae iit 
alta Tocc et ad leges nnmerornm : qnos non toIo pe- 
des inteliigi, per qnos pneri TCTsns scandere discunt, 
sedmembra, incisa, ordinesqne numeromm,' in qui- 
bus simul et metrnm Tcrsns heroiei, et caesurae, quas 
Terborum interpnnctiones iieri iubent, rite notantur: 
quod sic demnm dirina ris et Tirtns qnnm numerornm, 
tum quibus illi ornandis inserTiunt sententiarum appa- 
ret. Quod autem dicebam , illud ipsum quod Toluisset 
poeta, neque aliud quidquam cogitandum senticndum- 
que esse , quod hac ratione optime facillimeque conse- 
quimur, id non Ictc quid, sed summum maximique 
momenti esse putandum est. Nam in ea re denique 
omnis iusta scientia continetur, neque aut interpre- 
tatio aut intelligentia scriptoris appeliari potest, quae 
aliud quam illi in mente erat amplectitur. Id igitur quo 
tandem in scriptore melius faciHusque discatur, quam 
qui est maxime omnium plaaus ct simplcx, neque aut 
res continet obscuras «tque ambiguas , aut dictione 
utitur alia, quam quae maxime est humanae naturae 
conTcniens? Quod secus est in iis scriptoribus , qui 
tcI propter rerum quas tractant suhtiiitatem aut impli- 
cationem, Tclpropter orationis genus exquisitum Tariis- 
que figuris distinctum, largam praebent ct dubitandi 
materiam et occasionem crrandi. 

Secunfcm es^, n» lectio sit perpetna, neque in- 
terpelletur aliorum lectione scriptomm. Apertum eat 
enim, quo qnis plnva simul tractet, eo magis distrahi 
aftentionem animi rerum Tarietate, impedirique qtio 
minns ea perdipiat, quiic propria singnlorum sunt: quo ) 

IX 

fit iit eonfundantur omnia ac permisceantur, nee di- 
stingui quae diyersa sunt possint. Quod a plerisquenon 
satis animo reputari yidemus. Unde et in puerorum 
institutione multum in hoc genere peccatur, et qui 
maturiore aetate ipsi sua studia regunt, saepe quo plu- 
ra cognoscere laborayerunt, eo pauciora cognita ha- 
'bere reperiuntur. 

Tertio deniqiie etiam eurandum est, ut repetatur 
lectio. Nam prima cuiusyis scriptoris lectio rix aliam 
babet utilitatem, quam ut imaginem aliquam scriptoris 
animo concipiamus , non ut eius ingenium penitus co- 
gnoscatnr : neque omnia quae ei propria sunt quibus- 
que differt ab aliis seriptoribus percipi, sed notari tan- 
tum ad quae potissimum attendere debeamus potest. 
Quarum rerum eopia augetur repetenda lectione, quo- 
qne saepius repetitur, eo magis in animum lectoris pe- 
netrat scriptoris ingenium. Id autem ut in Homero 
consequantur qui antiquitati studia sua dedunt, non 
solum propterea necessarium est, quia quum caeteri 
scriptores omnes plus minus ex Homero tamquam ex 
communi fonte hauserunt , tum linguae Graecae omnis 
ratio quasi radices suas in hoc poeta habet, sed etiam, 
qnod summum est , quia per huius lectionem simplici- 
tati illi adsuescimus, quae fundamentum est yerae 
accnrataeque scientiae. Nulla enim in re saepius e€ 
gravius periclitari reterum scriptorum interpretationem 
videmus, quam quod simplicibus impedita, planis con- 
toita, apertis obscura, ultro se offerentibus quaesita, 
propriis aliena praeferuntur : quod quid denique aliud 
est, quam vefa posthaberi falsis? Idque commune est Titiuiii omnittin, qui discendi initium iiM scrlptoribu^ 
legendis fecerunt, qui longius ab nafurali Homeri sim- 
plicitate absunt: ita ut in interprete tcI critico, quem- 
cumque iile scriptorem tractet, facile cognosc^s, utrum 
ab Uomero ad alios scriptores progressus sit, an ab his 
ad Homerum pervenerit. Atque haud scio an perpauci 
hodie inreniantur, qui in hoc genere rectam sint viam 
ingressi , in iisque etiam eorum nonnulli , qui in ipsius 
Homeri interprctatione elaborarunt» Quo magis id ve- 
lim omnibus, qui antiquitatis studift amplectuntur, 
'* eurae cordique esse, ut sic demum se recte his litteris 
atque utiliter operam daturos putent, si summi illius 
poetae oarminibus ingenim^ auum ad simplicitati^m, 
quae pra.eatantis8ima illorum studiorum adiutrixest, 
conformayerint. HOMERI ILIAS. IAIAA02 A. Rogatnr ab initto Musa , ut cantum praecipiat de cladibiu ad 
Ilium, Achillis iram consequutis (i-?)* Yenit in concionem 
Achivorum Chrjses, sacerdos ApoUinls, filiam suam redemptu- 
rus, bello nuper captam, et honoris causa datam Agamemnoni 
(8-21). Jllo cum ignominia repulso, fnnestam Inem Apollo 
p^ exercitum spargit (22-62). Habet concionem Achilles ob 
placandimi deimi, in qua Calchas vates calamitate eos leyatum 
iri reducenda Chryseide censet, auctore imprimis Achille (55- 
129). Ita irritatus Agamemno atrocia inrgia nectit cum Achille ; 
et Chrysae qnidem filiam reddere non recusat, sedilli, quod 
praemiiun virtntis retulerat, Briseidem eripit, qiiamvis obni- 
tente Nestore (l3o-5ii et 5i8-547). Hac incensus iniuria star- 
tuit acer iuvenis se cum Myrmidonibus a belli societate seiun- 
gere: quod propositum a matre eius Thetide coufirmatur, quae 
et supplicanti ultionem promittit (548-427). Interea publice 
lustratur exercitus, et sacra fiunt Apollini (5 12 -5 17): tum 
. Chrjseis domum reducitur ima cum hostiis piacularibus, quibiis 
mactatis scelus expiatur (428-487). Thetidi iam Olympum 
adeunti luppiter occulte annuit, victores in proeliis fore Troia- 
nos, donec AchUli ab Achivis satisfactum fiierit (488—535). In- 
nonem, infestam Troianis, pungunt haec clandestina consilia; 
inde rixatur cum love super coenam (534 -567). Ea re contri- 
statur omnis consessus deorum , quos tandem ad hilaritatcm re- 
vocat Vulcamis (568- 61 1). 

jtoifiog. Mijv i g. 

Jylfinv aeide, 'd^Ba, IltjXjjiadeoo Jixikiiog, 
ovXonivqv, § iwqi' ^x^^^^^ aXye' i&r^xevy 
^oXXag If Iqid-iiiovg ypvjnag Jkidi ^QOiaxpev 
^Qoiatv, avTOvg de iXcoQia revx^ nvvea<yiv 
5 oioovpiai rs iiaat — Jiog d' heXeiezo ^ovX^q — 
«S ov d?/ zaTtQmra diaa^vijrt^v eQiaavte 
JlzQeid^g T8, ava^ avdQoiv, xal diog Jf;f«Al«t;ff. 
Tig T OQ aq)ooe d-e&v eQtdi ^vveijne fiaxeaO^ai ; 
Biai. A 2 lAlAJOS A. 

Afj^ovg xa! Aioq vtog. 6 yaq ^atJiX^i xoXoad^eigj 

10 vovoov ava arQarov a>Q<Te xan^v, oXixovzo de Xaot^ 
ovveHazov X^vat^v ^rifif](J oQt^TfJQa 
ATQeidtjg, 6 yaQ ^Xd-e •d-oag ml vijag AxaiojVj 
Xvcofievag ze '&vyaTQaf q)eQoov r a^iteQeiai aitoiva, 
cteiAfiar exoov iv ;f«^(yiy eHt^^oXov AnoXXoovog 

'15 ;f^v(Teq) ava GH^nrQOo, hoi iXiaaero^avrag J^j^aeov^, 
ArQeida de fidXiaza dvoo, HOCfiriroQe Xaoov * 
ArQetdai t£ nal aXXoi ivHV^fiideg Axaioi, 
vfjuv fiev '&eol doiev 'OXvfinm doofjiar exovreg, 
inneQaai IlQiafioio noXiv, ev S oinaS' iHecd^ai ' 

20 ^aida i^ ifiol Ivaai re q)iXtjv, ra r anoiva dexead^ai, 
a^ofievoi jdiog vtov enri^oXov ^itoXXoova. 

Ev-Q? aXXoi fiev iidvreg imvq-^fit^aav Mxaioi^ 
atdeTa^&ai '&^ leQTJa, hoi dyXaa dix^&ai dnoiva' 
dXX' ovH ArQeidTji Ayafiifivovi rjvdave '&vfAco, 

25 dXXd HaHcog dq)iei, HQareQOV S inl fivd^ov treXXev* 
Mrj ae, yiQOv, noiXi^aiv iyoo naQa vrivai mxeioo, , 
tj vvv dtjd-vvovr, ij vareQOV avng lovra! 
firi vv roi ov ^jf^atVjiej^ anrjnrQOV nal arififia '&eoio, 
t^hv f iyoo ov Xvaooy ^Qiv fiiv nal yrjQag eneiaiv 

30 rjfiereQO^ Ivl oiHcp, iv ^Qyei, rrjXod-i ^drQrjg^, 
tarov iitoixofiivriv, Hoi ifiov Xixog dvrioooaav • 
dXT^ t^&i, firi fi iQi^&iCe, aaooreQog Sg ne virjail 

^Sig eq)ar* eddeiaev If 6 yiQOov, nal inei&ero fiv&oo. 
^rj f dnioov naQa '&iya ^oXvcfXoia^Oio •&aXaaarig * 

35 noXXd S eneir dndvev&e hig)v iiQd&t 6 yeQaiog 
AnoXXoovi avanri, rov rjvHOfiog rine Arjroo • 

KXv&i fiev, AQyvQoro^', og XQvatjv dfiq)i§e^tiHag, 
KiXXav re ^a&itjv, Tevidoio re tqi dvdaaeig, 
2fiiv&ev I etnori roi x^Qi^'^ ^'^* ^^^^ eQe^a^ 

40 ^ ei liri ^ori roi nard <iiiova firiQi* enria 
ravQOov ^f alyoov, rode fioi HQ^rjvov iiXdooQ • 
riaeiav Javao\ ifid ddxQva aoXai ^iXeaaiv. IAIAJ02 L 3 

^Slg sgxxT evxofisvog * xov f IxXve Oot^og MnoXXoDf» 
^ij de xaz' OvXifmoio xaQ^vooVf x^Ofiivog xtiQ, 

45 ToJ' Sfioitnv txaov aficpi]Qe(pea re qtaQexQfiv • 
txXayl^av S aQ oiaroi in cofioov ^^oDOjUfVoiOy 
«vToi; xivri^ivxog • 6 S rfie wxxl ioixdg, 
It^er foetT anavev^&e veoov, fieta S iov e^xev 
deivij de xXayyri yivex aQyvQeoio ^ioio. 

60 ovQrjag fiev ^Qmrov incpxero xal xvvag aQypvg * 
avraQ meit avroXai ^eXog ixe*xevxeg'e(pieig^ 
^aXX' aUi de nvQoi vexioyv xaiovxo '&afieiai, 

'EwijfiaQ fiev ava (STQatov mxexo xijXa •d^eoXo • 
Tj ^exaxY^ i dyoQ^vde *xaXe<yaazo Xaov AxiXXevg, 

56 rco yoQ ini (pQeal 'd'ijxe {^ek Xevxd^Xevog "Hqti • 
x^deto yuQ ^ava&Vy ot« Qa d-vyaxovrag OQavo. 
ol S inel ovv iqyeQd-ev, ofMfiyeQeeg t iyevowOf 
voTai f aviardfievog fierecpr^ iiodag dxvg Jf;^eXX£v^ • 
ArQeidtj, vvv dfifie naXifinXayx^O^evrag otoo 

60 atp dnovoarriaeiv, et xev ^dvarov ye (pvyotfieVf 
tl 9tj OfAOv 'noXefiog re dafia xal Xoifiog Jtxo^i^ovg, 
aXX aye dij Tii^a fidvriv iQsiofjiev, ij leQtja, 
§ xal oveiQonoXov — xou yd^ r ovaQ ix /Jiog iariv — 
og X etitoi, o,ri roaaov ixooaocro 0ot^og ^noXXoov, 

65 eir aQ oy evxooXtjg inifiifiqierai, ei-d^' exar Ofi^tjg * 
at xev noog dQvojv xviaatjg aiytav re reXeioov 

" ^ovXerai dvridaag, tifuv dno Xoiyov dfivvai. 

Hroi oy oog eiTtoov xar aQ eQero. roiai o aveartj 
KdXx^S &earoQidtjg, oloovonoXoov o/ aQiarog • 

70 og ^dri rd r iovra, rd r iaaofAeva, ^qo r iovra, 
xal v^ea</ ijytjaar Jlxaioov '^lXiov etaoo, 
^v Sia fiavroavvt]v, ryv oi noQe 0oi^og ^noXXoov 
o aapiv iv(pQovioov dyoQtjaaro xal fieriemev* 
^Si Jtx^^Xev, xiXeai fie, Ait (piXe, fiv^&ijaaad^ai 

76 fiijnv uditoXXoovog ixartj^eXirao avaxrog, 

roiyoQ iyoov eQioo • av de avvd^eOf xai fiot ofnoaaovt 

A 2 2 1AIAJ02 A. 

AtjTOvg xal Jiog vlog. 6 yaq ^aaiX^X xoXco^&eigf 

10 vovcov ava atQavov &Q<fe Jtax^v, oXixofxo de Xaol, 
ovvexa rop XQvatjv ijxifiija OQtjT^Qa 
ArQeidtjg, o yaQ ^il^a 'd'oag inl r^ag Jtxatwify 
Xvcofievog re 'diyaxQa^ (piQmv t aiteQeiai anoiva, 
atefifiav e%aiv iv x^Q<fii^ ixtj^oXov AnoXXcovog 

'15 iQVceoft ava cx^nTQC^, xaJ eXiaaeTO navxag ^j^aiovgt 
ArQeida de fiaXiara dvoo, HOCfi^roQe Xamv * 
ArQeidai re nal aXXoi ivxv^fndeg Jixawi^ 
vfiiv fiev 'd'eo\ doiev 'OXvfinui dcofiar Ix^vreg^ 
ixneQCai IlQiafioio noXiv^ ev S oixaS Ixia&ai * 

20 naXda S ifiol Xvaai re q)iXi]v, ra r aiioiva dixBCd^ai, 
a^ofievoi ^iog vlov ixtj^oXov ^izoXXoova. 

Ev^Qf aXXoi fiev navreg i^Evq^^fit^aav ^x^^h 
aideicd^ai &' le^^a, xal ayXaa dix^O^ai a<jzoiva* 
aXX ovx ArQf.idri Ayafiifivovi ijvdave 'Ovfjim, 

25 aXXa xaxmg aqtiei, xQareQOv If inl fiv&ov treXXev 
Mri ae, yiQov, xoiX^aiv iym naQa vtjval xix^ico, , 
jy vvv dt]{)^vvovry tj vareQOV avrtg lovra! 
firi vv roi ov XQfx^iafiri axtjnrQOv xat arififia 'Oeoio. 
^rhv V iyco ov Xvaa), iiQiv fiiv xa\ y^Qag eiteiaiv 

30 ijfieriQo^ ivl oixop, iv J^Qyel', rtjXo&i ^drQt^g-f 
tarov iitoixofiivriVy xa\ ifiov Xixog avr loooaav • 
aXX' i^&i, firi fi iQi&iCey aaooreQog mg xe vitjai! 

^Sig eq>ar' eddeiaev S 6 yiQOov, xa\ iitei^&ero fiv&o^. 
fitj S axioov nccQa '&iva noXvq)Xoia^tio -d^aXdaatig * 

35 noXXa S eneir andvev&e xtwv riQa^ 6 yeqaiog 
AnoXXoovi avaxriy rov ijvxofiog rixe Atjroo • 

KXv^&i fieVf AQyvQoro^^ og XQvatjv dfiqfi^i^tixagy 
KiXXav re ^a&it^Vf Tevidoio re Jq}i dvdaaeigy 
Sfiiv&ev! etitori rot ^fa^/ej^r 8^2 vriov eQe^paf 

40 ri ei d^ nori roi xard niova firiQt extja 
ravQOov rjS aiycoVy rode fiot XQt^t^vov iiXdcoQ • 
riaeiav Javao\ ifia ddxQva aoiai ^iXeaatv. IAIAJ02 I. 3 

^Slg Sqjar evxofievog • tov f IhXvb ^ot^og AnoXXm» 
^ij de xar OvXvfmoio xaQ^veovy i^ofievog xtjq, 

45 To|' cofioi<nv Ixc&v aficprjQeqiea re qtaQerQfiv * 
txkayl^av f aQ oTaxoi in mfioov xmofiivow^ 
avTOv xtvtj^&svzog • 6 f TjTe whtI eoiKoog, 
IJcT eiteiT aiidvev&eveoiVy fAera ^ iov itjKev 
deivri de xXayyrj yivex aQp>Qioio ^ioTo. 

60 ovQ^ag fiev ^Qeozov endix^xo xa\ xvvag aQypvg • 
avTOQ eneix amoTai ^iXog exe^evxeg i^fnelg^ 
^aXX' alei de ^vqoi vexvoov xaiovro ^afieiai, 

'EwfjfiaQ fisv ava crQaTov mxero xtjXa '&eoTo • 
Tj dexavYi o ayoQtjvde xaXiccato Xaov ^xtXXevg, 

55 T^ yoQ enl q}Qeo\ 'd-yxe i^eA XevxooXevog ''Hqij • 
x^dero yoLQ jdavacovy oxi Qa 'd'vyaxovTag OQazo, 
01 5^ enel ovv iqyeQ&ev, ofM^yeQeeg t iyivovxo, 
ToTffi f dviazafievog fietiq>t] nodag ooxvg JlxiXXevg • 
AxQeidtj, vvv afifie ^aXifi^itXayx^i^ag otoo 

60 axp dnovoiJr^ceiVy et xev &dva*c6v ye qvyoifiev, 
ei drj OfAOv ^oXefjiog xe dafia xai XoifJiog ^xatovg, 
alX' aye dij ziva fidvziv iQelofjiev, § teQtja, 
§ xal ovetQoitoXov — xal yaQ t ovaQ ix Jiog e<5xiv — 
og X emoiy o,ri roaaov ixoooaxo 0oT^og AnoXXoov, 

65 etz UQ oy evxooXtjg iitifiifjiqerai, ei&' exazofJi^tjg • 
at xiv ^oog dQvoov xvia<Ttjg aiyoov re TeXeicov 

- povXerai drtidaag, tjfiTv dizo Xoiyov dfivvai, 

iiTOi oy oog emoov xa% aQ eQexo. roi<Ji o avecxri 
KdXx^^ 0e<fTOQidtjg, oioovo^oXoov o/ aQKSxog • 

70 og ydti Tce t** iovra, zd t i<5G0fieva, ^qo t iovza, 
xaX vrie<5<{ rjyiicaz Axaioov^^IXiov etaoo, 
r^v duc fiavzo<Jvvt]v, zijv ol itOQe 0oT^og ^itoXXoiV* 
o aq)iv ivqQovioov dyoQ-qaazo xa\ fieziemev 
^Si Jix^X&o, xiXeai f^e, Ait qiXe, fiv-dtieaad^ai 

75 fiTiviv ^itoXXoovog exazri^eXizao avaxrog. 

toiyoQ iywv eQioo • <jv de avvd^eo, xai fiot ofioaaov, 

A 2 4 IAJAJ02 A. 

ij yaq otoftai avdQa xoXGnaifiev^ og fisya navrcov 
JlQyeltav HQavhi, h<u ol 'neid^ovrai A%aioL 
80 iCQeiaaQOP yoQ ^aaiXevg, ore ;^<»(r£Ta( avdQt X^QV'i* 
emeQ yoQ.^e ^oXqv ye xal avT^fjiaQ naTaizeij)^, 
aXXa 78 nal fieTomtfd-ev Ixei hozov, ocpQa TeXeacrj, 
iv arTj^eaciv iotat * tw de (pQaaaiy el fie aacoaeig, 
Tov l^ oMiafiei^Ofievog nQogeqnj nodag diHvgJlx^XXevg^ 
85 d^aQa^aag fAalay eme '&eonQ6mQv o,zi ola^a ! 
ov fia yoQ A<noXX(Qva Ah (piXov, c^e av, KaXx^^^ 
evxofievog Javamai 'd^eoitooniag avaapaiveig, 
ovrig, ifiev ^&vrog KaJ l?r**;fi^o^l deQxofievoiOt 
aoi xoiXfig ^a^a vijval §aQeiag x^^^Q^S iiioiaeh 
90 avfmavxoav Aavamv • ovS ^r Jiyafiifivova emtig, 
og vvv ^oXXov aQiarog Jixaiciiv evxexai eJvai. 

Kal zoze dij 'd^aQatjae, xa2 tjvda fiavrig afivfioov * 
ovT aQ oy evxG)Xijg imfieficperai, ovd^ enarofi^tjg, 
aX}^ iven aQrjrfJQog, ov ^ifirja ^yafiifivoav, 
96 ovS aniXvae diyarQa, xaJ ovx a<iiebi%ar a^noiva» 
rovveri oq aXye id(aiiev'E'At]^6Xog, iiS m baiaei* 
ovf oye 9zqIv Xoifioto ^aQeiag KSJQag acpil^ei, 
viQiv y anh *KaTQ\ (piXc^ d6fievcu iXiKdiiida xovQtiv 
. a^Qiartjv, avanoivov, ayeiv 'dr leQriv inar^fi^riv 
100 ig XQvatjv * rore xiv fniv iXaaaifievoi mnid^OLiJtev, 

/rrot oy (x>g emcov xar aQ e^ero. rqiai a avsarrj 
t^Qoag ArQeidrjg evQVKQeioov Jlyafiifivoov, 
axvvf*evpg •, fiiveog ds fiiya cpQiveg aficpifiiXaivxti 
nifAnXptvr, oaae di ol ^vqI Xafiiier6covri iinrtjv. 
105 KiXxayra ^QOoriara %a% 6aa6fievog ^Qogiemev • 
Mavri naniav, ov ndonori fioi ro XQ^yvov eJneg ! 
alei roi za xax' iarl cpiXa (pQeal fiavrevead^ai \ 
iad^Xov f ovre ri aoj eJneg tnog, ovr iriXeaaag • 
tiai vvv iv Aavaqlai d'eonQonioov ayoQeveig, 
110 dg dii rovS ivexa acpiv*EHtj^6Xog aXyea revxei, lAlAAOS L 

ovvB^ iyw xovQijg Xqvcqtliog ayXa* anoiva 
.avx i^Xov di^aad^ai ' iml itolv ^ovXofiai avziip 
mxoi sx^iv. xat yaq Qa KXvrat[iVT^(Xrqfig 'rcQO^e^ovlaf 
novQk^itig aXoxov * «sifii ov l&ev iffrl ;^E^eeW, 

115 ov difiag, ovdi givijv, ovx oq g^givag, ovra ti sQya. 
aXXa xal oog i&iXot dojiuvai naXiVy el roy ifietvov * 
^ovXoii iyoi) Xaov coov Sfifjievatf ^ anoXiiy'd'ai, 
avvaQ ifioi ysQag ainlx izoifjiacdz\ oqiQa iaij oJog 
^Qyeicov ayeQaazog eco* ine\ ovbi loinev, 

120 Xavaaere yoQ xoye ndvregf o fiot yi^ag eQxerat aXXri» 
Tov d' tifiei^er eTteira ^oddQnijg dtog ^x^^^^^S ' 
^rQeidii xvdiare, q)tXoxreav<orare navrmvl 
tcwg yoQ roi dcoaovtjt ytQag fuyddvfiot Jlxatoi; 
ovd' irt nov idfiev ^vifia xeifieva noXXd' 

125 aXXa ra fiev noXioav «$ i^Qdd^ofiev, ra didaaratf 
Xaovg d' ovx iniotxe naXiXXoya ravr inayeiQetv, 
aXXa Gv fiiv vvv rrjvlfe ■&e^ iiQoeg • avraQ JixatoX 
rQtnX^ rerQanXrji r ditoriaofiev, atofi nod^i Zevg 
dcotJt noXtv TQoiijv evreixeov i^aXand^ai, 

130 Tov d' dnafiet^ofievog nQogigrj xQeicav Myafiifiviav 
(iTi d' ovroog, dyad^og neQ ioov, d^eoeixe)^ ^x^^^^^f 
xXenre voool inel ov naQeXevaeou, ov9i fie neicetg. 
§ i-O-iXetg, oopQ* avrog ixi^g yeQag, avritQ ifi avrcog 
tja&ou devofievov, xiXeat di fie rtjvd' dnodovvat; 

135 dX}^ ei fiiv dooaovat yi^ag fieyddvfiot Axoitoiy 
aQffavreg xard (^vfidv, onoog dvrdl^tov iarat — 
ei-^e xe firi dooooatv, iyw (fi xev avrog eXoofiai 
ij reov y Atavrog icov ysQag, ^ 'OSvaijog 
a^co iXoov * 6 di xev xexoXooaerat, ov xev txcofAai. 

140 aXX' ijroi fjtiv ravra fieracpQaaofiea^&a xat avrtg» 
vvv d\ aye, v^a fiiXatvav iQvaaofjiev eig dXa diaVf 
ig d* iQerag imrt^dig dyeiqofiev, ig d' ixarofi^tiv 
^eiofiev, av d' avryv XQvat^tda xaXXtndQtiov 
P^aofJtev * elg di rtg aQXog dvtiQ ^ovXijqiOQog iarot. lAIA^JOi: A. 145 ij Aiag^ § 'Idofievevg, ^ diog ^Odvacevgf 

^8 <rv, IlijXeidtjf nivxoov innaYXoraT' av^q&vl 
og}Q ^fitv 'Exaeqyov IXaaaeai lega qe^ag. 

Tov if aq vnodqa t8o)v nqogeqnri izodag wxvgAxiXlevg* 
cS fioi, avaideitjv emeiiiive, neQdaXeoipQOv I 

150 noig xig to» ^QOcpQiav metJiv cteid-tjrai AxaiSv, 
^ odov eXd^ifievaij r^ avdQaatv J(pi iiaxecd^ah; 
ov ycLQ iym Tqcowv even yXv&ov aixfit^raaov 
devQO fiajriaofievog * i<Ke\ otirt fioi avxiol ei<nv, 
ov yoQ iicoTtoz ifiag §ovg fjXaaaVf ovde fiev tnnovgg 

155 ovdi <jiox iv Od-iti iQt^coXaxij ^wciaveiQr), 
HaQitov idtjX^aavz • i<iieii] fiaXa noXXa fieza^ 
ovQea ve cxioevraf 'd'dXa<jaa re tjx^eaaa • 
aXXa aoifOOfiiy avaidig, afi ean6fie'&\oq>QaavxctiQDfff 
rifitiv aQvifievoi MeveXaco, aoi rs, nvvoonaJ 

160 nQog TQCooov—roov omi fiezarQiitri, ovd^ aXeyi^eig* 
xal d^ fioi yiQag avxog aqaiQtjaea^&ai amiXeig, 
ai Ini noXX' ifioyrjaa, doaav di fioi vieg Jiyaim. 
ov fjLBv aoi nore laov exoo yiQag, onnor ^x^^^^^ 
Tqoooov ixitiQaooa evvaiofievov nroXie&QOV • 

165 aXXa ro fiiv nXeiov noXvaixog itoXifioiO 

XeXQeg ifial diinovd • draQ ijv noze daafiog ixtirai, 
aot ro yiQag noXv fiei^ov, iyoi) 3' oXiyov re qiXov rt 
iQXOfi ix^'" *^* vriag, iiii]V xexafioo noXefii^oov, 
vvv d^ eJfii ^^&irjvd^ iiteiri noXv (piQreQOv iariv 

170 oiaad* ifiev avv vtjval aoQooviaiv ov8i d otoo 
iv&di* , ar ifiog ioov, aq)evog xal nXovrov d(pvl^eiv, 

Tov d* rjfiei^er eiteira dval^ dvdQOov Jlyafiifivoov* 
<j)evye fid^X, et roi '0'Vfiog i^Kiaavrail ovdi d iyooya 
Xicaofiai etven' ifieto fiiveiv naQ Sfioiye xce! aXXoi^ 

175 ot ni fie rififiaovai, fidXiara ds firjriera Zevg. 
ex^^iarog di fjioi iaai /fiorQecpioov ^aaiX^oov 
alel yaQ roi tQig re q)iXtj, noXefioi re, fidxai re, 
et fidXa HaQreQog iaaif '&e6g mv aol roy edmef* lAlAJOi: L 7 

otxad^ iojv avf fnval VB ayg xcu aoTg i%aqoi€%9f 

180 MvQfJudoreifiJip avaaaBl ai&ep d' iym ovn aZs^i^cOf 
ovf od-ofim notioftog* anBiX^troo 9$ toc «0^6* 
CD^ Sfi aq)aiQeTicu XQvtrtjtda 0ol^og JinoXXatft 
xijf ftiv iym cvv njt x ifA^ xai ifAoTg iTaQOtffiP 
nifixpm, iyob 9» n* ayco BQiiSfitda xa},XmaQrjorf 

185 avzog Imv KXKjtt^vdBt ro cof yiQag* oq)Q ev eldyg^ 
oiscov €piQTtQog elfii ci^&ev, ijrvyiy di xai aXXog 
laov ifiol ifoa&ah xai ofioioo&^fiepai arctfp. 

^£^ iparo ' Ih^Xeioopt d* axpg yipexy ip di ot I^oq 
exfi&eaatp Xaaioiat diapdtxa fisQfAfjQt^ePy 

190 17 oye apaayapop o^v iQvaaafiepog naQa ftfjQOVf 
xovg fih avaaxfiaetePf d* JixQeidfiP ipaQi^ot, 
^e joXop navaetePy iQffxvaeti xe ^fiop. 
ioDg 6 xav^ &Qfiatpe %axa (pQbPa Hoi xaxa dvfjioPf 
SXnexo d' ix xoXeoTo fUya T^icpog, rfX&e d' ^'&^ptj 

195 ovQavo&ev' 91QO yoQ ^xe 'd'ea XevxcoXevog^^HQtff 
afi<poo Ofi£g &vfica (ptXiovaa xe, xtjdpiiivtj xe. 
cxri d* OTri'^^!', ^av&ffg H ttofitjg iXe IlrjXeioovaf 
otio ipouvofiivtf xoov d' aXXoov ovxtg OQcixo. 
&'afi^fiaevli^ JiXtXevg, fiexa d' ixQamx • avxixad* lyvoo 

200 IlaXXdd* A&fivairiv detvoo di ot oaae ipdav&ev. 
%ai fuv ipoop^aag enea nxeQoevxa nQogtivda' 

Ti%x avXf atytoxoto /Itog xixogf elXtiXov&ag ; 
^ Iva v^Qtv Uifji ^yafiifivovog ^xQeidao ; 
aXX Ix xot iQeoo, xo 8e ttat xeXiea&at otoo' 

205 yg vneQonXii^at xdx av noxe 'dviiov oXiaat^. 

Tov ^' avxe nQogietne '&ea yXaifttcmtg Jl&tjvf] * 
^X&op iyoo 9tavaovaa xo aop fiipogf at tte m&tjat, 
ovQCtPO&ep' ^QO di fi ^xs d'ed XevxiiXepog^HQtjf 
ifjtcpoo Ofioog '&vfico iptXiovad xe, Htjdofiivif xe. 

210 aXI^ ayey Xijy tQtdog, fitjde ^iipog eXneo xetQi' 
aXTi iqxot Imatv fiev oveidtaov, ix>g laexai mQ. 
&de yoQ i^eQeoOf xo de Hoi xexeXeafiivop iaxat * 8 IAIAA02 A. 

vai no^B TOi tQtg toaaa itaqiats&cai ayXaa SAqcl 
v^Qiog etvexa Tt^gds' cv d' tcxeOy ^si&eo d' r^filv, 

215 Tijv If ana^v^ofUvog <iiQogiqni icodag cox vg Axt^Xevg 
XQi^ /MV cqiootreQov ye, ^ei, Snog eiQvaaac^ai, 
xai iiaXa nsQ d^vfi^ Kex^XoDfAevov • &g yoQ afisivov. 
og xe &eoXg imneid^tjzai, fiaka r ixXvov avTOv. 
^H, xal «V oQyvQi^ xdini^ a^id-e x^^x- ^aQeiav' 

220 axp d' ig xOvXeov &ae fiiya ^icpog, ovlf a^ii&tjaev 
fiv&fp ^&t^vairjg • ^ S* OvXvfiiiovde ^e^ijxei 
dtofiax ig alyioxoio Jiog fieta daifiovag aXXovg, 

IIf]Xeidtjg d^ i^avi:ig aTaQTtiQoTg inieaaiv 
ArQeidtjv ^Qogiei^e, xal ovnm Xyye xoXoto • 

S125^ Oivo^aQigy xvvog ofifiax exoaVy xQaditjv f iXaqoio! 
ovTfi croT* ig noXefiov ofia Xa^ '&ooQt]X'0^tjvaif 
ovre Xoxovd^ iivai avv aQiaTtjeaaiv Axai&v 
riTXtjxag 'Ovfi^ • to di roi h^q eiderair eJvai, 
fj ?ro^v Xcolov iari, xata arQarov evQvv Jixo^i&v 

230 dw^* wnoaiQeXa^ai^ ogrig aid^ev avxiov einy. 
StjfM^oQog BaaiXevgl inel ovridavotaiv avdaaeig* 
fj yoQ av, AtQeidtjy vvv varara Xoo^ijaaio ! 
dXX' «X zoi iQioj, xal iiti fiiyav oqxov ofAOVfiai • 
vai fia rode axtj<RrQOv, ra fiiv ovnors cpvXXa xat o^ovg 

236 (fvaei, ineidtj itQoora rofir^v iv oQeaai XiXomev^ 
ovd^ avad^tjXtjaei * cieQi yaQ qol i xctXxog eXexpev 
q>vXXa re xa\ (pXoiov • vvv avri fiiv vleg Axaimv 
iv itaXafJiQg cpOQiovai dtxaanoXoi, oire &ifiiaTag 
nQog /diog eiQvarai" 6 dJ toi fiiyag eaaerai OQxog' 

240 ^ 5C0T AxcXXtjog ^ro^iy t^erai vlag u^xai^v 

avfi^avrag • roTg d^ ovzi dvvtjaeai axvvfievog iteQ 
XQOtiafietr, evr av noXXol v(p '^ExroQog avdQOipovoio 
&vijaxovTeg ni^nrooai' av d' evdo&i •d'Vfiov afiv^eig, 
Xooofievog, or aQtarov JixaiSiv ovdsv ertaag- 

245 ^g cpdro nijXeidtig • ciotI de axtjTZTQOv ^aXe yaitiy 
XQvaeioig ^Xoiai nenaQfiivov, iCero d' avTog • lAIAJOS L 

^TQsidfig f iTB^ca^&sp if»,fins, ToT<n di NiirrcoQ 

^dvenijg avoQOVijey kiyvg IlvXimv ayoQrjrtjgf 

vov xal cKio yXdaatig fiiXnog yXvxmv qsev avd^ — 

250 %M d' ^dri ^vo fiiv ysveai fjieQoncov avd-QomoDV 
iqid^iad^, ol ol nQOff&sv afia TQaq>ep ijif iyivovxo 
iv UvXay yyad-eti, fjiera de TQiraxoiciv avaacev — 
o cqiiv ivq>QOviwv ayoQtiaaro xai fieriemev 
*S^ noitoil 1} fiiya mvd-og Ji^^^^^ yaXav Inavei' 

255 tj xev yri^ridai IJQiafiog, IlQiafiow re nalSegf 
aXXoi re TQm^ fiiya xev xsxaQoiaro 'dvfico, 
bI aqmv rdde ^avra nvd^oiaro fiaQvafiivouv, 
0» 'neQ^ fiev ^ovXfiv /lavamv, neQi f icre fiaxec^a^» 
aXXa nid^ec^' afjicpo} ds veoDriQO) iarov ifieio, 

260 ^dtj yaQ nor iyo) nal OQeioaiVf riineQ fifuv, 

dvdQciaiv WfiiXriaay nai ovnori fi oiy d&iQi^ov. 
ov yaQ na> roiovg idov dreQag, oifde idoDfiaif 
olov IleiQi&oov re, ^Qvavrd re, notfiiva Xawv, 
Kaivia r, 'E^ddiov re aal ftvri&eov UoXvqrifjiov. 

265 [&riaia r uiiyeidtjv, imeixeXov dd^avdroiaiv,] 
TidQnaroi iri xeZvoi iiiix^ovioov rQdcpev dvdQcSv • 
itdQriaroi fiiv eaav, tia\ xaQriaroig ifidxovro, 
0tjQalv OQsaxomiai, aal ixitdyXmg diioXeaaav, 
ttal fiiv roiaiv iym fie&ofiiXeov, ix UvXov iX&coVf 

270 rtjXo^sv «5 dnitjg yairjg* xaXiaavro yaQ avroi* 

xai fiaxofirjv ttar iii avrov iyw • xeivoiai d* av ovng 
r&v, oJ vvv ^Qoroi elaiv iiiix^O^ovioi, fiaxioiro, 
nal fiiv fjiev ^ovXiosv ^vvwv, tteid^ovro re ftvd^oci, 
dXXd ctiO^ead-e xaJ vfifieg' i^^iel neid^ea&ai dfieivov, 

275 firjre av rovS , dya^og ^sq iwv, dnpaiQSO tiovQtiVf 
dX}^ la, mg ol ^Qoora doaav yi^ag vieg Jixamv ' 
firire av, UriXsidri, i&eX* SQiCifievai ^aaiXrfi 
avri^itiv ^ iiisl ovnoif ofioirig iftfiOQe rifiijg 
aKtimoi^xog ^aaiXevg, oare Zsvg tivdog tdcoxev, 

280 ei di av ttaQreQog iaaiy {ytd di ae yeivaro fiiir^Qf 10 IJIAJOS A. 

aXli oyt qiBQrsQog iatiVj iitii nXe6f€ff(fif afatfHiu ^ 
JtzQeidtj, av de navs tsof fiifog • avxaQ Syooye 
XiaaofAj AxCXXrfi fis&e[ief xoXof, og fiiya nacif 
eQHog Jixcuotaif niXsTai noXifioio aaxoZo, 

28$ Tof f anafisi^ofisfog nQogiqif^ XQsioif Myafiififcof * 
fal dii raika ys nafra, yiQOf, xara fioiQaf ssmsg. 
iiXX oS aftiQ i^&iXsi mQi nafroof Sfifisfai aXXooff 
fcafxoof fiif xgaTisif sd^iXsij nifxscai S afacosiff 
iiaai de cijfAaifsif, a Tif' ov vsiosc^ai dtoo, 

290 si di fiif aixfiijrijf id^stsaf d^sol aisf iofrsgy 
rovfsxa ol nQod^iovaif ofsidsa fivd^riaaa&ai; 

Tov f aQ vno^X^dtjf ^fjisi^STO diog J^^^tHfiil^' 
tj yoLQ HSf dstXog rs xal ovridafog naXsoifAtiff 
el dij col ncif SQyof vnsil^ofiai, o,TTt KSf «fflrjff • 

295 aXXoiaif dri ravr smTiXXsOf fiij yccQ sfAOiys 
arjfiaif! ov yaQ lyooy Sri <yo* vtBiasa&ai btoo, 
aXXo di TOi sQioo, <sv If^ ifl cpQSCi ^dXXso a^aif • 
X^QO^t' f^iv ovTOi iyooys fiaxrjCOfiai stfsaa novQtjg, 
ovrs <soi, ovrs rq} aXXcoy insi fi dcpiXsa&i ys dofrsg* 

300 r&f f aXXcov, a fioi iari 'd'0y naQa frji fisXaifijt 

roov ovK df ri (peQOig dveXoof dixofrog ifieZo, 

sl 5*, dys fifif, neiQtjaai, Iva yvcoooai nai oids* 

alxpd roi aifia xeXaivov sQWtjaei iteQi dovQi, 

"i2ff rdoy dvri^ioiai fiaxtjaafiivoo inieaaiVf 

306 dfarijrtjv • Xvaav 5* dyoQijv ^itaQd vtjvalv Axai&f, 
ntjXeidtjg fisf iiil nXtaiag xai fijag itaag 
^le avv re Mevoirtddri nai otg sraQOtatv • 
MrQeidtjg f aQa vija '&oiiv dXade ^QoiQvaasff 
ig ^ SQirag sxQtvev isixoatv, ig 8 ixarofi^tjf 

diO pijasS-scp' dvd de.XQvatjtdaxaXXtndQijov 

staev dyoov • iv ^ dQXog e^tj noXvfitjrtg ^Odvaasvg. 

Ot fisv mstr dva^dvrsg imnXsov vyQa xiXsv^a' 
Xaovg If MrQsidtjg dnoXvfiaivsa^at dvooysv. 
ol S ditsXvfiaifOfrOf nal slg dXaJXvfiar i^aXXof* lAlAJOS L 11 

315 l^^ov S AnoXXnDPi xeXt^iTiJag inaxofi^ag 

vavQoov ^S aiy&if naqa '&iy aXog aTQuyiroio* 
%na<Sfi f ovQOvov Ihsp, iXiaaofiivii izbq\ nanvc}, 

^Sig ol fiiv za nivovro xara HTQaTOv * ovlf AyafiefAVOiiv 
lijy iQidog, ri]v ^qwtov i^tineiXtjiJ JiiiXrfi, 

S20 aXH oye TaX^&v^iov re xal EvQv^azfjv nQogieimv, 
rm ot iaav x^^xe xal OTQrjQm '&eQa'itovza* 
^EQxead^ov itXiaifjv IlijXijtadeoo Jix^^Xriog* 
%eiQog iXovr ayifiev BQiarjtda xaXXinaQriov* 
ei di xe /i// dmriciv, iyo) di xev avzog iXoofiai, 

325 iX^m cvv nXeoveaai' %6 ol %ai> Qiyiov larah 

^iig einmv nQotei, KQaTeQov If ini fAv&ov ireXXev» 
reo f aixovre ^azr^v naQa d^Tv aXog mQvyiroio, 
MvQfiidovoov S ini re xXiaiag xal vrjag Ixia&riv» 
Tov f evQOv naQa vs ffXKrirj koI vt^t fieXaivri 

330 rjfMvov ovf aQa rooye idoov y^^yr^aev JiiiXXevg. 
Tcb fiev xaQ^riaavxe xaJ aidofiivoo ^aaiXrja, 
axrjxriv, ovdi ri fiiv nQogeqxhveov, ovS iQiovxo, 
avtaQ 6 eyvoo ijaiv ivl (pQeai, q)oovrjaiv te • 

XaiQexe, rt^Qvxeg, /liog ayyeXoi rjde rtai avdQtZv^ 

335 aaaov iv' ovti fioi vfifieg inairioi, aX)^ ^yafiifAVOov, 
o aq>6oX nQotei BQiariidog eivexa novQrjg, 
aX}^ aye, /lioyevig IlarQOxXeig, tl^aye novQrjv, 
%ai a<pmv dog ayeiv, %oo S avroo fiaQtvQoi iaTOOP 
nQog T6 ^&eoov fiaxaQOov, nQog re 'd'vrjr6ov av^&QOoiiooVf 

340 xai nQog rov ^aaiXrjog anrjviog, einors If avn ' 
XQeioo ifieio yivrjrai aeixia Xoiyov afivvai 
roZg aXXoig. rf yaQ oy oXoyai q)Qeal '&vei' 
ovde ri oJde vorjaai cifia nQoaaoo nai oniaaoo^ 
onkoog oi naQa vrjvai aooi fiaxioivro Ji^aioi. 

345 Sig qaro • IldrQOxXog di qiXoo inenei^e^ iraiQo^ • 
ix d* ayaye xXtairjg BQiarjtda rtaXXmaQjjov, 
dwxe d' ayeiv, tcq d' avrig irrjv naQa vrjag Jlxai^v 
il i* aixova ifAa roiai yvvrj xiev, - AvroQ JiyiiXXevg 12 lAIAJOS A. 

daxQvaag, itaQooi^ aq)aQ Jtero voaqii Xiacd^eig, 

350 'd'ip l<p aXog ^oXi^gy oqoodv im oiPoizoi ^ovxov • 
noXXa 5a firi^tQi (piXij TjQtjaaTO, x^^^Q^S oQeyifig • 

MTjTEQy iizei [a erexeg ye fitvw&a^iov iceQ iovra,^ 
TifiTjv neQ fjLOi oq)eXXev 'OXvfiniog iyyvaXi^aty 
Zevg vxpi^QeiieTTjg • vvv d^ ovda ue vvr^&ov irnsev, 

355 ri yaQ fi ArQeidtjg evQVXQeimv Ayafiifivoiv 

ijrinriaev * iXmv yaQ e)[ei yeQag, ainog anovQag» 

Sig quTO daxQVxioiv ' rov d' exXve noxvia fi^rriQ, 
fllievi} iv ^evd^eaaiv aXog naQa ^arQi yeQOvri. 
xaQnaXifioog d' avedv noXiijg aXog, tjvt Ofii^Xri • 

360 xat Qa naQOid^ avzoTo nad^etero daxQVxiovrog, 

/8(jp« ri fiiv TiareQe^^ev, inog r ecpar, in r ovofia^ev* 
Tinvov, ri xXaieig; ri di (Fe q^Qtvag fxcTO mv&og; 
i^avda, firi xev^&e voco • iva eidoficy afiqco, 

Trjv de ^aQVCrevaxcov iCQogeqiri <ji6dag dfxvgjlx^^^^^i 

365 oJa^&a' rit] roi ravr eldviri <itavr ayoQevoo; 
qixofied^ ig Otjptjv, leQtjv <t:6Xiv ^Herioavog^ 
rrjv de die^Qa^&Ofiiv re, xal rjyofiev iv^&ade itavra • 
nal ra fiev ev baaaavro fiera (sqiaiv vieg AxaiooVf 
ix d' tXov ArQeidrj XQvarjtda KaXXiitaQriov, 

370 XQvarjg 5* avd^, leQevg inarrj^^Xov An^XXoavog^ 
rjXd^e d-oag im vtjag J^^^atcoi' ;falKo;fiTc5i'Q)*', 
Xva6fjiev6g re {yvyarQa, qjiQOov r aneQeiai aitoiva, 
arififiar ixo)v iv ^^e^crJi' ix7]^6Xov AnoXXoyvog 
XQvaiaj ava <Tx?/^T^m, xai iXiaaero navrag Axaiovg, 

375 ArQeida de fiaXiara dvoi), xoafiyroQB ^acun 
ivd^ aXXoi fiiv itavreg iizevq^fxtjaav Axaioi, 
aibela^&ai d^ leQya, xai ayXaa dix^O^ai aitoiva* 
aXX* ovH ArQeidri Ayafxifivovi rjvdave Svfi^, 
aXXa xaxco? aqiiei, TiQareQOV d* ini fivd^ov ereXXev,, 

380 x^^Ofjievog 5' 6 yiQOov <itaXiv mxero ' Toro ^* AnoXXoav 
ei^afiivov ^novaev, iTtei fiaXa ol qiXog rjev, 
^xe d' in AQyeioiai ytaxov ^iXog • ol di w Xaoi • » JAIAJ02 L 13 

^yiC%ov Igtaaavreqot' ra d' in^X^o x^Xa ^£0^0 
ctarrt^ ava arQaTor evQVP Axaiwt. amii de fidvztg 

385 ev Bidwg ayoQSve ^sonqomag 'Exdroio * 

avriK iyat nQcorog xeXofii^ d-eop lAacrxecrl^aft' 
^TQeima d' inena xo^og Xd^ev' al\pa d* avaczdg^ 
^neiXtjcev fivd^ovy 6 di] rereXeafiivog iaxiv. 
%fiv fuv yoQ avv vt^i -d-o^ iXixcmeg Jlxaiol 

390 ig Xqvoj^v nifinovaiv, ayovct di daqa avaxvf 
triv de viov xXiaiii&ev l^av x^Qvxeg dyovreg 
:icovqffV Bqictiog, r^ fioi dotsav vleg Axaiwv. 
aXXa cif el livvacaiyey neqiaxeo naidog iijog* 
il'&oviS Ovkvfmovdey Aia Xiaai, etnore d^ tc 

395 fj inei &vffcag ttQadijjv Aiog, ^e xal tQycjf. 

^oXXdHi ydQ <seo naxQog ivl fieydQoiaiv axovca 
evxofiivfjgf ot iipfjis^&a xeXaive(fiii KQOvioDvi 
oitj iv ad-avdvotaiv deixia Xotyov dfAvvaij 
onnove fiiv ^vdijcat 'Okvfjimot ^d^eXov aAXocy 

400 ^HQff z fjde IIo6eiddosv xal IlaXXdg Jtd^fivrj, 
dXXa cv rovy iX^&ovca, 'd-ed, vcieXvcao deafASv^ 
<x>x iwffcoyxeiQOv xaXiaad ig fiaxQov\)XvfAnoVy 
ov BQidQeoov xaXiovai d-eol, avdQeg di %e ndvreg 
Aiyaim — 6 yoQ wore ^iy ov narQog dfieivmv — 

405 og QafcctQa KjQOvioovi xaO-i^ero, xvdeXyaioav* 
rov xai imiddeiaav fidxaQeg ^&eoit oifdi r idtjaav» 
rwy vvv fiiv ftv^catfa naQtCeOf xal Xa^s yovvatVf 
atxiv gfoog id-iXriatv inl TQol^icchv aQti^aif 
rwg de xard ^QVfivag rs xcu i^(p dXa ^XcoCi Jtxaiovgt' 

410 xretvofiivovg, Iva gtdvreg inavQOovrut ^actXtjogf 
yv^ di xal ArQeidtjg evQvxQeioov JiyafiifiVtav 
^v atfjv, or OQiarov Axamv ovdev iricev» 

Tov d' fjiiei^er ineira Qirtg xard ddxQV xiovca* 
0) fioif rixvov ifiov, rivv c irQeqioVf aiva rexavca! 

415 ai&^ oq)eXe'g gtaQa vf^civ dddxQvrog xal dntijAO^ 
fjc-O-ai' imi vi rot aica fiiwv&d nsQ, ovrt fidXa dtjv* 14 IAIAJ02 A. 

9VP ^' afta T mxvfiOQog xal oT^vQog mQi gtapTmp 
inXeo * t(^ (ra xan^ aiari tiHov iv fiEyaQoimv, 
xovTO da roi iQiovca mog dvL reQmKeQavvcp^ 

420 eJfi avrij nQOg X)Xvfiitop ayapnq)ov, at xe md^rau 
aXXa av fup vvv rtjvcl naQtifievog coHvnoQOiaiVf 
fi^vi JixaAoXaxVj ^oXifiov d* anonaveo ^ifi^av. 
ZAg yoQ ig 'Sixeavov fiet ativfiovag Ald^ionijag 
X^^&g i^tf xaxa ddvcay d^eol d* avia ^avreg enovxo* 

425 dcodexarfi Hi toi avrig iXevfferai Ovkvfjinovde. 
xai T07 emtra toi elfii Jtog ^roTi j^aAxo^are^ b&^ 
xai fiiv yowacofiaiy %ai fuv neitsead^ai otm. 

^Sig oQa gioovfiaad aite^t^aaro* tov d* iXm ovtov 
yiiXiOfievov nara ^&VfAOv, iv^dovoto yvvaMog, 

430 v^v Qa ^iy aixovTog antiVQCov. — AvvaQ 'Odvccevg 
ig XQvativ txavev, aycov leQtjv eKarofiBfjv. 
. 01 d* ore d^ Xifiivog noXv^evd^iog ivzog txovrOf 
iaxia ftev creiXavro, d-icav d' iv vtji fieXaivri • 
icxov d' icTTodoxj; niXaaav, <jcQor6vomv vq^ivteg^ 

4S6i^xaQnaXificog' t^ d* etg OQfiov nQoiQvaeav iQerfioTg, 
in d* evvag i^aXov, nura de ^QVfiv^ci idtjaav 
Ix de Hal ainol ^aXvov im Qtjyfiivi '&aXa<T<Tijg' 
Ix d* etiaxofi^riv ^tjaav eHtj^oXco AnoXXcovi* 
ix de XQvatjig vtjhg ^tj novxonoQOio. 

440 Tt^ fiev i<neiT im ^cofiov aycov noXvfit^ig ^O^aaevg, 
pccvtQi cpiXm iv ;fe^<Te ri&et, aai fiiv ^Qogiemev 

Si XQvatj, nQO fi iitefi\pev aval^ avdQcov Ayafii/ivcoVg 
9tat^a T6 aol ayifiev, ^i^ep -^' leQtjv ixarofi^fjv 
Qe^at imeQ Javaoov, oapQ iXaaofiea&a avaxTaf 

445 og vvv AQyeioiai itoXvatova x^^de iqi^xev, 

^Sig etncov iv x^Q^^^ ti&ei^ b d' idi^avo xc^iQCov 
ttaTda cpiXtiv' xol d* cona &ei^ x^eiT^y eHavofA^tiP 
illeitig iar^aav ivdfitjrov ^eQi ^cofiov 
XeQvi%pavro d' ineira, xai ovXoxvrag aviXovro, 

450 rotaiv di XQvatig fieyaX' wxero, x^tQag aviiaxwf* IAIAJ02 L 15 

Klv&i fieVf JlQyvQOto^, og Xgviftir afidpk^i^fpMtg^ 

KiXXav T8 ^a^Btjv, Tevidoio re lq>i araaaeig! 
iq^tl fiiv ffOT inev noQog ixXveg ev^afiivoiOf 
vifi7i<Tag fiev ifiif fiiya d' i^pao Xaov ^xaimv 

455 fjd' m aal vvv fioi rod' imxQ^ijvov iiXdwQ* 
i^dij vvv AavaoTaiv aeixia Xoiyov afivvov, 

^Rg eqiax etfxofJtevog^TOv d' exXve 0oT^og uinoXXooVt 
avTOQ inei q evi,av*tOy %ai ovXoxinag ngopaXovtOf 
aviQvaav fiev nQcoza, nai eaq^a^av xal edeiQav, 

460 firiQOvg r i^irafiov, xara te xviarti ixaXvxl^aVf 
iintvxa noi^aavreg, in aifvwv d' &fi0'd'itri6av. 
naXe d' eni (^X^V^ ^ yiQ^^f <^i ^' atd^ona oJvov 
XeT^e*'vioi de naQ avxov exov nefinto^oXa x^Q^iv* 
avtaQ inel itara fiiJQ ixatj, xal c<a.Xayx^ inaaavxOf 

465 fiicTvXXov % aQa raXXa, nal c^fi(p o^eXoTaiv emiQO^, 
&nrriaav re mQKpQadioyg, iQvaavro re navra. 
ainaQ inei navaavro novov, rervHOPro re daTrOf 
daivvvr, ovdi r* {h)fiog idevero dairog itaijg, 
avroQ inel noaiog xac idrjrvog i^ Iqov evrog 

470 novQOi fiev XQf^rfJQag inearixpavro noroTo • 
ifWfAiiaav d' aQa naaiv, inaQ^ifievoi ienaeaaiv, 
01 9e navfjfiiQiot fioXit^ 'd'eov tXaaxovro, 
^aXov aeidovreg nai^ova, hovqoi Axai&Vf 
liiXnovreg 'EnaeQyov • 6 de (pQiva riQner anovcDV. 

475 Hfiog d* ^iXiog naridv, nal eni Hviq>ag r^X&eVf 
dff rore xoifiyaavro naQa nQVftv^aia vrjog. 
fjfiog d' riQiyiveia q)avt] QododaarvXog 'Hiigf 
xal ror eneir avayovro fiera arQarov evQvv j4x€uSv' 
^oTaiv d^ iHfievov ovqov tei exaeQyog ^icoXXoiV. 

480 ot d* tarov ar^aavr, ava ^ taria Xevxa niraaaav 
iv d' avepiog nQtjaev fiiaov tariov, afiq)l de %vfia 
creiQfi noQq>VQeov fieyaX taxe, vrjog iovarig' 
if d' £'^'€£1^ aara xvfia, dianQ^aaovaa niXev^&ov, 
avroQ inei q ixovro xara arQarov wqvv Mx^^t 16 IAIAJ02 A. 

485 r^a \^ olyB ^iXaivav iii t^eiQOio tQvaaav 

itffov inl xffafia&oig, vwo d' iQfiara fJianQa vdwiTcav * 
aircol d^ icxidvavro xaxa HXiaiag rs viag re. — 

AvraQ 6 fi^vu, vt^al TzaQtjfievog wxvnoQOiOiv, 
Aioytvfig IlijXiog vlog, nodag wxvg AxiXXevg' 

490 ovxB no% elg ayoQfjv noaXiiSxexo xvdidveiQaVf 

ovT« flroT ig noXefiov dXla q^d^ivvd^eaxe qiiXov x^^, 
avd^i fiivmv, nod^ieaxe d' dvxtiv re nroXefiov ve. 
AXX oxe oj/ Q ex roio ovoooeHaTtj yevex tjCDgf 
xal rote d^ nQogX)Xvfiaov icav ^eol atev iovxeg 

495 Tidvreg afia^ Zevg d' ^qx^' Qixig d' ov X^diex iqierfiiojf 
^aidog ioVf dXH t^y dvedvcaro xvfia d-aXdaatjg, 
ijeQitj d* dvi^fi fiiyav ovQavov OvXvftnov ve • 
evQev d* evQvona KQOviStjv areQ ijfjievov aXXmf, 
dHQOTdrri xoQvcpti ^oXvdsiQddog OvXvfAnoio. 

500 xai Qa na^ot^' avToio xad^i^eto, xal Xd^e yovvoow 
axa^y' de^izeQy 8' olq vn dvd^eQeoivog iXovaUf 
XiaaQfjiivfi ^Qogieme Aia KQOvioova dvaxra' 

Zev 'JtdzeQ, einoTe d^ ae fieT d&avdxoiaiv ovt^aa 
^ eiteiy § iQy(^9 'code fioi xQ^t^vov iiXdcoQ • 

505 rifjiijaov fioi viov, og dixvfiOQmTazog aXXcav 

inXer' drdQ fiiv vvv ye dva^ dvdQtZv Ayafiifivoov 
fjTifitjaev' iXoav yoQ ixei yiQag^ avzog ditovQag, 
dXXd av niQ fiiv zXaovy 'OXvfAiney fitixieza Zev* 
xoapQa d' inl TQCoeaai zid^ei XQdzogj oqiQ dv Jfxaiol 

610 vlov ifiov ziaooaiv, bapiXXooaiv zi i zifji^. 

^Slg qjdro • zi^v d' ovrir nQogiqitj veqeX^eQiza Zeigt 
dXt dxioov dijv ^azo' Qizig d\ mg ^i/^aro yovvwVf 
Sg ixet ifineqwta, xal efQezo devreQOV avrig * 
NrifieQzeg fiev 3^ fioi vnoaxeo xal xazavsvaov, 

615 ri diiiein* inel ov zoi ini diog' oqQ ev eldoo, 
oaaoviyoo fitxd naaiv dxifiozdzii d^eog elfit, 

Tyv di uiy* ox&^aag ^Qogiqti ve(feXfiyeQita Zevg* 
ffdij/ Xoiyia iQy\ oze (* ix^&odo^fiaat iqiijaetg lAlA/IOS I. 17 

'^HqJI* 2*^' ^^ l^ iQe&yaiv ovsideioig imea<nv, 

520 ^ di xal avtcog /i aUl iv i&avazoici ^BolGiV 
vsixetj xai zi fii qiijai fiaxn 1^Q^^<^<5iv aqyyBiv. 
aXXoL av fiiv vvv avxig aizoanx^, fi^ ae votjari 
'Hqri ' iiJLol 8i xe ravra fiBXf^aerai, oq^ga reXiaaoo, 
el d\ aye %oi XBCpaX^ xaravBvaofAai, o(pQa nB^oi&jjg* 

625 Tovro jaQ «S ifiid^ev ye fier ad^avaroKXi fiiyicrov 
rinfioDQ ' ov yaQ ifiov 'KaXivayQBxoVy ovd' aTiarriXoVf 
ovd' aTBXevrijzoVy o,ri hbv HBq^aX^ xaravBvaoa, 

^Hy xa< xvaviijaiv in 6q)Qv<ji VBvae Kqovioov* 
afi^Qoaiai d' UQa ^^arTaiSTre^^oocTai^TO avaxzog 

530 XQarog an ad^avaroio • fiiyav d' iXiXi^ev "OXvfmov* 
Toay Sig povXsvaavre diirfiayBv • ^ fiev InBira 
etg aXa aXro ^a&Biav an alyXfjsvrog 'OXvfjinov, 
Zevg de eov ^Qog dmfia. 'd'eo\ d' afia itavreg aviargLV 
«S idiooVf aq)ov narQog ivavriov • ov8i rig irXij 

535 fmvou ineQxofievoVy aXa avrioi iarav aitavreg, 
wg 6 fjiev iv^&a aad^i^Br int d-Qovov • ovdi fiiv "Hq^ 
^yvqiriasv Idova, ori ot avfiqQaaaaro ^ovXag 
UQyvQOTceXa Qirigy &vyarrjQ aXioio yiQOvrog, 
airixa xBQrofiioiai Jia KQOvioova ^Qogrjvda' 

540 Tig i' av roi, doXofirjray -Oxmv avfiqiQaaaaro ^ovXag; 
aiei roi qiXov iariv, ifisv wnovoaqiiv iovra^ 
XQVizrddia qiQOviovra diKa^ifAsv ov8i ri nd fioi 
giQoq^oov rirXrjxag bIiibIv inog Oyrri vorjar^g. 

Trjv d' rifiei^er eneira narrjQ avdQmv re d^eoiv re* 

545 HQrj, firj dij iidvrag ifiovg imiXiieo fivd-ovg 
eld^aeiv ;^a^£^o/TOt eaovr\ dXoxco ^bq iova^. 
dXX' ov fiiv X iniBMsg dHOvifisVf ovrig meira 
ovre ^&ewv ^QoreQog rovy siasr aiy ovr dv^&Qooiioov 
ov di H iyoov dndvsv&e &-B&V i&sXoofu votjaaif 

550 firjrt ah ravra sHaara disiQBo, firjdi fierdXXou 
Tov d' rjfisi^Br snBira ^ooomg norvia^^HQrj* 
aivorare KQOvidrjf notov rov fAV&ov ieinegl 
Iliai, B 18 IAIAJ02 A, 

xai Xiriv (ffi ^agog / ovt efQopiai, ovrs fisraXXm * 
aXXa fiaX* EvxrjXog va cpqa^eaiy aad i&dXriffd-a. 

555 pvv d' aivwg deidoixa xava q^^jeva, fi^ ae naQemg 
OQyvQone^a Qhigj 'dvyaTriQ aXioio yeQovxog. 
ijBQit] yoQ aoiye ^aQe^ero, xal Xa^e yovvoov* 
xy a oton Karavevaoii ir^rvfiov, d)g AxiXtia 
tifi^&^g, oXicrig Si noXiag inl vrjyaiv Axai&v, 

560 Tijy d' anafiei^ofievog gtQogscptj veifeXjjyeQeza Zevg* 
daifiovitjf aiei fiev oteai, ovdi ae Xrid^m * 
^iQT^l^ai d' Ifinrjg ovri Svv^aeai, aXX* ano &vfiov 
fiaXXov ifiol eaeai* xo di %oi xai Qiyiov eaxau 
ei d' ovrco rovr iariv, ifiol fiiXXei q^iXov ehai. 

565 aXX axiovaa Tidd^tjao, ifico d' inmei&eo fiv&cp * 
firi vv To» ov XQaiafmaiv, oaoi ^&eoi eia iv 'OXvfinc^, 
aaaov i6v&\ ore niv roi adnrovg x^^^Qf^S icpeioo. 
'^Slg iqar • eddeiaev de ^ooomg norvia "HQtj • 
aai q' dniovaa na&ijaro, imyvdfixpaaa qiiXov ntJQ* 

570 oix&fi<^civ d* dva doofia Aiog &eo\ OvQavicoveg. 
roiaiv d' '^Hqaiarog xXvrorixvtjg rjQX dyoQeveiv^ 
fiijTQi (piXfi iniriQa qiQwv, XevxooXivop ^Hq^i * 

^H dy Xoiyia sQya rdd' faaerai, ov8' Ir dvexra, 
el drj acpoo evexa d'vrjroov iQidaiverov oode, 
' 575 iv de d-eoTai xoXooov iXavverov ovdi ri dairog 
ia&Xijg laaerai ri^og, i^ei ra x^Q^^ova vix^. 
fitjrQi d' iyoo naQdcptjfii, xal avr^ mQ voeovaijf 
narQl qiXop imrjQa qiQeiv /Id, ocpQa firj avre 
veitteiriai nar^Q, avv d* rjfiiv daZra raQdl^ri, 

580 eineQ yd^ x i&iXijaiv *OXvfimog dareQonrjrrjg 
i^ edioov arvq>eXi^at * 6 yaQ ^oXv qiQrarog iariVm 
dXXd aif rovy imeaai xa&dmea&ai fiaXanoiaiP* 
avrix Inei&^ IXaog ^OXifi^Kiog laaerai rjfiiv. 
*Sig ttQ iqrj * xai dvat^ag, Hnag dfiqinvneXXov 

585 firirQl qiiXrj iv x^Q<^^^ ri&ei, nai fAiv nQogiemev' 

TirXa&i, fi^reQ iffq, na\ dvdaxeo, nrjdofAivri grc^y IAIAJ02 L 19 

firi C8, goil^y mq iovaav, iv 6q)^aXiiotatp tiojfiai 
^eivofiivijp • Tore d* ovri dvv^aoiiai, axpv/ievog neQ^ 
XQaifffietv' aqyaXeog yaq 'OXvfiniog avrtqiiQec^au j 

590 ^dfj yoQ [le xal aXXov aXel^diiepat fiefiaoka 
Qixpey nodog vetaymp, ano ^tjXov 'd'eiJne<jioio, 
^dv d' tifioQ q^eQOfitjp, afia d' ^£>L«q) xaTadvprt 
Haicnecop ip A^fxpo^' bXiyog d* hi '&viiog ipfjep* 
ep&a fie 2[p%ieg apdQeg a(paQ %ofiiaapxo neaopra. 

695 ^Sig q)aTO • fieidijaep ds ^ea XevnoiiXepog "HQtj • 
fieidfiaaaa di ^naidog ide^azo x^f^Q^^ xvneXXop, 
avzaQ ToTg aXXoiai d^eoXg ipdi^ia ndaip 
wvoxoei, yXvTiv pixTaQ ano xQrjriJQog aq)vaacov, 
aa^earog d' aQ ivcoQro yiXoog fiaxaQeaai d^eoiatPf 

600 oog idop Hq)atarop dia dcofiara nompvopra. 

Sig rore fiep ^Qonap r^fiaQ ig rjiXiop naradvpra 
Soupvpr, ovdi ri 'dvfiog idevero dairog itat^g, 
ov fiep q^oQfityyog mQtnaXXiog, ijp ex ^noXXoop, 
Movaaoop '&\ a! aetdov ifiet^ofievai 6m xaX^. 

605 AvroLQ inei xaridv XafiTtQOP q)aog ^eXeoio» 

ot fiep naxHelopreg e^ap oJxopde exaarog, 

. fixi exaaro^ doofia neQtxXvrog ^fiqtyv^etg, 

Hqiatarog, noirjaev idviriai itQaitideaaiv, 

Zevg de ^Qog ov Xi^og r(t 'OXvfiniog aareQontjr^gf 

610 evd-a naQog xotfid^, ore fitv yXvxvg vnvog Ixavot* 
ivd^a xad^evd' ava^ag' naQa di, XQ^^^o^^Q^^^S^^HQtj. B2 I A I A A O 5 B. lupplter, illatam Achilli iniuriam ulturus, speciem noctur- 
nam mlttit ad Agamemnonem, quae eum ad committendum 
proelium spe victoriae incitet (i-4o). Sub lucem Agamemno 
rem et impetum suum aperit primoribus AchiiForum; mox 
concionem liabet universonim (41 - 100). Placuerat ei,.ad ten- 
tandam populi fidem, cui diffidebat, consilium repetendae pa- 
triae simidare : eo audito , statim multitiido bello fessa tumul- 
tuari et navigationcm parare coepit (lOi - 154), Seditionem de 
compacto et Miuervae monitu comprimit XJlysses , ad siugulot 
precibus, minis, opprobriis usus ita, ut concionem restituat 
(1 55 -210). Thersiten, tiirpem et maledicum hominem, qui 
discessmn urgere non desinit, gravius castigat ad terrorem ce- 
terorum (211-27^). Sic cohibitiun vulgus flectitur taudem 
compositis ad persuadendum orationibus Ulyssis ac NestoriSf 
qui et vetera promissa expetunt, <et ostentis utimtur ad spem Ilii 
cito expugnandi ; Agamemno autem indicit proelium, et ardore 
pugnandi omnium animos implet (278-393). lam armatur 
exercitus ; primores apiid Agan^mnonem, mactata maiore ho- 
stia^ epulantur ; ceteri passim per tentoria cibiim sumunt sacra- 
que faciunt, et a suis quacque natio ducibus instructa in aciem 
prodeunt (394-484). Inseritur hoc loco accurata emmieratio 
navium, populorum, ducum, qui Agamemnonem ad bellum 
Troianum seqimti erant (485-785). ItemTrbiani, comperto 
quid miiientur Achivi , duce Hectore in campum cgrediuiilur et 
ipsi et socii, quorum brevior recensus adiicitur (786-877). 

^OveiQog. BoicoTia rj xavdXoyog vojv vmv. 

^Xkoi fjiev Qa d^Boi re nai avageg l^noHOQvaral 
Evdov <izayvv)^iotf ^ia d' ovjc «;fe vtjdvfiog mivog • 
aXX' oya iJieQfir^Qi^e xara q)Qeva, (hg ^Mxiktia 
rifirjcri, okeari ds ^oXeag im vrivdiv Axai^v. 
5 iqde di oi nara '&vfiov aQiart] ^aivero ^ovX^y 
^efixpai «V ^TQeidri Ayafiifivovi ovXov^^OveiQOV^* 
xai fiiv q)0)V7^aag ema iiTBQoerca TZQogr^vda ' iX^&wp ig nhaitjv ^yafASfiPovog ^TQBidao, 

10 navra fiaX aTqexmg ayoqevinBv, &g imxiXXco, 
^caqtjl^ai i HiXeve xaQijxoiiooovTag ^^aiovg 
navGvdirj • vvv yaQ xev iXoi iioXiv evQvayviav 
Tj^wwy • ov yoQ i% afiq)ig ^OXvfmia dmiJiar txovxBg 
a&avaxoi qiQoCovTai* iniyvafixpev yoQ aiiavrag 

iS^HQtj XiGaoiiivfi' Tq^b<56i, de n^de iqfjiiTai. 

*^ff g)aTO* ^ij d' aQ "OveiQogyinel tov fivd^ov axovatv, 
xaQnaXifiwg 8* iHave ^&oag i<jti vijag A^amv • 
^ri d' aQ in u4xQeidriv jiyafiifivova' tov 3' iaixaviv 
evdovT iv xXiai^Q, 'hbqI d* afi^Qoaiog }ii%v&t vnvog, 

20 ffTTJ d* aQ vneQ xeq)aXijg, Ni^Xr^tip vTi ioinmg^ 

NicTOQi, Tov Qa fiaXiiSTa yBQOVTOov t*' Ayafiifivmv 

^ Tm fiiv ieiaafievog itQogsqmvea d-eiog '^OvsiQog • 
Evdeig, u^TQiog vls datq)QOvog, mnodafioio; 
ov XQy navvtfx^ov svdeiv ^ovXr^qoQov av^Qa^ 

25 (o Xaoi t iinTBTQaqiaTai, Hal Toaca fiifAtjXsv, 
ffvv d* ifiid-sv ^vsg mxa • /iiog di toi ayyeXog «t/4*, 
og csvy avsvd-BV iobv, fiiya n^SsTai ?/d* iXsaiQSL 
^coQrj^al 6s xiXsvas naQr^xofjiooovTag Ax^x-iovg 
izavcvdiy vvv yaQ icsv eXoig itoXiv svQvayviav 

30 TQ(xiQiv • ov yoLQ ST afiq)\g 'OXvfima dcofjiaT sxovTsg 
a^&avaTOi qsQat^ovTai, • iitiyvafixfjsv yaQ aiiavTag 
^Hqij Xi(560fiivri • TQoasaai 8e xriSe iqrjnTcu 
hi jdiog, aXXa av (jfiaiv ixs qQsai, fir^Si ae Xrjd^rj 
aiQsiToo, svT av as fieXiqQwv vnvog avr^p 

35 Sig oLQa qoovijaag ane^r^aaTO • tov 8' eXiii avTOv^ 
xcL cpQoviovT ava d^vfiov, a q ov TeXiea&ai^ ifieXXov. 
gj^ yoQ oy aiQrjaeiv IJQiafiov <itoXiv rifiaTi neivo^^ - 
vrjniog' ov8s to, y8rj, a Qa Zevg fiii^STO sQya. 
^riaeiv yaQ st ifisXXsv i<ii aXysa ts aTOvaxig «^« 

40 TQoaaiTS xa2 /^avaoXai 8ia HQaTSQag vafiivag, 
fyQSTO d* «I vnvov' ^siji 8ifiiv afiqixvT hfiqiri. 


22 lAIA/IOS B. 

xaXop, vriyaxBov ' nsQl di /uya ^dXXero g^&Qog * 
^oaal d' vno XmaQoTciv id^aaro xaXa iiidiXa* 

45 d(Aq}i d* aQ m/AoiaiP ^Xexo ^icpog dQyvQot^Xov, 
eiXero de cxijnTQOv narQmhv, aqjd-izov aiei' 
avv xw l^tj Ttard vijag Ji%ai&if x^^XKOxircovoov, 

'Hoog fiiv Qa d-ed ctQoge^^aaTO fiaxQovtyXviinoVf 
Zf^vl qiooog eQiovaa tia\ dXXo^g dd^avdroiaiv * 

50 avraQ o xijQvxeaai Xifvq&oyyoiai xiXevaevy * 
XTjQvaaeiv dyoQ^vde xaQTjnofjiowvzag Axaiovg • 
oi fiev ix^Qvaaov, roi d* ^yeiQOvro fidX' ooxa» 
BovXi] de ^Qoo^ov fieyad^vfioov Zfe yeQovrooVf 
NearoQirjl itaQa vtjt IlvXoiyeviog ^aaiX^og' 

55 tovg oye avyxaXiaag, nvxm^v tiQrvvero ^ovX^v 

KXvre, (piXor d^elog fioi ivvnviov tjXd^ev^t^veiQog 
dfi^Qoaifjv dia vvxra * fidXiara de NiarOQi dio^ 
eJdog re, fiiyed^og re, q)v^v t ayxiara icpkei, 
arij d* aQ vneQ xeq^aXtjg, xai fie nQog fiv&ov lemsv* 

60 evdeig, JlrQiog vte datq}QOVog, tnno8dfjioio; 
ov XQ^ ^otwvxiov evdeiv ^ovXtjq^oQOV avdQa^ 
Ci) Xaoi T imrerQdq^azai, xal roaaa fiifiriXev, 
vvv d* ifii^&ev ^veg ooxa' Aiog di roi dyyeXog elfii, 
og aev, avevd^ev ioov, fiiya xiiderai ijd* iXeaiQei, 

65 d^ooQyl^ai ae xiXevae xaQtjxofiooovrag ^x^^^^S 
navavditi' vvv yd^ xev eXoig noXtv evQvdyviav 
>TQ(ioov' ov yaQ er dfiqig 'OXvfAnia doofiar txovreg 
dd-dvaroi qfQd^ovrai * iitiyvafixpev yoQ ditavroQ 
^HQtj Xiaaofjtivtf • TQOoeaa^ de xtjde iqijnrai 

70 ix Jtog* dXXd av a^aiv Ixe qQeaiv, —^S^g 6 fiev et^toov 
^X^^ dnonrdfjievog, ifjie de yXvxvg vnvog dvijxev* 
dX)^ ayer, atxiv noog '&ooQ^^ofjLev vlag ^x^^* 
tCQCora d^ iyoov imaiv iteiQtiaofiai, rji d-ifiig iarivt 
itat q^evyetv avv vtival <noXvxXiitoi xeXevaoo • 

75 Vfieig d' akXi^9iv SXkog iQt^iaiv itti&aaiv. IAIAJ02 II. 23 

"^Hroi oy &g zlnm xar ag l^eTO, rotifi d^ apiaxfi 
JVdiTrcoQ, og Qa IIvXoio aval^ tjv ^fiad^OBVzog • 
o <rg)iv ivqtqovmv ayoQt^aaro xal iiirhmev • 
^Si qtiXoi, Aqyeicov tjy^roQeg i^de iiidovreg^ 

80 bI fiev xig rov oveiqov Axaimv alXog ivKSizev^ 
Tpevdog Hev (paXiiev, xal vocqi^oifie&a fid}.Xov' 
9VV d' idev, og [tiy aQiarog Axaiwv et!;^6Tai eTvat. 
aX}^ ayeTf at xiv ncog 'dwQij^oiJiev vlag Axaimv, 
^iQff aQa g>oov^<Tag ^ovXrjg i^ tjqxb viead^ai. 

85 01 5' inaviarijaav, nei&ovro re icoiiiivt XaooVf 
axijiirovxoi ^aaiXijeg ' ineacevovro di Xaoi. 
ipure i^vea eJci fieXiffffaoov adivaooVf 
^irQTjg ix yXaqvQ^g alei viov iQXOiievaoov 
^orQvdov di ^irovrai in av&eaiv eiaQivoitnv 

90 at fiiv r iv&a aXig ite^orriarai, at di re tv&a* 
&g roov id-vea <xoXXa veoov a^o xal xXiaiaoov 
^'iovog nQOizaQOi&e ^a&eitig iarixooovro 
tXadov elg ayoQtjV fiera di aqictvX^aca dedijei, 
orQvvova iivat, /Jtog ayyeXog* ot 5' ayiQOvro, 

95 rerQTixei d* ayoQ^, vno di arevaxi^ero yaXay 
Xaoov iCovrcov, oiiadog d' ^y • ivvia di aqieag 
wjQVxeg ^oooovreg iQtjrvov, einor dvr^g 
axoiar, axovaetav di ^torQeqioov ^aatX^cov. 
aitovd^ d* l^ero Xaog, iQ^rvd-ev di xa^ edQagf 
100 navaaiievoi xXayyijg * ava 8i XQeioov ^yaiiiiivoov 
iarti, axtjnrQOV ixcov, ro iiiv ^Hcpatarog xaiie tcvjf w. 
^Hcpcu&rog iiiv dooxe /itt KQOvioovt avaxrt' 
avraQ OQa Zevg dcoxe dtaxroQc^ ^Qyetqovrfj* 
^Eqiieiag di ava^ dooxev HiXom nXti^inift^ • 
105 avruQ 6 avre UiXo'^ doox JirQU, notiiivi XaSv* 
ArQ^g di &v^axoov iXtnev nioXvaQVt 0viarti • 
oiraQ 6 avre Qviar Ayaiiiiivovi Xeme 'qoQtivai^ 
ftoXX^atv v^aotat xat J^Qyet^avr) avaaaetv. 
tip oy iQeiaafUvogf ini JlQyeiotat iiertjida' 24 lAlAJOZ B. 

« 

110 ^fi g)iX<My riQmg Javuoi, 'O^BQanovTBg ^Qijog, 
Zevg fJi^s iiiya KQOvidijg aTtj hidiiaa ^aQeirj • 
cjfaV^tQff, og ^Qiv fiiv fioi vniay^eTo xai xarivevaeVf 
^IXiov e^niQCavz evzeixeov dnoviead^ai • 
vvv di aaxijv anazijv ^ovXevaaro, xai fie xeXeve^ 

115 dvgxXia J^Qyog txi^d^ai, imi noXvv ^Xeaa Xaov, 
ovTG) nov Jit fiiXXei vneQfieviX q)iXov ehai, 
og drj noXXdcov noXicov HaziXvae xdQtjva, 
^8* Sti xai Xvaei • rov yaQ XQazog iari fiiyiarov. 
aiaxQOv yaQ rode y iazl hoi iaaoiiivoiai iiv&iad^ah 

120 iidyp ovroD roiovde zoaovde re Xaov Jf/aiwy 
aitQtixTov noXeiiov ^oXefii^etv, ^5« fidxead^ai 
dvdQdai .^avQoriQOiai, xiXog 6' ov^jzw ri iiicpavrai. 
etneQ.ydQ h i&iXoifiev J^jfatot t€ TQoSig re, 
OQHia iziard rafiovneg, aQid^firi^rifievai dfiqioa^ 

125 TQwag fiev Xi^aa&ai, eq)iarioi oaaoi iaaiv, 
ilfieig d' ig deaddag dianoafjirj&etfjiev Jtxaioi, 
Tqoooov d' dvdQa exaarov eXoified^a olvoxoeveiv* 
^oXXai nev dexddeg devoiako oivoxooio, 
roaaov iyoo (prjfjLi nXiag efifievai vlag Jixcti^v 

130 TQmoov, o? vaiovai xard nroXiv dXX' inixovQot 
noXXioov in noXioov iyxiaitaXoi dvdQeg taaiv, 
01 fie fiiya siXa^ovai, aai ovk elooa i&iXovra 
^lXiov ixiziQaai evvaiofievov icroXied^QOv, 
ivvia dfj ^e^daai jdiog fieyaXov iviavroi, 

135 Ttal 8ti 8ovQa aiarjm veoov, xal aiiaQra XiXvvrai' 
at 8i itov.rifiireQai r 0X0^01 nai vy^ia rixva 
elar ivl fieydQOtg ^ori8iyfievai * dfifii 8e tQyov 
avroog dxQdavrov, ov eivexa 8evQ txofiea&a* 
dXX aye'&\ wg dv iyoov eiitoo, nei^&oofie&a ^dvreg ' 

140 (pevyoQ^ev avv vrpjal (fiXrjv ig narQi8a yaiav • 
ovvaQ eri TQoitjv aiQyaofJLev evQvdyviav. 

^g (fdro • roTai 89, ^&vfiov ivl ar^&eaatv oqiv&v^ 
ndai fjtard nXij&ivf Scroi ov ^ovXilg indxovaav. tAlAJOS II. 2S 

nivffifi d* ayoQ^, &g KVfiaxa (laHQa ^aXaccti^ 

145 norcov 'InaQioio, xa fiir t EvQog re Norog X9 
WQOQ9 inat^ag ^arQog jdihg ix viqieXdeov, 
6g d* 0T« nir^ai^ Ziq^VQog ^adv XriYov iXd-coVf 
Xa^Qog inatyi^ooVf ini r ^fivei acxaxvecisif 
&g vcor itaa ayoQij xiv^^&tj. zol d* aXaXtjTcp ' 

150 p^ag in icaevovrOy nodwv i* vniveQr&e ndviij' 
iarar aeiQOfAiytj * rol d' aXX^Xoi<ft ntiXevoff 
amecd^ai VT^mvy ^d' iXxifiev eig aXa dtav^ 
ovQOvg T i^eHad-atQOV avr^ d* ovQafovlxev, 
oixal^e tefiiveov vito d* ^Qeov eQfiaza vtjoov. 

155 "Ev^a nev ^Qyeioiatv vmQfioQa voczog ervjf^iy, 
ai fiif A'&fjvairiv''HQri fiQog fivd-ov ietmv 

^Slnonot I aiytoxoto jdtog r/xo^, ^rQVTwvtj, 
ovTco dif olxovde, qiXtjv ig giavQida yatav, 
JiQyHot qievl^ovxai «V evQea voova ^aXaaatjg; 

160 xidi di nev evx^^k^ IlQtafiop xai TQOo<n Xinotev 
JiQyeitiv ^EXivtjv, t^g etvexa noXXot Jlxatcov 
iv TqoIi^ anoXovro, qiXtjg ano narQidog aitjg; 
aXX t^&t vvv xaza Xaov JixatSv xaXito%tTooviXiv* 
coTg ayavoXg inieactv iQ^rve qoora IxacroVf 
165 fitfde ia v^ag aXad' iXxifiev afiqteXiaaag. 

*Sig itpaT • ovd* amd-tjde 'd'ea yXavHOomg jdd^r^inj. 
pij de %aT OvXvfinoto KaQ^voov ai^aaa^ 
[Ho^naXifJioog d* txave S-oitg im v^ag MxatHvJ 
evQev imtv ^Odva^a, /ftt fjt^rtv axaXavrov^ 
170 iaraoT • ovd* oye vtjog ivaaiXfioto fieXaivtjg 
amery inei fitv axog xQapitjv tifiu dvfiov tnanv. 

^73f<^*''^* *^*^<*?**W'^C^®^*V^ yXavtt&itlg A&^vti' 

^toytveg uddeQrtadij, ^oXvfi^j^d/^^Oiififaev, 
ovroo dij olHov9ef qiXtjv ig narQidit yU!taiff 
175 9>«v$etf^^ iv v^eaat nbXvnX^tat maoPreg; 
xa6 9i xev evxooX^v IlQtafim xa< TQOoal Xi^otrn 
^Oyeit^ *EXivijVf ^g Hvina fCoXXolJixaVSv 
Ilia$. C 22 lAlAJOS B. 

%aXoVj vfiyaxBOv * «re^i di iiiya fidXXero tpaQog • 
9ro(T<r! d* vno XmaQoZaiv id^cavo xaXa nediXa* 

45 aii(j)l d* aQ &fioi(Siv ^Xexo ^iqiog aQyvQotjXov» 
etXero di cxijnzQov ^atQmoVf aqj^&irov alel' 
cifv T(» S^fi Tcara v^ag Jliaimv xaXKO%irmv<xiv, 

'Hoog fiev Qa '&ea itQoge^riisaro fiaxQov "iyXviinoVf 
Zipn ifomg eQeovca %a\ aXXoig d&avdzoKJiv * 

50 avraQ 6 aijQvxeaai Xiyvq&oyyoiai xeXevaeVy * 
xriQvaaeiv dyoQrjvde xaQtiHOfiooovrag Axaiovg * 
ol fiev extiQvaaoVf ro\ 3' ^yeiQOvro fidX' ^xa. 
JBovXij ds ^Q^rov fieyad^Vfioov l^e yeQovroov, 
NearoQerji *itaQd vtji IlvXoiyeveog ^aaiXi^og* 

65 rovg oye avyaaXeaag, ^vxivi^v ^Qrvvero ^ovXriv* 

KXvrey qiXoi' d^elog fioi ivv^viov rjX^ev^^OveiQog 
dfiPQoairjv did vvxra * fidXiara de NearoQi dio^ 
eldog re, fiiye&og re, (pvrjv r ay^iara icoitei, 
arij d' aQ* ifneQ xeqiaXtjg, xai fie ^Qog fiv&ov eemep* 

60 evdeig, ^rQeog vie datipQOVog, In^oddfioio; 
ov XQij nawvxiov evdeiv ^ovXrj^poQOv Slv^qo^ 
q) Xaoi r imrerQdfparai, xa\ roaaa fiifiriXev, 
vvv d* ifie^&ev ^veg ooxa * ^iog de rot dyyeXdg etfii, 
og aev, avev&ev ioov, fiiya x^derai rjd' iXeai^ei. 

65 ^ooQi^l^ai ae xiXevae xaQt^xofiooovrag AxoLiovg 
^avavdifjl* vvv yaQ xev eXoig noXiv evQvdyviav 
^QOooov ov yaQ er dfjiiptg ^OXvfima dcofjiar Ixovreg 
d&dvaroi (pQa^ovrat, * i<jieyvafi\pev yaQ diiavrag 
HQri Xicaofiivrf * TQOoeaai de xrj8i iqrjnrat 

70 ix Jiog* dXXd av a^aiv exe (pQeaiv, —*iig 6 fiev ewmP 
€^X^^ ditonrdfAevog, ifAe de yXvxvg vnvog dvrjxev. 
aXX ayer, alxiv noog '&ooQ^^ofuv vlag Jix^t^* 
iCQoka d' iyoov emaiv miQtiaofiai, § '&ifiig iariv^ 
jiai (pevyaiv avv vrjvai ntoXvxX^iai xeXevaoo * 

75 vfAeZg d' aXXo^tf iXXog iQtjrveiv iatiBcaiv. IAIAJ02 IL 23 

*Hxm oy &g elitmv ytar ag i^sro. rottn d^ cinartj 
NeffTOOQ, 0$ qa IIvXoio ava^ l^v tjfiad^otvTog • 
o ffcfiv ivcpqovicov ayoQ^aaro nal fiiriei^jev • 
S^ qtiXoif Aqyeiaov ijy^oQeg ijds iiidovreg^ 

80 el (liv rig rov ovetqov Axaimv aXXog ivic^Kev^ 
tfjevdog aev qiotfiev, xal voaqiCoijied^a fidXXov • 
vvv d' idev, og \iiy OQiorog A^ai&v ev^erai elvai, 
aX^ aysr, at xiv ncog '&4X>Qrj^oiiev vlag Axaimv, 
*^Slg aqa q>oov^6c^ ^ovXijg e| tjqx^ viea^&ai, 

85 ot d' i^avicrtjcav, neid^ovro re notfiivi Xa&Vf 
c%ri'!irovxoi ^aaiXijeg • ineccevovro di Xaoi, 
fivre id^vea eJci fieXicaaoov adivaooVf 
9cirQfjg ix yXaqvQijg alel viov iQXOfievdoov 
^orQvdov de izirovrai in av^&eaiv eiaQivoXaiv 

90 ai fiiv r iv&a aXig m^rtor^arai, ai dire Iv&a* 
&g rcov i^&vea 'jtoXXa veoov aizo xai nXiaiaoov 
ifiovog nQOitaQoi&e ^a&eiijg iarixooovro 
iXadov eig ayoQfjV' fiera di aq^iaiv^^Oaaa ded^ei, 
orQVvova' iivai, Aiog ayyeXog* oi d' aytQOvro. 

95 rsrQTixei d' ayoQ^, vno de arevaxi^ero yaia, 
Xacov tCovrcov, ofiadog d' fjv ivvia di aqeag 
x^Qvxeg ^oooovreg iQtjrvoVy emor avrijg 
cxoiar\ oHOvaeiav de JiorQeqioov ^aaiXtjcov, 
ciiovd^ d' S^ero Xaog, iQ^rvd^ev ds xa^ edQag, 
100 navaifjievoi aXayyijg' ava de XQeioov Ayafiifivoov 
Bcrti, cxijnrQOv ixcov, ro fiev^^Hqiaiarog xafie revxaov» 
^HqiM&rog fiev dooxe /^u KQOvioovi avaxri* 
avraQ aQa Zevg dooxe diaxroQoii ^Qyeiqovry 
^Eqfieiag de ava^ deoxev niXoni nXtj^innq^ • 
105 avroQ 6 avre niXo^f) doox JlrQei, noifiivi XaSov* 
Jlr(fAg de '^vticxoov iXmev 'noXvaQvi Oviarij • 
avroQ 6 avre Qviar Ayafiifivovi XeXne 'qoQtiva^ 
noXX^aiv v^aotai xai ^Qyei ^avrl avaaaeiv, 
%i^ oy iQucafAevogy ine JlQyeioiai fAeiriiida^ 24 lAlAAOX S. 

110 ^Sl (filat, ^gmff Javaoi, '^sQdnovvsg ^Qt^oSf 
Zevg iiB niya KQOvidr^g art} ivudtiaa ^aqeiri • 
axi%Xio.gy og ^^\v fiiv fioi viiicxsTO xal xarivevasVf 
^JXiov inniQaavT evxeixeov aizoviec&ai • 
vvv de xaxijv anarrjv ^ovXevaaro, xai fie neXevei 

115 dvgxXia J^qyog IxicO^ai, inel noXvv (S^£(Ta Xaov. 
ovTGf nov /iu fiiXXei vneqfuvi'C cpiXov eJvat, 
og drj noXXaojv noXioov xariXvae xaQTjva, 
^d* exi xou Xvcei • xov yaQ xQazog iorl fiiyiarov. 
aicxQOv yaQ rode y icrl xal iaaoftivoiai nv&iad^ai, 

120 fiaifj ovroD roiovde roaovde re Xaov ^xamv 
anQTjxrov noXefiov noXefii^eiv, r^da fiaxea&ai 
avdQaai .navQoriQoiat, riXog d' ovnon ri niqsavrai* 
eineQ .yaQ x i&iXoifiev J(;|ra*o* re TQwig re, 
OQXia niara rafiovreg, aQi^&firi^rifievai afi(p(o, 

125 TQwag fiev Xi^aad-ai, icpiarioi oaaoi eaaiv, 
flfieig i* ig dexadag diaxoafirid^eXfiev -^;faio/, 
TQiXioav d' oivdQa ixaarov eXoified^a oivoxoevei-v* 
noXXai xev dexadeg 8evoioiro oivoxooio, 
roaaov iyco q)rjfii nXiag ififievai vlag J^/aecoj» 

J30 Tqooodv, o2 vaiovai xara nroXiv • aXT^ inixovQOi 
noXXioov ix noXioav iyxianaXoi civdQeg taaiv, 
ot fie fiiya nXaCovai, xa\ ovx eiooa i&iXovra 
'iXiov ixniQaai evvaiofievov nroXied^QOV. 
ivvia di] ^e^aaai jdiog fieyaXov iviavroi, 

135 xai drj dovQa aiarjne veojv, xai anaQra XiXvvrai • 
al di nov.r^fiireQai r aXoxoi xai vynia rixva 
etar ivi fieyaQOig noribiyfievat • afifit de tQyov 
avrcog axQaavrov, ov etvexa devQ Ixofiea&a. 
aXX aye'&\ ag av iywv einco, netd^cofjied-a navreg • 

140 cpevyoo^ev avv vr^val q^iXr^v ig narQida yatav • 
ovyaQ iri TQoirjv aiQriaofiev evQvdyvtav, 

S^g (jpdro • rotat de '&vfiov ivt ar^&eaatv oQtveVg 
naat fjisza nXrjd^iv, Zaoi oi ^ovXrjg indxovaav. lAlAJOS IL 2S 

%wifiil d* ayoqtiy &g ttvfiaxa fioxQa &aXac<t^f 

145 ^orcov *l%aQiOiOf xa fiep x Evqog te Noxog rfl 
wQO^ly inat^ag ^axQog Jihg ix peq^eXaeop, 
wg d* ote xiy^<Ti) Zeq)VQog ^a^dv X^Top eX&iiff 
Xa^Qog inaxylConfi ini % rifivei aoxaxveaixif* 
&g t6o9 na<s ayoQfj xif^^iy. tol d* aXaXtjtcp ' 

150 if^ag in iacevovto, nodwp d* vnii^eQf&e xOflfi' 
latat aeiQOiAevfi • tol d* aXX^Xoitfi xiXevOff 
amea^d-ai vri^y ^d' eXxifiev eig aXa diaVf 
ovQOvg t i^eKa^aiqov avt^ d* ovQafov ixep, 
ofxads lefiivcw vno ^' ^Qeov iQftata vijmf. 

155 "Ef^a aev ^Qyetoiaiv vmQfioQa voctog itvxS^iif 
«* fiil A-&fivairiv'^HQ7i nQog fivd^ov eemev 

*Si'n6noil aiywxoio ^iog tixog, JltQVtdvrii 
ovTCo iii olxovde^ qiXfjv ig izatQida yaiavy 
AQyuoi qeviovtai in evQia voota ^aXacaiig; 

160 xad di xev evxo>X^v IlQiafiep xai TQCoal Xinotev 
JiQyeifiv 'EXivf^Vf ^g etvexa gtoXXol Jtxai&v 
iv TQoii^ amXovto, qiiXrig ano natQidog atrjg; 
dXX Id-i vvv xata Xaov Jixai&v xaXxoxitwvoiv* 
aoTg ayavoTg inieaciv iQ^tve qcota txactov, 

165 fiffde la v^ag aXad' tXxifiev afJtqteXiacag. 

*Sig Sipat • ovd* anid^rice '&ea yXavxomig Jld^rifri. 
fiij de xat OvXvfinoio xaQ^voov at^affa* 
[xaQnaXifjicog d* txave Svag im vr^ag Jf/otKuli'*] 
tvQev emit 'OSva^a, Jit fifjttv ataXavtov, 

170 iataot • ovd* oye vfjog ivaciXfioio fieXaivrig 
cmtsty inei fitv axog xQapiriv X4M 'dvfwv txanv. 
«/;fOV'd* *tfTa^«Vi7'fl:^off€y^ yXavx&nlg A^&^vfi* 

JiOytveg AdeQtiadfi, noXvfirix^^f^O^iiCWt 
ovT<» d^ oTxovdef qfiXfjv ig natQidk yiiTa^, 

175 qx^Setf^', iv v^eaci nbXvxX^Tci neaSpteg; 

%ad de xev evxooXijv IlQiafioo xOt TQOoai Xlitottt 
Ji(^eiriv *EXivriv, r^g etvixa ^oXXol JlxaXSv 
nia$. C 26 lAIAJOZ B. 

ip Tgoifj unoXovrOf (piXi^g ano narqi^og outis; 

akX t^i pvp xata Xaop ^ia^^, fit^da x iQtoei * 
180 crorj; ayavotg im^caiv iQyrve cp&ca txaCTOv, 

[Atjdi ia t^ag aXad' iXxefiev ifig^ieXiaaag, 
^i^g fpa^ • 6 di ^vitjxe ^&eag oita qioovijadfffjg. 

Ptj de d-eeiv, aito de xXaXvav ^aXe • T^y ^' ixofiiaaev 

tttjQV^ EifQV^aTt^g 'I^&aHijaiog, og ol oii^det. 
185 avzog d* u^rQeideiX) Jiyafiifivovog avriog iXd-dv, 

dil^aro ot cxijnrQOv narQmov, atp&irov aiei' 

avv rm e^tj xara vtjag ^yi^aioiv xaXxoiir(XiV(Xiv. 
Ovriva fiiv ^aaiXtja xal S^oxov avdQa xixeitj, 

rov d' ayavoig ime(56iv iQtjrvaacxe TtaQaarag • 
190 Aaifiovif ov ae ioixe, xaxov (S^, deidiaaead^ai • 

aXX' avrog re xdd^t^aOf xal aXXovg idQve Xaovg. 

ov yaQ 910) ad(pa oJa^*, olog voog JtrQeidao • 

vvv fiev miQaraiy rd^a d' i\f)erai vlag ^xaiSv. 

iv ^ovX^ 8' ov ndvteg axovadfiev oiov eeiizev. 
195 fAtjri /oioxra^aayoff Qe^ri xaxov viag ^x^imv. 

^Vfiog de fieyag iarl /liorQe(peog ^aaiXijog • 

ri fAtj d' ix Jiog iari, q)iXeide i fitjriero^ Zevg. 

Ov d' av drifiov r avdQa tdoi, ^oocovra r icpevQOtf 

rov axijnrQat^ iXdaaaxev, bfioxXiiaaaxi re fiv&oa • 
200 Jaifiovi, drQefiag tjao, xai dXXoov fiv&ov axove, 

61 aeo (peQreQoi eiai • av d' ^^roXefiog xai dvaXxig, 

ovTC nor iv noXeficp ivaQi&fiiog, ovr ivl ^ovXy. 

qv fiev noog ndvreg ^aaiXevaofiev ivd^dd' Jixatoi' 

ovx dya^&ov noXvxoiQavit] • eig xoiQavog earoo^ 
205 €11? ^aaiXevg, ^ ed(»xe Kqovov naig dyxvXofi^r&». , 

[axijnrQOv r yde •&efiiarag, tva a(piai ^aaiXevri^ 
"^Slg oye xoiQaveoov diene arQarov ol d' dyoQ^vdi 

avrig ineaaevovro veoov ano xa\ xXiaidoov, 

fl%rj, &g ore xvfia noXv(pXoia^oio '^aXdaatjg 
210 aiyiaXi^ fieydXoo ^Qefierai, afiaQayeX di re ^ovrog* 
J^XXoijUv Q* i^ovro, iQtjrv^&ev de xa^Q^ idQag. lAIAJOS 11. 27 

0SQatvt^g d* Irt [lovvog aiuxqoBitris ixoXc^Of 
og q' ima cpQStuv fjciv anofffAa rs noXXa rs ySijf 
/iaip9 araQ ov xara %6(JiioVf iQi^sfASvai pactXevaiff 

216 aXX' o,Tt ot staaixo ysXouov AQysioiaiv 

llifisvai. aiaxtcrog ds avrjQ vno^^IXiov ^X^dsv 
q)oXHog iriv, x^xiXog d' stsqov noda * tco de ot eofiao 
xvQTCOf inl arrjd-og avvoxonKOTS • avraQ vnsQd^sv 
^ol^og iijv xscpaX^Vy \psdvij d* i^jtsv^vod^s XaxPtj, 

220 ix^d^iarog d' Jfj^iX^i fiaXiaz l^v fjd* *Odvarj'r 
cdi) yoQ vsixslsans • tot «vt Ayafiifivovi dica 
o§ea xsxXr^yoog /.ey ovsiosa' tq) o aQ uaxaioi 
ixnayXcogxorsovro, vsfAsaarjd-iv t ivl '&vfi&. 
OfVraQ fiaxQa ^owv AyafASfivova vsixss fiv&op • 

225 ^ZQsidri, %io d' avr imfiifKfsai, rjds xaTi^ee^; 
nXsiai roi x^Xmv xXiaiai, noXXal ds yvvaXxsg 
slalv ivi xXiairig i^aiQsroi, ag rox Jixaiol 
nQooriarqp didofisv, svr av moXisd^QOv iXoofiev, 
$ iri xal xQvaov iitidsvsai, ov hs rig oiasi 

230 TQfaoov iiiiio^afioov i^'lXiov, viog anoiva, 
ov xsv iyoo d^aag aydyoo, tj aXXog Jlxoucov; 
^s yvvaTxa vir^v, tva fiiaysai iv (piXori^ri,, 
^vr avrog aizovoaopi rcariaxeai; — ov fAsv ioixsv, 
UQxov iovra, xaxoov im^aaxifASv vlag Jixot^i^oov, 

235 00 mnovsg, xax iXiyxs, Jlxoi^itdsg, ovxir Jf;fa(o// 
olxddi izsQ avv vrjval vsoofis&a • rovds d' i&fAsv 
avrov ivt TQoi^ yi^a nsaaifASv, p(pQa tdrjrai, 
fjQa ri ot X ^f^eig iZQogafAvvofASv, ^fl xai ovxi' 
eg xal vvv JtxiXrja, io fAiy dfAsivova q^oora, 

240 ^ifArjasv sXoov yaQ i^si ysQag, avrog dnovQag,. 
dXXa fAoX ovx Axf^Xrfi xpXog cpQsaiv, dXXa fAsd^^fioov 
ff yoQ av, JlrQsidrf, vvv varara Xoo^rjaaio, 

i^g q}dro vsixsioov AyafASfAVova, noifAiva XaSv, 
QsQairrjg • rcp 3* coxa naQiararo dtog 'Odvaasvg, 

245 nai fAiv vnodQa tdoov xo^Xsizco ^inans fAv^o^* 

C2 oti roQ *7(iPv<ff9 9.9/4 rioe^TeQor Bqotop aXXor 
tfifievaif oaapi.afA ^tQetorjg vno Ikiop i^kvov, 

250 T(» ovx ar §4(^iXiw <*^« (TTO/i //oy a/o^evoe^, , 
xai ,amf -oretdea re 9iQoq)iQpiSy voaxov xe qwXaaaoig. 
ovdi xk-^oo .<ja<p(x id^ev, onoog ioTai rade tQyai 
^ ev ^i, ic^/it£g vQ.ar^aQfjiev vleg M%amv. 
[rcpy vvv^TQ.eidy ^Y^fiifAvovif noifAivi XaSv, 

255 fiacu 6vfip^$i)v, oxi oi fiaXa 9toXXa didovaiv 
ijQweg //(x^iMt* <A lii^iieQfQfAicov^afyoQeveig.^l 
aXX' ex tOA.iQifi^i. tq di,Hal rereXeafiivov eara^* • 
91 X S^^a a<fiQaipovxa xixfjaofiaij &g vv mQ eodey 
fii^}ii%: eneir '(fdvfftji xaQjj mfioiaw eiteitj,'^ 

260 JUJ70 et^ .J^Xei/1^4^010 ^arijQ xexXtifJiivog eiijv, 
ei firf iyoo ae Xa^^,, ano fiev <piXa eifiara dvaooy 
fXaivav. r ijde x^rAva, ra r aidm afji<ptxaXvnretf 
avrov de xXffiiov^fX, '&oag im vrjag aip^aoo 
nenXifymg ayoQ^^ev aetxiaat gtXtjy^atv. 

265 ^S^g Slq eqiii* axrinrQoti be fiera^pQevov ff^e xeu mfioo 
nXyiev • 6 d' tdfoo^yj, 'diaXeQOv di oi txiteae daxQV. 
afioott]^ d- atfjiargeaaa fiera<pQivov il^itaviarri 
axif^rQ^vyf^o XQvaiov o d' aQ e^ero, raQ^fjaev rs' 
aX^aag^d\ ixQ^iov idoov, aitofioQ^aro daxQV. 

270 oi oif xal^x^f^^^^^ ^^Q* ^'^' avr^ ^dvyiXaaaav'^ 
mde dirtg ettKe^x^ft <^^^ h nXriaiov aXXov 

^Sl ninotl i^.(fii}jivQt* 'Odvaaevg ia&Xa loQyeVf. 
fovXag r i^igxfxiP a.fa:&as, noXefiov re xoQiaaoov 
vvv de roie fii/ agtarov ev ^Qfeiotaiv eQe^ev, 

275 .os^rhn-.XoofffiriJQa inea^qXov eax ayoQooiv» 
ov ^fiv fitv naXtv avrtgav^aet d^vfiog ay^ooQ 
i^8i3(^'<(f ^aiftXijag ovetdeiotg enieaatv. 

^S\q(ppLaa» fj nXrjdvg' ava de nroXinoQ&og ^0^<sawg 
tarrf, aHrjnr^^Qpv 1x9^^ "" flf«C« ^«> yXavx&sttg jid^^vrj, ~ 280 zUHbiiiffi %ii^vHij atmt&f Xtzhp arciyiif 

as cifia ^ ol 9r^(JoTD» ve xtu vtftWcoivhg JtjidtSw 
}ivOov moicBKWy 9cft< iittfpQa^aalttTi) ^Ot&^y -^ 
o cq)iy ivq)QOPBG)v ayoiQiiisuxo %ou fieThattv 
^rQeldtiy fV9 d^ aty ava^, i&iXovatv ^jftttoi 

285 naaiv iXiyitaxov d^ifjtevai fieQomaat ^Q(ft6i<siv * 
ovdi Tot inteXiovciv v^itoaxeaiv, tjvneQ vjiiatav, 
ivd-ad* exi axeixovxeg atd J^Qyeog litito^otoio^ . 
"iXiov iHneQaavT evte(xeov aitoviea^tu. 
&gte yaQ ^ <:taTdeg veaQoi, yfiQai tfi fwatntgt 

290 aXXriXoiatv odvQovtat ohovde^vie^sO^ott. 
Ifl fitiv nat novog iarh &Hfi^ivtuyi€a9(tt. 
nal y&Q xig ^* iva (ii^vtx. 'fiifoaV '&^h % 'aX6%dto 
aaxaXdet avv vijinoXv^iyvOf SvftiQ &eXX(u 
XeifiiQtat elXdooaiv, oQivofiivti ^e '&£Xu&aa* 

295 iifiiv d' Bivatog iatt neQiTQOnio^v ivtUvthg 

iv&ade fitfivovteaai. t^ ov vefieat^Ofi ^xaiavf 
aaxaXaav naQa v^voi xOQooviatv * aXXa ttai Ifiittjig 
aiax^ov tot dtjQOv te fjiivetv, tteveov te viea&Ut. 
tXijte, (piXot, xal f^eifat inl XQ^vav, Z(pQa bamftev^ 

300 tj iteov KaXxUg fiavtevetat, ^ ^al bixi. 

cv yciQ dri tohe ibfier4vt XpQeaiv ia^ He nifteg 
fioQtvQoty ovg fiij JK^Qeg Ipav d^av&toto fpiQOta^ttt • 
X&t^d te xai ^Qtm^, ot ig u4vXi6a vtjeg Jtxutoiv 
^yeQid^ovto, Kana IlQidfKx) ttal TQoaal (piQova at' 

305 ^fjietg d' afjtcpl neQt icQtjvijv ieQOvg ttata ^oHfiaig 
iQdofiev dd^avdtotat teXtjiaaag eKatofJi^ag, 
%aX^ v^o nXataviatco, oO-ev Qiev ayXahfv idwQ • 
ev&* i(pdvtj fiiya aijfia • dQdiCojv iizt veota iaqjoivog^ 
afieQdaXiog, tdv q ^vtog *6Xvfjcittog ^ne (poatgie, 

310 fioofjKn} vnat^ag, ^Qog Qa nXAtaviatov oQovaef, 
Iv&a d' iaav atQOv&oto veaaaot, v^nta tiy^va, 
oC« «V aHQotdtoo, netdXotg ifixo^eTCtfime^, 
OHti», ataQ f^^tfjQ evdttj tjv, tf tine tixva* 30 IAIAJ02 S. 

Srd^ oye zovg iXeBii^a xar^c&is teTQiycirag ' < 

315 f^^i^fiQ d' afKpeitoxdxo odvQOfAenj qtiXa xixra* 
rv^ d' iXEli^afiEPos miQvyog Xa^ev afiqnayvXav, 
avxoLQ inBi %a%a xinv iq)aye ctqov&oio xat avz^v, 
%op fiev aQiCrikov 'd'^xev d^eoSf ogneQ eqnivev * 
XoLav yaQ fiiv i&tixe Kqovov <i^aig ayxvXofA^xeoo * 

320 ifJLetg d* iaxaoreg d-avfid^OfieVf olov i%vyfiii, 
mg ovv deiva niXooQa ^emv eig^X&* ixaxofi^ag, 
KaXxag d' ainix tmira ^eo^QonioDv ayoQevev 
rinx avecp iyivecd^e, xaQi^xofiooDVzeg ^xaioi; 
ilfiiv fiiv xod' eq)tjve xi^ag fiiya firfxiexa Zevg^ 

325 otpifiov, o^pitiXecroVf oov xXiog ovnox oXeitai, 
mg ovr og xaxa xixv e<paye (TTQOvd^oio xa\ avTiJf, 
OHVOOf axaQ fiyrt^Q ivaxij ^v, ^ zixe rixva' 
&g tjfieig voaoavz izea nToXefiil^Ofiev avd^it 
T^ dexicTq) di iioXiv aiQi^aofiev evQvayviav, 

330 xeivog roog ayoQeve * xa dy vvv. <aavxa xeXeiXOu, 
aXX aye, fiifAvexe navxegf iv^cvyfndeg Jfj^aioi, 
avxov, elgoxev aaxv fiiya IlQiafioio eXoafiev. 

iig tq^ax * AQyeiOi oe fiey ia^ov — afnqii oe vt^eg 
CfieQdaXiov xova^tj<saVf avoavxoov v^ Ji^fx-imv — 

335 fiv^ov inouv^aavxeg *Odvc<f^og &eioio, 

xoiai di xal fiexieme JTeQ^viog tn^oxa NitsxonQ • 

^i^ itonoil ri dij nai<Tiv iotxoxeg ayoQaao&e 
vfimaxoigf olg ()vxi fiiXei noiXefiriia eQya. 
nij dij dvvd^eaiai xe xal OQxia ^^aexai tffiiv ; 

340 iv nvQi dif ^ovXai xe yevoiaxo, urjdea x avdQWv, 
anovdaix axQtjxoi xal de^iaiy i^g inimd^fjiev ! 
avxoog yaQ q* inieaa iQiSaivofiev, ovdi xi fi^X^^ 
evQifievai dvvafiea^af noXvv XQovov ivd^dd* iovxeg. 
JtxQeidrfy av d' e&\ mg nQiv, ixoov aaxefi(fia ^ovX^v^. 

345 aQxtv AQveioiaixaxa XQaxeQag iafiivag' 

xovgde 3' ia qt&ivid^eiVj tva xal dvo, xoi xev Axol^Hv 
voaqiiv ^ovXevat^f — awaig 3'- ovx iaaexai avx&v — IAIAJ02 11. 31 ^qif ^qyogd* isfai, nQif xai Aiog tti/cojjroio 
yvwfieifcu etxa \pevdog vnotTxetsigf^^e Hoi ovxL 

350 (prjfju yoQ ovv nmav^aai vneqfievia KQOvioova 
^liaxi T^, oxe VTivaiv in (axvnoQOKTiv t^atvov 
^Qyeioit TQCoetrm q)6vov nal KtJQa (pSQOvregy 
accQamoov imSs^it ivaiaifia ciniaxa q^aivcov, 
T(p fA^Tig VQiv iizeiyiff^&oo oJxovde viead-atf 

355 itQiv xiva nccQ Tqcooov aXoxco HaTajcoifir^d-^vatf 
%icaad-at d* ^EXivrig oQfjf^fiara re (5xova%ag t«. 
ei di rig ixndyXoog i^&iXei oJxovde vieo^&cUf 
a.n%iad'oo tig vrjog ivcaiXfioio fieXaivtig, 
oqiQa nQoa&^ aXXoov ^avatov xat noxfiov e^iWj* 

360 aXXay ava^, avrog t ev fi^deo, ^ei&eo z aXXcp * 
ovTOi aitv^Xtjrov inog iatserai, o,tti nev et^co • 
itQtv av^Qag %axa qivXa, rtara (pQ^TQag, Jlyafiefivov, 
wg (fQ^tQti (pQ7JrQri(fiv aQ^^y^, (pvXa de cpvXotg. 
el di Ttev mg iQl^ijg, xai rot neid^oovrat A^atoi, 

365 yvm(jfi inu^, og &' rjyefiovcov naxog, og riw Xacov, 
^d' og H iiS&Xog ii^in' nara <T(piag yaQ fiaxiovrcu' 
yvdnseou d\ ei xai ^etTmairji noXtv ovx aXana^etg, 
^ avdQ&v xaxorijrt xcu acpQaSiij noXifioio. 

Tov d* unafut^ofievog ^Qogicptj xQeiojv Ayafxifivoov' 

370 5 fiav avr ayoQ^ nxag, yiqov^vlag Axatoov, 

ai y&Q, Zev re ndreQ xai A&^qvairi xou JknoXXov, 
roiovrot dixa fioi cvfttpQd^fioveg eJev ^x^^^ * 
xcg xe rdx ^tivaete ^oXtg TlQtdfioto avaxrog, 
XSQ(rtv v(p ^fjteriQjiatv dXovad re^.neQd^ofiivri re. 

375 dXXd fiot aiyioxog KQOvidijg Zevg aXye edooxev, 
og fjte fjter dnQ^xrovg tQidag xat veixea ^dXXet, 
xai yotQ iyoov AxtXevg re fiaxri<sdfie^ ehexa xo^Qrfg 
^ avrt^iotg iniectftv, iyat 3' rjQXOV xaXeitaivmv' 
ei di nor ig ye fiiav ^ovXevaofiev, ovxir Imtrc^ - 

^OTQooaiv dvd^Xtfatg xaxov iaaereu, ovd^ rj^atov, 
vvv d* iQXsaiy* wti deinvov, iva ^dycofuv JSQrfa* 92 IJtlAJOS B. 

Bv de xig innoiifiv delnrop doxm mxvnodecaiVf 

ev di vig OQiiaxoe aiiqils ido)v, noXtfioio /led/cr^flo * 

385 cag-xa nanifiiQioi OTvyeQM xQivdfied'* JlQffT. 
ov yoQ navacoX^ ye (^exeocexoUf ovd' ii^aioPt 
ei fi^ vh^ eX^ovaa diaHgiPeei fievog apdQwr. 
idQdoifet fiev tev xeJLafiojv afiqu OT^d-eaoiv 
aanidog afKpt^Qoxtjg, neQi d* lyx^t X^^Q^ xafiehcu * 

390 idQCoaei de xsv iitnogf ev^oor aQfia tixaivw, 
ov di X iyc9v aitavev&e fiaxijg e&iXovxa vo^aoi 
fiifjtva^etv nuQa Vf^at xoQtaviatv, ov ot Inefca 
OQxtov iaaetrai (pvyietv xiivag ^d' oi(avovg. 
iig etpax * JiQyeiot oe fiey taxov, CDg ote xvfia 

395 axx^ iq> vxprfXtjt ore xtv^ay Noxog ik&m', 

nQO^X^Tt axoniXoi * rov d* ovizore xvfiara JLeintt^ 
^avroimv avifioov, ox av {v{f ^ ^*'^« yivoovTat, 
avaxavreg d* oQiovro, xedaad^ivreg xara vijagf 
Kanvtaaav re xara xXtaiag, xat detnvov tXovxo, 

400 aXXog d* aXXm ege^e ^ecc^ aieiyeveracnv, 

evxofievog ^avaxov re (pvyeiv xa\ fiotXov JtQt^og, 
avraQ 6 ^ovv iiQevaev ava^ ov^q&v ^yafiifivoiV 
^iova, nevrairrjQOv, vneQfievit KQOvioovt * 
nixXtiaxev de yiQOvrag OQtaryag Ilavaxduoiv, 

405 NiaxoQa fiev nQCortara xat ^ldofiev^a avaxxa, 
avxoQ eneix Atavxe dvo) xat Tvdiog viovt 
Ixxov d* avr 'Odva^, ACt f^^rtv ariXavrov. 
avrofiarog di ^ i^Xd-e ^o^v aya^og MeviXaog - 
^^£6 yitQ xara '^fAOv adeXqteov d>g inovetro. 

410 ^ovv de iteQiartjaavro, xat ovXoxvrag aviXovro ' 
rotatv d' evxofievog fieri^ptj XQeioiv AyafJtifAVODV • 

Zev xvdtare, fiiytare, xeXatve<pig, aid-iQt vcticaf, 
fitl nQtv in ijiXtov dvvat, xcu int Hvi<pag iXd-etVf 
itQiv fie xara nQtiveg ^aXietv IlQiafioto fiiXad-QOV 

415 at&aXoev, nQtjaai de nvQog dtftoto '(yvQerQag IAIAJ02 II. 33 

XaXx^ QcoyaXeof * noXieg d' afiif av^ov haT^o^ 
liQtivisg iv Kovir^aiv oda| Xa^oiaro yaXav. 

^S^g iapar * ovd' oQa nd ol iitexQaiaiPt KQOviatf* 

420 aXX' oye dixro [liv iQa, novov d* ajiiyaQxov oipeXXev, 
aixoQ inei q' ev^avxo, Hal ovXoxvtag itQO^aXovxo, 
oiiQvaav fiev nQoozaf xai iatpa^av xal ideiQaVf 
fitjQOvg % i^iTaiioVy.naxa te Hviaay iHaXvxffav, 
dinrvxa not^aawegy iii avxm d* diAod-irtiaav, 

425 xal ta jiev aQ axil^r^aiv aspvXXotaiv xarixatov 

a^nXayxva i* olq ajineiQavzeg, vneiQexov 'Hcpaiatoio, 
avxoQ enel naTa fiiJQ' ixay, xai anXayx^' inaaavxo, 
fiiaxvXXov % aQa xaXXa, xa\ afi(p o^eXoiaiv ineiQav, 
cjitTJ^aav TB ^eQicpQadiosg, iQvaavro te navxa. 

420 avraQ iiiel navaawo novov, TetvxovTo tb datiaf 
daiwvTy ovdi.Ti •d^ffiog idevero daiTog itat^g. 
aifTccQ inel noaiog xal idr^xvog i^ Iqov evTO, 
TOig OQa fivd^oav riQxe I^eQ^viog mnora NiaxooQ ' 
AtQeidtj xidtaref ava^ avdQoHv Ayafiefiv^, 

435 fitptixt vvv d^* av&i Xeycofied^a, fitjd^ irt driQOV ' 
dfi^aXXoofied-a eQyov, o 8i^ 'd-eog iyyvaXiCet. 
aXV aye, x^QVxeg fiev J^j^aicoi' jfaXxojftTwycoi' 
Xaov xtiQvaaovreg ayetQovroav xara vijag* 
flfietg d* a&QOOt wde xara arQarov evQvv AxatSv 

440 tofiev, SqiQa xe d-aaaov iyeiQOfiev o^v JHQtja^ 

*Sig e(par • ovd' anid^tiaev ava^ avdQwv Jiyafiiftyoitf* 
avrixa xt^Qvxeaat Xtyvip^&oyyotat xiXevaev, 
ntijQvaaetv noXefiovde xaQiixofjtooovrag Axcttovg, 
ol fiev ixyQWsaov, rot d' ^yetQOvro fjidX axa, 

445 oi d* dficp JtrQeioiva JtorQeq^ieg ^aatl^ieg 
^vvov XQivovreg • fizra di, yXavxoktig Md^tjvijf 
alyid* exov^ iQirtfioPi dy^Qaov, d^&avdrtjv t«* 
T^^ ixarov d-iaavot nayxQiceot iieqi^&ovraip 
cdvreg iv^Xexieg, ixarofi^otog 8e exaarog. 34 lAlAdOSB. 

450 tivv Tj tiaKfiLtsaovca duccvro Xaop J(;fae(Sr, 
OTQVfoviS iivai • iv di c^ivog ooQaev iHaaxc^ 
naQdi^, aJ.T.TjHTOV noXefii^eiv ^Si fiaxead-aL 
voTai d' aq)aQ itoXefiog yXvxioov yiveri ^i viead^at 
iv vr^iTt yXaq)VQy(n qiXtjv ig naxQiba yatav. 

455 ' 'Hvxe nvQ atdT^Xov iniq^Xiyet aanexov vXtjv 
ov^eog iv xoQVtpyg, ixa^Q^ev di re (paivexau avy^* 
&g xmv iQxoixivwV ano xccXxov '&eGne<Tioio 
aiyXtj nafjiqavooOGa dt ai&eQog ovQapov ixev. 
Tmv d\ Sgr oQvid-oov neTerjVwv i^&vea noXXij 

460 iriv&p ri yeQavoop »/ xvxpohp dovXixodeiQcoVf 
Acioo ip Xeifioopi, KavcxQiov afi(pl Qie&QUf 
ip&a xa\ ip^&a norooptai ayaXXofjiepat nreQvyeatnp, 
xXayyfjdop ^QOxad^i^oprcop, CfiaQayelidi te Xeificop • 
iS^ roop i&pea noXXa Hwp Smo xou xXiaiaoov 

465 ig mediov ^Qoxiovto SxafiavdQiOv* avraQ vno %d^oiv 
CfieQ^aXiov xova^i^e ^odoov avxoov re xal mvcoov, 
icxav d* iv Xeificovi 2xafiapdQiop avd-efioevxi 
fivQioif ocaa te qjvXXa xai av^ea yiypexai cd^i;. 
'Hvxe fiviaoop cidipaoop id-pea noXXoif 

470 atxe xdxa cxa&fiop notfip^Tov ^XaCHovciv, 
&Q1J iv elaQiP^, oxe xe yXayog ayyea devei* 
xoacoi im TQooeccixaQrjxofiooopxeg Axaiol 
iv Ttedico icxavxo, diaQQaTcai fiefiamxeg. 

Tovg d\ wgx al^oXia nXaxf aiyoov at^oXoi av^Qeg 

475 QeTa diaxQipoociP, inei xe vofio) fiiyioociv ? 
&g xfA'g fiyefjLOPeg dtexoafieop ip&a xai iv&a^ 
vGfiiprivd^ iipat • fiexa di, XQeioop ^yafiifipoov, 
ofifiaxa Hot xeqaXiiv txeXog Jti xeQmxeQaivc^, 
JlQeT da ^ooPrjv, cxiQVOV de Ildcetdaoovt. 

480 fjvxe povg ayiXtiqt fiiy i^oxog inXexo itavxcov 
xavQog • 6 yaQ xe ^oecct fiexa^qi^et ayQojJiiptictv - 
xoTov aQ MxQeidtjv '&tjice Z^g rifJiaxt xeivfo, 
ix^HQem ip noXXoTct xat i^oxov ^Qooecctv. lAlAJOJS II. 35 

"EanBtz rh fioh Movaai ^Olvfinia ddfiar ixovcai * 

485 vfieTg yag ^sai i<STe, naQeati te, tcxe «e navta$ 
fjfieXg di xkiog oloif axovofisv, ovdixi idfieif 
ovciveg iiyefioveg ^avawv xal HOiQavoi ijaav, 
nkrj^&vv d' ovH av' iym fivd-^oofAai, ovd' ovofi^voa • 
ovd' el ftoi dixa fiiv yX6li6aai, dina de arofiax eJev, 

490 qfcovij d' oQ^tjxrog, ;faXx8oy di fioi yroQ eveiri * 
ei firi ■OXvfimadeg Movaai, Jwg aiyioxoto 
^vyaxiqeg, fivijaaia&', oaoi vno^^IX^ov tjX^&ov, 
OQX^^S ^^ yj^o^ iQios, vfjag xe nqondaag, 
Boimrcov, fiiv Ilt^viXemg xal Arihog yQXO^t 

495 AQneaiXaog xe IlQO^&otiVGjQ ze Kkoviog ve * 
01 ^' 'TQitjv ivifiovro xai AvXida netQt^eaaav, 
S%oivov re 2!xwX6v re, noXvxvtffiov r 'EreoovoVf 
Oiamav, rQoZav re xal evQvxoQOv MvxaXtjaov, 
oi % afi(p "Aqii evifiovro xai EiXiaiov xai 'EQV&Qag, 

500 ol% 'EXe&v eJxov ijd' "TXriv xal Ilexewva, 
^SlxaXiriv, Medewva v, ivxtifjievov nxoXie&QOV, 
Kmnag, EvzQtjaiv re, noXvcQ^Qoava re Qia^t^v, 
Oi T8 KoQ<iveiav xal noi^ev-d^ AXiaQrov, 
ot te nXaraiav ixov, ^d' oJ FXiaavr ivifiovro^ 

505 of^' ^Tno&fi^ag elxov, ivxrifievov nroXie&QOV, 
"^Oyxtjarov &' Uqov, Iloaid^Xov ayXaov aXaog, 
oi re ^oXvaracpvXov AQVt^v Ixov, oi re Mideiavg 
< JViaav re ^a&itjv, Av&tjdova r iaxarooiaav 
rmv fuv nevr^xovra vieg xiov • iv de ixaarti 

510 xovQOt Boiooroav exarov xcu eixoai ^aXvov, 

CA d' AaitXtjdova vaiov id' 'OQXOfievov Mivietof, 
. xmv tiQx AaxaXaq>og xal 'laXfievogf vteg AQtiog, 
ovg rixev Aarvoxti, dofjtep J^xrOQog A^eiddOf 
noQ&evog aidoitj, vneQtmov eigava^daa, 

515 JfQtii' xQareQ^ • 6 di ol naQeXi^aro Xad-Qtj • 
roig de^rQt^xovra yXaqwQoi vieg iartxooovro, 

Aifrag (i^ODX^oov ^^^edeo^ xal 'EviarQoqiog fjQXO^f 36 JjilAJOS .B. 

vliBg ^lfpUov fUfw&vfi^v Nav^Xidao • 

520 KQiaop r« \^a^ir^ %tu j^avkiSa^MuJlMfon^af 
01 % JlpefAto^eutp xal '^afiwXiv ofiif^mfwf^^j 
Oi T aqa ^oq nmafMf 'Ksi(pt ffivdiBr ivoiWf 
nl X8 AiXaia/if ^or, «ri/^^ff mi 'Kfj^motg * 
tolg d* afjia re^Jtfo^itxof^a jkAamwc pff99 !vamo. 

525 01 fiif ^mx^p (nixag iaxmav^afMptmovfjfg* 

Bomt^v d' ifmXfff iJ iiqMXMfa ^m^^^a^^mo. 

JloxQmv d* tjfefwvwH' 'Oik^of xaxtfig jih^s^ 

j^€tW, ov%i Toao^ ye «njo^ Tekoficifwg Aia/s^ 

akXa noXv fM&av^' hiktyos ptiriijif, Ifro^^i^l, 

530 iyx^h ^' iii9Maj94> Jiufel^iiwosxas Jixaioig' 
04 Kvpov X ivifiort\ '^TcoBma xe KjoiXix^mf «f, 
B^aav xe SxaQifft^xe.wil AifewLs iQaxJBtvius^ 
TaQ(p7iv xe @q6viov ^ BawyQiav ^fnpi 'QM0Qa ' 
T^ d' afia xi(PtsaQ»7tonca *fiiXaivai ir^e? IsrorTO 

535 AoHQWj o\ vaiovciniQfivi^ijg Ei^tt^g. 

Ot d* Ev^oiav ixov fievea nweiovxeg JH^avxeg^ 
XaXnida x EiQixQioov x^ mXvcxaijpvXiv &* 'loxiaiavt 
Ki^Qiv&ov X iqiaXoVf ^iov \X amv moTd^d^ov^ 
01 xe KaQvaxav ixov, ^d* ol ^VQa vatef^aaaTCOV' 

540 xtov av^ ^fiovsv 'EXe(p^(XiQf o^og J^Qtfogf 
XaXxoidovxiOtdtjgy fieyadvfuov aqx^ Ji^avxoof* 
Tm d' ofi JH^ctvxeg Snovxo S^ooi, im^v vsofmMmagt 
aixfitivaiy fiefiawxeg OQexx^aiv fteXi^aiv 
S^dQtjxag Qtf^eiv dtjmv aftapl axrid^eaaiv* 

545 xco d' afia xeaaaQaxovxa ftiXmvat v^eg Inofxo^ 

OiS* &(} Jii^ivoLg ef^for, ivKxifievov ^xoXie&ipMff 
9r^fiov'EQex^^og p^T^ii^^oQogf hffcox Ji^v^ 
4)-Qi\pe, Ji!bs dvfwniQ -<-Twr6 He ^ei^ooQog JtQtmQa — 
xad d* iv Jl^vii^g eioBVf i^ m fr«tm vt[^* 

550 iv^iMB f^ xmf^m ^ai OQveiotg J^iaowoa 
«9^0« Jl^dTivodauf, meQeteXJiOfiivmp ivuLvxmv* ycocfiyiTai mm9g tc xix< catd^ccg aamdmrag *- 

555 NicrmQ oJog tj^J[etr^* o yoQ nffoyBpiareQog ^«i^— 
Tq) d' afiminnfTipuM^a fii^Mivai 9^€g S^ovro. 

Aimgrd*'ix,£{tXafjititog:afer Ihfoxaideita r^ccg^ 
[cxfim^M ofWy V. A0t^vaiaiif ujropro giaXayyeg^y 
01 d' JtQiyog ^ eJ^fo^f JJiQvrGta %8 xsix^caaff 

660'EQfnivip^ Jkivtlif^ty fiadiv xata hoX^ov ixovaa^, 
T|^o<^% ^Htopag .ts wni afHtelievx 'EmlfavQOv^ 
Oi r ixop^AtpraVf Matf$iTa tc, xovQOi Axaimr* 
toov m0r fifffwv^i ^f ayaO^og^ JiOf*^dijg, 
nal 2'&iveXogi Kanant^og ayaujLeiTov gfikog viog" 

565 TOiOi irifki EiQtiM.og,,vQ€9atog ,%Uvf laod^eog g^oi^» 
MifHvtfeiioi^^&^t, TaiaioVi^oMvaMxog. 
cvfmavwm»'^^ i^$ho- '^oiiv aya&og^lliOfi^dijQf 
TOiffi d* Sbf/k'. o^dmu^vta. fiiXaivai vijugjnovto. . 
C^ is^M^^vag^.dxov, jlwctifievov .molie^QOv^ 

570 aqiveii»^T9xK6Q^0Vf ivTtttfiivag .te KjUoivagf. . 
^OQ^m/tg^t, ivifmvtOyJiQai&vQ^riv.t. iQotemiv^, 
xal JSimArt o^- oq^: ^^Qi^qtog^njQ&x. ififaailevev, 
otS^* ^TneQ^ffiijv.te^iuu. aisieiviiv Zjavoecaar^ 
UeXXiiifVff^^ eJxoVf ^^* AifiiOv afxqievifWVTOi 

575 AiyiaXov.t ava.stavtOf xa< jkfi(^ ^EXiativevQiuav* 
Twv eaaTOV vqM.iiQj^.uQeiaiV Ayofiifiveov 
JttQeidirig *: Sjia ttnye mXv nXeiatOi xixic &QiCtoi 
Xaoi inovt * iv d' avt og idvcatovwQO^ Xf^Xxov, 
xviiocoVf oti ndai jjiBtinQeisev riQiiec0iv, 

580 ovvex. oQiOtog iijVfnoXv de^Xeiatovga^e, Xaovg. 
Oi d' elxov miXffv Aaxedaifiova xiprmaatxsff 
0aQiv te 2l^aQTiiv Te, noXvtQ^QOova te-MiaaijVf 
BQvaeiag t\ ivifiovto %a\ Avyeikg eQatemigt 
clt OLQ ^fivaXag eJxoVf '^EXog tfiqaXov moXieCQOVf 

585 oi Tt Aaav elxoVf r/d''' OtrvXov^fKpevifUiVTO' 38 IAIAJ02 B. 

%&v oi ideXq)iog fiQX^' P^ ayadhg MspAaog, 
i^^xorra vbwv * a^atB^^B di ^coQ^isaofTo. 
iv d*avTog xier i^oi <iiQO&vfAiriai ^enotd^wg, 
orQVPW ftoXsiiovde* fiakiCTa de levo 'OvfAm 

590 xicaff^ai ^EXemjg oQfi^ifiara xe oxovaxag t«. 

OJ di niXov r ivifiovxo wl J^q^vi^v iqaxeivfiv, 
mai 0QVOV, JiXqieioio ^OQOVyHal ivxrirov Alm^ 
xai KvnaQiaa^evra nal Jlfiqnyeveiav Ivaiov, 
xal IlreXeov ital '^EXog xal /tcoQiov — Iv^&a re Movccu 

595 avrofievai QafAVQiv rov &Qfima navijav aoid^gf 
OixaXijjd-ev iovra itaQ EvQvrov OixaXiijog* 
crevro yaQ evxofievog vMtjasfieVf stneQ av avral 
Mov(Jai aeidoievy xovQai /tiog aiyioxoio * 
al ds xoXaxJoifisvcu nrjQOV ^stjavy avroQ aoiSi^ 

600 d^saitsairiv aqiiXovro, nal inXiXad^ov m^&aQuniv — 
roiv av^ rjysfiovsvs FsQ^viog titmra Ni(PrcDQ • 
rcp d* svsv^novra yXaqwQal visg itmxocovro. 

Oi d* sxov JtQxaditjv, vno KvXX^vtjg OQog ainv, 
Ainvriov ^izaQa rvfi^ov^ iv aviQsg ayxifiaxf^itiy 

605 o! 0ivs6v r ivifiovro vtai 'OQXOfisvov itoXvfifiXov, 
^Pintjv rs SrQarii^v rs Ka\ ^vsfiosacav *EviiSnffVy 
xai Tsyiriv sJxov Hoi Mavrivir^v iQarstv^f 
SrvficpriXov r sJxov, xal naQQacirjv ivifiovro ^ 
r&v fjQx ^ynaioio itcug, HQsioov AyanrjvcoQ, 

610 i^^xovra vs&v noXisg S' iv vrjtsxatyrfi 

JtQnddsg avdQsg s^aivov, iitiffrdfisvot ctoXsfii^siv, 
avrog yd^ cqnv ^Sxsv ava^ dvdQoSv Jtyafiifivonv 
vrjag ivffaiXfiovg, nsQaav inl otvo^jta itovrov, 
ArQsidrjg • insl ov cqi ^aXdtsaia SQya fiefifjXst. 

615 01 d' OQa BovnQd(5i6v rs %ai "HXifa dlav Ivaiov, 
o(Sifov iq 'TQfiivrj itai MvQ(Jivog iaxar^oo^sa, 
nirQfj r 'S^Xsvirj.itai AXsiaiov ivrog ieQysi' 
rmv av riaaaQsg aQXol eaav • dixa d' dvdQi sxd^frea 
vljsg Inovro d^oai, noXisg d* sfi^aivov 'Eitsioi, 1 i 1AIAA02 M. 39 

620 xS^ y^ Si^ JliAcpifiaxos xa< OaXgtiog tifi^cia^ff 
vlBg^ 6 fiiv Kxmtov, 6 d' oq EiQvxov JlwcoQimog * 
Tcof' d' ^[lOQvymBidiig riQXB XQa*u€Qog JitoQt^g' 
vmif de xBxaQxm tiQX^ noXv^sivog S^eoeidTig, 
viog Jiyaad^ivBog Avyrfia^ao avaxTog, 

625 0( d' ia Aovl^ixioto^ 'Exi^vamv 4f leQacov 
vticonvy cu vaiovai ^eQijv aXogy ^HXidog avva * 
'ccov av'&' iiyeiioveve Mey^g, axiXavxog J^QtjT^ 
€h)Xeidfigy ov Tinje Au (piXog Innora 0vXevgy 
og itoze AovXixiovd' anevacaaxOy *na*cQ\ xoXio^&eig * 

630 T(p i* a(ia zBaaccQaHOvra fieXaivai vt^eg tnovvo. 

AvzoQ ^Odvaaevg tiye KecpaXX^vag (Aeyad^vfiovg, 
01 Q* 'I&aHfiv bJxov xal N^Qnov elvoaicpvXXoVy 
xcu KqoxvXbi ivBfiovzo nal AiyiXma TQtjxeVaVf 
ol 78 ZoHvr&ov exovy ^d' oi 2ifiov aiicpevefiovro, 

636 ol T tjneiQOV ex^v, »i' avuiTieQai ivifiovco • 
%mv fiev 'Odvaaevg i^QX^y Au fi^ziv araXavrog • 
ro) d' oLfia vijsg tnovro dvddeaa fiiXroitaQrioi. 

AhooXwv d' fiyeiTO Qoag, AvdQaifiovog vlog, 
oi IJXevQ&v ivifiovro nal ''SlXevov iide IlvXiivriv, 

640 XaXxida t ayxiaXov, KaXvdcova re ^erQijeaaav -^ . 
ov yaQ Sr Olv^og fieyaX^^roQog vlisg tjaaVf 
ovd* aQ er avrog ttjVy ^avs de ^av&og MsXpafQog •- 
rco d' im Ttavr irirfxXro avaaaifiev AlronXoXaw 
T(j» i* af^a reaaaQaaovra fiiXaivai vijeg enovro^ 

645 KQtjrwv J' ^ldofuvsvg ^ovQwXvrog ifyefJLOvevev, 
ot Kycoaov. r eJxov^ roQrvvd re rBix^deaaav, 
Avxrov, MiXi]r6v re xal aQyivoerra Avxaarov, 
0aiar6v.re *Pvri6v re, ^6i.si,g evvcttsramaag, 
aXXoi ^\, oj KQijrtjv smr6fA^oXiv &fi<psvifiovro. 

WO rw fiev aQ 'Idofisvsvg dm>Qi7iXvrog iiyefi6vsvev^ . 
MtiQiovtjg r, araXavr og ^EwaXi<^ avdQeiqiOvrti ' 
roXai i* afi, oyddxovra fiiXaivai vrisg enovro, 
- TXrin6Xefiog d' ^HQaxXsidtjg, ijvg re fiiyag re, 4Bb JAIAJOX S. 

in *P&i^ iffia if^^ aysp 'Po^lw ayt^fixmf • 

655 0? 'Polhf af»<ipMfifiarfo dta 'CQtxa noirfiri^iftefff 
jiifdoff 'Ifikvaofre Hoi aqyifOBfta KufteiQOf. 
xmf lAif TlffnoXsfiog dovQiHXvtog •ijfefiofBVBff 
of riHSf AcTvoxBta ^iti 'HQaxXrjilri • 
r^y ayBT c| 'EqyvQijg, norafiov aito JSeXX^BfTO^f 

660 neQttag a6rea noXXa' jdiOtQe(pioof al^ijcof. 

TXtjnoXefAOf d* iml ovf tQa<ftj if fAeyaQm-evit^xTCpf ^ 
avrixa natQog eoio ipiXof fiijtQwa xweijctch 
I^Stf ytiQatmofta jitxvftfioff o^of ^QHfoig. 
ahpa di fijag JWi^Se» gtoXvf d' ojeXaof ajeiQagf 

665 ^tf^evymf iiti ^iftof* anelXijaaf yiQ ot aXXoi 
vlieg vieofoi te ^itfg ^HQaxXijei^g. 
avtoQ of ig'P6dof l^ef aXdfiefogf aXyea ^MxtOf' 
tQtx^ade mxii^ef aataqwXadoff ^d' iifiXtf&ef 
ex jdiogf ogte ^eoiat vm av&Qmtot<ftf afiacet. 

670 [xcei aqitf ^etrnifftof nXovtov natixwe KQOfiw!] 

NtQ.evg av JSvpifi^&kf aye tQBig f^ag eiaagf . 

NtQevg, JtyXatrig vtog XaQOitoto t afantogf 

NtQevg, og TtaXXtatog afTjQ vno^lXtof t^Xd^ef 

twf aXXctif Aafumf fiet afiVfAOfa nriXetcofa' 

675 aXa aXana^fhg etjf, ^avQog 9i oi etfteto Xaog^ 

Of d* &Qa NitFVQOf t eJxof, KQaita&orte KdffoP^tSf 
%ai KSify BvjQvnvXoto mXtf, f^aovg te JRaXvtfag* 
tmf cA 4>eidtitit6g te m\ J^fticpog ^yt^ttiaj^&t^f 
QecifaXovvJe dvtx) ^HQaxXeidlxo ofantvg*' 

680 totg de tQt^uofta yXa(pvQai fieg Itftqfocom). 

NvfaltovgyO^cot ro IleXaaytHOf JlQyog ifcuoff 
olt JlXofi ott ^X6ntjVf otte TQtjxJ^ ififiofto, 
ott elxof ^d^ltjfyy ^EXXa^a KaXXtyvfatna* 
MvQfn^ofzg di ttaXevfto xac "EXXijfeg xai JixMot* 

635 t&f av-mfttittofta fem rif aQXpg Jlx^XXeig» 
aXX oty ov mXifioto dvgt^x^og ififdofto * 
ov ycCQ iijff igtig a(ptf iiti ctixag tiy^ccuto. lAIAJOS 11. 41 

%u%o yit^ if vfiwm KodaQxtig 9loc JtxtUtv^, 
xovQt^g XtaofiBvog BQunjtdog ^n&fioio^ 

690 Tr/f «X Avfmiisov i^siXevo, noXXa fnopiifaf, 
AvQPijiJor dia^OQ&t^oag xal reixfa 0rjfitjg • 
xad d« •Mvmix l^aXev %ai 'Eni<nQOipor iy%BtfiiimQOvg^ 
vliag Ev¥i9olo ^sXtjcciadao avattxog " 
T§ff 07« X8»T axicoT, xa%a d* avar^ffec&cct ffisXXtv. 

695 0! i* bIxov ^Xatitiv xa! IIvQaaof av^ifWiftai 
J^fitjtQog xifABVog, ''ixma re, fitjviQa fi^XcoVf 
iifiiaXov T JhxQm ijdi IlTiBXBov Xexmoitjf* 
TOH' av IlQcoTeaiXaog ^QtjTog tjyefiovBveff 
^ooog iwp* TOTC d* tfiri txev ttaTa ydia fiiXatfa, 

700 %ov de xal aucpidQVipiig dXoxog 0vXdxri iXiXei^nto, 
xcu dofiog tifitreX^g* vhf d' inrafe JaQSavog avtiQ^ 
ftjog ano^d-QixXTxofta mXv utQoorKSTOf ^^faiwr. 
ovdi fiev ovd' 01 afaQXOi iiTaf, ^od^eof ye fiif aQxof • 
aXX,a <f(peag xofffitjce IIoddQxtjgy o^og JkQijog, 

705 ^lqiixXov viog noXvfjt^Xov ^vXamdaOy 
avxoHaaiyftjTog fieyadvfiov nQCHTeaiXdov, 
oitXoTeQog yefe^* 6 d' aQa nQoreQog xal aQeicoff 
yQong IlQcoTeaiXaog ^Qrfiog' 6vdi ^t Xaol 
devof'&' ^yefiofogf n6-&eof di fiif ia&Xhf iovxa • 

710 TtJ d*^afia TeatfaQdnofra fjtiXaifai ftjeg Snofto: 
01 de ^Qog ififiofTO ^aQoi Boiptjtda Xififtjf, 
Boi^riv Ha\ PXaipvQag kal ivxTifiivtjf^IetcoXKOf 

, Tcop tiQX \^dfJt^roto (piXog natg Ifdexa yjyw, 
EvfitiXog^ TOf vit JllffiyTo^ tixe dta yvvdtnwff 

715 Jtlxtjcttg, IleXiao ^yatQoof etdog aQiffttj. 

Ot d' oQa Mfjdniftif xai Qavfjtaxitjf ififJtoftOf 
%ai MeXifiouxf Ixov xdi ^OXtCoova tQtixetav ' 
tcov de 4i(Xoxt^ttjg tjQxeVy to^oov ev eideogf 
inta veoov* iQetat d' iv ixdat^ nevt^xovta 

720 ifi^i^aifaff t6)^v ev etdoteglcpt fidxead^at, 
aXX ftif if f^ae^ xetto xQatiQ iXfea^dax^i 43 tJIAJOS B. 

£lxer fioxd-^ovre^ xax6) oXooipQdvog^ vdQov * 
!r&' 0^8 n$h' aximv* vaxa de fiini(SBC^at SfieXXoif 

725 ^QyeXoi itetQa rrivin ^HXoxrr^rao apaxrog, 

ov^efty ovj' 01 moQXOi eoa¥^ ^o&eop yefiev aQXOtf' 
iXXaMefkxtv nofffiijireVf 'OtX^og rod-og vlog, 
xov q' iien8p'P^ptj vn 'OiXijt 'nroXmoQd^c^. 

01 d* eJx^v TqIxki^v xac 'I&wfii^v nXoofiaxoe&aaVf 

730 ot X irov OlxaXifiv, mXiv EiQvtov OlxaXi^g • 
twv av^* ^yeia&fjv Jl<ntXtj^tov 8vo ncuSef 
i^xiJQ aja&Af IIodaXeiQwg ijdi Maxa<xiV' 
xoig de TQi^Movra yXdqwQai vieg iatixooovro, 
01 d* ifpv 'OQfiifioVf ot xe XQfivijv 'TmQeiaVf 

735 otv ixov iMiniQtoVf Tiravoio xe Xevna HOQtjva* 
xmv ^QX EvQvnvXogf Eiaifiovog ayXtmg vtog* 
T<p i* afta xMoaQaxovza fiiXaivai vijeg inovro. 

Oi d* ^QyiOisav ixoVfHairvQvcovfjv ivifiovtOf 
'bQ&fiVf 'HXeovfjv T«, «oXtv x. OXooaciva XevHi^v • 

740 xoiv av&* ^yifioveve fievemoXefiog noXvnoixfjgf 
vlog IhtQi&ooiOj xov a&dvatog rixeto Zevg — 
xov Q* vnh' IleiQi&ocp xixexo xXvxog*Innoddfieia 
^puexixi^/oxe ^iJQag ixiaaxo Xaxv^ei^agf 
xovg d' iuIIfiXiov moef xal Ai&ixecdi niXacoev — 

745 OVM oXogfafia xcaye A^ovxevg, o^og J^Qfjogf 
vthg VTceQ&VfkOio Koqoovov Kouveidao * 
xotg d' afia xeaoaQdnovxa fiiXaivai vijeg eitovxo. 
rovvevg ^' «x Kvtpov J/c dva X(Ri eixoa vi^ag' 
x^ ^* 'Evi^eg inovxo, (lefenxoXefiLoixelhQai^iolf 

750 0* neQ\ Jm^wv^v IhgxeifjieQOv olxi* i&evxOf 
otx dfi^ tfieQ^ov TiXaQtj&iov {qy iviftovxo* 
og Q ii nffveiov ^Qoiei xaXXiQQOOv. vdi»Q*- 
ovd* oye niiv$u[} cvfitfuoyexai dQyvQoSiv^f 
ttXXd xifjuv uddvgteQ&ev intQQieif ^vx iXaipv* 

755 o^ov yoQ de*vov £xvyog vdaxog iirxtv iwoQQOoi. IJlAJOi: U. 43 

ot mgl Uqvuhp nuxX n^hQi^ eipQ<si<pvi^io^ 

vaUoHOv \ x^jiih Jlqo^pog ^oo^ ijyBfLOfnwf* 

Tm i* oifia TeacuQaytoy^a jitilmvai tiJEg civorro.* " 

760 Oi^oi aQ iiyeiiov^g Aava&nf xceA Kot^u^Of ^oocf^. 
tiq % aQ 'cejy 0% aQ^arog li^y nv fnoi erffesre, Mb^tfo, 
ain^Vy iii* hi^xmVrpX aii. Ji.%QBidfi6iv Sitomo* 
"In^pi fi,^ liiy- oQKJxai iaav Q^Qr^iadao^ 
xagEijfi^lpg IXavve, cif^dwKsagf OQVi^ag &g^ 

765 oxQixagy piixmgt <r.t:«9v^ mt v&toviteag' 
rag iv HfiQei^ &^i%p' aQyvQi^xo%og M^oXXeovg 
(iliqxx) ^rikdag^ qio^ov ^Q^og t^OQtovdag. 
avdQWv av iiif OQUJxog ir^v TeXafiomog Atag, 
o(pq' M%ikevg fAijnav o yoQ ^pkv ipiQxaxog i^tVf 

770 tn^oi '&\ oi (poQiea^qv afiifipva nfiXeioifa, 
aXX\ 6 filv iv vjjecai HqQeaviaiwovxonpQOUTiv 
%eix\ anofijjvicag Jiyafiifivi^if noifnivi Xcuay, 
JtxQeidy Xaol de n04^a,Qriyfjf4V.i '^aXaainig 
diaTtOipiv xiQnovxo aoi aiydvi^tfiv iivxsgf 

775 xo^oiaiv '0*'* !k«oi di naQ aQfAaav OiCiv Inatnogf . 
Xooxov iQsvxofievoif iXeq^dtQenxQv ^xe piXivpVf 
icxaaav aQfiaxa d[ A nenvxaafiiv$i xeZxo ai^KXOiv 
iv xXusi^g' oi d' OQ^hv AQijt(piXov no^iovxeg 
(poixcDV iv&a Hol Iv&a Haxii (U7f «TOf , ovd^ ifiaxovmo. 

780 Oi d' aQ iaaVf agei xe nvQiX&mv naaa vifiOixo * 
yaZa d\ vaeaxevaxi^ef Jit &g xeQmtneQavvt^ 
X(^Oftiv€g, oxe x afnjpl Thf^pooii ya^av tfioaafi 
eiv AQifiOig, o&i qfaal J^^pooiog ufifievai evvag* 
&g aQa xoov vno noaal fiiya axevaxi^exp yaki 

785 iQXOfiivonv fidXa d\e(>xa diisiQJiaaov.mSioio. . 

TQOiia\v d\ ayyeXqg ^X^ye nodjpefiqg Auia^lQig 
noQ Jiog aiyioxoio avv ayyeXi^ aXeyav^ 
o» d' ayoQag dyoQevov i^lllQi/dfiqiP &vQffaiff 
ndvxig ofit^yeQiegf ^uev vioi ^9i yiQOvxeg. 

2 44 tUIAjiOX S. 

790 ayjniii^V latmftii^ n((ogtqnf nidttg mnia^^iQ* 
etaaxo di f^ofjppf vull^iifioio UoXlvfit 
og Tqww <ntonog ij>, no9mneigot nmoi&iifff 
%vfi^ in auQovatm Alevfixao yi^ovxost 
diyfUfog oitnotB patnpit aipoQfifi&eur Axaiot' 

795 %m fU9 iHOafiivff fittiqni nodcts wxia^lQig* 

^S^ yiQOVf aUi tot fivO^oi qiiXot anQiroi el(nVf 
wg not ift e^^r^^* itoXtfAog^ii* aXiaatog OQeoQif. 
17 fAtp d^ fiala ^oXXa ftaxag elgfjXv&ov av^Q&ft 
iXT^ ovnm toiovds tocop&e te Xaof oitmna* 

800 Xit^f yaQ qivXXoifftf ioiHotsg ^ tpafjia&oiaiff 
BQXOftat nedioto, fkaxfioofievot neQl aatv. 
ExtOQf aot di fAaXt(rt imtiXXofiat adi ye Qi^i' 
noXXot faQ natit aotv fiiya UQiafiov iitixovQotf 
aXXri d* aXXeof yX&o<fa ^oXvaiteQimv av&Qwnmf 

805 tototf Ixafftog ifiiQ (jfjfiatvitmy otoi 'jteQ aQxetf 
t&f i* i^yeiadw, ftOGfifieafiefog 'VLoXirirag. 

*Sig eq)a&''^EHtmQ d' ovtt ^eag fnog yyvoifjtfef, 
alypa d* eXv<f ayoQ^f* int tevxea d' e<s<sevovto, 
na<jat d* mtyfvfto nvXat^ in d' iaavto Xaogy 

810 ne^oi ^ Inn^ig te • noXvg ^' OQVfiaydog OQCOQet. 
%<m di ttg itQonaQOt&e noXtog atneta xoXcovrjy 
if nedica anifov^^e, mQtdQOfjiog Sf^&a nat ev-&a * 
tyv ^tot avdQeg Batietav fttxXfioxovotv, 
a&avatot di te Ofjfia noXvoxaQ&fioto MvQivtjg * 

815 Sfd-a tore TQmig te dtixQtd^ev ^d' imxovQot. 

TQmot fiev ^yefioveve fiiyag xoQvd-aioXog "ExtmQ 
nQtafiidijg * ifia tmye noXv nXetotot xai aQt<Ttot 
Xaot 'd'mQ^a<fovtOf fiefiaoteg iyxeiijatv. 
JaQ^afimf avt fiQX^v ivg itaig ukyxi<^ao, 

820 Aiveiagj rof vn Jfyjf&j tixe dV AfpQO^ittit 
'idtjg iv xvfffiotai '&ea ^QOtm evvti&etaa' 
ovx oJogf ifia tmye dvm Avtf jVOQog v&, 
AQxiXoxog t Ax&fiag te, fiaxfjg ti jetSote na<fiig. Of lA ZiJieiar Ivumv imou nida wumx^plldi^^t 
825 aqtVBioii mfovtfs ydoiQ (JiiXap Aio^noio, 

Tgweg * Tolr avr ^Q^e Avxaovog ayXaog vioSf 
nifHaQogy na %ai To^of^ AiioXXfXiv amog t^coxep. 

0! ^' ^dQ^creiav % elxov xai dT^iAOv ^^iuaov^ 
xal Ilixietar ixop aai TriQeirig oQog alnv' 
830 Tc3y iiQX JldQijccog %e xal J^iiqiiog Xivod-wQij^ 
vh dvio MeQonog IIsQHctxsioVf og neQl navtcDP 
^dee iiavtocvvagy ovdi ovg ^alSag laaxev 
azeixeiv ig noXefiov qi^ia^OQa * tco di ol ovxi 
nek&ic^fiv * KifQeg yoQ a^jfov fiiXavog '^avaxoio^ 
835 Oi d' aQa neQxoixifv xoi UQaKxiov afifevifJiovxOf 
xai JSfiathp nal J^^vdov l^ov xai diav ^Qia^^v * 
xcov avd^' *TQraxidffg Iiqx J^oiogy OQxafiog avdQaVf 
^aiog ^TQxaxUhfgi ov AQia^ff&ev qiiQov tiinoi 
{tl&oovegf fieyaXoiy norafiov ano JkXX^ewog. 
840 'Innod^oog d' aye qvXa IteXaxsy&v iyxectfi(»Q<xiV9 
%$v ol jiaQicaav eQi^coXaxa vaietaaaxov * 
Tcor tjQX *Inno&o6g ze UvXaiog t , o^og JtQfiog^ 
vle dvo) A^^oio IleXaayov TevTafiidao. 

AvraQ 0Qifixagljy ^xifiag xai UeiQOog fiQOogf 
845 oaaovg*EXX^gnovrog ayoQQOog ivxog itQyeu 
Evq>tifiog 3' oQXog Kixovoov ^v alxf^fjxacovt 
vlog TQOi^fjvoio JiorQeq)iog Keadao, 

AvxaQ IhQaixfifig aye Uaiovag ayxvXoxoXovg^ 
TffXod-ev «5 Afwdwvogf an Jl^iov evQVQiovrog, 
850 A^wVy ov xaXXiaxov vdcoQ inixidvazai ala^, 

UaqXayovcov d* tiyeiko IlvXaifiiveog Xaaiop xfJQ^ 
«S ^EpeTcov, od^ev iifiiovcov yivog ayQoveQaoov • 
o» Qa KmcoQov sxov, xai Ji^aafiov afiqievifAOvro^ 
ifiKpi T£ IlaQ^iviov noxafAov xXvxa dcofiax* ivcuavp 
855 KQcofivav t AiyiaXov %e xtu vxpfiXovg 'EQV^ivovg. 
AvTOQ uiXi^covcov^Odiog xai EmaxQoqiog riQX^^f 
Ti^lo^er •{ ^Xv^fig, o^ev uQyvQOv iati yevi&Xfi. 46 7:7T:y"2fT)*a:- ».- 

MviToor di Xgofiig i^qxb xal "EvPOfiog oloiiviaxi]g * 
ffXii ovK otmvolcw iQvoisato KtJQa fiiXaivar, 
860 akli iSafJii^ wio X^Q^^ noddxeog Alaxldao 

iv^norafiat^ od'i,mQ TQwag MQoiZe nal aXXovg, 

^oQxvg av 0Qvyag fiye xal ^axanog ^eosid^gf 
T^r i^ AcKavirig • (liiiacav d* vfffiTvi fiaxec&ai. 

M^oaiv av Micd-Xtjg ve xal J^vtitpog t^yiicda&tjVf 
865 vU TaXaifiiveog, xm Pvyai^ rixe jiifivriy 
ol xou Mtiovag t^yov vno TfiwXo^ YEyaoorag, 

Naaxij^ av Kolqwv ^yrjtrazo ^aQ^aQoifiiavoov^ 
0« MiXfjrov exov, ^^&eiQoov x oQog icxQvconfvkXov^ 
MaiavdQOv ve Qoag, MvnaXfjg t aineiva xaQtjva * 
870 rwv ftiv aQ Jlfi(pifjiaxog xal Naarijg t^ticaGd-tiVt 
Nomtig Jtfitfiifiaxog re, Nofniovog ayXaa rixva, 
og xal xQvaov, ixoov iioXsfiovd* lev, ^vre xovQti • 
v^ntog, avdi %i oi to/ i^^Qxeae XvyQOv oXed-QOV * 
aXX' idafitj vno x^Q^^ nodooxeog ^laxidao 
875 iv norafi^f XQ^^^^ ^* -^X^^^v^ ixofiiaae datqjQOov, 

2!aQiifjdmv d* ^QX^^ Avxioov xai FXavxog aftvfioov, 
tfjXo&ev ix jivxitjg, Sav&ov am ^wiievxog. IAIAA02 r. Primo concnrsa proelli Paris scn Alexander fortissimiun 
qaemqae Achivbmm ad pugnftm pravocat ; sed , iit Menelanm 
oonspexit de curvu sno desilientem, abiecto animo refugit 
(i-37)« Panllo post idem, Hectoris voce correptus , offcrCs« 
ccrtamini singulari cum Menelao de summa belli ineundo; 
qua condilione accepta, poscit Menelaus, ut sponsio interpbn»- 
tur , praeseqtc Priamo sancienda (38 - 1 1 o]« Igitar arma depo* 
nunt exercitns^ sacrificia ab utraque paite parantur: iaterim 
Helena ex tnrri Priamo et senioribus Troianis demonstrat diicet 
Acbivorum in campo snbiacente (i 1 1 - 244). Vocatus superve- 
nit Priamus, comite Antenore; foednsque ictum antiquo- rittt 
bisce legibus, at, ater alterum vicisset, Helenam eiusque opcs 
haberet, Troiani autem inferiores Achivis gravem multam pen- 
derent (245 -3oi)* Post Priami discessum arma capiunt Mene» 
lauset Paris, et in spatium certamihi dtme&sum proccdnnt: at 
fuperatam Pari4^ clam snrripityenus, et iocolumemlu ipsiui 
cid>icalam asportat (3o2<-382). In eundem locum adducit illa 
Helenam , quae primum reluctans novo marito ignaviam expro- 
brat,' mox tamen eam in gratiam reciptt (383-448). Ita prae» 
jniis deae fruentein adversariam frustra quaerit Menelaus, dom 
A^amemno publice repetit pactam pretium victoriae (449-46i)« 

"Ogxoi, TeixoaxoTtla. udXe^dvdQov 
xai MevaXdov fiovofiaxla. 

u4vxaQ iml aoiffAfjd^ep cifi ijyefiovacmv Sxa&roh 
TQmg fisp nXayyy v ipony v hav, OQVid^eg &g' 
^xe 9180 xXayyij yeqaviXiv itiXei ovgavod^i ^Qo^ 
aSr inei ovv xeif^ioova (fiyov aal a^&etfq^arov ofi^qof^ 
5 xXayy^ raiye mxovxai in 'S^xeavolo Qoawvy 
ovdQaci Ilvyfiaioiat g)6vov koi KtJQa (peQOVCai * 
^eQiai d' OQa vaiye xaxi^v kQidd ^QOCpeQOVTCU* 
Of d* OQ icav ctyyfAevea <nvelov%eg Jixaioi^ 
ip &vfi^ fiefiaokeg aXe^ifiev aXXyXoiCiv, 48 lAIAJOS r. 

10 Evx OQSog noQvqi^at Noxog %axix^B9 oiiixXtir^ 
notniair^ ovxi qiiXi^Vf xXiitri^ di X8 fvxxog afAeivcOf 
xoaaov xig x* imXevaceh oaov x ini Xaav iijaiv * 
CD^ aqa xm vito noaal nonaaXog ooqvvx aeXXijg 
iQXOiiivcov fnaXa d' oaxa diivQtiaaor nedioio. 

15 Ol d' oxe dij axedor ^aa» «V aXl^XoiaiP lovxegt 
TQCDalv fiiv ^QOfiaxi^ev ^Xi^avdQog d-eoeid^gf 
itaQdaXiijv Sfioiaiv tx^ xat xafAniXa xo^a 
%ai ^i(fog * avxaQ 6 dovQe Mo) xexoQvd^fiiva xof^Xnc^ 
naXXmVf AQyeionv ijQOxaXi^exo navxag aQiaxovgt 

20 avxi^iov fiaxiaaaO^at iv aiv^ dtiioxt^xi. 

Tov d* (o^ ovv ivot^aev AQtitqnXog MeviXaog^ 
iQXOfievov ^QonaQOi^&ev OfiiXov, fiaxQa ^i^mvxa^ 
wgxe Xioov ix^Q^r fieyaXop inl aoofiaxi xvQaag, 
evQOov ti tXaqiOv xeQOov ^ ayQiov aJya, 

25 neivaoov * fiaXa yoQ xe xaxead^iei, emeQ o/v avxov 
aevoovxai xaxieg xe xiveg, '&aXeQoi x at^tioi* 
wg ix^Q^ MeviXaog^ JlXi^avdQOv d^eoeidia 
otpd^aXfioiaiv tdcov* qdxo yaQ xiaead^ai aXeixt^v 
avxixa d* e| oxioov avv xeixeatv aXxo j^afta^e. 

30 Tov d' d)g ovv ivor^aev ^Xi^avdQog 'd'eoeidtjg, 
iv nQOfiaxoiai qavivxa, xaxenX^ytj .qiiXov tjxoQ' , 
axf) d* ixaQoov eig td^vog ixd^exo KTiq dXeeivoov. 
^ Ag d*' oxe xig xe IfQdxovxa idoiv naXivoQaog dmaxti 
ovQeog iv ^yaatjg, iito xe xQOfiog eXXa^e yvTa^ 

35 axff X dvexooQtiaev, coxQog xi fiiv eiXe naQeidg' 
ag avxig xa&* ofitXov edv Tqoowv dyeQoox^» 
deiaag AxQiog viov ^Xi^avdQog d-eoeid^g. 
xov d' 'ExxooQ veixeaaev Iddrv aiaxQoTg inieaatv ' 
JigitaQt, eldog aQtaxe, yvvaifiavig, ymQonevxd ! 

40 ald^ qq)eXeg ayovog x ifievat, ayafiog x dnoXiad^au 
xai xe xo povXoifitjv, xai xev noXv xiQdtov ^er, 
^ ovxm Xd^tjv X ifievat xai vnoxfjiov aXXoov. 
ij nov xayxdXoooat xaQtjkofiocovxeg Axctioif i lAIAJOS III. 49 

qiavxBs aqitrtfia n^piw tfifi^atf oSi^eHa iUtXhr 

45 eJdog iii * aXX' oi» Sari ^ ff^satPy oifde xig' aXit^. 
tj rowgde imVf ip norcani^ai rieaw 
navrop intnXtoMg^ ira^w^ i^^af ajH^aii, 
fiiX^Btg aXXodanolet, pfaZn eveide' iv^^ 
«S anirig yaiijgf nriir m^^uupf aixfnfiamit ^ 

50 natQi re aai fiiya mjfAaf n&X^tre ^arii re 9^fitepy 
dvgfAevimif fjih ;^a^|tia» ndt^ispet^r de ifol avr^f 
ovH aw d^ fiteipetag Jiq^t^tXov MeviXaov; 
yvoirjg %, Ofov g?69t09 it'^^ S^aXe^v neiQdHoittv* 
ovH av Tot xQuiof^Jl ni&aQtgi rd te d&^ .j^Qodi^^f^gf 

55 ^ T€ itofitff tOfte etio^ ot iv ii&vi^gat fttyet^Q. 
dXXa fidXa T^dkg detfiffiaveg -^^Tikev Ifi^ 
Xdivav laao xvcomtf itsntHv Sve%f i^dai toQyag%. 

Tov d* avxe nQogietvev AXiiatf^Qoi ^eoetd^g* 
^Ehtoq ' inei jk8 Ttat alcav iveineaag, &vd* i>ni(f ajhav ' 

60 aiei tot *^a6irj niXewg Sg iattv dtetfiigf 
igt eJaiv did dovQog im dvi^ag, ig ^d te ti%v^ 
vijtov tntdft^vfiatv^ i<piXlet d' dvd^g iq»^* 
&g tat ivt atifieffetv mtdo^fftog viog iativ^ 
fi^ fiot 9&Q ifatk nfif^e^e y^vaiiig M^f^^tfjg* 

65 ovtot dni^Xfjt iatl 'd^ecSv iQinvHid dAQm, 

oaaa ftev avtvi dmmlf^ enviv d* wn tv ttg eAf eto. 
vvv avt et pi i0iXetg wXefi^tv ^9i ftd%e6^mH 
aXXovg fiev nd^taov^ T^l^g ntiA ndvtag Jtpmmifg^ 
avtaQ Ifi iv fiiaata no» Ji^^t^v MeviXa^v 

70 avfi^Xet" dfjtf *EXiv^ mai ntiffiaat n&at fmy^^dkr 
onnoteQog di ne vtn^p ftQ^i^^mv t9 yiv^ta^ 
%trifia'^ iXdwem nAvt^t ysovatiifA t^ mnia^* iyia^m'^ 
oi d' aXXoi, ^Xitflt^ «fle2 ^«la nt^it te^ftA^Hii 
valoite Ta^ltfv iQt^wXt^m* f 0« di veia^w 

75 J^^yog ig UHti^at^nai Jlxauta leaXXi/ijfivwnei. 

^S^ etpa^^^EntmQ S aw ixmQffftiymfftv&wmoi^^ff 
m/^*^ ig fJtieMf i^^ Tq^pw dviefye qJtX^yy^^t 
Hiae. B 50 IAIAJ02 r. 

[iBiTCOv dovQog iXcov • toi d^ IdQVpd^fjaav anavzBg. 
• rS d' ijisrol^a^ovTO TiaQrjHOfiomvreg Axaioi, 
80 ioTaip ts TizvtjHOfievoi Xaeaoi r t^aXXov, 

avzaQ 6 fjiaxQov avaev avd^ avdQcov Jlyafiifjivcov • 
"laxea^^ AQyeXoi, feJ/ ^aXXeTej mvqoC A%aiatv l 
axevxai y&Q rt eiiog igieiv xoQv&aioXog ''ExzoiQ, 
^^g l(pa&' * oi d' eaxovzo fJtdxV^^ aveco *c iyevqvTO 
' 85 iaavfiivmg • "EntcaQ de fier aficporeQoiaiv iemev • 
KsxXvri fieVf TQooeg xa2 ivxvfjfiideg ^x^^^^» 
fivd^ov AXe^avdQOiOy tov eiveica vetxog oqooqbv, 
aXXovg fj^ev xiXeTai TQCoag aal iiavTag Jixaiovg 
Tevxea xaX^ dno&ia^&ai im x^^ovl ^ovXv^OTeiQ^gj 
90 avTOv d' iv fiiaac^ xaJ ^QijtcpiXov MeviXaov 
oiovg dfi(p 'EXivTj xa« HT^fjiaai naai fidxea^&at • 
on^OTeQog di ne vixriafi, XQeiaaoov Te yivriTaiy 
^Trifia^ iXobv ev ndvTa, yvvaZKd Te, otnad' dyead^oo • 
ol 8' dXXoi q^iXoTTjTa xae oQnia ^iaTa TdfJLCOfiev, 
96 "/^ff eqja^' oi d^ aQa iidvTegdxijv iyivov%o aioon^, 
ToTai de aal fieTieme ^oi^v dyad^og MeviXaog' 

KinXvTe vvv xal ifieTo' fidXiara yaQ aXyog Ixdvei 
^vfiov ifiov cpQovioo ds 8ianQiv-&7ifievai i]dtj 
AQyeiovg xaJ TQ&ag, iize\ xaxa <izoXXd ninoads 
100 eivsTt ifirjg eQidog xaJ ^Xe^dvdQOv evex dQXijg» 
ilfiioov y 6<jmoTiQo^ d^dvoTog xaJ fioTQa TiTVXTai, 
Tsd^vaifj • dXXou de diaHQivd^eTTe ra/ttrTa. 
otaeTs d' aQv, ereQOv Xevxov, iTiQrjv de fiiXaivav, 
Fy Ts Hai 'HeXico • jlu 8' iifieTg otaofiev dXXov, 
105 d^^eTe 8s IlQidfioio ^iriv, ocpQ OQHia Tdfivij 
avTog, inei oi 'KaTSeg vneQcpiaXoL nai disiaTOL * 
fi^^Tig vnsQ^aairi Aiog OQHia ^rjX^^arjTai. 
aiel 8' onXoTiQOov dv8Qmv cpQiveg rjeQi^&ovrai' 
oJg 8' 6 yiQoov fiSTiriaiv, dfia ^Qoaaoo hoi oniaaoo 
110 Xevaaei, oitoog ox aQiara f^er dfitpoTiQOiai yivrjTau 
*iJff icpad^ ' oi d' ixdQfiaav Axaioi ts TQmg t«. IAIAJ02 III. 51 

iXnonBvoi navcecd^ai oi^vqov noXifioio. 

Tiai q' i^K^Ttovg fiev tqvl^av ini ctiiag, ix i* l^av avrot, 

Tsvx^a T i^sdvovro, za fisv xari&src inl yairj 

115 <itXti(jiov aXXriXcoVy bXiyri d* fjv afKplg agovQa. 

ExtooQ de iiQOTi aazv dvoo xyQVxag msfmev^ 
%aQiiaXi(img UQvag ts qjiQeiv, TlQiaiiov re xaXi<j<sai, 
atnaQ 6 TaX^v^iov nQotei XQeioav Ayafiinvcov^ 
vijag miyXaapvQag livai, ifi^ Slqv ixiXevev 

120 oiciiievai • 6 d* aQ ovx aTtid^tja Ayafiifivovi dioo, — 
^lQig d^ av^ ^EXivrji XeviiooXivm ayyeXog rjXd^ev, 
eidofiivri yaXoooy Avz^voQidao dafiaQTi, 
*ct]v AvcrjvoQidrjg eJxs XQeiwv 'EXixdoov, 
AaodixTjv, IlQidfioio '&vyaTQ6ov eldog aQiarijv, 

125 Trjv d^ evQ iv fieyaQcp • ^ ds fiiyay lc%ov vqiatvev, 
diitXaxa itOQqivQiriv • noXiag d^ ivinaaaev ai&Xovg 
Tqoooov '&' i<itstoddficov nal Axahoov xctXxoxiroovoiVf 
ovg ed^ev eivex eitaaxov vii J^Qrjog itaXaudoov, 
dyxov d' larafjiivrj nQogiq^rj nodag amia iQig • 

130 jdevQ r^f , vvfiapa q^iXrj, iva '&i<5}ieXa eQya idrjai 
Tq(»oov ^ lit^obdfioov xa« J^^fatcof ;|jaXxo;fftT£»y<»y* 
Oi nQiv in dXXriXoKSi q)iQOv ^oXvdaHQVV J^Qrja 
iv ite^iop, oXoolo XiXaiOfievot noXifioiOy 
ot dij vvv earai oiy^ ,-- noXefiog ds niitavrai — 

135 d<sni<5i xexXgfJiivoi, ^(^Qa d' eyxea fiaytQa ^inrjyev, 
avraQ JlXi^avdQog nal ^QtjtipiXog MeviXaog 
fiaxQ^g iyxeiri<yi fiax^<sov%ai neQi <seiO' 
rcp di xe vMrj^iavrt cpiXrj itexXrj<jrji axoirig. 
*Sig elnovaa ^&ed yXvnvv ifieQOv Ifi^aXe '^vfio^ 

140 dvdQog ve ^QoriQOio aal a<jreog rjds roxrjoov. 

avrixa d* dQyevv^<5i xaXvxpafiivrj o&ovri^Jiv, 

mQfiar ix ^aXdfioio^ riQev xard ddxQV xiovaa* 

ovx qtrj, dfia rtjiye xa\ dficpinoXoi dv' eMvro, 

Aid^Qrjfllird-^og 'OvydrrjQ, IQ,Vfiivrj re ^omitig, 

145 fcZipa d' e<Kei^^ txavoVf od^i^^xaial nvXai rjaav. 

E 2 52 IJIAJ0£ r. 

Ol d' auqii n^^afiOi^ »«* Ild^^faap ^di Ovfiohtfi^t 

Ov^aXiyto^ tc vtk\ Jtnfif^^, itmwjiivm aiii^tOf 
eilazo drjfiOfi^oHe^ in^ Si^at^at n^Xriifif ' ^ 

150 y^QaX d^ «^i€>«Md m*MffiifO$r akX ayo^ifem 
hnoiy imtfmw iotxSfHi ^fc« »»*' *V 
devdqic? iqi^^Sftem *l» XtvffkMAv kM^' 
voloi iqa Ti^ ttfk^&^^ W *»^* ^rf^' 
01 n" &s ^ iS»»^' 'E%ii^ i^\ sKtQyOv tov<fWi 

155 tiTiU Tcgbg M^X^9 #*«« «^e^pAMhr* afi^v&v: 
Ov viiieatsi T^ft^ iWki mt^tdag jix^wig 
TOijd' afi<j)* j%i^j4 ^^ Jf?W «^7«« ««^«[^«^' 

aXXk kdl «Js^ fi^A? *»| i^<fy ^ ^^ wWro, 
160 m^' ^f^ *ftt^^<rt T g*«>*» ^fl!»«f %mm^a. 

o«t»/^oti^Ar«V^^,^*'«*'^J«"«<«^'*^**^^^^^ . 
165 otfioi f^^^^f ^H^df M%im(Qivf Jt%mw - 

SffTtff od' «v-rf^ JiiuM*^ ¥^ T* ?«^««^ »«- 

xa^Lo^ d* oim Ifo^ oWd» »i)^ Sqf^a-aXi^efw^^ 
170 ovd' o^TO) f g^«^^- l9i!W«^?* f^ &f»^[ &**«^* ^ 
Toy d' 'UX^ pi^oim iSfkdpmi^i «« pfanfmf' 

aldotog zi fi&l im *^^« «^^^* ^«|f^^, ^^V . , 

vi«Y aii i^6firjv, met^9¥ fm^ t€ XimBam^ 
176 naXbite ttjXtfir^ M hf^Xi^ iQ/tr^^^j 

iXXa rOY dia ifeW^h ' m ^tA ftattAH/*^ tsrtim. - 
xoiko di m «V&; ^ /^ A^^/^ed^ *«i ft«t«X^ar 
oMg y' MtdeahiS, it0^1itWV Mf^^^^^ , , lAlAdOZ III. 53 180 Q$ii»\q avx BfAOi m» iqMWMriM^» i^MY ^^ ^ra, 
a ftanctQ JHa^^tti^ fUU(fiif$»ds, if^^wioif^A», 

185 tvd-a i8ov JKkBiff€mf9 ^ifmg, ajf€QpLg uf«fiSiuo}Mvt$ 
iiMvg 'Ot^o^ |ca» Mvf^og iwMomf 
ol Qa rir i^jQWcimvfo ttflQ iffi^m ^fx^mQlom * 
xa« foq iyifot ia^iop^g iium fietM r«i«4f iXdx^tjw 
iqiAaxi x&f ox* /r J^ov Mfia(6f9g iufviimQiu-* 

190 alX cpd' joi xcoiu ffaatff fMoi fiwsmBg Jl%atoL 
/SeirBQpp air 'Odt^#^^ idau', iqiuv 6 yiQoiog' 
em aye fioi xei viff^y ^ihop vitiogf Sgxig ^' iaxi»* 
fium fiȴ xeiBpaX^ ^fafiifiwfwog JtxQeliptOt 
€VQVx€Qog d' Sfu^iP iBe ^iQvoiOif tdiad^ai. 

195 xBvxta fUv oi ^eZxofi i«l Y^opi ^iovXv^xuofif 
avxog de, nxilog Sg, itu^mXuxm 0xl%ag 4»i$^9* 
aQVHC^ fnv iymye »t(rxo) «ri/f QtfifeailAA), 
ogx ototv fiiya n^ Mii^%mat ifvevirdicow, 

Tov d' fiftel^x hei^&^ ^EXivti, Am iitfjeyavia' 

200 ovxog 9* av AaeQXiidfjg, nolvfif^ig 'OSvaievg, 
og xQaij)fj if di^fie^ 'I^a»ijg KQOtfafjg veQ iove^g, 
etdmg navxoiovg xe doXovg wu fi^d,ea vwnva. 

Ti]V d* avx JlvxfivmQ K&nwfiivog avxiov vjfSda' 
w yvvat, § fi&ka xovxo Sctog viffieQxig iet^eg. 

205 ^dff yaQ xal d^o fco^ ijlv&e l^g 'Ofivcaeigf 
aev Svex ayyeXiijg, <jvv JtQrjiq^iXm MeveXeit^f 
xovg ^ iyoi} i^etvtaiia, %ai iv fieyaQOiCi 9/X17M9 
afjt<poxiQOdV ii (pvijv iHa^v ntu fi^dea «rvK^a. 
aXX oxe dii TQiiee<uv iv ayQOftivoiaiv Ifax^^eff 

210 axavxcnv fiev MeviXaog vweiQexev evQiag SfMvgt 
afiqieo 9* e^Ofiivoo, yeQaQ<ixeQog ij^ 09vaff9vg, 
aX}^ oxe 9ij fiv^ovg xai fi^ea nSiftv vipaufoVf 
ijxot uev MeviXaog imxQoxi^t^ iyiQWjBv, 54 lAiAJOS r: 

navQa fiev, aXXa fiaXa Xiyimg' inBt ov koXvfivd^offf 

215 ovd' aq^afiaQToentjgj ^ xal yiPBi vcreQog tjEP. ' 
aXX ore dii <jioXvfirixig avat^eiev 'OSvoaevgf 
ccaaxev, vnal 8e ideoxe, xara x^ovog ofifiaxa niil^ag, 
(JXTJnTQOV d' ovz oniooo ovre nQonQrjveg iviifia, 
aXX' aaxefi(f'Sg txeaxev, atdQBi cpeorl ioixcog * 

220 q^airjg xe ^dxotov ri xiv Ififievai, a(pQ0vd r avTOog • 
dX}! 0T« dtf q' 09ta Tfi fiBydXrfv ix cttj^&Bog lei, 
xal mea vi(pa8e6aiv ioixora %eifAeQiri<5iv, 
ovx av eneix Uovaiit y eQiaaeie pQozog aJLJiog * 
ov Tore y cod' 'Odvatjog dyaaadfied^ eJdog Idovreg. 

225 TorQizov avz Aiavra Idmv, iQieiv 6 yeQaiog * 
rig r aQ oo aA.log u^xaiog avt^Q tjvg re fieyag re, 
t^oxog AQyeioov xe(pa}.ijv ijd' evQiag &fiovg; 

Tov. d' 'EXivtj ravvnenXog dfiei^ero, dia yvvaixwv 
ovrog d' Aiag iari TieXcoQiog, eQXog Axamv • 

230 'Idofievevg d' iriQOo^&ev ivi KQyreaai, '&eog wg, 
eart]x' • dfKpl di fiiv KQt^rmv dyol iiyeQi&ovrai. 
noXXdxi fAiv ^eiviaaev AgtitcpiXog MeviXaog 
* oixM iv ^fieriQcp, onore KQtirrid-ev ixoiro. 

vvv d' aXXovg fiev ndvrag oqco iXixconag Axaiovg, 

235 ovg xev iv yvoitjv, xal rovvofia fivd-tjaaifitjv • 
80103 8' ov 8vvafiai i8ieiv xoaji^roQe Xaoov, 
KdaroQd {Jt tniio^afjiov xal ^ij dya&ov IloXvSevxea, 
avroxaaiyvijrco, roo fioi fiia yeivaro firirtiQ. 
ri ovx iania&tjv Aaxe8aifAOvog i^ iQareiv^g; 

240 i] 8evQ0 fiev enovro vieaa' ivi novronoQoiaiv, 

vvv avr ovx i&iXovat fjidxtjv xara8vfievai, dv8QO0Vg 
aiaxea ,8ei,8Loreg xa\ 6vei8ea ^oXX', d fioi iariv; 
"^fig cpdro • rovg 8' ^8t] xari^ev (pvai^oog aJa 
iv Aaxe8aifiovi aif&i, (piXrj iv narQi8i yaiij. — 

245 KriQVxeg 8' dvd aarv '&e6ov (piQOV OQXia mard, 
ttQve 8voo xa\ olvov iv(pQOva, xaQiiov Q^QOVQrig, 
daxo) iv alyeic^ • cpiQB 8e xQt^r^Qa (paaivov lAlAJOS III. 55 

y,riqv% 'IdaZog rids xqvaeia %vmXXa • 
&TQVVBV di yiqovxa ^aQicudfisvos iitieciXiP ' 

250 ^Oq<J80, AaoiiBdovriddTi ! xaXeovaiv dQtccoi 

TQ(acov ^ Iniioddfioov xal Axaiwv xc^XHOXtrdvoDV, 
ig nediov Kaxa^rjvai, tv OQxia maza Tdfiiize * 
avTUQ ^Xi^avdQog nal ^Qi]tq)iXog MeviXaoQ 
fiaxQ^g «y^ffi/jcrt fiaxriaovc dficpl yvvawi' 

255 Tfp di xe vix^aavri yvvy yial HTtifia^ tnoiro ' 
01 d' aXXoi, q)iX6rTjTa xai OQxia niazd rafiovxegy 
vaioifiev TQoitjv iQi^coXaxa • rol 8e viovrai 
^Qyog ig titno^orov xai Axaiida xaXXiyvvaixa, 
*^Sig q}dro • Qiyriaev d' 6 yeQcov, ixiXevae d' eraigoigf 

260 i<jmovg ^evyvvfievai • rol d^ orQctXioog imd^ovro, 
dv d' aQ e^tj IlQiafiog, xard d' r^via reivev o^iaaco ' 
fiaQ di 01 Avr^vcoQ neQixaXXia ^^aaro diq)QOv. 
roo de did 2xamv nediovd^ exov mytiag tiinovg, 
AXX ore 8^ q' txovro fierd TQcoag xal Axaiovg, 

265 «5 tnncov dno^dvreg inl x^^ova ^ovXv^oreiqav, 
ig fiiaaov Tqcocov xal Axaicov ianxocovro. 
WQVvro 8' airix tmira ava^ dv^Qoov AyafiifivcoVf 
av 8^ '08vaevg noXvfiririg' draQ x^Qvxeg dyavol 
OQXia mard ^eoov avvayov, XQrjrrJQi 8e oJvov 

270 fiiayov, draQ ^aaiXevaiv v8ooq iitl x««(?«ff exevav • 
ArQei8rig 8e iQvaadfievog x^iQeaai fidxaiQav, 
?j oi naQ ^iq^eog fiiya xovXeov aiev aooQro, 
dQvoov ix xeq)aXioov rdfive rqixag • avraQ t^eira 
x^Qvxeg Tqoooov xal Axaioov veifiav aQiaroig. 

275 roiaiv 8' ArQei8rig fieydX' evxero, x^^^S dvaaxoov 
Zev ndreQ, "^l^rj&ev fie8ioov, xv8iare, fiiyiare, 
'HiXiog '&\ og ndvr iq)OQng, xal ndvr inaxoveigf 
xai Ilorafioi xal Faia, xal ot vniveQ^&e xafiovrag 
dv&QConovg riwa&oVfgrig x imoQxov ofioaarj, 

280 vfieig fidQrvQOi eare, q)vXdaaere 8' OQXia mard' 
$i fiiv xev MeviXaov AXi^av8Q0g xaraniq^vri, 5« I^IA40E r, 

ei di H ^Xi^av^^ov xteivn iatf^&ag Mivilm^9 

285 Ti^eMLg Inu^^ 'Ei^ip^v 9cai HT^fiata ^jiar^' anoiqvraig 
zifiijv d' JlQyeiois anoxwifieVi fjvriv Soixe$ff 
^Tfi xai iccofiivoiai (lex avd^^noici «iXj^ra^,, 
ei d' av ifiol tifi^v UQiafiog UQiafioio ve fiatdeg 
riveiv «^ id^iXaxfiVf JtKeiavdQOto gzeijovrogf 

290 av^OQ iyo) k«(« eneita fjbap^ofMu meKa noiv^g, 
avd^i fiivmVf emg xe tiX.os noXifioio xixeioo» 

''.Ht xai a^h mofiaxov^ a^vm tafie vtik& laXxm' 
xoi tovs fm xmi&fi^f^v iiii x^O^ovo^ aa^a^^^vtaSf 
'dvfiov ^Ofiivovs* aM ya^ /mvos e^etp xct^lxos» 

295 oJvov i* ix XQiit^jQiog .af^nwo^ftof $enaea(H9f 
tHxeoVf ^d' £i^o0»t>o #<oft meifeviti^c^f' 
wde di ti^ ei^Bamwff ^^^iAr ^e T^mdy f^e-' 

Zev xvhcref ^iy^Cfi^ kic< o/^avato^ ^^\ aXXoil 
onnore^i 4rf0ir«^e pmej^ o^e^ ^tlfitlvHaVf 

300 Sibi G(p i^fm^ptA»^ |^«jK«dc^ fioi^ m ode eJvogy 
aitooVf ««( rWeo»'^ £k9^ ^' iilXotci daf*£tev, 

*^£ig S^pm' •o^d' S^ ^« ^ifHr eTiexQaiawe KQOvicov. 
roTai dc 4aQ$^vA9^ J9Jq({«^^ ^ta fniv^ov ieinev * 
Kixkvti^, T^&eg^mi ^^^fdideg ^x^^' 

305 i]%oi iym ^i vQ»KVfX¥ov ijiif^iJmc^^ 

arpj iml Awif» icl4f0i>fi i^ i^^ioA^mci^ ijQoa^&M 
fiOQvafievov fiAoff pilo^ Jti^^ji^k^ Mef^ek^^* 
Zevg ^iv wv siyfi mlie itfiii ^avm^i' fd^i akXoi, 
wtnotiQ^ SiO^^mf tiiog ^Pie^ifkQ^afLivo^ iatiff, 

310 'if fi$h ^ ig (ftftg^^r i^Qms S-iv^ laoS^^o^ ^ais ' 
av d' aQ ■^enw nfvti^f xfl^^ 9' fivia veS^vetf ofcicco * 
itaQ ^ oi JtvfSiimiQ •mQtmXim ^rfcmo 9iqiQ0v * 
to) fiev i^ mfmQi^ fc^tl %jm am^viop^ ^ 

EmwfQ & ij^iifimo wiXs dtQ^ !^g 'Ofs^ttfC^vif 

315 x^Qov fw mQ&%OP ^efm^^Wf avtiiitQ metm lAIjiJOS III. 57 

Xmji d' ^^aav99f S^^oStei Be x^^Q^ ivit^ov* 
&de di 9iQ wnHncBP JixofiS» t« T^Jmv %t * 

320 JZ^ nazsQy^Idti&iw fiBiiooVf Kvdiar£f ^iyHttMl 
o^tnorsfOQ wa9e i^ja fiX€ ufupovBQOUftv £^i|f«er» 
Tov dog MKo^&ift&^ov Mvca j^fMP Jtidog sScsm, 
ilfiiv d' ov fiiJUvi^ra Tim o^ma nnsxa fmc&atf 

"^S^g OQ Upaof nallBv di (liyag no^&aiokog^^Exxfoq^ 

325 arp OQoav liaQiog & &o&g £« xXij^g oQOvesf. 
ol fuBv inmS? Viowo iim%k mixag, iixi i»&6Xfo 
^ tnnoi ieQcfmdeg «^ pioij^ika xeixe Smirjo^. 
4zvTaQ oj ofi^ J^usfiv mgJKxo x&uj^ xaXa 
^g JO-i^v^og^ ^EXdvtgg viaig ffBZOfuuo. 

330 Hvtifilda^ fiev nQ£m mQt ^tviifii^pv i&riwv 
otaXag, aQj^Qjiatiriv imbs^vfisag iQtbQ^ia/g* 
devreQOv ecv ^xiQtpi^ «e^ ,0xti^9mw idvpev 
olo Haaaijv^okO jipxmvos ' ^QfMce d' air^. 
afAqii d' JtiQ MfiMSiv ^Xex^ ^^g OQjvQO^Xoff 

335 ;^ce^oi^* aifxa^ «rutT» ifMifiO^ rfAeja xe cxi^m^ rs* 
inQaxi d' in i(p&ifMp xnfvAqv evxvnTav e&9j7»Vf 
InsiovQiV' ihuvov^di Xoqwg ofx^vwiBQ^ev ivevev. 
etXexo 9' ,cplx(|Kor e^f9^» o vi tcecJU^f^ afi^af. 
wg d* iOMreog Meviia»^ Jtj^ciBi? i$^e id»vev. 

340 Ol i* iKel oiv excini^^ o^iijmf /^€»^x^^^* 
ig fiiacov TQmofV wt ^j^ovcpr iffxaj^offkwOf 
deivov ^eQxifgievoi' ^dwiif^^ d' ix/siv elgo^ff^vms 
TQmag •&' ivnq^Afto^^ nal ipHv^ifag J/^^/mvg. 
xai Q^ ijjvg ^ar^fiv .^ajeiaQ^^^ ivi ^^diffopt 

345 aeiovT e^eiagj eA^imaitv rxovWs^ 

fiQoa&e 8' JtXeiavdQO^ it^eSki BoSijtxoamM^ ^^# 
xai fiaXev JlxQ^duo ^t Manti>a yc«W«<r' iiV^» 
ovd' iQQfi^eff )^aIxo^ * ivejmftip4hi .^oi aixM 
acnid' ivt XQaxeQi^, oZi teixie^og j&qw%jo x^X%^ 58 IAIJ[J02 r. 

350 ^TQsidtjg MsvsXaog, inEv^afiepog Au^aTqt' 

2ev ava, dog riaaa&aiy p fie ^QoreQog xan eoQysf, 
diov ^Xi^avdQOVf xat ifiyg if^o ;f€^(r< dafiacaov 
oqiQa rig iQQiyrici xai oxpiyovwv av^d^QmitcoVf 
^eivodoHOV xaxa Qe^ai, o nev apiXotriza ^aQatTXfl' 

555 ^H Qa, Hoi afineiiaXcMf ^Qotei doXtxoamov eyiog^ 
xaJ ^aXe IlQiafiidao xar aaizida navrod itcf^v, 
dia fiev aanidog t^X^e (paeivtjg o^Qifiov tyxogt 
xai dea ^(OQrjHog noXvdaiddXov ijQTjQeKfro * 
dvrwQv de itaQal XandQTjv didfiijffe xvtoiva 

360 iyxog * 6 d' ixXiv-Oij, nal dXevaro KiJQa fieXaivav. 
JixQeidrfg de iQvaadfievog ^i(J)og dQyvQorjXoVf 
nXrj^ev dvaiJxofM.evoQ xoQV&og qidXov * dfiql d* aQ avT^ 
VQix^O^d re xal rerQax^O^d diatQvtfjev ixitece x^^Qog. 
MrQeidrjg d' mfioo^ev, idoiv eig ovQavov evQVV 

365 Zev itdreQ, ovrig (TsTo '&emv oXodreQog aXXogl 
fj r icpdfitjv rice6'&ai AXi^avbQOV xaxorrirog • 
vvv de fiot iv x^iQ^<5<^ i^7V ^i<pog • ex di fiot eyxog 
ijtx^d-rj ^aXdfii](ptv ircoiJtov, ovd' l^aXov fitv. 
^H, xai i<Katl^ag xoQV&og Xa^ev tTt^odaffeirjg, 

370 tXxe d* int(5rQi\pag fier ivxvrjfitdag udxdtovg • 
ayx^ ^i f**^ noXvxearog tfidg dnaXrjv vito detQrjv, 
og ot vn dv'&eQewvog oxevg riraro rQvqaXeirjg. 
Kai vv xev eiQViSGiv re, xat a(5<Kerov fjQaro xvdog, 
el firj aQ ojv v6rj(^e /Itog dvydrrjQ ^(pQodirrj, 

375 ^ ot Qtj^ev ifidvra ^oog lq)t xrafiivoio • 

xetvrj de rQvqdXeta dfi eanero x«*^« naxeiri. 
rrjv fiev enetd^ ijQOog fier ivxvfifJLidag u^xottovg 
Qixp' intdtvrjaag, xofitaav 8' iQirjQeg eratQOt. 
avraQ 6 a\p i^KOQOvae, xaraxrdfievat fieveaivoov 

SSOT^^ffit jfalxfiM»' rov d' i^rjQ^a^' JtcpQodirrj 

Qsta fidX, &gre d^eog' ixdXvxpe d' aQ rjiQt noXXy, 

xdd d' etc iv '&aXdficp evoodet, xrjooevrt. 

avrri d' cS>^ ^EXivrjv xaXiovd le* rTjv d' ixixct^vev lAlAJOi: III. 59 

ftvqyfo i<p inp^Xm * ^SQi di Tqoocu SXig tjcaf, 

385 X^^Q^^ ^^ vE^ixaQiov iavov iziva^e Xa^ovaa' 
yQTji di fiiv elxvia ^aXaiyevii ^QogiemeVf 
eiQOxofico, Ji 01 udaxedaifjiovi vaieraaoay 
i^cxeiv etQia naXay fiaXiora di iiiv q>iXie<JHSP' 
Tij fiiv ieiaafiivr^ ^QogetfiOJvee di' u4q)QodiTtj' 

390 AevQ W' JiXi^avbQog ae xaXei oJxovde viea^&ai, 
neTvog oy ev '&aXafAco xal dtvooroTai Xi^eaaiVf 
naXXet T8 atiX^Qdv xa\ eifiaatv ' ovdi xe (pairig 
€f,vdQ\ fjiaxriaafievov xdvy iX^&etVf aXXa xoQovds 
EQXead^, Tje xoqoTo viov Xijyovta xad^i^eiv, 

395 . "5^9 q^azo • ty d' aQa '&vfiov ivl ari^d-eaaiv OQivev • 
xai q' mg ovv ivotjae ^&eag neQixaXXia SeiQ^Vy 
arri&ea >&' IfieQoevra xal ofifiara fiaQfiaiQOvraf 
^afi^fjaiv z'. aQ sneira, eitog r «Igpar, ix r ovofiatev* 
jdaifiovitiy ri fie ravra XiXaiedi ij^xeQoneveiV ; 

400 17 'Ttti fie ^QoriQw noXioov evvatOfAevacov 
a^etg tj <pQvyitig, ij Mtjoviijg sQaretvtjgf 
et rig rot xa\ xeT&i qiiXog fieQO^oov av&QOonoov ; 
ovvexa di/ vvv dTov ^Xi^avdQOV MeviXaog 
vtx^aag id^iXet arvyeQt/v ifte otxad' ayead^ai, 

405 rovvexa dij vvv devQO SoXoipQOviovaa ^aQiartjg; 
tjao <KaQ avrop iovaa, '&ewv d' anoetxe xeXev-&ov • 
fitjd' ert aoTat nodeaatv vnoarQixpetag X)XvfinoVf 
aXi^ atet neQ\ xeTvov oiXve, xai i cpvXaaaey 
eigoxe a ij aXoxov Tiotiiaerat, tj oye dovXtiv. 

410 xeTae d' iyoov ovx elfit — vefjteaatjrov di xev etri — 
neivov noQavviovaa Xi^og • TQooat di fi oniaaw 
naaat fioofjttjaovrat • ixoo d' axe axQira d^vfiw, 

Tffv de xoXooaafiivtj nQogeqoovee dT' JtcpQodirtj' 
fjttj fi eQe^&ey axerXitj I fjiij xooaafiivtj ae fie^&eiooy 

415 roog di a anex&i/QOOy ag vvv exnayX' iqiXtjaay 
fiiaaoo d afiqioriQoov fAtiriaofiat ex&ea XvyQoi, 
Tqoowv xat Aavawv^ av di xev xaxov olrov oXtjat, <50 IjIIAJOS r. 

420 aiy^' ^aaag di T^coag Xa^e»'^^j^M di W]Ko»r. 

!kt d' OT JiXs^AvS^oio d6fio0 KSQiua^W Sxorro, 
aiicpiitoXoi fuv I<nr€i7a &o&g im i^ya m^a^BV^Of 
r/ d' etg pipOQOfpov '&aXafwp %ie ^ yvvaiM&9. 
«^ d' aqa dupqov iXovca ^iiofifi.ei6iig Jt^Q^^tj, 

425 avrC JiXe^apdQOio &ea uavi&$jHe ^eQovaa' 
iv&a xa^iC' ^EXivfi, noiqti Jtig cuyio^oto, 
ocae nakjtv ^Xivacay noaiv .d' i^nKane fAV&tf ' 

"Hkv&Bg ax noXifiov — wg ApeXMg pAxii^t oXec&ah 
avdgi dafAslg pe^aTS^c», S^ ifiog /stQOfBQog Ttocig tiev, 

430 ri fiiv dii vqiv y evxe ^QtpapiXow MeveXaop 
cyxe ^ifji xa» xeQol xa< iy^u tpiQXBQog elvai* 
aXX id^i vvv ^QOHdXsiJUcu JiQiftqiiXof Miev^Laov, 
il^avtig fia%iaaa^at ivavtiovi alXa a iymye 
<Kav(5ai5-^a% xiXofiai, fifjdi ^av&ip MeveXacf 

435 avzi^iov noXefiov noXsfii^eiv r^di fiaxec&ju 

a(pQa8i(Xig^ fifjnmg rdx vn ai^ov dovQi Safneisfg. 

Tijv di HoLQig fAV&oi<nv Ofui^ofietfog stQogie%9te9* 
fitl fie, yvvai, ;i^aX£^or<rer ovefdetfi ^fUk» (vi^Tef ' 
vvv fiiv yoQ MeviXaog ivint^cev avv Jl^^vi^ ^ 

440 xelvov d* avTtg iy<a ' vaQa yccQ S^eoi uai nai iiiilf. 
dlX aye dij q^iXorrjri tQaneCofiev evvii&ivire. 
ov yoQ ndnoxi fi ide iQJOog fpQevoQ afiipeHdX»\p£p ' 
ovd^ oTe jffe ^Qckov jiaxedcufMPog f| iQcuruvijg 
inXeov oQnd^ag iv.TcovTonoQOici viMCiPf 

445 vricc^ d* iv KQavdri ifiiyrjv (ptXoTijTi twi ejkvyf 
cog ceo vvv iQayiah xcii fie yXvwg lfieQ.os fdQaL 

^H Qa, xai &Qxe Xixogde Ki<iv' Ofut d' dne^ uxotxtg* 
Tco fjiiv aQ «V TQr^OiCi naxevvjocd^ev Xexiecav, 
^TQeidrjg d' dv ofjiiXov icpoiTa, S^i^qi eoucan^y 

450 et nov igad-Q^cetey JlXi^avdQOV &eoetdia. 

iiX ovTjtg dvvm.o TQcmv xiUiTcoy z istixovQOif IjilAJOS Ilh 61 

ov fiiv yaq ipikivfl^tiy inev^aifof, e$ ug tdei^O' 
J(fOf ya^ niptp naciv imfiiii;^e%o Ks^^l fceXat^l/. 
455 Tor<Ti di naX fieriemsp ava^ avd^idv JiyofiifMtt» * 

K£%Xvti fie^, TQweg xal /faQdmoi ^d' i^inoif^di' 
Wxf/ iMP dij qicuvet jk^riiij^iXov MeveXaov - 
ifieig d' ^Qysiiiv ^EXirqv %at %%iifia^ afi aix^ 
ixdoTBj xai %ififiv aitotufifuv, i^vxtv io*aieVf 
460 ^TS xai iatTOfUvoMH fu% av&^(inotci «ikfirea. 

^Sig iip»f Jlx^ei^iig' ifii d' ^viov SXlot Jlxaioi. lAIAAOSA. 

Qnnm (^ foeder^ Heleiia Achlvis t^ddeiidi, infestaeqne 
•cles dtrijiiendtte eiienc, tcqpienito Paride^ In&o ia coacilio deo- 
Tnm indignabuiida , ita nou expleri odimn txxaa in Troiauot, 
loyi extorquet, ut ipsi conoedat llii exciditun (1-49]. Minenra, 
jpsa quoque Tixyiatds inimica, Ivnofils iiortatu ad terram missa, 
pertnadet Paudavo Irf cio, Ut tacbi iit Ntefti^iim sagitta pactio- 
nem conturbet^ iic novlLm bellandi cAisafti scrat (5o- io4) : at 
non letali vulnere percussum Menelaum atcessitus medicus CQ- 
rat Machao (105-219). Interea vur&iis sa*)iiati iA pugnandnm 
se refemitt Ttoianit dtim Agamemntf ^itexrai AelntomJft obit; 
notmuUorum, ttt Idomenei, Aiacumy Nesforky qld lim. in pro* 
cinctu st&bant, alacritatem laudansf aliorum, Tit MenestJtei, 
TJljsSis , Diomedis, qui recentem impetii^ hendum sefiSerant, 
cimcutionem re^hendehs (3!ta-4ii). Qtid fa^io, ^^eliiun 
instaitratar, in^o TrOAania Mars et Apollo, AcbWb prceter 
alia numina Minerra aninios addk^ caeaesque fiiint mutuae 
(4aa-544j. 

'OqxUav dvYXi)tfig. 'Afctpi[iv6VdS immiiXfiaig. 

Oi di ^eoi nclQ Zi^vl fkf^^fi^Mi ^iyo^imt^ik 
X^(T£qp iv dafttdofii f/kstii ^ tf^tffp miifiu "H^ 
vinmt^ ii^p%6u' viH ifi }f^ioig 6e9iaea^ 62 XAIAJ02 J. 

deidsxctT aXXt^Xovg, Tqodcov itoXiv BigoQoonvxeg, 
5 avtix ineiQ&TO KQOvldrjg iQed^i^ifiep "HQr^p 
neQTOftioig inieaciy icaQa^Xijdriv ayoQevoav 
Aoial fiev MevelMm aQtjyoveg elal 'O^eaoDVf 
Hqyi r AQyeiri nal ^XaXxofievrji^ Ad^r^vrj, 
aXX ^TOi rai voaqji %a^iifievai, eigoQOcocai 

10 ziQ^nea^ov rcjj d' avre q^iXofifietdrjg A(pQodirti 
aiel naQfiifi^Xojxe, aal ainov K^Qag afivvei * 
xai vvv i^eadooffev otofievov 'd'aviead'ai» 
aXX rjxoi vixrj fiev ^QtjiqiiXov MeveXaov • 
rjfietg de q^Qa^oofied^j oitoog ictai rdde eQyay 

15 ri Q avrig noXefiov re xaxov xa\ qjvXomv aivriv 
OQGOfieVy ri qjiXoTrjTa fjtez dfjtq^oTiQOiat ^dXcofiev» 
el d' av ^oog rode ^dai q)iXov xal ^dv yivoirOf 
fjTOi fisv oixioiro iroXig HQidfioio avaxrog, 
avrig 8' AQyeir^v ^EXivrjv MeviXaog ayoiro. 

20 "^Sig eqia'&'' al d' iitifiv^av ^'d-rjvair^ re xal^^HQtj* 
^Xrjaiai aty rja&rjv, xaxa de TQOoeaai fiedia&r^v» 
rirot Ad^rivairi dxioov r^v, ovdi Tt eJ^KeVf 
axv^Ofiivrj dtt' <itarQi, x^^^S 8i fitv ayQtog ^Qei* 
^HQtj d' ovx sxade ar^-d^og xoXov, dXXd ^Qogrjvda* 

25 Aivorare KQOvidrj, itotov rov fiv&ov ietiteg! 
ctoog i&iXetg dXtov '&etvai <jt6vov yd' dril^arovy 
tdQoo d^ , ov tdQOoaa fioyo^ l xafiirrjv di fiot tit^oi 
Xaov dyetQOvari, IlQtdfio^ xaxa roto re itataiv. 
EQd'* draQ ov roi itdvreg eitaiviofiev ^&eol aXXot, 

30 Triv de fiiy ox^i\<50Lg ^KQogiqrj vecpeXrjyeQira Zevg* 
datfjtovirjy ri vv ae HQiafiog TlQtdfioto re itai8eg 
roaaa xaxd Qi^ovatv, or daneQxeg fieveaivetg 
^JXiov il^aXa^Kdl^at ivxrifievov TiroXie^&QOv ; 
et 8e avy eigeXd^ovaa KvXag xat rei^ea fjtaxQa, 

35 oofJtov ^e^QCo&oig HQiafjtov HQtdfjtoio re ^di^ag^ 
aXXovg re Tqmag, rore xev xoXov e^axiaato, 
SqIov, onoog id^iXeig' fjiij rovro ye vetxog oitiaa^ lAIAJOJS ir. 63 ^ > jf (Toi xae cfcoe fce;^ gQtafia fiex afiq)ozsQoiai ytvtjrai, 
aXXo di roi iQm, <tv d' eV2 g)^£(re ^dkXeo arjciv * 

40 bitnoTS H€v xal ijw fiefiamg noXiv e^aXaiial^ai 
tiiv i^iXon, 0^1 toi (piXoi aveQeg iyyeyaaoiVf ' 
lirixi diarQt^eiv rov ifiov ^oXoVy a^Jla fi iaaai, 
xal yaQ iym ao\ ^coxa i%o)v aixovri ye ^h^c^. 
«S yaQ vit i^eXicj^ re xai ovQava) aaTeQoevzi 

45 naieTaovai noXrjeg i^ixd^ovioDV avd^Qconcnv, 
vdoiv fioi ^eQi xiJQi rieaxeTO '^lXiog iQtj, 
nal TlQiafAog xai Xaog ivfifieXio) IlQidfAOio, 
oi ydQ fioi nore ^mfiog idevero daithg itarig, 
Xoi^rjg %e Hviaarig re • to yaQ Xdxofjiev yeQag ^fieig. 

60 Tov d^ iifiei^ex eneixa ^ommg itSrvia "HQri • 
iqroi ifiol TQeig fuv fnoXv q)iXzarai eun ^oXrjeg, 
J^Qyog TS JlndQrrj re xal evQvdyvia Mvxrjvrj • 
rag diaiziQCai, or av roi diiii^Oivrai neQi nrJQi' 
rdG)v ovroi iyat iiQoa^ larafiai, ovds fieyaiQoa, 

55 si<itSQ yaQ q^d^ovioo rs, nal ova eim dianeQaai, 
ovx avvco q^^&oveova'' i^eiri ^oXv q^eQreQog iaai, 
dXXa XQtJ ^ou ifiov '&efievai itovov ova dreXearov, 
oial yccQ iyoD d^eog elfii, yevog d^ ifiol evd-ev, od-ev aoi' 
otai fie ^Qsa^vrdrriv rexero K^ovog dyHvXofi^rrjg, 

60 dfiqioreQov, yevey rs, xal ovvexa ar] naQdxoirig 
xixXrjfiat * av de ndai fier d&avdroiaiv dvdaaeig, 
dXi iqroi fisv ravi^' vMei^ofiev dXXrjXoiaiv, 
aol fAsv iyw, av d' ifioi' iitl d' sjpovrcu 'd'eol aXXot 
dd-dvarot. av ds •&daaov ^d-rjvairi iittrelXat, 

65 iXd-etv ig Tqhoodv xat ^iatcov qivXoittv alv^v, 
netQav d\ &g xs TQmeg vneQXvdavrag Aiaiovg 
aQl^caat nQoreQOt vncQ OQxta drjX^^aaa&at, 

^Sig ligpar • ovi* dni^rias nar^Q dvdQwv rs ^soiv rs' 
airix Ad--rjvairjV ema nreQoevra ^Qogrjvda* 

70 Ahffa fidX ig arQarov iX&s fAsra TQ^ag xoti Axaiovg. 
^eiQav d\ Sg xe TQcieg vnsQHvdavrag Jl%atovg 64 lAlAAOS J. 

"^dg dnm Stq^pb nct^e^ fitfiavlav Md-^fiif • 
Pfj di nar OvXifji^oie Ha(^v»p at^aca. 

75 Oior d' acriQa^UB K^ivov neuq aymXo^^Mp 
^ favTti^fi. tBQaSi ^i aTga/T^ eiQii Xa£f, 
Xafi^QQf' Tov Ifi T< ^oXXol ano tmiv^^Qe^ isf%<U' 
T€p elxvi' l^i%8P inl j^^f^ei^a IlaXXas Ji^^ih^, 
nad d* i&OQ ig fniaaof * 'd^ifi^g d' i^^v jdgoQOQnvxa^ 

80 TQ&ag ^ tnnodaftovg nal ivHf^fiidag jk%aiaig, 
ada di v^g sineirMVf idm ig KX^aiov aJXof 

^H Q avtig noXefiig ra xaHog ntu (pvXowig atf^ 
fcasvaif ^ ifiliTifTa fJtsT ifAi^otiQOiei zi^^air 
Zevg, ogr ar&Q^mf xafUvi^ ^iif$oio Titvnta^. 

85 ""iig oQa T$g eineaiief jM%at^ ♦« Tocmf t^ 
fj d* afdQi iiiiXti TQ€Oi»f HaTe9ic4^* ouiXof, 
Aaobo^dff jMfTi^fOQi9i^9 XQatsQe^ aixfAiiTyf 
nifdaQOf afri^eof di^fnififf et no^ kpevQOi, 
evQe Avnaofog ti^f aftvfiLOfa ta HQmeQif f « 

90 eaxaiT' «^^ de fUf nQ4tTe^\ 0Ti%»g aani4T&»0 
Xijtwff ol et inoifTQ &n Aia^mi^ Q^imf, 
afiov d^ itfTafiif^ ii^ea^^eQoefra m^opiidoC' 

H Qafi f4oi Tt ni&iHOi Avnm^ vii dat^^fi 
tXai^g yet MefAat^ imif^i^Bf <axvf iif * 

95 naat di n$ TQiie^i tl^^^ ^< nfvia^ ^QOiOg 
ix nafTtof di fiiiXiifTaJlXeiJ^^Qfy ^anid^t 
Tov x^f dif nafAHQiotit ^Oq ifXctk imQa ^iQinOf 
aixef S^ MefiXoor JtQifioit jMtQiag vihf 
a^ ^iXei dfivfiiriaf mf^g i^C§AfT i^yekffii* ' 
100 ilX wfi otat^ao^ iMEiJ^«2(W aii^aiUTi^o - 
evifeo d' j^iXXmi^ Avn^y^ii nXvzoToic^ 
UQfSf ifQioTttyifeiif Qi^etif s^Ttjf imtififiiiff 
oinade foariiaag ieQ^i eig aarv ZAeitig^ 
*Sig ipaT AOiifaitf' rq» Hi q>Qif€(g &^oin ^Td^ef^ 
105 avrin iavXa Tpiof ivioofi iiiiiOv ai^g • IJtlAJOSir. 65 

ayQioVf 09 Qa cror avzog vno cxiQVOio tvx^cjctg, 
^BZQijg ix^alifovra Sedeyfjievog iv nqodoxyaiVy 
PefiX^xet 9tQog iTTy^&og' o d* vmiog liineije weV^j^ 
xov HBQa ix xeq)aXijg eHHatiexadcoQa neq>viw 

110 •xa! Tce fiev aax^cag xeQao^oog tiQaQe xexxoaVf 
nav d' ev Xei^vag, XQvaeriv ine^rjne xoqwvi^v, 
xal ro fiev ev xaTe^&fjxe xavwsaanevog, ^oxi yatrj 
iyxkivag * nQOC^&ev de cdxea cxe^&ov ia^&Xol iTaiQOtf 
' fi^ HQiv avaiiHav ^Qrfioi vleg Jlxtti&v^ 

115 KQ^v pX^a&u^ MeveXaov Aq^iov JixQeog vtov* 
. avrcLQ avXa nSfia cpaQezQr^g, ix d^ 'tXez lov 
a^XfJTa, meQoevta, fieXaiveoov eqfi odvvamv * 
aJxfja <9' enl vevQ^ xareHoafiei mxQov ohjvov, 
evxero d^ AnoXXmvi AvHrjyevei hXvtozo^c^ 

120 OQvSv ^QOoroyovoov Qe^siv nXeirriv eHarofi^ijVf 
otnade vocr^aag leQ^g eig aarv ZeXeitjg. 
iXne d* ofiov yXvq)i9ag re XaBobv nal vevQa ^oeia* 
SfevQrjv fiev fJta^^ neXa<Hv, ro^c^ ie eidijQOv. 
avrcLQ i^eiiri tvHXoreQeg fiiya r6%ov ereivev, 

125 Xiy^e ^iog, vevQh di fiey taxev, aiTO d^ olarog 
oivfi^^g, Ha&' ofiiXov inmrea&ai fieveaiveov. 

Ovds ci&ev, MeveXae, S^eoi fianaQeg XeXa&ovro 
a&avaroi, nQtorrj di Jiog &vyarfjQ dyeXeirj, 
iq roi nQoa&e araaa, ^eXog ixenevneg cifivvev, 

130 ri de riaov fiev eeQyev dno XQ^^Sf ^S ore ft^rrjQ 
^aidog ieQyei fiviav, o&* rjdei Xe^rai vnvc^ 
avrrj d' avr t&vvev, o&i ^mariJQog oxfjeg 
XQvaeioi avvexpv, Hoi dmXoog ijvrero '&wQri^* 
iv d* eiteae ^ooarrJQi aQrjQori mHQog oiaTog * 

135 dia fiev diQ ^oaarriQog iXriXaro daidaXeoia, 
Hoi Ifia ^&oiQijHog vtoXvdaiddXov ^Q^Qeiaro, 
fiirQfig &\ ijv iaoQei sQt^a XQOog, eQHog dnovrooVf 
y ot nXeTarov eQvro, dianQo de eiaaro hcu ryg, 
aHQorarov A' oq 6tarog imyQayfe XQOct qjoorog' 
Ilia$. F C6 IAIAJ02 J. 

140 avtUa d^ fQQeev aJfia KeXaivecpsg i^ wreiX^g, 

*Qg d' ore Tig % iXeqfavra yvv)i (poivixi fiitjvrj 
Mriovig ^« KaeiQay ^aQ^Tov efifievai iTtncov • 
nehai d' iv S-aXafiai, noXieg xi fiiv i^Q^ffavro 
l<jinrjeg qiOQieiv • ^aiJiXfjT de nehai ayaXfiaj 

145 afxqioTeQOv, KOijfiog -^' wrwo), iXaiiTiQive xvdog* 
*coioi roi, MeviXae, fiiavd-rjv ai[uari fifjQol 
evcpvieg, avTJfjiai r rfia acpvQa xaX* vniveQd^ev, 

'Piyr]6ev d' olq ineixa ava^ avdQWV ^yafiifivoov, 
mg eJdev fxiXav aifia nar aQQiov «5 mreiXTJg • 

150 Qiyrjffev de xai avrog ^QrjtcpiXog MeviXaog, 
<hg ifi idev vevQov re xal oyxovg ixtog iovxag, 
axfjOQQov ol '&vfiog ivl (rry&eaaiv ayiQ&ij, 
TOig ds ^aQvarevaxoov fiexicpri xQeiojv AyafiifJivoiV, 
l^iQog exoov MeviXaov iizetJrevdxovco d' izaTQOi' 

155 ^iiXe xaaiyvr]re, '&avar6v vv roi 5qhi erafivov, 
oTov ^nQoarriisag ^qo Axamv Tqoocsi fia%ead^ai • 
Sig a e^aXov TQOoeg, xara 5' OQXia iiiara narrjaav, 
ov fiiv 'Koog aXiov neXei oqxiov, alfia re aQVoov, 
anovdai r axQrjroi xai de^tai, rig inim&fiev! 

160 eiizeQ yaQ re xai avrix 'OXvfimog ovx iriXeaaev, 
ex re xal oipe reXei' avv re fieyaXa} aiziriaav, 
avv acpriaiv xecpaX^ai, yvvai^i re xa\ rexieaaiv, 
ev yaQ eyoo rode otda xara cpQiva xa\ xara '&vfi6v • 
eaaerai rjfiaQ, or av iior oKooKrji IXiog iQrj, 

165 xal TlQiafiog xai Xaog ivfifieXioo IlQiafioio, 
Zehg di acpi KQOvidrjg vxpi^vyog, aid-iQi vaioov, 
avrog imaaeiridiv iQefjivrjv alyiSa naaiv, 
rr/gd' dnarrjg xorioov ra fisv eaaerai ovx ariXeara, 
dXXa fioi aivov axog aid-ev eaaerai, oo MeviXae, 

170 ai xs '&avrig, xai fioiQav dvanX^arig ^ioroio • 
xai xev iXiy^iarog noXvdfipiov J^Qyog Ixoifirjv, 
avrixa yaQ fiv^aovrat ^x^^^^ ^ar Qidog atrig* 
xad di xev evxooXriv IlQidfioo xou TqoooI Xinoifiev IJIIAJ02 IK 67 

^Qyalijv *EXivriv • aio d' hatia nvaet oQOVQa, 

175 aeifiivov iv TqoIij^ dreXevt^Tot inl iQyco» 
xai xi Tig cod* iQiei Tq(og)p viteQtjvoQeowaif, 
rvfi^o^ imd^Qdoaxoov MeveXaov HvdaXifioio* 
ai^ ovxisiq ini *nac% %oXov xeXicei u^afiiiivooVp 
d)g xal vvv aXiov axQaxov fiyayev iv^&ad^ ^^aim' 

180 7ia\ ^ti s^tj olxovde qiiXt^v ig naTQida yaXav 
avv xeiv^aivvtjvai, Xmwv aya^&ov MeviXaov. 
&g ^ozi Tig eQisf rore fioi xavoi evQeta x^<ovl 

Tov d' ini&aQavvoov ^gogiq^tj ^avd-og MeviXou>g • 
'daQaei, fit^di zi noo deidiaaeo Xaov Jliaiwv, 

185 ovx iy xaiQiocibl^ ^dytj ^iXog, aXXa naQoi&ev 
eiQvaato ^ooaz^Q te iiavaioXog, ^d' vniveQ&ev 
^oofid ve xai fiiTQtf, *eiiv ^aXx^eg xdfiov avdQeg, 

Tbv d* dnafiei^ofjievog ^Qogiqtj XQeioov A.yafiifAVOov* 
at yoQ d^ ovToog eitj, qiiXog & MeviXae * 

190 bXxog d' irfTriQ imfidaaexai, ijd^ ini&^qaei 
(fdQfiaXy d xev navarjai fieXaivdoov odvvdoov. 

^Hj xa\ TltXdv^iovy '&etov xtiQvxa, ^Qogtjvda' 
TaX^&v^i, oTTi *tdxi(S*ca Ma^dova devQO xdXeaaov, 
qpwT , JlaxXtjniov vtov, dfivfiovog ttjTtJQogy 

195 oq)Qa ftj/ MeviXaov ^q^Xov aQXOv Jtxaioov, 
ov Tig oiarevaag l^aXev, to^oov ev eidoog, 
Tqoooov ij Avxioov • rc» fiev xXiog, afifn de niv&og. 

^S^g cqpar * ovd^ uQa ot x^qv^ dni'&tiaev dxovaag* 
^ij d* livai xazd Xaov ^x^^^ j^a^xo/trcoycoi', 

200 namaivoov riQooa Maxaova* rov d' ivoTjaev 

iaraor* dfiq>i di fiiv xQaxeQoi arixeg damaTaoov 
Xaoov, ot ot enovro TQixtjg «5 tnno^oroio. 
ayxov d* tardfievog inea nreQoevra nQogtivda' 
t>^(T , ^axXtjniddtj ! xaXiei XQeioov Jiyafiifivoov, 

205 oq^Qa idrj MeviXaov ^Qrfiov aQXov ^x^^^» 
o9 xig oiarevaag l^aXev, vo^oov ev eldcig, 
Tqoooov t] uivxioov* T<p fiev xXiog, afifii da niv&og. 

F 2 68 IAIAJ02 A. 

*Sis tparo ' Tfl» d* aqa &vfiop hi ffriiS-etrmii oqipbp • 
pkp d' levai ^ad^ oinXov ava arqarov evQvv Jli^at&v, 

210 aXK oxe 9^ ^* UavoVf id^i ^avd-og Mevilaog 

pX^fievog tiv — iteQi 8' avrov aYrjytQad^, Oifaoi aqicrott 
nvxkoa, d* ev fiicaoici ^aQtGraro laod^og iftog — 
avrixa d' ia J^mcr^Qog aQijQorog iXnev ouFrov 
rov d' i^eXxofiivotOy itakiv ayev o^eg oyxot, 

215 Xvffe di ot ^ODCriJQa itavaloXoVy rjd' vitiveQ^ev 
^ojfia re aat fiirQfjv, r^t' X^^^V^^ wifiov avdQeg. 
avroQ e^Jtel idev ekxog, od'* Ififftece mxQog otcrogf 
alfi ixfAv^ticagf in aQ ijma apaQfiaxa eidcbg 
naoijey t» oi nore ^arQt q)iXa (pQOvimv noQe XeiQmv, 

220 X)q)Qa roi afiapenivovro ^riv ayad-ov MeviXaov, 
r6q)Qa d' ini TQomv arixeg yXv&ov aamaracov* 
oi d' avrtg xara revxe idvv, fAv^aavro de x^f^^^' 

"Ev^ ovx av ^QiCovra idotg Jtyafiifivova dtov, 
ovde xara^roiffcovr j oO* ovx i&iXovra fidxeiJ^atf 

225 dXXa fidXa anevdovra fidx^^ ^^ xvdtdvetQav, 
iitnovg fiev yaQ lace xat aQfiara noixiXa ;^aAX(^ * 
xai rovg fuv 'd-eQdireDV dndvev€? e/s tpvciowvrag 
EvQVfiidmvy vlog JOkoXefiaiov netQatdao * 
r^ fiaXa noX}^ iitireXXe naQiGxifiev, onnorexiv fiip 

230 yvia Xd^tj xdfiarog, noXiag dia xoiQaviovra * 
avraQ o nel^og i(ov inenoDXeiro orixag dvSQWV • 
xai Q ovg fiev anevHovrag tdot Aaveuov raxvnooXooVf 
rovg fidXa ^aQaivecxe naQiardfuvog iniecctv 
JtQfeiot, fi^non rt fied^iere d^ovQtdog dXxrjg! 

235 oi fotQ ini ypevBicct narriQ Zevg iiftser dQoayog* 
dXX* oineQ nQoreQOi vneQ iQxta SrjX^ffavro, 
rmv iqrot avr^ ri^eva XQoa yvneg tdovraf 
tlfieTg avr dXoxovg re (piXag xou v^nta rixva 
a^Ofiev iv v^etratVy inrjv nroXied^Qov eXoDfiev. 

240 Ovgrtvag av fAed-iivrag tdoi crvyeQov noXifioto^ 
rovg fidXa vetxeiecxe xoXosroiatv inieaotv * lAIAJOS ir. 69 ^gysToi UfmoQOtj iXeyx^eg, ov pv ci^tad-B; 
riq)'^* ovreog iattjre TcO^iyjraTCtf, ^w PE^qoi; 
alr iitei ovif iiMtfiov noXeog nedioio ^eovaah 

245 iataa , ovd* aqa rig agn fiera qj^al yiynxai aXx^* 
mg vfieTg eazr^re Te&t^noreg, ovdi fiaj^ead^e. 
fl fiivexe Tq^ag a%edov iXd-ifjier, ev^a t8 viqeg 
eiQvaz evizqvfivoi, noXi^g im 'd'tvl d'alaaarjgf 
o(pQa idi^\ aiK vfifuv vniqaxf^ Z^^ Kqoviwv; 

250 fig oye xoiQaviwv inenwXeTro arixag avdQwv* 
* ijXd-e d' im KQ^Teaaiy luwv ava ovXafwv avdqwv, 
oi d* ifjup ^ldofAevtja datifjQOva d'mq^aaovro * 
^ll^ofievevg ftev ivl «QOftax^^tg, avteoieXog aXx^Vf 
MiiQtovtig d' o^a oi nvfiarag (SrQwe q)aXayyag. 

255 rovg de td&iv y^&ijaev ava^ avdQWv Ayafiifivonv^ 
avrixa d^ 'Idofiev^a nQogtfvda fietXtxiotatv' 

'Idofievev, niQt fiiv ae rio» ^avawv raxvneoXaVf 
^ftev evt nroXefi€p, i^o aXXotca ent eQyo^, 
fl^ iv dai&\ ore niq re yeqovatov atd-ona oJvov 

260 ^qyeiwv oi oQtarot ivt nQfiriJQat xiQWvreu, 
eiveq yaq r iXhit ye MtQtjxofjiomvreg ^^jato* 
datTQOv nivatatVf aov dt ^tXetov dinag aiet 
earrix^ SgneQ ifioi, ntietv, ore '&vfiog dvtoyou 
dXX' oqaev mXefiovd\ otpg naqog evxeat eJvatl 

265 Tov S* avr 'Idofievevg, Kqi^rwv dyog, dvriov t^vdct' 
MrQeidrif fidXa fiiv rot iym iqitfQog ircuQog 
iaaoftat, wg ronqwrov vniarriv xat ttarivevah* 
dXX' alXovg orQVve naQtiitofioosivrag Jlxoitovgf 
SijpQa rdxtt^ra fjiaxwfie^'' inet avv y oQxt ixevav 

270 Tqmg' rotatv d' av ^dvarog %ou ttifde oniaam 
laaer, i^iel VQoreqot vveQ OQnta dtjXiiaavro» 

^i^g eq)ar' ^rqeidtjg de 97(x^(o;^€to ytfi-oavvog tttJQ, 
tjX^&e if in Aidvreaat, %toiv dva ovXafiov dvdQoiv 
rif de xoQvaaiad^tfv, ojia ie vitpog etjiero ne^oiv, 

275 mg if ir dno axonttig eldev viqiog aisioXog dviiQ% 70 IAIA2i0 2 A. 

iQXOfsepof xava novtov v^o Zeqwqoio icoSjg' 
To» 9i V, arev&ev iovri, fieXavreQOV, TJvre maaaf 
qjaivex' lop xata novxov, ayei di re XaiXana sroXAi/f * 
• Qipitsiv re Iddv, vno ve cniog ijXaffe fi^Xa • 

280 roTai cifi Aiavxecai JiOTQeg^ioDv al^tj&v 
dtjTov ig noXefiov nvmval xiwvro (pdXayyeg 
V xvdveai, adxeaiv re xai e/;^e(r» mq^QixvTai, 
nai rovg fiev p^^&t^tyev idwv xQeimv Ayafiifivonv^ 
xai trqseag qioov^cag enea meQoevra ^Qogrjvda' 

285 Aiavxy AQyeimv fiyriroQe^xaXxoxirmvcaVf 

aq>m fiiv — ov yoQ eoin OTQvvifiev — vvri HeXevoo • 
avToi) yoQ fidXa Xaov dvcoyerov Jq>i fidxea&ai, 
at ydQy Zev re ndreQ xou A&tivaifj xal AnoXXov^ 
roTog naaiv ^fiog ivl ar^^&eaai yivoiro • 

290 rm xe rd% tjfivceu noXig TlQidfioio avaxrog, 
XeQisiv vq rjfieriQriaiv aXovad re mQd^ofiivtj re. 

"^S^g elnooVf rovg fiev Xinev avrov, ^tj de fier akXovg' 
ev^\ oye NidroQ' irerfie, Xiyvv UvXiaiV dyoQtjr^v^ 
ovg irdQOvg ariXXovra, xai orQvvovra fidxea&ai^ 

295 dfjiq)i fiiyav UeXdyovra, AXdaroQd re XQOfiiov re, 
ATfiovd re XQeiovra, Biavrd re, noifiiva Xa^v, 
mntjag fiiv nQoora avv iitnoiaiv xal oxeaqiv, 
ne^ovg If i^omd^e ar^aev noXiag re xai iaS-Xovg, 
eQXog ifiev noXifioio • xaxovg d' ig fiiaaov IXaaaev, 

300 oqQa xai ovx id-iXoov rig dvayxairi noXefii^oi, 
Innevaiv fiev nQoor ineriXXero • rovg yccQ dvciyei 
aqiovg tnnovg ixifiev, fir^de xXoviead^ai OfiiXo^* 

Mrfii rig, tnnoavvr) re xal rjvoQiyqi nenoi^d^oog, 
oTog nQoa^ aXXoov fiefidroo TQooeaav fidxead^ai^ 

305 jEtjyd' dvaxooQeiroo • dXanadvoreQoi yaQ iaead^e, 
og 8i X dvrjQ dno m 6xi(Xiv ereQ aQfiad^ Ixt^rait 
. eyxei OQe^ad^oo • ineirj noXv qeQreQOV ovroog, 
oode xal ot nQoreQOi noXiag xal reixe inoQ^&ovv^ 
rovde voov xal dvfAOv ivl ar^&eaaiv exovreg. IAIAJ02 ir. 71 

310 ^£^9 yeQCOf wrQvve, naXai ^oXifioor av sidmg. 
x«« Tov iih pid^riaBv Idoov nqeiwv JlyafiiiivoDV, 
%ai fiiv qicov^aag iiiea ^reqoevra nQogTjvda • 

^Si yiQOv, cW, G)g ^vfjiog ivl ar^d^ecisi (fiXoiaiPf 
Sg TOt yovva'&' enoito, ^itj di rot SfiTtedog etrj • 
■ 315 aXXa <5e yrJQag reiQSi ofioiiov • mg oqieXiv xig 

av^Qmv aXXog ix^iv, av da xovQoriQoiai fiereTvai, 

Tov d' rifAei^er imira reQtjviog l^nora NiaTOOQ • 
JhQeidri, fiaXa fiiv xev iyiov i&iXoifii xai ainog 
&g IfieVj (hg of « dtov ^EQev&aXiwva xariHrav, 

320 ttX}^ ovitoog afia navra '&eol doaav avd^Qconoiaiv* 
et toTfi novQog £«, vvv avri fie yiJQag IxaveL 
aXXa xai oog tnnevai fieriaaofjiai, ^da neXevaeo 
^ovXrj %al fivd-OKTi • ro yaQ yiQctg iarl ysQovroov, 
alxf^ccs ^' alxf^ttaaovai vswreQoif oiiisq ifieio 

325 onXoreQOi ysyaaai, cieitoid-aaiv rs ^iycpiv, 

^^^g iq)ar' ArQeidtjg ds ^aQwx^^o yrid^oavvog xtJQ, 
evQ vtov Ilsrswo, Msvsad-Tja nXril^mizov^ 
iaraor' afiq)i d' ^d-rivaXoi, fi^arwQsg avrijg' 
avraQ 6 ^Xtjaiov sarfi^si noXvfiririg 'Odvaasvg • 

330 ^UQ de Ks^paXX^^vwv aficpl arixeg ovh aXanadval 
laraaav ov yaQ nw aqiv axovero Xaog avrijgy 
aXXcc viov avvoQivofisvai nivvvro q^aXayysg 
Tqwwv 'Q^ tnnodafjiwv ^al Jlxaiwv' ot ds fiivovrsg 
iaraaav, onnors ^vQyog Axftiwv aXXog snsX^wv 

335 Tqwwv OQfiriasiSy }ia\ aQl^siav noXifioio, 

rovg 8s Idwv vsixsaasv ava^ avbQwv JiyafAifivoov^ 
%ai aq)sag qwvyaag insa nrsQosvra nQogTjvda' 

Si vts UsrswOf AiorQsq^iog ^aaiX^og^ 
Ttai av, TtaHoTai doXoiai xsHaafAivs, xsQdaXsoqQov ! 

340 rinrs Haramwaaovrsg aq)iarars, fjiifivsrs d' aXXovg; 
aqmv fiiv r snioiHs, fjiBra ^Qwrdiaiv iovrag 
iarafisv, ^d« fAaxtjg HavarsiQtjg avri^oXijaai, 
^Qwrw yoQ HOi dairog aHOva^sa^&ov ifisXOi '1 

72 IAIAJ02 J. 

oorir^TS daXta yigavcir ifponXi^oifiev Ji%aiol* 

345 iv^a qilX\ ontaXsa nqia idfiBvaiy ijdi xvmXXa 
oUov mvifierai fieXitjdiogy oKpq id-iXijrov * 
9VP di (fiXoog X OQoopre, xal el dixa nvQyoi Jixaiip 
vfcciW nqonaQOid-B fiaxoiato vqXii %(iX%o^, 

Tov f aq vnodQa l6a>v n-Qogi^ri noXvfitjvig ^Odvccevg • 

350 AxQeidfii nolov ae inog qtvyBv eQHog odovronvl 
nmg dij qfig noXifioio fie^&vifAev; — ongroT Axaiot 
TqodcIv i(p iTinodafioufiv iy^iQOfUv o^ J^Qtia^ 
oxpeah ^v id-iXriijd-af nal al xiv toi *ca f/SfJifjXfi, 
TtiXefMXOio qiiXov natiQa tiQOfiaxoiai fiiyivra 

355 Tq(o<x>v In^aoddfioiv ' ev de ravt avefitiXia §a^Hg. 
Tov ^' iinf*eid^<jag ^Qogiq^ff XQeicav AyafiifivmVf 
wg YV69 x<xiOfiivoio * naXiv d' oye XaCeto fiv&ov * 

Jiojevig AaeQtia^, n^XvfA^x^^' 'O^vacevf 
ovT€ ae VBAxeicD neQiooaiov^ ovte xeXevoo. 

360 olda yoQf iig toi ^vfiog ivl ctii^eaci q>iXoi(ji» 
ijma dtivea otde' ta yaQ qiQOvingf &,t iyd iteQ. 
aX)^ i&if tavta d* Smad^ev aQea(j6iie&\ elti xaxov vvv 
eiQtjtai * ta di crai^ra ^&eol fietafAeivia ^&eiev. 

^Slg einoov tovg fiiv Xiicev avtovy fi^ di fiet aXXovg^ 

365 evQe di Tvdiog vlov, vviQ&vfiov ^iofi^dea, 
iataot iv '&' Utitow xai oQfAaci xoXXtitOiCiv* 
^aQ di ol iift^xei £&iveXog, Kanavi^iog viog, 
Hoi TOt^ fjiiv veixeccev ido)v XQeiwv Ayafiifivoiv^ 
xai fiiv qoDviicag ikea ^teQoevta giQogtivdw 

370 '^Si fiOh Tvdiog vli datqQovog, Inaodafioio, 
ti mdijcetg, ti d' oninteveig noXifMio yeq^vQag^ 
ov fiiv Tvdii' y &de qiXov gitOMJxaiifiev ^ev, 
aXXa noXv ^qo qiXoov etaQ09v btitoici fAax^^s&ai * 
&g qa(5av^ oi fiiv tdovto noveifuvov ov yoQ iyoofi 

375 ijvttj(S9 ovdi idov* ^eQl d* aXXoi>v q^oujl yeviad^au 
^toi fiiv yaQ ateQ noXifiov eigtjX&e Mvx^vag 
ietvog afi ivtt&ic^ IloXweituiit Xaov ayeiQoaVf IAtA40S ir. 73 

01 qa rot icrQar6m&* leQa nQog tslxia Ofiptjg^ 
xai Q& fiaXa Xhaorto dofASp nXeitovg inimvQovg, 

380 ol d' i&eXof dofiei^ai, hoi iizyvsoi^, &g ixiXevof* 
aXXa Zevg itQe\ps, iiaQaicia a^fiata q^aivmK 
ot d* iitel ovp ^xovtj ifii ^qo odov iyevorto, 
JlGomov d* iHovto padvcxoivov, Xexenoijjv^ 
iv^* avt ajyeXitjv «rt Tvd^ atetXav Axaiot. ' 

385 avticQ ^rjj noXeag te mx^fJato Kadfieicovag 
datwfievovg aata dcofia ^ii^g 'EteoxXrjeitjg, 
!v&* ovde^ ^etvog neQ io9V, tnnijXata Tvdevg 
taQ^ei, fiovvog imv noXiaiv fieta Ka^fieioiaiv* 
• aXX oj kedXeveiv itQonaXi^eto, ndvta 9* ivina 

390 Qi]idioog* toirf ot iniQQod^og Ijsv Jl&^vtj. 

01 de xoXooffdfievoi KadfAsToi, nevtOQeg mntov^ 
OAp dvsQXOfiivo^ nvKivov Xoxov elcav ayovtsg^ 
%ovQOvg nevt^xovta • dvoo d* fjyTjtOQeg Ijcav, 
Maioov AtfiovidT^g, imeixeXog d&avdtoiaiv, 

395 vtog t Avtoq)6voio, fJieveitt6Xefjiog noXvcp6vtfjg. 
Tv7f&>g fAev nal toXaiv deiHea ix6tfiov iqitJHev 
^dvtag emqiv, eva d' oJov tei ol7i6vda veec^&ar 
Maiov aQa nQoer^xe, d^eoov teQde<f<st nid^aag, 
TO^og It^v Tvdevg AltdoXiog' dXXd tov vtov 

400 ysivato elo x^QV^ f^^XV* ^7^QV ^^ ^' dfieivoo. 

**Sig qtato * tov d* ovti nQogeq)rj xQateQog jdiofA^lhfgf 
atdee&slg ^aaiXriog ivmriv aldoioio, 
tov d* vtog Kanavijog dfiei^pato xvdaXifjtoio • 
^tQsidri, fiy \pevde, iniatdfisvog ad(pa smeTv. 
405 ifftsTg tot ^ateQOov fxiy dfieivoveg evx^fie-St* zlvai* 

ifisTg ital &ri^rig idog etXofiev intanvXoio, . ^ 

navQ^tSQOv Xaov dyay6v^ v^o tsTxog J^QSiovg 
nstd^ousvot tSQdsaat 'd^eoov aal Zrjvog aQcoy^*' ** ^ 
xsTvot di atpsteQTiaiv dtaa^&aXiriatv oXovto» 
410 Tm fi^ fioi nateQag no^ ofApiig fvd^io t^fi^l^ 

Tov If &Q vn6dQa Idoov nQogifpri HQatSQogJti^fi^lfi^'' 
. Hiat. G.' " r4 lAlAJOS J. 

oi yoif iyA reiuaS JlyafUiifovi^ noifjiin XaSf, 
OTQVPovxi liaxBC&ai ivxp^fiidag Jixaioig. 

415 TOVTcp fuv ya^ xv^g afi i^pevcu, bI xer JixMol 
Tqo^ag d^mamcip, iXcoci xe "iXiov Iq^v * 
TovT^ d' av fiiya nevd-og, Jixaxwv dijiay&wrmr, 
aXX^ aye d^, xai vm fieddfie&a S^ovQidog aXHijg. 
^H Qa, xal i^ oxicov aitv revxeciv aXTo'x€tfia^* 

420 deivov d' i^Qaxe xf^Xxog ini ar^d^eaaiv avaxTog 
OQWfiivov * vno xev raXaalg>QOva neQ diog eiXev, 

*i^g d' OT iv alyiaX^ noXvt^x^ xvfAa d^aXaaatig 
oQWx inaaavreQOv, Ze(pvQov vnoxivriaawog * 
n6vx€p fiiv xaiiQwxa xoQvaaezaif avraQ Smiva 

4^5 x^Q^^ Qtiyvvfievov fieyaXa ^Qifiei, afjiq}} di t axQag 
xvQTOv iov xoQvqtovTai, ano^xvei d\ aXog axvtjv * 
cS^ TOT inaaavTBQa^ davaoov xivvvro q^aXayyeg 
vmXefiimg noXefiovde, xiXeve de olaiv ixaaxog 
ijyefiovmv * ol d' aXXoi axiiv laav — oibi xe q^aitjg 

430 rpaaov Xaov inead-ai ixorc iv az^&eaiv aid^v — 
aiy^ deidioveg atifiavroQag * a/ig)( be naxsw 
revxea noixiX' iXafine, ra elfiivoi iaxixooovxo, 
TQ&eg d\ mgr oieg noXvndfjiovog avdQog iv aiXji 
fivQiai iav^xaaiv afieXyofievai ydXa Xevxov, 

435 d^^yeg fjiefiaxvtai, axovovaai ona dQVoov' 

wg Tqoooov dXaXtivog dvd aTQarov eiQvv OQooQei, 
oi yoLQ ^dvroov tjev ofiog ^QOog, oid^ ta yiJQvg, 
dXXd yX&ad ifiifiixro * noXvxXtjroi d' iaav avdQeg, 
ooQae de rovg fiev JlQt^g, rovg de yXavx&ntg ^'0'^vtff 

440 JeXfidg r ^de 06§og xai '^EQig, afiorov fiefiavTa^ 
JlQeog dvdQoq)6voio xaaiyv^rtf irdQtf re* 
^r oXiytf fiev ^Qoora xoQvaaerai, airoQ e^eira 
oiQava^ iartjQi^e xdQtjf xal inl x^^ovl ^aivei, 
^ aq>iv xal r6re veVxog bfioiiov ifi^aXe fjiiaac^, 

445 eQxofiivti Ka^' ofiiXov, oqiXXovaa arovov dvbQ&v. Oi i ?Te iri q h jfco^or tva, \vfi6m$g cxorro^ 
isif Q* i^uXov Qivovg, <tw d' IjX^n xai fiivi &piQ&f 
XaXxso&coQrixoav ' AzaQ atrmdeg ofiqiaXoeffffai 
mXrivc aXXiiXriGi, noXvg d* OQVfiayShg OQtoqeL 

450 iv^&a d* afi oifimy^ 76 nal evx(»Xi] mXev ar^QSpf 
oXXvifroov re nal oXXvfiivoov * Qee d* atfiari yaXa, 
d>g d* oxe xBif^ctQQOi noxafiol, Hav OQeaqn Qeofteg, 
ig facyayneiav cvfi^dXXerov o^Qifiov vSooq, 
HQOWoov ix fieyaXoov, KoiXr^g ivroa^&e xc^QddQrjg' 

455 roov 9e ve rrjXoae dovnov iv ovQeaiv inXve icoifiriv* 
&g roov fiicyofiivoov yivero lax^ re qo^og %e. 

TlQ&cog d* JlvriXoxog TQdioov iXev avHQa KOQvatrjvf 
iad-Xov ivi ^QOfi&xoiai, OaXvaiadr^v^Exi^ncoXov' 
xov Q i^aXe itQcoxog xoQv&og cpaXov mnodaaeirjgs 

460 iv de fietooncp w^Je, niQrjae d' aQ oariov etaoo 
atxf^i] x^Xy^eiri • xov ds anorog oaae KdXv\pev, 
ijQme d\ mg ore nvQyog, evl itQareQ^ vafiivri. 
rov de neaovra nodoov iXa^e XQeioov 'EXecprjvooQ 
XaXxoodovriddrjg, fieya&vfioov aQXog Jl^dvroov • 

465 iXne d* vit ix ^eXicov, XeXirjfJiivog, oq)Qa rdxi<sra 
f:evxea avX^aeie* fiiwvd^a di ot yive&' OQfiri, 
veKQOV ydQ q* eQvovra idoov fieyddvfiog AyfivooQ^ 
^XevQd, rd ol 9cv\pavri <!taQ danidog i^e(paav'd'rif 
ovrriae. l^arm xf^X^rfQBX, Xvae 9e yvta, 

470 <S^ rov fiiv Xine '&vfji6g' iii avTO) i* i^yov irvx'^ 
CLQyaXiov Tqwoov xaJ Jtxamv ol di, Xvxoi oog, 
aXX^Xoig enOQOvaav, dvrjQ d\ av^Q idvo^dXi^ev, 

"Ev^ l^aX' Jiv^efiicovog viov TeXafiooviog Aiag^ 
^t&eov ^aXeQov, Sifioeiaiov ov nore firirriQ, 

475 Il^T^d-ev nariovaa, naQ ox^^rjiaiv 2ifi6evrog 

yeivar, inei Qa ronevaiv dfi tanero firjXa i^iad^of 

rovvexd fiiv ndXeov Hifioeiaiov* ovde ronevaiv 

S^QinrQa qiiXoig dnidcoxe, fiiwv^&ddiog di ol aiM 

inXi^&^ vn Aiavrog fieya^&vfiov dovQi dafiivrt. 

G2 4S0 ir^okor jaQ fitt^ lortafaXe xrrtj&og, sro^a iwiof 
de^tof' artMQtf di di AfLOv xaXmov Syxog 
flX^Bif. 6 d* ir 9(oplfici xocf^ai maev, atyBiqog Sg^ 
^ Qa % iv ilafiBvij iXeos fieyaXoio m^xeij 
Xeiiff araQ %e ot o^oi iit iHQoxa^ri neqivaaiv^ 

485 xifv fiev ^ aQfiatomiyog aviiQ ai^mvi aid^Qfp 
i%i%afif oq)Qa hvv xafitptj neQiHaXXei diq)Q<^* 
17 fiiv T aCofUv^ Henai novafioTo naQ ox^&ag * 
roXov OQ ^v&Bfiidijv JSifJioeiaiov il^evaQi^ev 
j4iag Jhoyevfig. xov d' ^vxifpog aloXod-dQtj^f 

490 IlQia^U^ifgy Hec& ofivXov axovriaev o^ei dovQi. 

«ov fiiv ifictQff'^ 6 de uievxov/OSvaaiog ia^&Xov ixaXQOVt 
Pe^XiiHei ^ov^wfa, vexw exBQcoa iQvovxa* 
iJQi^te d^ aficp avtc^, vexQog di ot en^eae xeiQog, 
xov d' 'O^vaevg fiaXa dvfiov anoxxafiivoio xoXdd-fj' 

495 §^ de dia itQOfjiaxeoVy xexoQvd-fiivog aid-om ;^alxql, 
atTJ de fiiX iyyvg loov, xal aHOvxiae dovQi qiaeiv^, 
ificpt i nanr^vag, vno de TQweg HeHadovzo, 
avdQog anovtiaaavtog' 6 d\ovx aXiov ^iXog ^xeVf 
aXX* vtov IlQiafioio vod^ov ^aXe^ /IfifioHocDwaf 

500 og ot u^^vdo^av ^X^&e, ftaQ timmv fhxeiaoDV, 

%6v Q* 'OSvaei)g, ixaQOio xoXcoaafievog, fiaXe HovqI 
HOQatfV 17 d' iriQOio diit HQOTacpoio niQtiaev 
aixM xt^Xneiti * tov de aHorog oaae HaXvxfjev, 
dovniiaev de iteawv, OQa^riae de zevxe iii avr&, 

505 xfOQtjaav d* vno te ^QOfiaxoi xaJ q^aidifiog^^EHTG^Q* 
JiQyeim de fipYa laxov, iQvaavro da vsHQOvg * 
tdvaav de ftoXi^ mQozeQOi), — Nefiiatiae d' ^noXXoyp^ 
IleQyafiov in Haridcov, .TQmaai de HeHXer avaag* 
X)Qwa&\ tltnoSafioi TQmeg, fiijd' eiHsre x^QP-^^ 

510 ^Qyeiotg * iite\ ov a<pi Xid-og XQ<^f ovd^ aidt^Qog^ 
^a^xoi' avaaxia&ai rafieaixQoa paXXofiivoiaiv. 
oi (lav ovd' JixO^g, Qiridog noa^g iivxofioiOf 
fiaQvaraif ^H' inl vt]val xoXov dvfiaXyia ^iaaei. ^Slg (pur CMto nroXiog iBirhg ^Bog * avtaq Axaiovt 

615 SiQCB ^iog &vYaT'^Q xvditrrti TQitoyivsiaj 
iQX0fi8vtfjcaf& QiiA^VyjQ&i (AS^hivTag idoiTO. 

"jEv&^ Jilka^vyxddriv JicoQea MoTq iiiidricsv, 
28Qfiadico yoQ ^Jj^xo ^aQa <Tq)VQov oxQioevrh 
xv^fi^ di^iveQ^v' ^aXede 0QtiinSov ^iyog av^Q&Vf 

520 IleiQOog 'Iii^Qaaid^g, og aQ Aivo&ev eiXijXoi&si» 
afKpoxeQto de xivovxe nat octia Xaag avaidi^g 
a%Qig ofiiriXoiriaev • o ^' vnxiog ev %ovir^(5iv 
^anmaeVf afi<pco ^jfeij^c ipiXoig izoQOtci nexa^ac^^ 
'Ovfiov anonveicov. 6 d' inidQC^ieVi og q* z^aXiv 9r«^, 

525 IleiQOog' ovta de dovQi ^aQ oiKfaXov ix d* aQa nacai 
jiyvxo xafjutl xoXddeg * tov de aHOfsog oage naXvypev. 
Tosf de 06ag AltcaXog imaavfievov ^dXe dovQi 
CziQVOV vneQ fjLa^oTo, ndyrf S' iv nvevfiovi ^f^^^og^ 
dyxif^oXov Si ol r/X&e 06c^, in d' o^Qifiov ey%og 

530 iandcaro axiQVoio' eQvaaaro de ^i(fog o^, 
vco oye yaatiQa zv\pe fiiar^v, ix d' aivvzo &vfiov, 
%ev%ea d' ovn mtidvae ' neQiazrjaav yaQ iTaiQOty 
SQ^txeg auQQitofioty doXi^ ey^ea ^eQalv exovxeg^ 
ot «, fj^iyav ^bq e6vra x«i icpd-tfiov aal dyav6v, 

635 oiaajv aizo aq^eimv ' 6 de x^x^aadfievog mXefiix&Jj. 
&g rdy iv xovirfai itaQ. dXX^Xotat xerda&rjv, 
iJTOt 6 fiev 0Qri7imv, o d' ^Eiteiwv xaXxoxtxcovooVf 
^yefjtoveg* noXXol de neQt xreivovto xat dXXoi. 
^Ev&a xev ovxixt sQyov avriQ 6v6aatxo fiexeX&a^f 

MO ogrtg Ix a§iXrjrog xal dvovrarog o5«« ^fa^jcw 
dtvevoi xard f/iiaaov, ayot di i IlaXXdg Ad^viif 
XetQog eXovd, avraQ ^eXicov dneQvxot iQcofiv. 
^oXXo\ yaQ Tqcocov xaX ^x^^^^ fjfiari xeivc^ 
vCQrjvieg iv xovir)ai itaQ aXX^Xoiat rixavro. I A I A A O 2 E. Stragem Troianoram continaant AGhivi ; ante omnea iasl- 
gniii Diomedes, Minerrae, Martem ab acie seducenti«, praesidio 
ferocissimus (i^-Q^). Sed ipse a Pandaro yulneratus, etiam V^ 
hementius saevit in hostes (95-166] : Pandarum, antea peditem, 
nnnc exAeneae curru pugnantem, interficit {167-296}; Aeneam, 
amici corpus tegentem, saxo sauciat (297-510); Veneri, filium 
. ex pugna efier enti , plagam in manu infligit (3 1 1 - 35 1 ] . V enus, 
ab Iride eductaj curru Martis revehitur ad Olympimi, ubi eam 
mater Diene sinu fovet, alii dii leniter irrident (352 -43i). Ae- 
neam, a Venere destitutum, Diomedis furori eripit Ap<>llo, et 
in arce Troiana recreandum curat, simul Martem in aciem re— 
Yocat (432-46o). Mars ad rem fortiter gerendam hortatiir 
Troianos, quibus statim Aeneas integer subvenit (46i-5i8). 
Nec segnius pugnant Achivi , caedunturque ex utrisque multi, 
in his Tlepolemus ab Sarpedone ; tandem pelluntur paullalim 
Achivi (519-710]. His ita laborantibus ex Olympo opitulatimi 
veniunt luuo et Minei*va (711-777): ac voce lunonis denuo 
itfcenditur turba, Minervae autem monitu et ductu Diomedes 
ipsum Martem vulnerat (778-8G3), qdi ex .campo rcpentc 
ad Olympimiredity ibiqae sanatur, sequentibus etiam deabufi 
(864-909). 

Jiofiridovq agiavela, 

jLvd^ av Tvdeidri Jiofi^dsl' IlaXXas Jf#?/yiy 
dohe lUvog ^ai '&a^(Sogy Iv itibrikog fjtera naaiv 
jiQyeioiai yevoitOy ide aXeog ic&Xov agoiTO, 
daU ol ix KOQvd^og re Hal aamdog anafiazov ^vq, 
5 aareQ ohodqivw ivakiymovy ogre fAaXiaTa 
XafiitQOv ^aficpaivf^aif XeXovfievog 'S^HeavoTo* 
ToTov ol iivQ dalev ano xQazog re xal mf*oav * 
WQCe de fiiv naxa fieaoovy o&i nXeiaxoi xXoveovro. 
Hv de xig iv TQmeaai JaQt^gy aqiveiogy afivfjioov, 
10 iQBvg 'HifaiaTOio • dvoD de ol vleeg ijattjVf lAIAJOS r. 79 

xd 01, anoxQiv^&iVTS, havTioi) OQfAt^^&tjxriv 

vm fiir aq)' tiznouv, 6 d' ano x&ovog wqwto m^og. 

ol d' ote dri axedov t^cav «V aXXtjXoiiJiv lovreg, 

16 ^ijysvg Qa ^QOXEQog ^Qotei doXixo<Jitiov eyxog • 
7Vd6id£<» i* vnBQ ODfAOv aQKTreQov fjXv^&^ axcox^ 
iyxeog, ovd* h^aH ainov 6 d* vareQog WQVvro xaXx^ 
Tvdeidtjg • rov d* ovx aXiov ^iXog ex(pvy€ X^fQog^ 
dXX f^aXs (TTtjd-og fiezafia^iov, coijs d' a(p mitfov* 

20 ^ldatog d' anoQOvcs, Xiiimv nsQiitaXXea di(pQOv, 
ovd^ erXri nsQi^i^vai adeX(peiov nrafievoio * 
ovde yaQ ovde xev avrog vmn^pvys KtJQa fisXaivaVf 
aXJ^ "HapaiGxog Iqvxo, aaoixjs da wxrl xaXvxpag, 
d>g drj oi firj uayxv ysQOi^v aKaxfjfievog strj. 

25 innovg d* i^eXd(jag fieya&vfiov Tv^eog viog, 
doixsv sraiQOKJiv xardysiv noiXag im v^ag, 
7^^006^ ds fisyd'&vfi,oi sns\ idov vU /IdQtjrog, 
rov fisv dXevdfAevov, rov ds xtdjievov naQ oxe(J(piVf 
na(Jiv oQiv&fj ^&vfiog • draQ yXavnojmg .M.&rjvrj 

30 X^^Q^^ iXova, inee(jai fHQogrjvda ^&ovqov J^Qtja' 

^^Qsg,Zt4Qsg, ^QoroXoiys, fnai(p6vs, reix^(jmXt}ra! 
oix av dtj TQooag fisv idaaifisv xa\ Jixaiovg 
fjidQva(j&\ onnoreQOKJi narijQ Zevg xvdog OQe^ij, 
vm ds xa^dfiead^a, Aiog d* dXecofAed^a fitjviv; 

35 **ift«? elnov(ja, fidxrjg i^yays 'QtovQOV J^Qtja' 
rov fAsv ensira xadsi^jev in ijioevri JSHafAivdQa^, 
TQwag i* exXivav jdlavaoi\ iXs d' avdQa txaarog 
fjysfAovonv. gtQoorog ds ava^ dv^Q&v AyafASfAVoav 
OQxov *AXi^cova>v, ^Odiov fAsyav, ex^aXe di(pQ0v. 

40 jtQdorep yoQ arQecpd^evri fAera^pQSvtg iv doQV ntj^ev, 
oifAcov fAeaarjyvg, did de arijd^sa^piv iXaaaev, 
dov^rjasv ds neacov, aQd^rjas di revxi «V avr^. 

^ldofASvsvg d' ttQa 0atarov ivijQaro, Mijovog vlov, 
BdQOVf og ix TaQVtjg iQi^toXaxog elXtjXovOsi. 80 IjilAJOS E. 

45 X09 fMP OQ 'Idofiefevg dovQixXvrog iyxeiuaHQ^ 
rv|*9 tnnoop im^fjcofierop, xara de^iop mfAOP * 
^QMe d* i^ 6xea)P, cxvyeQog d* UQa fiip anorog eHep» 
top ftip aQ *I8ofAep^og iavXevop '&eQanopreg, 

Tlop de JSxQOfpioio ^xafidpdQiOP, atfiopa 'O^tiQf^g, 

50 JlxQetdtig Mepilaog eX' iyxeX ol^oepxif 

in&Xop d^tjQt^T^Qa • dida^e yaQ ^Qxefiig avxri 
paXXsiP ayQia napra, zave XQecpei ovQeaip vXti. 
aXX* ov 01 xore ye XQ€u<Tfi JkQzefiig ioxia^^a^ 
ovde inti^oXiai, rjoip xonQip y ixi^acxo • 

55 aXXa fiip ^xQeibqg ^ovQiytXeitog MepiXaog^ 

gtQ^c&ep^^ep qievyopra, fieraqiQepop ovtace 9ovQt 
&fim fieactjjvg, dia d« ar^d-eaqiip tXacaep. 
^Qme de nQtivrigj aQa^tjce de vevxe «V avxc^, 
MriQtoptig di 0iQexXop ip^Qaro, rixxopog vtop, ' 

60 *u4QfAOpi8ea}, og ^bq6ip iiziararo daidaXa ndvra 
revxeip ' i^oxa yuQ fiip iqiXaro TlaXXag ud&t^pt^. 
og Hal ^Xe^dvdQCp renztivaxo Ptjag itaag 
aQxeHaxovg, al naci Haaop TQmcai yivopro, 
ol T avrco • inel ovri d-ewp «x ^icqaxa ^dtj. 

65 TOP fiep MriQioptig ore dt^ HarifiaQnre diaoxoop, 
^e^X^xei yXovrop xdra de^iov • 17 de diaitQO 
dpTiHQV nard xvcrip vn oariov ijXv& dxooxtj, 
yvvl^ d' iQin olfico^ag, ^dvarog di fiiv dfiqexdXvipep» 
IIti8aXov i* aQ eneqipe Miytjg, ^pr^voQog vlop, 

70 og Qa po&og fiep Itjp, nma d' irQeqe dla Qeavdij 
Jaa qiXoiffi rixecai, x^^Q^tofiivtj noaei (». 
rop fiep 0vXeidtfg dovQixXvrog, iyyv&ev iXd^cop, 
Pe^XtjxeixeqaXtjg xard Iviop o^ii' dovQi' 
avrixQv d* dp odovrag vtio yXmaaap rafie xf^Xxog, . 

75 ^Qine d^ ep xopiri, \pvxQop d' eXe xfxXytov odovaip. 
EvQvnvXog d' Evaifiopidrjg 'T^ptivoQa diov, 
vtop vmQd^vfiov JoXoniovog, og Qa JJxafidvdQOV 
&QilTiiQ irirvxrOf ^&eog d' mg riero dtjfio^ • JAIAJOS r. ^81 

xov fiiv &Q EvifftmvXog^ Evaifiopbg ayXahg tlogf 
80 ^QOff^&ev S&BV (pBvyovxay fievadQOiiidfjv IXao^ &iiOPf 
giaayavcp dS^ag, dno S* l^eae x^iqa ^aQetav, 
atfiaToecaa di x^^Q ^edic^ mce * xov di xax* occt 
ekXa^e noQqiVQeog d^dvazog Hal MotQa HQatai^. 
- ^Sig ot fiiv noviovxo %axa xQaxeQtiv vafiivriv, 
85 Tvdeidiiv d' ovh av yvoitjg, noTeQOun fieteitj, 
^i fiexa TQmeaaiv OfAtXioi, ^ fiex Axamg. 
Svve yoQ dfi mdiovy noxafi^ nX^^dovxi ioixag 
XeifidQQc^, ogx (»Ha Qioav inidaaae yeqtvQag * 
xov d' ovx aQ xe yiqiVQai ieQyfjiivai laxavoofaiv, 
90 ovx oQa tQHea laxei dXoaacov iQi^&tiXiooVf 
iX&ov^ i^awivtig» ox im^Qieri Jiog ofi^Qog* 
fnoXXa d' v<x avxov iQya Hax^Qine ndJi ai^tjSv 
oag vno Tvdeidfi ^vHival nXoviovxo qdXayyeg 
Tqooodv, ovd' dqa fiiv fiifivov, noXieg neQ iovxeg. 
95 Tov d' (hg ovv ivot^ae Avxdovog dyXaog vlogt 
&WOVX dfi mdiov, giQO S&ev nXoviovxa qidXayyag, 
ahf! im Tvdeidjj ixixaivexo HafinvXa xo^a, 
Hai pdJi inatacovxa, xvxoav naxd liel^iov ojfioVf 
^mQtjHog yvaXov • dtd d' mxaxo vciHQog otaxogt 
iOO dvxtHQv di Htiaxe, itaXdaaexo d' atfiaxi '&doQri^, 
70) d' im fiaHQOV dvae Avndovog ayXaog vtog * 

''OQwa&e, TQmg fieydd^vfiot, nivxoQeg MTffooy/ 
pi^Xtjxat ycLQ aQtaxog Axatmv* ovdi s qtjfit 
dt^-d^ dvax^iaead^ai HQaxeQOv ^iXog, ei ixeov fis 
105 ooQaev dvd^, /itog vtog, diiOQVvfievov AvHttj&ev» 

'^S^g tq}ax' evxofievog • xov S* ov ^iXog (oxv daiiaaaev, 
dXX' dvaxoDQ^actg, ^QoaO-' innottv ndt oxeaqtv 
taxtjy Hai ^Jd^iveXov ^Qogiqitj, Kandvrfiov vlov • 
'^OQao, liinov Kanavtjiddt] ! Haxa^riaeo diq^QOVt 
110 oq)Qa fiot £| oofioio iQvaarig ntHQOv oiaxoy, 

Slg aQ' iqtri • H&iveXog bi na^' mnoav aXxo ;^tt/iaC4 
naQ de axag ^iXog (Ahv dtafineQig i^iQva' tofiov * «2 1AIAJ02 E. 

€UfM ^ dmjnovti^B dia fftQSnroio x^^^oopoff. 
dii xox* imiT fj^iro ^oi^f dya&og Jiofiridi^g • 

115 KXv^i fioi, alyioxoio jdiog Texog, ^TQvriiptif 
etctore fcoe hoi narQi q)iXa (pQoviovca naQecrijg 
drfio ip noXeficp, vvf air ifii g)iXaif Jtd-t^Ptj' 
iogdiri fi avdQa ikeiVf xal ig OQfjii^v eyx^og iXd^eTPt 
og fA efiaXe gtd^afievog, nal inevxexaif ovdi fii qtt^aip 

120 dt^QOV ir oxpecd^ai XafiiiQOv q)dog i^eXioio. 

^Sig e<par evxofievog • tov S* inXve IlaXXag Jf^^yi^, 
yvta f Idipiev iXacpQa, nodag Hal x^f^Q^^g vneQd^sv * 
dyx^^ ^ iVrajiteViy litea meQoevra ^Qogtjvda' 
QaQaoov vvv, Jiofit^degi inl TQ€oeaai fiax^c&a* ' 

125 iv yoQ TOf artf&eaai fiivog iiarQmov tjxa 

azQOfiov, oJov exeaxe aaxianaXog Initora 2\^evg • 
dxXvv d' «J TOt dn oq^-^aXfiSv iXov, tj ^qIv ijtijev^ 
oqQ* ev yiyvwaxrig ^fiev S^eov ^de xal avdQa. 
reo vvv, atxe d-eog neiQ<ifievog ivd-aS* txtjraif 

130 fii^rt avy d^avaroiai d^eolg dvrixQv fidxiod^ai 
roVg aXXoig' druQ etxe Aiog '&vyartjQ ^q^Qodirtf 
iXd^tjtf ig noXefioVt ryvy ovrifiev o^iXx^ifXxm. 

*H fiiv aQ* &g etnova' diti^rf yXa%)xmnig A&tjvi^. 
Tvdeidtjg d' i^avrig twv ^QOfidxoiaiv ifiix&ti' 

135 xai, itQiv iteQ d-vfico fiefiacog TQmeaai fjidxscf&at, 
di^ rore fiiv rQig roaaov tXev fjtivog, oigre XiovrOf 
ov Qa re noifiijv dyQcn in etQonoxoig oteaaiv 
XQttiisrjl fiiv r avXijg vmQaXfievov, ovde dafidaari • 
rov fiiv re ad-ivog wQaev • eneira di r ov nQogafivvei^ 

140 dXXa xara ara-&fJiovg dverai, ra S* iQ^fjia q)o^eZrai' 
al fiiv r dyxtcrlvaiin dXXt^Xriat xixvvrat^ 
avrOQ 6 ififiefiaoog ^ad^itjg i^ aXXerat avXijg* 
0g fjLefJiamg TQmaat fiiyrf XQareQog /Hofitidtjg, 
"Evd'^ eXev Aarvvoov xa\ 'TneiQova, notfiiva Xa&f* 

145 rov fjiiv vneQ fia^oto ^aXonv xfxXxiiQet SovQi, 
iroi' ^ SrBQOV ^iq)et fJteydXcp xXtjtia noQ &fiOv tJlAJOS r. 83 

^Xri^' OM^ f ai%ivog &fiOv ii^OfdtP ^ acro vmov, 
Tovg fiev iaa\ 6 f- J^^ama jueTqpj^ero xai IloXvlidoVf 
vUag EvQv9afiavTog, ovsiQonoXoio yiqovxog • 

150 ToTg ovx iqxoftivoig 6 yiqmv ixQtvax ovBiqovg^ 
dXla (Tcpeag xQdreQog /liofiridrig i^evaQil^, 
^tj di fieva Sav^&ov te Qomvi te, 0divon6g vUi 
afKpci TtjXvyixoD • 6 de reiQero yifQaX XvyQUj 
vtov f ov riyier aXXov, iitl mecuceaffi X(9r«Wac, 

155 ev'&' oye rovg ivaQi^e, (piXov d' il^aiwro 'Ovfiov 

dfKpoTiQeo, <jtaTiQi de yoov xac %rfiea XvyQa 

XevRy i^siei ov fcJorrc fidxfig «x voijv^aavre 

di^aro ' x^Qoaazal de dtd xrijaiv dariovw, 

'^Ev&^ vlag TlQidfioio dvm Xd^e jdaQdoiHdaOf 

160 eh evl SicpQm iovrag, ^E^ififiovd rc XQOfiiov t«. 
&g Se XioDV iv ^ovffl d^OQWV «S av^iva i^rf 
^OQTiog rje §o6g, ^Xo^ov ndra ^ocHOfievdoov* 
&g zovg dfKpotiQOvg «5 wr^rcoi' Tvdiog vthg 
^fj(Te xaHOog dixovrag, ineixa de xevxe i&vXa • 

165 innovg S' oJg ixdQOKyi didov fiexa vijag iXavvetv, 

Tov d* idev Alveiag dXandl^ovxa cxi^ag dvdQmv • 
P^ d' ifiev dv re fidxrjv xal dvd hXovoi^ iyxeidoDV^ 
ndvdaQOv dvri&eov di^^fievog, et nov icpevQOi. 
evQe Avadovog viov dfivfiovd re xQarcQOV rs • 

170 (Trij de nQOG& avroio, enog ri fiiv dvriov fjvda ' 
ndvdaQe, itov roi rol^ov Ide nreQoevreg oXaroif 
3<aJ nXiog; « ovrig roi iQi^erai ev&dde y dvriQy 
ovdi rig iv Avxiy aioy evxerai eJvat dfieivoov, 
dXV dye, rmlf e(peg dvliQ\ ^iXog, /liixsXQag dva^TxcoVt- 

176 ogrtg ode XQariei, xaJ dij Haxd noXXd loQyev 

TQooag' iitel ^oXXoov re xal itjd-Xoov yovvar' eXvaev 
ei firf rig d^eog eari, nore(5(5dfievog TQcoec^JiVf 
Iqoov firiviaag * x^^^^^V ^* '^eov eiti fjiijvig. 

Tov S" avre ^Qogieine Avxdovog dyXaog viog' 

180 Aiveia, Tqcooov ^ovXij^poQe xaXxoxitdovooVf <4 M tAIA4i)S S. 

daaiii yiffwcnWf tBvXdntii t« x(^q>aXstfif 
utnovg r ehoQOOMf* 6a<pa If ovx oVf, ei ^iog latK^. 
ei If oy af^Qf op (ptjfih daSxpi^ Tvdidg vlogf 

185 ovx S/ afsv^B d^eov rade fiaii^etatf aXXa xig ayjjk 
eartiH a&apax€OVf fecpiXfi elXvfUvog AfiovSf 
og tovxov ^eXog Anv xix^fievof hQannr aXli^. 
^dif yoQ ol itpijxa fieXog, nai (itp §aXof ifiop 
de^toPf apvtnQV dtit ^dQtinog yvdXoio* 

IdO nai fitv iycay kp&fitiP ^'idmv^i nQOtaxpetf, 

efiniig d* oim idafiacaa * ^eog vv xig aatt. nottietg. 
mnot d* oif fsaQeaat xa\ aQfjiaxa, xm % im^aitjv' 
aXXa ftov iv f/teyaQotct Avnaovog ivdena di<pQOt 
' xaXoif ^QCDxoitayeig, veoxevxieg * dfACpl de fdTtXoi 

195 mmavxat * naQct de aqitv indaxc^ di^vyeg maoi 
icxaat, %Qt Xevxov iQenxofievot xal oXvQag, 
tf fiiv fiot fidXa noXXa yiQonv al%firixa ^xacof 
iQXOfiivcp inixeXXe difiotg ivt ^otiixotaiv * 
tnnotciv fi iniXeve xai OQfiafftv ifi^e^aSxaf 

2(K) aQXevetv TQm<jfft naxa HQaxtifag vafiiva^' 

aXX' iyco ov ni^Ofiifv — § t dv izoXv xd^^or lyef -• 
titncar (peidofisvogi fiif fiot devo/axo q^OQ^^g, 
dvdQWV eiXofiivoov, eloo^oxeg idfievat dddt^v, 
&g Xinov, avxoQ 'ste^og ig "^lXtov elX^Xovd^a, 

205 xo^otatv mavvog* xd di fi oix aQ ifieXXov ovt^aetv, 
^drj yoQ dotoiatv aQiax^eaatv icp^xa, 
Tvdeidjj xe nat ^XQeidji • ix d* dfiCpoxiqotTv 
dxQeyiig alfi iaaeva ^aXdv * tjyeiQa de fidXXov, 
xco qa nany aiari dno naaadXov dyxvXa xo^a 

210 tifiaxt x^ eXofitjv, oxe '^lXiov eig eQaxetvijv 
tfyeofitjv TQweadi, q^iQcov x&Q^^ ^ExxoQt dicp, 
, ei di xe i^oaxtjaco, xal igotpofiat 6cp'&aXfiOiaiv 
TtaxQid^ ifitjv aXoxov xe nai ixjjEQecpeg fiiya h&fia, 
avxix inetx dii ifieto xdQtf xdfiot dXXoxQiog (fdgf IAIA40X r. »» 

219 ti f«f nySi xade To|a qnutvio if mQi d^eitiPt 
X^Q<^* dictkXdctfag' apeiiwXia ydq fioi on^9et 

l%p d* oix Aweiagj Tj^oicoi^ dyoQj dv%io¥ i^vda' 
fi^ d* ovTwg dyoQeve\ ndgog d' ovx iaaevai aiXwg, 
Tigir y im pm tc^d^ dpdQi avp tnnoiaiP »al oxeatpif, 

220 at^Ti^iV «i^oj^re, cvp ewetn netQtj^^at. 
dXX dy y e/iop o%emf em^^aeo, oispQa idi^at, 
oloi Tj^oiSibi iknoi, imfftdfiefoi nedioio 

^Qainfd fjidX ef^&a xai Sfd-a dimitifief ^di (pi^ec^at * 
T(ib %a\ fm noXifde aadtf STOf, eineQ &f avxe 

225 Zevg inl T^deidi^ JiofA^deixvdog OQil^ri. 
dXX aye fvf fid(Trtya xai i^fia (SiyaXoefra 
de^cUi^ iydt d' tnitcof im^fjGOfiai, oq>Qa fidxcofiai' 
fie cv zofde Side^o^ fieX^aovcif d' ifioi Minoi, 
Tof d' avre nQogieiite udvndofog dyXaog vlog * 

230 jilfsiay av fiif avrog i% ^fia xal xed) tnnco ' 
fidXXQf vcp f^ftoicp elood^oxi HafinvXof aQfi^ 
otaeroff etneQ df avre qie^dfJLed-a J^diog viof.. 
liTj Tcb fnlf deioafze fjiar^cexofy ovd' i^&iXijxof 
ixqieQifief noXifioiOy xeof qid^oyyof no^iofxe * 

235 fcii' d' inat^ag fAeya^&vfiov Tvdiog vlog, 
avxco re xreiffif xat iXdaari fioofvxag tnitovg. 
dXXa avy avxog SXavfe xe aQfiaxa xai xeco mnWg 
xofde d' iywf imofxa dedi^ofiai o^ii dovQi. 
^S^g oQa (pwf^aafTegt is aQfiaxa noixiXa §afteg, 

240 ififiefiawz im TvdeiSy ix^f wxiag t^novg. 
vovg de tde 2&ifeXog, Kanafifiog dyXaog vlogt 
ahpa de. Tvdei^f inea meQoefta ^pogfjvdct' 
TvdeiSfj jitofirjdegf ifi^ xexaQtafiife ^&vfi^f 
wdQ* OQow ftQozeQw int <jot fUfiawxe fidxea&at^ 

245 If ditiXe^Q^QOf Sxofxag'' 6 fiify xo%wf ev etdwg^ 
IJafdaQogy viog f avxe Avxdofog evxexat eJfat* 
Atfeictg S* vtog fiif dfivfioyog JiyxiaaK^ 
evxexat inyeydfteff fA^xfjQ di oi i(j;%\Jt(p.QOiixff. 86 lAIjiJOS E. 

» 

aXX* a/« Hi xcfJCiiiM^ i<p mnwfy fiffdi ikot ovtci 

250 &vpe duL nqofiwim^ fitinmff (pikov tixoQ okiita^g» 

Tof If UQ* imodQa i^eiip nQogitpri xQaxtQog /fiOfAiidf^* 
fi^ri q>6^op& dyoQev', init ovdi cb neiaifuif o$w. 
ov y&Q fAOi yBf¥<uo9 akvcna^owti fiaxBO^atf 
ovdi Haranrwtfffw Irt fioi fiitog ifimdov. iarw 

255 onvEioa S* titnmv impaififjiev, dXXa nal avrwg 

avriov elfi avroiv * rQUv fi ovx ia HaXXag uid^ijvfi, » 
rovrm f ov ndXtv avrig dnoioerov wnieg Mcoroi 
afiqim dfp' ^fieimff el yovv IreQog ye qtvy^oiv, 
akXo diroi iQicOf <rv S* ivl qQecl ^dXXeo a^6iV' 

260 aixiv fioc noXv^ovXog Jtd^iivti woSog o^sSfj^ 

dficporiQm HreXvai, av de rovgde fiiv wniag htnovg 
avroviQvnaxieiv, i^ avrvyog fjvia reivag* 
Alveiao If inaS^ai fiefjtvtjfiivog inna>Vf 
ix f iXdffat TQficov fier ivxv^fiidag ^%aiovg. 

265 rrig yoQ roi yeveijgj ^g Tqcoi neQ evQvo^a Zevg 
dmx*9 vhg noivriv rawfArjdeog • ovven aQicrot 
tnna)Vf occoi laaiv vn tiw r ^iXtov re, 
r^g yevetjg exXe%pev aval^ dvbQ&v ^yx^^^Vf* 
Xd-^Qfl Aaofiidovrog vnocxmv ^&^Xeag Innovg * 

270 rwv ot «S iyivovro ivi fieydQOtGt yevi&Xri* 

rovg fiiv ricaoQag avrog excov driraXX* int qdrvrjf 
rm Se dv Atveia dmKev, fJt^armQe tpo^oto * 
el rovrm ne Xd^otfievt dQoifie&d xe nXiog ecd^Xov. 
*Qg oi fuv rotavra nQog dXX^Xovg dyoQevov * 

275 Tco di rdx iyyv^ev \X^oVy iXavvovr mxiag Innovg» 
rov nQoreQog nQogietne Awtdovog dyXaog viog * ' 

KaQreQodvfiBf daiqiQOV, dyavov Tvdiog vie, 
^ fidXa <f ov §iXog dxv dafjtdtraaro^ nixQog oTarog * 
9VV avr iyx^iij neiQfjaofJtatf oi xe rvxmfi^ 

280 ^H Qa^ nai dfA^enaXmv nQotet doXtxocmov eyxog^ 
%ai pdXe THfieiiao xar dcniia * r^g de StanQO 
^XF^^h t^Wf{ ti^OLfiivfi ^wQfixi n^dc^. IA1A40S r. 87 

x& If hii iiaxQOw avaz Avkaofog dyXah^ Iftog * 
BifiXticu Mpemva diotfineQsgj ovdi a dtco 

285 ^fiQOif i% dvax^aac&ai ' i(sol da \kiy %v%oq ibto%aq. 

Tor d' ov laQ^^aag ^Qogiqi^ HQareQOs Jiofji^dqg * 
^fi^QOxegf ovd' irvxeg * dzaQ ov fAev. aqi^t y otoa 
^Qiv j aifo^avaead^aif ^qiv y § S^ceQOv ye maovra. 
aifiarog aaai JjQt^a, zaXavQivov ^oXefAiar^v, 

290 ^Sig (pifjtevog ^QoitjHe' §iXog S* id-vvev A^&^vij 
Qiva iiaQ^ ocp^&aXfioVy Xevxovg d' iniQtjaev obovrag. 
vov S* dno fiiv yXaaaav nQVfivyv rafie xotXxog dxetQ^gf 
alxfirj d' iieavd^tj naQa veiarov dvd^eQewva. 
^Qme o e§ ox^(oVf aQaptjae oe revxe en avyWf 

295 aioXaf nafKpavomvra* naQirQeaaav di oi mnoi 
tixvnodeg' tov S* avd^i Xv&tj ypv^ri t6 fiivog %e. 

Alveiag d' dnoQOvae avv danidi dovQi ze fiatiQ^t 
deiaag^ fi^noog ol eQvaaiaxo vexQOV Axaiol. 
dfjig)l d' oq' avr^f ^aive, Xio)v &g dXxl mnoid-dg * 

300 nQoad^e di ol doQv v eaxe nai danida ndvcoa' eta^v^ 
wv xxafievai fiefiaAg, ogrig rovy dvriog iX{yoif 
CfieQdaXia iaxm, 6 de xsQf^ddiov Xd^e x^f^Q^^ 
TTvdeidt^g, fiiya iQyov, o ov dvo y avdQe cpiQOiev, 
oloi rvv pQOvoi ela'' 6 di fiiv Qia ndXXe xal oJog, 

305 T(^ ^dXev Alveiao v,a% laxiov, iv&a t8 firjQog 
iaxic^ evarQiq^ezai' »orvXt^v di ri fiiv xaXiovaiv 
^Xdaae di ot xozvXt^v, aiQog S* afiqioo Qtj^e vivovxe * 
oo<rc d* dno qivov rQtjxvg Xid-og, avtaQ oy ijQCog 
iaxff yvvl^ eQmaov, xal eQeiaaTO X^^Q^^ ^^X^^V 

310 yaitjg' dfjiql de oaae neXaivij vv^ ittdXvxpev. 

Kai vv ttev ivd^ dnoXoizo dva% dvdQoiv Alveiagt 
«I fiii aQ^ djv vofiae Aiog dvydxrjQ Aq}Qoditrj, 
^fitjrrjQ, fj fiiv vn Ayxiai^ ^m ^ovxoXiovs^' 
dftqil de ov qiXov vlov exevavo mjxee Xsvhco * 
315 nQoa^&e di ol ninXoio qaeivov nxvyfi indXvypev, 
eQxog ifiav ^eXioav, fi^ig Aavam taxo^^Xoav 88 tJIAJOX E. 

XaXnof iVi ctii^wai paXinff in ^fior ilotto, 

'H fiir 90 f qilXof vwt vite^iqieQBr f[oXifAOio» 
avV vlog Ka^iari^off iXri^eto <rvr&eaiamr 

820 taw, ag inixeXle ^oi^p aya&og Jtofi^dfjg, 

aXX* oye rovg f/tep iovg ^qvttaxe fimvxag vitnovg 
foifcpir avo (pXoitf^ov, i^ arxvyog ^ria xelrag" 
Jllreiao f inat^ag itaXXixQix^g titnovg 
i^iXaca Tgcooor fie% ivnrrifiidag Jtxaiovg* 

825 dmne de JtjinvXcOf eTaQ€p qiiXcpt or iceQi itd<Tfjg 
%uw OfAtjXixitig, OTf 01 qQeoir aqxia ydrj^ 
rrivijir em yXaifVQ^air iXavrifier, avraQ oj ijQCDg 
&r tnnoor im^ag, eXa^ tjria myaXoerxaf 
ahpd de TSfdeidijr fie^ene xQaveQtorvx^S tn^ovgj 

830 ifnfiefiacog" 6 de KvnQir iitoix^ro rtiXei x^^Xh^, 
yiyrdaimr o% araXxig Irjr ^eog, ovde ^eaonr 
xaar, atx ardQmr noXefior xaxa xoiQareovtnrf 
ovx* Aq ^^tjrairj, ovxe nxoXinoQ^d-og 'Ervto, 
aXX* oxe 9^ q inixave noXvr xa^' OfiiXor ona^cort 

835 er-d^ iitOQe^ifierog fieya&vfiov Tvdiog viog^ 
axQtjr ovxaae X^^^Q^ fiexaXfierog bl^eX SovqI 
a^XrjxQ^r ' eJ^&aQ de doQV XQOog arxexoQrjifer, 
afi^Qoaiov dia mnXov, ov ol XaQixeg x&fnor avxai, 
^QVfiror vmQ ^evaQog, Qee d^ afi^QOxor aJfia S^eoTo, 

340 ix^Qf oUg mQ xe Qeei fiaxaQetsai 'd^eotdir'^ 
ov yaQ ffixor idovc, ov mrova atd^oita oJror, 
[xovrex araifiorig eUsi, xai ad-araxot xaXiorxaL] 
^ de fiiya Idxovtya ano eo xd^^aXer vlov * 
tnoX xoy fjter fiexa x^Q^s^^ iQVcaaxo 0ot^og MnoXXmr 

845 xvareri reqiiXri, fi^xig Javawr X^KXWttoXcor 
XaXxor irl (Tx^&eaci ^aXmv, ix ^fior iXoixo. 
xri S* im fiaxQOv avae ^orjr dya^&og ^iOfAi^drjg* 
Elxe^ Jiog SvyaxeQ, noXifiov xal irfioxtixog* 
r/ ovx dXig, oxxi yvralxag drdXxidag ^eQoneieig: 

850 «I de cvy ig noXefior nooX^CBah tf xe c iitm lAIAJOS r. w 

""Sig i(paCf* ^ ^' aXvovd am^^aarOf xeiQero If atvwg, 
Ti^f^ IMV OQ ^lQig ilovaa ^o^sfiog l^ay ofiiXoVf 
aid^ofiivi^v o^vtjiei * (iE?.aivero di ;^^oa aakov. 

355 svqev tneira f^axfig e^ aQKJtega ^&ovqov J^Qtja 
^iisvov' ^BQi d' tyxog iMnXiro HOi raxi*^ tncm», 
ij di yvif^ iQinovca, HctaiyvJjroio q)iXoiOf 
^oXXa Xujaofiivijf ;|r^<Ta^^vxa^ ^eev tanpvg * 
0iXe xaaiYVfjrey xofAiaai vi fie, dog ri fiot tmcovgt 

360 oqiQ ig "OXvfinov txooficu, tv a&avaroov tdog iariv. 
Xitfv ax^d^ofiai iXnog, o fie ^Qorog ovraaev avtjQ, 
Jhfdeidtjg, og vvv ye nai av Au naxQi fiaxoiro. ^ 

^Sig g>aro • ry o oq J^Qtjg dcoxe XQvadfmvxag t^^ovg * 
fl^ig di(pQOV l^aivev, axtfxefiivt] qiiXov l^toQ, 

365 voQ di oi iQig i^aive, xal yvia Xa^ero x^Q(fiv ' 
fuiazi^ev S* iXdav, rm S" ovx axovre mria^&riv. 
ahpa S* emi^S? txovro d^em sdog, ainvvt^XvfA^KOv 
ivff tnaovg iatfjae nod^efiog mxia^lQig, 
Xvaaa i^ oxicov naQa S* dfi^Qoaiov ^dXev eJdaQ, 

370 ii^ iv yovvaai ninxe Aidvt^g dH' ^(pQodirri, 
fitjTQog iyg • ^ f dyxdg iXd^ero &vyariQa iqVi 
XeiQiri fuv xariQe^ev, inog r i(par, ix r ovofia^ev 

Ti^ vv ae roiaS* iQe^e, (piXov rixog, OvQavitoveov 
fiaxpidioog, dgei ri xaxov Qi^ovaav ivooniji 

375 Ti^ f ijfjteifier ineira (piXofifjieidijg ui(pQodirtj • 
ovrd fie Tvdiog viog, vniQ&vfiog Aiofi^drjg, 
ovvex iyoo (piXov viov vne^i(peQov noXijioio, 
Aiveiav, og ifiol ndvroov noXv (piXrarog iariv, 
ov yaQ iri Tqcooov xal ^x^^^ (pvXonig aivli, 

380 dXX ijdif jdavaoi ye xcu d&avdroiai fidxovrat, 
Tijv d* ^fiei^er ineirct Atcovti, dia ^edoov • 
^irXa&t, rixvov ifAov, xa\ dvdaxeo, xtidofjiivif nsQ, 
noXXot yaQ dij rXtifiev 'OXvfinta dcofiar ixovreg 
i§ dvl^QWf, xaXin aXye iit dXXtiXotat rt^ivreg. 
Jlias. U M XutJAJOS B, 

385 tI? fiip JlQ^f, Sts fiip^Shog ifQceteQog x* ^q^ialrtigf 
naideg ^Xm^ogy d^cap xQareQaf ipi decfio}' 
XaXniop d* h xeQaficp dede^co XQigxaidexa fjttjrag, 
xai pv XBP iv-Q? cmohiixo J^Qfjg arog noXifioio, 
el fiij fiijTQVi^, keQixaXXijg 'HeQi^oia, 

390 'EQui^ i^^yyetXev • 6 d* i^ixXe\pev J^Qija, 
rjdrj xeiQOfiePov x^^^^^ ^^ ^ detJfiog idafipa. 
vXij d* ''HqtIj oxe fiip XQareQog ^aig ^fiqitrQvoopog 
de^ireQOP xaxa fia^op 6i(Tra^ r^e/Xoo^^et^i 
fiepXifxei * Tore xai fiip avrixecrop Xa^ep aXyog. 

395 rXi^ f Jttdrig ip roiai mXatQiog antvp oiCroPf 
evr^fup covrog ap^Q, vtog Jiog alytoxoto, 
ip nvXtp ip pexveoai ^aXoap, odvpriaip edoaxep. 
avroLQ §r} ctQog bmfia Jiog xa\ fiaxQOP X)Xvu^0Pf 
xrJQ a;^eWy 6dvpi^6i ne^aQfiipog * avraQ oiarog 

400 co^Q) e»i ari^aQm rjX^Xaroy x^de de dvfiop * 

rco d' in\ ncurjosp odvprjCpara cpaQfiaxa noiiJffcsPt 
^xiijar' ov fiev y&Q ri xara&vrjrog y irirvxro. 
(TxirXiog, 6§QtfioeQy6g, og ovx o&er at<fvXa Qi^o)Pt 
og ro^oKJiP exrjde 'd'eovg, ol X)Xvfinop Ixovaip. 

405 ao\ d' in\ rovr op dvrjxe '&ea yXavx^nig iMd^rjprj* 
p^mog, ovde ro oJde xara cpQeva Tvdiog vtog, 
orri fiAX ov drjpaiog, og dd-avaroiai fidxr^rai, 
ovdi ri fiiv ncudeg nor\ yovvaai naititd^ovaiv, 
iX^ovr «X noXifioio xcu aiprjg drfiorrirog. 

419 rm vvv Tvdeidrig, ei xa\ fidXa xaQreQ^g ioriv, 
q)Qa^ia<&co, fi^rig ot dfneivcov aelo fidxfirai* 
firi driv AlyidXeta, neQicipQOOP MdQriaripri, 
IS vnpov yoocoaa qitXovg oixrjag iyetQij, 
xovQtdiop no^iovaa noatv, rop aQiarop ^j^aiooi', 

415 tq^d^ifiri aXoxog Atofirideog tnnoddfioio. 

^H Qa, xfiu dfiqioriQfiaip dn Ixco x^^Q^S ofioQyw* 
aXd-ero x^^Qt 6dvpat de xarrimoaipro ^ctQetat» 
at d' avT eigoQocoacu Jl^&ripatri re xou "HQtif lAlAJOS r. 91 

xe^Ofilotg iiihiSift Jia KQorldrif iQBd-i^of', 

420 TOi(Tt di fiv^&mr tiQXB '0'ea yXavnwng A^^iivri * 

Ziv na%BQj fi Qa xi fioi xe;roXoo<reai, o»TTf xei^ eiWoo; 
fl fiaXa d^ Tiva KvTtQig J^;^af radooi' apieitja 
TqodcIp afi icnead-ai, xovg vvv ixnayX iq^lXfiaefj 
xwv xifa naQQi^ovda ^xaitaHoif svm^tXooff 

425 ^Qog XQ^^^U ^^QOfri aarafiv^aro X^^Q^ aQaitjf, 

^S^g q}dro * fieidf^issf de naxiiQ af^QOtv re d^ewf Te, 
%ai Qa naXeaaafiefog ^Qogiq^tj XQv<fi^f AqiQodix^f * 

Ov toif xinfOf ifjiof, didorai ^oXefAi^M tQya ' 
iXUa avy IfUQoefxa fjieviQxeo tQya jafioio, 

430 TavTa d* ^Qifi -^o^ tioi ^d-^fti nafra fieX^ce^ 
'^S^ ol fiif roiavra irQog aXX^Xovg ayoQevov, 
Alfeia i* inoQOvae ^oijf ayad^og /fiofitjdrigf 
yiyftocxwf o ol avrog tmeiQexe x^^Q^^S A^jioXXodv 
aXX oy aQ ovoe mof fieyaf a^ero, lero o atet 

435 Aifeiaf xreXfaty xa\ a<!to xXvra revx^a dvaai. 

rQig fief inetr i^OQOvoe, xarattrifiefat fiefeaivoiv * 
rQ\g ds oi i<5rvq^iXi%e (paetfiif danid* ATcoXXoof, 
dXX OTe dii ro riroQrof imaavro, daifioft Jaog, 
detfd d' OfioxXtjaag nQogiq^ri ixdeQyog AnoXXoDf 

440 0QdCeo, 7\>dsidti, xa\ xd^eo, firfde ^eotatf 
Id e{yeXa qiQOfietf inet ovnore qvXof bfiotov 
dd^afdronf rs ^ewf, x^f*<xl iQXOfiifonf r df^Qmtoaf, 
^Slg qidro • Tvdeidijg d' dfe^d^ero rvr^&of omaaoa, 
. firiftf dXevdfASfog ixartjPoXov AnoXXoofog. 

445 Aifeiaf d* ditdreQd-ef ofiiXov ^&^xef A^toXXoof 
IleQydfACff» sif leQy, o&t oi ft^og y irirvxro • 
yroi rof Arirto rs xat J^Qrefitg loxiatQa 
if fieydXct) ddvrtp dxiofro rs xvdaifof re, 
avritQ b eidooXof rsv^* dQyvQoro^og AnoXXoof, 

450 avTq» T Aifeitj^ ixeXof xai revx^at rotof * 
dfiqi\ 8* aQ etdooXc^ TQOoeg xat diot Ax(ttot 
dyovf dXXyXoof dfiqit ar^^&eaat ^oeiag 

U 2 92 JAIAJOJS S, 

ttirmdag svxmXavg Xaia^Ya ra ^raQoePta* 

dij Tore d^ovQOv J^Qtja ^ogtivda ^oi^og uinoXXmf * 

455 ^uiQeg, JkQeg, ^QOxoXoiyi^ inaiqjorst Teij^eeri^X^ra/ 
ovK av d^ rovd^ avdQa fidxv^ iQvaaio fureX-d^dVf 
Tvdeidtjv, og vvv ye xai av ^u natQl fiaxoivo ; 
KvTtQida fiiv nQOiTa axedov ovvaae x^^Q ^'^i KaQgsm * 
avTOQ meiz avr^} fioi imaavro, daifAovi Jcog, 

460 '^Sig einoitv, avtog fiev i^pi^ezo IleQyafio^ ^^Q^* 
Tqc^ de axixag ovXog ^Qr^g wxqvvs fAereXd^fiv, 
eidofievog udxafiavri ^ot» fiy^roQi 0QriHmp* 
vtaai da IlQiafioio jdtoxQe^pieaai xiXevev* 
JQ vieTg IlQiafioiOf /liozQeqiiog ^aaiXijogy 

465 ig Ti en xzeivead^ai iaaere Xaov Axaiolg; 
1] eigoxev afiq)l nvX^g evnoii^ryai fiaxoovxai; 
xel%ai dvriQj ovr laov iziofiev ^Extoqi d/q?, 
jilveiag, vlog fieyaX^TOQog J^yjfiaao. 
dXX' ayex y ix q)Xoia§oio aatoaofiev ia&Xov ixcuQOV, 

470 "^Rg ei^noiv &rQVve fiivog xa\ '&vfiov ixdarov. 
ivif av 2!aQ^t^da)v fidXa veixeaev^^ExroQa dlov 

"ExroQf «r^ d^ roi fiivog oc^erae, o ^jiqIv exeaxeg; 
q^rjg nov arsQ Xaoiv noXiv i^ifiev rid* imxovQoav 
oJog, avv yafA^QoZai xaaiyvtjroiai re aoXaiv. 

475 r^v vvv ovriv iyoa idieiv divafi, ovdi voijaai^ 
dXXd xaranr&taaovai, xvveg mg dfiq)l Xiovra' 
rjfieig d' av fiaxofiead^ ^ oiiteQ r inixovQoi eveifiev, 
xal yaQ iym^ iitixovQog iwv, fidXa rtjXod^sv i]xo> * 
rtjXov yoQ jivxitjf Sdvd^c^ em btv^evri • 

480 ivS^ aXoxov re qiiXtjv eXmov xai vqitiov viov, 

xd8 di xrijfiara noXXd, rdr eXdsraiy og x imdevrig» 
dXXd xal mg jivxiovg orQvvcOf xal fiifiov avrog 
dviQ\ jiaxriaaad^ai • droQ ovri fioi iv^dde roJoff 
olov X lyfi qjiQOiev jixfx^ioi, ^ xev ayoiev 

485 rvvrj S" eartjxag, draQ ovS" aXXoiat xeXsveig 
Xaotatv fievineVf xal dfivvifisvai (SQ$aaiv, 14JAJ0S r, 9J 

^^itcog, 00$ dtfflci Uvov aXovre ^afajQOVf 
dv^Qoiai ivgfuvieaait IXooq nal nvqiia yiifria^t* 
oi di xa^i i7iniQ<50v<f evvaioiiivtiv noXiv vfi^r, 

490 aoi di XQh ^^^^ ^avxa fiiXeiP vvxrag tb xal ^i^aQ^ 
OQXOvg Xi6(J0fiBvcp TtiXeaXtiTwv imxovQCoVf 
TcoXefjiioog ixifieVj KQatBQriv d* anod-iad^ai ivmi^v. 

*^S^g gjccTO 2JaQit7jdoov' ddxe di cpQivag^ExtOQi [ivd^og, 
avri'Aa d^ «S oxioov ovv %evxe<5iv aXro xotiia^e* 

495 ^dXXoov S* o^ia dovQa, itaxa OTQarov Sxevo ^avtrit 
oxQvvcov fiaxi^^aad^ai, eyetQe de q^vXoniv alvi^v, 
ol 8' iXeXix^fjcav, nal ivavzioi taxav Jixaioov* 
^QyeXoi 8* imifieivav doXXieg, ovd* iqio^Ti^&ev» 
(hg S* avefiog axvag cpOQiei teQccg v.ax dXoodg^ 

500 dvdQoov XiitfioovrooVf otb t6 Say^/ JrniiizriQ 

%Qivri, inetyofiivoov dvifioov^ ycaQnov ve Hal axvag* 
a\ S imoXevytaivowai dxvQfitai' &g xor' uixcciot 
X^v^o) vneQd^e yivovro KoviadXo^y ov Qa di avroop 
oiQavov ig noXvxaXytov iiiinXriyov nodeg iiznoovt 

505 axj) inifiiayofiivoov imo d* eaxQecpov fjvioxiieg' 
oi de fiivog x^f^oov l&vg cpiQOV* dfiqn de vvnTa 
^ovQog J^Qtjg ixdXvipe fJtdxti^ TQOoeaaiv dQriyoov^ 
tcdvToa* i<sioix6fievog • %ov S* ixQaiaivev iqexfiag 
0oi^ov JtnoXXoovog XQvaaoQOv, og fiiv dvooyei 

510 TQooalv dvfiov iyeiQai, inel ide IlaXXdd^ Md-r^vt^v # 

oixofAivrfV' if ydQ Qa iziXev JavaoTaiv aQTiydov, 

u4vrog d' Alveiav fiiXa itiovog i% ddvzoip 

^KBy 7ia\ iv artjd-eaai fiivog ^dXe ttoifiivi Xawv, 

. jiiveiag S* irdQOiat fied-iararo • toi S* ixaQtiaaVy 

515 dtg eldov ^ooov re ital dQxefiia ^Qogiovray 

xal fiivog ia^&Xov exovra' fjierdXXtjadv ye fiev ovTt 
ov yaQ ea novog jxXXog, ov ^QyvQOTol^og eyeiQ§Vf 
J^Qtjg Te ^QOToXoiyog '^EQig t dfioTov fiefiavXa, 
Tovg y AiavTB dvoo ttal X)dvaaevg xa2 JiOfn^dfji 

520 ^TQvvov ^avUovg ^oXefsi^ifiev • ot di xal avTol 94 IAIAJ02 iS. 

ovTB fiiag TqoKay vneiEiSicar, ovre Uoxdg* 
i}X ffievort ye(p£kri<5iv ioixozegy agre KQonoMt 
9i]vefiitig i(nri<sev in aHQonoXoiciv oqeaaiv 
axQefiag, oq}Q evdriai fievog BoQeao %a\ akXoiy 

625 ^aji^Q^qo^ avefmv, otre ve(pea axioevxa 
^voi^aw XiyvQ^ai diaamdvaaiv aevTeg* 
wg Javaol TQoiag fievov ejjiiiedov, ovd* itpe^ovro, 
ArQeidrjg d' av OfiiXov i(foi*ta, 'noXXa ^ieXevoav 
Si cpiXoi, aveQeg Saxe, %a\ aXxifiov ^toq iXeaO^e, 

530 aXXijXovg % aldela&e xata xQareQog vafiivag, 
aldofievoov i' avdQoiv itXeovsg aooi, Tje necpavtai • 
qjevyovroiv d* ovr aQ xXeog OQVvrai, ovre rig aXxij, 

H, xai axovTiae dovQi d-ooog * ^dXe de nQOfiov dv^Qo,^ 
Atpeioa IraQOV fieyad^ifiov, Jrfixooovra 

^5 neQyaaidfjv, ov TQoieg ofimg TlQidfioio rexeaaif 
Tiov, inel 'd'oog eaxe fierd nQcoroiai fidxead^ai. 
xov Qa xaz dani^a ^ovqi ^dXe xQeioov Ayafiifivcov • 
il d' ovx eyiog tQvro, diaiiQO de etaaro xaXxog' 
veiaiQti d* iv yaarQi did ^ooarrJQog eXaiiaev. 

540 dovnriaev ie neacov, aQa^Tjae de revx^ «^' avrm, 

"Ev^ avr Aiveiag /lavaoov eXev dvdQag aQiarovg^ 
vle /tiOxXi^og, KQ^&oovd re 'OQaiXoxov re • 
xoiv Qa narijQ fiiv evaiev ivxrifievij ivl 0^^^> 
d(pveiog ^toroio • yevog d* rjv ix norafioTo , 

645 AX(peiov, ogr svqv Qeei HvXioov dtd yairjg^ 

og T«c8T 'OQaiXoxov, ^oXeeaa dv^Qeaaiv avaxra' 
'OQaiXoxog d* oq erixre /JioxXija fieyddvfiov • 
ix de ^dioxXijog dilfvfidovs itaZds yevead-ijv, 
Kq^^&^oov *OQaiXox6g re, fJtdxrjg ev eidore ndatig» 

550 roo fiev aQ fi^^aavre fieXaivdoov im vtjSv 
'^IXiov elg ewooXov dfi ^Qyeioiaiv ima&ijVf 
xifM/iv ^rQeidtjg, Ayafiifivovi xai MeveXdcoy 
aQvvftevoo ' rob d* av^i reXog d^avdroio xdXv\p&f, 
otoo rcoye Xiovre dvoo oQeog xoQvcp^atv 555 irQatperfjt vno fir^xqi ^ad^eit^g raQqiMiP vXiji' 
Tco fih aq aQ^aCovtt ^oag aai tcpia fi^lay 
czad-fiovg avd-Qdncop xeQal^exov, o(pQa xai av€& 
ardQwv iv nakufir^ci Harixzad^ev o^et ^aXxa^' 
xoi&) ra> xeiQeaaiv vn Aiveiao dafievza 

560 xanneaeTtiVf iXarriaiv iotxoreg vxf)fiX^atv, 

To) de maovx iXe^aev ^Qrj[iq)iXog MevtXaog • 
^ de dia ^QOfiaxooVf xexoQv^fievog ai^&om )ra>lxrj>> 
aeiwv iyx^it^^ ' ^ov d' oirQvvev fievog J^Qf^g, 
xa qiQOvmv, tva xeQaiv im jilveiao dafieifj, 

565 xov d' tdev JivriXoxog, fieya^^vfiov NearoQog vlog • 
^7 d« dia ^QOfiaxooP * neQi yaQ die noifiivi Xawv^ 
fi^ri nad-rjf fiiya di aqiag anoacpriXeie novoio. 
rco fjiev drj x^^Q^S ^^ ^<xi eyx^cc olvoevra 
avriov aXX^Xoov ixi^^v, fiefiamxe fiaxead^ai • 

570 JivriXoxog di fiaX ayx^ naQiararo noifiivi Xam, 
Alveiag d^ ov fieTve, ^oog neQ imv noXefAiar^g, 
ig eJdev 8vO qiajre naQ aXXriXoiai fiivovre. 
01 d' inei ovv vexQovg tQvaav fura Xaov AxaiHVf 
ro) fiev aQa detXi) ^aXerrjv iv x^Q<fi^ iraiQoov • 

575 avroo di arQeqd-evre, fiera nQtorotat fiaxea&riv* 
"Ev&a TlvXaifievea iXerrjv ardXavrov J^QfiT, 
OQXov IlaqiXayovoov fieyad-vfioov, aamaraoov. 
xov fiev aQ ArQeidrjg dovQixXeirog MeveXaog 
iaraor eyxeTvv%ej xara xXrfida rvxfiaag. 

5S0 AvriXoxog de Mvdoova ^aX, fivioxov '0'eQaitovra, 

iadXov ArvfAviadrjv -^ d* vniarQeqe fmvvxag «r^ror^- 
XeQfmdio^ ayx&va rvxG)v fiiaov ix d' aQa x^^Q&v 
fivia Xevx iXiqavri x^f^^^^ maov iv xoviriaiv. 
AvriXoxog d* uq inatl^ag ^iqet rjXaae xoQariv • 

(85 aixaQ oy aa^fiaivoov eveQyiog exiteae diqQov 
xvfi^axog iv xoviriatv, ini ^Qexf^ov re xai oofiovg * 
ISfj^a fiaX iarfjxet — xvxe yaQ q* afia&oto paO-iir^g ^ 
ogiQ tnnoo TiX^^avxe ;^afitt2 ^dXov iv xoviriaiv. 96 IAIAJ02 t/ 

Toitf i* tfjiac AvriXoxog, fAera H arQarop fiXaa ^xamv. 

Ii90 Tovg S "ExTOiQ ivotjae nara orixag, &Qro !f iii avrovi; 
xexXfjydg • cifAa de Tqokqp unovro cpahiyyeg 
xaQreQai' tiQxe d* aQa aq^iv J^^rjg xal itorvi 'Evvd* 
i .afiy, axovaa Kvdoifiov avaidea drjior^rog* 
JtQf^g d' iv ^aXafjiriaL ^eXooQiov iyxog ivtofia' 

595 q>oira d^ dXXore fisv ^TtQoc^^ExroQogy akXor oaia&ev» 
Tov de idwv QiyTjae ^oi^v aya&og ^io/A^drjg. 
wg d or aviiQ aitaXafivog, loav noXiog iiedioiOf 
crijti iii mxvQoo^ itorafico aXade iZQOQiovri, 
aq)Qco fioQfivQovra Idcov, ava r edQafji oniaaco' 

600 ojg rore Tvdeidrjg avexa^ero, eliia re Xa^ * 

S^ qiXoi, olov d^ {^avfjia^ofjiev 'ExroQa diov 
atxfiiirriv r tfievai aal d-aQaaXeov noXefiiarf^v l 
Tw d^ alei noLQa eig ye d^eo^v, og Xoiyov dfivvei' 
xai vvv ol <rcaQa aelvog J^Qtjg, §Qoro) dvdQi ioixoog, 

605 dXXa ^Qog TQooag rerQafifievoi aliv o^iaci» 
eixere, firjde d-eoTg fieveaivifiev lcpi fiaxea&ou, 

'^iig aQ* ecpri ' TQ^eg de fidXa axedov ijXv&ov avroiv, 
Svd"^ "ExronQ dvo (poore xarexravev, eidore X^QM^» 
eiv iv\ diqiQco iovre, Mevead"qv ^yxiaXov re, 

610 To) de 'rzeaovr iXsijae fiiyag TeXaficoviog Aiag • 
arri ds fidX* iyyvg icov, xal dxovriae dovQi (paeivm^ 
%a\ ^dXev J^fiqiov, ZeXdyov vlov, og q' ivl Ilaiaci} 
vcue ^oXvxrtjfAOjv, ^oXvXtjiog • dXXd i MoiQa 
tjy imxovQ^aovra fiera IlQiafAOv re xa\ viag, 

615 rov Qa xara ^ooariJQa ^dXev TeXaficoviog Aiag^ 
reiaiQTi f iv yaarQ\ ndytj doXixoaxiov syxog' 
dovntiaev de neaoov. 6 d* iTzedQafie cpaidifiog Atagj 
revxBa avX^aoov • TQmg ^ im dovQar sxevav 
Q^ea, ndficpavooovra • adxog S* dvede^aro ctoXXd. 

620 avraQ 6 Xd^ ^Qog^ag, ix vexQOv x^Xxeov syxog 
iaitdaar* ovd^ aQ er aXXa dvvi^aaro revx^a^aXd 
Sfjioiiv dcpeXead^at, • iiteijero ycCQ ^eXeeaaiv. lAIAJOS r. 97 

dwB If oy dfigii^a6iw HQareQyp Tqcocov dyeQcoxcoff 
01 noXXoi re xal ia^&Xol i(pi<sta<5av iyxe ixovxegt 

625 ol S, fiiyav mQ iowa xai ig^d^ifiov xal dyavoVf 
io(sav d^PLo ag^eioov • 6 de %ac(jdfievog neXefiix^ii^ 
S2g ol fiev noviovto Mva XQaxeqtiv vtSfiivriv, 
Tkf];n6Xefiov S* 'HQaxXeidriv, ^vv tc fiiyav tc, 
onQHeif in dvTi^yie^ J^aQnydovi MoiQa xQataiy» 

630 ol i* ore di) (r;|^edo^ ^<fav eV dXXyXoiaiv Uvregf 
vtog &* vicovog ze ^iog veq^eXtiyeQiraOy 
rov H€U TXTjiioXefjiog stQoreQog nQog fAV^&ov eeiitev * 
2aQn^dov, Avximv ^ovXfjqiOQe, rig roi AvayHfi 
mwaceiv iv&dS* iovri, f^^flS ddaiifiovi (pani; 

635 xpevdofjLevoi di ci qiaai Jiog yovov alytoxoto 
elvdi* inel noXXov xeivm imdevecu oBvdQooVf 
o! jdiog i^eyivovro im nQoviQcop dv&Qdmcov» 
dXX' oiov xivd qiaai ^itiv *HQauXtfeiriv 
eJvaiy ifiov natiQa d^QaovfAifAvova, &vfioXiowal 

640 og nore devQ* iX^&wv evex vitttcoir jt^tofiidovxog, 
€$ oirf^g cvv viival aal dvdQoai navQoriQOiaiVf 
*IXiov i%aXdnal^e noXiv, xh^^^'^ ^ dyvwg* 
aol 9e xaxog fiev ^fiog, dnoqi^ivv^ovai da Xaoi* 
ovdi ti ae TQmaatv otofiai aXiutQ eaea^aif 

645 iX^ovr ix Avxitig, ovlf •«/ fidXawQxeQog iaa$f 
dXX* wt ifiol dfitjd-ivra niXag ^tdao neQ^aeiv. 

Tov f av 2aQnfi^wVf Avximv Ayogf dvxiov ffiia* 
TXtjnoXefi^, fjroi xeTvog diidXeaev '^tXiov iQfiVf. 
dviQog dqiQadifiaiv dyavov AaofUBovxogr 

650 og Qa fiiv ev iQ^^avxa xaxa^ i^viitana fiv^f 
ovf dnidaox' tnnovgy atv eivexa zijXod^ev fjXd^ep, 
aol f iyta ivd^dde qtjfu tpovov xoX K^Qa fiiXaivaP 
i^ ifii&ev rev^ea^cUf ifAw S* vno dovQi dafiivxa 
evxog ifiot dciaeiVf rjfvxfji' ^ -^i^^ xXvxo^ioXc^^ 

655 ''Slg qidxo UaQntjdmv o S* dviaxexo fuiXivov eyxog 
JXfjitoXefiog, xal xwv fiiv afiaQX^ dovQaxa fiaxQa 
Iliae. I 98 IAlA/102 E. 

ix XBiQ&v fiil^av * 6 iiiv ^aXev avxiva fiiacov 
2a^rfiiivy atxfifj di dia/jiizsQegt^X{y dXeyeivrj' 
^ov de nar 6(p&aXfi(5v iQePevv^ vv^ ixdXvxpev. 

660 TltfnoXefios S* aQa firiQOv dQiareQOv eyx^i fianQ^ . 
Pe^k^xeiv ' aixfiti de dieacvTo fiaifi^Giaai 
oarecp iyxQf^f^^^^wa, nariiQ d' Iti Xoiyov afivvev, 

Oi fiev olq' dvrid^eov ^laQiiTidova diot ezaiQOi 
i^eq^eQov ^oXifioto * ^aQVve de fiiv doQV fianQOv 

665 eXnofuvov • to fiiv ovxig i^eqiQaaax, ovd' ivoTjaeVf 
firjQOv i^eQvaai doQv fieiXivov, ocpQ* i^rci^aiij, 
aTfevdovTODv^' "coiov yaQ exov iiovov dfiqiieliovTeg, 

J%f]<ji6Xefiov d\ ezeQOD^&ev ivxvijfjiideg iMxaiol 
i^eqteQOv ^oXefjioio\v6tiae de di^og X)dvaaevg, 

670 rX^fiova^&vfAov exoav' fiaifirjae de 01 qikov IjTOQ' 
fjieQfJi^Qilie d' emna naTa apQiva aal nata '&vfi6v, 
ri HQoriQco Aiog vlov iQiydov^oto diooxoi, 
^ oye x&v nXeovoiV Avxioov dno S^vfjiov eXoivo, 
ovS' oq' Odvaa^i fieyaX^roQi fi^Qaifiov rjev, 

675 tqjd-ifiov Jiog viov dnoxzdfiev o|e* ;(aXx<3: 

TO) ^a xara nXri&vv Avximv TQane '&vfiov A&rivri, 
iv&^ oye KoiQavov elX,ev, ^XdaroQd re XQOfiiov ze, 
J^XaavdQOv d-^AXi^v rs, Nor^fiovd re IlQVTaviv ve' 
aai vv rt eri nXiovag Avxioov rccdve diog 'Obvaaevg^ 

680 el firi aQ dSv v6riae fiiyag xoQvd-aioXdg ''ExrooQ. 
^rj de dia ^QOfidxo^v, xexoQV&fJiivog aid-oiti x^^^^^ 
deifjLa qiQoov Javaoiai • x^Q^ ^ ^^ ^^ ^Qogi^ovTi 
SSaQitrjdwv, ^iog vi6g, enog d' 6Xoq)v8vov eemev 
nQiafii^ri, firf drj fie eXooQ AavaoTaiv, ida^g 

685 xeXa&ai, dXX' indfivvov l e^eixd fie xai Xi^oi aloov 
iv n6Xei vfieTiQTi' inei ovx olq' ifjLeXXov eyooya 
voarrjaag oJxovde, qiXrjv ig nazQida yaiav, 
evq)Qavieiv dXoxov t8 qtiX^v xai vrimov vi6v, 

'^ilg.qdTO' tov b\ ovzt m:Qoge(pr] xoQvd^aioXog^ExTOOQt 

690 dXXa ^aQi^i^ev, XeXirjf^ivog, oqtQoi zdxiaza lAlAAOS r. 99 

fSiSair' ^Qysiov^j ^oXioap f dno dvfMv iXoiro. 
ot 1^9 &Q dprid^sor JSaQntjdora diot iralQOi 
€iaap in alyioxoio Aio^* neQixaXXA' (ptjyco * 
ix S' aQa ol fitjQOv 96qv fisiXivop mas ^VQa^s 

695 tqi^ifAog IleXayoDV, og ot (piXog rjev iratQog. 

Z09 y iXiize tpv;f 17, yta^ta d* 6qi'&aXfioov xej[vz' dxXvg • 
avrig f dfinvvv&ijy neQi de nvoiti BoQeao 
^ooyQei i*!tm¥iiov6a xaxco^ xexaq^tjoxa &vfji6v, 
AQyeioi d' im J^Qr^l' xai "Extoqi ;|rcelxoxo^i;<7T^ 

700 ovTS nore nQOtQiizovro fieXaivaoav ini vtjoovy 
ovre nor\ dvxe<peQovro f^dx^Hf dXX* aievoniacoi 
Xd^ov'd'\ mg inv'd'ovro fiera TQmcaiv J^Qtja. 

"Ev-d^a riva ^Qoorov, riva d' vararov il^svdQi^ev 
ExrooQ re, IlQidfAOio itd\'g, Ha\ xaXxeog J^Qtjg; 

705 Avri&eov Tev&Qavr, im de nXti^iiinov 'OQsartjVf 
Tqijxov r alxfAtjrijv AlrdtXiov, Olv6fAa6v re, 
Olvonidfjv '&'''EXevov, xal 'OQsa^iov aioXofiirQriv^ 
og Q^ iv "TXti vaieaxe, fiiya nXovroio fiefitjXoog, 
Xifivij xexXifiivog Kti(piaidi\ndQ di ot dXXoi 

710 vaZov Bomroiy fidXa niova dijfAOV Ixovreg. 

Tovg f d)g ovv ivotjae '&edJ.evKooXevog Hqij, 
AQyeiovg oXixovrag ivl XQareQ^ vafiivtj, 
ttvrix AS-rjvaitjv mea nreQ^evra nQogrjvba * 
Sl n6itoi! aly 16x010 ^iog rixog, ArQvrcovtj, 

715 tj Q^ aXtov rov fivd-ov vniartjfiev MeveXdo^, 
"IXioif ixiiiQaavr evreixeov dnoviea&aiy 
si ovrco fAaivead^ai idaofiev ovXov J^Qtja. 
dXX' dye dij xal vm fiedcofjie^&a 'd'ovQidog dXxtjg, 
"i^ff e(par'' ovS* diiid^t^as S-ea yXavxooiiig Ad^r^tj, 

720 ^ fiev inoixofiivri XQvadfinvxag evrvev ininovg 
"HQrjy n^ia^a d-edy ^vydrriQ fieydXoio Kq6voio' 
'^H^rj S* dfx(p' oxieaai ^&ooog ^dXe xafi<KvXa xi^x^ay 
xdXicea, oxrdxvrjfia, aidtjQico d^ovi dficpig. 
rm firoi XQ^^^V *^^ff acpd^irogy avroQ vnsQ^&ev 

12 100 lAlAJQS E. 

725 2<^lx<' imlcawz^ay nQQgaQ^Qora, ^avfia Idiad^ai* 
^XfjfArai S' dqyvQov da\ mQidQOfiot dfiq^oxeQond^eif * 
diq)Qog di ;|f^(r<oi0i xoi aQyvQioiisiv ifiaaiv 
ivriraTai' doMs! di neQidQOfWt Afxvyig elatv, 
rov f ii OQfigeog QVfMog mXev' avxaQ in axQCo 

730 d^08 XQVCZ109 nakof ^vyhvy iv d.e Xinadva 
9taX' e^aXsf XQiae$' iao de ^vyov ijyayev "'HQti 
Ixnovg dytimodagf fiefjMVi* eQidog nai dvr^g. 

AvroQ A&f^vaiti^ seov^^ /liog atyioxoio^ 
mnXov fMv narixsvev iavov narQog in ovdet^ 

735 ^owtXovy ov Q airti notficato xa< xajuc xtQoiv * 
il d« xtx^v ivdvaa Jtog vefpeXtiyeQiraOf 
xevxeatv ig noXefiov '&(»Q^aaeTO daHQVoevra, 
dfiqii S* aQ^ mfioiatv fiaXet' aiyida •d-vaaavoeaaaVf 
detv^Vj fjv ^Qi fjiev ndvtij (fo^og iateijpavmtat'' 

740 iv f "EQtg^ iv d' ^A.x^, iv de xQvoeaaa 'loax^ • 
iv d« te PoQyeiif xeqpaA^, d^i^^oro mXcoQOVf 
detv^ te OfMQdv^ te, Jtog ti^ag atytoxoto. 
XQati d* in dfiq>iqiaXov xvvifjv ^&ito tetQaqidXtjQOVf 
XQvaeifjv, iitatov itoXioov AjQvXieaa' dQaQVtav. 

745 ig i* oxea qtXoyea <ftoal ^^aeto • Xd^eto d' tyxog 
^Qtd^i, fiiyiftf att^OQOVt t^ ddfivqat atixag dvdQwv 
fjQmoovy totaivte notiaaetat o^QifiondtQtj. 
"Hqti de fidattyt ^&ooig inefiaiet olq^ tnnovg • 
avtofiatat de niXat fWHOv ovQavoVf ag exov iiQai, 

750 t^g inititQantai fiiyag ovQavog OvXvfinog te, 
i^fiev dvanXtvat nvxivov vicpog^ i^d' entd^etvat, 
tfj Qa dt jxvtdmv )tevtQi]vexiag exov in^ovg • 
BVQOV de KQOvioava ^e^v dteQ i]fievov dXXoov, 
dxQOtdtij xoQvqy noXvdeiQadog OvXvfiizoio. 

755 ev'&' tnnovg atiiaaaa d^ed XevxdiXevog "Hqt], 
Zfjv vnatov KQOvidijv il^eiQeto xal itQogietmv 

Zev %dteQ, ov vefieai^rj ^qei tdde xaQteQa eQyas 
oaadttov te xal olpv d^oiXeae Xaov Axaioov i lAtAAOS r. 101 

li^a\p, wcoQ ov Hata MtSfiof; ifjmlf &xog* oi 9i in^Xo$ 

760 TSQitorcai Kvnqtg t8 nai ttQyvQOto^og ^itoXXwr, 
aqiQova rovrov dverteg, og oivipa oJde '^ifiiGxa, 
Zev nareQ, 7 qA ri ftot nexoXwtreaij atnew j^Qija 
XvyQoag mnXijyvTa fJtaXV^ ^S dnod(wfkat; 

Tijv f dnafiei^ofUfOg gtQogiipij veipeXtffeQira Ztvg* 

765 ajQet fiav ot iitoQdov A^&rifairfif dfeXetfjv, 
^ i ftaXtct' elixf&e nanyg 6d^ti<Tt neXa^eiv» 

*Sig Iqiar* ovlf dnt^ijiTB ^«a XevndXevog^HQfi* 
fiacrt^ev f in*itovg* tw If ovn anovts iteti^Td'^ 
fieaafiyvg yairjg re nal ovQavov dareQSevrog* 

770 o<Taov f i^eQoeideg dviiQ idev ocp^&aXfAoVtstVf 
^fjtevog iv anom^f Xevcffoov int otvona novrovt 
toijaov ini^Qdanovat ^e&v inptjxieg Kt?tot. 
dXX* ore dij TqoItiv l^ov, norafico re Qiovre, 
flXt Qoag 2ifioetg avfi^aXXerov i^de ^ndfiavdQog, 

775 iv'&* tnnovg iarijae ^ea XevniaXevog ^Hqtij 
Xvaaa «5 oxicov* mQt f ^i^a novXvv exevev* 
rotaiv S" dfA^QoaiTjv 2tfi6etg d^iretXe vifua^at» 

Al di pdrfjVf rQ^QOoat neXetdatv t&fiad^ ofiotat, 
dvdQaatv JlQyeiotatv dXe^ifievat ftefiavtat. 

780 dXV ore 9^ q inavoVf o&t nXeiarot nat oQtarot 
iaraaaVy dfi(pl ^iriv ^tofi^deog innoddfioto 
eiXofievotf Xeiovatv iomoreg oifioqdyotatv, 
jj avat ndnQOtaiv, rwvre ad-ivog ovn dXanadvov* 
ev&a ar&a* rjvae ^ca XevnwXevog^HQtjy 

785 2rivroQt eladjiivr] fieyaX^roQt, ^aXxcog^oJftj), 
og roaov avd^aaax*9 oaov aXXot mvr^novra* 

uiidoog, JlQyetoif ndn iXiyxsoty eldog dyr^roil 
o(pQa fiev ig noXefiov nooXianero dtog ^x^^^^^^^ 
ovdiitors TQweg nQO nvXdoov JaQdavtdoov 

790 otxveanov* neivov yctQ ideidtaav o^Qtfiov lyxog* 
vvv de enag noXtog noiXrig im Vfjvai fidxovrat. 
*iig eiaova* SrQVve fUvog na\ dvfiov indarov. 102 lAlAJOS E. £^^6 de ropye ivaxTa ^aq* Innoiatv xa\ oxeoqtiv 

795 iXxog dvaxffvxovraf %6 fiiv ^dXe IldvdaQOs »(p. 
Idgwg ydq [itv ireiQev imo nXareog zeXafioovog 
aanidog evxvnXov * t<^ zeiQexo, xdfive de jjfctjoa * 
av S* 147/0)^ TeXafiwva, xeXaiveifig alfi dnofioQyw. 
iitneiov de 'd'ea ^vyov ijrpaxo, gaivt^cev %e • 

800 ^H oXiyov oJ naZda ioixora yeivaxo Tvdevg * 
Tvdevg xoi fiMQog fiev etjv difiag, dXXd fiaxfirtig- 
»ai Q oze neQ fuv iym noXefii^eiv ovx eiaaxov, 
ovd^ ixnaKpdaaeiv, ove t' tjXv^&e v6a(fiv AxaiSv 
ayyeXog ig d^ag, noXeag fjietd Kadfieicavag' 

805 daiwad^ai fiiv dvcoyov ivi fieydQOiaiv ixt^Xov * 

avraQ 6 •d-vfiov ixoov ov xaQzeQ^v, mg zoTcdQog neQf 
xovQovg KadfJieioov ^QOxaXi^TO, ndvra d' ivixa. 
'[Qrjtdioog' roifj ol iyoov inixdQQod^og ria^ 
aoi y firoi fiiv iym na^d '&' iarafiai, ^de (pvXaaaoo, 

810 xai ae nQoqjQOveoog xiXofiai TQooeaai fidxead^au 
dXXd aev ^ xdfiazog noXvdi^ yvta didvxev, 
fj vv ai nov diog laxei dx^Qiov • ov avy ineira 
Tvdiog ixyov6g iaai 8at(pQOVog Oiveidao. 

Tijv S" ditafAei^6f4£vog ^Qogicptj xQareQog jdioiitjdrig* 

815 yiyvmaxoo ae, d^ed, ^vyareQ /liog alyi6xoio' 

xcp xoi nQO(pQOvioog iQeoo inog, ovd^ imxevaoo. \ 

ovxe xi fie diog laxet dxtjQiov, ovre xig oxvog • 
dXX' iri aoov fiifivtjfiai ig^exfjiioov, ag inireiXag* 
ov fi eiag fiaxdQeaai '&eoTg dvziXQV fidxea&ai 

820 xoig dXXoig • draQ el xe Jiog &vydztjQ AcpQodixfi 
iXd-Tia' ig n6Xefiov, x^vy' ovrdfiev ol^ii xaXxm. 
xovvexa vvv avxog x dvaxd^ofiai, ^ds xai aXXovg 
JiQyeiovg ixiXevaa dXrjfjLevai ivd^dde ndvxag • 
yiyvcoaxQ) yaQ J^Qtja fidxfiv dva xoiQaviovra. 

825 Tov d' ^fJLei^ex ineiza '&ed yXavxooiiig A^d^i^vtj* 
Tvdeidtj JiofJitideg, ift<^ xexaQiafiive ^vfi^. r IJIAJ02 r. 103 liri*cB cvy jiQtia roya deldid-i, fi^rs rip* aXXof 
dd^avarcoif' toifj toi iyoliv imtaQQod^og Btfit, 
dJX a/, ii^ J^Qf^t ^QtOTCp i^B ficowxag tnnovg' 

830 rmfjop di cxBdiijVy fitjy o^bo d^ovQov J^QTja 

rovTOV fiaivofiBvoVy rviirov xaHOv, dXXoiiQogaXXov * 
og nQcotiv fMV ifioi rB xai "HQrji (srBvr dyoQBVcov 
TQcoai fiaxfiCBiS&aij drctQ JlQyBioiaiv dQtil^Btv ' 
vvv di fiBTU TQCOBactv bfitXBty Tcov 9b XiXatJxai, 

835 ^fig ipafiBvtjf 2^ivBXov fiiv dqi" hncov co6b xafJta^Sf 
X^i^i ^aXtv BQVcaa' b S* oq^ ififianicog ditOQOvcBv, 
^ S* ig dicpQOv l^atvB naQoi jdliofi^dBa diov 
ififiBfiavXa d^Ba * fiiya d' i^QaxB q^tjytvog a^cov 
pQt'&oavvri ' dBtvijv yaQ ayBV '&bov avdQa t aQUStov* 

840 Xa^^BTO di fidaziya xai iivia UaXXag Ji&rivri* 
avxiyC in J^Qijt nQcortp bxb ficowxag innovg^ 
iqrot b fiiv IlBQiapavTa 'itBXdoQtov i^BvaQt^BV, 
AhcoXm ox aQtarov, Vx^aiov dyXabv vlov* 
rov fiiv ukQTjg ivaQt^B fitatqiovog • avraQ ^&i^vri 

845 dw JiiSog Ttvvirjv, firi fAiv i8ot o^Qifiog J^Qtjg, 
'Qg di tds ^QoroXotyog J^Qtjg /itOfiifiBa biov^ 
^ot fiiv IlBQicpavra nBXcoQtov avr6'&' iaaBv 
TtBia&at, o&t itQwrov xrBivcov i^aiwro &Vfi6v ' 
avrccQ b ^jj g i&vg ^ltofi^dBog t^nnoddfjtoto. 

850 ot d' orB djj axBdbv rjaav «V dXXiiXotatv tovrBg^ 
nQoa&Bv J^Qtjg coQB<^a'&' imiQ ^vyov rjvia &' tiiitcoVt 
Syxfit xaXxBicp, fiBfiaoog dnb dvfibv iXia&ai • . 
3tai rbyB X««^* Xa^ovaa '&Ba yXavnoontg Jl&ijvf^g 
coaBV v<K ix diqiQoto ircoatov dix^^V^^^* 

065 dBvrBQog av^&^ d)Qfidro ^orjv dya&bg JtOfi^df]g 
iyX^txaXxBicp' imQBtaB di IlaXXag Jt&^vrj 
VBiarov ig xBVBoova, o&t ^oovvvaxBro fiirQrjv" 
T j Qa fiiv ovta rvxcov, dta di XQ^^ xaXbv idaxpBV • 
ix di dQQV a^JtaaBv avrtg, b If i^Qa^B ^oljceoff J^Q^Qt 

€60 oaaov r iwBaxtXoi iniaxov § dBxdxtXoi . 104 JAIAJ 02 E^ 

dvtQsg iv iroXiiitj^, iqida ^ayovreff Jk^o^. 
covff d' aq vno VQOfiog elXep Axaiovg ze Tgojas T$i 
deiffaprag • xocov t^gax ^Qtig arog noXiiioio. 
OiTj «^' e)c vecpeoop eQe^ewri (^aivexai, dtjQy 

865 xavfiarog e| dvefAOio dvgaeog oQWfievoio ' 
xoTog Tvdeidy /Jiofi^dei x^Xxeog J^Qf^g 
qtaive^Sty bftov vecpeeaciv liiv eig ovQavov e^Qvv. 
naQ^aXifiwg d' txave d^eoov edog, alnvv X)Xvfiiiov * 
noQ de jdii KQOvicovi xa^ye^ezoy '&vfiov dxevo)v, 

S70 dell^ev d' afi^QOxov alfia, xaraQQeov i^ aneiXfjgi 
xai Q oXocpvQOfievog iitea nreQoevra nQogijvda • 

Zev ndreQf ov vefieai^r^ oqwv rdde xaQreQa eQya; 
aiei roi Qiyiara d^eol rerXtjoreg elfiev 
dXXfiXoav iortjri, X^^^ avdQeaci (peQovreg, 

875 aol ndvreg fiaxofiead-a • av yoQ rixeg aapQOva xovQijVf 
ovXofiivriVy rir aiev d^avXa tQya fiifitjXev. 
aXXoi fiev yaQ ndvreg, oaoi d^eoi eld ev ^OXvfino^f 
Goir inmei&ovrai, xai dedfitjfiea^&a exaarog* 
ravrtjv d* ovr' eitei' nQori^dXXeai, ovre ti tQycp, 

880 dXX^ dvieig, inel avrog iyeivao naiS* dtdtiXov* 
^ vvv Tvdiog vtov, vniQ&vfiov /liofi^dea, 
fiaQyaiveiv dvitjxev in d&avdroiai '&eoTaiv. 
KvnQida fiev nQoorov axedov ovraae xe^Q im xaQnM • 
avraQ eneir avr^ fioi iniaavro, daifiovi Jaog • 

885 dXXd fi im^veixav ra^ieg nodeg • 5 ^fi xe dtiQov 
avrov nrifiar inaaxov iv aiv^aiv vexddeaaiv, 
fl xe ^oig dfJievt]vog ea x<^Xxoio rvnyaiv. 

Tov f aQ* vnodQa Idoov nQogicptj vecpeXtjyeQira Zevg' 
fi^ri fiot, dXXonQogaXXe, naQe^ofievog fnvvQi^e * 

890 ljf^«<TTOff d« fiot iaai dem, oJ X)Xvfjiitov exovaiv. 
alei ydQ roi eQig re (piXr^, noXefioi re fidxai re • 
fitjrQog roi fiivog iariv dda^erov, ovx iitmxrov^ 
'HQfjg' rrjv fiev iycb anovd^ ddfjtvtifi ineeaaiv. | 

r^ a' otoo xeivtig rdde ndaxeiv iweaiijaiv. ' 895 dXV ov fidv a* ixi itiQov dve^fuii alye* Ix^fta^ 
ix yoQ ifjisv yivjog iach if^ol di ae yeipato fi^TtiQ^ 
ei di tev i^ dkkov ye d-ewr yivev wf dtdt^Xosy 
mai xev dt^ ndXai rio&a iviQteQOS OvQanmcop, 
*^fis qidtOfXal IIcu^op* dmyei t^^faa^&at. 

900 TO) S* i^l nat^oov odvr^qiata qidQfiana ndafcop 
fjxiffat' ov fiMP ydq f» Kata&ptjt^g y ititvnto. 
d>g If ot onog ydXa Xevxop imiyofiepog avpinti^ePf 
ifyQOP iop* fidXa f &xa neQiatQiqtetat xvnoaoptt* 
wg oQa xaQnaXifiong l^aato ^ovqop uiQija, 

905 top d^ "H^Ti Xovaepf %aQiepta de etfiata eaaev • 
naQ de Au KiQOpioiPK xad-i^etOt xvdel' yaicap, 

Ailf avtig ^Qog dcofia Jiog fieydXoio piopto^ 
JlQtf t JlQyeitj xal MXaXxofiepriig ^d-i^f 
tcavaaaai ^QotoXotyop J^Qtjp dpdQOxtaaidm* IAIAA02 z. TToianorum acie in fugam inclinante , Helenns vatet Hecto- 
rem hortatur, utpublicam obsecrationem Minervae in arce ha- 
bendam indicat ( i - loi )• Ergo is, celeriter restituto proelio, 
pergit in urbem : in eo proelio Diomedes et Glaucns , dux Ly- 
ciorum, ad certamen progressi, pnusquam manus consererent^ 
patema inter se hospitia recordati , facta armorum permuta- 
tione , dextras itmgnnt ( 1 02 - 336 )• Hecuba et ceterae matro- 
nae, de Hectoris et procerum Troianorum constlio, peplum in 
aedem Minervae infemnt, votaque pro salute patrjae nuncupant 
( 237-3i 1 )• Interim Hector domi desidentem Paridem obiur* 
gando in aciem reducit (3i2-368) : uxorem Androniachen, iu 
aedibus suis fiTistra quaesitam, tandem nrbe egrediens ad por- 
tam Scaeam nna cum piiero Astyanacte obviam habet) atque 
ultimum alloquitur (369- 602). Mox fratrem in via ^rmatus 
consequitur Paru ( 5o3 - 629 )• 

''tlxvoQog xal ^Avdqofidx'^? ofjbiXla. 

J- Qficop d' olcod^ff xai ^x^icop qvXomg alprf 
noXXa S* Aq tpd-a xai ep'&* tdvae fidj^ij nedioio, 106 lAlA-JOS Z. 

lUiK^fiyvg UifAOBPzos id« Sav&oio Qoaoav. 

5 Atag di ^Qokog TeXafimiogf eQXog ^x^^^^f 
TQcimv Qij^B qtaXayya, q^oaog d* hoQOiaiv id^qxev^ 
avdQa ^aXtoVy og aQiaxog ivl 0Q^xec<Ti TetvxrOf 
viov 'Ev<f<TooQOVf Axifiavx yvv ze fiiyav re. 
%6v Q ' i^aXe ^Qcorog xoQv&og q^aXov mnodaaelrigy 

10 i» de fUTcmcp 4T^|e, mQfjtfe f Sq' oariov euTCD 

aixM X^^^^h' ^^^ ^^ cxovog oaae xaXvtpev, 

A^Xov d* aQ* ineifve ^oijv dya&og Jiofjitidtjg 
Tevd-qavidtjVy og ivcuev ivxrifievri iv AQia^i^f 
dqtveiog ^ioroio, (ptXog S* tfv dv^&Qcaitoiaiv " 

15 vcavrag yaQ q>iXieaxeVf od^ ini oixla vaicov. 
dXXa ot ovTig rcovye ror' fjQxeae XvyQov oXed-QOVf 
ttQoa^&ev v^awidaag * dXX' aficpco &vfAOv dittivQaj 
avrovt xcu ^eQaitovTa KaX^aiov, og Qa r6&' MinoiV 
iaxev vcptivioxog* rca ^ afi(pca yaXav idvrtjv. 

20 jQ^aov d* EvQvaXog xa\ X)(piXri,ov eievaQi%ev * 
^5 ^« f*«^' Aiatinov xou H^daaovt ovg noze Nvfiqiij 
vtjig A^aQ^aQitf rix dfivfjiovi BovxoXicovi. 
BovxoXlcov d' tjv vlog dyavov Aaofiidovzog, 
nQea^vxarog yeve^, axoriov di i yeivaro f^^rtfQ • 

25 fioifiaivcov d' in oeaai fiiytf q>iX6rrixi xai evv^, 
il If imoxvaaafiivtj dtdvfiaove yeivaro naide' 
%al fiev r&v vgziXvae fiivog xal cpaidifia yvZa 
Miixiattjiddtjg, xal dit ooficov revxi iavXa, 

AazvaXov S* aQ* imqive fievenr6Xefiog IloXvnoirtjg' 

30 n^dvrtjv f 'Odvaevg IleQxcoaiov i^evaQi^ev 
iyXeX x^^>^^i^' TevxQog If AQerdova dtov. 
JivriXoxos i* JkpXtjQov ivtfQaro dovQi cpaeiv^ 
NearoQidtfg^^EXarov de ava^ dv^Qcov Ayafjiifivcov 
faZe di, 2arvi6evrog ivQQeirao ^clq ox&dg, 

35 ntjdaaov alneiv^v, 0vXaxov S* eXe A^Xrog ^QCog 
qievyovr' EvQvnvXog de MeXdvd^iov i^evaQi^ev. r IAIAJ02 FL 107 

Jl3Qij(Trov (f a^ Smvta ^oiiv dyaS-og Msvikaoc 
^coov eX'' Innco yaq ol arv^ofiivco nedioio^ 
o^€p m /9Aagp^eWfi fivQiHivcOf dyxvXovaQfia. 

40 a^avx' iv nQCOTcp QVfio}, avTCo fiev i^-qxrjv 

^Qog noXiv^ V^^Q ^^ iXXoi dtv^ofuvoi cpofiiovto * 
avvog If in di(pQOio naQa rQO^ov e^sxvAiW^ 
^Qflviig iv xoviijaiv inl atofii/L * ^oq di oi icxfi 
JtxQBi^rfg MeviXaogf Ixcov doXixoaxtov ifxog, 

45 JkdQi]crog f oq imiTa Xa^a)v iXXiffijero yovvw 
ZdtyQeiy AzQiog vii, cv S" a^ia di^ai aitoiva» 
noXXa If iv dcpveiov narQog xeifi^Xia Hehai, 
XaXxog re XQV<^^S ^^» noXvMfAr^xog re cidfjQog* 
rwv xiv Toi xctQitraivo nati^Q dneQeicC anoivoj 

50 et xev ifii ^mov nenvd^oiz inl vtivalv Axcti^. 

^^g cpdto * ro) d' oQa dvfAov ivl aT^^&ecaiv OQiviw. 
ntai d^ fiiv xdx ifi^XXp. ^oaq «gri vriag M^amv 
dwaeiv €0 'd'eQd<itovri xara^ifiev dXX* Jiyafiifivcof 
dvxiog liX^e d^icov, xai ofioxX^aag Snog tjvda* 

55 ^^ itiiiov, S) MeviXae, vitj de av x^deai avrcog 
dvdQciv; Tj roi oQiara nenoirirai xard olxov 
9iQog TQdoov * r&v firjrig vmxq)vyoi alnvv oXed^QOV, 
X^^oLg -d"' fifAeriQag • /wiyd' ovriva yaariQi fi^rijQ 
xovQOV iovra q^iQoi, f^^l^ og qwyoi * dXX' dfia ndvreg " 

60 ^lXiov i^anoXoiar dx^dearoi xal dqavroi, 
^£^g einwv SrQetpev ddeXtpeiov qqivag riQCog^ 
aiaifia noQemcov. od' dno e&ev iSaaro X^^Q^ 
^QOoi* J^dQfjarov • rov di XQeicov Jlyafiifivcov 
ovra xara XanaQrjv 6 d* dverQaner* AxQeidrig di 

65 Xa^ iv ar^d-eat ^dg, i^ianaae fuiXivov iyxog. 
NiarooQ & ^Qyeioiaiv ixixXero, fiaxQOv dvaag* 
Si (piXoif fjQOoeg Javaoi, '^eQdiiovreg J^Qr^og, 
[irjng vvv ivdQcov im^aXXofJievog fieromad-ev 
fiifiviroo, &g xev ^Xeiara (piQoov in\ Vfjag txr^rai • . 

70 dXX^ avdQag xreivoofiev \ Ineira de xal Ta SxriXoi 108 JAIAJ02 Z. 

vi^Qovg afA nediov ffvXt^ae^e tBd^Ptjwrag, 

"^i^g BiTto^p oirQvve fiivog xal dvfiov inaifrov. 
if&a xev avze TQweg ^QtjiqiiXaiy vn Jlxai&¥ 
'^IXiov eigapi^rjifav, dvaXHeir^ai dajjiivxegf 

75 el fjtij OQ* Alvei^ t$ xal '^ExroQi ehe naQa<Stag 
llQiafiidrig^Elevog, oloDvonoXm o% aQiazog* 

Aiveia re xai "Extoq * inel novog vfifii fiiXiaxa 
TQmcnv xat AvxioDV iyxixXirat^ ovvex UQiatoi ^ 
nacav £n Id-vv iaxe fiaxea^&ai xe g)QOvieiv t6* 

80 arrJT avzovf xal Xaov iQVxaxeze nQO ^ri^^aoo*', 
navxri inoixofJievoh nQiv avr iv x^Q<^^ ywcuxSv 
tpevyovxag neaieiv, drjtoiai de X^QH'^ yevia^&al. 
avzaQ i^ei xe (paXayyag inoTQVvrjrov andaag, 
rjfietg fiev jJavaoiai fiaxrja6fie^\ avd-i fiivovTegt 

85 xai fidXa TeiQOfievoi fceQ * dvayxairj yccQ ineiyei ' 
'^ExTOQf aTOQ av noXivde fJieTiQX^o» eine d^ eneiTa 
firjTiQi a^ xai ifiy * rf de ^vayovaa yeQaiag 
vrjov Ad-rjvairjg yXavxdnidog iv noXec axQijf 
oi^aaa xXrjtdi d-vQag teQOio dofioiOf 

90 m<JtXov, og oe doxiei ;^a^e£VTaTO^ i^de fiiyiarog 
eTvai iv\ fieydQm, xai ol noXv (piXTaTog avT^, 
^eivai Jt^rjvairjg iiil yovvaaiv rfixofioio • . 

* xai 01 vnoaxia&ai dvoxaidexa ^ovg iv\ vrjo}, 
ijvig, rjxiaTag, teQsvaifiev, aix iXerjarj 

95 daTv TB xal TQOfm dXoxovg xai vrjnia Tixvaf 
atxev Tvdiog viov diioaxij 'IXiov tQ^g, 
ayQiov aixfJtrjTriv, XQaTe.QOV fi^aTooQa qto^oio • 
ov drj iySii xaQTiaTOv ^xaim (prifju yevia&ai* 
ovd^ AxfXrjd no-Q? oadi y ideiSifiev, OQxafiov dviQ&v^ 
100 ovntQ (paa\ '&edg i^ ififievai' dXV o^e Xirjv 

fiaivetai, ovdi Tig ot dvvaTui fiivog iaoqiaQi^eiv, 

"^Sig iqa&^^^ExTODQ d' ovti xaaiyviqTo^ dni&riaev.^ 
avtixa S* i^ oxioov avv Tevxeaiv dXTO ;fajuafe' 
ndXXoov j5* ojfia dovQa, xaTU aTQaTov wx^to ndvTti^ IAIAA02 ri. 109 

106 o^cqvvm na%icai5^aiy fyeiQe da q^vXomp alyi^v, 

oi d' iXeXix^^^^^^ ^^^^ ivamioi iaxaf Jtxaiw»" 
^Qyetoi.S' viie%WQriaaVj Xi^l^av ds (povoto* 
g)av de rtv d^avarcov i^ ovqavov dffregoevrog 
TQOOijlv dXe^iTOwa xareX^&ifjiev • wg iXeXtx^^ev. 

iiO^ExTcoQ de TQ(De&<nP ijiexXero, fiaxQov dvaag* 
TQOoeg v^eQdvfiot, rt^XeHXfjrol t' i^UovQoi, 
dvegeg eare, (piXot, fiv^cac^&e de ^ovQtdog dXn^gf 
o(fQ av iy& ^eioo ^tQOzt '^IXiov, ^de YiQOViTiv 
«wrco povXevryiJi HOt fifiereQtig dX6xoi(Jiv, 

115 daifioaiv dQtiaac^at, vnooxi(^^^t ^ enarofi^ag. 
^Sig aQa (poovtjiTag dne^ij xoQv^aioXog^ExrooQ* 
dfiipt de fitv aipVQO, rvme ^al avxiva diQfia xeXaivov, 
avrv^, jj mfiarri ^iev dattidog 6fi(paXoia(Ttjg. — 
rXavKog i*, 'I^noXoxoto ndig, Hot Tvdiog vibg 

120 ig fiiaov dfiiporiQoov avviryv fiefiaoore fidxea&at» 
01 S* ore drj axedov r^aav in dXX^Xotatv iovreg, 
rov ^itQoreQog TtQogietite ^oijv dya-&6g ^JtOfA^drjg * 

Tig de av iaat, (pigtare, narad^vrjroov dv^Qoonoovg 
ov fsiv yaQ ffot' onoo^ita fidxrj evt KvdtaveiQri 

125 roftQtv ' draQ fiev vvv ye noXv ^Qopi^rjiiag aitdvroov 
a^ '&aQaet, or ifiov doXixoaHtov eyxog efietvag, 
dvari]voov de re naideg ifi^ fiivei dvrioooatv. 
el di rtg d^&avdrcov ye nar ovQavov eiX^Xov&ag, 
ovH av eyobye &edTatv iitovQaviotat fiaxoifirjv, 

150 ovde yicQ ovde jQvavrog viog, XQUteQog AvxooQyog, 
dfjv l^v, og Qa d-eotaiv inovQaviotatv iQt^ev 
og nore fiaivofiivoio ^toovvaoto rtd^^vag 
awe xar ^ydS^eov Nvarfiov' ai f afia naaat 
'd'va&Xa xctfiou xarixevav, vn dvSQOipovoto AvxiwQyov 

135 ^etvofievat ^ovnXrjyf Jtoowaog di ipoprj&etg 

dvae&* aXog xara xvfcce* Qirig f vitedi^aro xoXnijp 
detdtord* XQareQog yaQ ixerQOfiog dv^Qog ofioxX^, 
t^fHV'inetr'68vaavro^eolQeia0ovregf 110 . IAIAJ02 Z. 

nai pLiV xvqiXop id^ijxa K^ovov trai!?* ov^ oq* l^tt tiiP 

140 IjVf insl dd^avaxoiciv dnrix-^^^co naai S-eoiatv. 
ovd' av iym fiaxaQecai 'd^eoig i&iXoiiJH fiaxea^&au 
el di xls icai ^Qorwv, ol dQovQ^s HaQnov tdovaiv, 
acaov i&\ mg nev &acaov oXi&QOv neiQad"' ixtiat, 
Tov d* av&' 'I^nnoTioxoio ^Qogijvda Kpaidtiiog viog* 

146 TvdeiSij i^ieyd&v/jie, *ciri yeveyv iQeeiveig; 
otfi mQ qpvXXmv yeve^^ roi^de xal dvdQcav, 
q>vXXa xit fiiv x avefiog xafiadig x^^h aXXa di ^' vXij 
rr^Xe&oa^aa qivei • lctQog d' i^lyiyverai co^jy • 
&g dvdQoov yeveij i^fiev q)vei, iqS" anoX^yet. 

150 el d' i&iXeig xa« %avxa datjfievat' ocpQ* ev etd^g 
fjfieriQilv yeve^v, noXXol di fitv avdQeg laaatv* 
laTi noXig 'EqiVQij, fivx^ J^Qyeog inno^OToiOf 
ev&a de 2iav(pog laxev, o xiQdiazog yivez' dv^Q&v, 
2liav(pog AioXidfjg * 6 S* aQa FXavxov zixed^ vlov * 

155 amaQ FXavxog hntrev dfivfiova BeXXeQoqiovvriv ' 
T(p de ^601 xdXXog re Hoi r^voQiriv eQaxetvriv 
wtaaav. avxaQ ot IlQotxog xdx ifjt^aaro &vfJL^ * 
og Q ix d^fjtov SXaaaev, inet noXv qiiQzeQog rjev 
^Qyeiwv • Zevg yaQ ot v^o ax^mQco iddfiaaaev. 

160 T^ di yvvij IlQoizov i^fi^vazo, di' J^vzeta, 
xQvnzadiri qtXozrjrt fAiyiifievat * dXXa zov ovzt 
^etd'' dya&acpQOviovra, datqQOvd JBeXXeQoqovrtiv, 
fj de iljevaafjiivrj IIqoizov ^aatXtja ^Qogrjvda * 
J^ed^vairig, & IlQOtz*, rj xdxzave BeXXeQoqovrijv, 

165 og fi e&eXev qttXozrizt fjity^fisvat, ovx id^eXovari. 

*^Sig qidzo' zov de dvaxza x^Xog Xd^sv, olov axovaev* 
Tczetvat fiiv q dXietve, ae^daaazo yoQ zoye ftvpiM, 
ttifjtne di fjitv Avxitjvde, noQev d' oye aijfjtaza XvyQa, 
yQaxpag iv nivaxt nzvxz^ dvfioqd-OQa noXXa* 

170 deil^at d* ^vdyetv oi fitev&eQc^, oqQ dnoXaizo» 
avzoQ p^ Avxitjvds d-e&v vn dfjtvfiovi nofin^* 
dXX' ozs dijAvxiijv F^a, Soiv^&ov ze Qspvza, fAlAJOS rL 111 

' gtQOCpQOvmg fiif tTsv ava^ Av^ttig evQiitjg. 
iwtjfiaQ ^einoaSf xal ivvea ^ovg liQevaev • . ^ 

175. dXX' ore dij deaart^ iq)dvrj QododdxrvXog 'Hoogf 
xal T0T8 fjiiv iQteive, nai yree aijiia Idead^at, 
OyZVi Qci ot yafi^QoIo^aQa IlQohoio (peQono, 
avraQ eTieidfj a^ua xaxov naQedi^aro yafi^QOv, 
^Qm^ov fiiv Qa XlfiaiQav d[Aaifjiaxirrjv ixiXevaev 

180 neqtvifiev — rj 8" aQ itjv '&eTov yivog, ovd^ dv&QCO^oov • 
nQoa&e Xicov, o^id^ev de dQaHoav, fjiiaatj de xifiaiQa' 
deivqv dno^veiovaa nvQog fiivog aid^ofiivoto — 
xat T^y fxiv aaTi^ecpve, ^&e&v veQaeaai m&^aag, 
deweQOv av HoXvfioiai fiax^aaxo HvdaXifioiaiv * 

185 icaQTiavtjv di] xtjvye fJtdxtjv q)dro dvfievai dv^Qwv, 
TOTQirov av xari^iteqvev ^fia^ovag dvTiaveiQdg, 
TO) d' aQ* dveQXOfiivoo' nvtiivov doXov dXXov .vq)aivev ' 
HQivag ex Avxitjg evQeitjg q)mTag dQcatovg, 
elae Xoxov • toI S' ovti ndXiv olxovde viovTO • 

190 ndvTag yaQ naTineqivev dfivfjioov BeXXeQoqovTfig. 
, dXV 0T8 5// yiyvonane '&eov yovov ^vv iovTa, 
avTov fiiv MaT iQVTie, didov d^ oye ^&vyaTiQa tjv • 
dojite di ot Tifiyg §aaiXtjidog rifiiav ^aatig' 
xa« fiiv ot AvMoi Tifievog Tafiov, i^oxor dXXooVi - 

195 xaXov qiVTaXi^g xal dQOVQtjg, oqQa vifioiTO, 
^ d* eTexe TQia Tinva datqQOVi BeXXeQoqo^/T^, 
laavdQOv Tfi xaVlnnoXoxov xal Aaoddfieiav — 
Aaodafjueiri fjtev naQeXi^aTO fjitjTieTa Zevg' 
^ 8' iTetC dvTi^^eov JSaQnrjdova xc^XHOHOQvaT^v — - 

200 dXX* oTe dij ttal ueTvog dn^x^^'^^ ndai d^eoTait^^ 
fjToi 6 tid^ nediovTo AlXtjTov oJog dX&TOf 
ov dvfibv xaTidmv, indTOv dvd-QOonoov dXeeivoov. 
laavdQov di ot vtov JlQt]g aTog itoXifioio 
fiaQvdfjtevov \SoXvfioiai xaTinTave xvdaXifioiaiv * ' 

205 Ttjv de xoXooaafiivti ^f^vcrjynoff JlQTSfiig etiTOU • 

*InnoXoxog di fi iTMTBf xa* in Tov^qitjfAl yevia^^ar- ' Vv 112 IAIAJ02 Z. 

^ifinB bi fA ig TQoifji^f xcu fiot fjidXa noXX^ inivtllir, 
aUv dQiaxivtiVf xai vneiQOXov ifAfisrai aXXcoPf 
fiT]{^8 yivog natiQcnv aicxvvifiw, ol fiiy aQi<Ptot 

210 iv X ^Eq^VQfi iyivovto xal iv Avmtji evQsi^, 

xavr^g toi yevsijg ra mo! atfiatog ei;;|fOffai shai, 
^f^g qtaro* Y^^ijaev di ^ofjv aya^&og Jiofi^drigf 
iyxog fiiv xaxi^aril^ev ««J j^^ofJ novXv^oxeiQijy 
avxaQ fieiXixiotai ^QogtjviSia <xoifiiva Xacov 

215 ^H Qa vv fioi ieivog naTQWiog iaai naXaiog' 
OlvAg yaQ noxe diog dfAVfiova BeXXeQOCpovrt^v 
%eivi(f^ ivl fieyaQOicWj ieinoctv ijfiax' eQV^ag' 
oi di xal dXXtjXoiai ^oqov ^eiv^la xaXa. 
Olvevg fiiv J^anjTf^Qa didov g)oiVixi fpaeivoVs 

220 BeXXeQoqiovTfig di XQvaeov dinag dfiqnfwmXXov 
nai fiiv iymfLaxiXemov ioav^v ddfiaa' ifiotaiv. 
Thfdia y ov fiifivfjfiaf iitei fk m xvxdhv iovta 
naXXtqi% or iv ©fj^riaiv dntoXero Xaog Jlx^^^' 
rcp vvv aol fiiv iy^ ^eivog qiiXog ^QyeX fiiaac^ 

225 elfiif av S* iv jivaifi, oxe ftev xwv dfjfiov iHCoficu, 
iyxea S* dXX^Xcov dXedfied^a xal dt ofiiXoff, 
9toXXol fiiv yaQ ifiol TQCoeg uXettoi x imxovQOt^ 
ftreivetv, ov ite '&66g ye noQfif ital noaal fctxeico * 
ctoXXol V av aoi Jixo^^oiy ivatQifieVy ov fte dvv^at * 

230 revxea if dXXtjXotg inafiei^pofiev 6q)Qa xat otda 
yvwatv; ort ^etvot ^tarQmot evxofie^* eXvat, 
'^Slg OQa qKXiVfiaavre^ na^&^ Innoov dt^avref 
XeiQag r dXX^Xcov Xa^irtiVf nal marcoaavro. 
ivd-' avre rXavnc^ KQovidfig q)Qivag i^iXero Zevg^ 

235 og ^Qog Tvdeidfjv ^tofiifiea revxe afiet^ev, 
XQvaea xc^Xxeicovy ixarofi^oi iwea^oicov. -^ 

^ExrcoQ f &g Sxcudg re mXctg xai qifjyov txavev, 
dfiq}' oQa fiiv Tqoocov aXoxoi d-iov ffii dvyarQeg, 
etQOfievcu nouddg r€, xaaiyv^ovg re irag re^ 

240 xai maias' o f Inetra ^eoigevxea^at dtjoojei IJIAJ02 ri. 113 

^aaag «|e/f/^* ^oU^^i di H^qde icptjitTO, 

^XV ore dij Ilqiafioio dofiop nBQVAoXke wuMfs^^ 
laffTpff ai'd'ovc^iSi xervyiiiifov — avtaq if ai%t^ 
mfT^Korc' ipecap 'd'aXafioi ^earoZo Xt&otOf 

245 nXti<sioi aXXiiXcav dedfitifidvot * ir&a di naidif 
HOtfichfro IlQiafioio naqci fiPffO^^g iA.o%okaw» 
Tiovqafxiv f irsQOnd-ev ivofrioi Spdo^ei^ avXij^ 
ddden laav 'ciyeoi ^&aXafiot ^e&ro^ Xid^oiOp 
^Xtjcioi dXX^Xesv dedfjtrjfAipoi * h^&a ii yaf/^^^o^ 

250 HOifioSvTO IlQidfioio 'itaQ aldoitj^g dXo^omn -' 
iv&a oi ^moSwQog ivaffiii ijXv4^e fi^tjQf, 
Aaodiwfiv igayovaa, '&vyafQ&v eJdog dQ^ijV 
iv t' aQa oi q)v xeiQi^ inog r iq^ar, ix % ovofAA^ev* 
Tixvov, xinxe Xt^oov ^oXefMv ^QdGVv ^tXij^iO^d^ag ; 

255 ri fidXa dti reiQOvat dvgdwftot vhg Mx^i^* 

fiOQvdfievot mQi aaxv He V ivd^dde ^fto^ nvijpttv 
iXd^ovT, i^ atiQtig ^oXioi jdtt x^^^ d/»M%eiV4 
dXXa fiiv, oifQa tti toi fnXiti^ia oho¥ ifeivCWy^ 
oag aneiiSfj^g AtX ^axQt wu dlXotg d^a/parotiUv 

260 nQmxov igietxa di % axxo^ ovr/aeai, atm 9ti^9&tL 
dvdQt da xexfjttj&Ti f^ivo^ fjtiya oJvog 40^" 
d>g xvvti ttixfjttfxag, dfiivw a^hstv itg^tv^ 

T^v S* ^ftei^ex inetta fuyag xoQv^aioXo^^ExTCOQ * 
ft^ fiot oJvov detQS fieXiijpQikva, ftivvta /4$t% 

265 fjt^ fJt* dnoyvtiiiS^gf fniveog ^' dXnrig T6 XA&o^fim» 
X^Q<^t S* dviitrotctv jdti Xii^etv at^ona oJvovf 
a^ofjtcu* ovdi^tf iifrtf xeXatveipi^ KQOvimfi 
atfJiaTi xat Xv^&qe^ ^eitaXayf»ivo¥ eixtTiaif^ttt^ 
dXXit <rv fiev 9tQ0g fi^ov ^^tivaitjg dfsXeiiii 

270 iQXBo ijvv {hjieiSctVf doXXiifaaea yeQatccg' 
ttinXov f, ogxtg roi jfa^eWiiTa^ i^ fitiytaT^gf 
icTtv ivl fH^dQCfi xat tei noXh fpiXTonog ix4t^ 
Tov ^&ig A&fivalfig iiH yovvccatv ifixoptoto^ 
xcti oi v^oaxic&cu ivOxaiiena fiovg ivl fti^ 
Hiai. K 114 IAIAJ02 Z. 

275 fin^i fptearag, UqEvaifuv, at% iXeT^ffy 

acrv re iiai TQdoov dXoxovg x<ei vrj^jtia tinvay 
at HBV Tvdiog vlov dnoaxfi 'TLiov iQtjg, 
ayQiov aixfii]*c{iv, xQareQov fjt^<Tro)Qa cpo^oto, 
dXXa <Tv fiBv izQog vr^ov A^&tjvaiijg dyeXsitjg 

280 fgx^v ' eyoD 8e UdQiv fiexeXevGOfiai, oq)Qa xa7J(r<TC0f 
ai % eiyiXrj^G emovrog dxovifiev • ag xi oi av&i 
yaia xavot ! fiiya yaQ fiiv X)Xvfiiivog exQeq^e 'nijfjia 
TQCoai re xai TlQidfiqt fieyaX^roQi, toio re ctaiffiv, 
ei xeTvov ye tdoifii'iiaTeX'&6vr' Jiidog ehco, 

285 cpairiv xe (pQiv dxiQnov 6iCi>og exXeXad^iad^ai, 

Slg ttpad^' fi de fioXovaa norl fiiyaQ^, dfiqnnoXoiaiv 
x£X^€TO • ra\ d^ aQ^ doXXiaaav xara aarv yeQaidg, 
avxri d^ eg 'd-dXafiov Tiare^ijaaro mjmevra, 
If^' iadv ot niiiXot nafinoimXoi, tQya yvvaiHoov 

290 2i^ovtmv, rag avrog AXil^avdQog-d-eoeibrig 
fjyaye 2iboviriO-ev, eiiinXmg evQia n6vrov, 
rrjv odov, ^v 'EXivijv ^bq dvrjyayev evnariQSiav, 
roov ev deiQaviivrj *Exdpri qi^e dcoQOV ^d^rivYj^, 
og ndXXiarog eriv izoimXpiaaiv i^de fiiyiarog, 

295 darfjQ d* wg dniXafiizev exeiro de veiarog dXXoyv, 
pij y livai, noXXai di fiereaaevovro yeQaiai, 

u4l If ore vrjov txavov A^&rjvijg iv noXei axQTi, 
rfiai 'd'VQag (St^e Geavm xaXXtnaQriog, 
Kiaarjtg, aXoxog ^vrr^voQog innoddfjioto • 

300 rrjv yaQ TQOoeg ed^rjxav A^&rjvaitjg iiQetav, 
ai S* oXoXvy^ ndaat ^d^rjvri x^^^S dviaxov, 
fl f aQa ninXov eXovaa Qeavoo xaXXtndQijog, 
'&rjxev A&rjvairjg int yovvaatv i^xofioto • 
evxofjtivrj d[ fJQaro jdiog xovqtj fieydXoio' 

305 Ilorvt Jt&rjvaiij, eQvainroXt, dta 'd'edooV9 
a^ov drj eyxog ^tofji^deog,i^de Kot avrov 
nQtjvia tog neaietv JSxatoov nQonaQOf&e nvXaoov 
oqQa roi avrixa vvv dvomidsxa ^ovg ivt vrjco, lAlAJOS FL J15 

tiviq, ^xdisragf leQBViTOiieVf at % iXefi<5rj^q 

310 «(TTv %e xaJ r^oJo)!' aXoiovq x«J yjjirta rexva. 

^i^g ecpar eviofievri • dviveve de IlaXXag Jl&^vri. 
&$ al fiiv Q evxovfco /^iog xovQfi fjieyaXoio • 
'^ExzooQ ds <KQog dwfiaz AXe^dvdQOto ^e^^xei 
HaXdy rd Q avtog i^evl^e avv dvdQdaiv, o« tot' aQtaroi 

315 l^aav, ivl TQoirj iQi^ciXaxi riytzoveg avdQeg • 
01 ol iitoiriaav '&dXafjiov nai doofjia xal avXi^v, 
iyyv&i ve UQidfAOio aal^^EnTOQog, iv noXei dxQij. 
iv'&' '^ExrcoQ eigrjXd-e Ju cpiXog • iv d' aQa x^'^* 
SyX^S ix evdexdnijx^ ' ndQOi&e da XdfineTO dovQog 

3210 c^ixM Xf^Xneirj, neQi 8i ;f(>i!<TfiOff &ie iiOQXtjg. 

Tov d^ evQ* iv d'aXdficp ^eQixaXXia xevxe eitovra, 
danida xai 'd'€OQrjxa xai dyxvXa to^' ag^ocDf^Ta' 
AQyeii^ d' 'EXivri fiet' aQa dfiooyai yvvat^lv 
rjaro, xal dfiqnnoXoiai mQixXvrd eQya xiXevev. 

325 tov If ^Exx(OQ veixeaaev i8wv aiaxQoig inieaatv • 
^aifiovi, ov fiev xaXd xoXov %6v8' iv&eo &vfico. 
Xaoi fjtlv cp&ivv&ovai, TieQt nroXiv awrv te reixog 
fiaQvdfievof aio ^ eivex dvt^ ze iiroXefiog re 
aarv roS^ dficptdi^r^e • av 8" av fiaxiooLio xai aXXo^i 

330 et Tiva nov fie&iivra i8oig arvyeQOV noXifioio, 
dXV ava, fiii rdxot darv nvQog 8i]toio &iQt]rai. 

Tov 8* avre iiQogiemev AXil^av8Qog d'eoei8^g* 
ExroQ • inei fie xaT* alaav iveixeaag, ov8' v^iteQ aJaav, 
rovvexa roi iQico • av 8e avv&eo, xai fiev dxovaov • 

335 ovToc iyoo Tqcocov roaaov xoXw, ov8e vefiiaaei, ^ 
rifiriv iv S-aXdficp, e&eXov 8' dxei ^QorQama&at. 
vvv 8i fAe TcaQemova' dXo^og fJiaXaxogg imeOaiv, 
ooQfiria' ig ^oXefiov : 8oxiei 8i fioi w8e xal avr^ 
Xwlov eaaeq&ai • vixtj 8' inafAei^erai av8Qag* 

340 alX aye vvv inifieivov, AQrfia revxea 8vw* 
f] t^', iyw 8e fiireifii • xixriaea&ai 8i a' otw. 

Slg cpdro* rov 8' ovri ^Qogicpri xoQV&aioXog^^ExrwQ. 

K 2 ■ 116 lAlAJOS Z. 

KQf f *Elevti fiv&om itQo^vda fUtXtxioi<Tip* 
JdeQ ifiBiOj KV9og inoMOfiri%avov, 6xQVod<y(fijfff 

345 ms fA oqieX' fjfiari rt^, ore fu ^Qcoror vtxe f^^ti^Q, 
oiXBa&ai itQOipiQOvoa itaxij avifAOto '&vBkXa 
etg OQog, ^ eig xvfta itoXvqiXoic^oio d^aXdcatig' 
ip&a fie HVfi dnoBQae, ^&Qog rdde eQya yevBa&oi. 
avraQ iitel tdde / code ^eol xaxa texfi^^Qavto, 

350 dpdQog Ineit aqieXXov dfieivovog ehat axoittg^ 
og ^dfj VBfieciv te xai ataxea noXX^ dv&Qdmmv, 
tovto^ S" ovt aQ vvv qiQBVBg efinedotf ovr' a^' oittaaci 
eaoovzat' rco xcti fiiv inavQ^aea^at dca>. 
dXX' aye vvv eigBX&et xat e^eo taii* im diq)Qcpf 

355 ddeQ, inei ae fJtdXtara ^ovog q)QBvag dfjtq)i^B§fixev 
etvBx ifieto xwog xat ^le^dvdQOv evex art^g * 
otatv int Zevg 'O^xe xaxov fjtoQov, Ag xou omaae» 
dvd-Qcoitotat neXdfie^d'* doidtfiot iaaofiivotaiv, 

Tijv f ^fiei§et enetta fiiyag xoQvd^aioXog ^ExtotQ * 

360 fAff fie xd&tCi ^EXivfi, qitXiovod kbq * ovl^i fie neiaetg. 
i]dtj ydQ fjLOt &vfihg iitiaavtAtf Sq)Q* inafnvvci 
TQ(OBaa% o1 fiiy ifieio no-&^ diteov^og ixovifiv 
dXXa av/ oQw&t to^tov, i^etyia^&co di xcu aitogf 
oig xev ifi ivroa^&ev noXtog xcitaftdQifhj iovta, 

365 xat yitQ iy&v oTxovlf i^tXevaofiaif SqfQa tdmfiat 
oixijag aXoxov te qiXfjv xai v^Hto^ vtift 
ov ydQ t old\ 61 itt aqiv vitStQonog t^fiat avti^, 
^ ^9tf fjt\,vnh x^Q^^ '^fio* dafjioctfatv JixtM.^« 
^^g OQa ^cttviidag diti^t^ xaQvdi^tioXog "^Ettt^Q, 

370 aJxpa f inet0* ixave dOfiovg evvatetdaftagf 

ovf evQ^' udviQOftdx^ XevxcoXevov iv fieydQot(ftV' 
dXX* ^ye ^ natlii xtLt dfix^tnoXc^ eiimnX^ 
nvQyc^ iq^eav^xet fOMad te fivQOfiivtj te. 
' '^ExtoaQ S" mg oix ivSov dfivfiova tixfiev axoitttf 

375 iattf in ovdof iAvj fneta de dfion^atv ietmv* 

Ei d\ aye fioti dfAC9aif vrifieQtia fjivd^/fiaaOt* IJIAJOS FL 117 

9trj i^fi MvS^fiaifj XiVHcolefog in fiBfaQOiOf 
^fi nt^ ig yaXooiv, ^ Bivatiqw evninXeoVf 
•^ ig ^&iivaiijg i^oixexcUf ir&a neq aXXat . 

380 Tq(aa\ ivnXoKapiop demiv &eop tXaoHovtai; 

Tov S* avT OTQtjQij rafAtfj nQog fivd^ov iemev* 
^ExvoQ, iitel fiaX' avoryag aXriiyid fiv^riaacd^ai* 
ovre nrj ig yaXowv, ovr eivaxiQdov evitifcXoov, 
ovv ig JtS-tjvaitjg H^oixerai, iv^a iteQ aXXai 

3S5 TQiXiCU ivnXoMifiov 6eivijv ^&eov iXatfHOvrai - 
dXX^ im TivQ^fov i^ti fiiyav 'IXiov, ovvex axovtsev 
reiQea^&ai TQciag, fiiya de HQarog ehak ^fcu&v. 
fl fuv dii itQog teZxog imiyofAivti dtpixaveit 
f/taivofMvy elxvta' qiiQei f ofia natda riS^vff, 

SdO ^H Qa ywff xafiii^ * 6 ^ dnidtrvto dmfiarog "EmwQt 
ttjv avx^v odov avtigf ivHxifiifag xax dyviag. 
ev%e nvXag tKav$f dieQXOfiivO^ fiiya aaxv, 
£Kcudg -> vy yoQ ifieXXe die^ifievai mdiovde -^ 
iv'&' ciXoxog noXvdeoQog ivavti^ t^X^&e 0iovca$ 

395 MvdQOfiixfi, dvydrijQ fieyaX^rOQog ^Hetloovog, 
'HericoVf og Svaiev vno nXdxop ifXfjiffc^f 
Qififi ^TnonXaHifi, ^^^^<^ avdQifffftv dvdaam' 
TOvneQ Ajf '&vydttfQ ixe€^ "EntOQi x^XHOHOQtvafyw 
^ oi iiiut i^vtffa^ dfia ^ dfAtpiKoXag lUif avtp 

400 ndif im HoXnc^ ixova* dtaXdqfQova, v^mov aitcogf 
*Et(tOQidr^ dyaittjtov, dXiyxiov dtJtiQi naX^i' 
tov Q ExtcoQ xaXieaxe 2xafidvdQi,ov, avtaQ oi SkXo^ 
Aatvdvaxt' olog yaQ eQveto '^lXiov "ExtcoQ^ 
ijtoi 6 fiiv fieidtijaev idoov ig aicuda auxm^* 

40S AvdQOfidxtf di ot iyx* naQiatwco danQivxiw^a^ 
Sv V OQa ot ^ X^Q^* '^^ ^' i(fws., Ik t dvifia^ev * 
Jcufiovie, qy^iaei ae to aov fiivog* avlf iXsaiQeig 
ncudd ti Vffni»x0v, xci ifi dfifAOQOv, ^ ^dx» X^Q^f- 
aev iaofAai* td^a ydg ae xatatitaviovaiv Jixiouoig 

410 jidvteg ifo^fitj^ivteg* iftol di xe xtQtiov cS}^ IIS lAlA^OS Z. 

cev dqfafiaQroviJri, x-&ofa dvfievai * ov yaq It aXXti 
itrrai d^aJMOOQTjf inel av cvye norfiov imcnrigf 
akX^ axe — ovbe fioi iaxi ^azyQ xal noma fifjrtjQ. 
ijroi yoQ fiaxBQ' dfiov dninxave diog Axi^Xevgf 

415 ix de noXiv negaev KiXixmv evvaiezdwaaVy 
O^^tjv vtpinvXov ' xaza d' ixxavev ^Hexioova, 
ov8e fiiv i^evaQi^e' ce^daaaro yoQ xoye Svfi^' 
dXX' aQa fiiv xareHtje avv evreai daidakeoiaiVf 
iy5' i<jii aijfA l^eev • mQi 8e nveXeag i(pv%evaav 

420 NvfKpa^ oQeaziddeg, xovQai Jiog alyio%oio. 
01 8i fioi inrd xaaiyvtiroi eaav iv fieydQoiaiVf 
ot fiev ndvreg ic^ xiov tjfiaTi ^Xdog eiaco * 
^dvrag yaQ xard^eqjve noddQxtjg diog ^xiXXevgf 
povaiv i^ji etkmodeaai xa\ oQyevv^g oteaaiv» 

425 fit^eQa 8\ ^ ^aaiXevev vnb IJXdxo^ vXtieaari^ 
%tiv ine\ OLQ 8evQ' fjyay afi aXXoiai xredzeaaiVf 
a\p oye Tiyy dmXvaef Xa^oav' dmQeiai aitoiva* 
narQog S* iv fAeydQoiai ^dX' ^Qrefng loxeaiQa, 
^ExTOQf droQ av fioi iaai narijQ xa\ ctorvia fi^r^Qf 

430 tj8e xaaiyvtjrogy av 8e fioi d^aXeQog naQaxoirtjg. 
dXX* aye vvv iXeaiQe, xa\ avrov fiifAV in\ nvQyt^f 
fiif naX^ OQqavixov 'O-^rig, XVQV^ *^* yvvatxa • 
Xaov 8e ar^aov ^aQ^ iQiveov, ev&a fidXiara 
afi§ar6g iari noXig, xa\ im8QOfiov e^Xero reixog* 

435 rQig yaQ ryy^ iXd^ovreg ineiQi^aavd'* oi oQiaroif 
dfi(p Aiavre 8va) xa\ dyaxXvrov *I8ofievijaf 
^8' dfiqt^ JirQei8ag xou Tv8eog aXxifiov vlov' 
iq notf rig agnv ev^ane 'd'eoitQonioov ev ei8wgf 
^ w TMuavroiv -dvfAog inorQvvei xa\ dvdyei» 

440 Ti^v S* avre itQogeeme fieyag xoQvd-aioXog ExrmQ • 
fl xa\ ifioi rd8e ndvra fieXeif yvvai • dXXd fidV alvwg 
al8iofiai TQOJag xa\ TQcod8ag iXxeaimnXovgf 
at xe^ xaxog mg, voaipiv dXvaxd^oo noXifioio * 
ov8i fia ^fAog avoiyeVf ine\ fid^ov Jififievai, iaOXog lAlAJOS FL lld 

445 ateiy nai ^QHoroKn fiera TQmam (jtaxBff^aif 
dqrifuvog naxqog t€ fiiya nXsog tfi^ ifiov avvov, 
Bv yaq iym rods olda }(axa qiQSva nal xara d-vfiov ' 
iccerai JifiaQ, or av noT oXfhXri "iXiog Jf 17, 
xai nQiafiog xal Xabg ivfifisXioi IlQiafioio. 

450 dXV ov fioi Tq€ooov toaaov fjiaXsi aXyog oniaaoi), 
ovr avrijg 'EHa^t^g, ovxe IlQidfjioto dvaxxogf 
ovre Haaiyvfjreov, oiicev noXeeg re xal iad^Xol 
iv Hovi^at neaoiev vn dvdqdai dvgfjieveeaaiVf 
oaaov ael\ otc niv rig ^xaimv xaXitoxiromxtv 

455 daxQVoeaaav dyfjratf iXeiy&eqov fffiaQ d^ovqag ' 
xat xev iv J^qyei iovaa, nqog dXXt^g iazov vfpaivoigf 
xai xev vd(x>Q g^oQsoig Meaaf^tdog ^ 'TmQeit^g, 
noXX' dexa^ofjievt^y xQareq^ d' iitixeiaer dvdyxfj * 
xai nore rig eiitrjaiv, idwv xard ddxQV xeovaav • 

460 ^ExroQog fjde yvvi^, og dQioreieaxe fjtdxea^&ai 
Tqcocov mnoSdfioov, ore *^IXiov dfiqiefidxovro. 
&g nori rig iqiei * aol d' av viov eaaerai dXyog 
%fire'i roiovd^ dvdqog, dfivveiv dovXiov tjfJiaQ. 
dXXd (le red^vfiwra ^fvriy xara yaia xaXvitroif 

465 icQiv y eri a^g re ^orjg aov •&" sXxfjd^fioto ^v&sa&OL 
fig etnoov ov natdog oqi^aro (paidtfiog ^'ExrooQ. 
axf) S* natg nqog xoXiiov iv^covoio rtd^^vfjg 
ixXiv&fj tdxooVf narqog cpiXov o^iptv drvx&sig, 
rotQ^fjaag xf^Xxov r rfis Xocpov inittoxairfjVf 

470 detvov dit dxQordrfjg xoQv&og vsvovra vo^aag* 
ix S* iyiXaaae nar^Q rs qiiXog xai <x6rvta fiiirriQ. 
avrix dno xqarog xoqv&' siXsro (faidtfiog ^ExrosQf 
xat rfjv fjtev xari^&fjxsv im x^O^ovl ita fiq^avoooaav • 
avraq oy ov q)iXov viov inei xvae, itfjXi re jff^fftVj 

475 ehtev iftev^dfjtevog Jttr dXXotaiv re '&eotatv* 

Zevy aXXoi re &eoi, dore drj xal rovde ysvia&at 
itaid ifjtov, d)g xou iyco nsQ, dQt^Qsma Tqoosaatv, 
mde ^iriv r dya&ov, xcei 'IXiov J(jpt dvdaaetv[ 120 IAIAJ02 Z. 

nai nori rig etny^h ^atQog f o/« noXkop dfieimvl 

480 iit noUfAOV dviovxa' qftQOi d' ivaqa ^QOtoevTOf 
xzeivag dijiov avdQa, X^^^V ^^ ^Qeva fi^TtjQ. 
"i^tf elndfv dXoxoio (pihf^g iv x^Q<fiv e^&f^xev 
naiS eov ij d' UQa fiiv xtjddel' dei^ato ttoXiicpf 
SaxQvoev yeXdcaca. ^ocig d' iXitice voiicag^ 

4S5 x^^Qi ti fiiv xaziQe^evy enog t e<pat\ ex t ovofiaCev* 
daifiovitjf f/tf; fioi ti, Xii]V dnaxi^o ^&vfi^l 
ov yaQ %ig fi vneQ aJcav dvriQ J^idi nQOidxpei* 
fioXQav f ovrivd (fijfii m(jpvyfAivov ififMvai dvbQ&v^ 
ov nanov, ovde fuv ic^Xov, in^v xanQmxa yivr^rou, 

490 dXX' eig oJho^ lovCa xd c avxr^g eQya xofit^Cf 
lcrov T i^Xaadrijv te^ xcu dfiipi^oXoici xiXeve 
iQyov inoixec&ak* noXefiog d' ardQecci fieXi^cei^ 
ndciv, ifiol de fAoXictaf tol 'iXicjf iyyeydactv, 
^Slg aQa qtonv^cag xoqv{F etXexo (paidifiog^ExxmQ 

495 i:zizovQi,v * aXoxog de (fitXtf oJnovde ^e^^xet 

ivtQO^aXi^ofAivfjy d^aXeQov xara ddxQv xiovca. 
ai^pa f eneid'* Ixave dofiovg evpalerdovrag 
^ExjQQog dvdQO(p6voio* xiX^^caro f evdo^i noXXag 
dfKfinoXovgf zyciv di ySov ndc^civ ivioQcev, 

500 al fiev iri ^ooov yoov^^EmoQa qi ivl ooca»* 
ov ydQ fuv et e(pavro vnotQO^ov in noXifiOia 
V^ec&aif nQ0(fvy6vra fkivog xoi x^^Q(^9 Jix^^^* 

Ovde ndQig d^dvvev iv infftjXotCi d6fA0ictv* 
dXX' oys inel Horidv HXvzd revxeaf ^oixiXa x^^Xnipf 

505 cevat' imtr dvd acxv, nocl HQamvotci ^enotd^dog. 
dg S* ote tig ctatog ikgro^, dttoiTt^cag inl (pdtv^ 
deCfAOv dnoQQ^^ag '&eirj n^ioio XQoaivmv, 
^uod^dtg Xovec&at ivQ^etog notafiotOf 
Kvdtooov* tnffov de ttaQt^ ix^h dfKfl di /ouTai 

510 SfAOig dtccovtai^ o f dyXairj^pt nenotd^dgf 

Qi^a i yovva (piQei futd t if^&^a ttai vofiov htnmv* 
&g viog I^tdfioto UdQtg icAro Jkqydjidt^ aftQtig lAlA/IOS VL 121 

TiayxaXofXiVi taxses ^« ^odeg ^iqov* ahpa f lneira 
iiS^ExroQa 8Top IrsriiBP ddeXcpeSfy evx Slq IfieXXer 
cxQsyfea^&^ in X^Q^St o&t ^ ooQi^e ywaixL 
%ov ^QOxBQog nQogiemep AXi^ardQog ^&eoeid^g* 

'HSsi*, rj fiaXa i^ ce xal iaav/Jievov xaxeQVHWf 
dij&vvwvy ovd* JiXd^ov ivaiaifiov, d>g ixiXeveg, 
520 Tov d' anafi£i§6^evog ^Qogitpti HOQV^&aioXog^EnxcoQ * 
daifi6vi\ ovx &v vig vot dv^Qf og ivaiaifiog etri^ 
eQyov dxifiiiaeie fiaxi^g^ ine\ aXnifiog icai' 
dXXa ixatv fMd^ieig xe 3uu oin i&iXetg* xo d* ifiov x^q 
axwrai ev &vfi€^j o&' vneQ isidti^ at^fffi tlMova» 
625 ^Qog TQOiicoVi oi Ixovci ^oXvv gt&voveiveka tfeto. 

dXX' iofiev xa d* oma&ev dQeac6fie&*voJi%e^o&i Zevg 
9(0279 iitovQavioiCi &eoig aiwy 4 f v4 fnj ctrV 
7iQ7]t^Qa GXfiGacd^.ai iXei&SQov i¥ fAsydQOitnv, 
in TQoifjg iXaaavxag ivHVijfiiSag,Jixoiioig. iim. I A I A A O 2 H. AchiTos, aeqaii adlmc sea prosperia armis certantes, urgent 
Hector et Parii, ia proelium reTer»i (1-16): quod ut tandem 
dtrlmatur, de Mineryae et Apollinis consilio, Heienique suasiiy 
fortissimua quiaqae ab Hectore ad pugnam singtdareui provo^ 
catur (17-91). Menelaum, qui ae alacrem ostendit, ceteris cun- 
ctantibns, deterret Agamemno (93 - 123] ; mox, a Nestore in- 
stigati, surgunt ad dimicandum noyem heroes, ex quibus sortis 
eyentus designat Aiacem Telamonium (i23-2o5). Congre- 
diunturHector et Aiax, acriterque depugnant, doae,c sub noctem, 
viribus pares, datis inyicem mimeribus, discedunt (206-312]. 
In epulis publicis Nestor censet corpora caesorum sepelienda 
et castra munienda : in Troianorum eoncione Antenori, pacis et 
Helenae cum opibus restituendae auctori, respondet Paris, niUil 
se praeter opes, sed eas propriis adiectis, redditurum(3i3-364]. 
Ulud responsum altero die Priamus ad Achivos perferri, atquc, 
ut Troianorum quoqne corpora crementur, inducias iniri iubet 
(565 - 420]. Post haec sepulturam curant utrique snorum, si- 
mul Achivi nayalia sua maro fossaque cingunt; quae operaNe- 
ptunus inter deos non sine indignatione miratur (421 - 464). 
Goenaa nox sequitor minax tonitribus (465 - 482). 

^ExzoQog xai jl^tlavvog fiovofiaxia» 
Nexgoiv avaiQeaig. 

iig dnm mXioop i^iffffvro qnudifiog^^ExTODQ' 
r<p d' afA JlXil^aif^qog m ddsXtpeog' h f a^a dvfiA 
dfiq)6reQ0i fiifiaaav noXsfii^BiP t^ds fiaxsc^ai. 
(hg di d-sog pavrriinp isXdofiipomp idooHSP 
5 ovQOPf iiti^p xsHafioo0ip iv^icttjg iXdryaiP 
itoprop iXavvoprsg^ xafiartp If vno yvia XiXvptai* 
wg oQa reo TQWsaaiP isXdofiipoiifi apap^rtiP. 

*Ep&' sXixriPy 6 fjisp vlop ^QtfiO^ooio apanrogf 
J^QP^ paierdopra Mspiff&ioPy op xoQVP^rtig 
10 ysipar JlQtit&oog nal 0iXofiidovoa ^oSitig' lAlAidOS Vff. 123 

avfiv vno tfxBijpaprig evxalHov, XiiaB di yvta, 

riLavitog ff *InnoX6xoio naigy Avhicov dyog aviq&ff 

*I(fivoov piXB dovQi xara XQareQijv vafiivtiVf 
15 ^B^uidiiVf tnnoov inidXfisvov tixBtdooVf 

ifiov • 6 V B^ tnnoov ;f afeadi^ ^reVe, Xvvro de yvta, 
Tovg f (hg ovv ivotjaB ^ea yXavxoomg ^d^^vtjf 

JtQyeiovg oXixovrag ivl XQarsQy v(T(iiv^f 

fifj Qa %ar OvXv\moiO xaQt^voov dt^affa 
20 ''iXtov eig teQ^v. r^ S* dvriog &Qwr AnoXXooVf- 

neQydfAOv ix xaridoov, TQCoe<f6t de ^ovXero vixtiv * 

dXXriXo%Gi ie rcoye cwavread^rj^ naQa (prjycp. 

rfjv ^QoreQog itQogiemev ava%f Jiog vtogy ^iroXXoov * 
Tinre cv d' av iieiiavXa, jdLog '&vyareQ fieydXoiOf 
25 ^X^&eg dn OvXvfinoiOf fiiyag di tse ^&vfiog dvrjxBv$ 

II tva d^ ^avaoTai fidxrjg ireQaXxia vixtjv 

i^g; iitel ovri Tqwo^ dnoXXvfiivovg iXeaiQetg, 

dXX' et fioi ri m^&oiOf ro xev noXv xiqdiov etti * 

vvv fiev navisoofiev noXefiov xal dtjtorijra 
30 atifieQov vareQOv avre fiaxti<sovr\ etgoxe rixfmg 

*IXiov evQOOiJtv • inei &g cpiXov InXero dvfio) 

vfttv d^&avdrticif dtanQa&ieiv rods aarv, 

Tov S* avre nQogietne •&ed yXavxomtg Md-^vtf 

00 f Bcroo, 'ExdeQye * rd yaQ cpQoviovaa xal avrij 
35 1^X^01^ dn OvXvfiiToto fierd TQOoag xcu u^jroeeov^. 

dXX* ayBy nmg fiifiovag noXefiov xaranav<rifiev dvdQWv; 
T^v f avre nQogietnsv ava^, Jtog vtog, AnoXXoov • 

^ExroQog OQOoofiev xQareQov fiivog tnnoddftoto, 

^v rivd nov Javam nQoxaXiaaerat, oi^d-ev ohg 
40 dvrifitov fiaxiaaa^&at iv alv^ dtjTorijrtf 

ot di X dyaaadfjtevot xc^Xxoxvtjfitdeg Jtxatol 

ohv htOQaetav noXefki^etv^ExroQt dico. 
*Sig e(par ' oif dnt&tjaB &ed yXoovxSntg Jt&i^vtj. 

rSv f '^EXevogf JjQtdfioto cpiXog natgf avv&ero 'dvfi^ 

L 2 cxij di ifOQ' ^EnxB^* ItoPf wu fiit ^f^^fA^fOf hmiP* 

^EutOi^f vU IlQiafioiOi JitfiiixiP d%iXotPt€t 
^ Qupv iAo!ti vi^oio; naaiypiiTOg di xoi Bifw 
aXlovg fjiiv nad^KSop TQwag hui «nenra^ ^xi^iovg, 

50 amog di 9rQ0HdXea<xai Jixamp ogz^ aQUJxog^ 
dprifitop fiaxiaaad^ai ip aipy dtiht^xi' 
ov ydg nm zoi fioiQa ^apsip nal notfiop i^ta^HP. 
&g ydq iywp on dxovaa 'd'smv aisiyBPetdoop, 
V2^ iqiw^^ * 'j?xroo^ i* av%* ixdQij fii'^, fiMop dxovamtc, 

55 xai Q^ ig fAiaaop tnp, TQoom dpisQys (pdXayyagy 
fiiaaov &ovQog iXtop * zol d* IdQvp&ijaap anaiPtsg* 
Kad d* JlyafiifA»4»p eloBP ivHP^fudag Mxaiovg, 
ndd f aQ ^^iffiaifi t« hcu oQpfQOTO^og ^vokXfDP 
i^ia&rfPr OQPiai/p ioiTiifuag, aiyvnuiiaw,, 

60 (ffiyoy iq)* v%p9fXy: itatQog Jio^ alyiox^oiOf 

dpd()dai teqmifispo^' t&pdi atiy^ stato miHPmt 
damoi Hal HOQi^^eaai nal ifx^ai neqiQiHwm^ 
olq de ZeopvQom' ixjBvazo no^rto»/ Sm 9^'$» 
OQPVfUPOia pioPpf^eXduei d«. ta iCotftog ia' avtqg * 

65 toTai uQa atixag. ««m^ Jlxa^£p ra TQma» %s 
ip mdicp * "EmcnQr difM%' dfjiqiotii^ia^p huu»* 
KikXvxi fiimr^ TQ&sg^HOi ivxp^fudeg Jtxataif, 
oqQ* eUicOf zdkfnMi^fiQg, «m at^i&eaoik HsXBvei* 
oQHia fMP KQouiti0, iipiivyog ovm. itiXsaaep^ 

70 dXXd Hand qi^insp tsitfiaiQetmk ifS^otiQomff 
elgoHev ^ vfieAg TQoiiiv t£mQf}^o» SXtfte^ 
^ avtol noQd v^al iufiimkta mntoaoQOiaip» 
vfup fuv yoQ iaaw d^um^fig Ua^axamv 
tmp pvp optipa ^fiAg iffoi fiMXfi(Smai&a^ dipooyeh 

75 devQ^ erd) ix ndptomt nQOfj^gJfJkfUPai^EHtOQi Sie^. 
mde 9e fiv&iofMtf^ZMvg Ifiififk mmoQtVQog iatok* 
ei fup HiP if/ii xwog iXfi tapa^Hei X(*>^^t 
tMvxsa ^^aag^ ^pe^toa noiXag im r^ag» IAIAJ02 r/L m 

80 TQmss xal TQtomp alt>xoi XeXci^m^i #ai«o#vce, 
gl bi % iyii Toy «loo, deoi/ t^fi juot «S)^? jtm^lm^f 

%ai xQBfAota «^joore vr^ov AniXhmvof &(«ef«iO<* 
%ov di 4fiKW inl viiae imci^fAOvs anodtifm^ 
85 o(pQa 8 TaQXvceaci -xaQ^xofioeovTes JtfOkoi, 
CfiiJta TB ot ;^(»<rei' <mt nXarst 'ESikfjg<mvvc^* 
Kai itOTi rig etntiat nai otpiyopoiv av9'-QsmofVf 
vrli noXvvXi]^ nkicov in^i omma w&vrov* 
dvdQog fisv rods &jjfia ^raZtet xwravt^^ifiat^, 
90 ov ciOT dQiCTSVoyra XfariTCTavB fpatlii;fiLOg'Em^Q. 
&g nori Tig iQiei * to f iftov 'TAiog ^elmoT' 4kihm< 

^Sig lg)a&^' ot f aQa navTeg dweiv iyivovTO cimnti' 
aidea'&ev fiev dvi^vacdui, 'deXcav d' tmodix^ai, 
oxpi de dy MeviXaog dviaraTO, xai fierisiiteVf 
95 veinei oveidi^oov, ^iya de CTevaxi^eTO dvfjito • 

"^iQ fioif d^HXfjrrJQeg, ^'^aitdeg, ovniT Jixafoil 
fj fiev dij Xw^rj Tada y iaaeTai aivo&ev alvoog^ 
el firi ttg davamv vvv^EKTOQog dvriog elctv^ 
dXX* vfiHg fiev navreg vScoq nal yaXa yivotc&tf 
100 iqfievoi ovd^iIxaaTOi drcriQioi, dKXeig avrmg' 
T<jl^8 y iym avTog '&coQf}^oftai • cwraQ vneQ&ev 
vixrjgneiQaT Ixovrai iv d&avaTOict ^eoXciv. 

Sig oQa ijpcovriaag HaTedv.aaTO revxea ttaXa, 
Svd^a xi TOi, MeviXae, ipavrj ^ioTOiO TeTjBvrrj 
105 "ExTOQog iv ataXdfAfiaiv • «urrf not» fpiQref9$ ijev* 
eifirj dvai^avTeg eXov paaiXtjeg Jf;fat<Si'' 
avTog T ATQeidrjg, eiQvxQ^v ^yafiSftimv, 
de%iTeQrig eXe xeiQog, 4nog t «igp«T, in T^ ovofia^ev 
JlqiQaiveig, MevfXae JiotQe^pig " oiSi ri ae XQV 
110 TavTTig dqtQoavvrjg' dva ^ taxeOa xfj^Oftevog ne^* 
firjd' i^eV «I tQibog aev d^eivon ^cor} fndj^e^^&aif 
'E^TOQt JlQtafii^, TOVTB atvfiowfi x«l aXloi^ \- 126 lAlAJOS H. 

iQQif* difripoXijaah oneq cio itoXXop dfieircor, 

115 dXXa av filv vvv tCev, loiv fiera l&pos iraiQdov 
tovxcp di nqofAov SXXov dvaat^aovaip J^jj^aio/. 
etneQ ddeitjs f iaxl, Hoi el /Jtod-ov ecx* dHOQfjtogg 
iptjfii fiiv danaaimg yow xdfi^peipf al ne qwyriaiv 
dijtov <x noXifioio koI aipijg dTjToT^og. 

120 *S^g einatp na^imi^ev d^eXapetov ^qivag ^Q<»g^ 
ataifia auQemwv * 6 d* imi^&exo * xov fiiv eneita 
yff^oisvvot d-eQaitovreg dn mfimv revxe* eXorco. 
NictODQ d* Jtqyeioiciv dviaxaxOf %ai fiexiemev * 
^Sl nonoil tj fiiya mvd^og Jlxctuda yalav txavei' 

125 ^ x« fiiy otfico^eie yeQooVf InntiXaTa IltjXevgf 
ia^Xog MvQfiidovoov ^ovXtjqiOQog tilf dyoQtjT^gf 
og noxi fi eiQOfievog fiiy ey^^eev qi ev\ otHo^^ 
^tdvtoov ^Qyeioov eQioov yevetjv ve xohov xe. 
rovg vvv el nrooacovrag ixp "Ehxoqi ndvxag dMvaai^ 

130 noXXd xev dd^avdxoici (piXag dva x^tQag delQai, 
Svfiov dno fieXioov dvvai dofiov Jl'C8og etaoo. 
ai yaQ, Zev re itdreQ xa2 Jldnivaifi xai J^iioXXov^ 
^P^yfif d)g or en ooxv^ock) KeXadovrt fidxovxo 
dyQOfievoi IlvXioi re xa! Jlotiddeg iyxeaifiooQOh 

135 0eidg naQ reixeamv, 'laQdavov dfiqtl Qie&Qa. 
roTai d' 'EQev&aXioov nQOfiog t(TraTo, laod^eog (poogt 
T€v;fc* exoov oofioiaiv ^Qtjid^ooio dvaxrog^ 
diov ^Qtfid^oov, rov inixXtjaiv ttOQvv^rtiv 
avdQeg niHXtiaHOv, naXXi^oovoi re yvvaiHegf 

140 ovven aQ* ov ro%oiat fiaxi(SHero, dovQi re fJtaHQcOf 
dXXot atdtjQeiij HOQVvtj Q^ywane (pdXayyag, 
rov AvHOOQyog ene(pve doXoo, ovrt HQaret ye, 
aretvooncp iv od^^, o^^ aQ ov HOQvvrf oi oXed^QOV 
XQatafie atdtjQeitj * gtQlv yaQ AvnooQyog vnocpd^ag 

145 8ovq\ fiiaov mQovtjaev 6 d' v^rtog ovdet iQeia&ti* 
revxBa r ilevaQiie, ra olnoQe x^^^og J^Qtjg' lAlAJOS ril. 127 

xai xa fihf avxog aiteira qtOQBi fAtra juiSlof JlQtjos, 
avxaq insi ^vxooqyog m fMyoQOiCip iytiqaf 
dojxs f 'EQSv&atXiooviy qtiXrp ^eQanovri, cpoQ^vai * 

150 Tov oye xevxe ixcovj nQOxaXi^BTO nawag aQlcTOvg. 
ol di ixaX ixQoineov xai ideidicav, ovde xig hXtj * 
aXX' ifii &vfiog dviJHe noXvxXtifAmv noXsfii^eip 
^oQoeX &* yeve^ de vecoTatog icnov anavroDV* 
xai fiaxofitjv ol iyd, dwxev de fioi evxog A&rivri, 

155 Tov ^Ji fA^xKJtov xal xaQviaTOv xrdvov avdQa * 
^oXXog yoQ xig ixeiro naQ^OQog ivd-a xa\ ivd-a. 
eW &g ri^oooifii, ^itj de fAOi ifAmdog eiri * 
T^ xe %ax dvx^aeie fAaxrjg xoQv^&aioXog^ExxcsQ. 
vfAmv S* oi^eQ iaciv dQiarrjeg Ilavaxaioov, 

160 ov^ ol ^Qoq^Qovecog fAefAad"^ "ExxoQog dvriov iX^etv 
'^Sig veixec(f 6 yeQOov' ot f ivvea navreg dviarav, 
WQTO noXv gtQooTog fAev ava^ dvdQoh JiyafAifAvmv* 
Tw If in\ TvSeidrig odqto XQaTBQog jdiOfA^drjg • 
Toici S* iff' AiavTeg, ^&ovqiv i^KieifAivoi dXxrjv 

165 Toici d' in IdofAevevg xai onaayv 'IdofAevrjog, 
MrjQiovrig, aTaXavrog 'EwaXicp dvdQeKpovrrf • 
Tof^i d* «V EvQvnvXog, EvaifAOVog dyXaog vtog • 
av de Qoag JlvdQaifAOvidrig xai diog VSvccevg • 
fcavreg aq oty l^&eXov noXefAi^eiv^ExTOQi di(». 

170 ToTg d* avTig fAeTeeme FeQ^viog tn^ora NicrioQ • 

KXyQo^ vvv neitaXax&e diafAmQeg, og xe XaxticiP* 
' ovTog yaQ dri ovricei ivxv^fAtdag -^/«tovff • 
xcu d* avTog ov '&vfAov ov^ceTaif al xe (^yv^av 
Srfiov ix noXifAOio xai aivrjg driioT^Tog. 

175 Sig iqjad-*' ot di xXrJQOv icrifArivavTO ixaCTogf 
iv d' i^aXov xvvey AyafAefAvovog ArQeidao^ 
Xaoi 9' tJQricavTO, &eoici de x^tQc^g dvicxov • * 

oode dertg einecxev, idoov elg ovQavov evQVV 
Zev ^aTeQt y AtavTa XaxeXv, ^ Tvdiog vlovp 

180 ^ avTOV ^aCiXrja aoXvxQvcoio Mvx^vrig! 128 IJIAJOS n. 

ix d* l^&OQe nX^Qog xvpit^g, op aQ iq&tXop avroi, 
Aiapxog' )i^QV% ii qjiQcop ap ofiiXop anapxti^ 
dei^ ipdi^ia naaip oQicx^Baaip ^xaimp. 

185 oi d' ov yiypdaHOPtsgf ani^p^papro ixaCTog. 
dXX' 0T8 d^ TOP IjiapSf q)iQODP dp' ofiiXop andpri^, 
og fitp iniYQd\f)ag xvpiri ^dXs, (paidi/iog Atagy 
f^roi ymaxB&B xbXq* 6 5* aQ* Ifi^aXep, ayx^ naQaaxag 
yp& di xX^QOv atjfia Idmp, y^S-t^aB di ^vfi^). 

190 xop fi€P naQ nod' iop xafid^ig ^dXe, qicoPfjaip w 
Sl qiXoi, tjroi xXfJQog ifiog * xaiQm ie xa^ avrog 
&vfio}, imi doxico pixtjaifABP^ExroQa diop. 
alA, ayer , oq)Q ap iym noXefit^ia revXBa ovoo, 
Tog)^' vfiBig Bvxead-e z/lJ* Kqopio^pi dpaxrh 

195 atyy iq)* VfieioDP, tpa fiti TQweg ye ^vd-oopzai * 
^e xai dfiq)adit]P, iiizBl ovzipa dsidifiBP ifintig, 
ov ydQ zig fiB ^iri yB exoop dixopxa ditjrai, 
ovde fiBP idQBirj • inBi ovd^ ifie p^idd y ovroog 
iXitofiai ip HaXafiXpi yBpia&ai rs TQaqifisp re. 

200 *^Sig iq^ad^' ot d' svxopro Jii KQOpioopi apaxrt^ 
oods di rig stnBaxsp, ido)P eig ovQapop bvqvp' . 

Zsv ndrsQf '^ldt^^&ep fiedeoop, xv8iare, fiiyiare, 
dog pixtiP Atapri xal dyXaop svxog aQiad^ai • 
ei de xal "ExroQd ^bq qiXesig, xal x^dsai avrov, 

205 tatjp dfKporiQOiai ^itjp xal xvdog onaaaop. 

"^Sig aQ iqap • Atag de xoQvaasro pofQom x^^^^* 
avraQ insidij ndpra ^bqi XQoi iaaaro rsvxtj, 
asvar Bnsid'', oUg rs nsXooQiog sQXBrai ^Qrjg, 
ogr elaip noXsfiovSB fisr dviQag, ovgrs KQOpioov 

210 dvfio^oQOV BQidog fiBVBi ^vvitjxB fidxBad-ai. 
roXog aQ Atag ooqto mXooQiog, sQxog Axc^ioop, 
fiBidiooop ^XoavQoXai ^Qogoonaai • pbq&b de noaaip 
rfie fiaxQa ^i^dg, xQaddoov doXixoaxiov syxog. 
rop de xal AQysXoi fiiy iy^&sop sigoQOOOPrsg' r^ [ XAIAJOS riL 129 

Slft TqSnt^ h\ TQOfAog €uvog wti^lv^e yvTa iHatftOPf 
^Enzoqi t' avr^ ^fAOg ivl cv^d^Birai naiacatf 
cJX ovnoog 8Ti elx^v vnoxQiKFaiy ovd' avadvvai 
axl) Xaeop ig ofiiXov, inel nQOHoXiaaaTO x^Qf^V* 
Atag d* iyyvd^ev ^A^€, fpeQoov oraxo^y i^vre nvQyoVf 

220 %iXMOV, inta^oeiovy o ol Tv^iog nafjie xevxoiVf 
cxvrorofmv 0% aQi(TTog,^Tkti ivi oiHia vaitov 
og ol i<aolti<sev aaxog aloXov, iitra^eiov, 
xavQOov J^axQeqtioov, inl d* oydoov ijXa<je xoXhov. 
To ^Qoad^e arBQvoio (peQOov TeXafioovwg Ata^f 

225 cxri Qa fiiX^EHxoQog iyyvg, amtXriaag de nQogtjv!^a' 
"ExtOQy vvv fiev d^ <5a(pa eiaeai olo^ev oJog, 
oloi xai jdavomaiv aQUJzijeg fieriaaiv, 
nal fMX Jfj^iH^a Qtj^^voQaf ^vfioXiowa, 
dXX' 6 fiev iv v^eaai xoQooviai novroTioQoiaiv 

230 mVt anofiriviaag ^yafiifivovif noif/iivt Xaoiv* 
^fieig d' eifiev rotoi, 6i av ai^&ev avrtaaatfAev, 
%ai noXieg ' dXV aQ%e fiaxrig ride nxoXifioto. 

Tov d' avxe ^Qogietne fiiyoLg xoQV&aioXog Ehtooq* 
AXav Jtoyevig, TeXafidvte, noiQave Xaoov^ 

235 firiri fiev^ i^^re natdog dq^avQOv, netQ^rtZe, 
iji ywatHog, ^ ovh oidev noXefitjia tQya. 
avxoQ iyoov ev o7da fiaxotg r dvdQOHzaaiotg T6* 
oJd' ini de^td, oJd' in dQtareQa voofirjactt ^Sv 
\' d^aXirjVy vo fioi iaxi raXavQtvov ttoXefii^etv 

240 oJda d' inat^ai fio^&ov t^Tinoov tonetdoov * 
oJda d' ivi aradiri dt^to^ fiiXnead-ai JkQi]t 
dXX* ov y&Q a' i^&iXco flaXieiv, rotovvov iovra, 
TLad-Qtf omntevaag, dXX* dfiqiadov, at ne rvxoofii, * 
H Qa, Hou dfinenaXoov ^QOtei doXixoantov tyxog, 

245 Hai §aXev Aiavrog detvov aanog enra^oetov, 
aHQoxarov nara xoiXhov, og oydoog rjev in avr^. 
e^ d« dia itrvxag IjX^e dou^oov xoiXHog dretQ^g* 
ivr^ d* e^dofAarri Qtvo^ axero. ievreQog avre 130 IJIA4 02 

Atas JtoyBffig nqotBi doXixoifmof ifxogt 

250 xft! ^oXb U^utfiidao xar' donida 7iaPto(^ iufi^p. 
dut fiiv danidog ^Xd^e (paetp^g o^qiiiov iyxoq^ 
iia\ dia S^toQijHog ^toXvdaidaXov i^q^qsioxo' 
• dvriKQv di noQai XanaQi^p diafn^ae x^tmra 
ifXog* d' ixXipd^ri, xal dXevaxo Kt^Qa fiiXaimf, 

5255 roo d* ixonaoaafiipcD doXix' iyx^a xeQclv afi afiipaf 
avv Q ineaop^ Xeiovaip ioiMoxeg cofioq)dyoMtPy 
f ovoi ndnQoioiPy roipre od-ipog ovx dXanadpop. 
IlQiafjiid^g fABP imixa fiiaop cdxog ovraae dovQip 
ovd' iQQfj^ep xdXxop' dpeypdfi(p^ri di ol atxfi^* 

260 Atag d' da^tida pv^ep iniXfiepog* if de 9ianQ0 
fjXvd^BP iyx^i^f (jrv(piXiie di fiip fiefiama' 
rfiildTiP d' avxiv emiX^e' fniXap d' dpex^xier aifjia, 
dXX' ovd* mg dniXtjye fidxijg xoQvd-aioXog^^ExreoQ' 
dXX' dpax(M(sdfiepog Xi^op etkexo /ei^! ^f^X^h* 

265 xeifiepop ip mdicti, fjiiXapa, TQt^x^p ze fiiyap %e * 
TO) ^dXep AiaPTog deipop (sdxog enra^oeioPy 
fii(5aop enofi(pdXiop' mQi^xV^^^ ^' ^Q^ ^faXxoff, 
devreQog avr Atag noXv fieiCopa Xaap deiQog, 
fjx* inidip^(jagf iniQeiae de W dniXed-QOP' 

270 eiaco d' danid' ia^e, ^aXcDP fivXoeidii mxQCf* 

^Xdipe di 01 (piXa yovpa&' 6 d' vnnog i^erapvad-i^y 
daitid' iviXQ^l»'^'^^^' top d' ahp* coQ&caaep AnoXXcop, 
xai pv xe dij ^Kpieaa' avroaxedop ovrd^oproy 
el fit; x^Qvxegy Jiog ayyeXoi i^de xal dpdQoiPy 

275 yXd^oPy 6 fiep TQdcDPy 6 d' Axaioop xf^XxoxircopcoPy 
TaX&v^iog re xa\ 'Idcuogy mnpvfiipon afJi(poD. 
fiiaac^ d' dfKporiQODP axTiitrQa axi^op' ehi re fJwO^op 
x^QV^ 'IdaTogy mitpvfiipa fi^dea eldoog' 

Mf^xirty naide (piXcoy ^oXefii^ere, fitjde fidxea&op * 

*3!S(y dfiqioriQOD yoQ a(pm (piXei pe^peXtjyeQira Zevg' 
afi(pco d' alxfitjrd' roye dtj xa\ tdfxep dnapreg. 
pv^ d' ijdtjreXid^ei' dyc^d^op xdt wxti m^iai^at. lAiAJoi: riL 1131 

To9 d^ dnafutfiofiBrog nQogeqiff Tskofmno^Aias' 
^I8cu% '^ExroQi Tccvta HeXeveTe fiv&^aaa&ai * 

285 avrhg yu^ X^Qf*V ^Q^^<^k^<f<f*^'^^ narrag dQiOtovg. 
aQX^on * avraQ iym fiaXa miaofiai, i^e^ Hiv ovxog, 

Tov d' avxe ^Qogeeins fiiyag noQv&aiokog^ExraiQ' 
AJav ' inei toi dcoxe '&eog fiiye&og re ^it^v Te» 
xai mwxriv^ ^e^i d' Syx^^ AxcucMf (piQxavog iam* 

290 rvv fiiP ^avaiifAea&a f^axffg nal drjhtrjrog 

(T^fjieQOf vareQov avre fiaxri<fOfie-&'\ eigoxs dMfimv 
afifie dtaxQivTjy dmi d' ereQOiai ye vinriv* 
vv%^ fjdrj reii^&ei* dyad-ov rtal f^vxTi md^ia^ai* 
mg av r ivq)Q^vrig navrag naQa vrjvalv Axatovg^ 

295 aovg re fiaXiara Srag Ka\ eraiQOvg, ot rot iaaiv * 
avraQ iyoo xara aarv fiiya TlQiafioto avanrog 
TQoaag ivqjQavioo nal TQODadag iXHeaminXovgf 
atre fioi evxofievai '&eXov Svaovrai dywva. 
dosQa d\ ay', dXXi^Xoiai neQtHXvra ddofiev ifiqioi^ ' 

300 oqiQa rig md' einrjaiv Jf;fat(»y re Tqcoodv re* 
fj fiiv ifAaQvaa^&tjv iQidog^iQi^&vfio^oQOiOf 
^y avr iv qtXorrirt diirfJiayev dQ&firiaavre» 
ilg aQa qoavyaag dooHe ^iqog dQyvQorjXov, 
avv HoXem re q^sQcov nal ivrfji^roo reXafjLwvt * 

305 Aiag de ^opar^Qa didov qoivtni qaeivov. 

Tco di diaHQiv&ivre, 6 fiiv fiera Xothv Axott&v 
iqCi d' ig TQiioovofjtadov nie, rot d' ixaQrjaaVf 
oog etdov ^ooov re nat dQrefiia itQogtovray 
Atavrog nQoqvyovra fjtivog nat x^tQag danrovg* 

310 Hai Q riyov ^ort aarv, deXnriovreg aoov eJvat, 
Aiavr avd^ iriQoo&ev ivnv^fjttdeg Jlxatol 
elg AyafjtifAVova dtov ayovy nexaQrjora vinij. 

Ot d' ore drj nXtaiyatv iv ArQeidao yivovrOf 
rotai ie ^ovv liQevaev ava^ dv^Q&v Ayaftipivoov 

315 aQaeva, mvrairrjQOVf vneQfievit KQOvioovt, 

rov diQOv, dfiqi d^ enov, nai fitv dtixevav aftavra. IS2 IAIAJ02 m 

w^T^ffiv T8 n9QitpQadi<»^f i^wsavfno va «nxtra. 
aixaq inti navcavto norovy TetvHOvxo re dalxOf 

S20 daiwvx'y ovdi fi Svfiog ilkveto davcog HfftiQ* 
vaixoiaiv d* jiiavxa ^ttjv&tiBcai YtQaiQev 
^QWS JixQsidr^gy eiiQVHQeicov JtyafAefjumv. 
avxicQ iml notnog xaiidtjxvog e§ iQOv IWo, 
xoTg 6 yiQ€ov mfi%Qnxog vtpaivuw fiQXtxo fdjxtVf 

325 NidxwQf ov nal WQOiTd^ep dQicxfj qtaivaxo ^ovk^ ' 
aq)tv ivq^QOviiaiv mfj^oQ^axo xai fiexietmv 

^xgeidai xe xai aJiXoi aQtax^eg TlavaxatSv, 
noXXol yoQ xe&vam MtQtf^ofiicavxeg Ji%atoiy 
xiav vvv alfia xeXmnvop i&QQO^ dftfpi ^xiifiavdQOV 

330 i<THida<f' o^vg JlQffgp^ftv^ d' Jttdig^e xax^Xd^ov, 
x^i ce XQff itoXeftov jiJ» Afi '^miO&aai Jlxaieov, 
avxol f dyQOfieviu MVMSL^sofisv ivS^ide veHQOvg 
§ovai Hol fifuovo*CkV' dxta^ tatxax^ftev avxovg 
xvxd^ov d^noiCQO vewvy co^ h ocxia ^atclv inacxog 

335 otHod' ayri, ox' av avxe vedfwO^a icaxQida yaiiav 
xvfjt^ov d' dfiqi nvQ^v iva xevofiev i^ayayovxeg, 
aHQtxov in ^ediov noxi d' avxov Hieifiofiev wxa 
nvQyovg v^^tfXovg, elXaQ vi^v xe xai avxwv. 
iv d' avxoici nvXag mi^cofiep ev dQaQviag, 

340 o(pQa dt avxdwv tstntfXttaifj idog eiif* 

ixxoc^ev be §a^tav OQv^ofMv iyyvd^txacpQOv.f 
^ X tnnovg Nai Xaov iQVXoHOi dfi^ig iovcOy 
u^nox' im^Cfn ^oXefiog TQOiov dyeQmx^^» 

^f^g i(pad''' oc d' aQanavxeg ist^vijcav ^actXS^eg, 

345 TQ(i<x)v avx' dyoQ^ yivex* 'IXiov iv scoXet dHQ.^f 
ietvfif xexQtix^ta^ noQa IJ^tdfiOto ^QffCtv. 
xolctv d* ^vx^vcaQ nenwfiivog ijQX* dyoQsieiV' 

KinXvxi fiev, TQAeg nai /loQdavot i^f imnovQOif 
ocpQ* eifxtHy xdfie 'Ovfihg ivi cxrid^ecci xeXeiat. 

350 devx^ ayeXf ^Qyeitjv 'EXivtjv xou xx^fia^' Ofi a»x^ lAlAJOS ril. 133 

ddofJieff JlTQeid^ffir aynof* fvv S* oQHUt mtftit 
rffivaoifjiepoi fiaxofucd^a' r€a ov tv ti xeQdiov fifnf* 
\lXnofMU ixteXeeifd-aty tra fiij ge^ofup cade.] 

Htoi oy oig eKtw nax aq tZexo. roMTi o apictff 

355 diog JtXel^aipd^ogy ^EXev^g noatg tpfnofjioio • 
og fiiv dfut^ofievog ema meqoepta iiQogtfvda* 

Jivtipfo^ ov fiev ovKet iftot q}Oia tavt dyoQeveti * 
oJa^a xai aXXov fMv&ov dfjteivova rovde vo^cat. 
ei d' ixeov dij xov%ov ofKO a^ovdfjg iyoqeyetgf 

360 «§ aqa dri voi Smtxa ^fA (pqivag &Xeaav avxoi» 
avxaQiyat TQdeaat fce^' mitodafiotg dyoQevaco* 
dvxtKQv d* wKoq^jf/Lt, yvvaZxa fjiev ovx dsto9e9am* 
xx^fiara d\ oaa^ dyofiiiv <§ J^Qyeog iiftizeQov dSf 
navx i&ekw SofJteveu, Ttai rr' oino&ev aXX^ infdtlvat, 

365 ''Hxot Sf mg eistwv hkv aQ e^eto, xotat d* dviaxif 
AaQdavidijg TliQiaftogr^eotptv fiffaxmQ dxiXavxogs' 
o atptv ivq)QOve(»v dyoQ^aaxo nat ft^eetnev 

KenXvxe ftevy TQckg xat AaQdavot ^d* istiMO/VQOt^ 
oqiQ* et^dDrxa jua 'dvfiog ivl ax^&eaat iteXsvet. 

370 vvv fiev doQ^ov eXea&e naxit nxoXtv^ oo^ xoitoQogiUQf 
xat <pvXaM^g fiv^aaa&e^ Hoi tyQ^yo^B ixaaxog' 
^ ^oo&ev d* 'lioMgimxo&itg^Salv^aef 
eimfiev JkQeil^gj JifafUfMmoMt utt» Mwekai}^^ 
ftv&ov ^Xe^avdQOiOyXotitSvtHaiveutog OQeoQev* 

375 xat de xof einifjievmmKiaAvSmgf at% i^&iXmatv 
naiaaa&at itoXifwio ihfg^x^reigoi^eveHQOvg 
ftflOfuv vaxeqov cAixe fiia%fiaoft»d^\ eigone iaifuov 
afjtfjte dtaHQiv^f dootj S* ixiQotai ye viHfjv. 
^Sig e(pad^'! ol d ' a^a xov fiAXa fie» hXvov^ ^lf ini&ovxo " 

380 [doQnov SitetiO'* eiXovxo naxa axQaxov iv xeXieaatv*} 
ijoi&ev d* *ldaAog S^tj HoiXctg iat vijag. 
xovg d* evQ* etv dyoQg Javaovg^ ^&OQaaovxag Jtlffjog^ 
vrjinaQa vtQVfiv^ Jlyaftiftivovog* avxitQ o xotatVt 
axag, iv fJtiaaotatVtftexeijpdvetH ^tpxaH^fpfi' 134 lAlAJOS m 

385 ^tQeldij re xcei aiUof dgufr^sg Ilotpax^^^f 
^toye^ IlQiafiog re xai aU,oi TgAeg ayavoi^ 
eiVreiV, atxemg vfifii xplkop %a\ ^l^v yitotxOf 
fiv^op JlXe^ardQOio, rov etvexa petnog OQOdgeif* 
XT^fcara /<eV, o<r' ^Xi^ap6Qog xoiktig evl vtivaip 

S90 iiyayexo Tgoir^d' — mg ^cQtr afpelV dnoXea^ai! — 
napx' i&eXei dofiepai, xal et otxo^ev &IX ini^ehM * 
HovQidiiiP d' aXoxop MereXaov xvdaXifioio 
ov (ptjmp dwffeiP' i^ fifip TQ&ig ye niXopraL 
xal de rof ^pmyeop eiaeip inogy atx e^iX^re 

395 navaaa&at noXifioto Ifvgtixiog, eigoxe pexQOvg 
x^ofiep * vareQOP avre fiaxijaofie&^f eigone daifimp 
afifie dtaxQipfi, ddrf d' eriQOtaiye pix^p. 

"^Sig iq>€b&'' oi d' aQa vapreg dnijp iyipopro attm^. 
orlfi di 6if fierietne ^ot^P dya&og AtOfAy^ffg * 

400 M^* OQ rig pvp xr^fiar ^Xe^apdQOto l^exiad^m^ 
fi^qd^ *EXiprjv' ypoorop di, xai og fidXa pi^mog iartp, , 
mg ijdii TQmaaiv oXid^QOv miQar iq^rai. 

^Sig iqta^'' ot d* &Qa ndpreg iniaxop vleg MxwSPg 
fivd^op dyaaadfievoi Atofs^deog l^noddfMto, 

405 Hai rSr oq' 'Idatop nQogiqnj HQeiaop Jiyafiifivi»p* 
'/dar'i ^rof fiv&op Jixatiip avrog dnoveigf 
£g rot imoxQipopraf ifiot d' imapddpet ovrtog* 
dfMpi de vexQotatPf xaraxtjifiep ovrt fieyaiQCo * 
ov ydQ rig tpeidoi) pexvayv xarareCtPtimcop 

410 yiyper, imixe ^dvcoat, nvQog fieiXtaaifiep &xa* 
OQxia de Zevg tarmy iQiydovnog noatg "HQtig, 

^Slg eincop ro ai^rQOP dpia^ed-e iaaai d^eotatp' 
aipoQQOP y 'Idaiog e^tf sr^ori ^itioi^ iQiqp, 
qI d' ear eip dyoQij^ TQ&eg xat AoQdapioDvegy . 

415 vcdpreg ofifiyeQieg^ nortdiyfiepot onnor' ap 8i'&ot 
Idcuog* d' oq' liXd-e xai dyyeXiriP dnietnePy 
arag ip fiiaaoiatp. rol d' wiXiCopro fidX' ooKa, 
dfi<p6reQ9P, pixvdg r' dyifUVy ereQOk di fie^' vXt^* JAIAJOZ riJ. 13> 

:MQyMi i* iv$Qio^B9 tvatriXfiwr ino ^Sw 

420 dkQvrar, fixvagy iyBiiBf, ItBQOt Hjjlb^ vlfi^, 
'ffiXiog fiif inuta fiop ffQogi^alXep aQOVQag^ 
i% oKaXaQQBitao ^a&VQQOov ^SIhbopoXo 
ovQapop aigaptdp ' oi f ^pxbop aXX^Xouiip. 
ip^a l^iayp&pai xaXzn&g tiP apdQa ixacxop* 

425 aXX v9axi pCCopxag ano ^qoxop atfiatoepxaf 
^axQva '^EQiia xiopxtg^ afia^aw inasiQap. 
oif efa nXaieiP IlQiafiog fUyag* ot de ciemy 
penQOvg ctVQttai!ijg imPf^paoPi dxPVfiBPOi h^q • 
ip de nvQi nQ^oapxegj i^ap vqoxI 'iXiop tQ^p. 

430 cS^ f avxcog ixiQao&tP ivHP^fitdeg ^%aio\ 
pexQovg itvQxa^g inep^peop^ 4/f^fc««^oe h^q * 
ip di ftvQi nQ^isapxeg, t^ap HoiXag im pt^ag, 

^fffiogS* ovx' OQ mo ^ooffy £7« f afiqiiXvxfi pv%j 
Xfjfiog OLQ ifAifl mQffp fiQixog iyQexo Xaog Jl%atSp' 

435 xvfA^op d* ifjKp avxfjp tpa noleop i^ayayopxegy 
axQixop ix mdiov * noxi f avxop xeTxog edeifiaPj 
itvQyovg &* vxptiXovg, eJXaQ Pfj&p xe xal avxm, 
ip d" avxoXiSi nvXag ipenoieop ev iQaQviag, 
oq)Qa di avxaoDp tnnf^Xaoiff odog etff^ 

440 ixxoa&ep ds ^ad-etap in avx^ xaq)QOP OQV^aPt 
BVQeTaPy fieyaXfjP' ip de oxoXonag xaxiitfi^ap. 

*^iig ot fi€P Kopiopxo xaQfjxofiooopxeg Jixaioi, - 
01 de ^eo\ ncLQ Zijpi xa&iffiepoi icxeQonfjx^y 
^ffevpxo fiiya tQyop ^x^^^^ ^faXxo;^ erc5i'(»i' • 

445 xoiCi di fAv^eop Ijqxs noaeiSaoov ipoaix^O^ooP' 

Zev nax€Q,l^ Qa xig iaxi ^qox&p in iitelQOpa yaiap, 
ogxig ix d^&apaxoKn poop xal fi^xiP ipixpei; 
ovx OQa^gy oxi f avxe xaQfjxofioooPxeg Jixaiol 
xeixog ixeixi<scapxo pe&p vmQy ifif^l de xaqjQOP 

450 ijXaaaPy ovd« 'd'eouii doaap xXeixag ixaxofA^ag; 
xov If Ijxoi xXiog iaxaiy oaop t* imxidpaxcu ricog - 
xov ^ iniX^aoPxoif o^x* iyoo xat ^ol^og ^noXXoop 136 IJIAJQ2 H. 

^Qm jiaofiiSovri mXiccafisi^ di&X^ifatra. 

Tor di fiif ojfifiifag nQogiqiij.tBfpeXiiyBQita Zwg' 

455 £ nonoif Ewoaiyai tvgva&epig, oiop leimgl 
alXoi xip Tig rovro ^emp dtiaeu potjfiay 
og aio noXXop dqiavQoteQog x^Q^^ ^^ f^i^S t«* 
aop d* ^TOi stXiog Saxat, oaor v isnnidpaxai ^wg. 
ayQBi fiiPf ot* ap aSfxt mtQtinofMmrceg Jtxaiol 

460 oixcovxai avp ptpfifi q^iXfiP ig noTQida yalaPf 

xBixog ApaQQ^^ctg^ xo fup eig aXa nap namx^^^ 
avrig f ijiopa fAeyaXt^ rpofAa&oufi naXv^^fMtj 
okgnip xoi fiiya xeVxog afAoXSvptjxai Jf^^cudoi', 
^Sig ot fMP xoiavxa ^Qog dXX^Xovg dyoQevop. ** 

465 ^vffero ^ lijiXiogt xexiXecxo de UQyop Jf^atcof» * 
^ovqiopBOP te xaxa nXKfiag, xai hoQ^op eXoPxo. 
p^eg S* «X AqfAPOio naQiaxaaaPf oJpop ayovcai^ 
noXXai, xag nQoitiHBP Jfjaopidtjg Evptiog^ 
xop Q ixB^ ^TipifitvXti v^ *I^coPh ^toifiipi XaSp. 

470 xo)^«^ S* AxQeidrj^gf Jlyc^ifiPopi xol MepeXaoo^ 
dwtep 'It^copidiig dyifup fii^dVf j^ilia fiixQO* 
Ip&bp aQ otpiCopxo KaQtinofjiocop^g Axam^ 
aXXoi fthf Xf^^f SXXoi V at^mk cid^Qipt 
aXXoi de QiPoZgf aXXoi f avxyat fioeaaiPf 

475 aXXoi V dpdQonodBaai'' xi&BPxo de datxa ^dXeiop, 
fcappvxioi fABP e^Bixa %aotixofi6mPXBg JlxfDtiol 
daipvpxo, TQmg de aa^a mohp tif imnovQoi* 
ngtppvxtog 6i a(pi/p xftxa fiiiiexo fuixiexa ZBvg^ 
afiBQdaXia itxvniaif' xovg de x^oiQOP diog ^qbi' 

480 oZi^oi' tf ix dBndwp x^^^fid^ jeV» oidixig ixXtj 
itQip mieipf 91QIP Xatfjat vneQfiSpii KQOpioiPi, 
xoifA^aopx aQ Baeixa, xo! vmou 9&qop SXopxq. 


I A I A A O 2 0. Deos ad conciliiim Tocatos vetat Inppiter nentri populo in 
acie adesse, ciirnique Tehltur ad Idam (i -52)« Inde prosplcit 
mane dubia Tlctoria pugnantes exercitus, deinde ibrtimis eorum 
fatali lance pensitatisydeiectisrpie fulniinibus, exitia Acliivis por- 
tendit (63-77)* ^^^* usque ad munimenta compulsif , adlntorem 
Neptunnm luno frustra expctit ; m^x inclamando animos red' 
dit Agamemno, etpropitiuiulovem ostentumsignificat^^S- 25o). 
lam Achivi, aliquamdiu superiores, novo impetu repelluntTro- 
ianos, quomm multos sagittis configit Teucer, Ticissim ab He- 
ctore vulneratus (^Si -334). Rursus in fixgam Tertuntur Acbivi, 
quum Iimo et Mlnenra auxilii ferendi causa Troiam proficisci 
parant ; sed conspectas statim ex monte luppitcr per Irin reiicit 
(335-437). Ipse adOljmpumreTersus contumaces deas acri 
obiurgatione iacessit, Adxivis etiam maiores clades in crastinum 
diem minatur (438-484). Finita ob noctem dimicatione, habi- 
taque concione, Troiani viictores in ipso proeliiloco excubias 
' obsidionis instituunt, atque, ut insidias hostibus aut navjgatio» 
nem praecludant, cr^ros per lurbem campumque ignes accen* 
dunt(485-&65). 

KoXog fi^XV' 

JoLmg fiBV XQomm^Xog ixldmro nafHtv in alav • 
Z^vg di d-Bcov dyoQTjv «roey/cTaTO reqinHeQawog 
aHQOvarri «OQvq^y MXvdstgadog OvXvfjinoeo. 
avvog di C(p ayoQSve, &eol If vno narceg axovov • 
5 KixXvri fiev, iiavreg re ^eoiy ^tutrai Te ^iaivai, 
oq}Q untOy va fjte &vfiog ivl ar^^&eaisi neXevet, 
fi^ra TLg ovv '0'^Xeia ^&eog roye, firixe kig uQfft^ 
neiQazoi) dicatiQaai ifiov enog • aXT^ afia navreg 
aiveiT, ocpQa raxiara reXevrf^coo t«^€ eQya. 
10 ov y av iywv dKoafevd-s 'Q'iwv id-iXovra voi^ffw 
iXd^ovr rf TQt&ecciv aQr^yifiev § JavaoXaiv, 
^Xfiye\g ov xara nScfiov, iXeviferai OvXufimvl^s * 
Jliai. M 138 IAIJIJ02 0. 

ij fiip iXwv on/io» ig TaQTOQOv ^iQoevras 

x^ls fiaX\ tjx^ fia'&i6T0f vno x^opog iari fieQe&QOP * 

15 Ip^a ffid^Qsiai xe niXa$ xoi x^Xneog ovdog, 

xotsisov Ipbq& .Mtdeco, o<top ovQaPog itrv dnb yairig * 
ypo)aex* wrce^', oaop eliii ^e&p HOQxiinog andproiP. 
ei d\ ayBf neiQ^trac&etd^eoiy tpa Bidere ndpreg" 
(TeiQilP XQV<f^^ ii ovQapod-ep xQefidaaPxegy 

20 ndrxeg d' i^dnrea^&e ^eoiy ndacure '0'eaipai* 
dX}^ ovx ap iQvacur i^ ovQapo^ep nediopde 
ZriPy vnarop fi^arooQ\ ovd* el fidXa noXXa xafcoite. 
dXX* ore dy koI iyo) ^cQoipQcop id^eXoifu iQvaacUf 
avr^ xep yai^ iQvaaifij avr^ re 'd^aXdaafji* 

25 aeiQffP fiip vlbp heira mQi Qiop OvXvfinoio 
^riaaifiriP * Ta di x' avre fierrjoQa gidpra yepoiro, 
roaaop iym neQi r eifii ^emvy neQir elfi dpd^Qdncor. 
*^iig iapa^ * oi 9* aQa ndpreg dxiip iyepopro (Ttcocr^, 
fiv&op dyaaadfiepoi * fmXa yaQ nQareQoig dyo^evatr, ^ 

30 6\p8 de d^ fierieme d^ed yXavxmmg Jld^^Pfj' 

^Si ndreQ ^fiireQBy KQOpidtjf vnare nQeioprooPj 
ev pv nai rifieXg tdfiep, o roi a&epog ovx imeinrop * 
dXX' Ifintjg dapadop oXoq^vQOfie^' aixf^flxdooPt 
ot xep dif HOiHOP oJrop dpanX^aavreg iXoovrai. 

35 dXV i^roi noXifiov ftip d(peiQfAe^% ei av HeXeveig* 
^ovXrjp d' \MQyeioig vnod^rjaofAe&^ ijng ip^aei, 
Ag fiif iidpreg oXom:ai, odvaaafiepoio reoto. 

T^p d' imfieidi^aag giQogicprf veqieXrjyeQira Zevg* 
^dQaeij TQiroyipetaf q>iXop riaog * ov pv n &vfi^ 

40 ^QoqiqoPi fiv&iofiai * i&iXoo 9i roi ijmog eJvai, 

^Sig elitoop vn oxBaqa nrvanero xfx^XM^oi* ht5T(», 
wHvnira^ XQvairfatP id-eiQijaiP xofiooopre * 
XQvaop d* ainog edvve neQi XQoi' yipxo d' tfidad^XrfP 
XQvaeitjp, eirvnroPf iov d' ine^^aero diqiQov, 

45 ixdan^ep d* iXdav rw d' ovx dnopre neriad-rjp 
lieaarjyvg yairfg re xai ovQapov dareQoevrog. lAIAJOS rilL 13» 

"I^fiv y tnawv nokimidainUf fitiriqa ^j^^aff, 
FaQyaq^Vy iv&a di ol %B[jierog, ^cofiog re ^v^ug * 
«y^' titizovg lazt^ae narijQ drdQeof t« ^i&p «-«, 

50 Xvaag «| dj^eW, xara d^ i^sQa novXvr tx^^*^ 
avrog d' iv noQvqiyffi nad-B^erOf nvdeT /oeW, 
tlgoQOWf TQtoiop ra noXiif nal t^ag Jijaiwp. 

Oi d* aQa demvof Hovro wxQijHOiMOovreg ^x^^^i 
QtfjKpa Kara xXi<flag, dno d^ avrov ^ODQ^ccovro, 

55 TQtaeg d' av&^ ireQm&ep dva moXiv mtXi^oprOs 
^ixvQoreQOi' fiifjia(Fav de Kat &g vtjfjuvi fiaxea^ai^ 
XQetoZ dvayytai^j kqo re naidm koi 9r^o yvvmHm. 
naffai d* (oiywvro mXah en d* enavro iMog, 
9te^oi&* Inn^ig re' noXvg d' oQVfiaybog oqcoqh, 

60 Oi d' ore dii q ig x^iQOveva ^viovreg ixovroy 
cvv Q e^aXov Qivovg, iwv d* iyx^^ *aJ f «'«^ dvdQ^ 
XaX}ceo^WQ^xa>v' droQ dfffcideg 0fiq)aX6eaaai 
i<xXrivr dXXfiXrjiaiy ^oXvg d^ SQVfiaydog OQooQeL 
iv-d-a d' afi oifACoy^ re xai evx<x>X^ ^Aev dvdQwv, . 

65 oXXvvroQv re nal 6XXvfiivoov Qie d* atfjiari yava. 
X)q>Qa fABv ijcog Ijv^ x«i di^ero ieQov l^fiaQj 
r6g)Qa fidX' dfiqoriQoov ^iXi ^nrero, mme de Xaog. 
fjfiog d' 'HiXiog fiiirov ovQavov dftcpi^e^iJHeij 
xai r6re dtj xi^^^^^ nar^Q iriraive raXavra * 

70 iv ^' iri^et dvo xiJQe ravriXeyiog^avdroiOy 

TQWoav '&' innoddfioov nal Axai&v xo^^^^oxirdvcov • 
IXote de fiiccaXa^wv, Qine d' atcifiov ^fJ^aQ AxaiS^. 
[aJ fwv Jixaiwv n^Qeg im x^o^^t novXv^oreiQfi 
e^io&f^y Tqoocov de nQog ovQavov evQvv oeQd-ev!} 
*75 avrog d' i^^^Idijg fieya^ enrvnei ^aiofievov be 
^ne aiXag fiera Xaov ^x^^* ^^ ^^ id6vreg 
^dfi^fioavj Hou ndvrag wto x^<xtQOV diog elXev. 

"Evd'^ ovr ^ldofuvevg rXfi fiifivetv, oHr Myafiifivcov^ 
ovre 9v' ^lctvreg fjievirtjVf d-eQafcovreg JtQfjog" 

80 Nicro9Q d* oJog tfAtfive reQffvtogy ovQog JixaicoVf 

M2 140 JAIAJOS 9. 

bXoq JtXa^afdQogt ^Ekivt^g n6a$g ^vjcofcoio» 
oKQriv xax xo^^^i', o^i ra nQWxoi ^Qixtg hcnm 
KQafioj^ ifiKsqivaffh fiaXiaTa di KalQiov icrtp, 
85 diy^trag d' dfinaXro^ piXog d' elg iyHi(paXaviv' 
avv d' tanovg iraQa^ef KvXivdofUvog mgl x»Xx^. . 
oq^Q* o yiqmv wcnoto naQfjOQtag dnixafivBv 
qjaayavcp dtaacovt r6q>Q* ^ExroQog tonieg i^ffoi 
^Xd^ov dv* iwxfMVf ^Qaavv ijvioxov qioQiovTBg, 
^O^^ExzoQa. Kai vv nev iv'd'* 6 yiQmv dno ^&vfwv oXeaaeVf 
el fifi aQ* dfv v6tiae fioiiv dyof&og JtOfi^dijg* 
afieQdaXeov d' i^o^aeVy inovQvvcov!Odvaija* 

jioyeveg jiaeQTiddtjf noXvfi^^x^'^' X)9vaaev, 
gtij qevyeigf fiera voka ^aXcov, xanog wg iv OfJiiXea ; 
95 fi^rig xot q^evyovxt fieTaq)Qiv(p iv d6QV n^^ * 
dXXa fUvf o(pQa yiQovTog dntoaofjiev ayQtov avdQa, 

*^iig eqiaT* ovd* igdxovae noXvTXag dtog X)dvaaevgf 
dXXa naQi^i^ev noiXag int v^g Jixatwv, 
Tvdeidjig d% avr^g neQ ioaVf tiQOfAaxotatv ifiix'^*!' 
100 aTij de nQ^ad-* tnnoDv NijXijiddao yeQOvrogy 
%ai fitv qtwv^aag Inea nTeQ^evTa nQogtivda* 

^Sl yiQOVf ff fidXa d^ ae viot TeiQOvat fiaxtjtai' 
aif di ^itj XiXvTatf x^Xenbv di ae yiJQag ondCet ' 
ijnedavog di vv TOt '&eQdmx>v, ^Qddieg di TOt tnnot. 
105 dXX' ayf ifi&v oxioov im§i^aeo, oq)Qa tdtjatf 
olot TQcotot innotf intaTdfuvot nedtoto 
XQatnva fidX^ e^&a xai iv^a dtoonifiev ^de q)i^ea&atf 
ovg noT* dn Aiveiav eX6fitjVf fiijaTooQe q)6^oto. 
TOVToo fiev 'd'eQdnovTe HOfieiToov Ttode de vm ^ 

110 TQooalv i(p inmddfiotg t^QrvvofieVf o<pQa ttaVEtiTooQ 
eiaeratf ff xoi ifwv d6Qv fimverat iv notXdfifiaiv. 

^Qg eqaT' ovd^ dmd^ae FeQ^vtog mitOTa NioTooQ. 
NeaxoQiag fiev enetd'^ mizovg d-eQaitovTe xofieiTtjv 
iqi&tfiotf Sd^iveXig Te xai EvQVfiiSoov dya^^vooQ. lAlAJOS rill. 141 

115 Toi d' <iV dii^oriq€9 AiOfiti^Bog aqfia^a ^rix^i^' 
NedTmQ d' «V %HQBC<Ji Xaf ^Pia ciyaXoevrai 
fiatrTii^er d^ tn^ovg' vaxa d^^EtizoQog ayx^ yivorco, 
xov d' i&vg fiCfjiacaTog aTtovTiiJe Tvdiog viog* 
nal tov fiiv Q d(pafjiaQxev 6 d' iivioxov d^eQanovxa, 

120 viov vneQd^vfiov Orj^aiov» ^Hvio^ija, 

mnm ijvi* i^owaf ^dXe etijd^og naQa fial^ov • 
i^Q^ne d' i^ oxioav, vneQcotjffav di ol ik^oi 
WHvnodeg' xov d^ av^i Xvd^ri xpvxfj t€ fiivog re, 
^EnroQa d' alvov axog nvxaae cpQivag tjvioxoio' 

125 vov fiev IneiT etaae, xal dxvvfievog iieQ iraiQOVf 

^ieXad-ai' 6 d' rjvioxov fii&ene ^Qaavv. ovd^ olq eri dtjv 
InnoD deviad-ijv tsrifidvxoQog' alxpa yoQ evQev 
Iq^iridriv JtQxenxoXefAOV S^Qaavv, ov Qa ro&^ miioov 
cSxvnodmv ini^rjaef didov di oi rjvia xeQoiv, 

130 ''Evd^a n€ Xoiyog irfv, xai dfirfxava tQya yivovxo • 
xai vv xe a^xaa^&ev xara 'iXiov, ijvre aQveg, 
el firj aQ 6%v vorjae naxriQ dvdQwv re d^emv tc. 
^QOVT^aag d' aQa deivov, dcprjx' dQytjza xeQavvov, 
xad ds nQoad-^ innoov /liOfirfieog rjxe ;(afeaCfi * 

135 deivri de q)Xo^ wqzo ^&eeiov xaiofiivqio * 

TO) d* mnto deiaavre xazanT^zrjv vn oxeaq)iv. 

' NiazoQa d' ix xsiQoov qivyov ifvia aiyaXoevza* 

l^eiae d' oy iv dvfA^, /iiofi^dea Se itQogiemev 

Tvdeidrj, aye b* oAzey q)6^ovd* txe fjidowxag lanovg ! 

140 § ov yiyvooaxetg, o TOt ix Jiog ovx enez' dXxrj; 
. rvv filv yaQ zovzo^ KjQOvibrjg Zevg xvdog oiid^el, 
arifieQov ' vazBQOv avze xal rifiXv, al x id^iXr^air, 
dcoaei' dvijQ di xev ovzi jdiog v6ov eiQvaaouzo, 
ovde fidX' Iqi^d-ifAog • inei^ noXv qiiQzeQog iaziv, 

145 Tov d* ijfiei^ez' meiza ^orjv dyad^og Jiofiridijg' 
vai drj zavzd ye ndvza, yiQOv, xaza fioiQav umeg • 
dXXa zod' alvov axog XQaditjv xcu '&vfwv lyMvti' 
^ExzoiQ ydq noze g}i/(7€f> ivl TQooeaa\dyoQtvoiv ' 142 IJIAJOS e. 

- Tvdeldf^g vn ineto (po^evfisvog meto pr^ag. 

150 &s ffTOT* diieiXtitJei* rore fioi i^avoi evqeTa x^civ! 

Tov y rifiei^er tneiza FeQyviog mnora NiarooQ* 
S fioif Tvdeog vie datcpQOvog, olov eemegl 
eineQ yaQ a 'Extooq ye naxov xai dvaXm^a cpijcett 
dXX* ov neiaovrai TQooeg nal JaQ^avlooveg, 

155 nal Tqoooov aXoxoi fieya^&vfioov, dcni<Trdoov, 
rdoov iv noviriiyi ^dXeg '&aXeQOvg naQaxolrag, 

Sig aQa (poovtiaag fpvyaH* erQans fioowxag i^T^ovg 
avrig dv looxfiov • inl di Tgmg rs xaJ *txTa>^ 
VXV ^«<^^€<y*5 ^eXsa arovosvra xsovro, 

160 TO) d' i<:tl fiaxQov avas fieyag xoQvd^aioXog "^ExrooQ* 
Tvdsidfi, mQi fiiv <ss riov Aavaoi raxvnooXot 
i^Qfjl rs XQiaaiv r rfie nXeioig beiideaaiv • 
vvv di (5 drifirjcovat • yvvatxog olq dvri rirv\o, 
SQQS, xaxij yXfivti I iasl ovx, sil^avrog ifisio, 

165 nvQyoov ^fJLsriQoov im^iiasat, ovds yvvaixag 
a^stg iv v^saat • ndQog rot daifiova dooaoo, 

^S2g (pdro • Tvdsidtig Se dtdvdtxot fisQfi^Qt^sVf 
laiTtovg rs crQixpat, xal ivavri^tov fiaxi(Ta<r&ai. 
rQtg fiev fjtSQfi^Qt^s xara (pQiva xai xard 'dvfiov 

170 rQig d* aQ* dn 'Idaioov OQioov xrvns firirisra Zsvg, 
(Stjfia rtd-slg TQOoe(S(rt, fidxtig sreQaXxia vixtiv, 
^ExrooQ de Tqde^satv ixixXero, fiaxQOv dvaag* 

TQooeg xat Avxtot xoti /IdQdavot dyxtfiaxfiTai, 
dviQeg ears, (piXoi, fivr^aota&s de 'd'ovQtdog dXxrjg! 

175 yty^ooaxco d', ort fiot ^QOCpQoov xarivsvas KQovioov 
vixtjv xat fiiya xvdog, draQ Javaotai ys ntjfia • 
riiiztot, ol aQa dif rdde rsi^sa fitixavooovro, 
d^XffXQ*, ovdsvogooQa' rd d' ov ptivog dfiov eQvl^st' 
tnitot ds Qia rdcpQOv vnsQd^OQiovrat OQVxriiv, 

180 dXX' ors xsv ^Jy vtivatv mi yXa(pvQtjat yivoofiat, 
^ fivrifio(fvvri rtg inetra nvQog dtitoto yevia&oo, 
(og nvQt vqag ivinQ^aoo, xrsivoo di xai avrovc» IJIJJOS rilh 143 

[^i^yeiovg ^aga npfcivf drvZofiBfOvg vno Homfov.} 
*ilg eineor innoKStv eHexkeTO qioovtjffev re' 

185 Sdvd-e xe xal cv, Il6^aQye, nal udtO-oav Aaiim tc ^c, 
vvv /AOt T^v xofAidf^v dizoxivexov, iiv fidXa TtoXXiiw 
Mv9QOfidxii9 dvydTtjQ fieyaX^xoQog ^Heriwvog, 
ifilv iiaQ nQoreQOici fieXiq)QOva ^vqov id^t^xev, 
loJvov T* eyneQdcaca nietv, ore dvfjibg dvdyotyl 

190 if ifioiy ogmQ oi '&aXeQog noctg ev%Ofiax eJvat. 
dXX' iqofiaQxetxov Ttat cnevdezoVf atxe Xd^mfiev 
dcitida NeGXOQetiVy xifig vvv xXiog ovQavov inety 
ndaav iQvcei^v ffievat, navovag xe Hoi avx^v • 
avroQ dn wfiotiv Jtofif^deog tTtitoddfioto 

195 datddXeor ^oS^if^Na, xov "Hqataxog xdfie rev^^oov, 
ei zovTCo xe Xd^oifiev, ieXnoifnriv xev ^yi^atovg 
avxowxt vii&v iiit^Ticifiev dxetdciyv, 

^Slg iqiaT evxofjtevog, — Nefiiat^ce de norvta ^Hqji, 
ffeiaaro d' eivt d^QOvo^y iXiXt^e de fJtaxQOv^^OXvfinov 

200 xai Qa Iloaetddoavaf fiiyav d^eov, dvxiov tjvda' 

S^ nonot, 'Evvociyat evQVC&evig, ovdi w aoi ^fQ 
oXXvfiivoov Aavawv oXoqwQerat iv (pQeat '&vfi6g; 
ot di TOt elg 'EXixt^v te xat Aiydg dmQ* dvdyovatv 
noXXd re xal jjra^/ci^Ta * av di aqtat ^ovXeo vixriv, 

205 etneQ ydQ x id-iXotfiev, oaot Javaotatv OQOoyoi, 
TQwag dncoaaa^&at, xat iQvxifiev evQvona Z^- 
V, avrov tf tvd'* dxdxotro xa&tifievog pJog iv "^ldij, 

Ttivde fiiy' ox&^aag ^Qogiqri XQeioov *Evoaix&coP* 
HQti aitroenig, iioiov rov fiv&ov tetneg l . 

210 ovx dv lyooy i^&iXoifit Jtt KQOvioovt fidxea&at 
^fiiag rovg aXXovg, inetij noXv qiiQreQog iattv, 
iig oi fiev rotavra izQog dXXriXovg dyoQevov, 
r&v d*f oaov ix vtjoov diio nvQyov rdqQog teQyeVy 
nX^&ev Ofi(ag innoov xe xai dvdQoov dantardwv 

215 eiXofiivoov' eiXet de d^oai drdXavrog JtlQtjt 
ExrcoQ nQiafiidtigf oxe oi Zevg xvdog idooxtv. 144 lAJAJOZ e. 

%al vv H ivi^Qrjaev ^vqi xijXecn vtjag itaas, 
ul fift iiil (pQsal ^iJH Ayafjiifivovi norvi^a "Hqri^ 
avTO) noinvvaarch '^om^ ovQvvai Axaiovg. 

220 ^rj d* Uvai TzaQU t8 xXialag }(al v^ag Jf;fatwr, 
noQCpvQBOv fjieya cpaQog Ixoov iv ;f€i^« ^«X^tJ? ' 
OTfj d' in 'Odvaa^og fAEyaH^Tei vjji fieXaivtjf 
fl Q iv fieaaarco laxe, yeyoavifiev dfJicporiQioae' 
[tifjisv in Aiavxog xXiaitjg TeXaficoviaSaOy 

225 r/d' «V JlxiXXiiog' toi q iaxctta vtjag itaag 
eiQvaavt i^voQi^ mavvoi nal xaQtei xsiQ^v •] 
^vaev de diaizQvaiov, /tavaolai yeyoovdg' 

Aiddg, AQyeioi, xax' iXiyxea, eTdog dyr^xoil 
mi i^av evxoDXai, ore dij (pdfiev eJvat aQiaroh 

230 dg, onoT iv Aiifivo^^ Tteveavxieg ^yoQdaa^e^ 
ia&ovzeg xQia noXXd ^ooov OQ&oxQaiQdoov, 
mvovrsg xQtjrtJQag imaxetpiag oivoio, 
Tqwoov dv'&' snaTov Te ditjHoaioov xe enaaTog 
OTtiaead^ iv noXifio^; vvv d' ovd* ivog d^ioi elfisv. 

235 [°fe(TO^off, og Tdxu vtjag ivmQtiaei iivq\ xj/IcVo.] 
Zev ndTeQy rj qd tiv tjdtj vneQfjLevioov ^aaiXiicov 
T^d' aTfi daaag, aai fiiv fiiya xvdog dntjvQag; 
ov fiiv S^ itoTi (ptjfxi Teov nsQixaXXia ^(X)fiov 
vtji noXvaXijcdi naQeX&ifiev, iv&dde Iqqcov 

240 oAX' im itdai ^o&v dtjfiov xaJ fifjQi' swia^ 
tifievog TQoitjv evTeixeov i^aXandl^at. 
dXXd, Zev, Tode niq fioi inixQ^tivov iiXdooQ * 
avTOvg dij neQ laaov vizeacpvyieiv xal dXv^ai, 
fjt^^d' ovToo TQcoeaaiv la ddfivaad^ai Axctiovg. 

245 *^Sig (pdTO • Tov di naTtiQ 6Xo(pvQaTo danQvxiovra 
vevae di ol Xaov aoov tfifievai, ovd* dnoXia^&ai. 
avrixa 3^ uteTOV ayxe, TeXeioTaTOv mTetivcov, 
ve^Qov exovT\6vvxeaaif Tixog iXd(poio Taxeitig' 
cra^ di Jiog ^oofic^ neQixaXXii xdp^aXe ve^QOv, 

260 iv^ya navofjKfaicj^ Zry^ Qi^eanov Mxfx^iou IAIAJ02 rilL 145 

0» d' coff ovv tkbov^^y ot' a^* £» ^^to^ ijXvd^ev oQVtg, 
liaXXov i^jil Tqcoeaai d-oQOv, fjivrjaavro de xuQiirig. 

'^Ev^* owig nQozeQog Aavaoov, ctoXXaiv 'jteQ iovratv, 
ev^aro Tvdeidao itoQog axei^iev coxeag tititovgy 

255 xacpQOv t i^eXaaai, xaJ ivavxi^iov fiaxiaaa&ai* 
dXXa noXv itQ^rog TQcoiav SXev avdQa HOQvat^v, 
0Qadfiovidf^v AyeXaov, b fiev (pvyad^ trQaitev i^it^ovg • 
vco de fiezaaTQecpd^evri, fieraq)Qev(» ev doQV ittj^ev 
wficov fieaat]yvgy dia 8e ar^{^eaq)iv eXaaaev. 

260 iJQiite ^ il^ oxecoVf aQa^rjae de tevxe i<:t* avrco. 

Tov de fier ArQeldaif ^yafjiifivcov aal MeveXaog • 
Tor<y« ^ iit' Aiavreg, d-ovQiv iitleifiivoi dXxrjv • 
roTai d' iit 'ISofievevg xal onaoov 'Idofiev?jog, 
Mf^QiovTjg, draXavrog ^EvvaXie^ dv8Q€tcp6vrri • 

266 rolai d* «V EvQvitvXog, Evaifiovog 0^X00^ vtog* 
TevxQog d' eivarog IjXd^e, <:taXivrova ro^a riraivoov 
arij d' OLQ vn Atavrog aaTcei TeXaficaviddao. 
ivd^ Aiag fiev vnel^icpeQev adxog' avraQ 5/ ^Qwg 
nanr^^vag, inel Slq nv oTatevaag iv ofiiX^ 

270 ^e^Xtjxecv, 6 fiev av&i ^eacov dito '&VfJcov oXeaazv, 
avraQ avrig loov, ^aig Sg iith ftrjreQa, &vaKev 
dg Aiavd"' • 6 de fiiv ad^eX ^Qvnrac^-^e (faeivoi. 

"^Evd^a riva ^qco^ov Tqcooov He TevxQOg dfcvfidsv; 
'OQaiXoxov fiev ^QOora, ^aVOQfJcevov ^8' 'OxpeXiarriv, 

275 jdairoQa re XQOfiiov re Hcu dvri&eov Avxaqovtfjv, 
ical IIoXvaifiovidTjv AfXontdova m\ MeXdviit^rtov. 
[itdvrag i^a^^^TvteQOvg iteXcstfe x&ovi ^ovXv^breiQij,] 
rov de idoov y^^&rjaev Sivccl^ dv^QOov Jlyafiefjsvoov, 
To^ov ano TiQareQov TQOowf dXinovra (pdXafyag* . 

280 arrj di naQ dvrov loov, xaf fiiv ^itQhg pcv&ov eemev* 
TeviCQt, cpiXri MCpaX^, TeXaficovce, noiQavs^ Xaoov, 
pdXX* ovroog, at xiv n (pScog Jetvaotai yivrjctt, 
^arQi re aco TeXaficovi, S <f ^Qeipe rvt&hv iovra, 
%ai ae, vo&ov n(Q iortct, HOfjiiaaaro co ivl oikoo* 
J/tff.t. N 146 IjilAJOi: 0. 

285 Wy xai tt/Iqi^' iovTa, ivxXeitjg inl^tjaov, 

col d' iy^ £|£^SQ), dg %ai reTeXecfisvov earai\ 
at xeV ftot dcop Zevg t' alyloxog Ttal ^&^vrj, 
^lXiov i^aXaTid^ai ivxrifievov ntoXied-QOv, 
iiQdrm voi fier if^e ^Qea^riiov iv j^fi^J '&^a(X)f 

290 5 'CQinoS', ^e dvcx) iTtnovg avrotaiv oxeaq^iVf 
iji yvvaix, iq aev zot ofiov Xij^og elgava^aivot. 

Tov d' dnafieip6fievog ^Qogecpdvee TevxQog dfivfi(»v* 
MvQeidr^ Hvdiare, t/ fie aitevdovra xal avxov 
ozQvveig; ov fiev to*, oatj dvvafiig ye naQeoriv, 

295 navofiai * dXX* i^ ov ^QOti "^Xiov dadfied'^ avzovg^ 
ix Tov dii TO^oiai dedeyfievog dvdQag ivaiQoo, 
oxrd) df^ nQoifjxa rawyXdxtf^ag oiazovgf 
ndvreg 3' iv xQoi^^X'^^^ JlQ^id^omv al^tjoSv 
vovTOv y ov dvvafiai ^aXeeiv xvva XvaatjrtJQa. 

300 ^H qa, xal aXXov 6'iarov d<KO vevQ^q)iv laXXev 
J^ExxoQog dvTiXQVy ^aXseiv de i Uro {yvfi^g. 
xai rov fiev q d(pdfAaQd^' 6 d' dfivfjiova roQyvd^ima^ 
vVov ivv IlQidfAOio, xara ar^^&og ^dXev im • 
Toy ^' ej Aiavfiti^ev onviofiivri rexe fi^rtjQ, 

305 xaXij KaaridveiQa, difiag elxvTa 'd'e^<nv. 

fAtjxoiv d' <Xfg ireQOoce xaQtj ^dXev, ^t' ivl x^ncpf 
xaQ^M ^Qi&ofiivi] vovifjai re elaQiv^aiv 
wg ireQooa' fgfivae xaQt] ntjXtjKi ^aQvv&ev. 

TevxQog d' aXXov oiarov aTto vevQijq^iv laXXev 

310 ^^xTO^Off dvTixQV, ^aXeeiv de e Uto d^vfiog. 

dXX^ oye xal to^' dfiaQve • naQeacptjXev yaQ udn6XXoov • 
dXX' ^QXenr^Xefiov, '&Qaavv'^Ex'coQog fjviox^a, 
lifievov noXefAOvde, ^dXe arij&og naQa fia^ov 
fjQme d' «5 oxioov, ifneQootjaav di ol innoi 

315 coxvizodeg* rov d' av&t Xv&rj ^pvx^ re fievog re* 
'^ExroQa d' aivov axog nvxaae apQevag fjvwxoio* 
Tov fiev Sneir etaae, xtu dxvvfievog neQ eraiQOv • 
Ke^Qi6vijv d' ixiXev(fev ddeXqiebv iyyvg iofray IjilA/iOS rill. 147 

mitcnv tivi bKhv ' ag ovx a^iirtjaiv axovcaf. 

320 av*tog d* ix StcpQOio ;fa,aai ^o^€ nafiq^avociivrog, 
iSfieQSaXea iaxoov* o de x^Qviadiov Xa^B Jf«^«* 
pTJ d* i&vg TtvxQov, ^aXhiv di a '&vfi6g dvdyBi. 
^zoi 6 fiev q^aQexQTjg i^eiXero itixQov oiVrTO^, 
'&fjxe d' ini vevQTi' tov d' av xoQV&aioXog^ExTOHQ 

325 avsQVOvra, T^aQ* wfioVf oO^i xXrjfg dnosQyei 

avxiva re CTr^^og t^, fiaXiaxa di xaiQiov iartVf 
%ri Q «irl 01 fdefiawra ^dXev Xld^m oxQioevri' 
Qtjl^e di 01 vevQtjv • vaQXTjoe de x^fQ «w* xaQ<n:c} • 
crij di yvvi^ iQinwv, rol^ov de ol txneae x^^Qog* 

330 u4iag d* ovx dfieXtjffe xaaiyvyroio wccrowoff, 
aXXa '&eoov mQl^ri, xai ol adxog dficpexdXvtpev, 
rov fiev meid'' imodvvre dvco iQijjQeg iralQOi, 
Mtixiarevg, 'Exioio ?raJV, xal diog AXdcrooQf 
vijag i<Ki yXaq)VQug (feQertjv^^aQea arevdxovra. 

336 A\p d' avrtg TQweaaiv 'OXvfiTciog iv fiivog ooQaev 
ot 3' i&vg rdcpQoio ^a&eirjg &aav J^jfatovff • 
*'Exro3Q 3' iv nQ(oroioi xie, o&eveX ^Xefieaivoov, 
cog d' ore rig re xvoov ovog dyQiov t/« Xiovrog 
aitrtjrai xar&Jtiad^ey itodiv raxisaat diooxoov^ 

340 laxicc re yXovrovg re, iXiaaofievov re doxevet* 
oog ExrooQ witaCe xaQtjxofiooovrag u4^;faeovff, . 
alev d<itoxreivoov rov omararov ot 3' iqi^ovro. 
avraQ iitei did re axoXo^ag xal rdcpQOV e^tjaav 
qtevyovregy noXXol de ddfiev Tqcooov vito jfe^crtV* 

345 ot fiev di] ^aQa vtjvaiv iQtjrvovro fiivovreg, 
dXXtjXoiai re xexXofievoi, xal ndai d^eolaiv 
%eXQag dviaxovreg, fieydX evxerooovro exaarog. 
ExrooQ 3' dfiq)iiteQiarQoo(pa xaXXirQixctg Ktnovfff 
roQyovg ofifiar exoov ^de ^QoroXoiyov JlQtjog, 

360 Tovg 3« ldol;a' iXitjae ^ed XevxdXevog *'llQtjf 
ahpa 3' Ad^tjvaitiv i<jtea nreQoevra HQogijvda^ 
Sl nonoiy alyioxoto /liog rixog, ovxirt pooX 

N 2 148 lAIAJOi: 0. 

oXXvfiBvoov AttifauSiv xMTiadriiXOfiBd'^ v(Tvdti6v nEg; 
OiXEV dij xaxov oJtov dvanX^ffavtig oXoowai 

355 dvdQog ivog ^m^ * 6 di fiaivetai ovxbt dvexz<Sg 
'^ExrcoQ IlQWfiidfigy Moi d^ xaxa ^oXXa loQyev. 
' Trjv 8* cA%9 nQ0gmv9 ^ci YXavAcoiiig ^^rjvjj • 
xal Xitjv ovrig /e fMvog ^fj^v %' oXdc€iev, 
XSQclv im Jt^jtmit ^•^ifu»og iv narQid^ }^ai^ * 

360 dXXa mxz^^ ov^tog' fpfeal lAaivera^ ovn dya^&^aiVf 
cxitXiog, miw iktTQogy ifmv fiaviedv dsieQeDiig * 
ovdi Tt nSv fnsftvijTatx i oi fuiXA ttoXXdxig viov 
reiQOfisvo» af&e<fX0v im EvQva&tjog dii^Xmv. 
fjroi 6 fiev nXMisaxt n^ig: o^qo^ov * avtaQ ifia Zevg 

365 rrp inaXe^ticovcaiv aa ovQOvofQ^&v nQoiaXXev, 
ei yaQ ijm tdde ^6*' ivl qiQeal n.9ViiaXif»^Mf 
evri fiiv ei^ jtt^ao- TSvXaQtaO' ^Qomiejppev, 
i£ 'EQB^evg i^ontra %iva ctvyeQov Jit^ao * 
ovx dv vne^iq^vye £zvyog v^nttog ama Qis&Qa, 

370 vvv d' ifii fuv ifvvyisi^ &iTifdog S" i^vvce ^ovXdg^ 
tj ot yovvaz eKvccSr xal tXXa^ Ti^Q^ yeveiov^ 
Xtcaofiivtj ttfi^caif JiiiXXria. vxoXinoQ&ov. 
iatai fiivy ot av avze ^iltiv T7MVHi»itida eiizfi, 
dXXa av fjtev vvv vAXv istivxvs fim^v^ag i^Tiovg, 

375 ocpq' dv iy&i HavadvM Absg dofjtov alyioxoiOy 
tevxtciv ig noXefAOv d^GSQ^^ofiaif o<pQa idoDfJiaiy 
ei vm IlQmfMOiO ^dtg, xoQV^&aioXog '^ExroiQf 
ytj^Jjcei njQoqiaveica dvd ntoXifMio yecpvQag, 
rj ng xal TQdmf xo^Si xvvag ^d' oimovg 

380 dtjfn^ xai auQxe<SGt>> mamv i^l vtjvaiv Jixai&v. 

^Sig eq)at%, oi8' dni^ae 'dsd Xsvxdlsvog^HQi}, 
fj fiiv inotxopuvtj XQ^^^dfmVxag ivzvsv i<:tnovg . 
''Hqti,. izQia^a d^ea, 'OvydttjQ fieydXoio Kqovoio,. 
avTOQ A'&tjvait], xovQrf Aiog aiyioxoio, 

385 mnXov fiev xatixsvev eavov ^azQog i<ii ovdei^ 
noiniXjDVf ov Q avTtj noitiaazo xai xdfie ;^£^(TtV * IAIAJ02 rilL 119 

il di %ixmv ivdv6tt Jfthg f*fe?.ij;78^rr«o, 

ig d' oxsa floyBm 9to<sI ^^ro' hi^evo d' iyxog 
590 ^QidVy [JtMya, ffn^aQov, ^tp difivfici mixag av^^w 

^Hqjj de (tatrztYi ^&omg incfiaier &q 'wwtwv 
avrofiazai ^t^iXai fivnov ovquvov, ag tj^v^SlQai, 
, xv^g iittrirQaitrai ptiyag -ovQavhg Ovkvft^4g Tff, 
^5 ijfisv avoKXivat mnivhv veq^og, ^5* imd^eiva;*, 
ty Qa dt cAroKov KevxQijvexeag ejjw mitvivg. 

Zevg de nariiQ^IStj^d-ev wc« e&e, ^feJffar aQ atvojg' 
Iqiv d' wTQVve XQV<f6itTeQ0v ayjeleov^av* 

Bdax i&if^lQi raxeia, miXtv TQhce, firfi' la arrr^v 
400 sQxea&^' ov yuQ wila cvvoKSOfied^a itriiefnovde, 
(ode yaQ i^eQeco, ro Se xat TereXefffisvov Iffrat* 
Yvicoaoo fiiv aqmiv v<p aQfiamv wxeag latjcovg • 
avrag 6* «>e SiapQcv ^Xees, ^ara ^ affiara a%i» • 
ovSe %ev ig be>iarovg ^eQireXXofieiH)vg iv^mrmg 
405 eX^i aitaXd-^aead^v, a Tter fjtaQnrfffn ^eQ>€wv6g • 
ocpQ etdy rXavxwtig, or av tp vtar^l jwajfiyTWi. 
^Hqij d' ovTi TOfTov •vefieai^ofim, otfde xoXovfjim' 
alel yaQ fioi Im&ev ivmXav, o,TTt vo^eiXi. 
^^g eq)ar* i»Qro di^lQig aeXXo^og ayyeXAtv&a' 
410 ^TJ de Kar ^lSaieov OQeeav ig fAa9tQovX)Xvf*mv. 
^Q&rriatv de nvXrifft iJtoXvitrvxov OvXvfiicObO 
dvrofAevfj iaarsQVTte • Jtog be <ygp' ewem ftv{)-uv • 

n^ fiefiaiTOv; ri tjfpmv m >spQeai fmivevoA tiroQ; 
ovx ida KQOvidrig iitafLwifiev ^Qyeiottftv, 
415 09^« 7«^ riiteiXritse Kqopov naZg, et reXiet ^ceQ • 
yvtdaeiv fiev aq>mv ixp aQfiaatv omiag mm^g, 
avrag d' «x diqQov §aXieiv, "xard d^ &QftaTa &^9tv • 
ovde Hev ig dendrovg mQtreXXoftevovg ivtcnrrovg 
' iXxe ditaXd^ricead^ov, d nev fiaQitrijat rceQawog* 
420 oq)Q etd^, rXavTi&ntg, ot dv o**) 'VtarQl fiixtiai. 150 IAIAJ02 e. ". 

'^Hqi} d^ ovTi TOtfoi' pBixeai^stah (nfde ;|^oloi;rai • 
aUl yoQ ol m&ev evixXdi^, o,m voriai^, 
aXka cvy\ alvoTarti^ nvov addeeg, ei ereov y% 
%oXiifi<seig Jiog avra nelcjQiov iyxog aeiQai. 

425 H fiiv OQ wg einovd ane^ii nodag ooxea iQig ' 
ainoQ ^&ijvaiijv ^HQtj nQog fiv&ov eemev * 

*Si nonoif alyioxoio Aiog rexog, ovxcV eyooye 
vm im /liog avxa ^Qormv eveaa nroXefju^eiv, 
Tm aXXog fjuv aitoqid^iad^m, aXXog de /Jicoro), 

430 og xe vvx^ ' aeZvog de, ra a q>QOvmv ev\ '&vfimj 
TQcoci re aal Javaolai diHa^ero), mg imeiTieg. 

*^fig aqa ^cov^caxsa naXiv XQene fiJowxag mnovg» 
T^aiv d^ fiQai fiev Xvaav xaXXizQix^^g tnnovg - 
xal Tovg fiev naTedijcav in afi^Qoairjci xdnrjatv* 

435 aQfidTa d* enXivav ^Qog ivcoma nafiqiavooovra, 
avxal de XQV<^ioiaiv ini nXiafAOun xad^iCov 
fiiyd' aXXoKn d^eoTiSh qiXov rezirjfjievai ^toq. 

Zevg de narriQ '^ldrj^&ev Htqoxov aQfia xal mnovg 
OvXvfMiovde dicoxe, &e^v d* i^ixeTO d'Qoxovg. 

440 Tc^ de nai tnnovg fjiev Xvije xXvTbg 'Evvociyaiogf 
aQfiara d* cifi ^oofioTffi ri&eiy xara Xira izeTciacag^ 
avTog da XQv<seiov inl d-QOvov evQvo^a Zevg 
i^ero • Tcp d' vito noffal fieyag neXefii^eT "OXvfinog. 
ai d* oToA ^iog dfMpig ^&rjvairj re xai '^HQrj 

445 ijir&rjv, ovdi ri fiiv ^Qogecpooveov, ovd* iQeovTO • 
avTOQ 6 eyvoo yiJiv ivl qQeci, qoovrjaev re * 

Tiq&^ ovToo Terirjc&ov, ^&rjvairj re xayHQrjs 
ov fiev '&rjv xdfieTOv ye fidxrji evi xvdtaveiQrj 
oXXvaat TQOoag, ToXaiv xotov alvov e&ea&e. 

450 ndvTOog, olov ifiov ye fievog xa\ x^^Q^S aanTOi, 
ovx av fie TQerpeiav, oaoi &eoi eia^ iv 'OXvfincp. 
ag>mv de nQiv neQ TQOfiog eXXa^e (paidifia yvtOf 
^Q^v iioXefAOV T ideeiv, noXifjioio re fieQfieQa sQyo^ 
wde yccQ i^eQeoOf to di xev TereXeafievov rjev * IAIAJ02 rilL 151 

455 ovv. OLV i(p v/JureQCJV oxmv^ nlriyivxz xsQavvSf 
urff ig ''OXviinov txetj&ov, tv a&avaTOov idog iatlv. 
^Slg li^a-Q?' al d* imfiv^av A&fjvaii] ra naVHQrj* 
^Xtj^iai aty ija&tjv, xaxa de TQCosan fiedicid-rjv, 
ijfTO* Ad^rjvaiv aHeoov ^y, ovdi ri eJ^ev, 

460 axv^oiiivtj JunaxQij xoXog di fiiv ayQiog ^QSi* 
^Hq^ i' ovK exade tJtTJd-og xoXov, aXXa nzQogTjvda^' 

Aivotare KQovidtj, noXov rov fivd^ov e^iTtegl 
ev vv nai fifieig idfiev, o toi ad-ivog ovk aXanadvov • 
aXl^ ifmtig Javawv oXoqivQOfied^ atxfitjtdcov, 

465 01 Hev dij xaxov ohov avanX^aavreg oXojVTai. 
[aXX' ijxot izoXifAOv fiev dqie^ofie^j ei ov aeXeveig' 
^ovXijv d' ^Qyeioig vnod-tjaofAe^* j rjTig ov^ceiy 
G>g fitj ndvreg oXoovrai, odvaaafjiivoio reoTo,] 

Tijv d' dnafiei^ofievog ^Qogiq^tj veqieXtjyeQira Zevg' 

470 ^ovg dif xal fidXXov vnieQfievia KQOvicova 
oilfeaif aiH id^iXrjdd^a, ^omcig norvia^^HQtiy 
dnwT' AQyeicov novXvv arQarov alxfitirdmv. 
ov yaQ iiq\v noXifiov dnonavaerai o^Qifiog ^EKrooQf 
nQiv OQ^ai naQa vavcpi nodooKea HtjXeioova. 

475 [ijfiari rw, or av ot fiev inl nQVfivriai fidxoovrai, 
areivei iv aivordrm, ne^l HarQOxXoio d^avovrog.] 
oog yaQ 'd'iaq)ar6v iari' ai&ev d' iyoo ovh dXeyi^oo 
Xooofiivtjg, ovd^ et xe ra veiara neiQad'^ txtjai 
yaitjg nal novroio, tv ^laiierog re KQOvog ru 

480 tjfievoi, ovr avyyg 'TneQiovog *HeXioio 

riQTcovr, ovr dvifioiai, ^ad^vg di re TdQraQog dfiqig' 
ovd' ^v evd^ dcpixtjai dXoofiivtj, ov aev eyooye 
axv^Ofiivtjg dXiyoo, i<jie\ ov aio avvreQOv dXXo. 
Sig q)dro* rov d' ovri nQogiqtj XevxooXevog HQtj. 

485 iv d' enea' ^f^xeavw XafxnQOv qdog ^eXioiOy 
iXxov vvma fiiXaivav inl ^eidwQOV aQOVQav. 
TQOoaiv fiiv q' dixovaiv e8v qdog* avraQ JixoiioTg 
danaaitj, rQiXXiarog, in^Xv&e vv^ iQe^evv^. 152 IAIAJ02 0. 

Tq^v avz dy4)Qr^y vtoi^tsazo qiaidtiiog '^ExxmQf 

490 rocqii vswif ayay^p norafiM iiti divt^tvxh 
iv na&aQM, o&i 9/j VEHvtav diecpaivETO x^QOS^ 
«5 Initav d' dno^vres ial x^O^ova, fjivd^ov axovov, 
%6v Q ' "Ehxcoq ayoQBve /lu qiXog • iv d' aQa x^^Q^ 
SyXog ix ivdexa^atjx^ ' ^^QOi-^e de Xdiinezo dovQog 

495 aixf^fj x^^^^^i ^^t^ ^^ XQ^^^^^ "^^^ noQytijg * 
To> oy iQeujdiievog Inea TQmaai fierrivda * 

KexXvci fievj TQweg xai /HaQ^avoi ijd^ imxovQOi^ 
vvv iq)dfitjv, v^dg z' oXicag xal ndvxag Axf^^ovg^ 
d\\) dnovocc^oeiv ^qoxI *lkiov tjvefioecaav • 

500 dXXd ^Qiv aveq^ag ^^^e, to vvv icdooce fiahcca 
u^Qyeiovg xou vtjag inl Qjjyfuvi 'd'aXd<JCrjg. 
dXk' ^roi vvv fuv nei&dfie^d^a vvhzI fieXaivrif 
doQna r iqonXicofiec&a' dzoQ TiaXXizQixag iHTtovg 
Xvaa^ vne^ oxioov, naQa di aqiiai ^dXXex* idoodrjv • 

505 ex noXiog 8* dl^aad^e ^oag xai tq)ia fjiSjXa 
iiaQ<JiaXifioog, olvov de fieXiqQova olvi^ead^e, 
cX%6v T ix fieydQOov, iizi de ^vXa noXld Xeyec&e' 
&g Tiev navvvxioi fiic(p ^ov^ ^Qiyeveitjg 
naioofuv nvQa noXJ.d, ceXa^ d' eig ovQavov mi^' 

510 fifiitoog xaf did vvxza xoQjjxofiocovzeg ^x^^^l 
qievyeiv oQfi^cojvrai in evQea voora '^aXdccfig. 
fjirj fidv dcnovdi ye veoov im^aiev txtjXoi • 
dXX' oog zig rovroov ye ^eXog xal oixod^t ^iccr^, 
pXrifJLevog rj ico, rj tyxei ogvoevri, 

515 VTjog im^&Qoocxoov • iva rig crvyerjci wu dXXog, 
Tqoociv iq)' initoddfioici qeQeiv *itoXvSaxQvv JlQtja. 
x^Qvxeg d' dvd acrv /iiiqiXoi dyyeXXovreov, 
^aidag nQood^i^^ag, noXioxQordq)ovg re ytQOvrag 
Xel^ac&ai neQl dcrv d^eodfi^reov inl TtvQyoov • 

520 'd'tjXvreQai di yvvcuxeg ivl fieydQOictv ixdcrtj 
nvQ fiiya xaiovr^v • KpvXoMti di rig efjinedog icroo, 
firi Xoxog eigiXdTici itoXiv^ Xoi.m dneovroov. IAIAJ02: rill. 153 

«^* &TQ)# Tqmg fJtejaX^roQegy mg dyoQ$v(0' 
(ivd^og d\ og fiBV vvv vyi//ff, €iQf[fiivog «ijTW 

625 Tov d* fjovg TQmoai n^d^ mnodifioig dyikQBvcc9* 
evxofiM iXnofievog Jit t aXXoiiSiv ve ^^tciv, 
i^eXdav ivO^ivda xvvag Kf^QsaatqiOQ^ovg. 
[ovg KiJQeg q^OQiovai fiekaufdav inl vtjwv!} 
dXX^ Tjzoi i^Jil vvxrl qfvXdJ^ofiev y^iag avrovg * 

530 ^Qmd' v^KTioloi cvv xevj^oi ^(&QtiX'd'ivzegy 
Vfjvaiv &i yXaqvQ^aiv iyeiQOfiev 6%vv udQt^a. 
eiaofiaiy et x« fi 6 Tvdeidfjg XQareQog Jiofitidrig 
ntaQ vij&v ^Qog relxog dnwaetaif ^ xev iym xov 
XaX^m drid>aag9 ivaQa ^Qoroevza (piQODfjiai, 

635 avQiov tjv «^ct^ y diaeiaerai, e! % ifi^v iyxog 
fieivy imQXOfievov • dXX^ *V ^Qw%oiaiVy otoo, 
9ieiaezai ovtriQ^igy noXieg d' dfi{p uvxov izatQOiy 
fjeXiov dviovTog ig avQiov, ei yaQ iymv ca^ 
eirjv d&dvatog xaJ dytjQaog ijuara 'jzdvra, 

540 xioifjLfiv d\ d)g riez' A&tjvairi Ttai A%6XX(X)Vi 
mg vvv tjfieQti ^de xa^ov cpsQei JiQyeioiaiv. 

^Sig ''EitTCbQ dyoQev' iiti 8e TQtaeg KeXdStiaav. 
ol d' iitnovg fiev Xvaav v<ko l^vyov tdQOJOvragf 
dtjaav d' Ifidvxeaai naQ aQfiaaiv olaiv ixaarog' 

545 ix itoXiog d' dl^avro ^oag xai i(pia firiXa 
xaQitaXifjioag * oJvov de fieXi(pQ0va oivi^ovvo, 
alxov t' ex fieyaQOnVy inl de l^vXa noXXd Xiyov%o, 
[tQdov d' dd^avdroKft reXtjiaaag inaxofi^ag, 
xviaarjv 8' ix nebiov dvefioi (piQOV ovQavov eiaoo 

550 iideiav zijg d' ovti d^eol fidxaQeg dario^rot 

ovd* ed^eXov fidXa ydQ a(piv dittJx^ero^^IXiog f^^, 
xai IlQiafAOjg xcti Xaog ivfjtfieXioo IlQidfioio.'] 

Oi de, fiiya (pQOviovreg, inl nroXifioio ye^pvQij 
eiaro itavvvx^^^' ^VQa Si axpiai xaitro itoXXd, 

555 &g d' or iv ovQavc^ dcrrQa (paeiv^v dfji(pl aeXtivtjv 
(faiver dQinQe^ia, ors r i^Xer^ v^vsfiog al&riQ - 1S4 lAlA/lOS Q: 

[ jx r* lipaPiP nacai (fxomal xal ngiiofss axQOif 

xal panai' ovQavod^ep d' aQ* imBQQayti Su5%exog ai&^Qy] 

napra di t* Bidsrai acxQa • yByt^&e di t8 ^Qiva noifAtjp • 

560 Totjca lucriyv pmv ^ds Savd^oio Qoacop, 

Tqcoodp TtaioPTonp, nvQa (paipeto '/ilio^i nQO. 
XiXt aQ* ip mdicp %VQa xai&co • naQ de exac^rcp 
eiaro gzepr^xovraj aiXa nvQog al^oiiipoio. 
ifitnoi de XQi Xevxop iQenvofiepoi xal oXvQaQf 

565 iazaoveg ^aQ oxBCipip, H&qopop 'Hm iiijipop, 

IAIAA02 L ApudAcliiyos, et praeterito discrimine percnlflos, etinstante 
eonterriloc , clam ah Agamemnone proceres convocantur, qui- 
bus rex consilium fiigae et properandae per noctemnavigationis 
indicit ( i - 28J. A turpi incepto dehortantur eum Diomedes ac 
Nestor (29-78). Excubiae locantur pro munimentis castrorum^ 
in Agamemnonis tentorio coena paratur proceribus , post coe- 
nam soUicite agitur de Acbille piacando et ad exercitum redu- 
cendo (79-113). Ipse Agamemno illi, si iracundiam suam 
publicae necessitati remiserit, et intactam Briseidem et eximia 
dona promittit (ii4-i6i). His cum conditionibus mittuntur 
viriaNestore delecti, Phoenix, quemAchilli pater rectorem 
iuventae addiderat, Aiax maior, Ulysses, duo caduceatores 
( 162-184)« Legatos amice excipit Achillcs, sed eorum, quam- 
vis accuratas, graves, blandas orationes et omnia Agamemnonis 
promissa adspematur; praeterea Phoenicem apud se retine^ 
cum eoque in patriam propediem se rediturum minatur ( i85- 
€68)« Ita postquam irritam legationem renunciarunt Aiax eC 
Ulysses, graviter afHictos principes confirmat DiomedeSy et ad 
pertinaciam pugnandi hortatur (669 -713 )• 

IlQeapela nQog l4;ttXX^a. AixaL 

aig ol fiep TQSsg qwXaxag e^op' avraQ Axaiovg 
^eamciri Ixe cpv^a, (po^ov xQVoevTog eraiQri' 
^iv&ei d' aTX^rcp ^e^oX^aro ndvTsg aQiarot. %s lAiAJOZ /X 155 

&g d^ avBfioi dvo novrop oqivbxov ix^^oevreCf 
5 BoQerjg xal Zscpvgog, toot8 Qqjitii&ev atirov, 
iXd^ovx i^amvfjg • afivdig di ra HVfAa nekaivov 
ycoQd-verai * ^oXXov de naQe^ aXa (fvxog Ixevav * 
&g idat^ezo {h)fiog iv\ arri^eaaiv Axatcov. 
^zQei8tjg^d\ axei' fieyaXcp §e^oXrjfjievog ^roQt 

10 (poira xTjQVHefJci Xiyvqt^oyyoici yceXevoiVy 
yXridriv elg dyoQtiv xtnXrjCKeiv avdQa eHaaroVf 
fjtrjde ^oav • avrog 9e fiexa ^Qdrotat novetro, 
T^ov 5' elv dyoQy rertrjoreg* av d' Ayafiefivwv 
lararo daxQvxewv, Sgre xqtjvi] fieXdw^Qog, 

15 rjre nar aiyiXtiiog nerQijg dvo(peQOV xi^t vdooQ' 
mg 6 ^aQvarevdxcov ene AQyeiotai fierijvda' 
^fi cpiXotj JiQyeicov ^yriroQeg ijde fiedovreg, 
Zevg fie fiiya K^ovidijg arri ivedijae ^aQeirj r 
axirXtog, og ^qIv fifv fiot imeaxero xat xmrevevaev, 

ZO^^IXtov ixmQaavr evreixeov d^oviea&ou* 

vvv de xaHTjv dndrrjv ^ovXevaaro, nai fie neXevei 
dvgnXia ^Qyog tHia^&ai, inel noXvv SXeaa Xaov» 
ovrG) nov Jii fiiXXet imeQfievii (piXov eTvat^ 
og 8f/ noXXdoov noXicov nariXvae ndQfjvaf 

25 rjd' eri nat Xvaet' rov yoQ HQdrog iari fiiytarov, 
dXy^ aye'&', rng av iyoov emoo, nef&dofie^&a ndvreg • 
(pevyoofiev avv vrjvat (piXrjv ig ^arQida yaiav' 

\ ov yoQ Irt TQoirfv aiQrjaofiev evQvdyvtav. 

'^Sig eipad'*' ot d' oQa ndvreg dxtjv iyivovro atoon^, 

30 drjv d' avecp rjaav rertrjoreg vleg Axoctdov 
oxpe de drj fierieme ^orjv dyaS-og ^tofirjdrjg* 

ArQeidrj, aot ^nQoora fiaxrjaofjiat d(pQadeovri, 
fj d^ifiig iativ, ava^, dyoQ^' av de fjirjrt jj^oXco-^J^. 
dXxrjv fiiv fiot iiQOorov oveidtaag iv /lavaotaiv, 

35 (pag ifiev dnroXefiov xat dvdXxtda * ravra de ndvrtt 
iaaa^ ^Qyeioov rjfisv veot rjde yiQovreg, 

' ao\ 8e didvdixct doone Kqovov noug dyr/wXofi^reoi * 156 lAlAJOS L 

oxif^JzrQco fiiv %oi dcoxe reTtfiij(f&at ^eqi ndvrcDV 
dXntiv d' oikoi dmKeVy o,t6 XQarog iarl fiBYtaror, 

40 batfiovt, ovroo ^rot; fiaXa tXneat vlag Jixatmv 
ditroXefiovg r ifievat aai dvaX%tdag, thg dyoQevetg;. 
ei di cot avr^ &vfibg eiieaavraty &gre viec&ai^ 
eQxeo • ^aQ rot odig, vijeg de roi ay%t ^oUl^^^ 
iarda, at rot movro MvHijvi]&ev ftdXa itolXai. 

45 dlX' alXot fAeviov<jt xaQ^HOfitQmvreg Jixatoi^ 
eigoxe mQ TQoit^v ttamQaoptev. ei di xat avroi^ 
(jievYovreov <jvv vrjvffi qiiX^iv ig varQtda Yotav 
vm d', iyoi Ud^ivel6g rsj fiaxtja6f^\ &g6KB rixfiooQ 
'IXiov evQeafiev * wv ykf &-et» ^eth^hw&fjuev. 

50 ^Sig iq>a-d''' ot S' &Qa v&ivreg i^l«xcv vteg ^x^*'^^* 
fivd^ov dyaccdftevot jlio fijj^og mm>ddfMio, 
rotat d' dvtardfievog fierefptoveisv imiira NiarwQ' 

Tvdeidrj, niQt fiiv vioXifim ivt nagreQog iaat, 
xat ^ovXy fiera ndvrag hft^Xmag i<tt^ iQborog * 

5^01^7^^ rot rbv fw&ov 4viaaerai, Smot Jix^oit 
ovdi ndXtv eQiet * droQ ov rilog inso fivi&osv, 
fj fjtyv xat viog iaai, if*og di^ xed mdg ettjg 
onXorarog yeve^iv draQ ^e^wftifa ^d^g 
AQyeioav ^aatXijag, iTtel mirit fi&u^v iet^g» 

60 dXX' ay, iy<x>v, og aeto yeQatr^Qog crjfOjna* cS»'»*, 
e^einca, xat ndvra tit^ofiiBu ' ov8i xs rig ftoi 
fivd-ov drtfi^aet, ovdi XQetcov Ajafiifiv(ap., 
dq)QijreoQ, dd-ifiiarog, dviartog hsrw ixHvog, 
og noXifiov sQarat imdijfitoVf 'OKfv&evvog, 

65 dXX' ijrot vvv fiiv nsf&cofie^&a m^rt pLeXoUvr(, 
doQTza r iq^o^JiXtaofiea&a ' q)vXaxri}^eg di exaarot 
Xe^da^&wv ^aQa rdq)Q0v oQvxrt^v reixeog ixrog* 
xovQoiatv fiiv ravr intriXXofjiaf avretQ i^etra, 
^rQeidi], av fjiiv aQxe * av yoQ ^ctatXevrarog iaat, 

70 ^aivv datra yiQovatv ' iotxi roi, ovrot detxig, 
nXeiairot otvov xXtaiat, rov viieg .M^i^atSiV lAlAJOi: IX. 157 

fjfiaziai QQTjHrjd-Ev m evQsa ^ovrop ayovtfiv 
naaa xoi i(T&' vnode^if^' noXeeciSi d' ava^cetg^. 
^oXXoov d' dfQOfievmVf tcJ miaeai, og ^ev aQierr^v 

75 ^ovXijv ^ovkevcri • fidXa ds XQ^^ navxag Jtiaiovg 
iad^Xijg xal wxivJjg, or* dijioi iyyv&i vr^wy 
naiovaiv nvQa noXXci' rig av Tade yrid^ijaeiev ; 
vv^ d' ijd' rje diaQQaiaei OTQarov iji aamaet» 

^iig eq>a'd^' oi S^aQa zov fiaXa fievxXvov,^d^ ini^&ovro. 

80 «X de qfvXaxrrJQeg avv revxeaiv iaaevovro, 

dfiq)i T« NeaTOQidrjv 0Qaavfi^dea, nohfieva XcuaVy 
t}^' dfAq)* ^anaXaqov aai 'IdXfievov, vlag J^Qr^ogy 
dfiqi T6 MfjQiovrjv, JiapaQfid re /irjmvQov re, 
7jd' dfiq)l KQeiovTog viov, Avxofjirjdea diov. 

85 IWt' eaav ^yefioveg ^XdxfXiV, ixaxov de exdaTc^ 
mvQOi dfia axeX%ov, doXix «y;f«a xeQaiv exovreg • 
}tad ds fieaov rdqiQOv xal reixeog l^ov iivreg • 
ivd^a de mQ xrjavro, ri-^evro de doQ^oi^ ertaarog. 
JirQeidfig de yeQovrag doXXeag Ijyev Jtx«io5v 

90 ig xXialrjv, naQa di aqi rid-ei fievoeixea daera. 
ol d' in oveiad-' iroifia itQoxeifieva x^^f^-S taXXof. 
avraQ iiiei noaiog xa\ idrjrvog i^ sqov evro, 
rolg 6 yeQCov ^dfinQwrog vqaiveiv ^^j^fiTO firjriv, 
NearcnQ, ov xal ^Qoad^ev dQiarrj qaivero ^ovX^ • 

95 aqiv ivqiQOveoav dyoQijaaro xal fiereemev* 
^rQeidtj xvdiare, dva^ dvdQWV AydfAefivov, 
iv ao\ fiev Xrj^o), aeo 3* aQl^Ofiai* ovvexa mXXBv 
Xam iaal dva^, xai roi Zevg iyyvdXi^ev 
axrjiirQov r ^ds ^ifiiarag, Iva aqiiai ^ovXev^ad^a, 
100 r^ ae XQ^ ^*i?* f*^*' qidaHtai mog, ^d' i^axovaai, 
xQrjfjvai de xai dXXm, or dv riva dvftbg dvcoyfi 
eliieiv eig dyad^ov' aeo d* e^erat, o,rri xev aQXff. 
avroQ iyoav eQeoo, wg fioi Soxet eTvai aQiara, 
ov ydQ rig voov dXXog dfieivova rovds voriaei, 
105 oroi' iy& voe(», ^fjiev niXcn, ^d' ert xcu vvv. 
^ 158 lAlAJOS I. 

iiizi rov orSf AioyBVBS, BQKTtjida KOVQtjp 
Xcoofiivov Ji%ikiiios l^r^g nXiairi&BV anovQag* 
ovzi Had^ ^fiixBQOv yB voov. fjiaXa yag roi syooyB 
9rol>L' ansfAV&eofif^v * av de aco fieyaXt^tOQi '&vfi^ 

110 ei^agf avdQa (piQiatov^ ov a&avaxoi ^eq iriaaVf 
^zifitjaag • iXwv yoQ Ixeig yiQag, akX «t» tioi vvv 
q}Qa^(ifjiea& , Sg xiv fiiv OQeaaafisvoi mni^d-mfiev 
dooQOiaiv T ayavoiaiv, ineaai tc fietXixioiaiv, 

Tov d' avxe ^nQogiemev ava^ dvdQmv Jiyafiifivfav 

115 0) yiQOv, ovTi tpevdog ifiag axag ^aTiXe^ag. 

daaafiriv^ oH* avrog avaivofiai I avri vv noXXSv . 
Xamv iarlv dv^Q, ovxe Zevg xtJQi (fiXtiari * 
cog vvv rovtov iriae, dafiaaae de Xaov ^jiaimv. 
ak)^ inei daadfit^v, q)Qeal XevyaXit^ai ^id-^aag, 

120 axp i&iXoo oQiaai, dofievai t' dneQeiaC dnoiva^ 
vfAiv d* ev ndvzeaai mQixXvtd dwQ^ ovofA^vco' 
inx* dnvQovg xQiiiodag, dixa ds XQvaoTo TdXavra, 
at&oovag ds Xi^tjrag ieiHoai, doodeaa d' innovg 
vttfyovg, d&XoqoQOvg, ol di&Xia noaalv aQOvro. 

125 ov nev dX^iog eitj dvyQ, m xoaaa yivono, 
ovdi xev dHxiiiioov sQixifAOio xQvaoTo, 
oaaa fioi ^vsixavxo did^Xia ficowxsg i^itnoi, 
dooaoo d' enrd yvvainag, dfivfiova SQy eidviag, 
Aea^idag, dg, ore Aia^ov ivxzifiivt^v iXev avrog^ 

130 i^eXofitjV, tti xdXXei ivixwv qjvXa yvvaixwv, 

rdg fiiv oi dooaoo, fiezd d* saaerai, t^v tot' dittjvQoov 
itovQtjv BQiatjog • xal iiil fiiyav oqxov Ofiovfiah 
fitiiioxe Ttjg evvijg im^ijfievai, tjds fiiytjvai, 
5 'd-ifiig dv&Qwnoov iziXsi, dvdQwv ^ds yvvaixoov. 

135 zavTa fAsv avtixa ndvza ^aQiaasrai * si di xev uvre 
aaxv fiiya IlQidfioio d^soi dwooa dXand^ai, 
w^a dXig XQvaov xal xaXxov vtjtjadad-co, 
iigeX^&oov, ors xsv darsoofisd^a Xtjid' Axctioi, 
TQcoladag ds yvvalxag ieixoaiv avxog iXiad^oOf lAIAJOi: IX. 159 

140 al x« fiBT^Qyeiriv *EXivriv ^aXXicxai maiv. 

el di HBV Jtqyog MoifAeS^' Axaunov, ov&ag aQOVQtig^ 
yaii^Qog %iv fioi ioi* ziao) di fjiiv lcov^OQia^tTf^ 
og fioi firikvyBtog %Qi(pBrai ^aXitji ivi noXXij. 
fQBig di fioi el<7i '&vyarQBg ivi fisyaQCp evnyxrc^f 

145 XQvaod^Bfiig nai Aao^ixrj xal ^l^piavaaaa* 
taoov tiv X i'&iXri(7i, qiiXrjv dvaedvov ayia^&oo 
siQog oJnov IlijXrjog * iyo) d' im fiBiXia dwao) 
noXXa fiaXy oaa ov^oo rig iy inidooxe ^&vyaTQi, 
inra di ot dmaoo evvaiofiBva iiToXiBd^Qa, 

150 KaQdafivXrjv, 'Evo^rjv re nal 'Iqtjv nonjeaaav, 
0rjQag re tad-iag r^d' J^v^&eiav ^a^&vXBifioVy 
TiaXijv X AlnBiav v.a% Hrfiaaov dfinBXoBaaav, 
naaai 3' iyyvg aXog, viatai IIvXov ^fia&oBvrog' 
iv d' avdQBg vaiovai noXvQQrjVBgy noXv^ovraif 

155 oi ni i doariv^ai, '&bov &g, rifitjaovaiv, 

aai oi imo axifitrQcp XiitaQag rBXiovai &ifiiarag, 
ravra ni ot reXiaaifJH, fieraXXijl^avri x^^^''^' 
dfifi&jjroo ! At8rig roi fifiBiXixog rjd* dbdfiaarog* 
rovvBxa xaire ^QoroXai&ewv ex&iarog dndvroovf 

160 xai fioi vnoarijroo^ oaaov ^aaiXBvrsQog Bifn^ 
rjd' oaaov ysvB^ ^QOyBviarBQog «v^fOftat eJvau 

Tov d' rjfiei^Br inBira FBQijvtog tnnora NiarodQ * 
ArQBidrj avdiarB, dva'^ dvdQWv AydfiBfivov, 
dcoQa. fisv ovxir ovoara didoig AxtXyi dvanri • 

165 dXX dysrSy nXrjrovg drQvvofisv, oi xs rdxicra 
iX&ooa' ig xXiairjv IlriXrjladBoo AxiXrjog. 
ei d\ dys, rovg av iyoov imoxpofiai ' ot di ni^&ia&oov 
0om^ fisv nQooriara, Jii qiiXog, ^yrjada^&oo • 
avraQ snsir Atag re fiiyag xal 8log 'Odvaasvg • 

170 X7]Qvxoov d' 'Odiog rs xal EvQv^drrjg dfi inia&av, 
<piQre de ;^€^(rlf . vdooQ, evcprjfji^aai re xiXsa'd'Sf 
Sq)Qa /iu KQOvidri dQrjaofis^d'', ai x iXe^ari. 
*iig qidro * rotat de ndaif iadora fiv^&ov umer* 160 IAIAJ02 I. 

175 xovQOi di XQrirTJQag ineccixffoafTO ^aroio * 

vcofit^aaf d' aQa ^aaiv^ i^aQ%afu.voi ienaeaait. 
avxaQ iml amlaav t > iniow ^\ ia^ ij^^ek^ dvfiofff 
WQfiSvT iH xXiait^g .Ayafufjnpo^^ AxQeidm}* 
toiai di niXX inBzeTiXs FeQijvte^ e^miira Nea^staQy 

ISO devdillmv ig enaarovy ^Odva^i di fK.aXtaza, 
miQav, dtg ^em^&otev dfiifAOva Fhiliima^ 

ToD di ^arriv naQa '&Xvtc moXv^Xoi^o^ '&aXaaa^g, 
itoXXa fiaX evxofiivm yaaiix^ 'Ewaaiyaimi 
Qijidioog nemd^eiv fieydXag fQSvag^ AiaxiSao^ 

£85 MvQfiidovoov d' im re xXioiag Mar v^»g: huad-ii:» * 
Tov d* evQOv (pQeva reQfjti^evor ^oQfuyryt Xipitj, 
xaXp daidaXetj, i^i d' dQyvQeov l^yoy ^ey * 
riiv aQer «^ ivdQoaVy noXiv 'Herhavvg vXea^otg' 
r^ ofe d-vfiov ereQnev, aeide d' aQa »Xsd ovdQ^v, 

190 IldrQOxXog de ol oJog ivavrio^ f ^o at»^^, 
diyfievog AlanidtiVj onore Xtj^eiev deUkov, 
Tco di ^drtjv nQoreQf», ^yeiro di diog^Odvaa^ig' 
^atav di ^Qoa^avroXo' ra<pci)v d' dv&QOvaev AxiXXevg, 
avr^ avv (fOQfityyi, Xi^izmv idag, tv&a ^daaaev. 

195 &g d' avreog JldrQOtiXog, i^el tde (jposra^, dviarti. 
rw xat deiHvvfievog nQoge(pi] ^toSag toywg AxtXXevg' 

XaiQ^ov ri q^iXot avdQeg htiverovlti rtfidXa XQed' 
ot fiot axv^ofievoft neQ Ax^x^tm ^iXrccroi iarov, 
*i2ff aQa ipoivtjaag ^lQoreQoo aye Biog AxtXXevg, 

200 elaev d* iv nXiafiotat, rdntjaire noQ^vQeatatv 
alxpa di lidrQOxXov ^Qogeq^mveev, iyyvg iovra • 

Mei^ova d^ XQtiriJQa, Mevoiriovvti, ica^&iara' 
^ooQoreQOV di xeQate, denag d' evrvvov exdarm, 
ot yaQ q)iXraroi dvdQeg ifim viteaat fieXd-^Qco, 

205 ^Slg cpdto • ndrQOxXog di q^iXep i^nenei&e-Q^ iraiQcp, 
uvraQ oye HQetov fiiya nd^^aXev iv mQog avy^ 
iv d' oQa voir ov id^tjH otog x«l niovog cdyo^ lAlAAOSI /X 161 

iv dl avog aiiXoio ^ixiv xtd^aXvXav akoiq^^, 

T^ d* ixBV AvTOfjiedanVt wfiv^v d* aqa dlo^ JlxtXlevs' 

210 Hul za fiiv ev fiiiT^vXXe^ xat dfiqi* d^sXoii^iv eiiti^e» * 
nvQ di Mevoiriadf^g daUv fiiya, Uso^tog qimg. 
avraq inel xa^ca nvQ ixatjy hoI qtXhi ifiai^av-^^f 
'dv^d-Qaxifiv CTOQiaagy d§eXovg iqvneQ^e xavvauev * 
naace d* aXbg '&eioiOy TiQaxevracov inaeiqaq. 

215 avtaQ inei q omTijcey kal eiv iXeoiaiv ixevev^ 
IlaTQOxXog fMV ahov eXmv iniveifM XQaniJ^i^y 
naXoig iv Kaveotaiv * aTaQ XQea vetfjiev ^(^(^itsv;. 
avTog d* dvriov l^ev VjHvoiffjog ^e/oio, 
Tdixov Tov eTeQOio!' d^eoufi di ^vcai dvdyei 

220 ndTQOxXoVf ov eTaiQOV o d* iv ^vqI ^dXXe '&vtiXdg. 
oi d' in oveia^^ eToXfia nQoaeifAeva x^^Qag iaXXoVm 
avTOQ iml noaiog xai idijTvog cS Iqov evTO, 
vevc* Atag 0oivtxh votiae i$ dtog Vdvaaevg * 
nXijadfievog d* ofi^oio denag, deidenT Jtx^X^a* 

225 XatQ^ JixtXevl batTog [Aev itatig ovi/t iatdevetg, 
T^fMv ifi xXtaiff AyofiifAVovog ^TQeidao^ 
^dtf Hai ivS-dde vvv>* ndQa yaQ fAevoeiHea noXXa 
daiwa^*' aXX* ov daiTog intiQaTOv iQya fiifitiXev 
dXXd Xitjv fjteya sr^juay AtOTQeqigy etgoQomTegf 

230 deidtfiev* iv dat^ di aamoifief ^ dnoXiad^ai 
vijag ivaaiXfAOvg, ei fiii avye dvaeat dXnijv, 
iyfvg yaQ vtjmv ual Teixeog avXtv id^evTO 
TQmg wfeQdvfiOi, Tf^XeHXtiToi t imnovQOtf 
xtidfjievot nvQa gioXXit naTa aTQaToVf ovd' Ire ^aatv 

235 aj^aead^f dXX' iv vtivat fieXaivriatv neaiea^&at, 
Zevg 9i aqt KQOvid^g ivdS^ta ai^fiaTa qaivm 
iaTQdmei • 'EnTmQ di fkiya a^&ivet ^XefJteaivM 
(AaiveTat in^dyXcog^ niavvog Attt ov8i Tt Tiet. 
dvzQag, ovbi ^eovg * tiQaTeQti di i Xvaaa didvxev. 

240 dQ&Tat di TdxtOTa qiavijfievat 'HcS dtav '■ 
aTevTat yaQ vtjciv ijij{0tt6\petv attQa noQVfi^a^ 
Iliai. 162 IAIAJ02.L 

avxag *c ifiTtQifaeiv fiaXeqov nvQog • avraq Ayfaiovg 
djicoaeip naqa r^^iv, OQivofievovg vno xanvov. 
TavT atvoog deidoMa xara (pQeva, fitj ol dmiXag 

245 ixreXeaaxfi ^eoi' ^fitv de drj ataifiov eiij 

g^&icd^ai ivl TQoiri, exag J^Qyeog in^o^oroio, 
dkX' ava, ei fiifiovdg ye, xai oxpe neQ, viag ^xaiSv 
reiQOfievovg iQvea&ai vno Tqoooov oQVfiaydov, 
avrm toi fiexoniad^ a%og eaaezai' ovde tifiijxog 

250 Qex&evxog xaxov eax axog evQelv • dXXa noXv nQtv 
q)Qd^evj onoDg JavaoXaiv dXe^ijaeig xaxov tjfiaQ, 
00 ninovj ri fiev aoiye ^itarriQ iiiezbXXero UijXevg 
ijfiari ro), ore a ix ^&irjg Ayafiifivovi nifmev • 
rexvov ifiov, xaQtog fiev ukd-fjvait^ re xal ''Hqtj 

255 dooaova', aix i^&iXiaai: av de fieyaXrJTOQa dvfiov 
iaxeiv iv aTfj'&eaai • (piXo.tpQoavvri yaQ dfieivoov • 
Xi^yifievai d* tQidog xaxofirjxavov, o(pQa ae fidXXov 
riooa* ^Qyeioov rjfiev vioi i^SeyiQOvreg. 
£g inereXV 6 yeQoov • av de Xtjd-eai, dXX' eri xai vvv 

260 nave\ ea 8e xoXov d^vfiaXyial ao\ d' Ayafiifivoov 
«Sea d^Qa diSooai, fieraXXij^avri x^Xoio, . 
el di, av fiiv fiev dxovaov, iyoo di xi xoi xaraXeXco^ 
oaaa roi iv xXiairiaiv imiaxero 86oq* Jiyafiifivoov • 
IWt' dnvQOvg XQinodag, dixa de xQvaoTo rdXavraf 

265 atd-oovag de Xi^rjrag ieixoat, doodexa 3' tnnovg 
nijyovg, d&XocpoQovg, 6i did^Xia noaaiv aQOvro, 
ov xev dXijiog etrj dviJQ, ao roaaa yivoiro^ 
ovdi xev dxrtjfioov iQirifioio xQvaolo, 
oaa' ^yafiifivovog in<K6i di&Xia noaalv aQOvro, 

270 dcoaei S" inra yvvaXxag, dfivfiova SQy' eidviag, 
Aea^idag, ag, ore Aia^ov ivxrifiiptiv tXeg avrogy 
i^iXed^, ou rore xdXXei ivixoov (pvXa fvvaixoov, 
rag fiiv roi Sooaei, fiera d\eaaerai, ^v roz' d^rjvQa 
xovQtjv JBQiaijog' xai iitl fieycLv oqxov ofieirai, 

275 fiijnote T^g evvtjg ijii^ijfievat, i^de, fiiyTivai, rAlAJOS /X m 

1/ '&i(iig icTiVy aval^ ^t' dvdQcov yxs yvvaiaSv, 
ravTa fiiv avrixa navxa aaQScae^ccu ' bI 8i xsv avr9 
aarv fiiya IlQiafioio ^eoi ddcoa dXana^aif 
v^a aXig XQV<^ov nal j^aXxov vt^^aacd^aif 

280 eigeX&dvf ots xev daTedfjied^a Xtjtd' AxcuoL 
TQmddag de yvvaixag ieixoaiv avrog eXia^ai^ 
at xe fieT ^Qyeitjv *EXivi]v KdXXiara^ maiv, 
ei di xev J^Qyog lnoifAe-d^ AxcuiaoVf ovd-aQ dQOVQijgf 
yafi^Qog niv ol ioig • riaei di ae Jaov 'O^ecTTy, 

285 og oi TtjXvyerog rQiqietai 'd-aXiri ivi noXX^. 
rQeXg di ol eiai '&vyaTQeg ivl fieydQcp ewt^arcog 
XQvao&efiig %a\ Aaodixtj xal 'Iq^idvaaaa* 
rdoDv iqv X i'd-iXria'&a, qtiXi^v dvdedvov ayea&ai 
^Qog olxov IltjXijog' 6 d^ ayr inl fieiXia dcoaei 

290 noXXa fidX', oaa' ovnco rig ey inidooxe '&vyarQi, 
iitra di roi ddaei evvaiofieva nroXie&Qa, 
KaQdafivXijv, 'Evontjv re xal 'iQtjv <Koitieaaav, 
^t^Qdg re Ca^wcff rjd' J^v&eiav ^a&vXeifiov^ 
xaXtjv r AiTtetav xal Iltjdaaov dfineXoeaaav, 

295 ndaai d' iyyvg aXog, viarai IlvXov ^fiad^oevrog' 
iv d' avdQeg vaiovai ^oXvQQtjveg, ^oXv^ovrai, 
01 xi ae dcorivrjai, ^&eov mg, rifJttjaovaiVf 
xai roi ifito axtjnrQo^ XinaQag reXiovai '0'ifiiarag. 
ravrd xi roi reXiaeie, fieraXXy^avri xoXoio, 

300 el di roi ArQeidtjg fiev dmjx^O-ero xtjQO&i fidXXov, 
. avr og xai rov dooQa; av 6] aXXovg mQ Ilavaxouovg 
reiQOfiivovg iXiaiQe xard arQarov, ol ae, d^eov wg, 
riaova'' tj yd^ xi aqi fidXa fiiya xvdog aQOio, 
vvv yaQ x'^ExroQ' iXoig, inei av fidXa roi axedov tX&Oif 

305 Xvaaav exojv oXotjv • «cifiJ ovrivd cptjaiv ofioXov 
ol ifievai jdavaoov, ovg iv^&dds vtjsg eveixav, 
. Tov d' ditafiei^ofievog nQogiq))] nodag coxvg Ax^^^^^vg • 
Aioyeveg AaeQriddti,, noXvfjitjxav X)dvaaevj 
XQ^fJ fisv dtj rov fivd^ov dntjXeyioog dnoemeiVf 

O 2 164 lAlAAOZ I. 

310 ^^e^ ^^ qiqovim tb, nai mg rsTBXBafiivov i^xcw 
d}g fiTi fAOi T^v^j/re nuQijfJiefot aXXo^sv iXXog. 
ix^^Qog yag fiot KBifog ofimg u^^ao ^vXyfftif, 
og X ixtQov fili^ %ev^rji iv\ fpQeffSry aXXo 6s eiitij, 
avruQ iywv iQico, mg fioi dtntel shat aQtcta * 

315 ovT* ifiey JlvQBidfjv Jiyafjtifivova miaifiep oZ», 
ovt' aXXovg Javaovg • iitei ovh OQa xig /a^e^ ^ey, 
fiaQvaiS&ai dfjtoiiTiv in dvSQatrt fcoXefieg aUL 
latj fiotQa fiivovrtf xal ei fiaXa xig noXefii^ot * 
iv di i^ rifiy ^fxev xaic6g, ^di Ttai itf^&Xog * 

320 naT&av' ofidog o,v deQyog dnJQf o,te noXXa ioQywg. 
ovdi ri fiot mQiiteirat, i^et tta&ov aXyea ■&VfiWi 
aie\ ifiT^v 'ijwxf^v naQa^aXXSfievog noXefii^etv, 
wg d* OQVig diirijat veo<faot<ft nQO<piQij<TtP 
fiacravi, inei xe Xd^riatf xancog d' aQa ol niXei avr^' 

325 oog xai iyio itoXXag ^v dvmfovg vvxrag tavov, 
ijfiara d* alfiaroevra diiitQfjtrcor noXefii^cbff 
dvdQaai fiaQvdfievog oaQcov eveHU (TqiereQdoi^v. 
dcodeHa dij <5vv vrivci ^bXeig dXdital^^ dr&Qcontov, 
ne^og d' evdeTti <pr^fit xarit TQOitjV iQi^Xov' 

330 rdcov Ix na<yicov xetfi^Xta noXXit xai i^r&Xa 
il^eXofitjv, Hai ndvra <piQoov Jiyafiifitvovt da<xxov 
JtrQeidrj • 6 d* oitt<s&e fjiivcov naQtt vijviu '&OfiCtv, 
del^dfievog, dtd ^avQa da<fdCH6rOf itoXXa d' execxev, 
dXXa d* dQt<frije<r<rt didov yiQct xai ^axftXevctv 

335 rotat fiev ifiiteSa xetrat, ifiev d' ditb fiovvov A^at^v 
etXer, ixei d' aXoxov ^vfAaQia" rj naQiavcoi^ . 
reQni<j&co. ri de det noXefii^ifievat TQ<ie<j<j;tP 
^Qyeiovg; rt 8e Xdov dvijyayev iv^&dd* dyeiQag 
JtrQsidrjgf tj ovx 'EXivri$ ivex* i^vxofAOio} 

340 tj fiovvot (piXiov<f dXoxovg fieQoitcov dv^&Qconcov 
JlrQeXbat; imi, igrtg dv^Q dya'&b^ xai ixicpQcov, 
rijv^avrov tftXiet xai xtjderat* dog xai iyoo rtjv 
ix dvfAov <piXeopf dovQixrijt^v ^bq iov<jav. lAIAJOS /X 165 

ifvv 8^ ivsl ix ;|rci^(S^ ysQug stleroy xai fA dnaTtiasff 

345 fiij jisv nsiQcn<o, sv sldorog* ovHi fis nsiasi. 

aXX% X)dv<jsv, 6VV aoi rs ifoi SXXoiatv ^aaiXsvaiv 
qsQaCsad^m, vijsaaiv dXs^iiisvai Ikjiov itvQ, 
^ fiiv 8ij (idXa ^oXXa novijaaTO voacpiv iftsTo, 
xal d}i Tslxog sdsifis, xal ijXaas rdq)QOv in avTM 

350 svQsIav, fisydXrjv, iv 8i aitoXonag Karmrjlsv 

dXX ovd' Ss dvvarai a^svog^^xroQog dvSQoqovoio 
taxsiv. oq)Qa d' iyo) fisr Axaiolaiv noXsfiitov, 
ovic id^sXsaxs fiaxfiv dito rsixsog oQVVfisv ''EnroQ, 
dXX' oaov ig Sxaidg re nvXag xal (ptjybv txavsv * 

355 Ivd-a nor oJov ifiifivs, fioyig 9s fisv sxqivysv oqii^v. 
vvv d\ insi ovx i^&sXoo itoXsfjii^sfASV ^EnroQi dico, 
avQiov iQd Ai\ Qs^ag xcu ndai ^&sotaiVf 
VTjijaag sv vrjag, in^v dXads ^QosQvaaoo, 
o%psai, Tjv i^&iXTiad^a, xal atxsv roi rd fiSfirjXrif 

360 T^Qi fidV 'EXXrjgTiovrov in ix^osvra itXsovaag 
vrjag ifidg, iv d' dvdQag iQsaasfisvai fisfiamrag' 
si ds nsv svnXoiriv dcotj nXvrog 'Evvoaiyaiog, 
fjfiari HS rQirdrc^ ^^&irjv iQi^wXov Ixoifirjv, 
ian ds fioi fidXa ^oXXd, rd xdXXi^ov iv&d^s sqqcov* 

365 dXXov d' iv&svSs XQvaov xal xc^Xxov iQvd-Qov, 
^ds yvvaXxag iv^covovg, noXiov rs aidrjQOV 
a^ofiai, daa sXaxov ys* ysQag ds fioi, ognsQ Idooxsv, 
avrig iqvpQi^cov iXsro HQsicov Ayafisfivcov 
JtrQsidrjg, — rm ndvr dyoQSvifisv, <og iitirsXXoo, 

370 dfjiq)dd6v • oq)Qa xal dXXoi iniaxv^eovrai Mxaioi, 
et rivd jrov ^^iafoccoi' sri sXitsrai il^a^ar^asiVf 
aisv dvaidsiriv intsifisvog! — ovd* av Sfioiye 
rsrXairj, xvvsog nSQjmv, stg oma Idid&ai' 
ovdi ri ol ^ovXdg avfiqiQdaaofiai, ovdi fjiiv sQyov, 
375 ixyaQ ^ fi dndrrjae xal rjXirsv* ovd' av sr avrtg 
i^a<Jtdq)oir inssaatv dXtg ds oil dXXd sxrjXog 
SQQiroo • ix yaQ sv qQsvag stXsro ftrjrisra Zsvg. 166 lAIAJOS L 

e/^^ce ii fioi rov dSQa, rtoo di (iiw ir huqos aiag* ' 
ovd' it fioi dexaxig re xai eixoaaxig zooa doiti, 

380 oaaa ki oi vvv iariy xal et nod^ep aXXa yivoixo * 

ovd' oc' ig 'Oqxoiievov noviviaceraiy ovd* oaa O^^ag 
Aiyvitxiag^ o&i nXeiisra dofAoig iv xrtifiara xeirai * 
atd'' ixaxSfiitvXoi eici, ditixocioi d' av ixaarriv ' 
dviqeg i^oix^evai avv tnnoiaiv xai oxea(piv 

385 ovd' et fAoi roaa doiij, oaa ^pafm^og re x6vtg re, 
ovdi xev &g iri 'dvfiov ifiov ^eiaei AyafiifivmVf 
ngiv y a^o naaav ifioi dofuvai ^fjiaXyia Xco^ijv, 
xovQtjv d' ov yafiion Ayafiifivovog ArQeidao' 
oiy ei XQ^^^^V ■^^QodiTri xaXXog iQi^oi, 

390 eQya d' A&tjvairj yXavxdnidi iaocpaQi^oiy 

ovdi fiiv &g yafiioD' 6 d' Axaioiv alXov ikia^&co, 
ogrig ot r inioixe, xal og ^aaiXevreQog iariv, 
riv yaQ dtj fie aooaai '&eoi xai otxad' txonfiai, 
IhiXevg d^tjv fioi eiteira yvvaixa yafiiaaerai avrog. 

395 ?ro^^ai Axaitdeg eialv av 'EXXdda re 0&i^v re, 
xovQai dQiartjoov, otre nroXied-Qa Qvovrai ' 
raoov r^v x i&ekoofii, (piXtjv noiijaofi axoirtv, 
tvd^a di fioi fiaka noXXov imaavro •^vfiog dyqvooQ^ 
ytjfiavri fivtjar^v akoxov, eixvtav axotrtv, 

400 xriifiaat riQmad^ai, ra yiQoov ixrtjaaro IltiXevg, 
ov ycLQ ifiot \f)vxtjg dvra^toVf ovd' oaa (paatv 
'^tktov ixr^a&at, evvatofievov nrokie&QOv, 
ronQtv in etQtjvtjg, nQtv iX&etv vtag Axatwv • 
ovd' oaa Xdtvog ovdog^dqjtjroQog ivrog iiQyeif 

405 Ooi^ov A^okkoovog, Ilvd^ot ivt mrQtiiaatf, 
Xtitarot fiev ydQ re ^oeg xai tcpta fAtjka, 
xrtirot da rQinodig re xat titnoov ^av&d xdQtjva* 
avdQog de '^vxii ndktv ikd^etv ovre ketartj, 
ovd^ ekertj, inet olq xev dfieixperat eQXog odovroov. 

410 fJttjrtiQ ydQ ri fii (ptiat '&ed, Qirtg dQyvQOitel^a^ 
dtx^&adiag IGJQag (peQifiev d^avdroto rikogde. lAIAJOS IX. 167 

et iiiv H avd^i iiivm TQiimv noXiv dfiq)ifiaxmfiatf < 
£XsTO fjiiv fioi voaxog, aTOQ xXiog aq^d^irov Itnai* 
€» ^i KBV olxad' txoDfii (piXtjv ig narQida yaXav^ 

415 &Xbx6 fioi xXiog iad^Xov, im StjQov di fioi alcov 
Sa<ferai, ovdi ai fi mxa riXog ■^avaxoio mxBit^, 
Tioi d' av ToTg aXXoiciv iyo) naQafiv&riaaifiriv^ 
ofxad^ ano^nXeUiv iitii ovxiTi dijers TixfiooQ 
jTl/ov aliieivijg * fjiaXa yoQ iS-ev evQvona Zevg 

420. xiiQa iriv tmeQiaxBy Ted-aQCftjxaffi di XaoL 
dXX' vfieig fiiv iovxegy aQKSxi^ecaiv Axai^v- 
dyyeXir^v dn6q>aa-&8' ro yaQ yi^ag icTi ysQovTOov* 
o(pQ* aXXtiv qiQa^mvzai ivl q>Qe<jl fitjriv dfieivoOf 
1] xi aqiiv vijdg tc <roi/ xaVXaov Axaiwv 

A^S-vtjvciv ini yXaqivQyg* inel ov aqiaiv tjde y iroifjitjf 
^v vvv iqQaaaavro, ifiev dnofitiviaavTog, 
^om§ d' av^&i ^aQ* afifii fiivoov xaraxoifiti'&^voOf 
oqiQa fioi iv vtjeaat qiXtjv ig itazQid^ intjrai 
avQiov, t]v i^&iXtjatv dvayxrji d' ovrt fitv SJ^oo. 

430 "^ff iqiad''' oi d' aQa ndvreg dxr^v iyivovro atoony^ 
fiv^ov dyotaadfievot * fidXa yoQ xQareQwg dnietmv, 
oips de drj fierietns yiQoov innrjXdra 06tvt^f 
HdxQV dva^JiQijaag * mQt yaQ die vrjyatv Axatmv ' 
Ei fisv dtf v6arov ys fisra qiQsai, qiaidtfjt JixtXXev, 

435 pdXXsat, ovdi t» ndfinav dfivvstv vrjvat d^o^atv 
mQ i^&iXstg dtdtjXoVf inst x6Xog ifmsas ^&vfi^ * 
ncog av instr d<iio astOf qiiXov rixog, av&^t XtizoifJitjv 
olog; — ao\ di fi imfms yiQoov mnriXdra IhiXevg 
iqfidrt r^yOrs (f ix 0&irjg Ayafiifivovt nifimv 

440 vtj^toVf ovnbo stdo&* ofjiottov noXifjiotOy 

ovd' dyoQioov, iva t' dvdQsg dQtnQSitisg rsXi&ovaif. 
rovvsxd fjts ^QoirjxSf dtdaaxifisvat rdds ndvrotf 
. fiv&oov rs QrjrrJQ" IfjisvoUf ^QrjxrrJQd rs tQyoov. 
oog dv imtr d^o astOf q^iXov rixog, ovx i&iXotfii 

445 Xsima&^^ ovd[ st niv fioi vnoaraiti d^sbg avrog. 168 lAlAJOS L 

yiJQas dno^voag, '&i]iTiiP vior ^^ooopra, 
olov ore ^Qmrov Xinov 'EXXi^a HaXXiyvvaixaf 
q^evyoov veixea narQog AfivvtOQog 'OQfAevidao • 
og fioi naXXaxidog 4t€^i;^O0(raTO xaXXiHOfiQiM' 

450 r)^v avrog qnXeecxevy drifia^ecxe d' aKontVf 
fitlxiQ ifjiijv ^ d* alh ifii Xiaaicxezo fovvwVf 
^aXXaxidi nQOfAiytivcu, Iv ix^&fJQeie yiQOvra. 
ry md^ofiTjv nal eQe^a* nartjQ d' ifiog avrix oiaO-eigf 
noXXa xarrjQarOf ervyeQag d' i^KexixXer 'EQivvvg^ 

455 fiijnore yovvaaiv olciv iqiiacec^&ai (piXov viov, 
i^ ifiid-ev yeyaHra* d-eol d' iriXetov euaQagy 
Zevg re xarax^d-ovtog xal inaivi^ IleQtfeipoveia, 
rov fiiv iyoi ^ovXev<ra xaraxrafiev o5«i* xaXx^ * 
dXXd rig d^avdra>v navaev xoXov, og q ivi '&vfic^ 

460 dijfiov 'd'tjxe (pdriv xal oveidea noXX' dv&Qcoiia)^ * 
mg fATj narQotpovog fier AxaioXav xaXeoifmiv, 
Sv&' ifiol ovxiri ^dfi^iav iQijrver iv tpQeal dvftog^ 
^arQog x^oofiivoiOf xara fiiyaQa arQCoqda&ai. 
fl fiiv ^oXXd ircu xal dvs\f}$ol dfi^plg iovreg 

465 avrov Xiaaofievoi xaregijrvav iv fuydQOiaiv. 
noXXd da i(pM fiijXa xal etXiiKpdag ikixag ^ovg 
eatpaCoVi noXXo\ da aveg ^&aXid^ovreg dXotq)^ 
< evofievoi ravvovro ^ia tpXoyog *H<paicroio * 
noXXov d' ix xeQdficov fii&v nivero roXo yiQOvrog, 

470 elvdvvxeg di fiO$ dfi(p avr^ naQO, vvxrag lavov* - ' 
ot fiiv dfiei^ofievot cpvXaxdg ixov * ovdi itor ea^t} 
nvQ, SreQOV fiiv vit* al^ov(srji evBQxit^ avX^^, 
aXXo d' ivl nQod6fic^t nQoad^ev ^aXdfioio &VQdci)f. 
dXX' ore d^ dexdrij fioi intjXv&e vv^ iQe^evvtjf 

475 xai ror iym ^&aXdfioto &vQag nvxivSg oQaQviag 
Qij^g i^ijXd-oVf xal vniQ&OQOV BQxiov avXijg 
Qetaf Xa&oov (pvXaxdg r avl^Qag dfic(^dg re ywaTxag. 
(pevyov eneir dndvev^&e di* 'EXXddog eiQVxoQOiOf 
^^irjv d' i^ixifitjv iQi^Xaxap f^tjriQa fiijXcDVf IJilAJOS IX. l«i 

4S0 ig Ili^Xi^ct avax^^' o di fie nQoapQcov vmdexrOf 
%at fie (fiktiCf <x>gel re nariiQ oi^ italda q)i>Xil<ni 
)iov90i^, rtpLVfsrov, noXXoI<sip inl Kredrsctnv' 
%ai [L a<ff eio9 e&tjne, noXvp de fioi emaae Xaof* 
vaXov d* icxctrirjv ^d^itig, /loXonecaiv avacacov. 

485 nai <re rocovrovS^&i^xa, d^eoZg inuixeX* JlxiXXeVf 
ix ^fiov (piXimv* ine\ ovx id^iXecxeg afi aXXnf 
ovr ig daXr iivai, ovr iv fieyaQOici naoaad^ai, 
^Qiv y ore dij <r' in ifiolciv iym yovvaaat xa-&icaagf 
oipov r aaatiu tsQorafioov xal oJvov intaxoov 

490 noXXaxt (loi xaredevaag im arijd^eaat j^iTcS^a 
oivoVf wnopXif^cfiV iv vfjnteij dXeyetvy. 
wg int aot ftaXa noXX* Snad-ov xai n6XX* ifioyfiaa, 
rk q>Qove€ov, o fwt ovcf d^eot yovov i^ereXetov 
i^ ifiev^ dXXit ae gsaida, ^eotg inuixeX* JixtXXevt 

495 notevftfiv, tva fioi nor deixia Xotyov dfivvtig, 

dXX%.MxtXev9 dafiaaov ^fiov fiiyav ovdi ri ae XQ^ 
vtjXeeg tjroQ ixetv arQenroi di re xai '&eoi avroi, 
rmvneQ xai fui^cov OQer^ rtfifj re ^ifj re. 
xai fjtev rovg dvieaat xal evxo)X^g dyav^atv, 

500 Xot^y re xviaaji re, naQarQcm&a av-&Qconoi 
Xtaaofievot, ore xiv rtg vneQ^fjfi xai ifiaQry. 
xa! yoQ re Atrai etat Jtog xovQat fAeyaXoto, 
XcoXaire Qvaaire, naQa^Xwtig r Sip&aXfico* 
al Qa re xai fMroittad'* ^rtfg dXiyovat xtovaat, 

505 ^ d^Jlrfi ad-evaQij re xai oQrinog' ovvexa naaag 
mXXov vneHnQod^iet, ipd-avet di re naaav in* dlav, 
pXanrova* dv&Qwtovg* at d* ilaxiovrat oniaaoo, 
og fiiv t* atdiaerat xovQag Jtbg aaaov tovaag, 
Toy de fiiy wvfjaav, xai r exXvov ev^afiivoto * 

510 off di X dvfjvfjrcu, xai re areQeoog dnoelntj, 
Xiaaovrat d' aQaraiye Jia KQOvioova xtovaat, 
rtp Jkrfjv dfi enea&at, tva ^Xaq^d-eig dnoriati. 
dXX\ AxtXev, noQe xai av Jibg xovQtjiatv Snea&at 
Iliae. ' P 170 lAIAJOZ I. 

^ifiijrf rix aXXmp mg imyvafin^tu 960V ii&XSp.' 

515 €» fiev yoQ fit^ dooQa (piQoi, xa d' okm&^ owo/idim 
ArQsidtjgf dXX' aiip im^aq^sXag x^^^^aivoif 
OVH ap iymyi <T8 fi^vw dnoQQixparsa xeXoifiijp 
AQyeioiaiv dfivvifuvai, xaxiovci ^eQ ifimjg * 
vvv d^ afia r avrixa noXXa didoi, rce. d^. onia&ev imiatijf 

520 uvdQag de Xiccea^&ai emstQoiijKev dQia^eovg, , 
XQiv&fievog natk Xaov ^xaiXvioVy ohe ao\ avx€^ 
qiiXratoi AQyeicov • rcof firj avye fivd^ov iXiy\fjgj 
fitjSe <it6dag' ^qIv d' ovri vefAeaari*cov x^j^olcod^ai. 
ovTO) tia\ %m ^Q^a&ev i^evd^6fAe&a xXia dvdQ&v 

625 f^QdiODVf o*ce xfiV xiv iiti^dqieXog x6Xog «coi* 
dooQtiroi re niXovro, itaQaQQriroi r i^ieaaiv. 
fiifivrifiai r6de tQyov iym ^dXai, ovr» viov ye, 
G>g tiv iv d' vfilv iQiw ndvreaai (piXoiaiv. 
KovQTJrig r ifAdxovro xoc( AirooXol fievexaQfiat 

530 dfjiql mXiv KaXvdoiva, nal dXXijXovg ivuQi^ov * 
Air 00X01 fiivf dfivvofievoi KaXvdwvog iQawijg ' 
KovQtjreg di, dia^Qa&ieiv fiefiawreg JlQtii, • 
xal yaQ roTai aanov XQvaod^QOvog J^Qrefiig coQaev, 
Xooaafiivtj, o pt ovri -d-aXvaia yovv^} dXooijg 

535 Olvevg Qi^y dXXoi ds ^&eol daiwvd"' exar^fA^ag • 
oirjl d* ovx eQQel^e //log xovQri fieydXoio, 
§ Xdd^er*, ij om iv^tjaev • ddaaro de fiiya &vfi^, 
17 di jfoXoMTajttcVj/, diov yivog, 'loxiaiQa, 
&Qaev ini xXovvtjv avv dyQiov, dQyiodovrOy 

54p og itattd noXX' eQdeaxev id-oov Otvtjog dXootjv • 

noXXd d* oye ^Qod^iXvfiva xafialpdXe divdQea fiaxQdf 
avryatv QtCTJ^^t nal avroTg avd^eai fitjXoov. 
rov d* vlog Oiv^og dnixreivev MeXiayQog, 
itoXXioov ix noXioov 'd-t^QijroQag dvdQag dyei^ag 

545 ual uvvag' ov fisv ydQ k iddfitj navQOiai ^Qoroiaiv 
roaaog itjv, ^oXXovg ds nvQ^g iiti^tja' dXeyeiv^g, * 
il d' dfjitp* avrco d^ijne ^oXvv aiXadov xal dvrtjv, IAXAJ02 /X 171 

dnqi\ cvhg neqiaXg xal 96Qfiari Xaxpijefri, 
KwQT^cov %e neffrjyv Hal AkmXwv fieya^fioof. 

650 0(pQa fiif ovv MeXiayQog AQm<piXog noXifM^er, 
r6(pQa di KovQiJTeam xaxdo^ ^v ovd* edvvavxo 
xeixeog exxoa&ev fiifiveiVy noXieg cteQ iovreg. 
dXX'^ ote dij MeXiayQOv tdv xoXog, ogre nal aXXwv 
oi&avei ev artjd-ecai, voov nvxa neQ q^QoveovToov 

655 tiTOi 6 fifjTQi <piXri AXd^airi x^^f^^^^S ^^Q* 
neijo naQa fivfi<n^ dXoxcoy xaXy KXeondtQr}, 
xovQrj MaQiiijaarjg xaXXicqvQov Evtjvivrig, 
Jdm ^\ og HaQTKyrog enix&ovioov yivez dv^Q&v 
x&v TOTfi - %ai Qa Svaxrog evavxiov elXero ro^ov 

560 0oi^ov Jl<Jt6XXG)vog, naXXi&qvQov etvexa vvfi(prjg' 
rrjv de x6r ev fteyaQOKSi ^axriQ v.ai mrvia firjrrjQ 
AXnv6vfiv xaXieaxov eitdivvfiovy ovvex aQ avrrjg 
l^ijrriQ, AXxv6vog <KoXvnev&iog ohov txovifa, 
*«"*' ' ^^6 1»«^ i^deQyog dvrjQnaae 0oT^og Aiz6XXa)v - 

565 ry oye ^aQxariXenro, x6Xov ^vfiaXyia ^iaaoov^ 
«I dQioov firjTQog xexoXoofiivog, v oa ^eoiaiv 
V10A.A, axeova ^quto xaaiyvrjroio <povoio • 
mXXa de xal yaiav itoXvcp^Q^rjv xeQalv dXoia^ 
7tixXriaHov&' Atdr^ xai iitaivrjv neQae(p6veiav, 

570 ^q6xvv xad^eZofiivti, devovro de ddxQvai x6Xnoh 
naidi d6fiev ^dvarov rrjg d* rjeQO(poirig ^EQivvvg 
exXvev «S 'EQi^evaqnv, dfieiXixov riroQ exovaa* 
xoov de rax dfAcpl mXag Ofiadog tcal dovnog oQOOQeh 
nvQyoov ^aXXofiivoov rbv de Xiaaovro yiQOvreg 

575 Ano)Xm, nifigtov de d-eoov leQrjag dQiarovg, 
e^eX&etv xal dfivvai, Imoax^fievoi fiiya dcoQOV. 
^ odToro^t m6rarov mdiov KaXvdwvog iQavv^g, 
' iv^a fiiv ijvooyov rifievog mQixaXXe^ iXia^a^, 
^8vrtjHovr6yvov rb fiev rjfiiav, olvonidoio, 

580 tjfiiav^ di, ^iXrjv aQoaiv nedioio rafiia^ai. 
^oXXa dif4if Utdveva yiQoov InnrjXdra Oivsvg, 

P2 172 lAIAJOS I. 

ovdov imfiPiP»oi>g ixp^Qtijpiog '^akauoiOy • 
aeiiai^ noXXtfrag aandag, yowovfufog viof 
mXXa ii %6pyB naaiyvi^ai %a\ nvtna fiijrtjQ 

585 iXXitraofd'*' o di /laXXof avaivBxo * ^oXXa d* iTalQOif 
oTol xB^oxaxoi xai (piXratoi fj<sav anavroov 
dXX* ovd* &g rov d^vfiov ipi artjd^saciv inei^oVf 
nqiv y ors df^ '&aXafiog nvxa ^aXXsxo • rol S* im nvQycnv 
Patvov KovQijregf xal ivenQfj^&ov fiiya acrv, 

590 xai roTC dif MeXeayQOV iv^oovog naQoixoiTig 
Xiacer HhQOfievti, %ai ot nareXe%ev aTtawa 
7iijde\ oa dv&Qwizoiai neXetj rmv aarv aXtorj * 
av^Qag fiev Mteivovaif vtoXiv de te nvQ dfiadvveh 
xenva de t' dXXoi ayovcij padv^fivovg xe yvvainag. 

595 Tov d* dQivero dvfAog dxovovxog xaxa tQya* 
prj y Uvai, XQ^^^' ^^^^' idvcaro nafKpavooovra, 
&g fiev AtxonXoXaiv dnijiJivvev icaKov ^fca^, 
et^o^ 9 dvfi^' T^ d* ovTiexi dmQ* ixeXeacav 
noXXa xe xac xaQievxa, navhv d' fifivve %a\ otnoag. 

600 dXXa av fitj xoi xavxa v6ei qiQeai, (Atide ae daifioov 
ivxav&a xQexpeief q)iXog * namov de nev eirj, 
Vffvalv wiOfiivYiaiv dfivvifiev • dXX' inl dcoQOig 
IqX^o • Jaov y&Q ae ^e^ xiaovaiv Mxot^ioi* 
ei di x' axBQ dooQOov n6Xefiov q)&iar}voQa dvrigj 

605 oixid'' bfi&g xifi^g eaeaiy n6Xefi6v neQ dXaXxdov. 

Tbv if dnafiei^6fievog nQogiq^ijnodagdnvgJlxiXXevg' 
^Oivi^ axxa yeQaii, JioxQeqig, ovxi fie xavxffg 
XQBoo xififfg ' q)QOvioo de xexifi^a&ai Jiog aicrj^, 
fl fi £^€c ^aQa Vfjval noQooviaiv, elg6x' dvxfiii 

610 iv axtf&eaai fiivtj^, xai fioi qiXa yovvax oQOOQti. 
aXXo dixoi iQioOf av d' ivTqQeal ^dXXeo a^aiv 
fitj fioi avyxei 'dvfiov odvQ^fievog na\ dxevoov, 
ArQeiSfl tiQoot qiiQOov x^QJ^^ ' ovdi xi ae XQV 
xov qiiXieiv, tva fiij fxoi dmx^d^tjai qiXiovxi * 

015 KaXov TOi avv ifioi xbv xtjdetVf ogx ifii xtjdrf. tJIAJOS IX. 175 

i<jov tfiol ^aatXeve, nal ^fiiifv fiBiqeo Ufitig. 
oWoi 3' dyyeXeovtn, av d' avr&&t XǤ60 piifjiifoof 
evpy ipi fiaXax^' afia d' ^oT q)aivofi^vijq>ir 
qiQcCaaofAsd'^ ij xc vedfied'* iq>* ^fiheq\ ^ hb fiefwfiev. 

620 ^H, nai IlarQOHXo^ oy en 6qQV<tt fevas fftfocr j, 
0oinxi (TTOQeisai nvxivov Xexog, oqiqa raxKfva 
ex aXiaitjg vocroio fieboiaxo. roXai d' uq' uitag 
dfti^&eog TeXaficoviadrig fiexa fivd^ov eemev 
Aioyeveg AaeQriadrj, noXvfAijxav 'O^vcaevt 

625 lOfiev ' ov yaQ fioi doneei fiv^&oio veXevr^ 

^ydi / 6^« XQaveead-ai * dnayyelXai di raxK^ra 
XQfj fiv^&ov jdavaoXaif xa! o^x dyad^ov vteQ iovra, 
ot nov vvv larai norideyfievot, avraQ Jf;^ eXAfiv^ 
ayQiov iv arijd-eaai d^ero fJieyaXijroQa dvfiov • 

630 ^axerXiog, ovde fierarQinerai q)iX6rr^rog iraiQOoVf 
rtjg, § fiif naQa vriya\v iriofiev e^oxov dXXoov • 
ftiXijgl — Hal fiiv rig re xaaiyvtjroio q)Ofijog 
noivtjv ij ov naidog idi^aro re-d-vrjoirog' 
xai Q fiev iv di^fio^ fiivei avrov, noXV dnorlact^* 

635 TOtJ di r iQtjrverai HQadit] xai d^vfiog aytjvooQf 
noiv^v de^afiivov. aol 9' aXXtjxr6v re xan^v r$ 
'dvjjLov ivl ar^d-eaai d-eol ^&iaav eivena HOVQtjg 
oitjg. vvv di roi enra naQiaxof*ev e^ox dQiarag, 
aXXa re ii6XV im T^tff av 9' tXaov Sf&eo 'dvfi6f, 

640 atdeaaai de fiiXa^QOf vnooQ^qioi di roi elfief 

nXtjd^vog in Aavam, fiifjtafiev di roi e^oxov aXXoov ^ 
Htjdiaroi r Sfievai nal qiXraroi, oaaoi Jixaioi. 

Tof d* dnafiei^6fievog ^Qogiqitj n6dag dxvg Ax^XXevg • >_ 
^av Aioyefig, TeXafioofie, noiQafs Xaoov, 

M5'^dvra ri fioi xara 'dvfjiov ieiaoo fivd^aaa^&at' 
uXXa fioi oiSaverai HQaSitj X^^^f onnor ixetvoof 
fjtvtjaofidt, Sg fi davq)tjXov iv ^Qyeiotatv eQe\ef 
' MrQeidtig, mgeirtf* drifjttjrof (Aeravdartjv. 
iXX* ifjietg eQxea&e, Hot dyyeXitjv dnoqiaa^i' 174 lAlAJOS I. 

650 ov yag nqtv noXifioio fud^<TOfiai aifiatSevrog, 
nqif y viof IlQiafioio da&pQovog, ^EnxoQa diov, 
MvQfiidovmv ini ze xXiaias xal vyag ixeo&ais 
xreifovz* ^Qyeiovg, xaxa xe fffAv^ai nvQi ptiag. 
dfiqil Mxoi T§ ifi^ xXiaiti xal v^ifieXaivi) 

655 "Exxoqo^ xa\ fiefiama, fiaxtfg cfXiice<f'&M otoo. 

^Qg eqiad''' oi de IxaCTog eXiov denag dftq)ixv7teXXoVf 
cneicavreg, naQavijag tcav naXiv fiQ%e d' X)dviS<jevg. 
IlaxQOxXog d^ etaQOKJiv ide dfiOD^ci xeXevijeVf 
0oivixi axoQecai mfxivov Xexog oxri xaxiaxa. 

660 ai f imiteid^ofievai <sxoQeaav Xexog^ &g ixiXevaeVt 
x<iea xe Qyyog re, Xivoio xe Xemov ataxov, 
Iv-d^ 6 yiQoav xaxiXexxOj xa\ *Hw diav IfHfivev. 
avTOQ ukxiXXevg evde fivx^ xXiaifjg evn^xrov 
Tw f cLQa naQxariXexro yvvijf rt^v Aea^o&ev ^yev, 

665 (PoQ^avrog &vyarriQy J^Ofijjdij xaXXmaQijog, 

UarQOxXog d' eriQoo&ev iXi^aro' naQ d* OQa xal rip 
^Jtpig ivJ^<»vog, rtjv oi noQe diog u%;^tXXev^y 
£xvQOv eXm alneTaVf 'Ewyog moXied-QOv. 
Oi d' ore d^ xXiair^aiv iv JtrQeibao yivovrOf 

670'rovg fiev aQa XQvaioiai xv^iXXoig vleg Jtxaimv 
deidixar aXXod-ev aXXog dvaaradov, Ix r iQiovro * 
nQokog d* i^eQieivev dva^ dvdQcw Jtyafiifivonv' 

Ein aye fi, & noXvouv X)dvaev, fiiya xvdog udxaioov 
fl Q i&iXei vrjeaaiv dXe^ifievai dtjiov nvQ, 

675 § d^ieine, x^^^^ ^ ***"' *Z** f^eyaXijroQa ^vfiov; 

Thv d' avre itQogieiite ^oXvrXag diog Vdvaaevg' 
JlrQeidij xvdiare, ava^ dvdQav ^ydfiefivov, 
xeXvog y ovx i^&iXei a^iaaai xoXov, dXX' in fidX7.09 
mfinXdverai fiiveog' ae d' dvaiverai ifie aa dooQa, 

680 avrov ae ^pQa^ea-d^ai iv AQyeioiaw dvooyev, 
onnoog xev vtjdg re aoi^g xa\ Xaov Jf j^atcoi' * 
avrog d' ^neiXfiaev, dfi rioX qiaivofiivfi<piv 
f^ag.ivcaiXfiovg aXaif iXxifiev dfi<jpieXiaaag. lAlAJOS IX. 175 

» • 

xfti d' ap xoiQ SXX(H6iv icpri itaQaiivd^ifiJaff&m, 

685 otxad' dnonXeieiv inel ovxhi dfjere rex/icoQ 
^lXiov al^eiv^gi fiqXa yaQ id^ev evQvona Zevg 
X^f^Qf^ ik^ vneQeax^y red^aQffTJxaffi de Xaoi. 
wg eqtat"' eiai xal oids Tad^ einefAev, oi fioi tnovro, 
^iag Hoi ntjpvxe dvoo, ^envvfievoo aiicpco, 

690 ^oXvil^ d' av&^ 6 yeQCov xareke^aro • cS^ yaQ avmyei, 
o(pQa ol iv vije(j<n cpiXriv ig nazQid^ tizTjrai 
avQiov, ^y i&eXifffiv dvayxri 5' ovri fiiv d^eu 

'^iig ecpad'^' ot d\ aQa ndvreg dx^v iyevovro (Xtco^ry. 
Ijivd^ov dyacjadfievoi * fidXa yaQ XQaveQmg dyoQevaevi] 

605 dyv d' avecp ^aav zeritioreg vleg Axamv 
ixpi de df^ fierieme ^oijv dya&bg /liofiijdt]g * 

uirQeidri xvdiarej ava^ dvdQmv ^ydfiefivor, 
fiiy ocpeXeg Xiaaea^ai dfivfiova IltjXeioovaf 
fivQia dooQa didovg' 6 d* dyijvooQ iari nal aXXcog' 

700 vvv av fiiv fnoXv fidXXov dytivoQiijcnv ivtjxag. 
dXX' firoi %eivov fiev id<50fiev, t^ xev ifi<jiVj 
fl x€ fievri' rore d* oivre fjiaxtj<Jeraiy onnore xev fitp 
SiffAog ivi crtjd^ea^Jiv dvooyri, xai ^eog o^cxy. 
dXX* ayed^, 0)g av iycov emoo, nei^&oofjied-a ndvre^ • 

^705 vvv fiev Hoifitj^raad^e, reraQ^ofjievoi cpiXov r^roQ 
airov Halorvoio* royaQ fiivog iarl xaJ dXni^, 
avraQ iitei xe cpavy xaXt^ QoSoddxrvXog ^Hcog, 
TcaQTtaXifioog nQO veoov ixifiev Xaov re ttat t<:t<:zovg, 
orQvvoov Hcu d^ avrog ivl ^QOoroiai jidxead^ai, 

710 ' *i2^ lcpa&^' 01 d' aQa ^dvreg inyvtjaav ^aailtjeg, 
fjtv&ov dyaaadfievoi /tiofitjdeog Inno^dfjioio, 
vai TOTC d// aneiaavreg e^av nXiaitjvde Sxaarog* 
h^&a di HOifitjaavro, xal imvov dooQov eXovro. IAIAA02 K. Agamenmo insomnis com fratre Menelao lectis erocaiii 
Nestorem et alios principum, cum iisque excubias ad fossam 
obeunt (i-igS)* Consilio ibi, ut in trepidis rebus, habito, 
mittunt speculatores in castra Troiana^ Diomedem atque TJlys— 
sem (ig^-ayl)* His aliquantum progressis praepes avis pro-> 
sperum augurium affert (272 - 298). Eodem tempore Achivo— 
rum consilia exploratum prodierat Troianus quidam, Dolo^ 
Hectoris promissis incitatus , quem , ad navalia quum maxime 
tendentem, illi comprehendunt (299-581)* Hicqnumvitam 
sibi deprecatus, omnem situm castrorum, et, ubi Rhesus, rex 
Thracum, tenderet, indicavit, proditor a Diomede occiditur 
(382 -464)* lam pergunt ad cid>ilia Rhesi, quem modo sub- 
venisse cum insignibus equis audierant; et ipsum quidem cum 
duodecim sociis obtruncat Diomedes, equos avertit Ulysses 
(465-5o3). Heroes, a Minerva moniti, ne spe plura pracjandi 
diutius morentur, dumApoUoThraces et Troianos excitat^ salvi 
adsuos revertuntnr (5o4-579). 

^XXoi fiiv noQa Pfiviuv dQicctjeg Ilavaxaimf 
evdov navvv%ioif fiaXaxcp dedixtjfjiivoi imvcp * 
dXX' ovx ^TQeidtjv Jlyafiifivovaf noifiiva Xamvt 
vnvog Sxe yXvHeQog, noXXa q)Qe<nv oqpiaivovTa. 
6 o>g y ov av dtfTQamij nocig^^HQijg ^vxofioiOy 
Tev%m ? noXvv ofi^QOv dd^i(rq>arov, ^e xdXa^av, 
^ viq)ex6v, ore mQ ve j^ccoi^ enaXvvev dQOVQag, 
iji ^o&t moXifioio fiiya (S%6fia nevne^avoio • 
&g ^v^iv iv inij^&ecaiv dvetrrevdxtV ^yafjiifivwv 
10 veiod-ev «x HQadiijg' rQOfiiovro di oi qiQiveg ivrog. 
^rot or eg mdiov to Tqoomov dd^QfjaeieVf 
^avfia^ev nvQa TtoXXd, xa Ttouero 'iXiod-i ^QOy 
avXcov cvQiyym t' ivonilv, Ofiadov % dvd-Qmncov. iJlAJOi: X. 177 

I 

miraQ ox ig v^ag te Idoi xa! Xaov u4xcu€0f, 

15 noXXag ix xeipaX^g nQO^&eXvfivovg IXxevo xahag 
vipo&' iovxi Jit' fiiya d' iaxeve xvdaXiiiop xtjq» 
ijde di ol xava 'dvfibv aqicTii qxtivero^ovXijf 
NitnoQ ini nQc^ror NtjXffiov iX^&ifUv dvdQwVf 
el ziva ol avv fiijxiv afivfAOva rexr^vairo, 

20 I^Ttg dXe^ixaxog naciv /htvaotai yivoixo, 
dQd'co'0'elg d' ivdvve neQi arijd^eifci ;^{f cof^^, 
gtoaat d' vnb Xi^aQoiaiv idtjaaTO xaXa ^idiXa* 
dfiqil d* eneira daq)oivbv iiaaaxo diQfia Xiovxogf 
aid-mog, fieydXoio, nodfjvexig* eiXexo d' ey^og^ 

25 ^Sig d' avreog MeviXaov e^e VQOfJtog' ovde yaQ avnf 
vnvog ini ^XeqiOQOusiv itflCave, fifjri nd&oiev 
JlQyeToh TOi d^ ed^ev eivexa novXvv i(f* vyQ^v 
^Xv^ov ig TQoirjVf ^oXefiov ^Qaavv oQfiaivovreg. 
naQdaXirj fiev nQmra fierdtpQevov evQV xdXvxpev 

30 nowiXij, avraQ inl are(pdv^v xeq)aXfjq)iv deiQag 
'&f}xaro Xf^Xxeirjv dogv d' eiXezo X^c^i itaxeiri- 
§rj d' Ifiev dvcTfjamv ov ddeXqieov, og fiiya itdvraiv 
JlQyeicDV ^vacae, &ebg d' £g riero drjfAm. 
rbv d' evQ' dfiq)' Sfiom vi^&rjfievov evrea xaXdf 

35 vtjindQa itQVfivrj' rm d' dandciog yivev iX&civ, 
tbv fCQoreQog nQogieme ^orjv dya&bg MeviXaog * 

Tiqtd^ ovrcog, rj&eh, xoQvaaeai; § nv iraiQOOP 
orQvveig TQCcteaatv imaxonov; dXXa fJtdX' aivmg 
deidoOf fiif ovrig roi imoaxrjrai rode SQyoVf 

40 avdQag dvgfieviag axonia^ifiev oJog ineXd^oov 

vvxra di dfi^Qoairjv • fidXa rig ^QaavxdQbiog larau 

Tbv d' dnafiei^ofievog ^Qogiqirj xQeicov Jtyafiiftvcov * 
XQeoo povX^g ifie xal ai, /^iorQeq^eg & MeviXae, 
xeQdaXirjg, iqrig xev iQvaaerai ^de aaooag 

45 A^yeiovg xai v^ag * imi /libg irQdmro q)Qrjv, 
^ExroQioig aQa fidXXov im qiQiva '&rjx leQoiaiv. 
ov ydQ fsco Idoftr^v, ovd' ixXvov avdrjoavrog, . 178 lAIAJOi Jf. 

* 

af^Q* Im ro(fiSaSe fiiQl^tq* in f^iaxi fifjtlifUa&at, ^ 
ouif' ^xrcoQ tQQe^e, Ju q^tXog, vlag Jf/Oioor, 

60 avrwgy ovre &Bdg vlog qiiXog^ ovre &eoio. 
fQya d' lQeli\ o<ra q)^fu fieXtjtSefAep ^Qyeiqiaif 
dti&i re Hoi doXixop * roaa yoQ xaxa fi.^<yar J^xatoig. 
itXX i&i vvVf Atavra xai 'Idofjiev^a HdXeacof', 
QifKpa &emv inl vtjag* iycb d' im NsaroQa diof 

55 elfii, xaf orQVfiao afcr^fuvat ' al x' i&eXriaiv 
ii^&etf ig q)vXaxwf leQOV reXogf ^d' imretXau 
ueife^ yoQ xa fiiXusra m&oiaro ' roTo yoQ vlbg 
GiifAaifei qivXaneaah xai 'Idofieftjog oizacoft 
MtiQtoffig" rotaif yaQ inerQanofiiv ye fiaXtara, 

60 Tov Si fifiei^er inetra ^otfv dya&og MeviXaog' 
fzmg yctQ fiot fivd^t» imreXXecu ^de xeXevetg; 
avd^t fievcn fiera rotat^ dedeyfievog eigSxev tX&^gy 
^e '9'eoo fiera a* avrtgf in^v ev rotg intreiXm; 

Tov d* avre nQogeetnev ava'^ avdQoiv ^yafiij.iv(x>f' 

65 av^&t uevetv, fitjncog d^Qordiofiev dXX^XotXv 
iQXOfievm * noXXai yaQ dva arQarov eiat niXev(yot, 
qi^eyyeo d*, ^ xev t^a^a, xat iyQtjyoQd^dt avcoxOt^ 
narQO&ev ix yeve^g ovofid^iov av^Qa ixaarov^ 
ndvrag xvSaivoov • fitida fieyaXi^eo ^vfAw, 

70 dXXd xai avroi neQ noveoofAeOa ' oids nov dufitv 
Zevg int yetvofievotatv tet xaxortjra 8aQetav, 

^S^g einoiv dmnefmev ddeXq^eov, ev imretXag, 
avraQ 6 ^ij q' ievat fJterd NiaroQa, notfiiva Xaoov * 
rov 8' evQev na^d re xXtaiti xat vijt fieXaivi^ 

75 evvri evt fiaXax^' naQa d' evreot notxiX' fxetrOs 
damg^xat dvo dovQe, qioetvij re rQvq)dXsia. 
TtOQ de ^ooar^Q xetro navdioXog, o^ q' o ysQatog 
fwfw^V or ig noXefiov q)&iatjvoQa d'coQi}aaotrOf 
Xabf aycof • ine\ ov fiif inirQene yiJQal' XvyQ^}, 

80 oQ&oo&etg d' aQ in dyxcovogy xeqa^t^v inasiQog^ 
ArQsidtif nQogietne^ xa< i^sQeeivero fivd^co * IJIAJOI: X. 179 

Tig ^ ovTog nava rijag dva crQarov. l(fx^ai olog 
tvxra di oQ^pvaifiVj orz 'ff evdov<n (tQorol aXXoi; 
[tJ8 riv ovQijoov di^fjfievogf ij riv ixaiQ(Xivf[ 
86 (p^&iyyeo, fiijd' aHidMf in Ifi «ipjfco** rmr* di ife XQ^^S 
Tov d' tffAei^er liieita aval^ dv^Q&v Ayafiifivmv* 
w NicroQ Ntjkrjtddi^, fiiya tivdog Jtxai&Vy 
yvdceai ArQeidfjv Myafiifivova^ rovneQl ndfronp 
Zevg ivifpte novoitsi diafAHieQigy elgox' dvrfitj 
90 iv ar^^&eaisi fiivt^, xai fioi q>i}.a yovvar o^oo^i/. 
^XiXfifiah cod\ iiiel ovfioi in Ofifiaai v^dvfiog vjirov 
i^dvei, dXXa fiiXei itoXefiog xal xtjde' ^xatwv, 
aiv&g yoLQ Javamv mQideidia, ovdifioi ^roq 
ifiiiebov, dXV aXaXvxrtjfiai * XQaditj di fioi ^co 
95 art^ioov ix&Qwaxeif rQOfiiei d' vnb qiaidifia yvta* 
dXX eiri dQaiveig, inel ovde aiy wivog Ixdvei* 
devQ ig rovg (fvXaxag xara^eiofiev, oq>Qa idcofiev^ 
fifj ro\ fiev xafidrop dddfjxoreg i^de xai tmvto 
xoififjacovrai, druQ (fvXaxrjg im ndyxv XdS^covrai, 

100 dvgfjievieg d\ av^Qeg aXB^ov etarai* ovdi riidfievt 
fiifTtcog xal did vvxra fievoiVTJaooai fidxea&au 

Tov d' tjfiei^er eneira reQtjviog Innora NiarwQr 
ArQeidfi xvdiaref dva^ dvdQOov Aydfiefivovy 
ov ■&f]v "ExroQi, ndvra voijfiara fitjriera Zevg 

105 ixreXiei, oaa nov wv iiXnerai* dXXd fuv otco 
xjjdeai fiox&tjaeiv xai nXeioatv, cf xcy -^jf tXA-ev^ 
ix xoXov dQyaXioio fieraarQitfjfi cpiXov tjroQ* 
aol de fidX' expofjt iyco * norl d' av xal iyeiQOfUv aXXovi^^ 
f]fiev TSfdeidtjv dovQixXvrbv tjd' 'Odva^a, 

110 r/d' Atdvra raxvv xal 0vXiog aXxifiov vio^* 
dXX' et rig xou roigde fieroixofievog xaXiaeiev, 
dvri&eov r Atavra xai 'IdofJtev^a avaxra* 
roov yctQ vi^eg iaaiv ixaardreo, ovde fidX iyyvg* 
dXXa (piXov neQ eovra xa\ alSoiov MeviXaov 

115 veixiaoo — etneQ fioi vefieaijaeat ^ ovd' intxevaco, 180 1AIA40S K. 

9ip oqftlBr xara navxag aQiaxijag mvhn^ai 
Xiaaofitfog' 2(eico yaQ inareTai, oinix dfextog. 
Thp d' avTB kQogBBiitBP ava^ Ap^qw JtyafiififW'* 

120 i yiQOff aXXoxB fiiv <fB Tta) aitiaaird^at apwya* 
ftoXXaxi yao fw&iei tb, nai ovx i&iXBi nofiBiS&aif 
ovr oxvp^ eixoof, ovr* a(pQadiij<Ti vooiOf 
dX}^ Bfii X BlgoQowPf xai Bfiijv notMyfiBvo^ iQfi^v* 
vvv d* iftio HQStBQog fiiX iniyQBXOf nal /uoi iitiar^ * 

125 vov fiBV iyo) ftQoitjna %aXijfiBvaif ovg ov ftBxaXXag, 
dXX tofiBv KBivovg di xiXfiis6fiB'&a itQO ^vXicQv 
iv (pvXaxBisa' tva yaQ tsapiv ini(pQadov ^BQiBffd-at. 

Thv d* tjfiBi^BT litetta rBQifviog iiinoxa NicxooQ • 
ovxeog ovrig oi vBfiS6ij<TBrai ovd' d^id-ifaBt 

130 ^Qyeloov, ore xiv riv inorQvvrji xa» avooyij, 
^Sig Binmv bvSvvb mQi arij^BCifi jfiTCM^a* 
9ro<T<Ti d' vno Xi^aQoTmv i&tjtTaro xaXa nidiXa' 
dfitpi d* aQa xXatvav ^QOvijiJaro q)0iViii6B<f<TaVf 
dmX^v, ixradirjVf ovXij d' inevijvo^B Xaxffj. 

135 BiXero d* aXxifAOV iyxog, aHaxf^ipov o^ii x<^Xxm • 

pij d* livat xara vijag ^x^^^^ x^^^^X^'^^^^^* 
nQmrov InBtr* 'Odvcftja, /liififjriv drAXavxovy 
«5 vitvov aviyetQB FBQi^iog mnira NicrooQf 
(p&ey^dfiBvog' rhv d* aJ^pa mQi tpQivag fiXv&^ looiff 
140 ix d' fjX^&s xXi6iT^gf xai <T(pBUg 9tQhg fivd-ov BBinev 
Titpd^ ovroo xaxa v^ag ava <TrQarov oJoi dXa<i&B 
vvxra di dfi^Qoaltiv; o^ti ^i^ XQBioo rocov txBi; 

Thv i* ^fiel^er iitBiXa FBQifViog mnira NicrooQ • 
Jioye/veg AaeQriddrff ttoXvfAifxav *Odva<TWf 
145 fiy vBfii^ja" roiov yitQ axog pBpitptBv Jlxatovg, 

dXX' iiieVf o(pQa xal aXXov iyBiQOfiBV^ ovr imoiX£V 
§ovXag povXsvBtVf fj tpsvyifiBVf ^b fidxBCd-at, 

*Sig (pd'&'' o da xXi^fitjvdB xteov noXvfAtjrtg *09v<S(sevgf 
noixiXov dfitp (Snoan (rdxog '&irot ^ij 9e ubt airovt^ IJIJl/IOJS X 181 

150 pitf d^ inl Tvdeidjji^ /jfiofiijdea* thf d' inixttrof 
ixxog d^o HXiaitjg cvv xbvxbgiv afAg)l d' ircuQoi 
Mvdof vno xqacif d* i^ov aamdag* tyxsa di aqnf 
oQd'* inl aavQCoz^Qog iXijXaro * ryXe ds ;|raXxo; 
Xdfi(p*f mgrs areQOizy naTQog jdiog, avxaQ oy ^qoo^ 

155 evd', vno d' larQODTO qivov fioog ayQavXoio' 
avraQ vno XQazea<pi rwarig rerdwaro q^asivog. 
rov itaQaxdg aviyeiQe FeQijviog mnoza NiarcoQf 
A«S nooi Kivijaag, mtQvvi t8, veixeai r avrtjv 
"^EyQeo, Tvdiog vtil ri ndvwxov vnvov doareXg; 

160 o^x dteig, cog TQooeg eV! '^•Qcoafio) nedioio 
eiarai ayx% vemv, oXiyog d' iri x^Q^S iQvnei; 

^Sig (pd^d"'' 6d' «5 vnvoio fidXa nQamvmg dvoQOvaev^ 
%ai fiiv q)covijaag enea meQoevra ^Qogijvda* 

2lxirXt6g iaai, yeQaii* av fih novov ovnore Xtjyeig. 

165 ov w xal aXXoi eaai veooreQOi vleg ^x^^^* 
ol xev eneira exaarov iyeiQeiav ^aaiXijooVf 
navrri inoixofievoi ; av d' dfiTJxavog iaai, ycQaii. 

Tbv d' avT8 ^Qogieins PeQijviog innoraA^iarcoQ* 
fai dy ravrd ye ndvra, qtiXog, xard fioXQav eetneg. 

170 slalf fiif fioi naidsg dfivfioveg, elal ds Xaoi 
%ai noXisg, roov niv rig inoixofisvog aaXiasisv' 
dXXd fidXa fisydXrj ;|^^e&cb ^s^irjxsv Jlxaiovg. 
fvv yaQ dij ndvrsaaiv inl ^qov lararai dHfiijgf 
t/ fidXa XvyQog oXsd^Qog ^x^^^^^* V^ ^ioovai. 

175 dX)^ td^i fvf, Atdvra raxvv ^al 0vXiog vlbv 

avarijaof — av yd^ iaai fsoorsQog — si fi iXsaiQSig. 

^S^g q^d&^' o d' dfiq Sfioiaiv iiaaaro diQfia Xiovrog, 
at^&oovog, fisydXoio, nodtjvsHigr etXsro d' eyxog, 
^rj d' iivai, rovg i* if&ef dfaartjaag ayef ijQOog, 

180 Ot 9' ors dif qvXdxeaaif if dyQOfiifoiatf efitx^&f, 
ovdi fMf svdofrag qtvXaHoof ^ijroQag evQOf 
dXV iyQfjyoQrl avf revx^^^ etaro gtdvreg. 
Ag de HVfsgyneQi fJtr^Xa dvgooQijaofrai iv avX^, 182 iJlAJOS K. 

&ijQhg oMOv^afxtg XQaxBQoq^QOvog, ogtB xa&' vXrjf 

185 iQxiftoi dt* OQeatpt* noXvc d* oQVfiaydh^ eV avTcj» 
av^Q&f ^d« KVfoh* an6 %i aqnatp vnfog okooXev 
&S T<or mjdvfio^ vnvog aito ^Xeq^OQOur dXdkei, 
fVKta qwXa<f<TO[jiipoiffi xaTiijv * ^tediovde yaQ aUl 
xexQaqta^y onnit ini TQcooif dtoiep Ioptcop, 

190 Tovg d* yiQtop yijd^ijiTep IdaPf ^aQiSVpi te fiif&m • 
[xai cq>eag qimpijijag tnea meQoerca nQogtjvda'] 

Ovvm PVPf qiiXa xixpa, ^fvXatsaexe' [irjdi xiv vitpoi 
aiQeixtOi iiij xaQjia yepojfieS-a IhgfiepietstJiv* 

*S^g ei^mp xdq)QOto diiffcvxo' xol d' d(A tnopxo 

195 ^Qyeicop ^aaiXfjegf oaoi xexXijaxo ^ovXtjp. 

xoig d* afia MrjQiiprig xal NiaxoQog dyXaog vlhg 
^icap * avxol yoQ xdXeop avfifirjxidaa^au 
xdqiQOP d' ixdia^dpxeg oqvxx^p, idQiooopxo 
ip xad^aQ^, o^i d^ pexvoop dieqaipexo ;fco^o^ 

200 mmipxoop' o^&ep avxig ditexQanex* o^Qifiog^Exxo^Qt 
oXXvg JlQyeiovg, oxe dij mQi pv^ ixdXvxpep, 
ip-&a xad^e^ofiepoi, ine dXXijXom mq^avcxop. 
xoZffi de fivd^oop rjQxe FeQ^Piog in^ixa NiaxcoQ • 
12 qiiXoi, ovx ap dtj xtg dvrjQ mmd^otd-* ico avxov 

205 dvfim xoXfitfevxt, fiexd TQwag fieya&vfiovg 
iX'&eiv ; et xivd nov drjmv SXot ea%axooi)vxa, 
rj rtne nov xat qrjfjitv ivt TQOoeffot nv&otxo, 
daaa xe firjxtoooat fiexd aqiatv * rj fiefiaamv 
av&t fiiveiv naQa vrjvctv diionQod-ev, rje noXivde 

210 axff dvaxcoQtjaovfftv, imt dafidaavxo y Jixaiovg. 
^ xavxd xe ndvxa nvd-otxo, xai a%p eig ^fiiag iX^&oi 
daxtj^tjg' fiiya xiv ol vnovQdptop xXiog ettj 
ndpxag in dpd^Qco^ovg, xai ot doatg iacexat ia&Xtj, 
Saaoi yaQ prjeadtp imxQaxiovatP oQiaxoi, 

215 xSp ^dpxoop oi exaaxog STp dooaovat fiiXatpap, 
^riXvp, vnoQQrjpop* xfj fiev xxiQag ovdep bfioiOP' 
atet d* ip daixijai xai etXamprjai naQiaxat, IAlJiJ02 X. 18S 

TOMT* di xai fierhim fio^v dyai^og Jioiiijdt^g • 

220 ABCtOQf ifi dxQvvei HQadiij xal 'dvfiog ayi^vfaq 
dvdQwv ^vgfievicif dvvai crQazov, iyyvg iovroovj 
TQfiiXiV' dXX* elrig fioi dvyQ afi inovxo xai aXXog, 
fiSXkov ^aXnonQfj %ai !&aQ6aleooTSQOv tarai» 
cvv ve dv ' iQxofiivcoy xai re nQo o vov ivoi^aevt 

225 oit^oog xiQdog ir^' fiovvog d* eiiteQ revo^arij 
dXXa ri ol ^Qdacmv xe voogy Xemrii di re f^^rig. 

^Sig Iq^ad-^' oi d' ed^eXov /liofiijdei noXXoi inead^ai' 
^d-eXirfjv Alavre ^vmj ^CQanovreg J^Qfjog, 
^&eXe Mtjqiovtjgf fidXa d' ij&eXe Ni<froQog vtog" 

230 fj^&eXe d' ArQeidtig, dovQiHXeirog MeviXaog* . . 

fjd-eXe d' o rXtifjioov X)dvaevg tcaradvvai OfiiXov 
Tqwoov* alel yoQ ot ivi q)Qeal ^vfiog.iroXfia. 
roXa^ de nai fAeriemev ava% dvdQoov Jiyafiifivmv * 
Tv^ei^rf J lo fAtjdegj ifi^) yexaQiafiive^^&vfAtpj 

235 Toi^ fiev d^ iroLQov y aiQijaeai, ov h id-iX^a^&a, 
(paivofiivoov rov aQurov enel fiefidaaiye ^oXXoi, 
fitjde avy*, atdofievog a^ai q)Qeaif rhv fisv dqeiio 
xaXXeineiv, av de %eiQQf ojidaaeai, atboX eiHoov^ 
ig yeveijv oqooov, fitid* ,el ^aaiXevreQog iariv, 

240 ^Gg iq}ar' tddeicev de ^sqI ^avd^^ MeveXdc^. 
roTg d^ avng fieriei%e p.oiiP dyad-og JtofAtjdtjg' 

Et fiev dfi IraQov ye neXeveri fi avrov eXia&aiB 
n&g av eiieir X^lhfariog iyoo ^eioio Xad^oifiyv, 
ov niQi fuv nQoq^QOov XQaditj hoi ^vfiog dytjvooQ 

245 iff ndvreaai ^covoiaiy qiiXeT di i IlaXXdg Jld-tivii; ^ 
rovrov y ianofiivoio, jiai ix TtvQog ald-ofiivoio 
ifiqioo voariqaoUfievi iitn yteQioide vo^aai. 

2%!' d' avre fCQogieivti ^oXvrXag diog X)lhfaaevg' 
Tvdeidfi, fi^r aQ fie fidX^ atvee, fi^re ri veinei' 

250 eid6ai ydQ roi ravra fier ^Qyeioig dyoQeveig, 
dXV lOfuv fidXa yoQ vv^ averai, iyyv&i d^ tjoog* 184 IA1AJ02 K. 

xm dvo iioiQcimVf rQ^razfi d* Iti fAOiQa XdkemvaL 
"ftff slnof^* onXoiaiv in ^Bivolaiv idvrfjv, 

255 Tvdetdij fiiv dmke fiBVBmoksfAog &Qacvfii}dtig 

cpaayavov afnpijxig — to ^' iov vaQa vijt Xileimo «* 
9al aaxog * dfi(pl di oi kvvetjv xeqiaX^qnv iS^ijHBV 
%avQeitiVy aq)aX6v re xai aXXoq)OVf ^re xavditv^ 
KixXi^xaif Qvevai di naQ^ ^aXeQwv al^rimv, 

360 MrjQtovtjg d' X)dvaiji didov^^iov ^de qiaQerQtjVf 
ual l^lqiog' dfiqii di oi Kvvitjv xe<jpaX^qnv ed^^HeVt 
Qivov fLoitiT^v noXiaiv i* evxoa^ev ifidaiv 
ivriraxo ateQedSg * exroa'&e ds Xevnol odovreg 
aQyiodovrog iog &afiieg l^ov evS-a xai «y^a, 

265 ei; xfti intarafiivmg * fiiaarf d ' ivl nZXog aQtJQeu 
ztiv Qa nor i^ 'EXBCovog AfivvxoQog *OQfiBvidao 
i^iXer AvroXvxog, mmvov dofiov dvrtxooijaag^ 
2xdvdeiav d* aQa dSxe Kv&tjQicp Mfiqidafiavtt* 
^fiqnddfiag de MoXrn doiite ieivtjiov eJvai* 

270 avroQ 6 MtjQiovij d&xev <p noudl qiOQtivar 
d^ ror X)lhjaaiiog vtvxaaev xdQtj dfiqnre&BTacu 

Tm d* inel ovv onXoiaiv Ivi dewotatv idvr^v, 
pdv Q * tivai, Xtnirtjv de naz avro^t ^dvrag dQiarovg 
roTai de de^iov tjxev iQOodtov iyyvg odoto 

275 TlaXXdg A&rivaiti' rol d' ovh tdov ocpd^aXftotaiv 
vvxra dt 6Qq>vaitiv, dXXd xXdy^avrog dxovaav. 
XaiQe de ri^ oqvi^ X)dvaevg, ^Qaro d' ^d^vtf* 

KXv&i fievy aiyioxoio Jtog rixog, ^T8 fiot alu 
ivndvreaat giovoiai naQtaraaatf ovdi ae X^&oo 

280 xivvfievog' vvv avre fidXiara fie qiXat, Ad^ifvij* 
dog de ndXiv im vtjag ivxXeTag dfpfxia^Q^atf 
QB^avrctg fiiya eQyov, o xe TQOoeaat fieX^aeL 

JevrBQog avr 4JQdro potjv dyad-og jdiopi^dtjg* 
xixXv^t vvv xai ifieTo, Jtog rixog, MrQvra>vii * 

285 amTo fiot^ &g ore narQi dfC eaitto Tvdit diof lAlAJOS X 185 

h Oti^ii^f ors T£ 9tQ9 Jtxatm ayytko^ ^u, 

zovg d' aq in Jf<ra^^ XiKe %ah»xix<!OPag JtxMOvg* 

avTOQ 6 fietlixior fiv&ov qiiQS Kjidfuioiciv 

Tteid' draQ a^ dmm lidXa fiiQfisQa fi^tsaro tQya, 

290 avv coiy dia ^ed, oxe ol nQoq^Q.aaca ^naQiatfig. 
&g vvv fioi i&iXovaa naQiaraaOf xai fi^ qivXa^ae. 
ao\ d* av iyw Qe^<a ^ovv l^piVf BVQVfiikwitoy, 
ddfiijrf^v, fjv ovnca vao ^vyov fiyayev dviJQ • 
T^v roi iydf Qe^cDf x^^^^ wQaaiv nBQtx^vag, 

295 ^Sig Sqiav evxofievoi' zwp d' IhXvb HaXXag ^d^tjvi]. 
oi d' inel ^Qtjaawo /lihg xovq^ fieydXoiOf 
pdv Q ifievy wgre Xeovre dioo, did vvkw fieXatvav, 
dfi qovov, dv vi%vag, did z evzea xal fJiiXav aifAsx.. 
Ovde fiiv ovde TQioag dyijvoQag eiac ^^xiro^ 

300 evdsiVf dXX* afivdig xixXfj<TxeTO ndvtag aQicx^ovg, 
oaaoi ecav TQmoov ^yijroQeg ^ds fiidovreg • 
vovg oye avyxaXicag, nvxivfjv ^QZvvevo ^ovX^v 
Tig xiv fioi tode sQyov {moaxofisvog veXiaetev 
dtoQO^ im fieydXop; fiiad-og di ol aQXiog e<nat. 

305 dcoaoo yaQ diqQOv ve, dv<x> r iQiavxsvag%i^€vg, 
ol Msv aQiarot laai ^&oyg im vf^alv ^x^^^» 
ogrtg xe rXaifj, ol x* av%m xvdog aQOiiTO, 
vqmv dKvnoQcov ax^^ov iX&ifisv, «c tc m^iad^ai, 
fie qvXdaaovxai v^eg ^oai, <iog vondQog nsQ^ 

310 ^ fjdfj )feii^€(r<rif^ v<p' ^fieTeQijai dafiivrsg, 

qv^iv l^ovXsvovai fisrd aqiaiv, ovd' i&iXovdiv 
fvxra qvXaaaifisvai, xafidre^ dddrjxorsg alv^i, 

*Sig iqad^* oi d' aQa ^dvrsg dx^v iyivovro tyecoa jj. 
fjv di rig iv TQ<isaat JoXoov, Evfitjdso^ viogt 

315 xtjQvxog 'd'sioio, noXvxQ^^^^f noXvxaXxog * 
og dfj roi sJdog fiisv If^v.xaxog, d3.Xd itodeoxt^g' 
avraQ o fAOvvog Ifjv fiexfx mvre xaaiyvfjriiM, 
og Qa.rore Tfdoaiv re xod ''ExroQi fLv^&ov isivev 
'ExroQ, ifi vrQvvei XQadif^ xal '&vfiag dyffvooQ 
Jliai. Q 186 lAlAJOS K. - • • • 

320 rjyaJr dy^v^oqoiP oxedoif iX&iiief, «c t« itvd^ec&ai. 
dlX* aye fioi to (THijitrQOP dvacxeo, xai fioi ofiotTffoft 
$1 fiiv Tovg hnovs re xal aqfiaxa noixOia ^aXx^ 
daxTifiev, 61 qjoQsovaiv dfivfiova nrjXeioova. 
col d* «yw ovx aXiog axonbg iotTOfAaiy ovd' dno do^ijg. 

325 roipQa yaQ ig (TfQatov sJfjn diafineQeg, o(fQ av Ixoofiai 
vtj^ ^yafiefivoverjv, o&i ^ov fAeXXov(Tiv aQiaroi 
^ovXag ^ovXeveiv, ^ (pevyifiev, ^« fiaxe(5&ai. 

Sig (pd&'' 6 «J* «y X^Q^^ (Tx^r Qov Xd^e, xai ol ifioaaev * 
i(Tr(o vvv Zevg avrog, iQiydovnog n6(Tig ^^HQtjg^ 

330 fifj fiev roig innoKTiv dv^Q inoxij(Terai aXXog 
Tq€0(x)V dXXd ai (prjfii diafineQeg dyXaXel^T&au 

Sig*<pdro, xai q imoQxov indfio^re' rov 8* oQo&vvev. 
avrixa d' dfi(p* (SfiOKTiv i^dXXero xafinvXa rS^a' 
e(Taaro d' exroa^&ev qivov noXioTo Xvxoio, 

336 XQarl d' ini xridiijv xvvitjv eXe d* o^vv axovra- 
^l d' livai nQorl v^ag dno arQarov. ovd' oq ifieXXev 
iXd^mv ix vtjwv a\p ''ExroQi fiv&ov dnoiaeiv. 
dXV ore dij q innmv re xal dvdQoov xdXXt(p* ofiiXov, 
^rj Q dv' odov fjiefiadg • rov de (pQaaaro nQogiovra 

340 JioyevTjg X)dvaevg, ^iofiijdea de nQogietnev • 

Ovrog roi, ^t6fiijdeg, dno arQarov eQxercu dv^Q, 
ovx. oJd\ tj vtjeaaiv iniaxonog ^fieriQfiatv, 
ij riva avXtjaoov vexvoDV xarared^vtjooroov. 
dXX' ioofiiv fiiv gtQmrd naQe^eXd^eTv nedioio 

345 TVT-O-of • iiteira di x avrbv inat^avreg iXotfiev 
xaQnaXifioog' el d' afifie naQa^pd-aitjai n^ieaaiv^ 
aiei fiiv norl vtjag dnb arQar6(pi nQorieiXe$v, 
iyxet inataaoov, fitjitoog nQorl darv dXv%rf, 
^Slg aQa (poovtjaavre, naQe^ bdov iv vexveaaiv 

350 xXivd-tjXfjv ' b d' aQ' ooxa naQidQafiev d(pQadirjaiv. 
dX}^ ore dtj q dnifjv, oaaov r iniovQa niXovrai 
yfii6voov — at yaQ re ^ooov nQo^peqiareQai eiaiv, 
iXxifiercu vemo ^a&eitjg ntjxrbv aQorQOV — IJIAJOS X 187 

Tw fJLevl^BdQafiivrjP' 6 d' uq icxri dovitoif axovca^, 

355 ek^ero yaQ nata &Vfi6v, anocrqixpovxag ixaiQovg 
ia Tqcoodv Uvaiy naX^v ^Exrogog oTQvvavrog, 
dXX* $r8 dij Q a^a&sav dovQfjvsxegt ij xal IXaacov^ 
yv& Q avdQag dr^tovgf XatrffrjQa da yovvar ivciiia 
ff&vyifievai* xol d' ahpa dicoxeiv mQfJirj^&rjaav. 

360 wg d^ ore xaQxaQodovxe dvoo HvvBf eidore 'O^rjQf^gy 
^ xsfiad' iJ8 Xayoiov ineiyexov ififieveg aiet 
%^QOv dv vXrjev^&^y 6 8e re nQo^&erjct fisfirjxdg' 
mg TOf Tvdeidrjg ^de moXi^OQd-og Vdvaaevgy 
Xaov d^oTfirj^avre, diditeTOv ififievig aiei, 

365 iiXX 0T« bti %d% SfieXXe fiiy^aea^&ai (fvXdxeaaiv, 
ifevywv ig vrjag} ^otc d^ fievog Sfi^aV A&rjvrj 
Tvdsidrj • tva firfrig :Mxaiciv xaXxoxiroovcov 
qi&airi inev^dfjievog ^aXeeiv, 6 de devrsQog tX&oi, 
dovQi d' iiiataaoov <KQoge(pri HQaxeQog ^tofArjdrjg' 

370 'He f£eVy ^i ce dovQt Hixrfaof^ai' oifds ae g^rjfit 
drjQOv ifjifjg dnh x^f^Q^S dXv^eiv aiitvv oXe&QOV, 

H Qa^ xaJ tfxog dq>^Hev, inoov d' ^fiaQxavs q^ootog, 
de^tteQOV d' imQ osfiov iv(^ov dovQog dHOOHf^ 
iv yaifj iitdfrj ' 6 d' uq' Sar^, raQ^rjaev rey 

375 ^afi^aivoQV — aQa^og de dta arofia yiyver odovrcov - 
xXooQog VTtal deiovg, roo d' da&fiaivovre Htxijrrjr, 
XeiQ^v d' dxpdad^v o de danQvaag e<Kog r^vda' 

, ZooyQetr'y avraQ iyoov ifie Xvaofiat: eari yaQ evdov 
XaXnog re XQvaog re^ nzoXvHfjtrjrog re aidijQog • 

380 r-oov H vfifiiv xaQiaatro ^arijQ dizsQeiat dnotvay 
et nev ifii.^ooov mnv&otr im vr^vaiv J^/atcJi'. 

Tbv d' dnafiet^Ofjtevog ^QO^eqirj noXvfirirtg 'Obvacsv^' 
^aQcety fjirjde ri roi ^dvarog nara^d-vfitog larco • 
dXX'.aye fiot rode et^e rmt drQeHsoog nardXs^ov' 

385 ^rj d' Ovroog im vrjag dno crQarov tQxeai olog 

vvnra dt' oQipvairiVy ore '&' evdovai ^Qorot aXXot ; 

^rtva cvXrjcoov vexvcov Harare&vr^droov ; 

Q2 188 IJIA/IOS JL 

f <r' %Nt j»^ nQoitfliB dtaffxwniff^ai ittcuftk 
pijag Im yXaipv(^;'^ <r' avxop ^f»hg ap^nep; 

390 Tor d* ^fui^st* Baitxa JiJitop^ vno ¥ Srffefti yvM 
mXX^aip fi axfi<fi itaQhtroop fj^yw^^EHXOiQif 
og fAOi IlfiXsicorog ayavov fiiwxas m^ovg 
deoaifuvcu xatiptvce hcu uQfiaxa ^otniXa x^^^^' 
^vtoYtt di fi iifta ^oiiv dta tvKrU fiiXatfaify 

395 av^qwv ih^gfuvicov itx^^ iX&ifABV, ix xb nv^ia(^ati 
^i qwXiiKiopxatvijag^oai, Ag xonaQog «ce^ 
fj i^dt^ x^i(^e<r(ni^ vqt* i^fierei^crt ^afnivregf 
qtv^iv ^ovXevotve fAera cfpictVf ovd* id^iXotxe 
vvHxa qivXairaifAevatf ftafimt^ ddlhjHoteg alvt^ 

400 Tbv d' imfietdijiiag nQogiqitf ftoXvfitjxtg XXk*iiifevg' 
^ Qoivv vot fAejaXatv diiQ<x>v inefiaieto ^fiog, 
hncav Auxttidao dcuqiQOvog' oi d' liXeyetvoi 
dvdQaat ye ^vt^otift dafi^fievat, ^d' o^flW^My 
aXXcp y § AxtXrfi^ kov dd^avdvtj tixe f^tirrfQ, 

405 dXX' aye fiot xobe el^i ncu dxQemimg i^axdXeiov* 
nov vvv devQO ximv Ximg^EKxoQO, notfiivaXctSv ; 
9tov di 01 ivxea itetrat uiQtjidf nov di ot innot; 
noog d* at xcov aXXcov TQtowv ipvXaxcu xe nal evvoU; 
. \aaaa xe fitjxtocoat fiexd aqiaiv * ^ fiefidaatv 

410 avd^t fiivetv nctQa vt^atv dnonQi^d^ev, ^« noXcfda 
ayp dvaxcoQ^aovatv, enet dafidaavxo y Mx^ovg;] 
Tbv d* avxe nQogieine JoXoov, Evfitjdeog viog' 
xoiyoLQ iyd xoi xavxa fidV dxQettmg xaTa^'|a>. 
"EtixciiQ fABV fiexd xotaiv, oaot ^ovXtjijiOQOt eiait^ 

415 ^ovXdg ^ovXevet ^eiov ^zaQa a^fiaxt^^IXov, 

voaifiv dnb qXoia^ov qvXanag d' oig eiQeaty t^QCog, 
ovxtg nexQtfiivti Qvexat axQaxov, ov^a q)vXaaaet, 
oaaat fiev TQihoiiv nvQbg iaxaQai, olat$f dvdynti, 
oi d* iyQtjyoQd^aatf a^XaaaifJtevai xe niXovxcu 

420 dXX^Xoig, dxaQ avxe noXvHXtjxot enixovQot 
evdovat * TQCDalv yaQ intxQaniovai qvXdaaetv * ov yaq.cqnf naldBg cxedhf aiavah ovdi YVPttZxBg. 

Tov S* dnaiJtei^ifAe^g nQogeq)^^ ^oXvfi^rig V^ccevg' 
9Uog yoQ vvVf ^^maci fABfiiyfisroi t^^odafioioip 

425 BvdovCj ri omavBV^B; diBina fioi, oqfga daBioD. 

ToP d* ^fiBi^BT inBiTa ^oXoov, Evfiijdeog vlog' 
toiyoQ iy^ nal xama fiaX aTQBXBmg xaTaXe^oo. 
tCQog fiBV aXog KoQBg aal UaiovBg dyvivXoxo^oif 
%a!i AiXByBg xac KavKOovBg, dtoi tb IkXaayoi' 

430 ^Qog Qvffr^QTiS d* eXaxov Avxioif Mvaoi t' dyiQooxpi^ 
%aX 0QvyBg Inuodafioi %al M^oveg iTtizoxoQVCTai. 
dXXa Tiri ifis ravra disl^BQeBa&B tKaara; 
ei ycLQ di^ ftifiaKOv T^fhoiv xaTadvvaiofjiiXoVf 
@Qi]ikBg oid^ dndvBvd^B^tBijXvdBgy laxctTOi dXXoov 

435 iv di G(piv ^Fijaog ^aaiXBvgy naXg 'Hiov^og. 
*cov d^ xaXXiavovg i^novg idov ^da fiByiavovg * 
XevKoxBQOi ^ioi^o^y d^BiBiv d* dvifioiatv bfioToi. 
aQfia di ot XQ^^^ ^^ ^^' dQyvQop bv ^axrjTai, * 
VBvxBa de XQv<^6ictj nBXdQia, ^&avfia Idia&atf 

440 i^Xv^' fi%Q)i' • Ta fiiv ovzt Harad^vtjTotaiv eoixsv 
avdQBaaiv q)OQisiVf dX^ dd-avdrotai 'd^BoTaiv, 
dX}! ifiB fiiv vvv vtyval mXdaasTov ooxvnoQOiaiVf 
ij ifiB djjaavTBg Ximr avro^&i vrjXii' deafi^f 
oq)Qa xev iX&rixoVj xa\ miQtj&ijrov ifisXOf 

445 ^ Qa xax^ aJaav SBinov iv vfiTv, ijs xal ovxi. 

. Tov y aQ* imodQa idoov ^Qogiqrj XQarBQog ^iofitjdfjjg* 
fiij dtj fAOi q)v^iv ySf JoXmVy ifi^dXXso &vfi^f 
ia&Xd mQ dyysiXagy insl txso x^f^Q^^S ig dfidg^ 
si fjfSV yaQ xi as vvv dTcoXiaofisv, tjs fis&wfisvi 

450 5 Tfi xou vaxsQOV sJa&a 'd'odg inl vijag Axc^^oov, 
^s diomsvaoov, rj ivavri^iov noXsfii^oiv 
M di X ifiyg vno x^Q^^ dafisig dnb dvfiov oXiaa^gf 
ovxir Snsira av ^^fid sror' saasat AQysiotatv. 
H, xai 6 fiiv fiiv sfisXXs ysvsiov x^iqI ^CLxsiri 

455 dxpdfiBvog Xiaasad-ai' 6 d' avxi^ot fiiaaov iXaaasff 100 tJlAAOS K. 

I 

(fa&yarm at^agj dnh d* afi(pOD Hegffe rifOvrB* 
qi&syyofjievov d* aqa rovye naQtj xovl^ffiv ifjiixO^ii* 
%ov d' «ffo fiev xri8irjv xvvirip xeq)aXij(piv tXovro, 
%ai Xvxitjv xaJ ro^a itaXivrova xai doqv fiaxQOV 

460 xal ray ^'&rjvaiy Xtjtridi diog X)8vff<S€vg 

inpod avi<5ie&e xeiQi, xal evxoiievog eitog fjvda • 

XaTQe, ^eiy roTgdeaai 1 <re yuQ 'jzQdrrjv iv 'OXvfi^to 
9rai'T(oy d&avaroov im^Giaofied'^' dXXa xa\ avrig 
' ^ifixpov ini Qqtixcov dvdQoov mitovg re xat evvdg. 

465 ^fig OQ iq)(JOVTi<seVf xal dno e&ev vxpotf deiQag 
&^xev dva fAVQixTjv • dieXov d* im atjfid r l^&t^xeVf 
ovfifiaQxpag dovaxag, fiVQixtjg r iQi&tjXiag o^ovg • 
fAy Xd&oi avrig iovre d-OTjv 8ia vvxra fiiXaivav, 
rm de ^drtiv ^QoriQooy did r ivrea xa\ fiiXav aTfia* 

470 aJ\pa d* int 0Qrix6iv dvdQcov riXog t^ov iovreg. 
ol d' evdov xafidroi dddtjxoregf Ivrea di ccptv 
xaXa naQ* avrotat x&ovi xixXtro, ev xara xoafioVy 
rQtcrotxi' ^itaQa di acptv ixdarco di^vyeg tnitot. 
*Pijaog d' iv fiiaoo evde, itaQ* avro) d' toxieg mitoi 

475 «I imdtq)Qtd8og itvfidrrjg tfidat didevro. 

rov d' X)dvaevg ^QOitdQOt&ev Idoov /ttofitjdet Set^ev* 
' Ovrog rot, /Jtofitjdeg, dviJQj ovrot di rot tititott 
6vg vmv mqavaxe jdoXoov, ov iitiqivofiev fifietg. 
dXV aye dtj, ^QoqeQe xQareQov fiivog' ov8i ri ae XQV 

480 eardfievat fiiXeov avv revxeatv • dXXa Xv ' iiznovg * 
^e avy dv8Qag IvatQe, fieXtjaovatv 8* ifiot wrwoe. 

'^Sig qdro • t(» d* efiTtvevae fiivog yXavxoo^Ktg ^&^vi^ • 
Hretve 8* i7ttarQoq)d8t]v, rwv 8e arovog &Qwr detxtjgf 
aoQt &etvofiivoov' iQV&aivero 8* atfiart fatcu 

485 (hg 8e Xioov fitjXotatv dat^fidvrotatv ineX&div^ 

atyeaiv ^ oteaai, xaxd qQovioov ivoQOvtsrji • { 

&g fiev 0QrjtHag av8Qag «jr^jffiTO Tv8iog vt6g, 
oq)Qa 8voo8ex* lne(pvev • droQ noXvfirjrtg X)8va(revg, 
ovrivd T\8ei8tig aoQi ^Xfj^etenaQaardgf 4 X41AJ02 X 191 

490 Toy i* ^O^CBvg fjiexomcds Xa§m nodQQ i^e^vMiSHMft 
^a apQOvmv ^axa &vfi6v, OTzcog na^MrQixeg tn^o^ 
QeTa diiX^oiev, fitjde TQOfieoiaTO d^vfio}, 
VBHQotg dfi^aivovceg • dijd^eccov yaQ ix avxSv, 
dXTL 0T8 dij ^aaiX^a aix^^yaro TvSeog vtog, 

495 Toi^ rQigxaidex&rov fieXitjdea dvfiov d^fjvQa, 

d(S^fAaivovxa' %aHov yoQ ovaQ %e(paX^q>iv insc^cij. 
\ryv vvxT, Olveidao ndig, dia fifjriv ^&ijvijg,] 
%6q)Qa y OQ* 6 xXtjfAoov 'Odvaevg Xve fioowxag mnovgf 
cvv d' ijeiQev Ifidai, nai i^tjXavvev ofiiXov, 

600 x6%0} iiimXij(s<jcov • inel ov fid(sriya (paeivijv 
noiniXov ia diqiQOio vo^^razo x^Q^y^^^ iXea&ai' 
Qoi^Tiffev d' aQa, mqavaxoov /iiOfAtjdei dicp. 

AvxaQ 6 fieQfitJQi^e fievoov, o,Tt xvvzarov IqSoi • 
tj oye di(pQov iXdv, od^i noixiXa xevxB eneiro, 

505 QVfiov i^eQvoi, y ix^peQO^ v\p6(s' dei^ag' 

ri ixi roov nXe^vooi^ OQrjHmv dno dvfiov tXoiro. ^ 

ioog 6 Tav&^ ooQfiaive aaxa (pQeva, rocpQa d* A^&tjvli 
iyyvd-ev l(jrafievtj nQogeqtj /tiofitjdea dlov* 
N6(5xov dy fiv^aai, fieyad-vfiov Tvdeog vtif 

510 vTjag eni yXaqvQag' fiij nal neqo^tifievog «X^j^* 
fcif flror Tig xai TQooag iyeiQviaiv d^eog aXXog. 

Slg (fdd"'' 6 de ^vetjHB '&edg oita (poovricd(5rig* 
HaQ^dXifioog d' tnnoov i^e^tjaero • xonze d' Wvcaevf 
Tojq)" TOi d' inexomo {^oag iiti vtjag Jixaimv. 

515 Ovd' dXao(5tcomfiv elx dQyvQoio^og ^itoXXooVp 
mg td* udd-^vaitjv fiexd Tvdeog vtbv titovaav' 
T§ Horeoov, Tqoooov Haredvcaro novXvv ofAiXov^ 
coQaev 8e OQt^noov ^ovXtj^fOQov 'Innon6oovTa, 
P^(Sov dveyjiov i(j&X6v. 6 i* «5 vnvov dvoQOvai^f 

520 cog ide x^Qov iQtjfiov, od'' eazaaav ooneeg 1^910«« 
avdQag t da<KaiQOvxag iv dQyaXetiai (povyaiVf 
cpfjioo^ev r aQ eneixa, (piXov r ovofitjvev iraiQOV, 
Tqoooov di nXayyq re nal da^exog wqxo Hvdoijiog, 192 IJIAJOS it 

• 

A25 OJ(T avdQEQ Q^avreg t^av noihtg inl vijag, 

Oi d' 0X8 d^ Q ucavov, o&i axonov^^ExxoQog txxar, 
{v&* X)^aevg fiev eQV^e, Jit tpikog, toxeag tnnovg * 
TvdeiStig de x^l^^^^ '&OQa)v IvaQa ^QOxoevxa 
iv xeiQeisa X)dv(Jt}X xi^&ei' im^^aaxo d' tnnwv. 

530 fiaaTi^ev d' tnnovg^ ro) d* ovx axovve mriod^i^v. 
[vfjag «r* yXaqjvQog' xv yaQ q)iXov enXero ^/iw.] 
NeazooQ de ^Q&Tog Kxvnov ate, qdvrjciv tb • 
^ (piXoi, ^Qyeioov ^yqxoQeg rfie fiidovregy 
rpevcofiaif ^ IxvfAOV iQi<o; xiXexai di fie {hfiog' 

635 ifmo}v fi ooxvnodoiv dfiq)i xxv^jzog ovaxa ^aXXeu 
at yaQ d^ X)^vaevg xe xa\ 6 xQaxeQog /^iofiijdi^g 
a)d' aqiaQ ix Tqoooov iXaaaiaxo fidwxag tnnovg, 
dXX aivoog deidoixa xaxa qQiva, fitjxi itd&oaaiv 
JtQyeionv oi oqicxoi imo Tqooohv oQVfiay^ov. 

6|0 OvitOD ndv eiQtjxo iitog, ox aQ ijXvd-ov avxoi. 
xai Q oi fjiiv xaxi^tjaav im X-^ova • xo\ de x^x^Qiyxeg 
^el^irji Yiandl^ovxOf eneaai xe fieiXixioiaiv. 
^tQmxog d' i^eQieive reQtjviog iitnoxa NiaxooQ • 

Etn aye fi, co noXvaiv' 'Odvaev, fiiya xvdog ^x^^^^t 

545 onnoog xovgd' tnnovg Xd^exov xaxadvvxeg ofiiXov 
Tqcooov; y xig aqooe ^OQev '&eog dvxi^oX^aag ; 
aiv&g dxxiveaaiv ioixoxeg yeXioio. 
alei fuv TQOoeaa' iitifiiayofiaiy ovdi xi (pTjfii 
fiifivd^eiv naQa.vtjvai, yiQoov neQ ioov itoXefiiaxtig' 

650 dXX ovitoo xoiovg tititovg i8ov, ovd' ivotjaa, 
dXXd XIV vfifi vtoo dofievai &ehv dvxidaavxa' 
dfiqiQxiQoo yaQ aqooi qiXeX veqeXt^yeQixa Zevg^ 
xoifQtj x' alyioxoio Jiog, yXavxaimg JiOtjvtj. 

Tov d* dnafiei^ofievog ^Qogiqtj noXvfitjxig X)dvaaivg' 

655 oo NiaxoQ NtjXtjiddTi, fiiya xvdog J^^jaicoy, 
Qela ^eog y i&iXoov xa\ dfuivovag, ^ineQ otde^ 
tititovg dcoQ^aaix\ ineiy ^oXv qiQXSQoi elaiv. tAlAJOS X. 193 

tititoi d' oS^e, yzqtui^ peijXvdegf ovg eqeetveigf 
0Q^txiOi' Tov di aqn9 avoatr ayit&og /liOfiijSjjg 

S60 IxTave, noQ d* ixaQOvg dvoxaidexa gtarcag aQicxovg, 
%ov rQtgxaidixmop cxonop eilofiev eyyi&t vtjdov - 
%6v Qa diomiJQa cxQaxov Ifi/ievai ^/leriQOio 
'^ExtonQ ve nQoitjxe xal aXXot TQCoeg dyavoL 
^Rg elniiv xaqtQOio diijXcuse ficowxag h^^ovg, 

565 xayxaXoiav' afia d* aXXot tcav xcuQovreg Jfj^aioil 
oi d^ OTB Tvdeideo) xXiciriv evxvxxov lxov%Of 
Xnitovg fiev xaridtjaav ivtfi^TOiaiv ifioiaiv 
^atvtj^ eq^ inneiijf o^i neQ Jiofiijdeog tnnot 
Scxaoav dxwtodeg, fieXtr^dia nvQOv idovreg. 

570 vtjid' ivl nQVfivrji ivaQa ^QOXoevxa ^oXmvog 
^rix Vdvcevgf oq)Q iQOV ixotfiaaaaiax ^d-^vg. 
avxol d' tdQ& noXXov dnevtCovxo ^aXaaati, 
ig^avxeg, xvtjfiag xe idi Xoq^ov, ofiqii xe fitjQovg* 
avxoQ inei aqnv xvfia '&aXaactig idQ(o noXXov * 

575 vi^pev dno XQ^^ogf xal dvi^pvx&e» qtiXov ^xoq, 
ig Q dcafiiv&ovg ^dvxeg iv^iaxag Xovaavxo, 
Tco de Xoeaaafiivoo, xai dXetxffafiivo) XiV iXaiop, 
ieinvo^ i^^avixiiv dno de xQtjx^Qog Ji&rivr^ 
aXaiov dqwaadfAevoi XeT§ov fieXtrjdia oJvov. Wfi§. IAIAA02 A. Instrnctiu splendldis armis Agamemno mane copias suas 
in aclem educit, simul Hector et alil principes Troianorum 
(l-66)* Insolita yirtnte Agamemnonis, qiiae et incognitam 
turbam inflammat, Troiani commoventur, magna clade accepta 
(67-163). Hector ipse, ad urbis usque moenia repulsus, lovis 
iussu impetum furentis adversarii declinat, donec ille saucius 
proelio egreditur (1 63 -283). Quo facto, Hector ad pugnan- 
dum redity et novum ardorem iniicit suis (284-3o9). Aciem 
inclinatam restituunt Diomedes, Ulysses, Aiax : sed Diomedes, 
a Paride vulneratus, clto ad naves revchltiir (3io-4oo) ; item 
TJljsses, vulneratus a Soco , atque, eo transflxo, a Troianis cir- 
cumventus, ope Menelai et Aiacis dlmicationi eripitur,(4o 1-488) ; 
moxParidis sagittis vulnerantur Macbao etEurypylus (480-596). 
Machaonem, Nestorls curru praetervehentem, consplcatns Acliil- 
les, Patroclum mittit praesentla cognitunim (697-617). Is ubi 
Macbaonem agnovit, a Nestore miserrimam fortonam proelil 
edocetur rogaturque, ut vel Acbillem ad auxilium Acbivis fe- 
rendum Imploret, vel ipse , Achillis arma indutus, hostes terreat 
( 6i8-8o3). In redltu Patroclus Eurypylum ex vulnere acgnim 
offendit^ eique in tentorium delato medetur (8o4-848). 

uiyafi^fivovog aqiaxEia. 

JoLoag d^ ix Xexioav naq dyavov Tid-oovoTo 
iQW&^f iv* d&avaroKJi q)ooog q^sQOi ijde ^qotoTciv • 
Zevg d"^EQida izQotaXXs d^oag inl vijag ^xamv • 
aQyaXirjVf noXifioio ziQag fiera j^fi^ffJy ixovaav. 
6 ffT^ d* in X)dv(Jotjog fieyaytiJTei vtji fieXaivi^i 
ri Q iv fieaaaTco e(Txe, yeycovifiev dfAtporiQOiXJSf 
4jfiev in ui.tavtog xXiaiag TeXafioaviadaOj 
^o eii Axikkriog • toi q e<5xa*ca vfjag eiaag 
etQvaav, ^voQiij itiavvoi nal xaQzeT x^^Qojv. 
10 evd^a cxac ^voe d^ea fi^a t6 ^eivov tc IAIAJ02 XI. 195 

oQd^i, Axf^i^otinv de fieya (Td^ivog I|uj3al' ixacrtp 
vaQdiii, aXXrjicrov iioXeiiiCBiv i^de iia^i^Bad^ai, 
[toIci d' acpaQ noXefiog yXvxioov yevery t}e veeod-ai 
iv vfjval yXaq)VQrJGi, (piXrjv eg itarQida yaiav.^ 

15 ^TQeidt^g d' i^iorjaev, tde ^dvwa^ai-avcoyev 
AQjeiovg' iv 5' avTog idvoaro va>Qoiia iaXv,ov, 
TivtjfjiTdag fiev TtQCota izeQl xvijfjirioiv ed^tjxev 
xaXag, aQyvQeoiaiv i^itiacpvQioig aQaQviag' 
SevreQov av x^^ooQrjxa iieQl CTtj&eaGiv edvvev, 

20 rov nore ol KivvQrjg dmxe, ^etvrfiov ehat, 

^evd-eTO yaQ KvitQOvde fieya nXiog, ovveK A%aiot 
ig TQoirjv vijeGGtv avwitXevaea^at eueXXov 

^ vovvexd 01 Tov dooxe, xf^^Qt^Ofxevog ^aaiXifi. 
*cov d' ijtoi dexa olfiot eaav fneXavog xvdvoio, 

25 dcodexa de xqv(ToTo, xai eixoat xaaaiTeooto • 
xvdveoi 8e dQdxovTeg OQCoQexaTO itQOTi detQrjv 
TQBtg ixdTeQd"', iQiaatv ioixoTeg, agre KQOviwv 
iv vecpet aTiiQt^e, TtQag fieQoitoov dv^&Qco^jtoov. .^ 
dfiq)t d' aQ* (SfAOtatv ^dXeTO ^icpog* iv 8e ot tjXot 

30 XQ^^^^^^ot ^dficpatvov • aTaQ mQt xovXeov ijev 
aQyvQBOv, XQv^riotatv doQTTjQeaatv aQriQog, 
dv d' eXeT dficpt^QOTrjv^, itoXvdaidaXov daitida 'd'oiQiVf 
TtaXrjv, Tjv iteQt filv xvxXot dexa xdXxeot rjaav 
iv 8e oi ofjtcpaXol rjaav ieixoat xaaatTeQOto 

35 Xevxoi, iv de fiiaotatv irjv fieXavog xvdvoio, 
Trj d' iizt fiev roQyoo ^XoavQoomg iaTeqdvooTOf 
detvov deQXOfievTj' <n:eQt de /detfiog tb 06^og tb, 
t^tjg d' «S aQyvQeog reXaficbv rjv • avTOCQ iit avT^ 
xvaveog iXeXtxTO dQdxwv, xecpaXat di oi rjaav 

40 TQeig dficptaTQecpieg, ivog (zixivog ixjtecpvvtai. 

HQart d' in dfiqiicpaXov xvveriv -^eVo, tbt QacpdXriQOVf 
mitovQiv detvov de Xocpog xa&vneQd^ev evevev, 
etXero d* aXxtfia Sovqb dioo, xexoQ^d-fieva ;faXx(p, 
il^ea • TtjXe de xc^Xxbg dn avToqtv ovgavov eta<x) 

R 2 196 lAlAJOS A. 

45 lofin' inl y iyHoimiicav ^d^tjToiij rs HaVHQti, 
vifimaai ^cusiXija noXvxQWToio Mvxijvtjg, 

'Hvioxop liiv Imira i^ iitixslXev haffrogf 
innovg Bv xava MCfiov iQvnifiep av&* im ra<pQ<^^ 
avroi di nQvXisg avv zsvxs<si ^o^Qrixd-iv^sg 

50 Qmovt"' iif^eccog 9i ^o^ yivev ^<a^t ^qo. 
q)&av de fiiy tnn^oiv inl ta<pQop xoafiti&ivxeg* 
innijeg d' oXiyov fuxsxia&ov iv 9l xv9oi(iov 
&Q<ri xoHOV KQwidijgy xaxa d' vypod^ev ^x^ iiQaas 
af/uart fivdaXiag i^ al&iQogf ovvek' ifieXXev 

55 noXXag l(p^ifiovg xe^paXag J^idi nQoXa^kpeiv, 

TQ^eg d' av&' ixiQciy&ev im 'd'Q00Cfico nedioio, 
ExxoQa X* dfiqil fiiyav xai dfivfiova llovXvddfiavxa, 
Aiveiouv ^'y og TQmdt ^eog cS^, xiexo dfjfKp, 
XQeig X* AvxtfvOQidagj UoXv^ov xtu JiyijvoQa dwv, 

60 ^td^eov X* ^xafAavx\ inieixAov d&avdxoi<nv, 
^ExxooQ d* iv itQ<ixoi<Si <piQ' dcnida ndvxoa eta^v* 
olog d' ix ve<fi€9V dva<paivexou ovXiog daxiJQf 
nafKpaivatv, xoxi d' avxtg ibv vi<pea axioevxa* 
&g ''Exxooq oxi fiev xe fiexa nQtoxoiat qtdveaxev, 

65 aXXoxe d* iv nvfidxoiaif xeXevoov nag d' aQa xoi>Xx^ 
Xdfi<p*f mgxe axeQon^ itaxQog Aihg aiyiix^^^* 
Oi 9*f &gx* dfJitjxfJQeg ivavxioi dXXfjXoiaiv 
offiov iXavveoaiVf dvdQog fidxaQog xax aQOVQOtVf 
nvQoov ^ xQt&Sv xa di dQdyfiaxa xaQ(pia mnxei' 

70 &g TQooeg xal Jfj^atoi in' dXXijXom d^oQovxeg 
dyovVf ovd* IxeQOi fivmovx* oXooXo <p6^oio' 
iaag d* vafiivtji xeqioXdg exov ' oi di, Xvxoi mgy 
^vvov, "EQig d' OQ SxaiQe ^ioXvaxovog eigoQoooaa' 
otff ydQ Qa d^eSv notQexvyx^^^ fiaQvafAivoiatv 

IS oi d* dXXoi ov a<ptv ndQe^av ^eoif dXXd extiXoi 
a(poTatv ivl fieydQoiat xa^&eiaxOf ^x^ ixdaxcp 
doofiaxa xaXd xixvxxo xaxd nxvxotg OiXvfinoio* 
ndvxeg d* ^iofiovxo xeXaive<pia KQOvimOf lAIAJOS XI. 197 

80 xoop (iir aq ovx aXsyi^a nav^Q * v di rocqii Xiac^&iigf 
rwr alhxnf ditavev&a Ka^^sCerOy xvdei yateop, 
etgoQocop TQfioMf X9 noXiv Hoi r^ag ^xai&v^ 
%aXxov XB cxtQoitivy olXvvxag t' oXXvnivovg rf. 
"^q^qa fjuv ^mc 17^ kcu ds^t^o ieQoV ^jKft^» 
'B5 tSipQa fidX^ dfiqiot^oov §iXt ^nxBxo^ mme di Xaog* 
flfiog di dQvtofnog iteQ dvtfQ oofc^iWitro deinvov 
ovQeog iv ^^<j(ffiifiVy imi x ixoQeiffrccvo x^^<^ 
xdfivm divdQea fJtaxQa, aSog vi fuv txevo d-vfjiov, 
citov te yXvneQoVo gteQi qQivag tfieQog aiQei' 
90 vijfiog cq^ dQev^ Javaoi Qfj^awo (pdXayyag^ 

xexXofievoi eraQOtffi xara atixag. iv d* Jiyafiifiuvm 
ftgoSrog iQOva' eXe d' av^QU BtrfvoQaj noifiiva Xaoiv, 
avTOVf enetTa d' eratQOV^ "OiXija ftX^^^mnov, 
^TOf oy il^ mitoi}v xateitdXfievog, dvriog i<mj' 
95 rov d' idvg fiefmoiTa fiercdmov 6^ii dovQi 
vv^\ ovdi iptefpdvfi doQV oi c%i^e %aXxo§dQeiaf 
dXXa di atkijg tjXd^e xai ^tmoVs iyxiqaXog de 
evdov anag nendXaxvo * ddfjiacae di fiiv fiefiawra, 
%a\ tovg fiiv Xinev av&i ava% dvdQwv ^yafiifivmt 

100 aTffiect nafKpaivovTagy inei neQi^vae xtt^ag^ 
avTccQ 6 /5^ Q^^Iaov tb xat JlvTitpov H^evaQt^oWi 
vh dvoa IlQidfioiOj vo&ov xal yvijmov, afiqco 
siv evl diqQc^ iovrag* o fiev v6&og ^ioxevev, 
JkvTtq)og av naQi^aaxe neQixXvTog * & aot' Jf/iAAev^ 

tOS^idrjg iv xvfjfjiotffi bidtj fjioaxoKft XvyoiaiVf 

noifiaivovT in oe<T<n Xa^covy xal iXvaev dnoivoov. 
d^ t6t« 7* ^TQeidfjg evQvxQeicov Jtyafiifivonv 
Tov fiev vnsQ fia^oto xard ar^og ^dXe dovQi' 
AvTiq)ov av naQct ovg iXaoe l^iqei, ix d e§aX* inTtoov, 

llO aneQxofievog d' dito ToVtv iaiXa revxea xaXd, 
yiyvtoffxoov * xai yaQ <sqe ndQog vtaQa vtivcl d^o^aiv 
eJdev, ot' i^Idfjg dyayev. mdag dxvg J(;f «AXfiv^. 198 IjilAAOS A. 

&q ds iJcof iXaifoio xaxBtt^g p^ut xixpa 
Qt^idioog cvpia^Bf Xa^wp XQaTeQOiiJiP odovaiPf 

115 iXdwv elg fvv^v, a^akov xi Ofp yrog an^vqa * 
^ d' etneQ ve Tvj^i^tff fiala axedoft ov dvvaTai <f(pif 
XQCit<yfisly' av%Tiv yoQ fiiv imo vQOfiog alvog Ixavei' 
vaQ^aXifAOitg d' ^i^e dia dQVfia nvxva nat vXt^Vf 
c^evdovfff IdQooovaay HQaraiov &fjQbg vqt oQfAijg • 

120 £g aQa zolg ovrig difvaro xQ(^^M<^^t oXe^&QOv 
TQcmVy aXXa nai avroi vii JiQyeioici qii^ovTO, 

^vraQ IleiaavdQov re xai 'InnoXoxov fievexciQfitjv, 
vliag .Mvxifiaxoio datcpQOvog, og Qa fAaXuyra, 
XQvaov JtXe^avdQOio dedeyfiivog, ayXaa dwQUf 

126 ovx eiaax 'EXivi^v dofievai iav&<ii MeveXacp • 
voviceQ di^ dvo naide Xa^e xQeicov ukyafiifivcoVf 
elv ev\ diq)Qcp iovvag, bfiov d* txov mxiag innovg * 
ix yoLQ (fcpeag x^tQ^ (pvyov f^via ciyaXoevxaf 
TO) ^i xvxtj{y^*crjv * 6 d' ivavxiov od^to, Xioov oog^ 

130 Jl%Qeibrig • tco- d' avx ix diq>Q0v yovva^iad-rjv • 
ZcoyQeif AxQiog vlif av d* al^ia di^ai anoiva* 
noXXa 3' iv Jtvrifiaxoio dofioig xeifji^Xia xeixah 
XaXxog re XQVOog re, noXvxfAijzog ve aidrjQog • 
rmv xiv Toi xaQiaairo nar^Q cmeQeiai a^jtotvaf 

135 el vcoi ^coovg ^env^&oix iid vrjvalv ^x^*'^^' ' 
^Sig Tooye xXaiovre ntQogavd^rtjv ^aaiXrja 
fieiXtxioig inieaaiv afieiXixrov d' on dxovaav 
Ei filv drj ^ytifidxoio datipQOvog vlieg iaroVf 
og <Kor ivl TQOocav dyoQ^ MeviXaov dvooyeVf 

140 dyyeXitjv iX&ovra avv dvri&ic^ ^Odva^l', 

avd-i xaraxreXvai, fitjd* i^ifiev a%f) ig Mxaiovg* 
vvv fiev drj rov narQog detxia riaere Xco^rjv, 

'^H, xcCt Ihiaav^QOv fiev d(p vnnoov Siae xctfid^e, 
9ovQt ^aXoov ^Qog arijd^og • 6 d* tmrtog ovdet iQeia&tj, 

145 'I<im6Xoxog d' d^OQOvae, roy av xctfidi i^evaQtlev, 
X^tQag dnb ^i<pei rfirj^ag, dfto r avxifOL xo^ag ' 1 lAlAJOS XI. 199 okiiov y cag i(S<jsv8 xvXipdeiJ&ai ^i' ifAiXov, 

rovg fih Sao' 6 d% o^&i nXeZarat xXoviovvo (pdXayyBgf 

vy Q hoQOVc', afia 3' aXXot ivnvijfitdeg Jl%atoL 

150 ^e^ol fjtep ne^ovg iXexov (pevyovxag dvay^rf, 
mneig d' inn^ag — vno di aptctv ooqto xovirj 
ix nediov, %)^v coQtJav iQiydovnoi nodeg hncov — 
XaXxcp dtjtooovTeg. draQ itQeioov Jiyafiifivoiv 
aliv dnoxveivcov iiiexj AQyeio tat xeXevcov, 

165 d>g d' 0T« flrv^ dtdtjXov iv d^Xc^ ifiniaij vXri* 
ndv*P7j r elXv(p6oov avefiog q^iQet, ot di re ^&dfivot 
^QOQQt^ot ninrovatv, i^etyofievot nvQog oQfiiy 
wg aQ vn JttQeidy AyafiifAVOvt flriWe ndQfjva 
Tqcocov gievyovrcov, noXXoi d* iQtav%eveg vnnoi 

160 neiv oxea itQordXt^ov dvd nxoXifioto yeqtvQag, 
^vtoxovg no&iov^reg dfivfiovag* ot i' i^\ yaitf 
xeiaro, yvmuatv noXv qiiXreQOi ij dXoxotatv. 

'^EaroQa d' ex ^eXicov vnaye Zevg, Ix re Kovirjg, 
ix % dvdQOHTaatJ^g, ix <&* atfiatog, ex re xvdotfiov * 

165 ArQeidi^g d' ine%o, atpedavov Javaotat xeXevoov. 
ot de naQ "iXov oijfjta ^aXatov /^ctQdavidao, 
fiiaaov xdn nediov, naQ iQtveov iaaevovro, 
tifievot noXiog' 6 di xeHXijyobg mer aiel 
udrQeidrjg, Xv&qo^ da naXdacBTO x^f^Qo^S danrovg. 

170 dXX' ore d^ Hnatdg t£ nvXag %ai q^rjyov tnovTO, 
ivd'' aQa d^ taravro, xal dXXijXovg dvifitfivov. 
oi d' ezt jtdfi fiiaaov mdiov q)o^iovTo, ^oeg oog, 
dgre Xicov iq^o^tjae, fioXoov iv wH%og dfioXyai, 
ndaag • v^ di % ty dvaqaivezat atnvg oXe&Qog • 

175 t^g d* «5 avxiv ea\e, Xa^oov HQareQOtatv odovatv, 

vsQmTOv, i^etza di &' aifia nal iyxata ndvra Xaqtvaau * 
&g rovg ArQeidtjg lq)em HQeioov Jiyafiifivcov, 
ativ dnoHreivcov rbv oiziararov oi d' iqii^ovro. 
moXXol de ^QfjvEtg re Hoi v^rtot exneaov tnfccov 

180 JlrQeideoo vtio x^Q^^' ^*^* ^Q^ 7^Q hx^i 'Ovev. 200 IjilAJOS A. 

iAX orB d^ %a.% IfuXlap vno nroXir alnv rs titxo^ 
t^e^d^aif vore d^ ^a ftax^Q dvdQoiy ra '&mp xa 
"llkig iv KO^v^^cTi iMb&iC^o md^ecctjgf 
ovQapod^ev xara^ag' !xe decxBQont^ fura %eQaiv, 

\^5^Iqiv d* drcQvve xQvaomeQov dyyeXeovaav 

BaffH t&tf^lQf taxelaf tov^Ekxoqi fivd^ov ivia^e. 
o^Q (Siv /Mv xev oQa ^yafjiifivovay noifiiva XamVy 
&VVOVZ* iv nQOfiaxoimv, ivaiQOvra cxlxag dvbQ&v^ 
xoffQ dvaxooQStTCOf xov d* aXXov Tiaov dvdxd-m 

190 fiOQvacd^ai dtjtoiei xara HQareQt^ vcfuvtjv. 
avzaQ iirei k ^ dovQt xvnelg ij ^X^fievog iotf 
eig tnkovg aXetat, tSte ot tcQatog iyYvaXi^oOf 
xteivetv, etgoxe i^tjag ivcceXfiovg dq^iHt^tcu, 
dvTi t ^eXtog, Hal iitt Hvi^ag leQOV l^^i/. 

195 "^Sig iq^at' ovd* diti^&riae nodtfvefiog mHea^lQtg. . 
Ptj de nat 'Idaimv dQicav elg^liXiov iq^' 
evQ* vihv IlQtdfioio datqiQovogf ''EntOQa dtov, 
iataot iv <&* innoiai Hoi aQfuMi HoXXritoiatv * 
dyx^v /^' lctafiivfi nQOgiqnff nodag Ania^lQtg* 

1200 "^ExtOQ, vle IlQtdfiotOf AtX fiijtiv dtdXavts, 
Zevg fie nati^Q ^Qoitjne, tetv tdde fiv&ijisaad-at» 
oq)Q' av fiiv xev 6Q^g Jiyafiifitvova, notfiiva Xawv, 
^vovt iv nQOfidxoiatv, ivaiQOVta atixag dvdQ&v^ 
t6q>Q vnoetne fidxrig, tov d' AXXov Xaov avoaxd^i 

205 fiaQvaa^&at dtitotot Hata XQateQ^v V6fiivtjv. 
avtaQ inei h ^ ^ovqI tviteig ^ ^X^fAevog im, 
eig tnnovg aXetat, tote tot HQatog iyp>aXi^eif 
Hteiveiv, eigdHe vtjag iva<fiXfAOvg dq^iHtjat, 
dvri t ^iXtog^ Hoi im Hviq^ag teQov iX&ti. 

210 *H fiiv uq' mg etitovtf dni^ij nodag toHBa^^lQtg, 
^EntooQ d* ili dxioDV cvv tevxe<siv aXto xotfid^e, 
ndXXoov d' 6^ia dovQa nata ctQatbv ^x^"^^ ndvtif, 
QtQvvosv fiaxifsaa^at* eyetQe de qivXomv atvtjv, 
Of d' iXeXix^&tjaav, Hcti ivavtioi iatav Jix^^&^* lAlAAOS XL 201 

215 JtQYBioi y ireQCod^ep ixaQrvvawo (pdXdyYa^* 

dQXvv-&tj de fidxfj, ^dv d' drzior iv d' ^yafjiifipeof 
itQwvog oQOVc'' 8'&BXeif de noXv nQOfidxead^ai aiidvtcorp 

"Eanvce vvr fiott Movcat X>XviJima dtofiat* ixovcah 
ogzig d^ nQmvog ^yafiifivovog dvriog ^X^er^ . 

220 ^ avroMf Tqhooov, tje xXeixdh iniHOVQcav, 

*Ig)iddfiag ^vxrjvoQi^iig, i^vg re fieyag te, 
og tQdcpij iv 0Qyitfi iQi^toXaxh fJLrjveQi fi^Xtov* 
Kiaa^g xovy ed^Qsxjfe dofioig evi Tvrd-bv iovtaf 
fif]TQondT(OQf og TIXT8 Qeavw ftaXXmdQtiov» 

225 avraQ inei q i^^tjg iQixvdeog ixeTO fieTQOV, 
avrov fiiv xaTSfvxe, didov d' oye &vyareQa ijv^ 
yilfiag d\ ixd^aXdfioio fiezd %Xeog wer Jl%aiSiW^ 
avv dvoxaidexa vijvat noQODviatVf al ol Sitovxo* 
rdg fiev ineir iv neQKfOTrj Xin» vijag itaag% 

23(X avroQ 6 neCog ioov elg^^lXiov eiXtjXov&et' 

og Qa ror ^rQsidea) ^yafiifivovog dvriog ijX^&evB 
ol d' ore d^ axedov tjaav in dXXtjXotaiv iovrsgy 
u4rQeidtjg fjiev dfJiaQref naQoi de oi irQdner eyxog. 
*Iq)ibdfiag de nard ^wvtjVf '&<OQtjHog eveQd^eVj 

235 w5'* imd* avrog eQeiae, paQeitj xBtQi m&^aag* 
ovd^ eroQB ^(oarrjQa navaioXoVy dXXd noXv iiQ\f 
aQyvQco dvrofievtjy fioXi^og cS^, irQdner aixfi^m 
nal riye XBiQt Xa^wv evQVHQeioov ^yafjtifivooVf 
eXx ini 61 fiefiawgy &gre Xig* ix d* aQa x^^QOQ 

240 andaaaro' rbv d^ aoQt nXijl^* avj^eVa, Xvae ds yvtd» 
oog 6 fiev av&t neaoiiv notfi^aaro xdXxeov vnvoVf 
otxrQogf dnb fjivtjaryg dXoxov, darotatv dQ^yonvt 
itovQtditjg, rjg ovri xdgtv idej noXXd d* edooHev* 
nQm&^ enarbv ^ovg dwxev, Inetra de xiXt imiari^ 

245 aJyag bfjiov xat oYgj rd ot aanera notfiaivovro, 
d^ rore y JirQeihrjg Jiyafiifavaiv i\evdQt%eVf 
§tj de q^eQODV dv ofitXov Jtx^^oov revxea naXd, 
Tbv d' wg ovv ivo^ae Koayv, dQtdeiHBrog dvSQwv^ 202 I^IAA02 A. 

^qzG^vytvtiq ^VTijvOQidt]^, itQarsgov ga i «fiV^Off 

250 oq^d^aXfiovg ixaXvxpBf xaciyvtiTOio neoorcog. 

crrj d' evQal^ avv 8ovq{, Xa&mv Ayaiiifivova bXov- 
f v£e di fiiv xara X^''^^ iiicipfi dyx&vog ivBQ&iv, 
dvrixQV de diiaxB q)aeivov dovQog dxooHrj, 
QiyTjoiv r Slq eTteira ava^ dvdQOov AyafiifivoDV • 

255 dlX' ovd* Sg diiiXtjye fJtdxtjg ijde nroXifioio, 
dXV eitoQovae Kowvty ixoav dvefiorQeq^eg eyxog. 
tjroi 6 'Iqidifiavra xaaiyvtjrov xai o^arQOv 
tXxe nodog fiefiadg, xai dvrei ndvrag dQicrovg ' 
rov d' iXxovr dv ofiiXov vn da<jiidog 6fA(paXoi(j(T^g 

260 ovrriae l^varm xf^XxiiQeX, Xvae de yvXa* 

roio d' in 'I<piddfiavri xaQij d<jtixo%ffe ^aQaarag. 
ivd"* Avr^voQog vJeg, vit' ukrQsidrj ^aaiXtfi 
norfiov dvanXriaavreg, edvv dofiov Jttdog eiaco, 
AvraQ 6 rcov aXXoav eitenonXeiro arixag dvdQSv, 

265 iyx^ii "^' «o^t re, fieydXoiai re x^QfJ^ccdioiaiv, 
oq)Qa oi alfjC Irt ^eQfiov dvi^vo&ev «J coreiXijg' 
uvrccQ enei ro fiev eXxog iriQaero, itavaarq 5' aifiaf 
o^eiai d' odvvai dvvov fiivog MrQeidao. 
oog d* or av codivovaav ixfji ^iXog ojv yvvaixa^ 

270 dQifjiv, r6,re <jtQ0teia& fioyoaroxoi EtXeid^tatj 
'^HQTjg dvyariQeg, itiXQccg oodivag ixovaai • 
&g oScr' odvvai dvvov fiivog JirQeidao. 
ig diq)Qov d' dvoQovae, xa\ {jvtoxco i^itireXXev, 
vrivaiv ini yXaqyvQ^aiv iXavvifiev • ijx^d^ero yaQ xrJQ. 

275 rjvaev de dtaitQvaiov, /Javaotat yeycovcog • 

S^ qiXot, AQyeicQv ^^roQeg rjde fiidovreg, 
vfjietg fiev vvv vrjvatv dfivvere itovroitOQOiaiv 
q)vXomv aQyaXirjv, imt ovx ifie fjtrjriera Zevg 
etaae TQooeaat ^avrjfjtiQtov itoXefjti^etv. 

280 "^^g eqad''' ^vioxog S' tfiaaev xaXXirQtxag mnovg 
vrjag eitt yXaqvQag* rco d' ovx axovre ^eriad^riv 
aqQBOv de ar^d^ea, Qaivovro, de viQd^e xovirj. 


X^iAJ0 2 XL 203 

xeiQOfievov paciXija fiAxV^ dnavev&e cpsQovreg. 
• Ektcoq d* d}g evoria uiyaiiiiAVOva voaqn movxai 
265 Ti^a)(7« Tg xaJ udvxioiaiv ixexXeTOf fJiaxQov dvaag' 
TQCoeg Hoi ^vxioi xal /laQdavoi dyxiiiapixaiy 
dviQeg iffre, (piXoi, fAvtjaaa^&e Ss &ovQidog dXxijgl 
of^ffiT' dv^Q mQiarog, ifioi de fiey ev^og idooxev 
Zevg KQOvldtjg. dXX' i^^vg iXavvere fiaowxag iiinovg 
290 i(p&ifioov /lavamv, tv v<:tiQxeQov evxog dpria&e. 
^fig eiiiwv coTQVve fiivog xa\ &vfAOv ixaarov, 
oog d' ore nov rig \)'rjQrjrf^Q xvvag dQyiodovrag 
aevTi «V dyQoriQCo avi xairQico ^e Xiovri • 
o)g in AxaioXaiv aeve TQ&ag fieya&vfiovg 
295 ^'ExTO&Q UQiafiidrig, ^QoroXotyo} Jaog J^Qtjt 
avrog 3* iv ^QCoTOiai fiiya q^QOvicov ifie^^nei* 
ev eitea vafitvfj, vneQaet taqg aeXlri, 
7/TC xad^aXkofiivri ioetdia itovrov oQivei. 

Ev^&a riva ^rqc^xov, riva d' vararov i^evaQt^ev 
300 ExTooQ TlQtafiidrig, ore oi Zevg xvdog edooxev; 

Aaatov fiiv ^r^cora xa\ Avrovoov xcu 'Onirtiv, 
9(^1 ^oXoiza KXvridijv xai 'OcpiXrtov ^d' ^yiXaov^ 
uiiavfjtvov r^S^QOv re xat *In<rc6voov fievexaQfiriv, 
rovg aQ* oy tjyefiovag Javawv eXev, avraQ eneira 
305 nXrj&vv • G)g bicore vicpea ZicpvQog arvcpeXi^y 
dQyiarao Noroto, ^a&eirj XatXaiti rvnrcov' 
noXXov de rQOCpt xvfia xvXivderou, vxf^oae d' axvrj 
axidvarat «5 dvifioto noXv<:iXayxroto icoijg • 
mg aQa ^vxva xaQriad-^ wqp' "ExroQt ddfivaro Xaoov, 
3 10 "^Evd-a xe Xoiybg eriv, xa\ dfirix(x-va eQya yivovro^ 
xai vv xev iv vrjeaat ^iaov (pevyovreg Jix^^^h 
ei firj Tvdeidij Jtofi^dei' xixXer 'Odvaaevg • 

Tvdeidr^, ri na&ovre XeXaafJie'0'a '&ovQtdog dXxrjg; 
dXX* aye devQO, mitov, <aaQ* ifi laraao • 5iy yaQ iXeyxog 
315 eaaerat, et xev vT^ag kXr{ xoQv&aioXog^ExrcoQ, 

Tov d' ditafiet^Ofisvog itQogi^ri XQareQog /ftofji^^tig' 204 lAlAJOS A. 

i^oi iyw fisptco xcu xX^coficu * «XXa iilvw^k 
^fiiODP iaiTerai f^dog, iitel if£q>eXfiY^QBTa Zsvg 
Tqmaip dri ^oXbtcu dovvai xQaro^f ^ineq ^fiTr. 

^O Hf nal Ovfi^Qatov fiiv d(p innmv &<se %afAaCBf 
^ovqI ^aXcov xava fia^iv dQmsQOV' avraQ X)^acivs 
dvti&eov '&sQdnovraf MoXiovOf xoio avaxxo^*^ 
" %ovg fAsv inen etacaVf inei itoXifiov ditinavcouv* 
Tco d' dv ofiiXov lovze xvdoifieov, mg ota xdnqco 

326 iv xval 'O-rjQSvr^ai fiiya q^QOviorre matjTov 
&g oXexov TQmag naXivoQfiivca* avraQ Axaioi 
danaaioog ^evyovxeg dvinvaov ^ExroQa ^ov. 

''Ev'&' iXixriv diq)QOv xe xal dviQe, d^fiov dQiaxcOf 
vle dvco Miqonog IleQxcoaiov, og ncQi ndvxcov 

530 ^dee fiavxoavvag, ovde ovg natdag iaaxev 
axeixBiV ig noXefAOv q^^iO^voQa * xco di oi ovxi 
nei^ia^&riv * KiJQeg yoQ ayov fiiXavog '&avdxoio. 
xovg (Aev Tvdeidtjg dovQixXeixog diOfiTjdtig, 
SvfAOv xal ipvxrjs xexadoovy xXvxa xev%e dnt^vQa* 

335 ^lnnodafiov d' X)dvaevg xal 'XneiQOXOv e^evaQi^ev» 
"Ev&a aqnv xaxa Jaa fidxriv exdwaae KQOvitfift 
i^^idtfg xa^&OQCov xo\ d' dXX^Xovg ivaQi^ov, 
ijxoi Tvdiog viog ^ydaxQoqov ovxaae doVQi 
Ilaiovidt^v ^QOoa xax' iaxiov • ov yaQ ot inno$ 

340 iyyvg iaav ^Qoq^vyeiv • ddaaxo de fiiya d^vfiau 

xovg fiev yaQ &eQdncov dndvevd"' exev • avxoQ 6 ^e^g 
d^vve dia ^QOfidxoov, elxxtg q^iXov mXeae d^vfAOV* 
^ExxcoQ d' o|v votjae xaxa axixagy ooqxo 3' isi* uvxovg 
xexXrjyoog • dfia de Tqoooov ei^ovxo quXayyeg. 

345 xov di idoov Qiytjae ^or^v dya&bg /iiOfi^dtig^ 
alxpa d' 'Odvaatja nQogeqcoveev, eyyvg eovxa* 

Nmv dr/ xode nrjfia xvXivdexai, o^QifAOg ''Exxooq • 
aXX^ dye dij axioofiev, xai dXe^Wfiea&a fiivovxtg, 
H Qa, xal dfAitenaXoov ^QOiei doXixoaxiov eyxogf 

350 xtti ^dXev, ovd[ dqidfiOQxe, xixvaxofievog xeqaXriqiVf lAIAJOS XL 205 

&%Qriv xax Koqv&a^ itXiyx^ri d* dno x<xXi(6g)t x^^og, 
ovtf ixeco XQoa naXof iQVHaxe yaq rQV(pdXBiaf 
TQmrvxog, avXokiig, rtjv ot ^oqb 0ot§og u^izoXXonf» 
^ExTooQ d* a)H dmXed^QOv ipsdQafie, fiUro d' oiiiXto* 

355 arij ds yvv^ iQiittoy, xal iQeiffaro X^^Q^^ ^^X^^V 
yaifig* dfi<pl di o(T<je neXaivif vv^ ixdXvxpev. 
oq}Qa de Tvdeidtig fiera l^ovQorog ^^x^r* iQOoffv, 
rijXe dta ^QOfidxoov, o^&t ol Maraei<faro yaiijg, 
r6q>Q "ExrcoQ afiitwro, nai ayj) ig diq)QOv dQOvactg 

360 il^iXaff ig nXt^&vv, xal dXevaro KSJQa fieXeuvav. 
dovQi d* inat6<Toov nQoge<pri xQareQog Jiofi^qdrig^ 

'E^ av vvv i<pvyeg d-dvarov, xvov • tj re roi iyxi 
^Xd^e 9tax6v ' vvv avre tf iQvtsaaro 0ot^og JtTioXXeof, 
(p fjieXXetg evxe<r&at, i&v ig dovnov dxovroov. 

365 rj ^ijv ff i^avvoo ye, xai vcreQOV dvrt§oXtj<ragf 
^Tnov rtg nai ifiotye ^eav imraQQod-og i<Trtv* 
vvv av rovg dXXovg inteitsofiat, ov xe Htxeioo. 
''H, xai Ilatovidtiv dovQtxXvrov i^evdQt^ev* 
avroQ AXi^avdQog, *EXevtjg n6<Ttg ^vn^fjioto, 

370 Tvdeidrj tm r6^a rtraivero, notfievt Xot&Vf 
crtjXti TtejtXifievog, dvdQOHfttjrc^ im rvfi^ 
^IXov JaQdavidao, naXatov l^fioyeQOvrog» 
iqrot 6 fMV d-ooQtjHa AyoMrQotpov Upd^ifioto 
atwr dno crijd-e<j<pt navaioXov, dcmda r cofiooVf . 

375 xat H^Qv&a^QtctQtjv o de r61iov it^xV^ dveXnev, 
nuii ^dXev, ovif aQa fitv aXt<Mf ^eXog eHfpvys X^^^^t 
raQ<yov de^treQOto nod6g' dtct d' dfi^eQeg ihg 
iv yaifji HarentjHro. 6 de fidXa ^dv yeXd^f^rag, 
in X6xov dfi<ntjdij<je, hou evx6ftevog enog tjvda* 

380 Be^Xtjat, ovd' dXtov ^eXog In^pvyev * mg o<peX6r rot, 
veiarov 4g neveoova ^ailoof^, in dvfiov eXiiS&a^ 
ovroo Hev nai TQmeg dvinvevaav Hanorrirogf 
oire <5e neopQinaat, Xeoi^d^ &g fitinddeg aJyeg» 

Tov d' ov raQ^ii<5ag 9iQogi<pti HQareQog Jioft^dtj^* 206 lAIAJOS A. 

385 TO^ora, X<a^fir ij^f Ksga dyXai, naQ^evo^Tnaf 
sl fxiv di^ dvxi^iov ovv Tevxsai nsiQfj^&eit^g, 
.ovx av %oi XQf^i<^f^fl^^ ^^^s xal TaQq)iag loi* 
vvv di {C imyQaxpag raQGov nodog, evxeai avrcog» 
OVK dXiyoi>, cogei fie yvv^ ^dXot ^ naig dcpQoov * 

390 xcoq}ov yaQ ^iXog dvdQog dvdkHidog ovxidavoTo. 
ff r dXXcog vit ifAsio, xal u h oXiyov neQ inavQri, 
o^v ^iXog niXerai, xal dxiJQiov aJxpa rid^tjaiv • 
rov ds yvvaiKog fiiv r dfiq)idQV(poi £i(Ti naQeiai, 
naldeg d' oQ^pavixoi* b di &' oufiari yaXav iQevd^cov 

395 nvd^erai • oicovol ds mQi iiXieg r/e yvvaZxeg. 

Sig qidro • rov d' X)dv<jevg dovQixXvrog iyyvd^ev iX&iav 
eavfi ^Qoad^' 6 d* oma^&e xa^e^ofievogy ^iXog wxv 
ix iiodbg eXx' 68vvri de Sid XQobg ^XO^* dXeyeiv^, 
ig diqiQOv 5' dvoQOvae, xa\ ^ioxc^ inireXXev, 

400 vrjvalv mi yXaqiVQyaiv iXavvifiev ijx^^^^o yaQ xtJQ, 
Oloid-tj d' 'Odvaevg dovQixXvrog, ovdi rig avT<5 
JiQyeim ctaQifieivev, inel q>6^og tXXa^e ndvrag • 
ox^O^ijaag d' aQa eJiie ^Qog ov fjieyaXijroQa '0'Vfi6v 
'^.Q fioi iydt, ri^dd-G); fiiya fiev xax6v, at xe qi^cofiai, 

405 nXi^&vv rctQ^ijaag • rb de Qiyiov, at xev dX(oco 

fiovvog* rovg d' dXXovg Jiavaovg iqo^tjae KQOvioov. 
dXXd riijyoi ravra qiXog dieXi^aro &vfi6g; 
oJda ydQ, orri xaxol fiev dnoixovrai noXifioio • 
og di X dQiarevr^ai fidxri evi, rbv de fidXa XQ^^ 

41.0 ea^rdfievai XQareQ&g, i^r e^Xrjr, yr e^aX' dXXov. 

^Eoog 6 Tttvi)'' coQfiaive xara q^iva xal xara &m6v, 
r6q)Qa 8' ini Tqoocov arixeg ijXv&ov damardoov 
eXaav d* iv fiiaaoiai, fierd acpiai nrjfjia ri&ivreg. 
* d>g d' ore xdnQiov dfiql xvveg •OaXeQoi r al^yol 

415 aevoovrai, 6 di r eJai ^a^&eifjg ix ^X6xoio, 
'&fjyoov Xevxbv 6d6vra fAerd yvafi^r^ai yivvaaivr 
dfiq}l di r dtaaovrai • v^al di re x6fmog odovroov 
' ' yiyverou' ol de fiivovaiv dqaQ, dstvov neQ iovra' lAIAJOi: XI. 207 

&g ga xox dfjiqi* X)9vatla, Jn q)iXov, BatJBvofro 

420 TQWsg. 6 de iZQanov fjih dfiv^ova Jtiiomtriv 
ovraaev oofiov vneQ&ev maXfAevog ol^ii dovQi' 
avTOQ tneiza Qooova xai^^Evvofiov i^evaQi^ev 
XeQtJiddfJiavra d' «r«cfa, xad^ titnojv dt^avra, 
dovQi xacra nQorfirjaiv vn danidog ofjKpaXoiaarjg 

425 vv^ev ' o d^ iv xoviriai iteacov, tXe yaXav dyoarco. 

rovg fiev saa\ o d' aQ* 'Innaaidr^v XaQon ovraas dovQi, 

avroxaaiyvrjrov evrjfeviog J^coxoto. 

Tco 5' inaXe^ijaoDv JloTxog xiev, lao&eog <pcog' 

arrj de fidX' iyyvg itov, xai fiiv iiQog fiv-&ov eemev • 

430 ^il X)^vaev izoXvaive, SoXayv ar rjde tzovoio, - 
cijfieQOv ^ doioiatv insv^eai *I^naai8ijaiv, 
roiood' avdQB xaraxreivag, xal revxe ditovQag* 
ij xev ifio) imb dovQi rvneig dnb '&vfibv oXiaarig. 
^^g elnoov ovrriae xar damSa ndvroa^ eia^qv • 

435 bia fiev daitidog rjXd^e q^aeivrjg o^Qifiov eyj^og, 
nai dia '&ooQrjxog noXvdaiddXov rjQrJQeiaro • 
^dvra d^ dnb nXevQoov XQ^<^ sQya&ev, ovde r eaaev 
HaXXag ^'&rjvairj fjiix&ijftevai, eyxaai cpoorog. 
yrco d' ^08vaevg, o ol ovri ^iXog xara xaiQiov rjX&ev 

440 d\l) d' dvaxooQfjaag Jlwxov ^Qbg fjtv&ov eeinev 

A heiV, 7j fidXa drj ae xixdverai aiTtvg oXe&Qog. 
fjroi fiiv Q ifi mavaag im TQooeaai fidxea&ai • 
col d' iyoo ivd^dde cprjfil qovov xa\ KiijQa fjieXaivap 
rjfiari rcod* taaea&ai' ifiay d' v^o SovqI dafjiivra, 

445 evxog ifioi dooaeiv, i^vxyv 8* Jkidi xXvro^ooXco, 

H, xa\ 6 fjiev Cfvya8^ avrig vnoarQixpag i^e^^xei* 
to) 8s fieraarQecpd^ivri, fieracpQivco iv 86qv nrjl^ev 
oofAOiv fieaarjyvg, 8ia 8s arrj&eacpiv eXaaaev. 
8ovitrjaev 8e neaoov* o 8^ ictev^aro 8tog X)8vaaevg' 

450 S^ ^^Xf I^^^daov vis 8aicpQoPog, mito^dfioio, 
qfd"^ as riXog 'Oavdroio xixijfJisvov, ov8* vndXv^ag. 
a 8eiX% ov fisv aoiye narr^Q nal noma fiijrrjQ 208 IJIAJOS A. 

o<s<sz Ha0ai(ftj(fav<ji ^avovxi mQf aXl' oloapol 
wfAi^axal iQvovmt m^l meQa nvxva ^aXovxig. 

455 avraQ inei xa S^apoaf nxeQiovci fie dloi Axaiol, 
*S^g elnmVf HmHOto dai(pQOvog o^Qifiov iyxog 
l^co re XQOog iXxe nal danidog ofKpaXoecaiig* 
alfia de ol cnac&ewog aviaavrOj xijde de ^v^ov» 
TQweg di neya&vfioi o^noag tdov alji 'OdvtTijog^ 

460 nexXofuvoi xad^* ofiiXoVf in avrc^ ^dvreg i^ijaar; 
avroQ oy i^oniao) dvexa^srOt ave d' evaiQOvg* 
zQtg fiev meiT i^vceVf ocov HecpaXt^ j^ads q^coxogf 
^lg d' aiev idxovrog AQtitqnXog MeveXaog' 
aJ\pa d' aQ Alav%a nQogeqxiveeVf iyyvg iov%a* 

465 AJav Jioyeveg, TeXafitivie, xoiQave Xaoivp 
dficpi fi X)dv<ra^og taXaaiqtQovog txezo q^csv^t 
rcp IxeXijf dogei i ^tt^axo fiovvov iovca 
TQmeg, dnorfiijl^avreg ivl XQareQy vijfjiivp 
dXX' iofxev xad^ ofuXov dXelefjtevai yaQ afietvov. 

470 deidoD, fiifzi Md^riaiv ivl TQweaci fiovoa&eigf 
iad'Xog ioivj fieydXij de nod^ij Javaoia yivfirau 

*Sig eivoiv 6 fiev riQx\ o d' dfi eanevo iao^eog qidg^ 
BVQOv ineir X)dv(Tija Ju(piXov dfji(pl d' oq* avrhv 
TQcieg Inov&^ tagei ze da(poivol 'd'aeg OQe(T(piv 

475 dfJi(p* iXa(pov xeQaov ^e^Xiifievov, ovr i^aV dv^q 
«» dno vevQTig' %ov fiev %* fiXv%e node^raiv 
(pevycoVf o(pQ alfia XiaQOV, xa\ yovvax* oQ^Qff 
av%aQ ineidfi xovye dafidaaerai mxvg otaTog, 
duocpayoi fiiv d^&eg iv ovQeat daQddm(fvaiv 

480 iv vifieX axieQcp • inl re XXv i^yaye daifioov 

aivTffv 'd'mg fiev Te dierQeaav, avraQ 6 daflrrai* 
mg Qa xot* dfi(p 'Odvafia datipQOva, noixdofiiJTfiv, 
TQoieg inov noXXoi te xai aXxifAoi * avioQ oy tiQO^ 
dtaaoov (p iy^et dfivvero VfjXeeg rifiaQ. 

485 Alag d' iyyv^ev J^^e, (peQoov adiiog, iJvt* nvQyoVf 
ary de naQe^* TQiieg di dtixQeaav aXXvitg aXXog. lAIAJOS XI. 209 

tjtoi xop MevBXaog Aq^Xog i^af ofiiXoVf 
2^aiQog ij^f wag 'd^eQaitoof 6%Biov ijXaaef tnnov^ 
Alag de TQmamv mdXiJiefog elXs JoQVxXoif 

490 IlQiaiiidfjVy fo&or viof eiteira de IlafdoHOf ovta* 
oma de AvcafdQOv nm IIVQaaov ^di IlvXaQtriv» 
&g d' onore nXtj^&mv itotaiihg jitedtofde %atei>oiv 
XeifiaQQOvg xar' SQeaqnv, oita^Ofievog ^iog 6[Ji^Q<fs 
^oXXag de dQvg a^aXiagf ^oXXag de re ^einag 

495 egcpiQBtai, itoXXbv det* a(pv<tf etov elg &Xa ^aXXei' 
mg iqiene xXoveoov itedlov tote tpaldifiog Atagi 
datC^av tnnovg re nal dveQag. oidi nco "'EntwQ 
mvd-eT, enei ^a fidxijg en AQttfteQa fiaQvato 9td<ytigt 
ox&ag naQ ixotafioXo ^HcifiifdQOV' t^ Qa fidXiata 

500 dvdQoov mnte KdQfiva, fio^ d* &^^e<stog oQtoQBi, 
NeaxoQd t^ dfiqil fieyav na) ^QijXdv liSofiev^a, 
^ExtooQ fiev fietd toXiSiv oftiXtt, fieQfiiQa qH^csv 
eyxet^^ mnocivf^ w viaov 8* dXdita^e tpAXuYfctg. 
ovf av ^oo xd^ovto neXevd^ov dtoi Jf^^aioc, 

505 el fiii AXe^avdQog, ^EXevfjg itocig ^%6fioiOi 
gtavasv aQKTtevovta Maxdova, noifiifa Xa&P^ 
icp rQiyXtoxtvi ^aXmv itatd del^ihv &fiov, 
t^ Qa iteQiddeicav fiivea gtveiovteg Jlxcttoi, 
fAijnosg fiiVy itoXifioio fietaxXivd^ivtogt eXoiev* 

510 avrixa d* 'Idofievevg ^QogetptoVee NiiStOQa dtov 

''Q Ni<ftoQ NijXfiuidTj, fiiya Hvdog ^X^^^^* 
afQei, <ycov ixicov im^ijaeoyndQ de Maxacov 

Patvitco ' eg vijag de tdx^t i^e ficowxag t^itovg. 

it^tQog yaQ dvi/Q noXXm dvtd^iog aXXcov, 

515 [iovg T iHtdfXvetVy iiti t' ijma cpdQfiana <itd(Sceiv^ 

^S^g i<pat'' ovf d^ti&t^^je FeQifvtog Initota NiiJtcoQ. 

avzina d' mv oxi<ov Im^fj^jeto * naQ de Maxdcov 

§aZ/j Jl<rxXijitiov vlog dfivfiovog ItjtfJQog • 

fidijxil^ev d* titnovgf t^ i* ovx ixovte nete^rd^tjv 

520 vijag iiti yXafpvQdg" t§ yoQ (piXov inXeto fvfim. 

Hiae S 210 JAIAj^02 ut 

KB^Qiomjg di Tgwag iqivoiiivwg ivoijatPf 
^ExroQi naQ^^awgy nai fiir ngog fjiv&ov leimv * 
'^Ex^coQ, vmi fiiv iv&ad' ofiikiofitv JavaoXaiVf 
*i<tXariy noXifioio ^grixiog' oi di d^ aXXoi 

525 TQweg oQivovxai inifii^y Innoi, t£ xom avxoi. 
Aiag di xloviei TeXafiwviog' ev di fiiv lyvmv 
evQV yoQ dfiqi* wfioi<fiv exei caxog, aXXa aal fjfutg 
xeia innovg re xal aQfi Id^vvofiev, ev^&a fiaXiaxa 
inn^eg netoi Te, nax}^ eQida nQO^aXovzeg, 

530 dXX^kovg oXixovaij^o^ d' aa^e<T%og oQC^Qev. 

^Slg aQa qiCDvijaag Ifiaaev xaXXixQixag tniovg 
fiwniyi XiyvQ^ • %oi di, nXtjyijg dtovreg, 
Qifi(p* ecpeQOv &oov aQfia fiera TQmag nal ^jfcecov^, 
CTei^ovreg vixvdg re xal damdag * atfiari d* a^oav 

535 viQ^&ev dnag nendXaxro, xal avrvyeg ai neQi 8i(pQ0Vy 
dg aQ d(p inneiwv onXioov Qa&dfiiyyeg e^aXXoVf ' 
al T dn iniacaoTQODV. 6 di lero dvvai ofJitXov 
dvdQOfieov, Qtj^ai rc, fierdXfUvog ' iv di xvdoifihv 
^xe xaxov ^avaoXaiy fiiwv&a di xd^ezo dovQog. 

540 avrkQ 6 tcqi' dXXwv inenooXeho arixag dvd^mv 
eyxet t aoQi te, fieydXoiai ve x^QfJiadioiaiv • 
Aiavrog d' dXieive fidxTjv TeXafioonddao, 
[Zevg yaQ oi vefieadd'\ ot' dfieivon q^ooTi fidxoiro.'] 
Zevg di nari^Q Atavd^ vxpi^vyog iv q)6^ov ooQaev • 

545 avtj di ta(pdyvj om&ev di adxog §dXev inra^oeiov* 
VQiaae di nanrtjvag Iqp' ofiiXov, 'Q'tjQi ioixcog, 
ivrQonaXi^ofiBvog, oXiyov yovv yovvog dfiei^oov, 
d>g d' aiO^cova Xiovza ^ooov dno fieaaavXoio 
iaaevovTO xvveg re xa\ dviQjeg dyQoicoTaif 

550 otze fiiv ovx el^ai ^ooov ix nlaQ eXia^ai, 
ndvvvxoi iyQtjaaovteg' 6 di xqbioov iQari^ooVi 
id-vei, dXX"^ ovTi nQtjaaei • d-afiieg yaQ dxovreg 
dvtioi dtaaovai d^Qaaeidoov dno Xfi^^wi», . 
xaiofjievai re dsrai, zdgxe TQet, iaavfievog neQ • IAIAJ02 XI. 211 

565 ^&d'8P y a^opoacpif l(lti rerifjovi -^jucw* 
c3^ Atag roT dnb TQtomi^ Tetifjfievog ^zoq 
rfie^ nokV dexoMf mQi yaQ die rrjvclp Mxai&v. 
&g d* ox* ovog naQ* aQovQav loov 4^i^<jaT0 ndidag 
voD&ijgy ct^ dti noXXa mQi QonaX' dfiqug idytff 

560 xeiQei v eigeXd^oiv ^adv Xtjiov ol di re naideg 
vvnrovciv QqndXouji* ^irj de ve vt^nitj avrcov' 
cnovdy T i^ijXaaaaVf ineix ittoQeocaxo g^OQ^ijg* 
&g Tor tneiT Alavxa fieyav, TeXafidviov vlov^ 
TQmg vneQ-&v[ioif rtjXexXt^oi r ininovQOif 

565 vixsaotneg l^v(nolai fieaov caHogf alev inov^co, 
Aiag d* aXXore fiev fivt^adcxero {yovQidog dXxtjgf 
avrig vnocTQeqid^eig, xat iQt^rvaaaxe qfdXayyag 
Tqwodv tnnoddfioov * ote de rQoondaxsTO ^evyeiv* 
navrag de nQoesQye d^oag inl vtjag odeveiv * 

670 avrbg de Tq(6oov nal Axaimv ^&vve fieaijyv 

iardfievog * ra de dovQa d^Qaaeidoav dnb x^^Q^^y 
aXXa fiev iv adxel' fieydXw ndyev, OQfieva nQoaaoa * 
noXXa de Koi fieaat^yv, ndQog XQoa Xevnbv inavQeiv, 
iv yaiy laravxo, XiXaiofieva XQobg aaai. 

575 Tbv d' dg ow ivorja' Evaifiovog dyXabg vtogf 
EvQvnvXog, nvxivoiai ^ia^Ofievov ^eXeeaaiv * 
artf Qa naQ' avrbv itoVf «al dxovriae SovqI qaeivco, 
nai ^dXe 0avaiddf^v Aniadova, noifAeva Xawv, 
t^naQ vnb nQanidatv, eJd^aQ 8* vnb yovvar eXvaev 

580 EvQvnvXog d' inoQovae, xaJ atvvro revxs dn (Sfioov. 
rbv d' oog ow ivotjaev AXi%avdQog '0'eoetdijgf 
revxe' dnaivvfievov Jlmadovog, avrixa rol^v 
iXner in EvQvnvXc(ty xai fiiv ^dXe fit^Qbv oiar^ 
8e^i6v ' inXdad^ti 8e 86va^, i^dQwe 8e fttjQ^v. 

585 a\f) 8' eraQoov eig id-vog ixd^ero, K^iq dXeeivoov 
t^vaev 8e 8ianQvaiov, Javaolai yeyoovcog * 

i^ q>iXoi, JiQyeioov t^ytjroQeg tj8e fie8ovreg, 
arijr iXeXix&tvregf nal dfivvere vtiXeeg tifiaq 

S2 1 212 lAlAJOS jL 

Atav^y og psXee<s<fi pta^etai ' ovde e qnifit 

590 cpevl^ead^ ix itoXefioio ivgrixiog * dXXa fiaV apniP 
tiTTaad'* dfKf* jitama lUyav^ TeXafitonov vtop. 

"^Slg eqiat EvQvnvXog ^e^Xrifievog' ol de naq avxov 
nXticioi lnvijifaVf mne wfAOiiSi xXivavregf 
dov^ar dvaaj^fjbevof *cmv d* dvtlog ijXvd^ev Aung^ 

595 (TT^ lie fiexaatqeff^eigy em\ ixcto i^&vog exaiqviv* 
&g ol fiev fiaq^avto difiag nv^og al&ofiivoio, 

Niatooa d' eKnokifAoto tfiQOv NtiXifiai t^noi 
tdQmaai * tiyov de McBj^aova, itokfMva Xacov, 
rov de Idwv evoifce m9aQ9nig ^Mg JixiXXevg* 

600 eariiiitei faq im nQVptvfi fneyoM^Tei v^ty 

etgoQOoov nivw almvv, twna re ^anQvoeacav. 
ahpa d* eToSQ&v iov HaTQOiiXija ^QogiemeVf 
qiS-eyidfAePog naQa vtjog' 6 f^e xXiairjS-ev aaovaag^ 
IxfioXev Jaog J^Qrfi' xaxoti d' ciQa oi niXev aQXfi* 

605 rof' nQoreQog nQogieme Mevoiriov aXxifiog vlog* 

Tmre /m xinX^anetg, Jix^ev; ti di ae XQ^^ ifieio; 
Tov d^ dnaftei^ofievog nQogiq)tf n69ag mHvg ^x^^^^^* 

^te MevoiTtddtff tc^ ifim HexaQ^OfMve '&vfi€o^ 
vvv 6t(Xi neQi yovvwc* ifta cr^aea^ai Jfj^aeov^ 

610 Xicaofiivovg * XQ^^^ 7^Q ItidveTai ovxcV dv^KTog. 
dXV i^i vvvj ndTQonXe Jit ipiXey NicroQ iQeiOf 
ovTiva TOVTOV ayei ^e^Xyfiivov in noXifiow. 
iJTOi fiev Taf onia&e Maxdovi vtdvTa ioixeVf 
T^ JlaxXrjmddfjf draQ ovx tdot OfifiaTa qnoTig* 

615 tnnoi ydQ fjte naQi^i^av, nQoaaoa fMfiavtcu. 

"^Sig qaTO * FldTQonXog de cpiXco inenei&ed'^ eTaiQtj^ * 
^tj di d-ieiv gtOQd Te KXiaictg nal vijctg Jtxai&v. 
Oi d^ oTe dy^xX^tjv NtjXtjlddeoD dqiinovTOf 
diTOi fiiv Q dni^fiaav im jfi-ova novXvfioTeiQav* 

620 titnovg 9' EvQVfAidonv &eQdnci)P Xve tow yiQOVTOf 
«5 oxicDP* TOt d' IdQci dnt\ffvx<^o jgiTcofcoi', 
aTdvre hotI nvoi^v naqd &w* aXog * avTOQ Sneita IAIAJ02 XI. • 213 

ig HXialt^v iXd-SifTsg, inl nXi<TfioT<n itd&i^or, 
rouTi de tev)[e xvxeioo iv^X6xa[jiog ^Exafi^dtjy 

625 TJ^v agez* ix Tevedoio yiqoxv^ oxe mqffev JlxMev$, 
^vyaxeq* Aq<5iv6ov fieyaX^zoQog, rjv ol ^xaiol 
. t^eXov, owexa ^ovXy dQKSrevecnev a<izdvx(ov% 
^ aqicoiv izQwrov fiev i^mQotijXe TQa^e^av 
xaXi^v, o(vav6ne^av, it^oov avxaQ iit avrijg 

630 xdXaeiov xdveov iTtl de XQ^fivov^ ^or^ oxpov, 
^de fiiXi xXcoQ^Vf naQa ^' dX<j)hov Uqov dnT^v* 
^aQ de deTtag ^QiHaXXegf o otxo^&ev riy h yeQaiog, 
XQvceloig fiXoiai <KeizaQfiivov ovara 8* avrov 
veacaQ' iaav, Hoial dl neXeiddeg dfiq)lg ixaarov 

635 ;f^v(r6«at veftid^ovTO • dveo ^' vno nvd^fiiveg ijaaVm 
aXXog fiev fioyioov dnoHiv^tTaaxe TQani^fjg, 
^Xeiov i6v NeaTonQ d' 6 yiQ<x)v dfioyrjtl aeiQev» 
iv T<p Qa a<pi HVHij<Te yvvij, eiiwta d^e^^TiVf 
o&qp JjQafiveico, iTii d* aiyeiov xvij vvqov 

640 xv^ari ;^a^x£i9/, ini d' aXipira Xevaa ndXwev* 
mvifievai 9* ixeXevaev, inel q mnXiaae HvneiS. 
Tco ^' inei ovv nivovr dfpirtjv ^oXvnayxia diipaVf 
[ivd^oiaiv reQnovto ^Qog dXXtjXovg ivinovreg. 
ndrQOxXog de '&vQriaiv itfiararo, ia^d^eog q)cog. 

645 VQV de idwv 6 yeQaiog d<izo d^Q^vov mQro q)(MtvoVf 
ig d' aye ^ei^o^ iXoov, xard d' edQidaad^ai avcoyev, 
IldrQOxXog d* ireQood^ev dvaivero, ehi re fivd^ov* 

Ovx idog iaxi, yeQaie /liorQecpig, ovdi fie ^eiaeig. 
atSoTog, vefieaijrog, o fjte nQoefjne ^vd^iad^ai^ 

650 ovxiva rovrov ayeig pe§Xf]fiivov * dXXd nal avxhg 
pyvdaxoo * o^ooo de Maxdova, notfieva Xa&v. 
vvv de i^og iQioov ^dXiv ayyeXog eTfi AxtXrii, 
ev de av oJa^a, yeQaie JioTQeqiig, olog ixeXvo^ 
ieivog dvfiQ* xdxa xev xai dvaixior aizi6cpT0. 

655 Tov d' ^fAi^x* imita reQijviog innora NeaxwQ* 
time t* &Q wd* ^xiXevg oXo<pvQexai vlag JCjfaiw, 214 lAlAJOS A. 

^iv^Bog oacov oqohqs xara axQajov, ol yaQ aQicxoi 
iv vfivtnv aiarai pe^Xr^fiivoif ovTafievoi te, 

660 pi^Xt^xai piv o l^fdeidijg, XQateQog JioiAfjd^g' 
ovxaarai d' Vdvaevg dovQinXvros t)d' JiyafAifivm* 
\§i^Xflxai de Hoi EvQWivXog naxa fitiQOv oiax^ *] 
rovxov d' aXXov iyo) viov iqyayov ix noXifioio^ 
im dnb vevQijg ^e^Xrniivov, avxoQ AxiXXevgf 

665 ic&Xog ia>v, ^ava&v ov %tide%a^, ovd* eXeaiQeu 
Jl fiivei, elgoxe di^ vijeg d^oal ay%% ^aXaacrig, 
JiQyeim dixfjxi, ^VQog dtjtoio '&iQa)vrai, 
avroire XTeivoofie&' imax^Qm; — ov yaQ ifirj tg 
iad'^ oiif naQog eaxev ivl yvafinxoiai, fiiXeaaiv, 

670 ei-d'* &g ^^cooifjii, ^iri di fioi ifinedog eiri, 
cog onor 'HXeioiai aal r^filv velnog irvx'^^ 
dficpl ^oriXaairit or iyw nxdvov ^ltvfiovrja, 
ia&Xov 'TneiQoxidrjv, og iv^HXidi vaierdaaxeVf 
QvaC iXavvofievog, 6 d* dfivvtav riai ^oeaaiv, 

675 e^Xr^r ^v <jiQ(azoiaiv ifjirjg dno x^f^bg axovzh 
9iad d* eneaev, Xao\ de neQixQeaav dyQomzai. 
Xrjtda d' ix nediov avveXdaaafiev rjXi&a noXXr^v, 
nevrr^xovra ^omv dyiXag, roaa nooea oioSv, 
Toaaa avcov av^oaia, roo' alnoXia nXari' aiySvf 

6S0. innovg di ^av^&ag exarbv xal nevrrixovra, 
ndaag ^riXeiag, noXXtjiai de nwXoi vnrjaav, 
xal ra fiev r^Xaadfiead^a IlvXov NriXrfiov eiaoo 
iwvx^oi nQOzl darv • yeyrjd^ei de q)Qiva Nr^Xevgf 
ovvexd fioi rvxe.noXXd vicp noXefiovde xiovTt, 

685 xriqvHeg d* iXiyatvov dfi rioX q^atvofiivricptv, 
rovg ifiev, olai XQ^^^S oq^eiXez' iv '^HXidi diy • 
ot de avvayQOfievoi. HvXioov ^y^roQeg dvdQeg 
daitQevov • noXiaiv yoQ ^Eneioi XQ^f^og oq^eiXov, 
wg ^fieig navQOi, xexaxoofiivoi, iv niXai rifiev, — 

690 iXd-m ydQ q indxooae ^ir^ 'HQaxXrjeirj IAIAJ02 XI. 215 

xSv ^QOtBQCOP ixmv^ xara d' Ixra^eif occoi &Qi(m^^ 
dwdexa yaq Nr^Xijog dfivfiovog vUeg ijfiev ' 
xoiv oJog Xmofitjv, ol d' aXXoi navrsg oXovro. — 
rav-&' jmeQt^qiaviovrsg 'E^eioi xf^Xxoxirooveg, 

695 ^fjieag v^Qi^orteg, dzaffd^aXa fAijx^^owvTO. — 
in d' y6Qa)v dyeXijv^Te ^ocov xal ndov fiey oiciv 
etXeto, HQivdfievog TQitjxoai' i^de vofiijag. 
aal yoQ t^ XQeXog fiiy 6(peiXet iv '^HXidi dirff 
teccaQeg dd^Xo^OQOi mnoi avtoXaiv oxecqnv, 

700 iX^&ovteg fier aef&Xa. neQi tQi^odog yccQ IfieXXov 
^evceiS&ai* tovg d* av&i ava^ dvdQcov uivyeiag 
iMLCxe&e' tov d' iXati^Q dq)ieh dxax^fievov mnoov. 
rcov o yeQcov inecov HexoXcofievog tjde nal tQyoDV, 
.i^eXet' acnera noXXd' ta d' aXX' ig d^fiov edconev. 

705 IdairQeveiv, fjttjrig ol drefA^Ofievog xioi ict^g!} 
ilfieXg fiev ra titacra dieinofievy dfxcpi re dcrv 
eQdofiev iQa S^eoXg * ot de rQircp ijfiari ^dvreg 
tjX^&ov ofioog avroi re ^oXeXg xai fioowxeg Innoif 
navcvdifi ' H^ra de C(pi MoXiove d-coQ^ccovro, 

710 naXd' er iovr, ovnco fiaXa eidore ^&ovQidog dXni^g, 
icri de rig 0Qv6ecca noXig, at^eXa xoXojvtj, 
r^Xov in ^Xcpeicp, veartj UvXov ^fia&oevrog* 
rfjv dfiqiecrQarooovro, diaQQcucou fUfiaooreg. 
dXX' ore ndv nediov fierexia&ovy afifii d^ud&tjvti 

715 dyyeXog tiX&e &eovc' dn XyXvfmov, '&coQtjCcecd'aif 
ivrvxog, ovd' dexovra IIvXov xdra Xaov ayeiQev, 
dXXd fjidX' iccvfievovg noXefiiCeiv. ovdi fie NtjXevg 
eia '9'coQ^cceC'&atf dnixQv^pev di fioi innovg * 
ov yoQ ff (0 ri fi lcpti idfiev ^oXefirfia eQya. 

720 dXXd xal wg litnevci fieri^Qenov ^fieriQOiciv, 
»at ne^ogneQ.itov". iitel wg dye veXxog ^&t]vrj. 
icrt di rig norafAog Miw^iog elg aXa ^dXXcov^ 
iyyv&ev JlQ^i^tig, od-i fieivafiev 'Hoo dXav 
in^^eg nvXioi)v,rd d' iniQQeov i&vea neZoov. / 216 lAlAJOS A. 

725 &^er natavtiri <fvf xevxBCi ^o^^;t^«W«c» 
Ird^oi iKOfiBad'* Uqop ^oop JlXq)BioTo. 
Ip&a Jit QsliarcBg vmQfiBVBX tBQa naXof 
xavQOf d*JlJi<pBi^f xavQOv di rhcBidaeopjt, 
avraQ ^&ijraiti yXavHomidi fiovr dyBXal^f 

730 doqnop lttBi&' iXofieiJ^&a xaxacrQatop bp xBkiBffCir* 
%ai naxBHoifi^dTffJiBv iv hxBCiv oJciv Snnaxogf 
dfiqu Qoics noxafioio. dxoQ fuya&vfioi 'Emiol 
dfiqtiaxavxo di/ aaxv biafCQa&BBiv fiBfnamxBs* 
dXXa aqn nQonaQOi&B q>avij fiiya eQyov J^Qijofm 

735 evxB yaQ ^iXios (pai&wv imBQBOXB&B yaitfg^ 

avfig>eQ6fA$a&a fidxfi, Ait x* Bvxofuvoi xai ^&^v^, 
dXX' 0X8 df^ nvXioov %al 'Emioiv inXexo velHOfff 
vtQooxog iywv IXov avdQay nofiusaa de fiwwxag tn^ovg, 
MovXiov alxfifix^v yafi§Qog d' ^ Avyeiaoj 

740 nQBapvxaxijv de &vyaxQ bIxb iav&ijv Afau^diiv$ 
^ xoaa q^dQfiaxa ydi^y oaa xQeq^Bi BVQBia x^^» 
xov fiBV «70» nQogiovxa ^iXov xaXHfiQBt dovQi* 
^Qi^B d* iv Kovir^aiv* iy& 9* ig diqiQOv oQOvaagf 
axijv Qa fiexa nQOfjiaxoiaiv^ dxoQ fi9ya/&vfioi *Emio\ 

745 ixQBaav aXXvdtg aXXog, iml tdov avdQa KBaovxa, 
^efiov mnriooVf og dQiaxBveaxB fidxBa&ai» 
avxoQ iywv inoQOvaaf neXatvy XaiXam Jaog* 
9tBvx^H0vxa d' !Xov diqQOvgf dvo d' dfiqiig enaaxov 
fpwxBg dda^ eXov ovdotg, ifti» vno 9ovqI dafievxeg^ 

750 nai vv hbv MnxoQioovs MoXiovs naTd* dXdnaiap 
ei fifi aiponB naxfjQ BiQVHQeioiv ^Evoaix-d^oav 
ix noldfiov iadooaB, naXvtpag ^eQi mXXy, 
Ivd^a ZBvg IlvXioiat fkiya HQaxog iyyvdXil^ef, 
x6q}Qa yoQ ovv eit6ftBa&a dia oitMog vcBdiotOf 

755 Hxeivovxig t* aixovg, dvd x^ ivxBa naXa XiyovxBg^ 
o(fQ* im BowtQaaiov ^oXvnvQOV fi^aaftev tnnovg, 
nixQijg r' *iilBviijgf Hoi JtXBiaiov iv^a HoXdvii 
uinXiixai'' i&BV avxig dnixQam Xaov Jl^^vfi* lAlAJOS XI. 217 

ivd^* aviqa Kxelfag ^vfiato^ Xinof* avvoQ Jlxatoi 

760 a\ff offo SovitQaaioto niXofd* txov toKiog mnovgf 
^avxig d* evxif^icDVto S-b&v Jitf NiiSXOQlx* dviQSv» 
wg ioVf etnox* itiv ye fiex* dvdoiffiv. — ovxoq MxiXXevg 
oJog xtjg dQBX^g dnov^<sexai'-ii xi fiiv otca 
noXXa fiexaxXavcea^O^aif iitel % dno Xaog oXijx(u» 

765^ viftoVf ri fiiv cotye Mevoixiog &d* inixeXXev 
ijfiaxi xt^f oxe a' ex ^^itig Ayafiifivovt nifinef^ 
vwi Hi X* ivdov iovxeg^ eyw nai Kog K)9vixeevgf 
vavxa fiaX^ iv fieyaQOig ^aovofMVf dg emxeXXev» 
UijXilog d* iHOfiec^&^a dofAOvg evvaiexaovxagg 

770 Xabv dyelQOvxeg nax* ^x^^^ novXvfioxeiQav. 
Sv&a d' IffCf^' ijQma Mevoixiov evQOfiev ivdoVf 
^di ai, noQ i* JtxiXfia. yiQoov d' mnijXaxa IhiXevg 
viova fiffQi* intue ^oog Aii xeQniMQavvc^ 
avXfig ev xo^rqp * txe de XQv<feiov aXei<T0Vf 

775 anivdwv at^ona oJvov in aiSofiivoig ieQoicw, 
{f^pmfiiv dfiqil ^oog inexov KQia^ vm d' iiteixa 
cxijftw ivi nQO^vQOiai' xaqimv d' dvoQOVoev JlxiXXevg, 
ig y aye x^^Qog iXcoVf naxad' edQiaacSai avwyeVf 
ieivui t* ei naQi{hjHev, a,xe ^eivoig d^ifiig ecxiv. 

780 avxitQ inei xoQn^fiev idf^xvog ^de noxfjxog, 
flQXOP iya> fiv^oto, %eXevmv vfifi afi lm<s^ar 
c<pm de fAaX* ^iXexoVf xm d' afi<p<n noXX' inixeXXov, 
UfjXevg fiiv & ^tatdi yiQOov inixeXX* Jtx^X^h 
ater dQicxevetv, ital vneiQOXov ififievcu akXcov^ 

785 col y at^' wd' inixeXXe Mevoixtog, JHxxoQog viog^ 
xinvov ifiSvf yeve^ fjiiv vniQxeQog ecxtv AxtXXevgf 
itQec^vxeQog di cv icci" ^ifi d' oye noXXov dfieivoov' 
dlX* ev oi q>aa&ai nvHtvov img, ^d' tmodic^at, 
itaioi Cfffiaivetv 6 di micexcu eig dyad^ov neQ, 

790 tog iitixMXX' 6 yiQOoVf cv di Xffieat, dXX* ixt xai vvv 
Xavx* et^otg JlxtXffi dat^QOvtf atxe ni&fjxat, 
xig d* oJd\ etxiv oi, cvv daifiovt, Ovfiov oQiveug, 
Jliae. T 218 lAlAdOS A. 

ncLQtmf&v; a/a^7 9« ittZQaiqtetaig iifrif iteUqov, 
ei di xwa (pQtaiv ^<s% ^eonQOiiiiif dXseivetf 

795 »ai riva oi naQ Zt^vog ineqiQade norvia f*^vi^Qf 
dXXa ci mQ itQoixea^ afia d' aXXog Xaog iniaOm 
MvQfudoveav, ainivri q)6(og j^a^vaoXdi-yiviiai' 
xai rot xevxea xaXa dorco noXefiovde qiQead^aij 
ai xi ae rio taxovreg dn6ax(ovrai noXifioto 

800 TQweg, dvanvevaooai d^u^Qijioi vieg Jlxai&v 
reiQOfievoi* oXiyrj di r dvdnvsvaig itoXifioio» 
Qeia di % dxfiijreg xexfitjorag avdqag dvr^ 
aaaia&e ^Qorl aarv vem aito xat xXiataoov. 
^S^ (pdro' rm d' aQa ^fiov evl arij&eaatv OQivev * 

805 §tj de &ietv 9taQa v^ag in ^iaxidtjv JtxiX^a* 
dXX' ore dy xara vtjag X)dvcayog S^eioto 
t^e d^im TlarQoxXogt tva aap dyoQtj re '9'ifjitg r$ 
VV^9 ^V ^V ^^* ^^^ S^emv irerevxaro ^ofcoi * 
ev&a oi EvQvitvXog ^e^Xtjfiivog dvre^oXijaeVf 

810 JtoyevTig Evaifiovidijgy xara fitjQOV oiar^y 
axa^mv ix noXifiov xara de vortog Qiev idQ&s 
dfioov xat xeqaXijg' d^o d' eXxeog dQyaXioio 
alfJia fiiXav xeXaQv^e * v6og ye fiev efinedog Ijev, 
rov de ido)v (^xretQe Mevotriov aXxifiog vi^g^ 

815 xai Q oXoqiVQOfJievog enea gtreQ^evra ^Qogtjvda* 
''A.detXoif Javacov ^yqroQeg ^de fiidovreg ! 
Sg uq' ifiiXXere, r^Xe qiXoov xat TtarQidog aitjg, 
aaetv iv TQoifj raxiag xvvag d^yirt drjfico; 
dXX* dye fiot^ride emi, JtorQeq^ig Evqv^vX' ijQOog' 

820 ^ Q irt nov ax^aovat neXooQtov^^ExroQ' ^x^^^h 
^ijdrj q&iaovrat in avrov dovQi dafiivreg; 

J%v d* avr EvQvitvXog ^e^Xtjfxivog dvriov tjvda' 
ovxirtf /ttoyevig IJarQOxXetg, aXxaQ Jfj^acooj^ 
iaaercUf dXX* iv vtjvat fieXaiv^atv neaiovrai. 

825 oi fiev yaQ dij navreg, oaoi naQog fjaav aQtarot, 
iv v^alv xiarat ^e^Xrifiivoti ovrifJtevoi re, lAIAjiOS XI. 310 

^tf^aiv vfTO TqmiV' rwp di c^ivog oQifvrat aiif. 
aXV ifM fjuf df aamcoPf aym inl p^a fiiXaivav* 
fiijQOv d' iitrafi oTiTTOPf an atnov d' vifAa %zXaivo9 

830 vlC v9»rt Xiaqtp * im d* ^ma (paQfUXKa nactfSy 
icd-Xif Ta aB nQOxi qiaciv JlxiXXi^og dedidax^d^M, 
ov XetQcov idida^ef dixaioraros KevxavQm, 
tijrQol fup yoQf nodaXeiQtog ^da MaxaonVf 
xov fiev ivl itXiaiijmv otbfiai eXxog exotfxct^ ^ 

835 XQV^<>^^ ^<^^ avrbv dfivfiovog ii^iJQogf 

xetad^at ' 6 d* iv ftedici^ Tqcooov fievei o^v J^Qfja. 

Tov d* avva nQogieme Mevovciov aXnifiog viog' 
iio)g % aQ eoi raoe eQya; ri Qe^ofiev, EvQvnvX i^Qmg; 
iQXOfioUf SqiQ* JixiXrfi dattpQOVi fivd^ov ivicnoo, 

840 ov NicTooQ inireXXe FeQ^viogy ovQog ^x^^^ ' 
dXX ovd' Sg mQ aeto fted^^coo teiQOfiivoio, 

''Hf xa< imo criQvoio Xa^iov aye noifiiva XaSv 
ig HXtcitiv* ^eQa^ooy 8e Idav vmxeve ^oeiag, 
iv^a fjtiv iKTavvcag, Ix fitfQOv rifAve fiaxotiQ^ 

•45 6^ ^iXog neQtnevHigf an avxov d' atfia neXatvov 
viC*' vdaxi XtaQ€^ * «91! di Qi^av piXe ^tHQfjiv, 
jeQCt dtarQiyfag, olhv^qiaxov, Ij ot asiacag 
icx 6dvvag* xo fjtev ihtog ixiQcexo, aavcaxo d' alfia. T2 I A I A A O 2 M. Acliivi, intra nninim compnlsi, (iimtum diii opas, th iisqae 
«Utim post ipsam nrbem deletiunt) Troianos iam navibus iiiimi- 
nentes vident, iam fossam transgressuros ( i -Sg ). Rei dlfficul-r 
tate primum attoniti, mox, Polydamantls monitu, de curribus 
descendun^ etinquinque catervas divisi incurrunt (60-107)» 
Asius, unam portarum ex curru aggredi ausui^ a duobus LapV* 
this cum magna clade suornm reiicitur ( 108- 19^)« InfauAi aQ- 
gurli interpretatio, a Polvdamante facta, Hectorem non deterret 
a persequendisbostibus (i^5-a5o). Hi, etsi procelloso vento 
irapediti,munimenta sua acriter defendunt, iraprimis duo Aiacea 
( 251 - 289). Alia parte Sarpedon et Glaucus irrunnt, ({uibus 
se opponlt Menestheus, ab eoque arcesslti, Aiaz maior et Teuce;^ 
(290-377)« Sarpedonis socius, Eplcles, abAiace, Glaucus a 
Teucro sauciatur; taadem a Sarpedone pinaa muri revellitiir 
(378-399). Lycios, murum perrupturos,etiam ounc fortiter ar- 
cent Achlvl ; Hector autem portam ingesto ^axo discutit, suia* 
que viam ad naves aperit (4oo - 471)« 

idg 6 fiiv iv Hhciriin Mepoiviov aXnifAO^ vio^ 
iax EvQvmXov (ie^Xtifiivov ol d* ifiixofxo 
JtQyiXoi xoi TqmEs ofiiXo^or. ovd* oq itieXXsv 
w(pQog BTt cxiiCEiv Javacof hcu xuxog xmzQ&Ef 
5 BVQV^ %o not^cavzo fE&v xmBQj ifiqil di zaqiQOf 
^Xaffaf oide d-eoTat boaaf nXBixag Bxaxofi^agt 
oq)Qa cq)if f^ag re d^oag xal Xtftda noXXi^ 
ifxog i%of Qvoixo' d-em d* iieHt^i xeTVHro 
dd^aufaxm * ro nal ovxi noXvf XQOfOf tfinedof tjef, 
10 oq)Qa fief^^EHTooQ tmos etjfy nai fi^C JlxiXXevgt 
%ai IlQiafioio afanrog dnoQd-rjxog gtoXig inXef, 
xoqiQa di nal fieya xeXxog Jixot,i&f ifimdof tjef, 
amaQ inel naxa fuf TQoioDf d-dfOf oaaoi aQMtoti 
noXXoi 9* JiQyeionfi oi iiif ddfief, ol d* iXinofro, tAIAJ02 XIL 22\ 

15 itBQd-BTO di TlQiajioio noXig deHarcp inavra, 
MqyeXoi d' iv ffjvcrl (piXfjf ig itatqid' i^ri<5av\ 
i^ Tore fitixtooopro Tlotrtidadyp mi ^tzoXXcop 
reZxog diidXdvvaif noTafioov fiivog elgayayovxeg, 
oaaoi an 'Idaioov oqbcov aXade nQoqeoviJiv, 

20 ^Fijaog '&' ^EnxanoQog w, KaQtjcog re *Podiog tf, 
rQ^^viHog xe 7(al Ahtj^ogy diog re ^idfiavdQog, 
Ttal JSiiioeig, o^&i noXXa ^oayQia yiou XQvqiaXeua 
maimeaov iv itovirjfft, xal ^fJii&eoQv yevog dvdQwv* 
xoov ndvtoov ofioae axofia^c irqane 0oT^og AnoXXooVf 

25 ivvijfjiaQ d' ig veTxog Ui qoov* ve d* aQa Z^g 
avvexig, oqiQa xe ^aaaov aXi^Xoa reixea d^eitj. 
avr og d' ^Ewoaiyaiogy Ixoov j^e/ipecr^ri XQia^vavy 
^ePc' ix d' aQa ndvza ^efieiXia itifiaai mfiizev 
tpiTQ&v x«J XdoaVi xa ^eaav fioyeovreg AxoLtoi* 

30 Xeia d' inoitjaev naQ* dydQQOOv ^EXX^gwovroVf 
avrtg d' ^iova fieydXtjv tpafjtd^&otat xdXv^ev, 
reixog dfiaXdvvag' norafiovg d' irQB^e veea&as 
KaQ Qoov, rimQ ^Qoa&ev tev ttaXXiQQoov vdcoQ, 
^Sig aQ ifieXXov onta&e Iloaetddoov ttal AizoXXcov 

35 '&riaifievat' rore d* dfi(pt fJtdxtj ivon^ re dedtfei 
retxog ivdfjtt^rov, navdxt^e de dovQara ^VQyoov 
§aXX6fiev. AQyetoi de, Jtog fjtdartyi dafihregf 
vrjvaiv Sm yXaqtvQ^atv ieXfievoi taxotvooovrOf 
^ExroQa detdtoreg, otQareQov fjt^arooQa (po^oto * 

40 avrctQ oy, d>g ronQoa&ev, ifidQvaro laog deXXff. 
&g d' or av ev re xvveaat itat dvbQdat d^Qevr^atp 
%d<itQtog ^e Xeoov arQe(perat, a&evei' ^Xefieaivoov 
ol de re nvQytjdov a(peag avroivg dQrivdifreg 
dvrioi taravrat, xai dxovri^ovat '&afjtetag 

45 aixfiag ix xetQm' rov d' ovnore avddXtfJiov Tt^Q 
raQ^et, ovde (po^etrat' dyrjvoQirj di fitv Ixra' 
rotQCpia re arQtcperat, arixag dv8QCov mtQrjri^oof 
onntj r i&vari, rr^r etnovat arixeg dvHQOov * 222 IjilAJOi: M. 

50 raq)QOf iitoxQVPW dia^a^pifief. oidi oi innoi 
xoXfifOP (oxvffp^cff* fidXa d« jf^CjueTeCdi^, cV ixge^ 
j^e/iUc iffBCtaoxeg' a^o yaq deidiijaEto taqtQog 
evQeVf ovx oq vnsQd^oQieip cx^^or, ovre mQijcai ^ 
Qtjidiij' xQtifiPot yaQ infjQS^pieg neQi nacat 

55 tcxacav dfi<poxiQ<pd;ev' v^eQ&ev de cxoXomaaiv 
o^eW ^QijQeh tovg Scracaf vleg Jixamvt 
mxvovg xai fuyaXovgt Hritoiv dvdQoiv dXemQ^v. 
hd'* ov Hev Qia inc[og ivxQOXOv oQfia xixaivoiv 
ig^aifi^ ne^ol de fievoiveov^ ei veXiovciv. 

60 df/ r6re IlovXvddfiag S-Qacvv^ExtOQa eJite naQacxag* 
^ExvoQ T ^d' aXXoi Tqoooov dyol i^d' imxovQooVf 
dipQadioog dia rdq>QOP iXavvofiev ooxiag tnnovg • 
i^ de fidX* OQyaXiti neQdav cnoXoneg yoQ iv avr^ 
ol^ieg ecraciVt no%\ d* amovg xei%og Jixamv* 

65 iv-Q^ omoog ecxiv xaxa^ijfievaif ovdi fidxec^a^ 
Inct^ci' cxetvog ydQ^ o^i xQatcecd^ai otoo. 
. et fiev yaQ d^ ndy^v xaua (pQOvioov dXand^st 
Zevg if^lJt^QSfJiixtjg, TQdecct de ^ovXex' aQtjysiVf 
Iq X* av iyooy* i&iXotfit xat avxiica xovxo yevicd^ai, 

70 voovvfivovg dnoXic&ai dn JiQyeog iv&dd^ Axaiovg* 
ei di X vnocrQixfJooct, naXim^ig ds yivt^xat 
ix vfi&Vy %a\ xdopQpp ivmXtj^oofiev oqvht^' 
ovxix' ifseix^ otoo ovd' dyyeXov dnoviec&at 
axpOQQOv ^QOxi acxv, eXix-^ivxoov vn u4xatmv, 

75 dX}! ayed'^ dtg av iyoov €&r(», ^ei'&dofJie'&a ndvxeg. 
fmtovg fiev d^eQditovxeg iQVxovxoov iit\ xd^pQfXf^ 
avxol de gtQvXieg cvv xevx^ct d^ooQt^x^^^^^^S 
^ExxoQt gtdvxeg en^fie&^ doXXieg * avraQ Jtx^^^"^ 
ov fieviov</f ei dtj aptv oXi&QOv neiQax' iq)^nxcu. 

80 *Sig qtdxo IlovXvddfjiag • dde d ' ''EtixoQi fiv&og d^KtjfJiwv • 
avxixa d* i^ oxioov cvv xevx^ctv aXxo x^x^fid^e. 
ovde [*ev aXXot TQmg «V wr^rcoy ^yeQi&ovxo * IAIAJ02 XII. 223 

dXi! dno gxdpxsg oQOVtsdv, inu idov^ExroQa Hiov, 
fivioxc^ /Mv amira i^ mheXkBv exaaxogf 
85 tnnovg ev xara xoa/iov iQvxifUv av&^ im raqiQ(^' 
oi di diaffxdvreg, aq)eag avrovg aQTvvavzeg, 
^evraxa xoafirj&evzeg, dfi ijyefjioveaciv enovro. 

Ot fiev dfi '^Extoq' laav xal dfivfiovi IlovXvbafiavxh 
o\ nXeXaTOi xa\ dQiavoi eaav, fiifiaaav de ftdXiaxix 
90 zeixog QTj^dfievoi xoiX^Qg ini vijval fidxea&ai' 

xai acpiv Ke^Qiovt^g vQirog etnero' naQ d' oq oxeatpiv 
dXXov, Ke^Qiovao x^Q^iova, xdXXmev^^ExToaQ. 
tmv d' exeQdov IldQig fjQX^f ^<x,l AXxd&oog xai AytivtaQ' 
Tmv de TQiTCDV^^EXevog.xal /It^upo^og d-eoeidtig, 
95 vle 8v(o IlQidfioio' TQirog d' tjv J^aiog ^Qoog, 
Jiaiog 'TQTaxidt^g, ov AQia^t^&ev qeQOv tnno^ . 
ai&toveg, fieydXoi, <iioTafiov,a^o JJeXXtjevrog* 
T^v de TeTdQToov riQxev ivg <naXg Ayxiaao^ 
Aiveiag • dfia T^ye dvoa AvTtjvoQog vie, 

100 AQxeXoxog-T Axdfiag Te, fidxt^g ev eldoTe naatig, 
2aQ<iitjdaiv 8' ^iqaaT dyaxXeirmv imxovQmv, 
^Qog 8' eXero FXavxov xal AQtjiov AaTeQonaiov 
ol ydQ 01 eiaavTo 8iaxQi8ov ehai dQiaro* 
T&v aXXatv fierd y avTov • 6 8' litQeiie xal 8ia ndvtaov^ 

105 ol 8' i<jtel dXX^Xovg aQaQOv TvxT^ai^oeaaiv, 
^av Q Id^vg /davamv XeXttjfAevoi, ov8e. t ecpavro 
ax^aead'^ dXX' iv vtjval fJieXairQaiv neaeea^&ai. 
'^Ev&^ dXXoh TQmeg, TtjXexXtjToi t imxovQOi, 
^ovXy novXv8dfiavTog dfioofiriTOio ^id-ovTO • 

110 dXX' ovx 'TQTaxi8tjg ed-eX* Aaiog, OQxafiog dvSQmv, 
av&i XmeiV tnnovg Te xou ^vioxov d:eQdnovTa * 
dXXa avv avrotaiv mXaaev vtjeaai d^o^aiv, 
vtjniog* ov8' aQ ifieXXe, xaxdg vno KtJQog dXv^ag, 
titnoiaiv xal oxeaqiv dyaXXofievog, staQa vtjm^ 

115 dxfj ditovoaTTiaeiv iiqotVIXiov tjvefAoeaaav 

^Qoad^ev ydQ fuv MoiQa 8vgoiwfiog dfKpexdXvxpev 224 IJIAJOS M. 

iyX^T*Ido(iiP^g dyai»ov JtvxaXidao, 
shaxo yitq Pfi&p in aQKnBQOt x^iteQ Axaiol 
ht neiiov picaopto cvp innoiatp nal oxeoq^iv * 

120 T{f Q txnovff %e nal OQfia ditjkaaep, ovde nvkjioip 
evQ* enixexXifA$pa^ oavldag xa2 fiaxqop ox^a' 
dXV dpanemafvipag ixop dpegegf etxip' ixaiQCOP 
ix noXefiov q>evyopra aaoxjeiav fieta p^ag. 
T§ Q i^g ipQOPemp tnnovg Ixe*^ %ol d' afi enovro, 

125 o|ea xexX^yovreg' Iqiapxo yag ovxer Axaiovg 
oxiioea^\ d}X iv pijvol fieXaiv^civ neaeead^ai, 
pijmoi ' ip de nvXfiai dv ' dveqag evQOv dqiarovg^ 
vlag vneQdvfAOvg Aani&dmv aixfi^rdav * 
rop fiip, IJeiQi^oov via, xQareQov IIoXvnoiTijVf 

130 xov de, AeovTfjoy ^oroXoiy^ laov ^Qtfi' 
rc9 fiev OQa nQonaQoi&e nvXdcov vxptjXdoDP 
eaxaaap, ig ore re dQveg ovQeaiv vxpixaQtivoi, 
avc avefiov fiifivovai xa\ vetov fjfiaza ndvTa^ 
QiCriaiv,fAeydXf]ai diiipexeea&' dQaQviar 

135 &g aQa tot ;^6i|^€(r<ri nenoi^&oreg ^de ^i^q^tv, 
nfiifipop ineQXOfiepop fieyav Jlaiov, ovd' eq^i^opxo* 
oi d' l^g nQog teixog ivdfitirop, ^oag avag 
tnpoa* dvaaxofjievoi, ixiov fieydXc^ dXaXtirm, 
Jiaiov dfiq)l dvaxra xal 'lafievov xa\ 'OQearfjv, 

140 Aaiddtjv V AddfAawa, Qooovd re Olvofmov 76« 
01 d' iqxoi elaog fuv ivxvtjfjiidag Axaiovg 
&QWOV, ipdop iopreg, dfivvea&ai nBQ\ vti&v* 
avxaQ ineidtj reZxog ineaavfiivovg ivot^aav 
TQoiag, dxaQ Javamp yivexo iaxtj te qo^og re, 

145 ix de rm.di^avre, nvXdoov nQoa^&e fiaxia&t^v, 
dyQOreQOiai aveaaiv ioixore, rdr' iv oQeaaiv 
dvbQ&v ri^i xvv&p dexarai xoXoavQrov iovraf 
doxfid r dtaaovre neQi aqiiaiv aypvrov vXtjv, 
nQVfiv^v ixrdfipovreg, vnoi di re xofinog odovroop 

150 yiyperai, eigoxe rig re ^aXm ix ^vfiop iXt^rai* i IAIAJ0 2 XII. 225 

&g rSf %6fimi xaXHog iitl ffr^d-siS^n €pcLeif6g/ 
&¥xriif ^aXXofiepcoif fJiaXa yaq XQarBQwg ifjiaxopro, 
Xaoi&iP xad^imQd^e neitoi^oTBg tjdi ^iijipiv, 
ol d' aQa xeQiiaJ^ioiaiv ivdfiijroov dnb nvQyoDV 

155 ^aXXov, dfivvoiievoi aq)6ov r' avrwv xal nXiaiamv^ 
Pfjoov X* toxvnoQcov, vKpddeg d' mg itiiixov eQa^e^ 
agz avefiog ^arjg, veqjea oxioevra donjaag, 
TaQqieiag xarix^^^ *^* ^fi^ofJ novXv^oreiQfi • 
oi>g rwv ix xeiQcov ^eXea Qeovy ^fnev ^x^^* 

160 fi^A xa\ ix TQcomv xoQvd-eg d' dfACp* avov dvrevv, 
^aXXofievac fivXdxeaaif xai danideg ofjiqiaXoeaaau 
dij Qa r6r* ^ficol^ev re xa\ & nenXijyero firjQO) 
Jkaiog ^TQraxidrig, ^^ dXaarijaag iiiog ijvda* 
Zev ndreQ, ^ id w xa\ av qiiXoxpevd^g irerv^o 

165 ndyxv pidX^' ov yaQ iyoyf iqdfvr^ i^QCoag Jtxaiovg 
axijaeiv ^fiereQ^v ye fiivog xai x^^Q^^ ddmovg, 
01 d\ &gre aqtjxeg fieaov aioXoi r/« fieXiaaai 
olxia noifjacovrai od^ Im naiitaXoeaafi, 
ovd* dnoXeinovaiv xotXov dofiov, dXXa fievovreg 

170 avdQag "d^tjQijrfJQagf dfivvovrai neQ\ rexvcov * 
mg oiy ovx ii^iXovai nvXdooVj xat dv' iovre^ 
Xdadaad^ai, itQiv y rje xaraxrdfiev, rje aXmat, 

"^S^g iqar, ovde Jiog net^e q^Qiva ravr dyoQevoov 
ExroQt ydQ ol '&vfjibg i^ovXero xvdog oQe^ai, 

175 [J^XXot d' dfiqi' aXXjiat fidxrfv ifidxovro nvXfiatv* 
aQyaXiov de fie ravra, ^&ebv &g, ndvr dyoQevaat* 
ndvrrj yaQ mQ\ retxog oQcoQet S^eamdcug nvQ 
' Xdtvov JiQyetot de, xa\ dxvifiEvoi neQy dvdyxfi 
vrjcov ^fivvovro* d-eo^ d* dxaxeiaro ^Vfiov 

180 ndvregf oaoi Javaotat fJiaxfjg iitirdQQO'd'Oi yaav, 
avv d' i^aXov Aani&aiitoXefiov xai d^ibT^ra.] 

Ev-d^ av IleiQt&6ov vi6g, xQareQog noXvnoirfjg, 
dovQ\ ^dXev /tdftaaov, xvvirjg Stit x<^XxonaQ^ov' 
ovd' aQa x^tXxeifj xoQvg iaxe&ev* dXXa diamQb 185 aij^^ x«XxH^ Qyi* oiStiof iyxepalog di 

ipdo9 anas iteitiXaKro' dcifiaciJB di fuf (UfutSta' 
avxoQ Sne$ra Ilvkmva %a\ "VQfAepop i^eraQiiev. 
viop d' Jivxifi&%oto jisofxevgf o^og J^Qfjogf 
'inntofiaxov §aXe dovQt, xata ^mar^Qa tvxij^^» 

190 avtig d* ex HoXeoio eQVcadfurog iiqtog o£vy 
Jlvxiqidv^if fih nQokoff enat^ag di ofdXov^ 
nX^^'' avtocxediifv* 6 d' oq' imtiog ovdei eQeiad'^' 
avroQ eizetta Mivma xa! 'lafievov %ai X)Qi<mff^ 
napxag i^aacvriQOvg niXaae x^ovl novXv^oxeiQ^. 

195 t>9^' 01 rovg iroQi^ov dn tvxea fiaQfAOUQOVxaf 
x6q)Q' ol IIovXvddfiavTi aal %XT0^i hovqoi InovrOf 
o1 nXeZarot Hal aQtatot laav, fiifiaaav de fidXiaxa 
teixog te Qif^eiv, xal ivmQijaeiv ^vqI v^ag. 
ot Q ivi fieQfnfQi^ov, iqtearaoveg itaQu rdq}Qi^* 

200 oQVtg yaQ a(piv iitijX&ef neQtfaifAevai fiefia&aiVf 
aiBTog vxpimTf^g, in dQiaTSQa Xaov ieQyeoVf 
qioivtjevra dQdxovra qiQoav ovvxeaai ^iXooQOVf 
^oooVf it daitaiQOVxa' Koi bvnoo A,if^£TO X^Qf^V^* 
Horpe ydQ avrov exovra xara artj^&og naQa deiQijVf 

205 idvoo&elg oniaoo' 6 d* dnb e&ev ijne Xafid^ef 
dXytjaag ddvv^ait fiiaco d' ivl xd^^aX' ouiXqt* 
avTog de xXdy^ag nhero ^vot^g dvifioio. 
TQOotg b' iQQiyt^aav, onoog idov aloXov oqnVf 
xeifievov iv ftiaaoiai^ Jtog vBQag aiytoxoio, 

210 d^ Tore IlovXv^dfiag '&Qaavv'^EHzoQa elite naQaatdg' 
"Ehtoq * det fiiv ndg fiot iittnXtjaaetg dyoQiatVf 
ia&Xd q^QoCofiivoa * iitel ovde fiiv ovde iotxeVf 
dt^ftov iovra fcctQe^ dyoQevifiev, ovt ivt fiotfX^f 
o^e not^ iv noXeftt^f aov de HQdtog aiev di^etv 

215 vvv d' avr i^BQioo, Sg fiot doHeieJvat aQtara, 
fiy iofiev ^avoQtat fiaxtjaiftevot neQt vri&v* 
Sde yoQ imeXiea&at itofiati ei ireov ye 
TQOoatv od OQVtg eit^X&ef mQt^aefievat fUfiafoatVf r XAlAdOS Xfl. 227 

at&eog vi^msV^^, in dQia%$Qa Xaap U^M, 

220 (poii^B9xa dQanovxa (pigcor o9v%Biici mXwQOP, 
toioif a<paQ d' dq^i^Mf naQog (piXa oixi* tHiad^aif 
ovd* i%iXec<if8 q)BQO)v dofisvai XB%ika<sw ioXaiv, 
&g ^fwZg, evneQ re nvXag ital %eixos AxaiSf 
Qifl^fied^a isd^iveX fieyaXci^y et^coa^ d' Jixaioiy 

225 ov Hoafiep noQa vavq)iv iXevaofied^ av%a xiXevd-a' 
noXXovg yitQ TQ<icov xaraXei\pofieVf ovg xev JlxaiM 
X<fXx^ d^toaovaiVf afiwofievoi neQl vtf&v^ 
wdi X vnoxQivairo d^eo^Qonog, og aa<pa ^fij^ 
eideitj xeQacnv, kai ol iteiS^oia^eo Xaoi. 

230 Tov S* aQ im&dQa idmv nQogi<ptf xoQV&aioXog ''ExrcoQ * 
novXvdafiay <fv fiev ovxiz' ifAol <piXa tavv* dyoQeveig* 
oJad^a xal dXXov fivd^ov dfieivova vovde vo^au 
ei d' ixeov d^ tovxov dno anovd^g dyoQeveig^ 
i^ OQa dij xoi ineixa '&eol cpQivdg <SXeaav avToi, 

235 og xiXeai Zffvog fiev iQiydoimoio Xa^&ia^&ai 

^ovXiosv, agire fjiot avrog imiaxeto xal xativevaev ' 
xvvri d* oicxivoXai rawfczeQvyeaai xeXeveig 
^cetO^ea&ai' twv ovri fnexarQinofi , ovd' dXeyi^co, 
eiT ini de^i' icoai nQog 'ifco r 'HiXtov re, 

240 etr in dQiateQa toiye nozl ^ocpov ^eQoevta. 
^fieXg de fieydXoio Jiog mid^cxified^a ^ovXi^, 
og ndai '&viftoXai xcu d&avdtotaiv dvdaaei* 
eJg oicavog aQKJvog, dfivvea&ai mQi ndtQiigm 
rinte <5v deitoixag noXefiov x<u dijX^nijta; 

245 eimQ yuQ t dXXot ye neQl xteivdfjied-a ndvteg 
vfjvalv in JtQyeicaVj ao\ d' ov diog eat dnoXia&cu* 
ov yaQ toi XQaditj fjievedfjXog, ovde fidxijfMiV» 
ei de <jv dtjXotijtog dcpi^eai, ifi tiv dXXov 
naQCpdfievog inieaatv dnotQixpeig noXifioio, 

250 avtM ifioi imb dovQi tvmlg dno 'dvfiov oXiaaeig* 
'^Sig aQa <pcovifaag ^y^aato' tot d' ifi eitovto 
flXi ^ea%eai^ * ini de Zevg teQnuniQavvog 228 lAIAJOS M. 

aQ68P dit 'Idaiw iqitav mifioio ^fXXa9f 
^ q idvi rri&p xofi^ q>iQeP' avxoQ AxaiSf 

255 ^ikyt fooff TQeairlp di nal "EnxoQi xv9os foa{er» 
xovneQ iii xeQoecifi mnoi&oxeg ^e ^ifiqntf 
QtlYfvcd^ai fiiya xetxo^ Axamv neiQtixit^ov* 
%Qoaaag fUf nvQyenv Iqvov, wu iQemop MraZ|fifi 
ax^Xag re nQo^Xfjtag ifjioxXeop, ag aQ Jtxaioi 

260 nQvtxag h yai^ ^iifap tfifAepai txfiaxa nvQyiop. 
xag oly oHqvop^ Hmopxo de xetxog Jtxat^ 
Qrilieip, ovdi pv nw /lapaol xiZopto xeXev^ov* 
alX* otye qipoTci ^owp q>Qa^apxeg inaX^eigy 
piXXop cm aifxaaiP drfiovg wio xuxog iopxag» 

265 ^ftipoxiQm d'Aiapxe xeXevxioavx* inl mQytop 
icapxoae gfoixtjxfiPy fiipog ^QVPOPxeg ^x^^' 
iXXop fieiXtxioig^ aXXop tsxeQeoXg iniecaip 
feineoPf opxipa nayxv f^axrig fu^^tifxa idoup* 
^Si q)iXoh JtQyeionp og x iioxog^ og xe fietx^ei^^ 

270 og xe x^Q^^^^Qog* inel ovnm itapxeg ofioloi 
apiQeg ip mXificp* pvp inXexo iQyop anaatP' 
%cu d* avxoi xode nov yiypmaKexe, fiijxtg 6nic6<» 
xexQaip&i» nQOxl pyag, ofioHXfjxiJQog axovcag* 
iXXa itQSccm tec&e, hcu aXXtjXoici HiXecd^e, 

275 at ne Zevg dcoficip 'OXvfimog acxeQonifxtjg, 

peiHog ancocafiipovg, dt^tovg nQOxl acxv diecd^au 
*Sig xAyenQO^o&pxe fiaxf^P Sxqvpop ^x^^^* 
x&p d\ &gxe piq^adeg x^opog mnxovct d'afieicu 
iqfiaxt ;|^fic/i6^/q9y ore t' &Qexo fit^xiexa Zevg 

2S0 pKpifiev, av'&QiinoiCt m(pavcHOfievog xa a H^Xa' 
KOifitjcag d* apifiovg xiet Ifinedop, o(pQa naXv^^ 
i\ptiX&p oQicdP HOQVipag Hoi nQOooPag aHQOvg^ 
Hcu nedia Xioxevpxa nai ApI^q&p niopa iQya^ 
tnai X e(p aXog noXitig nixvxat XifniciP xe hcu anxcug, 

285 HVfia di fup nQognXa^op iQvnexcu' aXXa xe napxa 
eiXvaxcu na^neQ^', or int^^Qicfi 4tog ofi^Qog* lAlAAOS XII. ^ 

di ii9P &q h Tq&aq^ al d* ix Tqwcop ig Jfj^fttov^, 
^ ^alXofUfixiv* XQ di xeixoQ vneQ ndv dovnog 6QcoQetm 

290 Ovf atifm xoxb ya Tq&tg ncu qiaidifiog^EnrwQ 
xsixBog iQQtjJ^aifXO nvXctg xai fiaHQof ox^af 
tl fi^ uq' vlbf ibr SaQiir^dova fitjxiexa Zevg 
»QiTev aV ^QYeioiCh iiov^ wg ^ovclv tJii^iy, 
avxixa d* acitida fiev nQOCd-' iax^xo navxoa^ ita^v, 

295 xaXijVf x^^^i^^y i^Xaxov ijv aQa xaXxevg 
i^Xaaev, ivxoa^&ev de ^oeiag Qaxpe ^afieiag^^ 
XQvaei^g Qa^dotai dn^vexeaiv neQt nvxXov, 
xyv OQ oye nQoa^e axofievog, dvo dovQe xivaaaaiv^, 
P^ Q if^^9 ^S^^ Ximv oQeaixQOtpog, ogx* i^idev^g 

300 dtiQov ifi HQet&Vf HeXexai de i 'dvfibg dyijvcoQf 
fiijXcov neiQtjaovxaf x«i ig nvwvbv dofAov iX^etv* 
eimQ yOQX ^QH^^ ^^' avxoqti ^wxoQag avdQag 
avv Hval Hal dovQeaat (pvXaaaovxag neQt.fitjXttf 
ov Qci X* aneiQtfxog fiifiove axad^fiolo diead-at^ 

305 aXX* o/ oq' t) ^Qnal^e fiexaXfievogf tji nat avxbg 
iBXtlx iv nQmotat S^o^g anb x^^Qog aHOvxf 
cog ^a xox avxi&eov SaQ*atfi6va dvfibg av^v^ 
xeTxog inat^at, dta xe Qtjl^aa^&at indX^etg. 
avxina de I7,avH0v ^Qogeqitf, gtcuf *InmX6xoto* 

310 rXavHBj xitf dy v&t xextft^fiead^a fidXtaxa 
IdQ^d xe HQeaaiv x' ^de nXeiotg dendeaatv, 
iv jdvnifi, itdvxeg di, '&eovg (S^, eigoQ^watv; 
nat xifievog vefipfJtead^a fiiya, Sdv^&oto naQ ox&agf 
HoXbv ipnaXti^g xai OQOVQtjg nvQoq)6Q0to; 

315 xt^ vvv xQtj Avniotat fiha ^Q&xotatv i6vxag 
iaxdfievy iide ftdxtjg navaxeiQtig dvxtpoXijaai^, 
Sq^Qa xtg 4»d* emti AvHtwv nvna ^wQtiHxdixiv*' 
ov ftav dnXtietg Avnitiv ndxa xotQaviovatv 
^fUxeQOt ^aatX^egy edovai xe mova fi^Xa^ 

320 oJvov T iicuxovt fuXttidia* dXX' dqa Hoi tg 230 lAlAJOS M. 

i<r&Xilf Imi AwiiMi fiita itQmTOim ftixoptM, 
, & nM09f Bi fM9 fOQ nSXcfiOf ifBQt xMb q;vy6rc8t 
alsl d^ fUXXoifap ayi^qcn x ad^afixm ra 
i(fOBifd'\ ovte xep aixhg M nqiiroiot fMtxolfifiP^ ^ 

325 ovxt x< <r< cxiXXoifki ftaxipf ig nvdtaPBiQap* 

VV9 d* — ifjiitfjg yiiQ KiJQBg iqfBOtaoiP ^afaroio^ . 
fjiVQiou, ag ovm tari qivyBtif Pqoxop, ovf vnaXvl^ai "- 

iofABf, 17« XCp B^XOg OQiliOfMV, ^i XIQ ^flVf. 

^Sig Upax'' ovHb rXav^og aizBXQWKBXi ovd* aiti^i^ctf^ 

330 TO d' tdvg PiftfiPy Avnimp fiiya i&pog ayovxB, 

Tcvg di idwp Qiytid vlog IlBXBmo VlBVBO^Bvg* 
xov yoQ dri gtQog itVQyov tffav, xaxor^rce (piQovxBg, 
9tanxrjVBv d^ ava ^VQyov ^x^^i^f *' ^*''* idoixo 
^ysfiovmv, ogxig ol aQf^v ix&QOiaiv afivvai* 

335 ig 'd' Bv6fi(f AiavxB dvo9, noXifiov axoQfjxi», 
iaxaoxag, Tsvxqov xb, viov xXiai^&Bv livxa, 
iyyvd^BV aXX' ovnoog 01 ifjv ^oHsavxt yByoDveTv* 
xoooog yaQ xxvitog fjBv, avxif d' ovQavov Ihbv, 
^aXXofiivmv caxicov xb xai litnoxofim XQvqiaXBiSiVf 

340 xat nvXim* nacat yaQ iitdxaxo' xol di xax' avxag 
liTxafiBvoi miQcovxo ^ijj Qfj^avxBg igeX&B$v, 
ahpa d' in Atavxa nQotsi xfJQvxa Qodx^v* 

'^Eqxbo, ^Vb Qo&xa, 'Oticov Alavxa xaXBOtfov* 
afiijpoxiQct) fiev fiaXXov* o yaQ x ox oqksxov anavxm 

345 Biri, iml xaxa xf^^B xBXBv^Bxat ainvg oXed-Qog, 
oidB yaQ i^Qiaav Avxicov ayoi, ol xonaQog kbq 
iaxQfjBlg xBXi&ov^Tt xaxa XQaxBQag vtTfiivag. . 
bI di aapiv xa\ xetd^i n6vog xal vetxog OQooQeVf 
aXXa mQ olog ixoo J^Xafidvtog aXxtfiog Atag, 

350 xai 01 TevxQog afi iamit^&oo, x6%cov ev Bt^dg. 

^Rg itfoix'' oifd' aQa oi xfJQV^ CMti^fjifBv axovtJag* 
pq di ^&iBiv gtaQk xitxog Jfxatoov xaXxoxtxdvoov* ' 
axfj di naQ* AlavxBOOt xtoov, sJfetQ di ftQogfivBa* 
Atavx\ MgyBim fff^oQB Xf^^Xxoxtxmm, } lAIAJOS XI L 231 

355 ^v(oyu IlsTsSo JtotqeqfBog (ptkog vtog 

Tiela Ifiep, oif^a novoio (liwf^a nsQ avviatft^ov 
afAqiozegm iiiv iiaXXov o yaq x' 0% OQiffror aitarroow 
eltj, iml %a%a %el-^i Tmv^eTac aimg oXe^Qog, 
mde yitQ e^Qicav jivxicnv ayoi, ol TOnaQog neQ 

360 ^axQiieZg teXe^&ovai Hara nQareQag vcfAivag. 
ei dh»ai ivd^ade mQ noXefiog xal veTxog oQcoQev, 
iXXa 9ieQ olog irm TeXafimviog aXxifiog Atag, 
%ai ol T^iiQog afi iamad^o), ro^oiv ev eldcog. 

*flff iqiaz' ovd' ani^&iice fuyag TeXafimiog Aiag^ 

365 avxi% 'OiXuidffv tned meQoevza nQogijvda* 

AJav, cqim fiiv owd^i, ov nal HQazeQog AvHOfAT^dfjg, 
iazaoreg Javaovg oxQvverov Jqi fAaxeff^&ai, 
avTOQ eym neXa^ eJfii, xal avrtom noXefioiO' 
aJxpa d* iXevaofiai avng, inrjv ev roXg inafivvco. 

370 ^Sig aQa (poDvrjaag ani^rf TeXafimiog Atag, 
itoU 01 TevnQog if^ ^e Haaiyvrjrog xat onarQOg' 
rotg d* Ofia Ilavdioov TevHQOv qsQe xafJimXa vo^a. ' 
«VT« Mevead^rjog fieyad^vfjiov ^vQyov Movxoy 
zeixeog ivrhg iovreg, iiieiyofievoiai d* ixovro. 

375 Oi d' in i<izaXl^eig ^alvov, iQefiv^ XaiXam Jaoi, 
iqid^ifAOi Avitioov ^rjroQeg ^de fjiedovreg' 
avv d' i^aXovto fiaxea&ou ivav%iov,*SiQ%o d* avrrj. 

Atag de nQwrog TeXafjiioviog dvdQa xaTexra» 
SaQ^^^owog iraTQOVf ^EmnXija fJieyaOvfioVf 

380 fiaQfiaQip onQioevTi ^aXcov, o Qa veixeog ivcog 

Tteho fiiyag naQ^ l^ra^Stf' vneQTarog * ovde %e fiiv Qia 
%eiQeaa* ifiqioreQfig exoi avrJQy ovde fJtiX ^^dSvy 
oloi vvv ^pToi ela'' 6 d' oq inpod^ev efi§aX* deiQag * 
^Jidaae de rexQdq>aXov xvve^v, avv d* oare aQa^ev 

385 gtdvr afivHig xeqaXrig ' o d' aQ' UQvevx^Qi ioiHoi)g 
Ttdnnea* dq>* v^^rjXov nvQyov, Xine d* daxea 'Ovfiog. 
TevHQog de rXamoVi HQareQov ^aid* ^lnnoXoxoio, 
i^ i^eaavfievof ^dXe^ veix^og vxffriXoiOf ><• ' 232 lAlAAOS M. 

390 a\p d* ano tiix^og aZvo Xa^wPs Ua fi^ug Jtx€uSf 
pXijfUPOP aO^QijaeUf xai ev^n^o^T ivuaM. 
JSaQmjdofti d* axog fiw%Of flavxov affi^fro^, 
avriH iitsix' ipoticef ofioig d'ov l^ero X^^/^^* 
aXV ojE 0e(noQid^p ^xfiaopa dovqi xvxii<fag 

395 pv^, ix d^ lanacBp iyxog' o 3' imifiepog nice dovqi 
^QtiP^gy afi(fi di ot ^Qaxe xevx^ miniXa ;^aX»({l. 
JSaQntjd&p d* OQ* InaXiip iXm X^Q^^ (fxij^aQyciPf 
IXXf 7 ^* /<r9rero naaa diafmeQig' avxoQ vm^et 
xeixog iyvfipA^fif mXietsot de ^^ne niXevd^op. 

400 Top d*Aiag xai TevHQog ofioQTfiaapd'*' o fAef l^ 
^e^Xfjxei teXafjimpa neQt cxij^oci giastpop 
aattidog afignfiQ^xffg' iXXa Zevg KSJQag ifwpep, 
aaidog iov, p/ p^oIp Ini VQVfipfict dafieitj' 
jilag i* aanida pv^ep inaXfUPog' ^ 8e dianQO 

405 fjXv&ep iyx^itjf cxvq^iXiie di fitp fiefm&xa^ 

XooQ^cep d* oQa xvxd-op inaXitog' ovd' oye nifinap 
XdieXf iitei ol dvfiog iiXneto xvdog oQicd-ai. 
niHXero d* aptid^ioictp eXi^ifiepog jtvnioictP* 

Sl AvMoif xi r' OQ mde fie&iexe ^ovQtHog aXHfjg; 

410* oQyaXiop di fioi icrt, aal i^jpd-ificff mQ iipxh 
fiovpc^ Qfl^afiivo^ ^ic^at noQa pi^vcl ftiXevd^oP' 
aXX iqiOfiaQxelxe' nXeopmp dixot eQfOP afieipop. 

£^g iqia^*' ot de apaxxog fmoddeicapxeg ofJioxXfiPf 
fiaXXop ini^Qtcap ^ovXtiq^ogop afjupl apaxva, 

415 ^oyeiot d' ixiQCo^ep ixaQxvpavro apaXayyag 
teixeog !pxoc&ep, fiiya di cqnci qaipexo iQyop, 
ovve yaQ ig)^ tfioi Avxtot ^apom idvpapxo 
xeTxog Qtjlafiepot ^ic&at ^OQa pt^vci xiXev&op* 
ovxe mx alxfJttjxat dapaoi Avxiovg idvpapxo 

420 xeixeog a\f) mcacd^aty imt xanQmxa nilucd-ep* 
aXX' &gx afjKf ovQOict dv dviQe dt^Qtdac^&oPf 
fiixQ ip xBQCtp ixovxeg, im^cj^ if OQOVQfif lAIAJOS XIJ. 233 

£r oXiymivl x^Q^ e^i?iyToy mqi ftfiy^* 

K$ aqa %ovg diieQyop inaX^ieg* ol d* vniQ avxicof 

425 ii^ovv iXk^Xcov afcg)! axii&eciJt posiag 
aamdag evxvKXovgy XmaiJM te meQoevxa, 
gtoXXol d' ovra^ovro nara XQ^^ vtiXiX ^aXxo), 
^^iv 6t«p axQeq^S-ivTi fieracpqeva yvfcyco^c/iy 
liaqvaiiivdovy noXXol di diaiAiteQeg aanidog avr^g, 

430 navTtj dij nvQyoi >eos! inaX%ieg atfiari qxxneov 
eQQaiax* aiKfoxiQca^&ev ano Tqwoov xal :Jixaimv, 
a}X ovd' Sg idvvavxo q)6^ov noit^cai Jtxamv 
aXii l^of ,. &g^e xaXavra yvvri x^Q^V^^S aXtj&^g^ 
ijze ovad^iiov Ixovaa xa! etQioVf afiqHg aviXxet 

435 iaaCov<J% tva naialv aeixia fiiad-bv aQf^rai' 
Sg fiiv xcov inl laa fiaxri riraro nroXefiog re^ 
giQiv y ore dti Zevg xvdog vmQreQOv '^EaroQi dmxev, 
nQiafiidy, og nQOorog igijXaro reixog Jlxai^v. 
ijvaev di dianQvaiov, TQCoeaai yeyaovmg* 

440 X)Qwad^'f mnodafioi TQooeg! Qijyvvad^e di rtixog 
AQyeiGiVy nai vtjvalv iviere 'd'eamdaig nvQ ! 

^i^g (par inorQvvoov • oi d' ovaai ndvreg axovov, 
i&vaav d' inl rerj^o^ aoXXieg* ol fiiv ineira 
XQoaaaofv inipaivov,,axaxfiiva dovQar ixovreg, 

445 ''ExrmQ d' aQna^ag Xaav (piQev, og Qa m>Xaoov 
iarffxei nQoad-e, nqvfivog naxvg, avrccQ vmQd^ev 
o^vg itiv rhv d' ov xe dv' aviQe dtjfiov aQiaroo 
QTjidioog in afia^av aii ovdeog oxXiaaeiav^ 
oloi vvv ^Qoroi eia* 6 di fiiv Qia naXXe nou olog, 

450 \rov ol iXaq)Qov e^rixe Kqovov naig dyxvXofjitjreoo!} 
oog d* ore noifiijv QeXa (peQei noxov uQaevog oiog^ 
^ree^e Xa^obv eriQfi, oXiyov di fitv axO^og ineiyek • 
iag ExrooQ i&vg aavidoov cpiQe Xdav deiQag, 
at Qa TLvXag eiQVvro nvxa ari^aQoog dQaQviag, 

455 dixXidag, vxfjtjXdg* dotol d* evroad^ev vxtjeg 
eJxov imjfioi^oi, fiia di xXtiig i^itaQtJQei, 
Jliai. U 234 lAlAJOS^ m:^ 

cx7i di iAa£ iyyig Imr, xal iqBiis&iiBvog fiaXs.iAicaagf 

tv dia^agf Ua fitj oi aq^avQOTBQOv fiilog etfj. 

Qij^e d* an afAqiot^ovg d^aiqovg' ni<re de Xi&og eusco 

460 ^Qid^oavvfiy fiiya V ajug)! crvXai fivxop* ovd\ uq* ox^eg 
iaxe&ixijv, cavideg di dutfiayev aXXvdig aXXrj 
Xaog vno Qinijg, p d* aQ ig&OQe qiaidifJiog ^'ExroiQ, • 
wktI ^o^ axaXarrog vndma' Xifine di xaXxS 
afieQdaXitpf tor eearo cre^e X^oi * doia di x^a^^v 

465 ^ovQ ixev. ovh av rig fiiv iQVHaHOi avripoXijaag, 
voaqii &eiiv, ot' igaXxo nvXag* nvQt d' oaae deSfjei. 
xixXexo di TQCoe<T<siv eXi^afxevog xa^&^ ofiiXov, 
veTxog vmQ^aiveiv tol d* orQvvftvTi ni&ovro* 
avrixa d* ol fiiv reZxog vneQ^aaav, ol di xar avrag 

470 noif^rag igixvvro nvXag. /iavao) d' iqS^ti&ev 
vijag ava yXaqwQag * ofiadog d* aXiaarog irvx^^- V <iiiifc— w ~. I A I A A O 2 N. Troianl passlm superato muro caedunt Acliivos, quum Nep- 
tunus, miseratlone commotnS) clam love, tuendls navibus auxi- 
liator accedit (i-42): qui primum duosAiaces, tum ceteros 
principes, humana specie Indutus, ad obslsteudi pei*tiaaciam 
cobortatur (43-124). Igltur Aiaces et alii Hectorem in media 
acie ab excidio navimn arcent { i25~2o5 ) ; moz Idomeneus, a 
Neptuno in arma instigatus, assumpto Merlone, ad slnistram 
afjQictis succurrit ( 206-329 )• Exlnde atrox proelium conseri- 
tur, in quo Troianis luppiter, Acbivis riepumus favet, inter 
Achivos Idomenei imprimls virtus spectatur (530-362). Is 
OthrjQnenm, Asium, Alcathoum interficit ; idemque cum Me- 
rione, Antilocho, Menelao, adversus Aeneam, Deiphobimi, He- 
lenum, Paridemprospcre dimicat (363- 672). Etiam Hectorem, 
medlo, quem dudum tenuit, loco slc urgent Aiaces et aliae ca- 
tervae, ut gradum iam referant Troiani : sed Pol jdamantls con- 
silio firmatus Hector repente coUectos in hostem duclt (673-. 
8oS). Novam pngnam ciet Aiax, et ingenti utrimque clamore 
certatur (809 - 837 ). 

Mdxri inl ratg vavclv. 

J^Evg d* iml ovv TQooag rs nal "ExTOQa vtpjal niXcujcev, 
tovg fiir la gtaQa v^at novov r ixifiBv y^ai ot^vv 
vcoXsfiimg* avrog ds nahv vQinsv otree qiaeivm, 
. v6<Tipiv i(p InnonoXwv Qqhxoov itad-OQCofievog alavy 
5 MvGcHv T ayifeiiaim xaJ ayavoov 'InntifioXycoVf 
ylaxToqiayooVf Ji^ioov re, l^Maioxaxoov avd^Qianoov. 
ig TQoirjv d' oif naimav hi VQimv oaae opcteivoo ' 
ov yoQ oy a^avaxoov %iv iiXmro ov nara ^vfiov . 
iX^ovt* ri TQOoeaaiv aQij^ifiep y Javaoiaiv, 
10 Ord' aXaoaxomrjv eJ^e XQeloov 'Evoalx^oov* 
xaJ yaQ 6 '&avfAd^oov ^jto nroXsfiov re fiaxtjv ra 
vipov in aKQOTaxr^g xoovqyg 2afA0v vXtjiaa^g 

V 2 236 lAIAJOS N. 

BQtfiutig* ip^t9 yitq iipaipeto niaa fiit^idijf 
q>airsxo di IlQiafMio «roiU^, xoi w^e^ Jixax&f. 

15 tf& OQ Ij Si &3u6g SJ^et Imf^ iUaiQe d' Jfjaiov^, 
TQmaif dafifafiifovgfJude XQateQmg ifefiittaa. 

u4vtixa d* c{ SQeog natefi^cero ncunaXoefrog, 
HQautfa nocl nQO^i^ag* XQefie d* ovQea fiaxQa tuu vXii 
KOifclf vfi a&afoxow noce^dacDfog lofxog» 

20 xQig fUf 6Qe^at Itoff to de xetQaxof wexo xenfimQf 
Alyag' tf&a de ot xXvta ddifiaxa ^v&ettt XlfAftig^ 
XQVjsea^ fiaQfMUQOfxa xevevxcttat^ aqid^ixa aUL 
if^* iX^itf vn oxeaqft xixviTnexo xoilKo^rod' Initw, 
(oxvnexay XQ^<fitl<f^i^ i^&eiQ^iTif HOfiowfxe. 

26 x(^<^of d' aikog l^vfe neQi X^or yfiWo ^' IfJidij&Xr^f 
XQvceitfff evxvxxoff iov d* ine^i^aexo dUpQov* 
§ii d^ iXaaf im xvfiax*' axaXXe de H^xe vn avxov 
gtifxo&ef ix xev&fAmf, ovd* ^yfoiticef ufaxxa* 
yrj&oiTVffi de 'd'aXaaaa ditaxaxo' xol d' inexofxo 

30 Qifigia fiaX\ ovd' vnifeQ^e diaifexo x^Xxeog al^oDf^ 
xof d* ig Axcumf fijag ivaxoQ&fioi qieQOf hitOL 

%<rri de xi amog evQv pa&eit^g ^if&eci Xifivrig^ 
fieccfjyvg Tevadoio xal '^lfA^QOV ^namaXoiccrig* 
ifd'* innovg Scxrjce IIoceidacDf ifocix&cof, 

35 Xvcag <£ oxioDf, naQa d' dfi^Qociof ^dXef eJdoQ 
idfievai' dfiql de noccl ^idag e^aXe ;f^i;(T€ia^» 
aQQfJKXOvg, dXvxovgj oqQ Ifinedof awi fiifoief 
focxijcafxa afanxa* 6 d' ig cxQaxof cp;ffiT Axou&f. 
TQmg de, q>Xoyl Jcoi, doXXieg, ^e &veXXfif 

40 %XTO^i IlQiafjiidff dfioxof fMfiawxeg enofxOf 
apQOfioif aifiaxoi' iXnofxo de vijagAxaiwf 
aiQfjceiff xxevieiv de itaQ* avxoqt ^dvxag Axct^ovg. 

AXXd IIoceiddcDV yaitjoxog, ivfociyaiog^ 
A^yeiovg coxQVfe, pad-eii^g «1 dlog iX&df, 

45 elcdfiefog KdXxavxi difiag xcu dxeiQea qtcDvtjf • 
Aiavxe nQmo) itQogeq^tj^ fAejiaSxe xai avxco * lAIAJOS XIII. 237 

aXwlig fiPticaftifiOf fiijdi xi^e^oio apo^oho. 
aXX^ fiif yaq iy&iy ov deidia x^iQag aamovg 

50 TQCooHff ol fiiya %eXxog imtQxaxi^iiaav ofiikfp * 
i^ovmp yoQ anavxag ivxvijfiideg Jlxaior 
T§ di dri alvoxaxov neQtdeidiaf fiijvt ^a&tofieVf 
Kl Q* oy Ivcccodtjg ffXoyi eixekog ^yefioveveif 
EnrooQf og Jihg evyer* eQicd-eviog naXg eJvoi. 

55 atpmv d* atde '&eSv %ig iv\ (pQeci notfjceieVf 

avzco d"* ecrafievai xQavBQiSgf nai dvonyifiev aXlovg • 
T^ xe aai iaavfMvov mQ iQW^aaix* ano vtjcov 
AxvitoQcoVf el Hai fuv 'OXvfMziog avrog iyeiQei* 
Hf Hcu attfi^avic^ ycu^oxog ^Ewoaiyaiog 

60 afKporeQOn tienonmg nXi^aev fieveog ttQaveQOto* 
yvXa d' i&ijxev iXaq^Qiy nodagt hoi x^XQag vneQd^ev. 
avrbg d*y cogx iQri!^ coxvmeQog &qto mread-atf 
og Qci r a<jt alyiXmog nivQtjg neQifAtJHeog aQ&eigy 
OQfJiija^ nedioio diconeiv OQveov alXo* 

65 o)g ano xm ^i^e Iloaetdacov ivoaix&cov, 
rotiv d* iyvco itQoa-^ev ^OXXtiog raxvg Aiagy 
aJypa d' aQ* Aiawa nQogiq)tj TeXaficoviov viov • 

AJav imizig vcoXd-ewvy oiX)Xvfinov ixovaiVf 
fiavTeX eidofievog niXerai noQa vtjvai fxaxead^ai - 

70 ovd' oye KaXxag iari, 'd^eonQonog otcoviarijg' 
txvia yaQ fwc6itia-&e nodcov tjde nvtjfiacov 
QeX' iyvcov antovrog' OQiyvcoxoi de d^eoiiieQ^ 
xai d^ ifioi amc^ &vfiog itH artj&eaat cpiXotaiv 
fidXXov iqiOQfAaxai noXefii^etv tjde fiaxea&aif 

75 fiaifiAcoai d' iveQd^e nodeg Hoi x^XQeg vmQ^ev. 

Thv d' dnafiei^ofievog nQogicpti TeXaficoviog Aiag * 
ovTco vvv xai ifioi neQi dovQari x^Jq^S aantot 
fiatfidiaiv, Tiai fiot fjiivog mQOQe * viQd^e de noaaiv 
laavfiai afnporiQoiaf fAevoivcooo de xai oJog 

80 Ehtoqi IJQiafAidji ifiorov fiefnamt fiaxeaO-at, 238 lAlAJOS N. 

Sl^ ol ftif TQiavta iiQos aXXijXovg dyoQSvopf 
X^Qf^V y^^oisvvoit X1JV c<pif d^eog Ifi^aXe ^r^fo. 

T6q)Qa di vovg ontd^ev raiijoxog WQtfev ukxaiovg^ 
01 noQa vrjyal d'o^6iv avixpvxov KfCkov ri^tOQ * 
85 %&v Q* afia % aQyaXim xafiaTc^ <flXa yvXa XeXvvro^ 
xal c<piv axog xaTce dvfiov iyiyveTO, ^eQxofiivoiatv 
TQwag, Tol fiiya TeXx^S vneQxari^ijaav ofiiXco. 
Tovg oly elgoQotavregj vii 6q)Qv<yi daxQva XeT^ov * 
ov yaQ eq}av qeH^ea^&ai vn ix xaxov. aH' 'EvoaixO^G^v 
90 QeTa fiereiaafievog xQareQag cirQvve <pdXayyag, 
TevxQOv eni ^QCorov nal udijirov ^Xd^e neXeimv, 
IltjviXeoov &* iJQcottf 06avra re /ItjiTtVQOv rf, 
MrjQi6vtjv re xal JivriXoxov, fifjarcoQag avrtjg • 
rovg oy inorQVVcov, enea <nreQ6evra nQogijvda • 
95 j4ld<x>g, AQyeXoi, hovqoi vioil vfifiiv eycoye 
fiaQvafiivoKSi niitoid^a ^sacaaifievai viag afiag • 
si d* vfieTg noXifioio fied^tjaere XevyaXioio, 
vvv bti eiderai yf^ctQj vno TQ<ieaai dafiijvai. 
co n6noi, tj fiiya '^avfia r6i* o^pd^aXfioiaiv oQcofiah 

100 deiv6vf ovnor eycoye reXevrtjaea&ai e^paaxov, 
TQ&ag i<p ^fieriQag iivai viagl ot rojcaQog mQ 
qiv^amv^g iXaqoiaiv ioixeaav, atre xa^f vXr^v 
^cocoVfnoQl^aXicov re Xvxgiv r ijia ^iXovrai, 
avrcog yXdaxovaai, dvaXxideg, ovd* im X^QI^tl ' 

105 &g TQCoeg tQitQiv ye fiivog xal X€*(?«tf J^^faicoy 
ftifiveiv ovn i&iXeaxov ivavriov, ovd' t^pai6v. 
vvv d' exa&ev n6Xiog noiXjjg inl vtjvai fiaxovrat, 
f^yefi6vog xax^rtjrt, fied^rjfioavv^ai re Xacov, 
61 xeivcg eQiaavreg dfivvifiev ovx i&iXovaiv 

110 vrjav coxvn^Qcov, dXXa xreivovrai dv avr dg. 
dXX el drj nou ndfiitav irtjrvfiov atri6g iartv 
^Qcog ^rQeiSrjg,iVQvxQeicov JlyafAifivooVf 
ovven' dnrjrifitjae itolfcoxea Tl^XeicovA* 
^fiiag f ovnc^g iari fied^tifievamoXifioio* lAlAJOS XJIJ. 239 

115 aXa axecoiied^a ^aaaov axe<iTal xoi qiQBveg iaO^loor, 
ifJisTg d* ovxeti xaXa iied^iexe d^ovQidog aXxtjg, 
narceg aqicxoi iovreg ava CTQaxov, ovd' av iyaoyu 
avdQi fiaxfi<saifif^v, ogrig noXifioio fie&eitj^ 
XvyQog ioiv vfiTv d« vefiecamfjiai nsQi x^qi. 

120 0) itsTtoveg, raxa dij Tt naxbv aoiijaere fielXov 
vfjde fied^ijfioijvvy' dXX* iv cpQeal ^ic&e exaaxog 
aidw xa$ vifieatv * dy yaQ fiiya veTxog OQOOQev, 
ExTCOQ di^ naQa vrjyal ^oi^v ayad^og noXefii^ei 
xaQzeQog, BQQij^ev de nvXag xal fiaxQOV oxija. 

125 "Sig Qa xeXevriooov ratijoxog ooQaev Jf;^aeoi;^. 
dfi(pi d' OLQ udiavrag doiovg tcravro qtdXayyeg 
xoQTeQai, ag ovr av xev JlQijg ovoaairo fiereXd^oov, 
ovrs X ^'d'tivairi Xaoccoog. ol yoQ aQicroi 
XQtvd-ivreg TQoodg re xai "ExroQa dtov Ifitfivov, 

130 qiQa^avreg doQV dovQi, adxog adxet ^QO^eXvfivco * 
damg uq daitiy iQeide, xoQvg xoqvv, dvi^a d^ dvtJQ * 
rpavov d' titnoxofioi xoQv^eg XafinQoXat qdXotctv 
vevovroiv &g nvxvot iipiaraaav dX.XijXoi<stv' 
lyxea d* inrvaaovro d^QOxsudm a«o x^^^Q^ 

135 aeiofiev' ot d* t&vg (pQoveov, fiifiaaav de fidxeaO^ai, 
TQmg de nQOvrvxfjav doXXieg, l^Qxe 9' Aq "ExroyQ, 
avrtxQv fiefiacog, oXooirQOxog &g dno mrQijg, 
ovre xara aretjpdvijg norafAog j^cifca^^oo^ wafi, 
Qij^ag damrc^ ^I^Pq^ dvatdiog txfiara mrQtjg ' 

140 v\pt d^dvad^Qcoaxcov nirerat, xrvniet di d"* vn avrov 
vXtj* 8' dacpaXicog d^iet efiitedov, ecog txtjrat 
laonedov, TOTe d' ovrt xvXivderat, iaavfievog ^q' 
Ag^ExrooQ etoog fiiv dmiXet, fiixQ^ ^aXdaarfg 
^ia iteXevaead^ai xXtatag xai v^ag Jf j^ace»*'» 

145 xreivoov* dXX' ore dtj nvxiv^g ivixvQCe qidXay^tv, 
arri Qa fidX' iyxQtfKpd^eig. oi d' dvriot vieg Jlxot-tcov, 
vvaaovreg %icpeaiv re xcu iyxeatv dfiqtyvotatv, 
coaav dno aqieioov odi j^aorcrafccfo^ mXefjiixO^fj» 240 lAlAJOS Jf. 

150 Tqwbs hcu Avnioi %(u JoQdapoi ayxifiaxr^Tai, 
itetQfiipex'1 ovToi dtiqop ifjii ffxij<fovaip Axaioi, 
itai fiala nvQYtidop ccpiag avxovg aQTvwavxes * 
dXX\ otoof ^j^ceercroi^Tac vn eyx^ogt ei iteop fie 
&Qae &edip t5Qi<nog, iQiy^ovizog ^6<sig ^HQijg, 

155 ^fig etitmp (SvQVPe fiepog Hot dvfiov exatjrov, 
Aiit(po^og d* ip xoTai fieya qtQoveaop i^e^^neh 
IlQiafAldijgy nQoa&ep d' Ixbp danida naproi^ tttTt^pf 
Hov(pa cro(Ti ^QO^i^ag xcu vna(Jiiidia itQonodi^oop. 
MifQ^ovi^g d* avroZo xirv(Tkero SovqI (paeiP^t, 

160 Hoi ^aXePf ovd* d^pafiaQre^ nax* danida ^avxoa etariPf 
xavQeitjp' xtjg 9* ovxi ditjXcurep, dXXa noXv ^q\v 
ip TtavXco iaytj doXix<>P ^oqv * Jrjt(po^og de 
d(fmda xavQeitjp cxe&* dnb eo, ^eure de dvfico 
!yX^^ MtjQtopao datcpQOPog • avxaQ oy ijQCog 

165 arff exaQCDP eig e&pog ixd^exo, ;^(»(raro d* alpcog 
OfKpoxeQOPj pixtjg xe xal eyxeog, o ^vpia^ep. 
§ij d' Upcu itaQa xe xXi(siag xa\ p^ag Jfj^aMor, 
oicofiepog SSqv fiaxQov, o ol xXicifiipi XiXeutxo, 
Ot d* aXXoi fiaQvavxo, ^orj d* cur^etstog oQoiQeL 

170 TevxQog de nQooxog TeXafiooviog avdQa xaxexxa, 
"Ifi^QiOV aixfitjxtjv, itoXvtitnov MivxoQog vlov* 
vaXe de IltjSaiov, itQlv iX&eiv viag Jlxaimv, 
xovQtjv de IlQidfioio vo&tjv exe, Mtideaixd^ntjv* 
avxctQ inel Javaoop vieg ijXv&ov dfKpiiXKsaaif 

175 atp eig^IXiov rjX&e, fiexiitQene de TQooe(S(Ttv' 
vate de naQ IlQidficp * 6 di fiiv xiev l(5a xixectsiv. 
x6v Q* vlog TeXafjioovog vit ovaxog !yx^i fiaxQco 
pv^\ ix 8* icitacev iyxog' 6 d' avx ineaev, fieXitj cS^, 
^r OQeog xoQvq)^ exa&ev iteQKpaivofiivoio 

180 jffltXxw xaiivofiivtj xiQeva x&ovl (pvXXa mXda(jfi' 
oog nicev* dfjicpl di ol ^Qd^e xevxea noixiXa xctXxm, 
TevxQog d' (hQfitj&tj, fiefiaoog d^b xevx^a dvaai' IAIAJ02 XIII. 241 

aXX* 6 iih i^a'^a>vr/kBvmo ^ahwoviy%o^ 

185 Tvr^oi' • 6 S* ^fjtqfifta.xot^i ^Ktm^uw^^r JiKseoQioamcgt 
ncraofisvop ni^:t{M6vtiBy ^mit tfr^i^^ p&k^^dmf^L 
, dotmrjaev de neawvt-ai^a^tmie^ii^ ifc cSnf^. 
*^Exr(x>Q ^' wQfiif&tj xoQvOa^Q^rAfOigMXQitiQVmp 
MQarog aqiaQnc^ai fJteyaXifvoQi^ ^f6(p$fMa^oiO' 

190 Aiag d' oQtiTf&^og^^Q^^o '^gi-^agmo 

'^Exxi0Qog' aH* om^ XQ^^^ »MMro, vt&gi' MQa i^alHcp 
CfieQdaXio^ nexahfipd^ * 6 9' 'Sg ^imi^og (ifupaXop -ovTa^ 
&ae de fjiiv &d'evsTfiey^l^'*6*9i ^fiiff^ut* J^iawo 
vexQ&v afKporiQtxiv ^ov^^' ^ei^tjmv M^iol. 

195 Afi(pifiaxov'fiiv'&Qa ^i^X^og^^Mg me-MewFd^ig^ 
oQXoi ji&rfvaiwvy ^fnijav f*ma*i$Av Jlj^mir 
'^lfi^Qiov-uiSjr* ^(lctvre^^fiefiai^e^iQdog aJm^, 
&gxe dv' aJywkiovTe hvpSvsVI^o u^x^ifodoiMsm 
aQna^afte, ^xpiQifttov *&pa QMt9J'ia 'mvmiif 

200 vxpov imeQ yaiffg fma fafi^tfkT^ifkvixvfm* 
&g Qa rov "i^^f^^ixpvre ^vm u4lj»p^e^H0ff»ow9 
revxea avJnjrtfv-iteq^igXffp^d' aaiHfh^g (Mz^id«i^$c 

H6\fMP*0ikM^fig,'4(&x9i^f*i^<^f*(p^4ix^^^ 

205%xTO^( de ^QonuQoi^e mo^Sp ^niaop 3p.wpiff<np* 
Kalti^e^ri "ttiQiimfQiiBiaaiiliixop ix^^^^» 
vlcoPoTo ^e9aptog 'ip, cup^ ^jgjo*^' 
fiij ^* iipaimaQa'%e p^iu^mumpi^ J^cumf 
OTQVpitop JSfiKpaoig, frQ&mJifiideM^f^Armi^, 

210 ^ldofjLSPevg-^^&Qa ot^dovQmXmog lifRVfjSoli^ay, 
iQXOfntpog^maQ "^^QoVfiOjot viopiiot vmluifgiio 
^X^, %aft iyvvifv ^X^fiAei^^liii jfcilK^, 
top fiev*hdff(oiiiveimv,^\t^ 4$jp9Qoig in$9etkiag 
iqiep ig ^Xpsii^ * en^fOQ mokifto^ fiopoipia 

2f5 ipxiaap.xov dsitQogitptfnQeiwv -^&Mix^Blimif 
^ioafievog Ixp-^Qfy^ Jiv^difiovos^vli Qowfsch 
Hiae, X 242 lAIA/IOS N. 

og cta<Tfi IIXbvq&vi xai aiituvll^ KaXvdoSvi 
AkooXptaiv avaacSf d^sog d' cS^ viexo dijfico' 
^ldofAevevy KQfjr<tav §ovXrjqi6Qey nov roi diteiXal 

220 otxovxcUf vag Tgoociv dneiXeov vleg Jixaimv; 

Thv d* avr' 'Idofievevg, KQtjr^v dyog^ dvxiov ijvda* 
co 06av, ovrig dvyQ vvv ahiog, occov iyooya 
yiyvdaxoo * ndweg yaQ iniardfie&a ntoXefti^eiv * 
ovxe riva deog ioxei dxijQioVf ovze Tig oxvcp 

225 etxoov, dvdvezai noXefiov xax6v * dXXd nov ovrcq 
fiiXXei d^ (fiXov eJvai viteQfievei KQOvioovi, 
voovvfAvovg dnoXecd^ai dn J^Qyeog iv&dd' Axaiovg, 
dlXa, 06av * xal yaQ roTtaQog fjievedijTog tja&a, 
OTQVvetg de xal akXov, o^i fied^Uvxa idrjai * 

230 TO) vvv fAtjx' dn6Xtjye, xiXevi re qioorl ixdarcp. 

Tov d' tjfjiei^ez' eneira Iloaeiddoov ivoaix^oov 
'Idofievev, fiTj xelvog dvrjQ exi voaxijaeiev 
ix TQoirjg, dXX' avd^i xvvoov fiiXni^i^Qa yivoiro, 
ogng in f/fiaTi rmde ixwv fjied^ifiai fidxea&ai. 

235 dXX' dye, revxea devQO Xa^m i&i' zavxa d' dfia XQV 
a<itevdeiv, ai x o(peX6g xi yevmfied-a, xai dv ' iovre, 
avfjiq^eQzy d' dQextj itiXei dvdQwv, xal fidXa XvyQoov 
rm de xai x dya&oXatv imaxaifiea&a fidxea&ai, 
^Slg eiitoov, 6 fiiv avxig e^tj '&ebg dfji novov dvdQoov 

240 'Idofievevg d' ote d)i xXiait]v evzvxxov ixavev, 
dvaeto revxea xaXa neQi XQot, yivto de dovQB' 
jS^ d' ifiev dareQOity ivaXiyxiog, tjvze KQOvimv 
X^iQi Xa^oov iziva^ev dn aiyXtjevzog 'OXvfinov, 
deixvvg atjfjia ^Qorotaiv dQi^tjXoi di ol avyai' 

245 ag zov xaXxog iXafine neQt artj&eaai '&iovTog. 
MijQiovtjg d' aQa ol, 'O-eQditoiv ivg, dvre^6Xt]aev, 
iyyvg ext xXtaitjg • fjierd yctQ doQV xaXxeov yet 
oia6fievog • rov de nQogiq^tj a&ivog 'Idofjievtjog • 

MtjQi6vtj, M6Xov vli, itobag raxv, qiXrad"' iratQOov, 

250 rinr tjX&eg, n6Xefi6v re Xtnoov xal dtiiortjra ; lAlAJOS XIII. 243 

rii rt ^i^Xriai, ^iXeog di 68 reiQEi axcoxif ; 
^i rev dyysXirjg fier lu ijXvd^eg; ovdi roi avrog 
7j<j&ai ivt xXiairiai XiXaiofiai, dXXa fAaxeo&ai, 
Top d' av MfjQiovrjg ^ize^Kwiiivog dvriov ijvda' 

255 [^*Ido[ieveVf Kgrjrcov ^ovXrjcpoQe jfaAxojj^fTCoycoy,] 
iQXOfiatf eiiirot eyxog ivl xXiaii^ai XiXei^^traif 
olaofievog' ro vv yaQ xared^afjiev, o izqIv ixeaxov, 
danida /1rfiq)6^oio (iaXoov vneQr^voQiovTog, 

Tiv d' «VT* ^ldofJtevevg, KQtjrcov dyog, dvriov rjvSa' 

260 dovQara d\ at x' i^yiXjiad^a, nal ev, xal eixoai dtjeigf 
iaraor iv xXiairi aQog ivcoiiia itafiq^avocovraf 
TQCoia, ra xrauivwv dnoaiwfiai. ov yaQ otm 
dvdQWV dvgfievicov ixag lardfjievog noXefii^eiv. 
TQ) fjioi dovQard r eari xal daiiideg ofiq^aXoeaaai, 

265 aai x^QvO^eg xal '&coQtjHeg Xafi^iZQOv yavacovreg. 

Tbv d' av MriQiovrig iieiiwfAivog dvriov rjvda' 
xai rot ifiol 'JiaQa re aXiaiji xal vt]i fieXaivQ 
noXX' ivaQa Tqcocov dXV ov axeSov iariv eXiad-ai. 
ovde yaQ ovd' i^i cprjfii XeXaa^xivov sfifievat dXnTJgy 

270 dXXa fiera 'iTQCoroiai fiaxrjv dva xvdidveiQav 
iarafiai, oit^Kore veixog oQCOQrfrai iioXifioio, 
dXXov izovriva fidXXov Jixff-tcxiv xff-XxoxtraovcQV 
XtJ&co fiaavauevog, ae de idfievai avrbv otoo, 

J^v d' avr 'Idofievevg, KQtjrwv dyog, dvriov r]vda' 

275 oJd' dQeri^v oiog iaai' ri ae XQV ravra Xiyea&ai; 
ei yaQ vvv naQcc vr^val Xeyoified^a ndvreg aQiaroi 
ig Xoxov, svO-a iidXiar' dQsry diaeiSerai dvdQcov, 
ivd"', o,re deiXbg dvTJQ, og r aXxifiog, i^ecfddv^&rf — 
rov fisv yaQ re xaxov rQinerai XQ^S dXXvdig dXXri' 

280 ovdi ol drQifiag tia&ai iQr^rver iv cpQea\ d^vfiog, 
dXXa fieroxXd^ei, xal iiz' dficporiQOvg izodag iCei' 
iv di ri ol ytQadirj fieydXa ariQvoiai *:zaraaaeij 
KtJQag oiofiivci), izdrayog di re yiyver od6i'TQ)i' • 
rov d' dyad-ov ovr aQ rQinerai x^o5ff, oike ri Xttjf 

X2 244 IAIAJ02 N. 

285 xag^st, inBi^ap tKQStov iii^rjxai Xoxov dvliq&f^ 
dgaxai da xaxiaxa fiiyijfiefai iv dai hjyqj^ — 
ovdi xev iv&a xe6v yt fiivog xai x^^^ ovoito, 
BinBQ yoQ jte ^Xelo mvevfuvog, r/e Tweirjgf 
ovx av iv avxiv oma^&e ^icOi^iXoQ, ovd* ivl vm^f 

290 dXXa xev ij[ ariQVcov tj vtjdvog dvTtaaeiev, 
« HQOiScco tefiivow, fAera giQOfiaxcov oaQiaxvv, 
akV aye, fitjxixi ravra Xeyoified^aj vrinvTkOi &9t 
iifxaoreg, fitj itov rtg vn9Qq)idh)og vefneaiftT^' 
dXXa avye xliait^vde ximv Skev o^ifiov iyxog^^ 

295 ^Sig gxxTO * M^Qi6vi}g de, &o^ dTakavrog AQtlX^ 
HaQ^aXtfioog kXiaiti&ev cerciXero j^a^x€oy eyxog» 
pij di fiex' ^fdojievija, uiya moXifAOio fiefJitiXaog, 
Oiog de ^QoroXoiybg Ag^^g ,n6Xefi6vde liireiaiv, 
rcp de 06pog^ q^iXog vlbg,:afia xQareQog kal draQP^g, 

300 Sanero, ogr' icpo^fjae ToXdxfiQOvd neQnoXefJuarfjv 
to) fjiev OQ ix QoiHJifg 'EipvQOvgifiira ^ooQijaaea&oVf 
^i fiera 0Xeyvug}ieyodiJTOQag\ovd' a^a rdoye 
exXvov dfAfpoTiQoov, iri^otai de xvdog edooxav 
TOiOi MtjQwvjjg ve xou 'Idofievevg, dyoi dvdQ^Vf 

305 ^iaav ig ii6Xsfmv, xexoQV&fiivoi ai&om xaXn^. 
Tov xa\ MnQi6v3fg ^Q^TeQOig ^Qog fivd-ov iemev* 

AevxaXidtj, n^ t oq fiifiovoeg xaTadvfai ofiiXov; 
^ im de^i6q)iv navTog OTQaTOv, ^ dva fiiaaovg, 
^ in dQiaTSQofpw; im\ ov ^o&i eXnofiai ovtgo 

310 devea&ai noXifipio xaQtptou6oiVTag Axaidvg. 

Tov d' avr' 'l^Ofievevg, JCqjjto^v dy6g,\dvTi6v rivda* 
ft^al fiev iv fiiaaiQaiv^dfjnfvefv eial xal aXXoi, 
Aiavrig re dvoo^ TevxQ^g ^', og oQiaTog 'Jf;jaic5y 
To^oavv^, d^a&bg^Se ^fiou iv aradifi vafiivfi* 

315 otfiiv adijv*iX6<^at, xal iaavftevov, noXifiotOf 
^ExTOQa IlQtafiidtiv, xai eljjtdXa xctQT^6g iaTif. 
alnv ol iaaeiTai, fidXa ^eQ fiefidwci fiaxBad^atf 
Heivcov vtittjaavTt fiivog Kat.^etQag ddmovgf lAIAJOS XIIL 245 

vriaq irmQfjaah ot& fiij avrog yz Kfovloar 

3;20 ifi^aXoi ai&ofiepop daXiw nJBfftsi 'd'o^civ. 

dvdQt di X* ovx et^ete fJtiyag^ 'Te^af*(ovAqg jiiugt 
og d^ptjrog r fifj/,^ xal i&op jih}iiifCBQpg (htTijv, 
Xalx^ T8 Qijxrog fAtyakQiafre x^Qf^adioiaiv •- 
ov^* ap ^Xi^^f Qfi^OQi ;^Q)^«firefary 

325 Iv f aixpaxa^U^* noaid^^ ofeio^ ferey iQi^HV, 

pmv d' ai9*'ik*' dbtaxijQ' sj^e OTQatoix, StpQata^^taxa 
eiSofisp, ^'Tcp evj^og oQ^ofiep, '^'%tg jyjM*^. 

"iQff gxJro* MfiQioprig ii^ •&o& dx&Xapto$ J^t^tji; 
VQX* *f**''> ?^l?* dqiUqpico xavcb' arQatopy J fiip dpcoyei, 

330 01 d* cog ^i^Qfieptja &faPf q)Xoyl eiyteXop d},x^, 

» avroPt xcM &eQdnopra, a\h tvrea^ daiddkeoiaiPf 
xenXofiepoi' xad^ Ofiikop, in" avT^ ii&prBg i^riaap,, 
rwp d' ofJtop lararq pefyog inl g^QVfipf^iai ve^iaaip, 
coff d* od"' vTih Xiyetop o^sj^oop a^eQ^oi>aiv deX\ai 

335 fjfiari rm, orers liXeiarij nipig dfi<j)i ^eXeti&ovg^ 
otr oifivdtg aopifjg fiey^dXfjP iar$aip dfiij^Xtjp • 
&g aQa r^p ifioo' tjX&e fiix^T^ fxefiaaap If* iv} {fvfJnZ 
dXXtjXovg Had'* SfAtXop ipaiQejiep 61^el'xaXxw, 
icpQi^ep da fid%rf q^-dtaifi^Qorqg 4yx**t?^*^ 

340 fJiaxQ^gi ag eJxoP rafieaixQoa^ * oaae d' ^fiBqfiet^ 
avyri ;(aXxe^[ xoQV&qop &jip XafinqfjLepaooiiy 
S^onQtjxoop re peoafiiqxroapy aaxeoop re q)ticeiP0p, 
iQXOfiipoop Sfivdi^ « fJtaXa xep '&Qaavx&Q^t,o^ en/, 
og rore ytj-^aeisp idoop, ^opop, ov8' dxaxoiro, 

345 Too d' dfjiqlg q/QOPeopre dvco Kqopov, vle xQc^raio) 
dpdQaaiP ^Qooeaai rerevxBrop oiXyea XvyQa, 
Zevg fiep aQa TQcieaai xai ''ExroQi ^pvXero pixtjf, 
xvdaipoop JtxiXjjd nodag raxifP' o,vde rt n&fin^p 
ijd^^e Xaqp oXead'^ JlxaMXOP ^iod^i ^q6^ 

350 dXX& ©ertp xvdatpe xal vtea xaQreQ6d:vfiop. 
JiQyeiovg di noaet8ioo,p oQO^^vpe fiereXd^ooPf 
X&^&Qtj vne^apadvg noXiiig aXog * ^;^^ro yaQ Qa 246 IAlA/102 N. 

TQCniiiv dauvai^Bvovg, Aii di xQarsQmg ivsfiicaa, 
fj fiav afjiqiOTtQOiciv bfiov yivog ifi^ la naTQrij 

355 aXXa Zsvg ^QOzeQog yByovu nai nXtiova ^dij, 
ro) Qa Hal dfiq^adit^v fiev dXe^Bfievai dXieivev^ 
Xad^Qtf d' aliv iyeiQe xaxa cxQaxoVf dvdQi iotxojg, 
rol d* iQidog xQaxeQTJg xal bfiouov noXifioio 
neiQaQ inaXXd^avreg, cV dficpoxiQoiCi zdvvaoaVf 

360 aQQt^xxov r aXvrov re, ro ^oXXwv yovvar iXvaev» 
"Ev&a, fieaainoXiog neQ icov, /favaoiai xeXtvaag 
'idofievevgy TQdoeaai fierdXfievog iv q)6^ov wQcev, 
Ttiqve ycLQ X)&Qvovtja, Ka^ifao&ev evdov iovra, 
og Qa viov iioXifioio fiera xXiog elXtjXovd^ei' 

365 yree de IlQidfioio '(yvyarQoiv eJdog dQiari]Vf 

KaaadvdQtjv, dvdedvov • viiiaxero de fiiya eQyov, 
ix TQoiijg dixovrag ditcoaifAev vlag Jixaim, 
r(o d' 6 yiQoov IlQiafiog vno r eaxero xal xarivevaev 
ddjaifievai' b de fiaQvad^ , vizoaxeainai md^ijaag. 

370 *Idofievevg d* avroio rirvaxero ^ovq\ (paeivcn, 
xai ^aXev vxpi ^i^dvra rvx^^^V' ovd* ^Qxeae '&coQtj^ 
xdXxeog, ov cpOQieaxe, fiiari d* iv yaariQi iiJi^ev, 
dovitr^aev de iteacav b d* iizev^aro, qwvijaiv re' 
X)&Qvovev, neQi 5// ae ^Qoroiv alvi^ofA dndvroov, 

375 el irebv d)^ iidvra reXevrijaeig, oa* vniarr}g 

/iaQdavidii IlQidfAO^ ' b d* vniaxero 'O^vyariQa ijv. 
iiai xiroi tjfielg ravrd y vitoaxofievoi reXiaaifiev 
doifiev d' ArQeidao &vyarQoov eJdog aQiarrjv, 
J^Qyeog i^ayayovreg, bnviifiev ' et xe avv dfifiiv 

380 'IXiov ixniQafjg evvatofievov itroXie&QOV. 

dXX* eitev, ocfQ* iiti vrjval avvcofie&a novroitoQOiaiv 
dficfi yafioo ' iitei ovroi iedvoaral xaxoi eifiev, 

Slg eiitoov nodbg tXxe xara xQareQyv vafiivriv 
riQoog 'Idofjtevevg, to» d*J^aiog r^Xd^ev dfivvrooQ, 

385 JTfi^off itQoad'* titnoov tq) de itveiovre xar wfioov 
alev ex ^vioxog d-eQdnoov b di lero dvfi^) IA1AJ02 XIII. 247 

'Idofisvrja palaTv • 6 di fiip q^d^ifievog ^dXe dovQt 
XaifJiov in dvd-eQeoora, Bia^Qo de xaXaop iXaaasf* 
^Qme d\ a>g ore vig dQvg fJQmev, § dxeQOotg, 

390 ^s niTvg pXw&Qij, rijvv ovQeci rexroveg dvdQeg 
i^hafiov neXexeaai veijxeai, vijiov eJvaf 
&g 6 ^Qoad^* iiiizoov xai diipQOv netzo tawad^eigf 
^e^QVXwg, Koviog : dedQayfievog atfiaroeaa>]g. 
i>i de 01 ^vio^og nXtjyt] (pQevag, dg naQog eJ^ev • 

395 ovd' o/ iroXfjiijaev, dtitmv vno x^f^Q<^S dXv^ag, 

«1/; tn^ovg arQsipai. rov 8' AvxiXoxog fievexaQfAtig 
dovQi fiiaov neQovriae rvxoov • oyd' t/Qxeae ■&coQti^ 
XdXxeog, ov qiOQeeaxe, fieaxi ^' *** y^^^^iQ^ n^l^ev, 
avraQ o/ da^fiaivoav eveQyiog Sx^eae dicpQOV • 

400 iitnovg d' ^vriXoxog, fieydd^vfiov NiaxoQog vlog, 
i^iXaae Tqooodv fjter ivxvtjfiidag j^xaibvg. 

^tjtqio^og da fidXa axedbv ijXv&sv 'IdofJievijog, 
uiaiov dxvvfievog, xa\ dxovxiae dovQi qjaeivciy. 
dX}^ 6 iiev dvra ido)v iqXevaro xdXxeov eyx^Sj 

405 'Idofievevg * xQvq&rf yaQ v^' danidi nzdvroa' itafi, 
rrjv aQ oye Qivoiai ^omv xai vcoQoiti x^^Xxm 
divoortjv qiOQieaxe, dvoo xavoveaa^ dQaQvTav • 
tJ vno ndg idXrj, ro 8' vniQnraro x^Xxeov syxog' , 
xaQqaXiov 8i ot danlg im&Qil^avrog dvaev 

410 syxsog* ov8' dXiov Qa pagsirjg x^f^Qog dqrjxsv, 
dXX* i^aX ^Iiznaai8riv 'TxfjtjvoQa, noifiiva Xaoov, 
fjitaQ vno izQaiii8oiiv, sJ&aQ 8' vno yovvar iXvasv. 
jjtjtqo^og 8' ixnayXov imvi^aro, fiaxQov dvaag' 
Ov fidv avr drirog xslr J^aiog • dXXd s qrjfit 

415 slg J^T86g nsQ iovra izvXdQrao xQarsQoTo, 

ytj&tjasiv xard &vfi6v' iizsi Qd ot oonaaa nofiitov. 

\lQff iq)ar' ^Qysioiai 8\ dxog yivsr sv^afAsvoiOf 
^vriX6xcp 8s fidXiara 8atqQ6vi &vfiov oqivsv • 
dXX' ov8\ axvvfisv6g nsQ, sov dfiiXtjasv sraiQOv^ 

420 dXXd &i(av mQi^ti, xai ot adxog dfiqsxdXvyjsv, 248 lAlAJOS N. 

Tor liif Smi^ vnoivpre dioi iQiijQBg ixatQOif 
MtjxtaTEvgy ^Exloio naXginai dlog JlXiaxmqt 
r^ag Sm YX«qvQag <p9govigr^€tQmfa^emx/omu, 
'Idofiep^y ov X^o fidivg^ fiif/t»* ufvOi ^* aii» 
425 ^i x^va TQtmp cjp«j3cyNf«wim TtuSni^fuu^ 
I ^ aixog 9ovit^aa$i of mf ioo hoiyhm AxawSSf* 
iv^ AiifiHftuo-Ai^irQO^piog^iptXov vi6t% 

^Qec^iKamfp ^ &tvw ^vfmQ&t^ 'InMddfAmai^ 

430 xt^y mQi'9t9JQt (p{iififfOnax^Qiiai:n6ovw f^tjxtfQ^ 
i» fAeyoQo^' mmar faQ^ ofnikmd^ih tHBHoaxo 
xakkBlk Hoi ioyoiGm S6 fpQoai" xovtienw nai fU9 
^fiep ArijQ^iiQkmfQgo in^TQot^svQsiff,^ 
xikP xo&^ im' *t^fiOv^p nomiiiim» idmftaanefff 

435 &il^ag oaas (paBtri^ fn^a$ Sh ipaidtjiak yvm. 
ovxe ycLQ i^^oniato (poyiow diwm^, oSx' (ftsW^at* 
dXX\ wgxe ax^ifp ^ ^iMqoop infunmifio^y 
dxQifiag iaxaoxmj atij^g fiiaop ovwaedovQl 
flQ€og 'Idofisvsvgy Qtjiev 9» ol dfi^ x*^^^^ 

440 xiX^eov, og ot' iTQiet&ev dno XQohig^ iJQii» oXe^QOV * 
d^ x6x8 Y* cAov a^kuVf «^n^mc«o^ teoQ* iovQi. 
dovntiaev di mocav,, doQV d* iv nQtdi»fi inoniffeiy 
iq Qa oi dana^avM xtt» ovQimg^ iKsXdfniev 
ifXeog' iv&a ^' hKtx a^Mi f/dpog^ SfiQtfito^ -^Q^Q* 

445 ^ldofiavBvg d' imafjf^Xov i^uvl^Oy fianQov iiAcag • 
Jtjt(pofi*, If c^ dif Tft itoHOfiov a^vov tltai, 
XQBtg ivbg apxl iigi^ous&ui ; Km <f» hsq ovxoai avxtxig' 
datfiovil dXXa' vm mifxog ivwfxuw isxas i^mOt 
o(pQa id^ oiog Ztfvo^ T^ro^ iv^ai* «Mmi * 

450 og ^Qmxoo Mivo)m rnce» Kqijt^ ktiovQOV' 

Mivoag d' tA xim^ vtov ifnvftova AevnaXima' 
JevHaXiokp If ifii r^Ot mXiwf ivdQeaotv avaHxo^ 
KQijxjf h fAQo^* vvp y ir^AB vijeg iveixav, 
aoi xe mtfiiv na^ 9mQ€ naiiXXoufi Tqdeaaip. IAIAJ02 XIII. 249 

455 ^Slg< g)a70 * Jritfpo^og H Ikavd^x^ iisQfJiaJQi^ep, 
fj 'civa nov TQtooDV hoQicaaito^ [wyaOiimsff 
a\p araxcoQfjaagf ^ vsiQQJaairo xoi oJog. 
&d8 di ol (pQOvioi^i doduaoTO xsQdiov ahaif 
P^ai MT* AlvBiav vhv &* iarator ^qbv. ofuXou 

460 iaraoT' aUl yaQ UQi^fJitp, iieefi/tjyie biop^ 

ovpex aQ ia^Xop i&p^a fjux dvdQaeiv om rieaneit» 
dyxov d* lard^evog 8titm> ^zeQiama gtiQOg^ida^ 
Aiveiay TQiimp ^ov^^fq^oQe^ 9vp ae M^^XW 
yafi^Qc^ diiwifMva^ ebnQiviafixiidog lxd»Bt» 

465 dXX i^ev, AXxa^in^ fagfgw fO figy, og:ae ndiQog ncQ 
yafi^Qog im i^fQVkp» d6f49igh^^ tvv^» iaigwxf* 
tov di TOft j^jK^MM^ d)»v(i9cAim^ i^mdQiJleti* 

*Sig q)dro' r^ 9^^ Aqh ^fwpin af^^jeaatM OQirep* 
^ij di fier ^ldofiev^at fiiy^ mvhijiato fi£fMi^(ig* 

470 dXK ovx 'I9ofAefi\a (pif^g^ Xd^r w^XvfetoV' Sg, 
dXX' Sfiev, d>g o^ff rig afig o6Q9am dXHi' nenoi.S^cog, 
ogre fnivei xoXoifV^fhv MM^i|(d^«BMr ^oXvn dv^Qmp 
XooQCty iv olonoXep^ fQicaei 9i «t n£roP vneQ&ev * 
dqi^&aXfio» d* AQa «4 mQlkdfu^awK' at^OQ 6d6vrag 

475 d^ijyeiy dXi^aa&at fUftiaifg niva^ ^A xal' m^Qag* 
£g fiivev 'ISofAev&fg^ 9aifQMXvr69% ovlf ine^Qeit, 
Aiveiav imo^w, ^fitfiAom'- (Ae V iwiQOvgy 
AaxdXa(p6v r igoQ&Vj Jtq>a^]d «9 Ai]jinvQ6v xa^ 
MriQt6vijv re xtu Jk^ikoxovj fMJawQag dvrijg* 

480 zovg oy inorQifvmv hi^» mc^ofijevte ^i^ffi^da* 

Aevxe^ (piXoh ^ai fk mo^ df»vtvsw9t ^eiiia d' aivSg 
Alveiav imovva ^o^ag^taxiia, ig jMi eim^^t'' 
og fidXa xaQxeQ^g iavir fta^v ivi ^&tag ivaiQ^^^ 
xdi d^ ixei if^tig av^og^ Cyte xQavog ia%i. fniyiaxoaf» 

48$ el ycLQ ofAt^Xixiij ye yevo^t&a re^d- iml ^^fj/y 
aJ^pd xev i^e (piQOwa fniya xQdrogf iji (paQoifi^v^, 

^S^ i(pa!&''' old^aQaT^dvTeg, ivatpQeal ^vfibv i%ovxeg, 
nXtiaioi iaxiiaav, ad^i (SjMiat xXiv4itvreg, 250 lAIAJOZ N.. 

Alvdag d* ireQeod-ep ixinXsxo olg ixaQoiaiVy 

490 /ii]tq)o^6t' Te IlaQiy t' igoQcof xal JiyqvoQa dtopf 
ol 01 afi ^eiioveg Tqcocov laav * avxoQ ineira 
Xaol inovO^, cogei re fiera xxiXop tanevo fitjXa 
mofiev ix ^oTavt^g' ydwra^ d' aQa %e (pQeva noiut^v 
mg Aiveia '&vfiog ivl crijOeaat yeyij^&ei, 

495 oog tde Xawv ed-vog isiianofievov ioi avrco» 

Oi d* dficp' AXaa&oco avroaxedov mQf^ij&t^aav 
fAaxQoiai l^croiai * mQi artj&eaai de x^Xnqg 
afieQdaXeov xovd^i^e, rtrvaxofievcov na-d"' ofxiXov 
dXX7JXcov''dvo d* avdQeg Aq^Toi l^oxov aXXooVf 

500 Aiveiag re xou 'Idofievevg, drdXavrot J^Qtih 
levr dXXijXcov rafieeiv XQoa vtjXit xaXxat. 
Aiveiag de ^Qcorog dxovriaev 'Idofjievijog * 
dXX' 6 fiev dvra idoov ^Xevaro xdXxeov eyxog * 
aixfii] d* Aiveiao XQaddivofiivti xara yait^g 

505 fiJjffT*, inei q dXiov aripaQtjg dnb x^f^Qog oQOvaev, 
'Idofievevg d' aQa Oivofiaov ^dXe yaareQa fieaariv 
Qril^e de d'00Qtjxog yvaXoVy did d' evreQa xf^Xxog 
lyqpvcr'' 6 d' iv xovijjai neaoov tXe yaXav dyoarco, 
^ldofievevg d' ix fiiv vixvog SoXixoaxiov iyxog 

510 iandaar'y ovd' d^' er dXXa dvv^aaro revxea xaXd 
wfiDuv dcpeXia&ai ' ineiyero yoQ ^eXieaaiv. 
ov yctQ er efineda yvia nodoov ^v oQfirj&ivriy 
ovt' aQ' i^nat^ai fieO' ebv ^eXog, ovr dXiaa&ai. 
TQ) Qa xai iv aradifi fiev dfivvero vtjXeeg tjfiaQf 

515 rQeaaai d' ovxiri Qificpa nodeg cpsQOv ix noXifioio, 
rov de ^ddrjv dmovrog dxovriae ^ovqI q)aeiVM 
^tjtcpo^og ' dtj ydQ oi exsv xorov ififievig aiei' 
dXX' oye xal rod-' dfiaQrev, b d' AaxdXacpov ^dXe dovQ(, 
vibv 'EwaXioio' di wfiov d' o^Qifiav lyxog 

520 eaxev ' b d' iv xovinai neaoov eXs yaXav dyoarco. 
ovd' aQa nco ri ninvaro ^Qitjiivog o^QifAog J^Qtjg 
vJog ioio neaovrog ivi xQareQ^ vafiivQ • IAIAJ02 XIIL 251 

dXX^ oy a(i di(Qai 'OXvfika) vno jjf^v j/o«(T* viq)B0<Si9 
TicxOy /iibg ^ovX(jaiv ieXfzsvog, Svd^a cteQ aXXoi 

525 dd^dvazoi ^toi ijaav, iegyofievoi ^oXsfJioio. 

Ol d ' dfKp' u^ayiaXdcpqy avToax^^bv diQfzij&ijaav \ 
/it^tq)o^og filv d^Ti' Jiay^aXd^pov ^rjXi^Ha q^aeivt^v 
fjQnaas' MriQidvi^g de, '&oto drdXavTog J^qtiI', 
dovQi ^Qa)^{ova tvxpev iitdXfievog, ix d' aQa X^^Q^9 

530 avXdSnig XQVcpdXeia jra/ia^ ^ofi^tjae ^eaovaa, 
MriQiovrjg d ' i^avTig iitiXfievog, atyvinog co^, 
i^SQvae ^QVfivoio ^Qaxiovog o^qijaov iy^og ' 
axp d' irdgoiv elg ii^vog ixaCeto. rbv di TloXiTrig, 
avToxaaiyvTjTogf iieQl fiiaaca.xelQe rnijvag, 

535 i^rjyev noXifAOio 8vgrixiog, ocpQ^ ixeO'' tiiiiovg 
mniag, oi pt oiziad^e f^dxrjg ^Se nxoXifiow 
iaraaav, ^ioxdv te xal dQfiata izoixiX' ixovreg • 
o1 zdvye ^qotI aazv cpiQOv ^a^ia arevdxovza:, 
reiQdpievov' Katd 5' alfia veovzdrov i^Qee x^^Qog* 
^640 Oi d\ dXXoi fidQvavxo, ^orj 8' da^eatog oQcaQei, 
ivd-' Aiviag AcpaQrja KaXrjTOQidrjv inoQOvaag 
XatfjLbv Tv\p\ iiil ol TeTQafifiivov, d^il' dovQi' 
ixXivd-j] 3' sriQcoae xdQt], iiil d' daTclg idcp^&fj, 
Tiai TidQvg ' diicpl di ol &dva'tog ^fVTO '&vfiOQa'iaT'tjg, 

545 Av%iXoxog de Qdcova fieTaaTQecp&ivTa doxevaag^ 
ovraa' iiidi^ag ' dnb de cpXi^a 'Jidaav ixeQaev, 
^T dvd vojTa Oiovaa diaf^neQeg, aix^v Mdvei • 
TTjv dnb ^daav ixeQaev 6 8' tmziog iv Hoviriaiv 
^aizneaev, aficpca) x^^^ cpiXoig stdQOiai nexdaaag^ 

550 udvxiXoxog d' i^JtdQovae, xat aivvto xevx^ dit ooficov, 
nanraivoov • TQcoEg ds <jzeQiaTadbv dXXod^ev dXXog 
ovToCov aaxog evQv izavaioXov ovd' idvvavTO 
eiaw i<KiyQd\pai riQeva XQoa vtjXei xaXxco 
MvTiXdxov ' iziQi ydQ Qa IJoaeiddojv ivoaixd^oof ~ 

555 NiaTOQog vlbv iQVTo, tuu iv ^iioXXoiai ^iXeaaiv, 
ov fiev yaQ izot dvev dijtoov §r, dXXd xaT avTOvg 252 lAIAJOS N: 

argonqiai:^' ovdi o j lyx^s ix a«^eV^ff> aXka fidX* aUi 
cu6fU909 iXiXixxo' %i%vaH9KO di q^eain ffatp^ 
^ vev axovrlaaah ^ a^Mp oQfitfi^^Mi^ 

560 Jlll' ov X^* Jl^ifiafxa t^^vaKOfi^ifi^ yux^ ofiiXor, 
^awdiiv, off oi o^a fidaop- amoQ> ^A %aiM^ 
iyyv&BV oQfiti^ebs* dfief^maap di ot oIxi^^p 
xvavoxaXxa Iloaoilfawy ^Uroto fiBfi^Qas^ 
xar t6 fiiv avxo9 fiwp\ (Sg%o axco^og mfQikaivaTog^ 

565 ip aaxei JftnAoj^oiO, tA d' ijfuov xeir' inl yaf^g* 
axf) d* iroQmv elg iOvo^ i^^JHStTO, I^' aXesipo^' 
MriQioyijg d' dm9rfa fiwctanofiepog ^aXe dovQl 
aidoioDP re fteatjyv xa< dfKfaiioS»^ Ip&a fiiXiam 
yiypez* JtQtjg dXeyeivo^ dS^VQoSai ^povoi&tP' 

570 ivd^a 01 tyx^9 i^Jtfj^er' 6 d* itmofjtepog, neQi 9ovqI' 
ijanaiQ, wg ote ^ovg, tApt' oiJ^Qcai ^ovHoXoi a$^Q€g 
iXXaaiP ovx i&iXopra ^iff dijaapr^ dSyovoiP* 
&g 6 rvneig ijaTtaiQe fiirvp^ n€Q, otn fldXa dfjr^ 
oq>Qa ot ix XQOog iyxogdpeaniaax* iyyv&sv iXd-ojr 

575 ^Qoog MtjQiSvijg' %ov dk anStog. Saae^ xaXvxpep. 

JrjtnvQOP ^"'EXepog; ^ipeT axedop ^Xaae xoQaijp 
0Qfjixic^, fieydXcp, dno di zQvqidXeiap aQa^ep * 
17 fiep dnonXayx&etaa /«jua! neae • xai rig u^x^toSp 
fiaQvafieponp fiexa itoaal xvXivdofievtjp ixofiiaaep • 

580 %0P de xaz dqid-aXfi^p iQe^evv^ vvl^ ixdXvxpev, 

^TQsidtiv d' axog elXe, ^tjp dya^&op MeveXaop' 
^Tj d* i^jtaneiXtlaag^^EXevcp ^Qon dvaxri, 
o|v doQv xQaSdoav ' 6 de r6^ov nijxvv dviXxev^ 
Tw d' &q' ofio^Ttjztjv, 6 fiev iyx^i ol^oevn 

585 i€T dxovxiaaai, 6 d* ditb vevQijq^iv diazco' 
IlQiafiidtig fiev ineira xard aTtj^&og ^dXev Im 
'd'(!OQtjxog yvaXov, dnb d' inraTO nixQbg oiaTog, 
ojg d' OT dnb itXaTeog nrvoqiv fAeydXtjv xaT dXo)tjv 
d'Qwaxooaiv xvafioi fieXavoxQoeg, ij eQi^iv&oi^ ' 

590 ^voifi vno XiyvQiji xal XiXfitjTtJQog iQoo^ ' IjilAJOi: XIII. 253 

&g d^o '^o^Qtixog MevsXciov )tvda)Jf€mo 
^oXlbv anonXaYx^s^iffy ixag imavo ntxQoc dltinog. 
^TQSidr^g d' aga x^^Qf^^^ ^^^ wy«&og MeviXaog, 
'CTiv ^dXev, J Q* Sx^ v6^ov i&ioar' 4v d* aga ro^c^ 

595 dmxQv did x^^Q^^ iXtjJiato ijjricJbcm' iyi,og. 

dxp d' irdgixiv elg i&po^ ixd^ero, 'Kr^Q dXeihmv, 
^f^rjoa naQaxQefjidifag * vd '^' ji^ffiXmvo fieiXivov eyxog, 
%a\ ro fjtiv «x x^iQog i0)99v fieryA&vftag JlytivmQ, 
avTfjv 8e ^vvidijtrev iv&iiQdip^ Wiy dwttp, 

600 atpevdovjii tjv aQa oi ^efvMoifv^e^otfievi XaiSv. 
IleitsavdQog d* id^W MtifeXAi^HvlktXifioib 
ffia * xov d* aye MoH^ kaui^ ^Ovdroto xiXogd^, 
coiy MeviXae, dctfjiffi^i'iif*t»iv^^iiltatij%t, 
ot 8''6*ted^ cxe8bv'^9tiv iii' fdXX^Xoufiv iivregf 

605 AxQei8iig fiev afAdQt^i-^ajpAvti^oii^Qdmx* eyxog' 
Ileicav8Qog 8e iphtO'g ^^eXA^ ^^uXifioio 
ovracevy ov8e 8tciH^^8^fVi}<mrb'i^cAMhv iXd(Taai* 
eaxe&e yaQ aditbg^^i^flKCMikXdiii&ii^d^ ivi iiavXtn 
lyxog' 6 8e (p0i^hf^^&t)(d^ri,^lriiXneTovi^ijv, 

610 JlTgei8rig 8e iifi}(f96ifien>g'ii(p9g'agf9Q6t]XoVf 

dXr int IleKrdpd^'^'8' im'*d9m8og etXara itaX^ 
d^ivtjv evxaXxov,- iJMiP99 iSjti^i iteXiKXtp, 
fiaxQOj, iv^i(Hop ' 'SfAU^'^dXXtjXix>viqiiHOvto* 
' tiTOt 6 fjtev it6Qv&og*t(f£Xav'if?atiTtgv tnm^eureiijg 

615 dxQov imo Xdq^Ovccih^v^^^i^^hvrQi^tipWyptiTaiitov, 
Qtvbg vniQ ttVftdrtig'^^b€Mei6' ietictyymSi oi oiJ&9 
nctQ nofTtv'Ulfi»t6t»t'a '^x^ftnt itiaov iv i^i^iiw * 
t8v(ad^tl temCiiv.^^e^XiS^ 'iv^tKtf&wtifiaivantf 
tevx^d T e^evdjQt^eiMt^ifofJtiimg eneg ijv8a' 

620 jieiypeti &tjv avroo ^e "^iag Jktvmm ra x pitiiXarVt 
TQokgimeQqiiaXoty 8etJvffg thtoQtj^tdvT^I 
aXXtjg fjiev Xd^tjg re TtdVttfaxeogavH intdevdgj 
fjv ifie Xoo^^aaa&e, itutkitt tiivsg-^avdi tt&vft^ 
Ztivbg iQt§Qeftitetio^&Xut^id8etaaite^yvtv 254 IA1AJ02 N. 

625 ^sinov • ogrB ^or vfifii dioiq)&eQ<r£i niXiv alit^v, 
01 fisv aovQiditjv aXoxov xal x*cijfjiara noXXa 
fiayp oJx^cd'^ dvdyovzeg, intl (pikha&B naQ* avrj^ • 
vvv avr iv vrjvalv fAeveaivers ^ovrojzoQoiaiv 
itvQ vXoov paXseiv, xreri^ai 8\ iiQooag -.4;fatotJff • 

630 dXXd itoi^i ax^cead-e, xal iaavfievoi ^«^, J^Qtjog, 
Zev iidreQy fj re ae (paai neQi (pQevag efifxevai aXXonVf 
dydQ<av t^de '&emv' aio d' «x rdde ndvra neXovrai, 
olov dti avdQeaai xaQi^eai v^Qiarfjaiv, 
TQcoaiv, Tc5f fievog aiev drda&aXov, ovde dvvavrat 

635 (fvXoni^og xoQeaaad^ai ofioitov noXefioio ! 

ndvrmv fiev xoQog iari, xal vitvov xa\ (piXortjrog, 
fjioX^nfjg re yXvxeQtjg xal dfivfiovog oQXtjd^f^oTo, 
tq5>' ^eQ rtg xal fiaXXov ieXdera$ i^ eQOv eivai, 
t] noXifiOv TQweg de f^dxV^ dxoQijroi eaaiv, 

640 Sig eiiidv, rd fiev evre d<iio XQOog aifjiaroevra 
avXijaag, erdQOiai 6idov MeveXaog dfivfioov, 
avrog d' avr il^aikig ioav ^QOfidxoiaiv ifiix&tl' 
'^Ev&a ot vlog indXro ITvXaifieveog ^aaiXfjog, 
AQTcaXioov, Qa ^ar^l (piXcp eitero nroXeiii^ODV 

645 ig TQoiriv' ovd* avrig d(pixero narQida ydiav 
og Qa tot' JtrQeidao fjieaov adxog ovraae Sovqi 
iyyv&ev, ovde dia^iiQo dvvijaaro xaXxov iXaaaai • 
dip d* erdQODv elg e&vog ixd^ero, Kvjq' dXeeivoov, 
itdvroae ^itamaivoov, fi^rig XQoa /aAx^ inavQi^. 

650 MrjQtovtig d' ditiovrog tei xaXxijQe mariv 

xai Q ' e^aXe yXovrbv xdra del^tov • avraQ ordTO^ 
dvrixQV xard xvariv vn oareov i^e^eQtjaev, 
i^ofievog de xar av&i, (piXoov iv ;f6^(jJy eraiQOov, 
dvfibv d^rtonveioov, &gre axooXij^, i<jti yaifj 

655 xf^TO ra&eig' ix d' aifia fieXav Qee, deve 8e yatav. 
rov fiev IIa(pXay6veg fjieyaXijroQeg dfKpeitivovro ' 
ig 8iq}Q0V 8' dveaavreg dyov itQorVlXtov iQijv, 
dxpvfjtevot' fjierd 8e a(pt ^arijQ xie, 8dxQva Xei^oov IJIAJ02 XIIL 265 

^oivri y ovrig naidog iylyvsro TE&vr^Svog, 

660 Tov ds IlaQig fiaXa &viiov d^noxzafievoio xoXeo&ij^ 
^stvog yaQ ol sr^v itoXsaiv fisra Ilaq^Xayovsaciv • 
Tov oys xcoofnsvog ngotsi xctXxfjgs^ oiotov. 
ijv di Tig Evxijvcoq, IloXvtdov fiavriog viogy 
dipvsiog t' dya&og tc, Koqiv^&o^&i otxia vaicoVf 

665^og Q ' sv sldwg Kt/Q' vXot^v, inl vrjog s^aivsv, 
^oXXdxi yaQ ot ssms ysQcov dya^&og IloXvtdog, 
vovcoy in dQyaXsxi (f&iad^ai otg iv fisyaQOiaiv, 
fl fAST Axaimf vrjyaiv viib TQCosaai dafjifjvai' 
TO) Q ' afia r dgyaXs^v '&cotjv dXssivsv ^xaicov^ 

670 vovaov re arvysQrjv, tva fiij nad^oi aXysa ^vfico, 
rov ^dX* vnh yva&fxoio xal ovarog • coxa ds d^vfiog 
coxsr' dito fisXscov, axvysQog d' dga fiiv axorog siXsv, 

S^g ot fisv fiaQvavro dsfiag 'jivQog at&ofisvoio • 
ExrcoQ d' ovx insnvaxo /lii (piXog, ovdiri ^drj, 

675 orri gd ot vr]0)v iiz dQiarsQa drjiocovro 

- Xaoi vn uiQysicov rd^a d' av xal xvdog ^^fatofy 
snXsro • roiog yaQ yairjoxog 'Evvoaiyaiog 
oorQvv jQVsiovg, nQog ds a4ivsi avrbg afivvsv 
dXX' sxsv, fi ra^QcorU nvXag xal rsTxog igd7.ro, 

680 Qrjl^dfzivog Javacov nvxivag arixag damardcov 
svd-' saav Aiavrog rs visg xa\ IlQCorsaiXdov, 
^Xv s(p dXbg <KoXirig siQVfiivai • avraQ vmQd^sv 
rsix^g ididfjiriro x^ctf^(^Xcorarov, sv{^a fjidXiara 
^axQrjsTg yiyvovro fidxxi avroi rs xal wr^ro*. 

685 '^Evd^a ds JBoicorol xal 'idovsg sXxsxircovsg, 
AoxQol xou ^^&Tot xai (paibifiosvrsg 'Ensioi, 
anovdy iiiataaovra vsoov sxov ovd* idvvavro 
ooaat^ dnb a(psicov (pXoyi sixsXov "ExroQa dZov • 
ot fisv Jt^rjvaioov ^QoXsXsyfiivoi' iv d' aQa rotaiv 

690 rjQx vtbg Hsrscoo, Msvsad^svg' ot d' afi sitovro 
0sibag rs 2rixiog rs Biag r ivg • avraQ 'Enstwv 
0vXsidrjg ra Miyrig, JlfJicpioov re jQaxiog re. 256 IAIAJ02 K. 

Ijxoi o fiiP vo^og vlog '0«l{fA^ '&$ioio 

695 liTX6j Midotp, Aiamog JJUh^w^ * 4xitaQ Umt^ 
ip ^vXixn, raifis iiiona%Q{dag,^Qaua^axtig, 
yiKorop fit^Qvi^g 'EQiomidog,'^ ^^^^&ikgi^' 
avrag o, 'Jq^iakoio naig TOVflM^XaiUdao' 
01 fiiv 9tQo CP^iW fieyadvf/^otf d'nQi]^d-'iPt$g, 

700 ravqitp dfivp6fi€P0h fista BouuTmp^/iaj^to. 
AJag y ovxizi ^afiitaVi *OiUjog'Z4^%hg'vipgj 
tarar dn Alapxog TekafAWPiifVyOvd^ii^top* 
dXX' £gt ip P€$a} ^oe oUom n^tt%ov 'uQOXQtflij 
hop Svfiov ixovxsj ^iraip^op' dfiqll ^' oQa 0piP 

705 ftQVfivoiatv xeQaeaot ^toJifgapaHifMisi U^g^ 
TCD fjiip re f^vybv ohv "ivii^peifAifig iiQyei, 
iefiipco xaxa mXxa' %efieidi %e ^ihsov ^QOVQtfg' 
cog Tco naQ^efiimze fAoX' 'S(J%acap dXXijXouv, 
dXX' iqzoi TeXafiwpiidn mlXoi re-Kai ia^^Xdi 

710 Xaol mov&' SraQOi, ot ot aaHOg-i^edixoPtOf 

onn^re fiip xafiat6g xe xai tliQitg jovpad"' txoiM, 
ovd aQ* X)iXiddfi fieyaX^toQi Aoxqoi Inopxo * 
ov yaQ aapi atadifi vafiip^^fi^ifipe ipiXov xijq' 
ov yoQ ixop x^Qty&e^ x^^^^^^ innodaaeiag, 

715 ovd* ixop danidag.^eifXvxXoiig xal fieiXmt dovQa* 
dXX^ UQa rol^ot^iP-xaliiknQoqit^oiQg dme^ 
"tXtop eig afi SnoPto^en4>i^6xog * 4>iaiP eneira 
raQq)ia ^XXopteg, 3PQ(imP\Qt}ywp%o ^spdXayyag. 
dij Qa ro^' oi fiivnQoaS^ef 4^vv'iptsat dutdaXioiaiv, 

720 fiaQvapto TQwaiv te>xa\ '^Ext^t f^%xot(OQvati^ ' 
ol d* ontd^ev §aXXovr^g,JXip&apov'.4>v6iti-xaQfi9ig 
TQooeg fAtfivtjaxopto * aweMX6v^p yifQ oiatoL 

"Ep^a xe X^yaXimg ptf&if Moxai xltatatop 
TQmeg ixwQ^aap nQotl "iXiop ^(jioeaaapf 

725 et fitf IlovXvddfMg ^Qttcvp^^ExtOQa eJne noQ^tctdg' 
'^ExtoQf dfitjxcip6g iaainaQaQQtitoiai nt&iadtat* IAIJJ02 XIIL 257 

otfi^cxa Td( mqi dwx6 'f^Bog noXeiAijia l^yptf 
rovvei^c^ xaJ ^ovli i^iXeks; n^^tpffvai iliXpif ; 

730 aXXm fih yaq ifhm^ #««!« n^lKfmh^ l(?y(» ^ 

[aUflp i' %^aTi^i wV^ J«^W* W «^^*] 

xai Z9 ^Mc^ W<»f»<^«« ^ma ii ^^ i^ikhg 9^iyv^. 
735 avxaq iyw i^^m^ (»^^?* ^f^^^Jmi «j3ff?iEfs, 
^rai^V 7<*e <^* ^^l qTB^o^itpg ^oUf^fn^ ^?W^3' 

ot iJiev «g)#i?T5fyff» ^Vi» %^ixf^^^ ftf ^ ^«Jf<^^?«* 
wav^OTC^ii ^U&ff^ii^fH^ ^^Sof^fT^s Xiicxa y^ct?. 

740 dXil gm^iificmmfi^ifaU^ h^4?i§ m^ms f^i^^Tovs* 

ev&m ^^ if f^^if» ff^m }^m^mm^^ km^^» 
n^^^ mn^m^ ^i^vj^^m nmmfh 

naQ $^^^ |}.^A)/fif dniii^ms^ § 2?«^? iyfpy^ 
745 5fi/d«, /d^ yft x^^ (^fi<^vf^m^^* Jfw^l 

fii/ivei, Qjft i^iffiVf sayp fiiin? f^X^f^^ff^fH H^' 

""Sis g^af^ fJf>vXv6afAc^r ^^^ ^ §^"^9^^ ffK]*ft^f^V'7V®*'» 

750 xa^ ^Af fpfffv^^ h^ iff^pgpma ii^gp^v^ ' 

avraf^iys^ims $Tf^l^^^ 

aj^^fi ^' ^'i/rf^^f .a5Te|, «>yy «p ?,o«;ij ^sffxeilfp. 

755 x^M^pfo ^i ^ Tf^(^(»r ^mf ^«' f^f^^qm: 
760 g)Of:r.a ay.a ^j^^j/^o^ i^l^iinpvpsj ^^^vm^RS^' 258 lAIAJOi: N. 

Tovff f ^VQ* ovxsTi itatt^av dnijuovag, ovd* dvoXi&Qovg 
dXX' ol fji€v dt/ vr^vclv eczir TCQVfivi^ffiv A^aiw 
XBQmv vn AQyeloov xearo \pvxag oXscavreg • 
oi d' iv TBixH iaav pe^Xrifiivoi ovratievoi re. 

765 rov di rax ^vqs fJidxrjg «V dQiareQa daxQVoiaaijg, 
diov AXe^avdQov, 'EXevrjg noaiv TJvxofioiOf 
'0'aQCvvov&* iraQOvg xai iitorQvvovra fiaxea&ai. 
dyxov d' lardfievog ^Qogeq^tj aiaxQoXg ineeaaiv 
^vgnaQij eldog aQiare, yvvaifiaveg, ij^neQonsvrd! 

770 nov roi /^tjtqiopog re, ^irj & 'EXevoto avaxrogf 
Aaiddtjg r Addfiag tjd' Jlciog, 'TQsrdxov vlog; 
^ov de roi ^O&Qvovevg ; vvv AXero itdaa xar axQijg 
*/Xeoff alitetvij' vvv roi cmg ainvg oXe&Qog. 

Tov d' avTfi itQogeemev ^Xe^avl^Qog ^eosi^g* 

775 ^ExroQ ' iitei roi '&vfiog dvairiov airtdaa&ai* 
aXXors dtj nors fjidXXov iQOoijaai 'JtoXifjioio 
fieXXm, insl ovd* ifie ndfiitav dvdXxida yslvaro fJttjrtjQ. 
i§ ov yaQ itaQa vtjvai fJidxtjv ^yeiQag iraiQOOv, 
ix rovd' iv&dd* iovreg ofiiXedfiev AavaoXaiv 

780 vooXsfJieoog • sraQOi di xarexra&ev, ovg cv fjisraXX^g, 
0100 /Iriicpo^og rs ^itj &' 'EXivoio avaxrog 
oixsa&ov, fiaxQ^at rervfifievoo iyxei^civ 
dficporeQOo xard x^^^Q^ * (fovov d' ijfjivvs Kqovioov, 
vvv d* aQX, onittj cs HQaditj &vfi6g rs xeXevsf 

785 ^fisig b* ififiefiaooreg dfi i\p6fjie&\ ovde ri (ffjf^i 
dXxtjg devtjaea&di, oatj dvvafiig ys 'jtaQsariv. 
nccQ dvvafiiv d' ovx sari, xai iaavfievov, ^oXsfii^eiv. 

^'Sig eiitii» itaQemiaev dSeXcpeiov qiQevag ^Qcog. 
^av d' ifiev, sv&a fidXiara fidxrj xa\ (pvXoitig rjsv^ 

790 dficpi rs Ks^Qtovtjv xal dfivfiova UovXvddfjiavra, 
4^dXHtjv X)Qd-ai6v rs xat dvri&sov UoXvcptjrtjv, ' 
HdXfivv r Jiaxdvt6v rs, Moqvv &\ vV 'Innorioovog* 
ot Q «5 Jiaxavirjg iQi^doXaxog rjX&ov dfioi^ol 
ijoX T§ ^QoreQXi ' *^^*^^ ^* ^^^S ooQas fidxea&ai. . IJIAA02 XII L 259 

795 oi 5' r<Tay, aqyaXmv avifi(ov dxaXav*coi aikXx^] 
ri qd -^' imo ^QOVTtjg narQog jdiog elai nsdovdSf 
S^eaneaiip d' ofiddqp dXl fiiayexai, iv de Te noXXk 
xvfiara ^acpXd^ovza noXvcpXoic^oio '&aXda<5rigf 
xvQzd cpaXfjQiooovray TtQO fiiv t' dX)!^ avxaQ m aXXa* 

800 &g Tgmeg 'kqo fjisv aXXoi dQTjQOTeg, avraQ in dXXoif 
laXa^ fiaQfiaiQovreg dfi tjyefioveaaiv tnovTO, 
^'Extcoq d' ^yehOf ^QOToXoty^ Jaog ^Qrfiy 
IlQiafiidtjg ' ^Qo td^ev 5* e^ev danida TtdvtoO* iiatjVy 
Qivolaiv nvxiVTJv noXXog d' iiteXtjXaro xctXxog' 

805 dfi<pi di ol xQOTdcpoiai cpaeiv^ aeiezo nijXtjl^. ' 
ndvzTi d' dfiq)l (pdXayyag ineiQazo fHQO^Kodi^ooVy 
ei ncog ol ei^eiav vitaamdia iiQO^i^mvzi • 
dXV ov avyiei d^vfiov ivi aTijO^eaaiv Aj^aimv. 
u4iag de itQWTog ^QOxaXiaaaro, fiaxQa ^i^dad^cov • 

810 jdaifidvie, axebov iX&i' ziri deidiaaeai avroog 
^Qyeiovg; ovroi tj fiix^^ ddaijfiovig eifiev^ 
dXXd Aiog fidariyi ytax^ iddfitjfiev uixaioi. 
fj '&ijv nov roi {h)fiog iiXiterai i^aXaiid^eiv 
vrjag ' dcpaQ di re x^^^Q^S dfivveiv elal xal ^fiXv. 

815 ri x£ iioXv q)&uirj evvaiofiivri noXig Vfiri 

XeQOiv v(p\ ^fieriQi^aiv dXovad re, ^neQ-d^ofiivrj re. 
aol d' avr^ cpTjfil axedov efifievat, on^ore q^evycDV 
dQTJay Jii iiarQl xa\ dXXoig dd^avdroiaiv^ 
^daaovag iqtjxoov ifievai TiaXXirQixcg wrsrovff, 

820 ol ae TtoXivd ' otaovaiy xoviovreg nedioio. 

' **^ff uQa ol einovri iitinraro de^iog OQVigy 
alerog vxpiTtirTjg' i<Tt) d' laxs Xaog J^j^otttoy, 
&dQavvog oloov^' 6 d' dfiei^ero qiaidifiog^^ExrooQ' 
AJav df4aQroe<!tig, ^ovydXe, itoiov himgl 

825 et yaQ iyoov ovroo ye /iiog ndig aiyioxoio 

eiTjv ijfjiara ndvra, rixoi di fie norvia '^IlQijt 

rioifATjv d\ mg rier Ji^&rivairi %a\ AitoXXooVf 

<hg vvv ifiiQTj Tj8e Haxbv qiiQSi ^Qyeioiaiv 

y 2 260 XuilAJOS N. 

830 fulvai ifAov do^ fiiat^f o tot x^oa-Xet^foei^a 
daxpBr d%a( TQcmp HOQiiig Hvpag ^y oimrovg 
^Tifi^ xai WQHBiJifi, mci»9 ht\ frnvish Ji^i^at&p. 
"^Qs aqa (pctf^aag i^Varo* to\ d' afi inopxo 

835 ^gyeioi d* ireqn^ef iltiaxoff &id* iXad-opto 
dXxijgf dXX' ifMlf of TQmmf intiftag OQlctovg. 
^xh ^' dfiffotiQnf iKdt' al&iQa mu Jiog avyag. IAIAA02 S. ClamoribfU pogliat «xtenrltas Nestor egreditnr tabenuictJo 
•uo , in quo adhue MadMoneiH recreabat, ut, «{uo res loco sit, 
exploret ( i - a6 ]. Obviam ei tenlunt ex yulneribua aegri, Ag:»- 
memno, UlyMes et Diomedes, eadem de cauSa progressi ; quo^ 
rum primus, de beHI exitii pridem aitxiui^ nunc, Tallum proni- 
tum videns , rursus fiigam meditatur ( 37 - 8 1 )• Hoc consilium 
improbat Uljssesy Diomedes autem persuadet omnibus , utin 
proelium redean^ suoscfue praeaentia eerte atqite faortatu adia^ 
vent: siitml euntem Agamemnoaeiu sblatur, et exercitum coo^ 
firmat Neptnnus ( 82- i5a)« Interea luno, ut Achivorum labo- 
rem sublevet, omat paratque se ad lovem in Ida uxoriis illece- 
bris deleniendum; quam ob rem a Venere cestum mutuatur, et 
ex Leihno arcefislt Sosbmu^, qui denm iu soporem committat 
(i53-55i). Huic tempori insidiatus, Somno auctore, Neptunus, 
fortunam Achivomm pronwtius auxiHando restituit (352 -4oi). 
Hector, ab Aiace ictu lapidispercussus, deficit animo, atque a 
sociis suis asportatnr euraturqUe (4oa<»^9). lamrenovatis ani- 
mis pugnantes Achivi Trotanos a navibus avertunty Aiace im«> 
piimis minore fugatos perseqaente (44o- 52a]. 

j^ V Q q d 7C d T ij. 

^ictoqa d* ovx tXa^&f tdxfit nifOfta nsQ tfiitijgf 
dXX* JliSxXtptiairif Snea meQoefta nQogtivda* IJ^IAJX)2 Xir. 201 

<2^^aSco9 Sit Maxciovy oiia>g larai taSe li^a* 
liBiCw d^ nctQa vfp>al ^oij '&aXeQoir al^ijmp. 
5 dXXa (Fv fiiv fvr nm twl^fierog al&ona oJvov^ 
eigoM ^BQfii XoitQa S}nX6iHafiog ^EKafii^ij 
^eQfiijpfi, nai Xov^ Smo ^QOfOv alfjiccTS^rTa* 
avTOQ iyS)9 ek&inf tixa thoftai ig ntQtantifr^ 
^Slg elnoifr ffaxo^ eUe TOtvYfziror vTog ioTog 

10 Heifievor ir fcXteifit ^QaffVftifdeog ImtodifAoio, 
XaXn^ itafAtpaTvor' o 9* e^ d(Titi9a itaxQog ioTo. 
etXeto d' aXyttfior tyxP^y dkaxfJterori^efx^^Xn^'^ 
6Tij d* ixTog nXt^rigf Taja 5* etgtder iQfor deiHsg, 
Tovg fur OQtroftirovg, Tovg di HXoriorxag oma&er, 

15 TQmag imeQ&ifiOvg* iQiqiwco M TeVxog^ ^atm* 
mg d' ore noQ(pvQf[ niXufog ficiya TviftaTt xoog^q?, 
6aa6fieror Xtjeoir ififjtar XatxpijQS^ HeXev&cc 
avTmgy oiS* oQa re nQOHvXir9eTa:$ oiideTeQaxfe^ 
nQir Ttra HtHQtftiror HOErap^fierai i» Jthg ovQOf* 

20 &g o yeQoor &Qfiatref daiC6fterog Ha^k dvfihr 
dtx&ddty ^ jue#* ofitXor tot Java&r TaxvndXoarf 
^e fier JiTQeiSifr Jbfafii^rora^ itotfiira Xa&v- 
&de di 01 tpQoriorrt ^odeaaTo niQStor elvatt 
' piqrat in ^TQel9fjr, ofd' aXXijXovg iviQt^ov, 

25 fiaQvdfievot * Xdne 9i atpt iteQl xQot xaXnhg d^etQ^g^ 
rvooofiiroir \l<pe6ir. Te hou eyxsatv diiqnjiototv. 
NioTOQt di ^fJt^Xtjvro AtOTQe(pieg faciX^egy 
^ctQ vijmv dvtovTeg, iaoi ^eSXijaTO ;fa2lx(pa 
TvdeidijgyX^dvaevg Te HaV^TQeidfjg ^yaftinrm* 

30 noXXor jaQ q* ditdvev&e jJtdxrjg etQiaTO rijeg 
^tv* !(p* aXhg noXttjg-' Tctg yctQ nQdrctg neftorStt 
&LQV6ar, avTCtQ Td^og im ^QVfirjiatr Heijiar, 
ovdi yaQ ovd^, eiQig mQ Imr, idvvii<saT6 ndaag 
atytaXhg vijag xa^/jBiy* OTeipovTO 9i Xaoi' 

35 T(p Qa ^QOHQocactg tQvaar, nat nlijoar &nd<Ttjg 
^'iovog HTQfJia [JtaHQiv, oaor cvveiQya'0'or &HQat. * 262 JAIAJOS S' 

T9 Q oly 6\peiovrsg avrijg xai noXifiOiOy 
BYX^i igeidoiiepoif niop a&gooi' axi^^co jHi capiv 
^vfiog ivl crrj&eaaiv. 6 ds ^vfi^Xtjxo yeQaios, 

40 NictoDQy ciTiJSfi di d-vfiov in axij&eaaip Jlxaim. 
%ov.%a\ qxovijoag ^Qogiq)^ xQeimv ^yafiifivmv* 

^Sl NiaroQ Nrikrfiadiii fiiya xvdog Axaioivy 
ri^re Xmmv nokefiov q)&KTijvoQa devQ' dqnnaveig; 
deido), fifj dfj fiOi reXioji e^og o^Qifiog "ExriOQy 

45 &g jroT* inf^neiXricev ivl TQmeaa ayoQevmVy 
fiij iiQ^v 'Ko.Q vri^v 'HQoxl "iXiov dnoviea&aiy 
^Qiv nvQi vtjag ivmQfjaah xreTvai de Hai avrovg, 
Helvog Toog dyoQevs • ra dfj vvv 'aavra reXeirai,. 
w no^oif ri Qa xai dXXoi ivxvfjiiideg jixaioi. 

60 iv 'd-vfi^ pdXXovrai. ifiol xoXov, &g<iieQ Jf/tnfiv^, 
ovd' i&iXovai fidxeaO^ ai inl ^QVfAvyai vieaaiv. 

Tbv d ' tjfiei^er InetTa FeQ^viog ijriiora NiarooQ • 
tj dfj ravrd y iroTfia rerevxarai, ovdi aev aXXoDg 
Zevg vxfji^QefjiirTig avrog itaQarexTfjvairo^ 

55 retxog fiiv yaQ dtj nareQ^Qiiiev, (p iizi^xi&fieVf 
aQQfjxrov vtjmv re xaJ avrmv etXoLQ iaea&ai ' 
oi 8 im vtjval '&oiiai f-dxtjv dXlaarov ixovaiv 
vooXefiig' ovd' av iri yvoltjg, fidXa iieQ ayconia^oov^ 
OTznoriQOD&ev ^x^^^*^ oQivofievoi xXoviovrai • 

60 mg inifill^ nreivovraif dvry d' ovQavov Uei, 
fjfieig de qQa^dfjie&^ oitoog earai rd8e SQya, 
ei ri voog Qi^ei' iidXefiov 8' ovx dvifie xeXevco 
8vfievai • ov yaQ itoDg ^e^Xtjiiivov eari fidxea&ai. 
Tov 8' avre iiQogiemev dva^ dv8Qoov ^yafiifivoDV 

65 NiaroQ, eciei8/j vtjvalv eni nQVfivnai fidxovraiy 
reixog 8' ovti exQaiafie rervyfjiivov, ov8i ri rdqQog^ 
11 em noX)^ ena&ov ^avaoi, eXnovro 8e &vfi€^ 
aQQTixrov vrjODV re xaJ avrmv slXaQ eaea&ai • 
ovTW nov Jii fiiXXei v^eQfieviX q)iXov elvai, 

70 vtavvfivovg dnoXia&ai dii JlQyeog iv&d^' JtxMOvg, lAIAJOi: Xir. 263 

ri^ea fiiv yaq ore ^QoqiQtov /lavaoiciv afivvev • 
oJda de vvv, OTi Tovg fiev oficog fiaxaQe^ai &eotiSi» 
xvdaveif ^fiereQOv de fievog xai x^f^QC^S idrjaev, 
dXX' aye&\ <hg av eywv et^oo, ^eid^mfied^a <iiavxeg. 

75 viiieg oaai ^Qokai eiQvarai ayyi '&aXa(jarjg, 
eXiioofAeVf naaag de iQvaaofiev elg aXa diav ' 
vxpi d' eiz evvaoav oQfiiaaofjiev, elgoxev iX-d^d 
vv^ a^QOTTj, flv xaJ TJ/ dizoaxoDvrai izoXifioio 
TQmeg • ^neiTa di nev iQvaaifie&a Vf/ag andaag. 

80 ov yaQ rig vifieaig cpvyieiv naxov, ovd* dva vvxra. 
^iXreQOv, og q^evyoov ^Qoqvyjj naxov, ^e aX(0|/. 

Tov S" oq' v<iz6dQa Idatv <itQogi(pri itoXvfiririg 'Odvaaevg • 
ArQeidtj, notov a^ e^itog (fvyev tQXog odovroov ! 
oiXofiev, ai&' ooqieXXeg deineXiov arQarov dXXov 

85 arjfiaiveiv, fifjd^ dfifiiv dvaaaifiev olaiv aQa Zevg 
ix veorrjrog tdooxe nal ig yfJQag roXvTteveiv 
dQyaXiovg izoXifjiovg, oqQa qd^iofiead^a txaarog. 
ovroo dy fiifiovag Tqoooov noXiv evQvdyviav 
itaXXeixpeiv, rjg etveK oiXvofiev xaxa noXXd; 

90 aiya, fifjrig r dXXog J^/atwf rovrov dxovafj 

fixf&ov, ov ov v.ev dvfjQ ye dia arofia ndfi^v ayoiro^ 
ogrig emarairo j^ai qQeaiv aQria ^d^eiv, 
axfjizrovxog r etfj, xai ol <Kei^oiaro Xaoi 
roaaoid', oaaoiaiv av fier ^Qyeioiaiv dvaaaeig* 

95 \yvv di aev oovoadfifjv itdyjy qQivag, oiov eemeg •] 
og iiiXeai, noXifioio avvearaorog xai dvrfjg, 
vriag ivaaiXfiovg dXad' eXtiifjiev, oqQ^ iri fidXXov 
TQooai fjiev evnrd yivtjrai, iiziyiQariovai ^eQ ifiizrjg, 
. fifiXv 8' alizvg oXed^Qog iiziQQiizii, ov yaQ Axaiol 
100 axijaovaiv izoXefioy, vrjoov dXad' eXxofievdoov, 
dXX' dnonaizraviovaiv, iQoofjaovai de xctQfitjg, 
ivd^a xe aij ^pvXrj dtjXfjaerai, oQxafJie Xaoov. 

Tov d' rjfiei^er eneira dva^ dvdQwv Ayafiifjtvoov 
00 ^OdvaeVf fjt^dXa ndog fie aa&ixeo '^vfibv eviiz^ 364 lAlAJOS S. 1 10.^ oQYaXiii ' dxoQ ov fiev ifw atHovras upooya 
pijas ivatsilfiovg oLkaS iXxifief vlag Ji%aiAv, 
9VV d' ««y, og xtigdi y a^ivof^ c^^%i>if inanok^ 
^ viog^ 'qi naXaiiig - ifM\ di xav ^yAVf^ eJti» 
Totoi da xal f^eviuif^ §iem d^iniiHg 4^ofjLijdtig* 

110 iyyvg dv^Q - ov ff^#i ^^jsv^Q^efr -r nt/ «' i&iXi^xi 
mi^M^W •' liqd fiii%^ «i^g» dyd^^0^9 ina^xog^ 

OVVBT^^, ^ y^V^iqii ffittTftTp^ ^tm fA9&' VftiV 

naTQhg a' i§ dyi»^9^ ^ai iy^ yivog §PXPfJta$ ehail 
[Tvdiog^ QV Q^^fiCi x^^V W*i^ y^i^ nd}^v\ffev,] 

115 noQ^^t^ykjg ZQelg naSXeg dfivfiovfg^ i^fyivavxOf. 
^^eov d' tr m^vQm^ Ht^ np/fTfiif j K£ti,y9fif$, 
J^yQiog ^ffl J^iJiagy t^/tocto^ d' yv h^pja Oivevgy 
naxQOg ifAQfq ^oft^Q r dQir^ d^' Ifv i^oxog tiv^m. 
dkX' o f$iv a;i%o&i fAsZvB' ^ot^^ d* ifsifg ^Qyei vda&f^^ 

120 nlayx^elg' Sg yoQ ^ov ^ehg ^^§)L9 X|Kf d^eoi aXXoi. 
Ji^Q^cxpi.o d' iytifi^e ^y^^Q&Vf v(x.h dc /l^/#a 
d(fveiof ^XQiQf df,ig di ol riCav .4#<9W^t 
nvQotpiop^^ flrQj.lo^ di g^HT^ ^^aai ^QX^ff^^f! df^^fh* 
9toXXa di oi ^QQ^ff.t' hn^* H&f^ixffQ is gfiif^ag Jfj^aeov^ 

125 iyx^^H ' ^^ fp ffJiXex' dHQvefneVf a^g i%eov steQ. 

T(p ovx av fU yivog '^ t^hv nai dtfd^mSp^ f^dvxeg^ 
fAVd-OV aTifiijaifL^ ^fiW^k^f^* ^f *' *^ ffeo». 
^ev%' iofiev ^olfifiQv^^ ^») oi^iy^^^ ^eQ^ ^vdyx^t 
ivd^a d' i^e^x /0^^X01 ffiy §x^f^^P(^ ?Hi^fh^099 

130 in ^eXicoff fjLij ^oy %ig f9 t)i^X^i,^Qg aQfi^o^r 
aXXdvg d' prQVf.ovffsg ififiSi^ffi^Vf qI 'Cfti^^Qi^g ^b^ 
^vfi^ rUQa ffiQm^g d^e<f,^i^f pi^p i^axp.vi:(i^h 

"flff lg)(^^'* qI$* aLQ(K,i:f^p f^M y^ ^^Vf^h V§' /fl^/^oyro • 
pav d' ifijBVf ^QXI^ d' OQH^ ctpiv fcy^l 4^^^<<uf ^yftfiiftvm. 

135 Ovb* iiijmc^^^irkv die %hfxo^ 'fivvpciyaiog^ 
aXXa fiex cap^p^jg ^l^h ^^ W *W^ lo^wg ; 
ie^izeQ^r ^ A« X^' 4lfm^}^fm9 M^Qf(^^t 
mi fuv ^QSfliifag iaed W^i^Qoavfa ^Qog^vda' lAlAJOS Xir: 265 

^TQeidtj, vvv dfj nov ^xiXXi^og oXoov htjq 

140 /ly^ci ivl infj&effffi, q)6vof aal q)v^av Jf/ai coi^ 
djSQxofMVip' inel ov ot hi qQeveg^ ovd* ti^UiaL 
aXV 6 (lev &g anSXoiro, 'd'ebg de i aicpXdireiev ! 
col d^ ovTtm fiaXa nay%v ^eo\ fAaxaQeg moxeovciv 
«IJL* ixi nov TQ(a(Xiv ^YtjroQeg rjde fiidovreg 

145 evQv aoviisovaiv nediov av d* in&ifjeai avrog 
qfevyovrag nQO^ci a<Tzv veoiv aito nai nXiaiaeov. 
^Slg etnmv fiey avaev, inecavfievog nedioio. 
ocffov d' ivveaxiXoi iniaxov § dexaxtXoi 
aveQeg iv ^oXifiipf iQtda ^vayovxeg JkQtjog * 

150 voacTjv ix oTij^&eaqiv ona xQeioov ^Evotsix^dwv 
finev " J^^aeoicrei' bi fieya a&ivog Ifi^a)! exacTtfi 
TtaQ^ifl, aXXtjitTov itoXefii^eiv ^di fiaxea&ai. 

^HQtj d' etgeide XQVOod^QOVog dq&aXfjioTiJiv 
c*ca<5 «5 OvXvfinoio ano Qiov • avrina d* lyvoo 

155 Toy fiev nomvvovva fiaxtjv ava nvdiaveiQav, 
aironaaiyvtjxov xal daeQa, x^^Q^ ^i 'dvfi^ • 
Zriva If eV anQorarrig mQvqi^g noXvnidaxog Idtjg 
^fievov etgeide • arvyeQog de ol enXero dvfi^. 
fieQfi^Qi^e d' eneira ^ocoizig mrvia ^HQtjt 

160 OTtnoog i^andqfoiTO /^iog voov atyiSxoio, 
Tjde du 01 xara &vfiov aQitJvtj qaivero povXtff 
iXd^eXv etg ''idtjVf ev ivrvvacav e avrtjv, 
etnoog ifieiQairo naQoibQa&ieiv qiXorfiri 
17 XQ^^iy ^^ ^' tJfffoy aitiqfiova re XiaQOV re 

165 x^if^U ^^^ ^Xeq)aQOMiv tde qQecl nevnaXififiaiV. 
6ij d' ifiev ig ^aXafiovy rov oi qfiXog viog erev^ev, 
Hqaiarog, mmvag de 'OvQag araS-fAoXaw in^Qaev 
itXtjtdi iCQvnryf rijv d* ov '&eog aXXog dv^ev, 
iv&* ^y etgeX-&ovaa, 'dvQog im&riM qioeivag, 

170 afA^Qoaifj fiev itQoorov aitb XQoog tfieQ^evros 
Xvfiara navra xa&tjQev^ dXeixparo di Xia iXaitpf 
^fi^Qoaitpf idav^, ro Qa oi r^mfiivov ^fiv 
Jliae. Z 266 lAlAAOS X 

Tov %iu ntftfiiifOio jiihg %axa xakino^axig M, 
ilAnnig Sg yaXif %$ xai ov^a^ov ucer avxfi^. 

175 T(p ^' ^/< ZC^^ xoiloi^ dX^iiffafUftjf Idi jjfa/rixf 
neiafAiffi, xbq<sI nloxifiovg htXeie qioeifovgf 
HoXovgf afi^Qociovg^ in XQaaxog dd-afitoio. 
dfiipl d' &Q dfi^qiciOf iafof iffad'^ Of ol Jlihiftf > 
f^<r' doKi^oaca^ xl&et d* ifl deudaXa ^toXXa* 

180 2^v<T<i{7; d* ifetjjoi naxa cx^og neqofaxo, 
itocaxo de ^wn^f exaxbf ^aifoig dQCLQvTaf 
if d' OQa eqfiaxa tinef ivxQijxoioi Xo^olOift 
XQiyXtifa^ fiOQoefxa* %iQi^ ^* aneXifimxo nolXff. 
HQtjdififip d' iqtvneQd^e xaXvrffaxo dia deiicoft 

185 naX^f fffyaxeip' Xevxof d' ^f, tjiXiog &g* 

no<f<H d* imo XmaQot&if Hhfcaxo xaXa nidiXa. 
avxitQ ineid^ nifxa mQl XQOi &ijxaxo noofioft 
ptl Q Ifief ix &aXifAOiOf HaXetfcafUftj d' JlqiQoiixiif, 
xHf aXXoff dnifev&e ^e&f^ nQog fAvd^of ie^nef * 

19D ^jfif Qi fv fAol xt ffi^ocoy qiXof xixog, o,xxi xef elxa; 
^i xef dQftjcaiOf xoxecaafAiftf xoye ^fA^t 
ovfex iym JafaoXai^ civ de TQmooif dQtlyeig; 

T^f d' ^fAei^ex tmtxa Jtog &vyaxijQ ^q^Qodixtf^ 
^HqtIs nQeo^a ^ei^ &vyaxeQ fieyiXoto KQOfOtOf 

195 avba OfXt qQOfietg ' xiXiaou de fAe dvfAog afooyef^ 
ei dvfafiai xeXioat /e, ttai ei xexeXeofAifOf iaxif, 

Tiif de doXoqiQOfiovaa nQogtjvda mxfia^HQt^' 
dog fvf fAot ^tXoxfixa xai ifAeQOf, ^re <rv nifxag 
dafAf^ dd-afixovg ^de d^ftjxovg df&Qdonovg, 

200 eJfAt yoQ oypOfAifti noXvqiOQ^ov neiQaxa yaitjg^ 
*Sixeaf6f xe, &e&f yifeatf, xai fAtjxiQa Ttj&vff 
ol fA if oqiotoi dofAOtatf iv XQiqiof ^d' dxixaXXof, 
de^ifAefot 'Peitig, oxe xe KQ&fOf evQvona Zevg 
yaitjg fiQ&e xa&etae xai axQvyixoto '^aXiffatjg* 

205 xovg eJfA itpofAiffi^ xai o<p OHQixa feixea Xvom. 
Ijdnf yaQ itjQOf XQifOf dXX^Xwf dmixofxat } \ lAlA^OS Xrr. 267 

tvvrig 1MU q^iXirtixogf imi x^op ifmBtsu '^fcep. 
e» xe/r» / im%is<fi naqtunmt^ovm apikof %riq^ 
iig evi^ apiifatfn ift<»'&iJ9€u (pilortjrif 

210 aiei xi a(p% (piXti t6 xai aidoltj KaXBoifAfjp, 

T^r d' avre nQogieiite (fiXofifMidtfg JtqiQotixti' 
ovH ia^i ovde ioine^ %eof inog aQPijifaa-d-ai' 
Zijpog yaq rov aQifnov iv ayxoiv^aiv iaieig, 
''H, xai anb cryd-etffptp iXicaro xeavop IfiaPTaf 

215 nomiXop * ip^a di ol '&eXxrilQia napra vivvHto ' 
ip'0'' ipi fiiv qiXoTtigf ip d* tfMQogf ip d* oaQicrvg 
vaQifaaigf rnx ixXe^pe p6op nvxa neQ qiQ0Pe6pr(»p, 
%op Qa ol ifi^Xe %eQ<siPf tnog t' iipax\ tx % opSfia^ep* 
T^ pvPf rovTOP tfnapra re^ iyKard-eo xoXntpf 

220 noiniXoPf ^ ipt napxa xexev%axat' ovdi (si qrjfu 
anQijHtop ye pietf^aif OfXt qQeoi cj^a fiepoip^g, 
^Gg qaro ' fieidrjffep de ^owcig noxpia ^HQijf 
[ieidijtfatra d' inena e$ iyHaf&exo H6Xn<p. 

^H fup i^ff fCQog t&fna Jtog '&vyaxtiQ JtqQodixfi* 

22S^HQt] y dt^cura Xinep qiop OvXifAnoto, 

n$eQiriP y imp&aa nal *Hfia'&itjp iQaxeivijPf 
aeiat* ifp* tnno^oXoDP 6q^&p OQea piqoepvaf 
dHQorarag noQvqag' ovde %&6pa fiaQnxe nodoTip* 
ii Jl^6(o y ini n6ptop i^rj(ja%o HVfjiaipopraf 

230 j^fjipop d* eigaqiHape, n6Xip ^eioto Q6aprog. 
ip&^^TnPcp ivfipXrjrOf Ha(ftyp^r<p QaparoiOf 
ip r oQa ot g)v x^^Qh i^og r i(parf Ix r op^put^ep'^ 

"Tnpef apa% naprcop re ^e&Pf naproop r dp^&Qomwf^ 
fj fiep dtj nor ifiop inog iHXveg, ^d* irt hoi pvp 

235 nei&ev ' iym di ni rot tdion X^^^ ^futra napra, 
Hoifirj(s6p fiot Zrjpoq vn 6(pQvaiP iace (paeip<i, 
avrin inet nev iyw naQaXil^pfia,t ip fptX6rrjrt. 
d&Qa di rot 9(o(fOD naXop &Q6poPf aqy&trop aieif 
XQi(feoP'^H(pat(5rog di h ifiog natg afKptyvqetg 

240 rev\et dcH^q^ragf vno di ^Qrjpw no(iip ^(setf 

Z2 268 . IAI4^^2 g. 

T(p xer imc%olfig Xiftaqovg n6dag ilXamva^eov. 

Ttjr d' dxafjuifiofupog itQogeqidree vijlhiAog^Tavog' 
^Hgrj, nqia^ &ea, ^vya%eQ fieyiXow Kqovoio^ 
SXkoif fiev %e^eymye '&emr aieiyeveravop 

245 qua natevp^catfAi, %m av itotafMiO ^eed^Qa 
'Qxeavov, ogveQ yevectg 4r«rT«r<T» 'cervHrar 
Zfjvog d' ovK av eyoaye Kqoviovog aaaov IxoifitjVf 
oidi uaTewijtfaifA, ixe fuj avxog ye xelevot. 
fi^ri yoQ fu nai aklo re^ iniwacev iqiezfiijy 

250 ijiJMri r^, oxe mivog imeQd-vfiog Jihg vibg 
eitXeev 'Ikii^ev, Tq^w^ %oXuf iiatastaiiag. 
iqTOi iyo9 fup tXe^a Jibg ^oov alyiofow, 
vijih}(€og dfiq>i%y9eig * av di ol nana iiqaao &vfii^, 
oqaac OQyaXieov dvifiw i%\ novrov dijtag' 

255 xai fu/v ineiTa Komvd^' evva^ofiivnv dnivemiLg, 
voacp^ ^iXow vdvxmv. i d' ineyQOfievog xo>Xi7i(uvev, 
Qinrd^mv xata dwfia d^eovg, ifie d' e^o^a nartcov 
(ijzei * xai x« jtf' aiarov d<it aid^iQog ifi^cde ^ovrcp, 
et fiij Nvl^ dfi^TeiQa ^&eAv iaaooae nai dvdQmv *" 

260 ryv Ixoft^v fpevycav b d' i^aiaaxo, xtx^OfM^og ^eQ. 
dCexo yoQ, fiy JVvktI '0'oij dno&vfiut eQSou 
vvv av Tovzo fi avmyag dfAi^xavov aXXo reXiaaai, 

Tpv d' aS^* ^tQogieme ^oajnig ^^Tvia^^HQtj ' 
^Titve, T«y de av ravra fiera cpQeai a^ai fievQivag ; 

265 Tj ip^igy Ag TQweaaiv dQt^^ifiev evQVona Ztj- 
V, d>g ^HQaxi^og steQixcdaaro, ^aidhg eotoj 
dXX* t€t\ iyo) Si xi roi J^aQtriav fiiav QnXoreQacov 
dcoao) oitviifievai^ xcu a^v xexX^ad-ai aaoinv, 
\naaid-itiv, 9}g aiev iiXdeai i^fiara ^rco^Ta.] 

270 '^Slgqidro • Hi^QarQ d^ "Twvog, dfiei^ifievog di itQogrivda • 
dyQei vvv fioi ofioaaov daarovJSrvyog vdcoQ * 
XeiQl de T§ ireQj^ fiev eXe x^O^ova novXv^oreiQav, 
T§ d' eriQji dXa ficLQfiaQijjv iva vmv anavreg 
fiaQrvQOi oxr' ol iveq^e ^eol, Kqqvov dfiijplg iovreg * IAIAA02 Xir. 269 

275 fi fiep iiiol dwsw XKQixm fiiar oitXorBQcuor, 
Haai^^f tjg aixos iekd6(iai ^/laT» navxa. 

'^Sig iq^ax* ovd* aasCd^i^ai '&ea XevxwXenog "HQfi^ 
Sfiwe d\ d>g ixiXevBf '&eovg d ovofiifPvn anofvag 
rovg 'TnotaQxaQiovg^ ot T^xijveg xal/ofTOi. 

280 avraQ i^ei q oftocip t<» xeXevTqaiv te xhv OQXoWp 
T09 ^i^9t^> Atjfipov %e wu "'IfA^Qov aaxv Xiiiovxef 
fieQa iaaafMPO), fif*q>a nQtjaaovxe iciXev&of. 
Idfjv d' lytiad^fiv doXv^idaxa, fii^xiQa ^tiQ&Vf 
Aexxovy o^t nQoixov luraT^^ aXa' xi d' inl xiQ<fov 

285 ^ijxfjv * OHQOxaxti de nodoiv vno aeiexo vXt^, 

iv'&' ''Tnvog fuv Sfteivef na^ Awg oaae idiad^ai, 
elg iXaxtjv dva§ag «eQ^mxov, iq xot* iv ^^g 
fiaxQOxaxti neqfwta di tiiQOg ai&iQ lnavev 
lv& tiax B^oiatv ne^vxaafiivog eiXaxivoiaiv, 

290 OQVid^i Xip^Q^ ivaXiy%kogj r^vx iv OQeaatv 

XaXxida tnttX^aHOvai ^&eoi, av^Qeg de nvfnvdiv. 

''HQtj de HQatnvmg liQoge^i^aexo FoQyaQov oxqov 
Idtjg vipitiX^g * Ide de veffeXtjyeQixa Zevg.^ 
wg d' ideVf &g fiiv eQi»g nvmvag ^Qivag afji(jp£xaXvtpeVf 

295 oJov oxe nQ&xiv 9teQ ifiiayea&Tiv ^fAoTi^rty 
elg evvtfv qioixoivxe, cpiXevg X^^d^ovxe xomjag^ 
axij d^ avxijg nQonaQOi-&ev, Inog x' e^ax'yiHx' op^ua^ev 

'HQtff ^iq fUfkoma nax OvXifmav Tod' uedvstg ; 
tnnoi d' ov ^otQiaak Hoi aQfiaxOt xSv h im§aiqg. 

300 Thv de doXo^Qof&BVM ^Qogtivda ^oxvio^^Hq^ * 
iQXOfioA o^ffOfAivti mtXv<fioQ§ov neiQaxa yait^f, 
*£lHeav6v Te, d^e&v fiveaw, Hoi fjujxiQa Tti&vv^ 
ot fi iv a(poiai dofAOt^tv iv xQitfov r/d' axfcaXXav' 
xovg etfi iyfjofiivtif. ttai af anQixa veixea. XiaJOK 

305 ^dtj^oQ d^Qov XQOvev aXXtjXoov anixovxak 
evvijg nal q^iXoxtjxogf i^iel xoXog iff/xeae. ^vy^m 
tmnoi d' iv ^QVfiveoQei^ aoXvnidaHag^^Id^s - 
iaxaaf otfi otaovaw iau XQa^e(^ x£ hojL ^prQ^. 270 IJIAJ02 S. 

pvf di cev €mxa devQO xar Ovlvfinav xif iKafmt 

310 fiiptms fcoi /lerineira )^olo»<reat, at x$ cuon^ 
o?;]^o>^ai nQog dwfia pa{hfQQ6ov ^QxeafOiO. 

T^p d' aifafAei^fievog ^Qogetptj te^eXtiyeQexa Zevg 
^Ho^t HeZtre fiif eati xa< v<neQOP oQfiti^^ai* 
f^cSid^ ay,ep qiiXortiri TQaiteiofiep eimi^ewxe. 

315 ov yaQ ndnoxe fi- lode d-eag iQog, ovdi yvpcuxog, 
^fiov ipl <nij'&ecai neQinQoxy&elg idafMUseep' 
ovd' bnox ^Qaaafitjp *l^iopitjg aXoxoio, 
^ texe neiQtd-ooPf d^eoqiip fiijirtmQ axaXapxop* 
ovd' oxe neQ Japatfg xaXXifsqiVQOv JtxQufttoptig, 

320 ^ xixe ITf^cr^a, napxcop aQideixexop dpdQ&p* 
ovd* oxe 0oipixog xovQtjg xtjXexXeixoiOf 
^ xexe ftoi Mipoi xe xal dpxid-eop ^PaHdfiap&vp* 
ovd* oxe 9teQ ZefiiXrigf ovd' AXxfA^qptfg ip\ 0^§^i 
ij Q^ 'HQaxXtja xQaxeQoqiQOPa yeipaxo 9rai9tt* 

325 if bi Jidwaop JSefiiXtf xixe, X^Qf^^ ^QoxoTiJiP' 

ovd* oxe JtjfitfXQog xaXXiitXoxdfiOio dpdatjtfg* 

ovd' oiToxe Atjxovg eQixvdiogf ovdi cev aifxijg' 

mg aio pvp eQafiai, xai fie yXvxvg ifieQog atQet. 

Top di doXoq)QOpiov(sa nQogtfvda nSxpia ^HQtj * 

330 aipixaxe KQOpidtj, stotop xop fiv^op ietnegl 
ei pvv ep (ftXoxtixi XtXaieat evpt^&^pat 
"Ktig ip xoQvqiaiy xd di nQOitiapapxai d^apxa* 
nmg x ioij ei xtg pm ^e&p aieiyepexd(»p 
evliopx* d&Qtjceie, d-eotat di naot fiexeXd-mp 

335 m(pQddoi; — ovx ap eyooye xeop ^Qog doifia peoifitjPf 
«5 evp^g dpGxdca' pefieactfxop di xeP ettj. 
dXX ei dij Q* i&iXetg, xai xoi <piXop enXexo Svfi^^ 
eaxiP xoi d-dXafiogf x6p xot q>iXog vibg exev^ep, 
Hqataxogf nvxtpdg di ^&vQag axa&fAoiatp entJQaep* 

340 ip'& tofiep xeiopxeg, inei pv xot evadep evp^, 

Tt^p d* ditafiet^ofiepog ^Qogiq)tf peq^eXtfyeQexa Zevg' 
^HQtji fiijxe ^e&p xoye deidt^tt fxtixe xip dvdQmy \ IAIAJ02 Xir. ,271 

Xqvaeop' ovd* av vm diadQaxoi *HiXiog mQf 

345 ovtB xal o^vraxov mXerai qiaog eigoQaaad^ai, 

''H Qa, HaldynagigiaQnteKQovov naig ijv naQaxoiup'^ 
roi(ri d' imo xd^mv dia qwev veod-tjXia noir^v, 
Xmov &* eQafjevra ide hqoxov ^d* vaxiv&ov, 
nvKVov xai (laXaHoVf og dnb x^ovog vxf^oa' ieQyev. 

350 T(^ ivi Xe\di5^riVf eni de veqtiXtjv eaaavxo 

xaXijv, XQvceiriv* (s^ciX^va^ d* dmmittov ieQaai. 

"^iig 6 fiev dzQifAag evde nari^Q dva FaQydQc^ anQipf 
vnv<p xal qiXSrfjzi dafieig, e^e d' dynag axoiriv. 
P^ de d-ieiv ini vijag Axai&v v^^viAog^^Tavog, 

355 dyyeXirjv eQimv yairiix^ 'Evvoaiyaitp. 

dyxov d* laxdfAevog inea meQoevra nQogtjvHa* 

IlQoqQm vyv ^avaotdh UoiJeidaov, eiidfivvef 
itai 6(fiv xvdog onaCe fiiwv^d neQ, oqQ Iri evdei 
Zevg* enei avr^ iyd) fiaXaxov neQt xmfi^ iHdXvxf^a' 

^O^Hqfi d' iv qiXorijri na^tjnaq^ev evvtjd^tjvai. 

Slg elnmv 6 fiev q^x^' ^^^ tiXvra qwX* dvd^Qconcav 
%ov d* iri fidXXov dv^xev dfwvifievai JavaoTctv. 
avxixa d' iv iSQoiroici ftiya nQod^OQCov ixiXevcev* 
JiQyeXoif xat d^ avre fied-iefiev^ExroQi vixtiv^ 

365 IlQiafiidfiy tva vtjag eXfif xal xvdog OQtjrai; 

dXX' o fJtev ovvoo qtjalf xa» evxerat, ovvex ^x^^^^^ 
vtfvclv im yXaqiVQ^ci fiivei xexoXmfiivog Ijtoq. 
xeivov d' ovri Xit^v nod^t^ eacetat, etxev oi aXXoi 
^fieTg drQVv<ifie&* dfivvifiev dXXtjXoictv. 

370 dXX' aye&\ d)g av iymv eincOf nefO-tofied-a 9tdvreg. 
daitideg Scoai aQiarai evt crQar^ ijde fiiyicraif 
iccdfjtevotf xeqaXdg de navaid-^ctv xoQu&ecctv 
XQWpavregf x^Q<^i^ ^s ^^ fiaxQorar eyxe iXovreg, 
topteni ' avritQ iyoav ^y^cofiaif ovd* !ri qtffjtl 

375 ^ExroQa IjQtafjiidtiv fjtevieiv, fidXa neq fiefiaSra. 

[og ii X dv^Q fJtevixaQfJiogf ixei d* iXiyov cdxog wfjirpf 2T2 lAIJJOS S. 

XeiQOfi (pml dotca, o d' if d<jm8i fiUCopi dvTco.] 

^Sig tqtad'*' ol f UQa xov uuXa fiip xXvor, ^^ im^ovro, 

rovg d* avxol paoiX^eg ix6<jfuoVf ovrafisvoi neQ, 
380 Tvdei8tig,X)dvaevs ts xo! ^rgEidijg Jiyafiifiif<of * 

oixifUfOi d* i^i narragf Jiq^ia %ei%B afAU^ov^ 

io^Xa fuv iad^Xog idvve, x^QV^ ^^ xeiqoyi dooxtv. 

avroQ inei q * iaaavro neQi XQOi vcoQona xc^Xxov, 

pav q' ifiev fiQxe d' uQa o(pi Iloceidaoov ivooix^cov, 
385 ^£19^01^ aoQ xaviftjxeg ex<ov iv x^qi naxei^, 

etxeXov doreQony' r^ d* ov S^ifiig ioxt fAiytjva^ 

iv dai XevyaXtfif dXXa diog laxdvet avdQag. 

TQSag d* av&' ixeQOn&ev ixoafiei q)aidifiog^Exr<»Q. 

dtj Qa tot' atvorarijv sQida nxoXsfioio xavvaaav 
390 xvavoxaXxa IIoaeidd<ov Hal q>aidifiog "ExrtOQ, 

ijroi fiiv TQtoeaaiVf 6 d* JiQyeioiaiv dQ^y<xtv, 

ixXva^&fj 8e '&dXaaaa ^oti xXiaiag re viag Te 

JiQyeifxiV* oi 8e ^vviaav fieydXcp dXaXt^T^, 

ovre ^&aXaaatig xvfia %6aov ^od(jc notl xiQ<^ov^ 
395 mvx^&ev oQvvfievov nvoix^ BoQioa dXeyuv^ • 

ovTe nvQog %6aaog ye neXei ^Q^fiog al&ofiivoiOf 

ovQeog iv ptjaafjgf oxe r ooQezo xaUfiBv vXt^v • j 

ovv' avefiog %6aaov ye «toti dQvalv vxpixofioiaiv ' 

^itveh ogre fidXtara fiiya ^Qifiexat xaXenaivoov * 
400 oaati OQa Tq<oo)v xai Axat&v enXero (poovijy 

detvov dvadvroiv, or in dXXtjXotatv oQOvaav, 
Atavrog de nQ&rog dx6vxtae q^aidtfjiog "ExronQ 

iyX^h «^€* TfiT^a^TO nQog i&v ot, ovd' d^pdfiaQrev, 

tJ Qa dvoo reXafioive neQt artj&eaat rerda&tjv, 
405 ijroir 6 fiev adxeog, 6 de <jpaaydvov dQyvQOtjXov • 

rco ot Qvada&riv riQeva XQ^<^' X^^^^^^ d^^ExrooQf 

orrt Qa ot ^iXog cixv drooatov Ixcpvye ;^£c^6^. 

axf) d' erdQOov eig i&vog ixaCero, Ktiq dXeeivoitv. 

rov jU£i' fefiiT* dntovra fiiyag TeXaficovtog Atag 
410 X^W^^^t ^^ Q^ noXXcti &odo9v ixfiara vri&v^ r IJIAJ02 Xir. 273 

sra^ ^oai fiaqvaiAivoav iHvXivdero * r&p ev deigaSf 
CTyd^og ^epXfJHeiv imsQ avrvyog, dyxo^i deigrjg • 
GXQOfi^ov d* &g ecaeve ^alciv, neQi d' edQafie ndvrfj. 
cog d' 0i9'' imb icXr^yfjg 'nar Qog ^ibg H^eQinn dQvg 

415 niQOQQi^ogy deiv}^ de •&eeiov yiyverai odfi^ 

«S avr^g' rbv d' ov^eQ e^ei '&Qdaog9 og xev tdt^rai, 
iyyvg icov x^^^^^S ^e /iibg fieydXoio neQawog' 
&g e<Kec '^ExroQog a>xa x^^l^al fiivog iv xovif](Siv. 
X^^Qog ^' ex^aXev eyxogy «V avr^ d' dcntg idcpd'?^, 

420 xal xoQvg * dfiq^l di ol ^Qd^e revxea noimXa jaJlx^. 

01 8e fiiya Idxovreg inidQafiov vleg ^x^^^» 
iXnofievoi iQvea&ai, dxovri^ov de '&afAetdg 
aixfidg ' dXX* ovrig idvvijaaro noifjiiva Xaoiv 
ovrdaai, ovde ^aXeiv * tiqiv yaQ ^eQi^tjaav aQiaroi^ 

425 no^vXvddfAag re xal Aiveiag %a\ dlog JiyrivooQy 

JSaQntl^dv r^ dQxbg AvxioDVf xau FXavxog dfAvnoov ' ' 
rm d^ aXXoov ovrig ev dxijdeaev, dXXd TtdQoi&ev 
danidag evxvxXovg axi^ov avrov. rbv d* aQ* iraiQOi 
XeQalv deiQavreg q)iQov ix tcovov, ocpQ* fxe^' tnnovg 

430 oiitiag, ot ot oniads fidxtig r/dfi nroXifioio 

.Saraaav, ^vioxov re xal aQfiara noixiX' ^xovreg* 

02 rovye itQorl aarv cpiQOV ^a^ia arevdxovra. 
AXV ore iii noQOV l^ov ivQQeiog norafioTo, 

Sdv&ov divijevrog, ov d&dvarog rixero Zevg, 
435 iv&a fiiv e§ tiinoDV mXaaav x^^ovi, xdd di ol vdooQ 
Xevav ' 6 d' dfinvvvd^ri, xa\ dvidQaxev dcp^&aXfjioiaiv • 
i^Sfievog d' in\ yovva, xeXaweqieg aifi' d^ifieaaev' 
avrig d' i^oniaoo ^Xijro x^ovi, rc» di ol oaae 
vv^ ixdXvxfje fiiXaiva' ^iXog d' tri d^vfibv iddfivc^ 
440 AQyeioi d* dtg ovv tdov^ExroQa voaq}^ xiovrat 
fidXXov in\ TQmeaa^ ^oqov, fivqaavro de X^QM^* 
iv&a noXv ^Qciriarog 'OiX^og ra^vg Atag 
2drviov ovraae dovQ\ fierdXfievog ol^oevri^ 
^Hvomdqv, ov aQa Nvfiqni rixe v^qig dfAVfioov 274 lAlAJOS S. 

i^b*Hvom ^wnoXiovxi noQ oi&ag Smfiwptoq * 
%09 [uv X)XUalhig dovQixXvrogf iyyi&ep iXS-m, 
ovra xara XanaQijf o 9* dferQan€t\ dfi<pl & oq avr^ 
Tg&eg xai /iaraol avfayop HQaTBQyf vafiiftif, 
x^ d' iitl IlovXvdinag iyxionaXog ^X^ef diivftmq 

450 Ilaf^oidrig ' ^aXe da IlQod^oijfOQa de^tof &fiioft 
vlof ^QrjtXvHOio * di oifiov d* o^QifiOf eyxog 
icxBf ' 6 d* if HOfi^Qffi iteadff iXe yaiaf dyoat^, 
HovXvdafiag d' exnayXof imv^axOf fianQOf dmag* 
Ov fiaf avx' duo fieya^vfiov Ilar&oidao 

455 jfee^o^ aito cxt^aQtig aXiof ntfStjcai axofra^ 
dXXd rig AQyeim n6fH(fe x^^'^' ^^^ f*^^ oi» 
avT^ aHfjitrofjtsfOf xazifjief dofjtof Jltdog euro>. 

^jRg iqiar*' ^Qyeioim d' axog yifex* ev%afiifOW 
Aiafxi di fiaXiaxa datq}QOfi dvfn.of oQifefj 

460 T(J TeXafimia^id' xov yaQ maef ayxi fidXicxa, 
xaQitaXifioDg d* dmofxog dxofXitfs dovQi qxteiff, 
IlovXvddfiag d* avxbg fiif dXevaxo KiJQa fieXawaf^ 
XiHQKfiig dt^ag * iwfiicef d* ^fXfjfOQO^ vl6gf 
^QXeXoxog * xq^ 7^Q Q^ ^^ol fiovXevaaf oXed^QOf. 

465 xof Q* i^aXeff xeqjaX^g xe xal avxivog tv cvfeoxfi^t 
feiaxof daxQayaXof* dito d' dfiqo) xiQae xifOfXB* 
xov de noXv nQ^xeQOf xeipaX^y ax6fAa rc, Qifig re 
ov^eX <!tXrivx*, ^mQ Kf^fiat Ttat yovfa nteaofxog. 
Atag d' aW iyeymev dtivfiofi IlovXvddfiafxi* 

470 0Qdteo, IlovXvddfiaf xai fioi frjfieQxig ifixntZ* 
ff Q* ovx ovxog dfrjQ nQO&orjfOQog dfxl ctegtdc&at 
aliog; ov fiif fioi xaxbg etdexatf ovdi xaxm £$, 
dXXa xaaiyfr^xog u^fxijfOQog mnoddfioiOf 
§ <itaXg' avx^ yoQ yeve^f ayxicxa iqyxei, - 

475 ^H Qf €v yiyfoiisxm' TQ&ag V axog iXXa^e dvfiof. 
if^^ Axafiag IlQOfAaxof BoicoxtOf ovxaae dovQif 
dfiqil xaciyvrjxtp ^e^aolig • 6 d' vqeXxe frodoeTy. 
x^ d' JixdfAag ixTtayXof inev^axOf fiaxQbf dvcag * r IAIAA02 Xir. 375 

JtQYBiOt l6f£V)Qo$f dmiXaatp dH^Qtftot! 

480 ov ^t^p oiotfftp ye novog x hetat xai oiCifS 
^(itPy dXXd no&' mde nmomxavuc^t xa< vnfug. 
q)QdCeff&'f <hg vfitf IlQOfiaxog Mfififiivog ev9et 
iyxet ifjif' tva fitjrt Hafftyvtjzoto ye notv^ 
dtjQOp axtxog tff. x^ ttat xi rtg eixexat dvt^Q 

485 yvwxof ivt fieyaQotatv d^yg dXxtiJQa Xtnia^lfat. 

"^Sig Iqfaz'' AQyBtotct d' axog yivex evl^afJtivotO» 
nijviXsfp di fidXtaxa dat<pQOvt &vfibv OQtvev 
(hQfitj&tj d' ^xdfAavxog * 6 d' ovx vnifAetvev iQCo^v 
nrfveXioio avanxog* o d' ovxacev IXtov^a, 

490 vibv ^OQ^avxog voXvfnjXov, xov Qa ftdXtcxa 
'EQfieiag TQeicov i(piXety xat xx^atv onaaaev* 
r(p d' Aq' vno fttjxtfQ fAOvvov xittev 'IXtov^a* 
xbv x6&' vn otpQvog ovxa xax oq^d-aXfioto d'ifi,e&Xa, 
ix d' coae yXtjvtiv d6Qv d* ofp&aXfAoio dianQb 

495 ttai de« iviov ^X&ev o d' l^exOf x^''^^ mxdaaag 
afjiqioo, nt^viXeoaig de iQvaadfievog ^iqog o|i!, 
avxifa fiiaaov eXaaaev, dntJQa^ev de ;^cefca^6, 
avxy avv ntjXt^jtty tcdQtj * ixt d' S^Qtfiov iyxog 
tjev iv oq&aXfi^' b de q^f niadeiav dvaax^v^ 

500 KiqjQadi xe TQ<ieaai, ttat evx6fievog enog tfi^a* 
Einifievai fiotf TQmg, dyavov 'IXtovtjog 
naxQt (piX<p nat fitiXQif yotjfjievat iv fieydQOtatv. 
ovde yitQ ^ IlQOfidxoto ddfiaQ AXeyt^voQidao 
dvdQt q)iX<p iX&^vxt yavvaaexat, bnn6xenev d^ 

505 ix TQoitjg avv vtjvai vedfie&a xovQOt Jixc^tc^. 

Slg qdxo • xovg f aQa navxag vnb XQOfiog eXXa^e yvTa ' 
ndnxt^vev de ixdaxog, ont^ qvyoi alnvv oXed^QOv. 

'^Eanexi vvv fiot, Movaat X)Xvfinta d<ofiax' exovaatp 
ogxtg dtj jtQcaxog ^Q0x6evx* avdQdyQt JixcLtmv 

510 tiQax\ imi q' exXtvefidxt^v^xXvxbg 'Evvoaiyatog, 
Atag Qa nQchog TeXafKovtog^^TQttov ovxa, 
rvQxtddtjv, Mvaciv ^ytjxoQct xaQxeQod-vfioov • 276 IjIIAJOS S. 

^aXxtiv y MftiXoxog Hoi Mi^fUQOP <|ei»a^ei^* 
Mfiqiovrig di Moqvv tb %eu 'Innormva nartHxm' 

515 TevxQog di IlQO^omfa x inJQaxo Hal IlBQtq^iJTfiv * 
JlzQ6idr^g d' aq iitu^^ ^T^rciQ^voqay noifiiwa Xaw^ 
ovra xata XanaQtiVf dia d' ivxtqa xaXnog atpvcctp 
^XidiGag * '^yxij di %ax ovzafiiv^v cDT^cil^f' 
itfffvr BiteiyofAivfj * rov ^i axoxog ooae HaXv^pev» 

520 nXeiarovg d' Alag tSXev^ X)ikiqog ra%vg viog* 
ov yaq ol r^g ofioXog emcmod^ai noaiv ijeVf 
dvdQ&v rQetfaavrc9v, ore re Zevg iv (po^ov OQtJfi. \ I A I A A O 2 O. 

luppiter experrectns pelli videt TroianoS) AchivU opem 
ferente Neptuno ( i - 1 1 ). Itaque aspere increpltae lunoni im- 
perat, ut ex Olympo adyocet Irim etApoUlnem; his se mi- 
nistris usurum ad Troianas vires restituendas ; simul omnem 
fatorum seriem usque ad excidium urbis praedicit (i3-77)> 
£x lunone , in deorum sedem reyersa, Mars audit de caede filii 
sui, Ascalaphi, et statim adultionem exardescit; furorem eius 
reprimit Minerva (78-142). ApoUo etlris deveniunt ad lo- 
Tem, cuius missu haec Neptimum minaciter conterritimi, quam- 
vis reluctantem, cogit, ut bello desistat (1 43 -31 9); ApoUo sa<- 
natum Hectorem erigit, eoque in pugnam reducto , foiiimam 
Troianorum instaurat ( 220-280 ). Hector fortissimos Achivo— 
rum adortus , imbellibus ad naves degressis , partim trucidat, 
partim in fugam verdt, praeeunte deo, qui commota aegide 
Achivis pavorem incutit, Troianis autem, deleto muro, viam 
munit ad classem exscindendam (281-389). £a re animad- 
versa, Patroclus abEurypylo redit ad Achillem, ut eum exlremo. 
discrimini auxiliatOrem exoret (39o-4o4). Interim acerrime 
pro navibus propugnant Achivi , pluribus ab utraque paii;e ca- 
dentibus ( 4o5 - 090 ) : tandem illi , nec dispersl, recedunt intra 
ordines navium, aquibusAiaxTelamoniusconto armatus ignem 
defendi^ quo iam Hector navem Protesilai se exusturum mina'* 
tur (591-746). 

UaXlio^ig Ttaga tdiv vbSv. 

j^vruQ ine\ dia re anoXonag nai raqiQOv iptjisav 
ipevyovreg, ^oXXol da dafiev Java&v vjio jieQWi I4IAJ02 xr. .277 

oi fAev iiinaq oxecqjtv iQt]vvovTO fiBvovcsg, 
XXoDQol. inal deiovSf neq^o^^^fisrot * iyge^vo da Zevg 

5 ''Idtjg iv xo^vg)^<Jt itaqa XQViJod^QOvov ^^HQTjg. 
GT91 d* oq' avat^agt ide bi TQviag xa« Jf;f«tovff, 
Tovff iiiv oQivofiivovgf vovg de xXovi<^Tag oniad^ev, 
JiQyeiovg * fie^ca di aqn Iloaetddcova avama. 
"EnroQa 8' iv nedit^ ide neifievov dfJtq)l d' iratQOt 

10 etad^' 6 d' aQyaXicp ixer dad-fiart, «tJQ dntvvaawv, 
alfJt ifjiioov ' inel ov fitv dqiavQorarog ^a^ Jixatmv. 
%ov de idoiv iXiriae ^axfiQ dv^Q&v %e d^eoiv ts, 
^etvd d' imodQa iSdyv^^HQt^v nQog fiv^&ov letmv 
^H fjtdXa dr^ itatiOTexvog, dfjiijx^vey aog doXog, ''Hqtj, 

15 ^EnTOQa dtov eifavae fJtdxtjgf iqo^ijae de Xaqvg. 
ov fidv oJd\ eiavre HanoQQaqiijg dXeyetvijg 
nQcortf i^avQt^at, nai ae.nXtjy^atv tfidaaoo, 
7f ov f^if^V}^, ore % iHQifioD v\f)6d^ev, in da ^odoitv 
aHfiovag ^xa dvoo, mQi x^Q^^^ ^^ deafiov ttiXa 

20 ;f^ti<Teoy, aQQtittxov; av d' iv al&iQi nai veq)iX^tv 
ixQifJioa • ^Xdareov ds d-eol nard fJtanQov XfXvfiniQV^ 
Xvaat d' ovn.idvvdvro naQaaradov ov de Xd^oifu, 
QimaaHOV reraYmv d^o ^ijXov, oq^Q av tHrirat 
yijv 6Xtyt]^eXioiiif • ifjie d' oid' ^g Svjibv aviei 

25 d^tjx^g odvpti *HQa»Ufiog ^eioho, 

rov av Sw JBoQiij dvifjtq^ mntd^ovaa dviXXag, 
mfi^pag cw' drQiyerov novrov, Hand fitjrtoooaa, 
nai fitv hceira Kocovd* evvatofjiivi^v dwivetHag * 
rov fiev iyoDP Sv-O^ev Qvaafjtt^v, nat dvtjyayov avrig , 

30 J^Qyog ig mno^orov, nal noXXd mQ dd^Xtjaavra» 
rmv a' avrtg ftviijao», V ano>LAjf§^^ ditardonv' 
oq)Qa id^, ^v TO* ^^ceeVfc^ qtXort^g re nat evf jf, 
^v ifiiyt^g ilduivaa d^soh dno, nai fjt dndrt^aag, 
/ "^S^g q)dro' Qiytjaev de ^owitig norvta^^HQti, 

35 Hai fJitv .qiwtfaaa «nrea ^rsQoevra ^Qogtiida' 

'^laroo tfvr rede Taia hou OyQo^hg evQvg w(eQ&&if 278 lAlAAOS O. 

xftl to HaxBifiofiepof JStvfh^ vdwQf ogxB fii^iirtO^ '^- 
OQHog dBtt6rax6g tb nABi iiainaqBiSCi ^BOutip • 
aij '&* tBQij ftBifaXii Ktti rmrBQOf Xcjo^ avtSr 

40 KOVQiHiOff to fMv ovn av iyd noxB fiayp 6fi6(raiiu* 
fiif di* Bfiiff Urifxa IloiTBidaM ifoaix^w 
tttffAcufBi TQmag tb xoi^EHroQat xoici d' d(^Bi'* 
dXXa ffov avxhf ^fiog inoxQVfBi %tu oifAyBif 
XBiQOfiBfovg d' inl ftivffif i9mf iXir^iSBf Jlxaitiig, 

45 avxoQ xoi xai xeiVq» iym naQafAV^tfaifjii^f 
xjj ifABff i XBf ^7 cv, KxXaifBipigf ^BfAOfBvjng, 

' ^Sig qiaxo' fiBidijiTBf di ^^axijQ afiQ&f xb ^B&f Tf» 
%<Xi fiif afUi^oftBfog insa 9tXBQ6Bfxa ^tQogijvda' 
Ei fiif ^ii cvy Ineixat ^owttg n6xfia ^HQ9jf 

50 JiTOf ifioi apQOfiovaa fiBx' d&afaxotai xa^itbi^» 
T<p X€ IIoiSBtddcof yBy xai bI fidXa ^ovXexat aXXfit 
al^ffa fMxacxQi^pBiB f6off fiBxa ijof xat ifihf HfJQ, 
dXX* Bi d^ Q ixB6f yB xtti dxQBximg ayoQBVBig, 
fQX^o fvf fABxa q>vXa ^BSf, Kal dsvQO xdXBiTaof 

65 iQif x' iX^iftBfai xai An6lXiXifa %Xvx6x6iiyf* 
SqiQ 17 fiif fABxit Xaof Jl%ai&f %aXHO%iXiifm 
tXd^fj, xat Btnfiat IIoCBtddiofi afaxxtf 
navcdfiBfOf noXifioio, xa a KQog d&fia&* iHiad^ai* 
^ExxoQa d' 6xQvffi<n fia%tjf ig 0ot^og Jln^XXooft 

60 avxtg d' ifimBvafitjt fiifog, XfXd&Xi ^' o^dMff 
at fvf fitf xBiQOvat xarce ipQBfag, avxoQ Jl%aiovg 
avxtg dnoiTXQi^fffioif, dfdXm9a ijpv^af if^QHag* 
ipsvyofXBg d* if ftjviu noXvxXtjtift ^iatMtf 
IIijXBidBCo M%iXijog, d' dfiJxtfiyBi of ixatQOff 

66 ilaT^oxXoi^* Toi' di xxBfet ly%BT ipaidtfiog^JSttxcifQ 
*IXiov ^QondQOid-Bt noXiag dXiaafx' ai^tfovg 
xovg aXXovg, fisxa d\ vihf ifihf JSaQn^d6fa Stof. 
xov di %oXco(sdfiBfog itxBfBt "EnxoQct Stog M%tXXwg» 
jx Toi; d' af toi inBixa naXia>^tf naQct ftj&f 

70 aiei' iy& XBV%otfii dCntfAitBQBgt siVox' Jt%aiOi IAIAJ02 Xr. 279 

TOff^fi^ o ovT «^ <^ai fravco ;|^oaoi', ovt6 tiv akl.Qp 
a^apitmr Aftvaolaw dfAwifUP ipd^ad' iacm, 
vtQir yi TO IlfjXaidao xeXevrtj^&^mi iiXdooQ - 

75 £g oi vmcrfjif ctgSzov, i/i^ d' inivgvaa y^aqtirit 
^fAoxi %q^9 0% i/mo 'd'ea Qirig ^xltaro yovvooif, 
i,ia<fo/iiptj ttfntjaai Jix^^^a moXinoQ&ov. 

*S^ iapat*' ovd' dmd^t^c^ €-6a XevHmXevog^^HQtj* 
fiij ie Hax' *Idai<op oQicnv ig fiaxQov X)XvfA^ov, 

80 a>; OT av aiSi/ voog aveQog, ogx em noXltiv 
ytuav iXtiXovd^mg, ^qbcI nevxaXififjai votjafi * 
Svd"* elifVf ^ ivd^a* f$evoivijj^ai te noXXd' 
wg otQcunvcig fUfuxvXa diinvaro noxvia^HQtf* 
wero d* ainvvX)XvfJi^ov. ofAtfyeQieaai d' in^X&ev 

85 ad-avdtoiat d'eotai Aiog d6fi(p ' oi de Idovxeg 
9tdvxeg dv^i^aVf xcu deiHav6c9Vto dinaaaiv, 
^ d' aXXovg fiev eaae^ Qifiiari di 9taXXi7taQ^(p 
dixro dinag* nQmrtf yoQ ivavritf ^X^&e d^iovaa* 
%ai fiiv ipoiv^aaa* inea meQoevxa nQogtjvda' 

90 ''HQ^f xime ^i^tfxagt drv^ofiivfi de loixag; . 
^ fidXa dij a' i<f6p7jae Kqovov ncug, og toi dnoiztig, 

T^v d' ^fiei^et' Ineira ^ea XevHciXevog^^HQii* 
fAij fu^ ^ea Qifiif tavra di^iQeo ' oJad^a ftal avttit 
oJog ixeivov &vfAog vneQq>iaXog xai aitiivijg. 

95 dXXd av/ aqxe S^eo^ai difioig Ivi dairog itatig * 
ravra de nat futa naaiv d^HOvaecu d-^avdxoiaiv^ 
oTa Zevg ttatta iQya ^Kpavanexai' ovdi ri qitjfit 
9tdatv ofAwg ^vfAOv HexaQt/aifAeVf ovre ^QoroTaiVt 
ovxe '&eoTgy etneQ xig hi vvf daiwxat evqiqcov. 
100 ^HfAer aQ &g eUtovaa xa&i^ero n^rvta^^HQtf 
Sx^^^^^ ^' ^^^ imfAa Aiog ^eot' ^ d' iyiXaaaev 
XeiXeaiv, ovde fAircmov in otpQvai nfvavi^atv 
idv&ti * ndaiv de vefAeaat^d^eTaa ftenivSa * 
Nii^ioti 01 Ztivl fuveaivofAcv d^qoviovregl 280 IJIAJOS O. 

105 fi ht (Uf fiifiafiBP xaranavtfifisv, acaov Uftsg, 
^ SnBi ^e §ifi ' 6 d' a(p^fuvog ovx akeyiCBty 
ovd* o^etai' (prjaly yoQ h d&apatoMi ^eoXifW 
noQtet te o^ifet te diaxQidbv ehai aqKftog, 
r(p exed^i Oyttt xep vfifu xaxof nifm^tsw enaat^. 

110 ijdtj yoQ vvv iXmfi J^Qrjt ye n^fia tetvx-O^ai* 
vlbg yaQ ot oXmXe fiaxxi ivh yiXtatog dvdQSvy 
M<fxaXaq)og, tov qnjaiv ov itifievai o^Qifiog J^Qtjg. 

^iig iqtat' aitiiQ J^Qtjg 'd'aXeQGJ nenXijyeto fJtt]Q€9 
XeQijl xataitQtjvicff*, oXoffVQOfievog d' inog tjvda' 

115 M^ v^v ftoi vefteaijiTet, 'OXvfAma Hwfiiat* ixovteg^ 
tiaaa^&ai q)6vov viog, lovt em vriag Jlxatoiv* 
eimQ fioi xal fioiQay jdiog nXtjyivti xeQOvv^ 
xeiad-at ofiov vexveaai fie&' aifjiati xai xovif^atv. 

Sig qiato' xai q* i^novg xiXeto Jetfiov te 06^ov te 

120 ^evyvvfiev avtog d' ivte idvaeto nafiqiavooDvra. 
iv&a x' itt fiei^mv te xai dQyaXedteQog aXXog 
9taQ jdtog d&avdtotat xoXog xal fiijvig etvx^tj, 
et firj Ad-tjvtf, ndat mQtddeiaaaa d-eoTatv, 
WQto dtex nQod^VQOV, Xine de ^qovov, iv^a •d-iaaaev, 

125 tov- d* dno fiev xeq^aXijg x6qv&* etXeto xal adxog AfAooVy 
iyxog d' iattjae att^aQtjg dnb x^tQbg iXovaa 
xdXxeov ^ 8' inieaat xad-dnteto S-ovqov J^Qtja* 

Matv6fieve, qiQivag tjXi, diiq^d^OQag; tj vv toi avtoog 
ovar'^ dxovifiev iati, voog d' d^n^XooXe xat aiddg, 

130 ovx dtetg, d,te qjtjat '&ed XsvxmXevog^^HQtj, 
ij dtj vvv notQ Ztjvbg 'OXvfjiniov eiXtjXovd-ev ; 
f} i&iXeig avtbg fiev dvaitXtjaag xand noXXa . 
atp tfiev OiXvfinoyde, xdi dxvvfievog neQ, dvdyx^, 
avtaQ totg aXXotat xaxbv fiiya ^dat qvtevaat; 

135 avtixa yaQ TQoiag fjiev vmQdvfiovg xat J(;i;aiov^ 
Xeixffct, d' ^fiiag eJat xvdoifjitjaoov ig^OXvfJinov' 
fidQxpet d' e^eitjg, og t atttog, og te xai ovxi, 
t^ a' fM vvv xiXofiat fie&ifiev x^oXov vtog i^og. lAlAAOS Xr. 281 

17^7 yaq n^» xfivyt ^iiif nal x^^^S dfAsipeoft 

140 ^ ni(paTy i^ k«« ivena mq>ij<seTat * a^aXiov di^ 

ndvTOoif -aif^qiincov Qvc^&ai Yevefjv ve xoaop Te. 

''i^^ emovo. IdQvee 'd-Qof^j^ ifi d^ovgop ^q^o* 

^HQfi d*. Jhi6XXo>ra xaUatfaro ddfiaxog exTO^ 

^Iqiv '^', §Te ^£OMM fjtez ayyeXog a^avatomv ' 

145 xai (rgpea^ qtmvijcad, ima meQoevxa ^Qogi^vdtt' 

Zevg (Tf «1 eA^ jTJ]/!^ ntXer iXd-ifiev o*cti xdxi<STa * 
avxuQ^ inijvlX&tivey ^iog t €iV A^ct idfjad^e, 
eQdeiv OfZtt ne netvog.i^o%Qvvfi aai dvdyfi, 

'H fiev aQ mg eiitovaa , ndXnv xie notvia ^Hqti * 

160 «£«T0 d' eivi &q6vk^* t» d' ai^ai^TS mricd^ijVf 
'idtiv 8* txavov noXunti^tcnaf fit^riQa 'd'fjQwr * 
evQov d* evQVona^KQOvidi^v dva FaQydQd^ dxQtp 
rifievov dfi(fl di fitv ^&voev viqtog enteqdvooro. 
Tco de «dQoi'&' iX^&ovre jdihg veq^eXiiysQitao 

155 OTijtiiv' ovdi aq)C9iv Idwv ixoXdaato '^vfJi^f 
ottt ot ODH imeaat (piXiig dXoxoto ^tp&ia^d^v, 
jQtv di ^QotiQriv iitea nteQoevxa nQogijv9ai 
JBdax td^if^lQt taxeta, IloaetSdooivt avantk 
ndvra rdd' dyyetXatf fitide ^pevSdyyeXog ehaK 

160 navadfievov fitv avoix^t ftdx^g ^dimoXifioto 
iQXead^at fierd qvXa 'd^eoiv, tj eig SXa diav. 
ei di fiot ov% inieaa* intneiaerat, dXX dXoy^aet» 
qQa^ia^&oo d^ i^tetra nara qQtva HOt nard 'd-VfioVf 
fAij fi ovde, XQareQog mQ iiiv^ intovra^ raXdaaff 

165 fjteivat * inei ev q^rifu ^iff noXv qtBQreQog eJveu^. 

xat yeve^ ^cgoreQog' rov.d' ovx.odisrat>(piX09 ^TO^, 
laov ifiol qdaSiat, rovre arvyiov(n xai aXX(H* 

*.Qff IgpttT'* ovd' dni-Q-fiae wodijvef/tog dnia^lQtQ* 
^ri di xttT 'Idaio^v oQioav eig '^IXwv tQijv, 

170 dg d' ot' av in ve(pioi>v mijrou vtqjdg tfi xdXkiet 
'^vxQ^ vnb QiTtijg aid^Qtiyeviog BoQiao • 
0»^ nQavTtv^g.fie^vtaSti^taro. dnia^lQtgf 
Iliai, A a 282 lAIAAOS O. 

JlyyAir^ ttfa toh rcuiioxB itvapOXMtcit 

175 ^1^09 devQO i^ifwca na^ai Jihg aiyioxouf. 
nava&iuifif c* ixilevcB fiax^^ 4^^ moiiiwio 
igxeod^m fi9fa ipvXa ^i&*f ^ eig aXa didp. , 
ci da 01 ovx imBCii iximicenUf dXX* dXoyijtfeigf 
^jneiXei xai xwog ivafxi^iov ^oXefiiCw 

180 if&ad' iXevCBC^ar ci d^ vKBiaXiaa^^cu dwwyBi 
XBiqagf eitcf cio (ffiisi fiifi noXv ipi^eQog BJpcUf 
ttal yei^e^ itQotBQog* aop d' oix oO^etai ipiXof ^oq, 
Toov oi ipac^iUf tipxB ctvyiova xai aXXoi. 

I^f diuiy ix^CiJtg ^Qogiipti vXvxog 'Eppociyaiog- 

185 cS nonoil fi q\ dya&og neQ io»p, vniQonXop iemePf 
etfi ifiottfiop iipxa ^i^ dixopxa xad^i^et, 
tQBig y&Q t ix Kq^pov elfup dbeX^eoif ovg rixeto 'Picu 
Zevg xai iyiOy tQitatog d' Atdijgf ipiQOicip dpaccmv, 
tQiX-O^a de ndpta didactai, ixactog f ififiOQB tififjg: 

190 ijtoi iymp iXaxop ^oXiyp aXa paiifiep aUi, 
^taXXofiipCDPf .Mtdfig d* iXaxe ^iipop ^eQiepta* 
Zevg d* iXax ovQapop evQVP ip at&eQi xai peipiXriCiP' 
yaXa d* tti £t^^ naPtcoPf, xal fAaxQog^VXvfinog. 
t^ Qa xcu ovti ^iog §iofiai ipQecip * dXXa IxijXogf 

195 xai x^aTe^6^ mQ sW» fiepitoo tQitdtfi ^^^ f^^^tl* 
XBQcl d$ fiTfti fiB ndyxvy xaxop wg, deidiccicd^o). 
^yatiQecciP yoQ te xcu vldci fiiXteQOP elij 
ixndyXoig iniecciP ipiCcifuPf ovg tixep avtig* 
Oi e&ep otQVPOPtog dxovcoptai xcu dpdyxy. 

200 irbp d' ^fiei^et ineitanodijvefjiog iixia^jQig' 
ovtOD yoQ dij toi, raiifoxe xvapoxcutaf 
tivde ipiQca Jitfivd-pv ditt^via te XQateQov te; 
iq ti fietactQiypBigj ctQentai fiiv te ipQiveg icd-Xm, 
oTc&^f iig nqec^vtiQOiCiv 'EQiwveg aHv enovtai. 

205 Tifv d' avte nQogie^ne IIocBiddoov ivocixd^ctiv ' 
^jQi ^edf fidXa tovto iitog xatd fioiQav leineg * ] lAIAJOS Xr. 28} 

iijd^Xhv xaJ To reTVXTai, ot' wfyikog tttmjAa bIS^» - 
dXXa v6d' alvov axog KQadirjif xal &vfiov iKafsi, 
o^r^rot* av laofioQov xa! 6fi§ m^Qtofiivor af<T^ 

210 veixeieir i^&iljjai xoXmroTaiv inie<5<siv. 
dXV fixoi vvv fiiv- Kevefieaarid^eig imoei^m. 
[dXXo 9i TOi i^ioo, nai diteiXijaco rSye.&vfi^' 
ai xev avev ifAid^ev mti Jt^&rivalrig dyeXetijgf- 
^HQtjg 'EQfieioo re xal *Hqiai<jroio ava^rogt 

215 ^lXiov alneivTJg mtpidTJaerai, ovd' i&eXijtrei - - 
iitmQ<raiy l^ovvai de fiiya xQarog JiQyeloKSiVf 
r<TTa) Tor^*, OTe vmv dvijxe<STog xoXog earai.^ 

*[S)g emmv Xine Xaov Axauxov *Ewo<riya(og' 
dvve de iiovTOV lcov, n6&e<jav d* ijQcoeg ^xaioi. 

220 xa! rox* An6XX<xiva nQogiq)fj ve<peXtjyeQira Zevg* 

^EQxeo vvv, qiiXe ^oT^e, fied-' "ExroQa xaXHOHOQV<Jriiv • 
IjdTj fiiv ydQ Toi yaiijoxog 'Evvoaiyaiog 
oixerai eig dXa diav, dXevdfjievog x6Xov ainvv 
^fiireQOv ' fidXa ydQ xe f^dxrjg intf&ovro xal aXXoi, 

225 otmQ iviQreQoi eiai d^eol, Kq6vov dfKpig iovreg, 
dXl,a r6d' rifiev ifiol noXv xiQdiov tjde ol avr^ 
e^Xero, otti ^ra^oi^d^e vefieaari'd'eig vn6ei^ev 
X^TQag ifidg* inel ov xev dvi^Q<»riy ireXia&rf. 
dXXd avy iv xeiQeaai Xd^ aiyida '&vaaav6eaaav, 

230 %^v fidV imaaeioov, (po^ieiv fiQoaag Jlxaiovg. 

aoi d* avr^ fieXiron, 'Exartjp6Xe, (faidifiog^ExrooQ* 
r6<pQa yaQ ovv ot lyeiQe fiivog fiiya, o<pQ dv Jixaiol 
<jpevyovreg vrjdg re xaVEXXrJgnovrov txoovrai. 
xeTd^hv 8* avrog iyoo (pqdaofiai eQyov re litog re, 

235 co^ xe xai avrig Jlxaioi dvanvevaooai n6voto. 

*Sig e<par' ovd* aQa narQog dvrjxovarrjaev MnoXXecfv. 
Prj de xar ^Haioov dQioov, iQrjxi ioixoog 
ooxiT, <paaao<p6v<p, ogr &xiar6g mrerjvoov • 
evQ* vtbv IlQidfioio dat<pQOvog, '^ExroQa dTov, 

240 ^ftevoVf ov8* iri xeTro • viov 8* igayeiQero ^^ov, 

Aa 2 284 lAlAdOS 0. 

nav&ti imi fiw ttftiqt Jibs f6og aiyioxoto, 
wfjov d* lctifurog KQogiqnj «xoe^/o^ JlniXXw* 
'EntxoQy vii IjQiifAOiOf ritj di cv foaqnp dn* aHm 

245 $(t' oXiYtimXimp ; ^ itov %i ca XTJdog tmTu; 

Tor^' oXiyodQavim nqogi^pti HOQV&aioXog^EttTmQ' 
xig di cv f(r<Tf, q>iQiaxB ^e&f, og fi ttQzai awxfip; 
ovx o&i^, fAB ptpfclf ijti nQVfApfi6i9 Jixai&p^ 
ovg ixiQovg oXixopraf §o^p dya&og piXzp uiiag 

250 XBOfiddi^ vtQog atij&og, Sitotvce di ^ovQidog aXa^g; 
xa« d^ eymy iq^ifir^p pixvag xal d&fA Atdao 
f^fiati t^d* o^pea&ai, imi qiXop aXop ^ro^. 

Top d* avxa nQogiemep apofJ^ exieQyog JlnoXXm' 
&iQ<Tei pvp * xolop xoi doaarixtiQa KQOpimp 

255 <( "Idtjg itQoitjxe naQe^ftifiepai xal dfivpeiPt 
0ot^op AniXXonpa XQVaioQOP* og ce niqog mQ 
QvofA*, ofi&g avxop xe xai alneiPOP moXie'&QOP» 
aXX' aye pvp titnewftp inotQVPOP noXieffaip, 
ptjvcip eni yXaqwQ^aip iXavpifUP wxiag innovg* 

260 avtaQ iym ^(QoniQOid^e ximp, innoiui xiXevd^op 
naaap Xeiapim, tQitfw d' ^Qooag Jixaioig. 

*Sig einmp Ifinpevce fiipog fiiya itoifiipt Xamp, 
mg d' ote ttg ctatbg initogf dxoattjcag int q^itPfi, 
deafibp dnoQQijiag ^&eifi mdioto XQoaipcnp, 

265 et€9d-mg Xovea&at evQoetog ftotafioto, 

xvdtom' vtpov de xiQtf !xet, dfiqi de xcutai 
wfiotg diaaoptaf o d' dyXattjqt mnot&nog, 
Qifiapa i yovpa qtiQet fieti t ij&ea xat pofiop tnnoip ' 
Ag^^ExtmQ XatxptjQa nodag xai.yovpat ip&fia^ 

270 itQvpoop tnn^ag, imt d-eov ixXvep avdtfp, 
01 d\ Sgt ^ iXaijfop xeQabp tj ayQtop aJya 
iaaevoptO' xipeg te xou dpiQeg dyQOtStaf 
tbp fuv t ijlXi^atog mtQtj xat diaxtog vXtj 
etQvcat, o^' oQO-ti cq)t xtxvf^i^d^t atctfiop ^ep' ' \ JJIAJOS Xr. 285 

275 %&v 3i ^' imo la%Jig iqidvt] XTg tivfiviMQ 

Mig odoVf aJxpa di napvag dmxqaiiB xoi fiefiaoirag * 
0g jdavaoi stoog fjiev ofiiXadbv alev litovrOf . 
wffaovreg ^iqisaiv rs xai iyxsaiv dfiqnyioiijiv • 
avxoQ Iwfii Idov ^EHtOQ" iitoixoiJievov crlxag dv^qSvf 

2SQ %aq§ri<5aVi naaiv da naQoi noal nannece '&vft6g, 

Totai d* ineir dyoQeve 06ag, ^v^Qalfnovog vlog, 
AircoX&v ox aQiarogy imcrdiievog fiev axovrif 
ic^f^Xog d^ iv (nadifj' dyoQ^i di i ^avQOi ^x^^&^ 
vincDV, 6nn6r6 hovqoi iQiaaeiav ^bqI fivd-cov* 

285 aqiiv ivqQOvioov dyoQijaaro xal fieriemev* 

^ii mnoi, fi fiiya •Q'avfia r6d' oqd^aXfioTaiv oQZfiai* 
olov b^ avr i^avrig dviartj, KiJQag dXv^ag^ 
^EnrooQ! tj d-tjv fnv fidXa iXnero SvfAog indarov 
XeQotv vn Atavrog '&avieiv TeXafioovid^ao. 

290 dXXd rig avre .^eoiv iQQvaaro tcal iadooaev 

"ExroQy ^rj mXXm Aavam v%o yovvar iXvaev 
mg Kal vvv taaea&ai otofjiai * ov yaQ areQ ye 
Zrjvog iQiydovnov itQ^fiog tararaiy oode fievoiv&v, 
dXV ayed^y oog av iyoov etnoo^ neid^cofied^a ndvreg, 

295 nXrj^&vv ftev norl vijag dvd^ofiev dnoviead^ai,' 
avrol d\ oaaoi aQiaroi ivl arQar^ evx6fie6^ eJvaif 
areiofiev, &g xe ^Qoirov eQV^Ofiev dvndaavreg, 
dovQotr dvaaxofievor rov d' otoo, nal fiefiaoora, 
'Ovfi^ deiaea^&ai Aava&v naradvvai ofiiXov. 

300 ^S^g lq)a&'' ot f aQa rov fidXa fxev hXvov iqS* iiti^ovro, 
ol fiiv aQ dfiq\Atavra Ka\ 'IdofJiev^a dvaxra, 
TevHQOv M7]Qi6vf]v tfi, Miyrjv r, drdXavrev J^Qijh 
vafiivfiv ijQrvvoVy aQiartjag xaXiaavreg, 
ExroQi nal TQooeaaiv ivavriov avraQ ontaacst 

305 17 nXfidvg im v^ag ^^^aecoi^ dnoviovro, 

TQooeg de nQOvrvxpav doXXieg' ^Qxe d* &q ^ExrooQ 
fiaxQa ^i^dg • ^Q^ad-ev ^l xi' avrov 0oTpog ^doXXooP, 
etfiivog &f£ouv veqiXt^v, ixe d* aiyfda ^ovqiv. 286 lAIAJOS 0. 

iiivtiv^ dfiqiiSaffeiap, aQiiiQenf, tjp aQa jj^aXxcv^ 

3i0V/gpaf(TTO^ Jud&xe (fOQfjfievai ig (fo^op av^Qoip' 
tiip OQ oy ip xeiQecaiP ix<opf ^yqaaxo Xa&v, 

AQyeioi wte/ieipap aoJ,},eeg' odqto o avT^ 
S^ei* diiqioxiQood^ep' dno pevQ^qii d' oTarol 
^•QWCKOP' gtoXXa di 9ovQa '&QaaeiacDP dno ^^t^cor» 

315 aXXa fiep ip xqoi m^ywx ^QtjT&6(0P al^rjmp, 

^oXXa 9e Hoi fiedaTjyvt naQog XQ^^ XevKOP inavQeTf^ 
ip yaifi laraptOf XiXaioiiepa XQ^^S ct(yai. 
o(pQa fiip aiyida x^Q(^iv ix dxQefia OoT^og AnoXXcop^ 
ro^jpQa fJLoX* dfKpoveQOOP ^iXe fjnrerOf ninre di Xaog. 

320 avraQ inei xaripcona tSmv Aapa&p xaxvndiXcop 
ceT(!y ini d* avrog av(5e fioXa fiiya, toT(Ti d« ^vfAop 
ip artjd^ea^JiP l&eX^e, Xa&ovro di d-ovQidog dXxtig, 
Of 9 (xtgr fje poo)P ayeXtjp tj ncnv fiey OKXtP 
'&^Qe dvoa xXoveooah fjieXaipijg pvxrog dfioXy^^ 

326 iX&ovr i^aniptjg, atjfidvroQog ov naQeovrog • 

&g i^po^tjd^ev Axaiol dvdXxideg' iv yocQ AnoXXoof 
fjxe (foj^ov, TQOoalv di xal "ExroQi xvdog ona^ev. 

^Ef&a d* dvijQ iXev dvdQa, xedaad-eiatjg iafjiivtjg, 
^ExroDQ fiev 2rixiov re xa\ AQxeaiXaov ine(pveVf 

330 rov fiiv, Boioormv ijyijroQa xoi^Xxoxiroovoop, 
rbv de, Mevea&rjog fieya&vfiov niarov iraTQOv. 
Aiveiag di Medovra xal^Iaaov i^evaQiXev" 
iqroi fiev vo&og vlog X)TXijog ^eioio 
iaxe, Midoov, Aiavrog ddeXipeog' avruQ evaiev 

335 if OvXdxxi, yaitjg dno narQidog, avdQa xaraxrdg, 
yvoorov fitjrQviijg 'EQicomdog, ^v i^ VTXevg' 
"laaog avr aQXog fiiv A&tjvaioov irirvxro, 
vtog di JScptjXoio xaXiaxero BovxoXidao. 
Mtjxiarij d' iXe IlovXvddfiag, 'E^iov di noXirtjg 

340 nQoorfi iv vafiivji, KXoviov d' eXe dTog AytjvooQ. 
Atjtoxov di IlaQig ^dXe veiarov wfiov onia&ev 
(pevyovr if nQOfidxoiai, dianQO di xc^Xxov iXaaaev. IAIAJ02 XK 287 

"Oipq 01 xovg iroQi^or an trcsa, xoipQa d* Jlxaiol 
taq)Q(p Koi axoXo^ecciv innXtj^avreg oqvxzji, 

345 iv^&a xa2 iv^&a qti^ovxo^ dvovro de vbTxos dvayii^ 
^ExTOOQ de TQoaecciv ixixXetOy iiaxQOV dvaas' 

Nrjvalv iniccevecd^a^^ idv d' ivaQa ^Qoroevta! 
ov d^ av iyo^v andvevd-e ve&v iziQCo&i vo^<j<o, 
avzov 01 d-dvarov fitjtiijogiaif ovdi w rovye ^ 

350 yvcoroi t« yvoorai re nvQog XeXdxooci d^avovra, 
aXXa xvveg iQVovai 9tQ0 aareog ^iiereQoio. 

^Slg einoiv iidariyi xaroofiadbv ijXacev timovg^ 
%exX6fAevog TQOoeaci Ttara ariy^ag, ol de cvv avr^ 
ndvreg ofiOHXtjcavregi i^ov iQvadQfiarag mnovg^ 

355 rixi 'O-eaneai^ • ^QondQOi^&e de 0oi^og JlnoXXoov 
gef oxd-ag xaitiroio ^a^&eii^g noaaiv iQeiitoov 
ig fiiaaov nari^aXX^* yeipvQooaev de xiXev&ov 
fiaxQyv ffS evQelaVf oaov r im dovQog iQOoy 
yiyverai, bniior dv^Q a&iveog neiQcofievog 'Qaiv. 

360 T^ Q otye iiQOxiovro opaXayyi^doVy ngb 5' AnoXXooVf 
aiyii* i^oov iQirifiov • iQeme da rei^og Axaicov 
QeTa fidX\ <x>g ore rig 'kpdfjia&ov naig dyxi &aXdaai^gy 
ogr iiiei ovv no^i^ari d&vQfiara vijminaiVf 
a\f) avrig avvixeve iioalv xal x^Q<^^^^ d&ijQoov • 

365 &g Qa av, ijte CPo^e, noXvv adfiarov nal olt^'^ 
avyxeag ^qyeioov, avroTai de cpv^av ivooQaag. 

^Slg ol fiev nccQa vrjvalv iQtjrvovro fiivovregj 
dXXfjXoiai re TteHXofjievoh xal ndai d-eoTaiv 
XeTQag dviaxovreg, fieydH evxerooovro exaarog* 

370 NiarooQ avre fidXiara FeQijviogf ovQog AxaiooVf 
evxerOi x^^Q^ oQiyoov eig ovQavbv dareQoevrd • 

Zev ndreQ, einori rig roi iv J^Qyet neQ noXvnvQtp 
ff ^obg rj oCog %ara niova firiQia Haioov, 
evxero voarijaaiy av d' vniaxeo nal aarivevaag' 

375 roov fivtjaai, xac dfivvov, 'OXvfmief vriXeeg rjfiaQ' 
firjd* ovroo Tqooeaaiv la ddfivaa&ai Jf^^aiov^. 288 lAlAJOX O. 

^Sig IgpaT* BvxofiEvog* fiiya d* SxtvitB iitjTiBTa Zevfff 
dqam atanf Nt^Xr^iadao yiQOvxog, 

T^mg i* mg ini^ovxo /Itog nxvnof atyioxoto, 

380 iiaXXov cV JiqyBioKSi dSQOPf livtjaafxo di )^a^ju^^. 
oi d*f mgrs fiiya xvfAa ^aXaaarig evQvitOQOio 
ffjog imeQ xoixoov xaxa^r^czxaiy onnox* iniiy^ 
Jg avifiov * 17 yaq re fiaXiaxa ye xvfiax* 6q)iXXei * 
&g Tqmg fieyaXfi laxi xaxa xeixog i^airof, 

385 innovg d* elgeXacavxegi inl nQVfAVfi<f$ fiaxovxo 
iyxeciv dfiqiiyvotg avxoaxediv* ol fiev dif* tnitmVf 
01 d' dno vti&v vxpi fieXaivaoov im^avxeg^ 
jAaxQoTiTt ^ffxoTaiy xa Qa a<p* im vf^aiv ixeixo 
vavfiaxa, xoXXijevxay xaxa axofia eifiiva ;^aXx(p. 

390 nixQOxXog d\ etrng fiev Axaioi xe TQ&ig xe 
xetx^og dfiqiefiaxovxo d-odoov ixxod^t vti&Vf 
x6(pQ* oy ivi xXtatji dyan^voQog EvQvnvXoto 
^axo xe, xat xov exeQne Xoyoig, im d' eXxei XvyQ^ 
fpaQfiax dx^fiax* inaaae fjieXatvdoov odvvdmv. 

395 avxaQ inetdij xetxog ineaavfiivovg ivot^aev 
TQ&ag, dxitQ Java&v yivexo taxtj xe (po^og xe, 
^fico^iv X* OQ imtxa, xai cS stenXtjyexo fitjQm 
X^Q<^i xafcanQtjviaa\ dXoqvQOfievog d* inog r^da* 
EvQvnvX\ ovxixt xot dvvafiatf x^^^iovxi iteQ Sfiitfigf 

400 iv^&dde naQfievifiev Srj yctQ fiiya vetxog OQooQev 
dXXa ae fiev '&eQd'jtotiv noxtxeQnixG) * avxoQ iyooyB 
anevaofiat elg AxtX^a, tv oxqvvod noXefii^eiv, 
xig y o7d\ etxiv oi, avv dctifiovt, dvfiov oQtvoo 
naQemwv; dya&rj di naQatqictaig iaxtv ixaiQOv. 

405 Tov fiev oq*, mg elnovxa, n6deg (piQOv avxoQ J(;|facoi 
TQ&ag iiteQXOfiivovg fiivov ifinedov, ovd' idvvavxOf 
9tavQ0xiQ0vg iteQ e6vxag, dndaaa&ai staQa vff&v* 
' ovxe noxe TQ&eg Java&v idvvavxo (pdXayyag 
Qrj^dfjtevot, xXtaifiat fAtytjfievai rjdi vieaatv. 

410 dXX' &gxe axd&firj d6Qv vtjiov i^t&vvet j JAIAJOS Xr. S89 

sv eld^j (J0(pif]$9 vTtod^riiJiaffipijirti^ Jl&ifp^ ? 
&g iilv x&v ini Jca fiaxr; T«ratd ^ohsfi^ig w 
aXXoi d' afitp' iXXrici fxajrfv ijk&jnpiflto 'fiie(ftfi9. 

415 "ExTooQ d* av% Atdvtog 'khato H^AaXifum^ 
Tw di fiii^g mqi Vijog fxov ntfiti^, ¥id'* i&oWkfrOf 
0V&* o rhv i^eXdocH, icdl ittWQ^^&6ii ^^ ^vt^ 
0V&' 6 Tov &xp oiffa^ott, iiiei q' i^Httfifi yi Ikuftoiv. 
ivd^ vJa KXvribtd KaXrjtdQi^ ^9tfa^'ji^f 

420 nvQ ig vrja qii^ovtay )ctttiK <ft9^&g ^X^ ^^o^ 
dotmriijev di ^oeoVy '^iiXog ^i df tn^vs&s pffQti^ 
'jBxTco^ y A$ iv^6ii&e¥ dif^i¥ ^i^&Xftdilui^ 
iv xovirjot ^tuSifra veig ^6^dQ%i&e fO^fif^ 
TQoooire iteA jtD)iiomr^ irtiide^, payf(i>0Hiff(Mg' 

426 TQ&eg hccI JiyHoiitAi jf&Q^moi Af%Cf^(firaii 
lifl drj flTQJ Jf^t^*^'» ^l^tn^ ^^ tftfiei^' t<?»«^ 
dXX' vla kXwioVd ^ad^drsy p^ fkif :^^t^ 
revxea 6vXrj<roifcl, vtoSlP iv Ay&H ixeeoftd. 

430 rov (Mv afidQd^- i d^iit^d ufukA^QOPd, M(k(ft6Qog vlov, 
Atavrog (^eQ&ntifta, Kv&iJQfOv, ig ^ ^Ht^ nir^ 
i^aX\ inei ar^&Qa Hd^infd Kt&ifQoi&i t^dii^mPt 
Toir y i^aXeif necpaX^ i^iiQ oiSSrfyt iUftfd%rifi$f 
i(5ra6r ayx -rffiicHd^* 6'd' MiKog iltfmkrim 

435 vriog ano nQVfXfrjg xd)iMl9htgWiifb^ iift^ ^sY^ 
Atagli' i^^lyri&iyitd^Hfilrft^A^^i^g^^i&d^ 

TevxQe ^i^W, ^ i^y diitiitrdro iiMrh i^atQogt 
ManroQidfi^y h ir&i, Krf&rjl^mv ivBd^ <6#t% 
J(fa (piXoi(Si t6}tii(nv iriOfiirfif fiifd^^v* 

440 .Toi» d'*&<'t»^ /a*yrf#v/ib^ 4k4ittttVe. iK'69 vi vm &! 
AftvfioQ6l ntal f jf id^, 8 ^i fttgi m^og Jtiti9i^i»v; 

""Sig (pd^^ i di ^&i^m* moi^ ^i ^ ^ ^n^ifjrrit 
roiov lx<ov ip f^eXQl ^aXtMM ^*» fpos^tl^rif 
todoKov fidXd d' &XU piXea TQ(ie(HJiv iqfiet* 
nia$. B b 290 IAIAJ02 0. 

445 xat- Q S^aXe KXeTTOPf Ihtc^voQog ayXaorvlof, 
IIovXvdauaPTog iiaXqov^ dyavov IlavOoidaOi 
^ia ;f e^crii' ixovta • i fMV nenovi^ro xa^* innovg • 
T§ 7«^ ixf J Qa noXv nXeiazai KXoviovro q^dXayye^, 
^ExTOQi xal TQmaat j^a^i^^Ojue^o^ * rdxa d* avr^ 

450 ^Xd^B naxoVf ro ol ovrig iQvxaxev Ufiivoov ^e^. 
avxivt ydQ ol oniffd-e noXvCTOvog ifineaev t6g\ 
i^Qim d' <| dxicov, vneQcoijaav di oi tnnoif 
xeiv oxea XQOxiovxeg, aval^ d' ivorjae xdxwxaj 
IIovXvddfjLag, xal nQCorog ivavxiog, ijXv&ev tTcnoov. 

455 Tovg fAev oy Jlaxvvoap, IlQoridovog vtii, dooxev * 
noXXd d' indrQvve ax^dov laxeiv etgoQomvva 
tnnovg' avrbg d' avrtg toov ^QOfidxotaiv ifiix^O^ij- 

TevxQog 8' aXXov oiarov iq^^^ExroQi j^a^xoxo^vaT^ 
am^TO, x«i xev enavae fidxfjv iTtl vtjvaiv Jix^x-t^i 

460 el fiiv aQiaTBVovua ^aXoov i^eiXero dvfAOv. 

dXX' ov Xfjd-e jdiog nvxivov voov, og q iqivXaaaev 
^ExxoQ, draQ TevxQov TeXafiooviov evxog dnrivQay 
og oi ivarQeq)ia vevQj^v iv dfivfiovi To^cp 
Qi^l^ inl r^ iQvovrt ' naQenXdyx^O^ij di oi dXXfi 

465 tog x<^Xxo^aQijg, ro^ov di oi exneae x^^Qog- 
TevxQog d' ioQiyijae, xotaiyvrjrov de TtQogtjvda* 

^Si nonoi, tj dt^ nayxv f^dxrjg inl firjdea' xeiQei 
daificov ^fieriQrjgy o,re fiot ^ibv ex^aXe x^^Qog, 
vevQ^v d' i^iQQrj^e veoarQoqov, §y evidt^aa 

470 ^Qmov, o(pq' dvixoiro iyafid d^Qooaxovrag viarovg. 
Tbv d' ijfiei^er eneira fiiyag TeXafiooviog Aiag* 
0) iiinovj dXXd ^ibv fiev ia xa\ raQCpiag tovg 
xeia&atf inei avvixeve d^eog, /Javaoiai fieytJQag. 
avraQ /e^ac^ eXoiv doXixbv doQV, xai adxog oofic^^ 

475 fiaQvao re TQcoeaai, xal aXXovg oqvv^&i Xaovg • 
. fjiij fiav danovSi ye, bafiaaadfievoi iteQ, eXotev 
vijag ivaaiXfiovg • dXXd fivriaoofJLed-a xdQfirjg. 
^i^g q^dd-'* 6 de ro^ov fiev iv\ xXtai^atv e&rixev * lAlAJOS Xr. 291 

avTaq oy d/A(p* oiuotci (jdxog d-sro xBXQa-^ikviivovr 

480 Jc^aT* ^' «V iq/^&ifitp xvpb^v evTvxrov i&r^xev 
ItnnovQiv, deivbv ds ),6q)og xad-viteQ^&sv evevev'] 
eiketo d' dXxifiov iyx^Sj dxaxf*evov o^el' xaXx^' 
fi^ d' ievai, fidXa d' ooxa d'eoi)v Alavri naqiarri, 
^Exrooq d' dg eJdev TevxQov pXaq^&evra ^eXefivUf 

485 TQOoai rs xal Avxioiaiv exixXero, fiaxQov dvaag * , 
TQoieg xal Avxioi xai /daQdavoi dyx^fiaxtirai^ 
dviQeg eare^ q)iXoi, fivtjaaa&e de ■&ovQidog dXxqg 
ifTJag dva yXaqyvQagl Hrj yccQ idov oqt&aXfAolaiv 
dvdQog dQiarijog /liod^ev ^Xaq&ivra ^iXefiva, 

490 Qeia d' dQiyvoorog /lihg dvdQuat yiyverai dXxtj, 
rifAev brioiaiv xvdog vmQreQOv iyyvaXi^fiy 
^d' orivag fjiivv^fi re, xal ovx i^&iXfiaiv dfivveiv 
d>g vvv ^Qyeioov fAivv&ei fiivog, afifii d' dQtjyei. 
dXXd fjidxeaO'' inl vi]vatv doXXiegl og di xev vfiioov 

495 ^XtjfAevogy tje rvnelg, ^dvarov xa\ Tiorfiov iman^f 
re&vdroo ! ov ol detxeg dfivvofiivq^ iieQl ndrQtjg 
red^vdfiev dXV dXoxog re aot^ xal naldeg oniaaco^ 
xa\ oJxog xai xXtiQog dxtJQarog, et xev Axo^ioi 
OiXODvrai avv vtjval (piXr^v eg itarQida yaiav. 

500 Sig einonv oorQvve fjiivog xa\ '&vfiov exdarov. 
Aiag d' av'&' sriQood-ev ixixXero olg eraQOiaiv 

Aidcog, AQyeioi ! vvv aQxiov, § dnoXiad^ai, 
i^e aaoo&ijvai, xa\ dndaaa^ai xaxa vtjmv. 
fi iXnead"', ijv vtjag eXjj xoQv&aioXog "ExroiQ, 

505 ifi^adov l^ea&ai tjv narQida yaXav txaarog; 
fl ovx orQVVovrog dxovere Xaov d^avra 
ExroQog, og di^ vtjag iviTiQ^aai fieveaivei; 
ov fiav ig ye xoqov xiXer iX^&ifiev, dXXa fidx^c&ai, 
^fuv d* ovrig rov8s voog xa\ filjrig dfieivoov^ 

510 fi avroaxedifi fii^ai X^^Q^^. ^^ l^ivog rs. 

piXrsQOv, y dnoXia&ai, eva XQOvov, ^e ^i&vat, 

fl ihfia orQeiysaiyai iv alv^ dtjior^ri, 

Bb 2 292 lAlAJO^ O. 

&9* avtcog KctQa rtjfmvi vn afdQaci x^Hf^^QOlctf^ 
^Sig Biitm cor^vys fut^i^ nai ^phv iHa^w* 

515 &^' ''ExmQ inh ikt JS%M%9tj He^fMJdiog vloPf 
dQX^^ d^xjfiooi»' Atof d' Ha Aa»iafiavraf 
^BfAora n^Ump^ Jlft^r^Q^ aykaw viop ' 
novXvdafiag d' ''Stcof*iMJi^no¥ Hi&f&fiiiMfp 
0vXeidBm ltWQ9¥f fnja^&i^mr mQX^ 'Ekbiw, 

520 v^ ds Miytig iitoQoivM idAp' o d* vnat^a Imd^^i/ 

novXvdafiag* xoi vov fneran^fApQotBP' odptqAlmXXm 
Bia Har&ov vtop in iTQOfnaxotiJt dafAijfou * 
ctitaQ oyB K^otafiov ifx^^g f/tB^ov mhaci dovqu 
dovfcififBP di itBOMf o d' ait Aftw V9VXB iovXa* 

525 ti^Qa d« T^ ««t^d9<n AtA^ffp^ ^*U^H9 cv Bidmgf 

AdfinBxtdtjg - oi^ Aaftmg tfBimtOf ^tatog dp^Q&p^ 
AaofiBdoftiadijgf bv Bidora^&ovQtdog dXx^g — 
og t6tB ^Xsi^ao fniifOPXfaKog ovtoffB dovQif 
iyyv^Bf oQfiffiug' «nmii^ ^8 oi ^qxbcb ^toQtj^f 

530 roi' Q* iqioQBi yvaXoimp aQif^ota' Ti!f' notB 0vXBvg 
ijyayBf i^ ^E^vQfig, mtufiov ano HBXXiiBPtog, 
^Bivog yoQ ot id<»iCB9 j£r«f| ovdQ&v Evcp^t^gf 
ig noXffiop ^poQBstPf dtjmp dv^Q&v dXBmQijv * 
og 01 nal t6tB naidhg dnb XQOog iJQHBd* oXs^QOf, 

535 ro7 di Miytjg n^Qv&og /oeXxi/i^eoff titnodacBhjg 
TiVfi^X^^ dHQOtatop ytJ|' iyxBi o^vSBPth 
Q^^B d' dqi* Inmtov X6ipow avtov* nag di x^f^^ 
nannBifBf ip xovijifftf viov qioivixi (paBiv6g, 
loog 6 5r(p itoXifit^B fiivwvy Iti d' iXmto vix^v, 

540 t6q)Qa di oi MBviXaog ^QijTog l^X^d-BV dfivvt<oQ, 

atij d^ BiQa^ (Tvv dovQi Xa&civ, §dXB d\ &fiov in^Bv 
atxfiii i^i ctiQvoto Hiiatjvto ficufAmwaaf 
nQ6a<T(o iBfiivff 6 ^* aQa ^Qtfv^g iXtda^fi^ 
tii fiiv iBiada^v xaXxiJQBa tBvx^ dn AfAm 

545 GvXiqiSBiv^ExtcoQ di Kaaiyvfjrotm xiXBvcev 
ndci fiaXa, nQStov d' ^txBtaovidtjv ivivtntBVt I lAlAJOS XF. 293 t( lip&ifiov ntsXinnnov* 6 d^ o^qa filv slXiitodag fiov^ 
p6(TK h TlBQHiiTfif dfjtmv dnovoaqiiv iovxm * 
ttixaQ iftel Aava&v vitg fikv^ov dfi^i4Xic.cah 

550 a^p etg^^IXiov ^X^e, fievinQem di TqmBcaiVy 
vtuB di noQ IlQiafAfp^ 6 di fjuv wiev ha rineiusiv 
xov Q^^EnxmQ ivivmtBv^ Inog % Igpar', i% % ovofiaCev 
Ovtoo dij, MeXdvMtne, fie^-qcqfAev ; ovii vv c<H ^^.Q 
ivxQinerai (piXov ^xoq, dvexptov Hraf*fVQti%f 

555 ovx oQoicg, olov AoXonog neQ\ tevxe* Inovffif.^ 
dXX* enevl ov yoQ Iv Scxiv dnocxaXhv J((^oaci9 
fiaQvaad^ah ^qiv y 'qe xaxaxxafieVf ^i atait^ aHQt^g 
"Ikiov atneivrjv eXieiVy Hxda-&ai xe no^%^,, 

icg epamv o fiev ^qx^ o q afA ecfWfOt m^sog (fpg, 

560 ^qyeiovg d* okQwe fiiyag TeiiafHim^ -dicfiS, ^ 

Q (piXoh dviQsg isxe^ koi ald$L ^aV^' w ^vfiq^ 
dXX^Xovg X* atdeia&e naxa HQc^x^ag vCf^(fa^4 
atdofiivonv ^* dvdQmv ^Aio^g itqc^» ^ piqiaef^w* 
qievy6vx€9V d' oix oq itXiog OQHv^mt evf^ XA^ dXx^. 

565 '^iig iqad'*' oi di %ai avxm dld^a^^ f^i^voVf 
iv dvfi^ di ^dXoim inog'^ qiQaiav^o, Ifi fj^ 
eQxei' xaXxeiii^^ «pn ii Z^g J^Oas Ifye^Q^^ 
AvxiXoxov d' JkQ9ve ^v Ayai^W liSmX^i^* 
Jlvxikox\ eimig awk «ftaWf^itf Hkit^^ -4(^fW«it» 

570 ovxe oroaii' '(laMa>r, ayx oAmfMg ^g ^ f^^X^^at* 
eixiva «rov fQii»^ s^aKfAev^ if^ ^^ionaO^t 

^Sig ehtm 6 fii» eAxtg dviaifiifXiO^ fm 4* iQ9^9^^* 
ix d' id^oQe nQOfiixwVj mi dmvxkCf^d^^ ^f^!^v^\ 
dfiqi e nanx^vaq^ «m H Tqw^ ««^^lofv^ 

575 d»^og dxovxicceufxog* o i* ovx iXtov ^Hfi^ f^cy* 
dXX' 'Ixexdovog vHv vne^dvfieif Jlfej^^N^^^i^i 
vu5a6fAevov ^^Xtft^vie^ piA» fff^^ «RX^ M4(^A«« 
dovnrjcev di ^teadv, xov di 9K«ti^ icae wU^^^ 
JlvxiXoxog d' inoQOvae, xvm cSfi, ogx^ cffj ^^§^ 

580 ^Xrifiivc^ d*5o» x6vx* « J evviqqt ^OQOvxa 294 lAlAJOi: O. 

^VQV^^VQ i^^hn^^ paX<ip, v^iXvifs di yvTa* 

xevxsa (SvXijamv. dXX' ov Xdd^ev^EHTOQa diov, 
os Qd ol dvuos ?/>t^c ^scav dvd dijior^ta. 
686 JivxiXoxos ^' ov fuTvs, ^oos ^SQ io>v woiefiitfr^V, 
dXX" oy aQ SrQeae, ^tiQt xaaov Qel^avT^ ioixdsy 
offTC, iivva nreivas ? ^ovxoXov duipl ^oeaciv, ^ 
ifevyeh ^Q^^ ^«Q ofiiXov doXXiif&^fievai dvdQmv 
&S TQBise Ne<STOQidfiS' ««* ^« TqoHs « TiaVExrcoQ 
690 ^xn ^stsiieain ?^sa atovoevxa xiorro • ^ ^ 
azij de fieTacTQBcpd^eis, i^sl ixero e^vos ixaiQmv. 

TQms 5«, Tieiovaiv ioixores mfioq^dyoiGiv^ 
Vfivaiv ineaaevovrot Jios ^' ireXeiov iq>erfids' 
o aqnaiv alev SyeiQB fiivos fiiyay {yiXye be dvfiov 
695 JiQyBimv, xa\ xr^off dnaiwroy rovs ^* oqoOwbv. 
"ExroQi ydQbi ^fios i^ovXero xv8os o^eSat, 
IlQtafii^^y Iva vrivdi HOQCDviai '&eanidais '^vq 
ifi^dXfi dxdfiarov, 0eridos 8\i^aiaiov a^v/ 
ndaav imxQ^vBiB • ro yoQ fieve fitjriBra ZevSf 
600 VTios xaiofAevTis aiXas 6q)&aXfA0iaiv ideadui. 
ix ycLQ dfi rov ifieXXB naXico^iv naQa vti&v 
'&riaifievai Tqooodv, Javoioiai de xvdos oQelai. 
rd q)QOveo)v, vijeaaiv ini yXaopvQ^aiv iyeiQBV 
"ExroQa IlQiafii^riVy fidXa ^bq fiefiamra xal avrov. - 
605 fiaivero d\ ms or J^Qrjs lyjffiWaXoff, ^ oXoov mvQ 
ovQsai fiaivrirah Pad^ifjs iv rdQcpBatvvXris^ 
dqiXoialios de nBQi arofia yiyveroy rm di ol oaae 
' Xafiitiad^ijv ^XoavQyaiv im' dqfQvaiv dfiqt 8e ^^Xrj^ 
afiBQ^aXiov xQordq)otat rivdaaero fiaqvafievoto. 
610 ['ExroQOS' avros yaQ ot dn ai&eQOs ifBv dfivvrooQ 
ZBifS» os fitv iiXBovBaai fisr dvdQaat fiovvov iovra 
rifia xal xvdatvB. fitvwd^ddtos yctQ ifAeXXev 
laaead''' rjdi] ydQ ot iitd^QWB fioQatfiov rjfiaQ 
naXXds A^vairi vno IlfiXeidao ^inqiv.] lAIAJOi: xr. 295 

615 xa/^' i^&eXev Qfj^ai ffrixctg dvbq&v, ^eiQi^ri^oDV^ 
J dfj nXeTcTOv ofiiXov oQa xat revxe' aQi<fra • 
dXX' ovd' mg dvvaro Qij^atf (idXd neQ [leveaivoov, 
!<T)[ov yaQ nvQyqbov dQTjQoregy ^vre nezQri 
^Xi^arog, fjteydXTj, ^oXt^g aXog eyyvg eovca, 

620 ijre fAevet Xtyeoov dveiimv XatxpTjQa neXev&a, 

xvfiard re rQoq)6evra, rdre nQogeQevyerat avrtfv • 
&g AavaoX TQmag fievov ifjinedov, o^vd' eqje^ovro, 
avraQ 6, Xafinofievog nvQt ^ndvrod^ev, Sv&oq' bfitX<p* 
iv d' metfyihg ore TiVfia ^o^ ev vi^tmij^Qatv 

625 Xd^QOv vno veqiioov dvefiorQecpeg, ^ de re ndaa 
a^Vd vneHQVCpd^i], dvifioto de detvbg drjrr^g 
tcricp ififQifierat • rQOfiiov<Jt 8i re cpQiva vavrai 
detdtoreg' rvr^&ov yaQ vn ix d^avdrotp cpiQOvrat* 
mg idai^ero dvfiog ivt ar^qd^eactv ^xatmv, 

630 avraQ oy, &gre Xiosv 6Xo6<pQ<x)v ^ov^Jtv icieXd^oiVf 
at qd r iv eiafjtevy iXeog fJieydXoto vifiovrat 
fiVQiat • iv di rs r^ai vofievg, ov^oo aa<pa etdoog 
^fjQi fiaxijaaad^at eXtycog ^oog dfjicpt (pov^atv 
iqrot 6 fiiv itQcorxiat %a\ vararijiat ^6eaatv 

635 aiev bfioartxdet, b di r iv fiiaariatv oQOv^ag 

^ovv edet, at di re itdaat vnirQeaav oyg r6r Axtx-iot 
d^eaizeaioog icpo^fjd-ev icp^^EmoQt xaJ /fttnarQt 
^dvreg' b 3' oJov inecpve MvHTjvatov IleQtcpijrijv, 
KonQijog cpiXov vt6v, og EvQva&^og avaarog 

SiO dyyeXif]g oixveaae piy^HQaHXrjei^Q' 

rov yiver ia TtarQog ^oXv xeiQOvog vtog dfieivcov 
ctavroiag dqerdg, iqfiev n6dag rjde fidxead^ai^ 
Ha\ v6ov iv ^Qcorotai MvKrjvaioov irirvxro * 
og Qa ro&^^EnroQt xvbog vniQreQov iyyvdXt^sv, 

645 arQeqid^eig yaQ fier6itta&ev, iv damdog avrvyt naXzo, 
rriv avrog cpoQieaxs ^odrjvexi', SQXog dicovroov' 
r^ oy ivl ^Xacpd-elg, niaev vnrtog' dfjicpl de itrjXri'^ 
CfieQdaXiov xovd^riae ^eQt nQordcpotat nea6vrog. 206 lAIAAOS O. 

650 axii^sS d* i» diqv «^{fi^ f «XiipiiP iiii^if iyjfv^ itcuQmp 
%%iXv* oi d' ov^. edvY^vjr<v ^ d^nifi^Qi n€Q ixaiQOV^ 
XQ€Uiffu$9' av^ol ^OQ fMsi^ ij^iffj^f^S^^OQa dlov. 

Elgomol y ifivMfto nm$ ^^^i ^' iaxe^of axQm 
f^eg^ ocai ^qikai (A^vo^tq* %ol 9* ii^irvfxo. 

655 ^Qjuoi M fiim ^ i'jfaQH0fitf ml ora/xn 
%£f nQ09%i»f% a)$Tpv ii woc^ ^Ucinaif ifiBifaf 
&&QO0it ovd* i^iffif^^sv dmifrQarof' lax^ yoQ aiidg^ 
xai Hiog' ci^jQ^ 7^^ bi/LoaXwf dXXijlotcif. 
Ni<nci>Q avxe fiaima />^^v&offi ovQogJtxcuSfj 

660 Xiaae^ vniQ.TOnio9f fOVfOviAfifog afdQa Sxaaxof* 
''Sl qiiXoif dviQ^g iavz^ %ffi (f,ii&, ^ia^ ifl ^vfi^ 
aXXoif df^Qomml itfi ii nwifffM^e ixaczog 
9iaido)f iqd' aXojifnf ^i u%if(aiiog ^di xox^w, 
f^fiif oT^p ^iiovch Htfi ^' wfa%B^v^uaetf, 

665 roif vntQ if&di* iffia yiOVvdO^i^a^ ov naQa6froi>f$ 
i<ndfufai KQa^^Q»^:' fiiidM XQmnSiC^^B q>i^of9Bl 
^S^g eino9f oirQVV9 f^ifog wl ^^fiof ixd<jrov, 
Tor<Ti d' d^t* ifpi^aXfi^v viifiog dtXvog Socef ^'&iivfi 
^eaniaiof - fiff^a ii <f^k qiA<»g, %9ver dfi(poxiQ09d^ev, 

670 t]fu» nQog f$jfiiv vm OfMmv mAilfiQio. 

^Exxoqa ds <pQdcffufi%o. §^iff d^a^hv xal iraiQOvgt 
tlfiiif oaoi fierima^ev mfiaxoumvy ovi' ifidxovrOf 
^d' oaaoi ora^a vi^al fAiijifjv ifid^ovxo ^oi^atv. 
Ovd* aQ ir Ainfivri' /W57«i<fvo^t fivdave dvfi^ 

675 iardfuvy iv^^a ^SQ. &XIqi f^iaxaaav vhgJixatSf* 
dXX oye fifm ifQk' fiwfp^fero, fd^axQa: ^i§da^oovt 
foofia di Smoif l^iff» Vffifd^fi^^o^ iv v.osldfi^Cift 
xoXltftov §l4%Qfff4ii,9. 9voo^amnQ<5l%nxV' 
&g i* 0% d^iiQ i^m^<i^ xeXiixliikw ev ^I9<igt 

680 ogr inel hf< noXmM mffVQft^ avvc^f.^iQerat hnovg, 
aevag ex tfeHiQto fkifa ^oxl ifsxv iiiiTo^h 
Xaoijpi^o» ^^ q6qv' ^oXieg %i i '&titiaar%o dveQes ^d£ yvvcuxes' 6 4' ifinedon da^paXig aiel 
€-QWj%oiyK SXXox en alXo9 dfiei^erai, oi de nexofxcu^ 

685 Ag Alag en\ noXXa '&oaf»i^ tnqw vif&th 

g^oiraf fMKQu ^t^dg, ^iori^ di oi ai&eQ tKorep^ 
alel &e CfieQdpov ^oiaop Am.4i»S(H iffikevePf 
ffivai vs xal xXm^atr ifivnifMP.^ ovd» fiiv 'JBn^ciQ 
ftifivev evl TQfim ibfmi^ fl:t!a^^^f«ro^r*^ 

690 dXX' &gx oQvi&onv 3CCT<i^£r akt^s af-^^m 

i^vog i(poQf4,awk^ notiitfiAv 9^4^« fionfHOfieviimPtr 
Xfivmv ^ yeQavm $ yti»9H»p iwXij^ieiQm'^ 
&g''Ei/i%i»Q idvce nog^Kvav/^nQni^jOAOf 
dvriog dtacm'^ rhv d» Z^n ^^ inta^eiv 

695 X£<^2 f^» fisydifQ». mQVfi» di kah^ af*t arn^ 
udvtig de dQifieia.fm}^ m^ «^^ ifix^'^ 
qiaiirfg ni ax^^^g k«( d%6MQi^$ dXhi^oiffiv 
avTea&' i% no%i(iL^ ^^ ^ ^.ffpftMiio^ tftLixov^o. 
xoX<5i de fiaQVOfUvf^W Q^' ^ f^o^* ^roi^^uji 

700 ovn i(paoav (pevl^i^M im iiicmHM, iXX' oXiea-^a^* 
TQiadiv d' iXnero ^f^og ivl c^ffj^^eiv ixa<TTpv^ 
Vfjag ivmQijaeiv, ^revi^iv ^^$^09«^Jf)^aiov;» 
01 fABV %a qiQOfii)»^ icpiaroffo»' dXX^tfXoiaiVM 
"EnTmQ di ifififff/ffug v^hg ^^par^ novxonojQOiQf 

705 xaXijgf wHvdXi^f v IjQfi^rMifiXaop S^eMfiv 

ig TQoifiv^ ovd' m%i^ dn^yaye narqida yntiaf* 
rovneQ di^ neQi viiog Ji%aiQi re TQ&ig re 
lijiovv dXX^qXovg aixocxedov * ovd^ OQa xoiyz 
ro^m dX^^g dfi<plg fiivovy ovdi % dxovrmf 

710 dXX' oVjf. iyyv^ev lctdfievoiy eva &vfiov ixcvteg^ 
o^ict dtf neXixecci xai d^ivfici fAaxovtOf 
xal ^iipectv f/teyaXoACi xoi iyxectv dfnfpkyvotffw. 
noXXd de (pdcyava xaXd, fjieXdvdera, xconijevra, 
aX^M fiev ix x^^Q&f^ x^f*^^^S nicov^ aXXa d' dn mfim 

715 dvdQm fjiaQvafiivm' Qie d' atfAari yaXa fjiiXaiva, 
ExrooQ de nQVfiv^&ev inel Xd^ev, ovxi fM&ietf 29S lAlAJOH O. 

aqXaaxoif fiBxa X^9^^^* ixtnVi Tqmaip d« ^iXevBv * 

OheTB itvQj afia d' av^oi aoXkieg oqvvt avzijv! 
vvv ^fiip naproMf Zevg a^iop tifiOQ Sdmxev, 

720 r^ag iXeTPf cu devQO &emp dexijri fiqXovaatf 
^fiXv n^fjtara noXXa ^iaav, Niexori^ri yeQOvrmv 
Oi fJi id-eXovza fiaxec&ai inl ^QVfjiVfiiji vietsaiVf 
avtov r iaxdvaaiSiiOVy eQrjrvovro re Xaov. 
dXX' el dij Qa %6%e fiXanrb ipQivag evQvona Zevg 

725 ^fiereQagi vvv avrog eizoTQvvei xai dvmyei, 

^Sig i(pa^' ot d* UQa fiaXXov i^ AQyeloiciv QQOvaav. 
Aiag d* ovxir ifiifive* ^id^ero yaQ ^eXieaaiv 
dXV dvexd^ero rvr^iv, oTofievog d^aviea&M, 
^•Qijwv i(p inzanodriVy Xim d* txQia vtjog itatig, 

730 iv&'' aQ oy ievijxet dedoxijfiivogy iyxei b' aiel 
TQmag dfAVve ve&v, ogxig (piQOi dxdfiaxov nvQ* 
aiel de (SfieQdvov ^ooonv, Javaoitn xiXevev 

^ (fiXoiy ijQOneg Javaoi, d^eQanovzegJ^Qtjogf 
iviQeg iare, (piXoi, fivijaaa&e de d-ovQidog aXxtjg! 

735 ^i uvdg (pafiev eJvai do(r(TtjrtJQag 05r/<r<rca, 

^i ri reTxog aQeiov, o x dvdQdai Xoiyov dfivvai; 
ov fiiv ri axBdov ian niXig nvQyoig dQaQvta, 
fj X dnafivva[fie(sd'*y ireQaXxia dijfiov ixovreg • 
dXX' iv yaQ Tqcocov nedi(p nvxa ^ooQTjxrdoov, 

740 it6vr(p xexXifiivoi, ixdg ijfjted^a ^arQidog attjg, 
T^ iv )^£^(t! (p6oog9 ov fieiXixifi noXifjtoio. 
^H, xai fiaifioooov icpen iyx^T o^oevru 
ogrig de Tqcooov xoiXfjg inl vtjv(H (piQOvto 
(5VV ^vq\ xrjXelopy x^Q^^ ^ExroQog orQivavrog, 

745 rov d* Aiag ovra(Jxe, dsdeyfiivog iyxei fiaxQ^* 
ddideHa de nQonaQOid^e veoov avro(TXBdov ovra. I A I A A O 2 n. Patroclo deprecanti permittitAclulletySiiis et armis et copiii 
ad pugnam exire, ea lege, ut, Troianos a navibus depuiisse con- 
tentus, maiori ne se periculo obiiciat ( i - loo). lam ipse debili- 
tatus Aiax obstare non valuit, quin ignis inferretur navi (i o i - 1 23). 
Quo viso, Achilles ultro amicum in arma vocat, ordines suoriua 
instruit, alloquitur, libatione et precibus fusis dimittit ( 1 24 - 256]* 
Repente conspectus Myrmidonum ductor constematos hostes 
AchiUis specie fallit, navem oppngnatione libera^ incendiumre-« 
stinguit ( 257~3o5) ; proeliimi primo committit^apudnavesmox 
caeco pavore fugientes supra vallum et usque ad campi aperta 
compellit (3o6-4i8) ; deinde congressus Sarpedonem, lovis fir- 
lium, perimit, ultore caedis relicto Glauco (419» 5o7). Is cum 
- Hectore et aliis Troianorum gravi certamine Achivis, spolia de- 
trahentibus, corpus Sarpedonis eripiunt: quod, iussu lovis, lo- 
tum unctumque Apollo tuetur, ab amicis in Lyciam deportan^ 
dnm (5o8~683). Illo rerum successu ferox Patrodus Troianos 
ad urbem persequituf, murumque eius scandi^ sed ab eodem 
deo detruditur ( 684 -711); tamen Hectori rursus irruenti for- 
titer obsistit, aurigam eius Cebrionem necat, apoliatiim cadaver 
abstrahit(7i2-782); denique complures ex turba interficit, do- 
nec ipsum, vi Apollinis attoniuun et armis exutum, Euphorbns 
saucial^ Hector prosternit, qui et Automedonti instat^ AchilUs 
currum propere ad naves agenti (783-867)* 

Ha X q ohXb va. 

idg 01 fihf jTfi^J vriog ivtrasXfioio fiaxovro • 
TI&TQOKXog d* AxiXriX ^aqlaxaxoy noifASvi Xacivf 
ddxQva d-EQfia %mvy &gxB xqijvt^ fisXawdQog, 
ijre xar alyiXiitog nixQtig dvo(pBQOV ^bbi vdooQf 
6 xov de idmv ^xxbiqb ^odaQxtjg diog JlxtXXBvgf 
%ai fiiv q)oovtjaag insa itXBQOBvxa nQogijvda' 

TinxB dBddxQvaai, IlaxQoxXBig ; iivxe xovQti 
VTimti, rjd^ afia fitjxQi d^ipvc dvBXia&ai dvtoy^h 300 lAlAJOS II. 

Btavov aarofiivfjt aai x iaavfisvtiv HareQVitetf 

10 daxQvoscca di fiiv nozidsQXSTai, oq)Q dvektjrai* 
TQ iKsXogf ndrQoxXe, tsqsv xax}f, ddxQtfOv st^sig. 
^i xt MvQfiidovscai mqMvcHscu, ^^inol air^; 
^i riv dyysXiriv 0Aitig i^luXvsg oJog; 
J^msiv fidv szi q)aal Msvoiriov, JlHroQog vioVf 

15 ]^mi d' Aiaxidtjg UriXsvg fisrd MvQfiidovsaaiv * 
%&v X8 fidX df*g)oriQC9v dxaxoifnsd-a rs&vfimoof^ 
^i nvy JiQ-ysimv iXoq^VQsat, »g oXixovrat 
vtivfflv iizt yXacpVQ^atv vnsQ^aairig ivsxa (T<f^^f 
i^avda, fiti Hsvd^s v6<i^ * tva stdofisv afAq^at^ 

20 Jiv ds ^OQVisrsvdxiBV itQogiqitig, IlarQoxXetg imsv 
00 Ax^Xsv, IltjXiog vti, fiiya q)iQrar Axcctmv, 
fAtf vsfiiaa' rotov yoQ axog §s^lriH^v Jlxaiovg. 
ot fisv yaQ 8^ ndvrsg, oaot naQog tjaav ^^covoi» 
iv vtjvatv niarat ^s^Xt^fiivot ovrdfisvoi re, 

25 ^i^Xtjrai fiiv o Tvdsidrig Ti^rsQog /hofA^tig' 
ovraarat d* ^Odvasvg do^QtHXvrhg tjd^ AyafUfJivm* 
pi^Xrjrat 8i Hoi EvQvnvXog xard fn^Qov oiar^, 
rovg fiiv r tt^rQot ^oXvq^dQfiaHOt dfi(pt7civovratf 
sXhs aHstofASVot' av d' dfiiqxocvog i^Xsv, Jf;|^c>l>l€v/ 

30 fiig ifM yovv ovrog ys Xd^ot x^Xog, Sv av qivXdaaeig* 
alvaQirrjf ri asv aXXog ov^asrat 6if)iyov6g jrc^, 
aiHS fiii AQysiotatv dstnia Xoiyov dfivvfig; 
vtjXsigl ovH OQa aoiys narriQ Ijv twn6ra UriXsvg, 
ovds Qirtg fitjrt^Q' yXavHti ^* ^^ ^"*^« ^dXaaaa^ 

35 nirQat d' i^Xi^arot' ori ro* voog iartv dniiv^g. 
ei 9i rtva q)Qsat a^ai &sonQonit^ dXssivstgy 
nai rtvd rot naQ Zt^vog i^tiipQctde mrvta fJti^rrfQ* 
dXX* ifii vsQ %Q6sg &Xy dfta 8' dXkov Xaov onaaaov 
MvQfitd6vmVt iqv vov Ti (jpomg ^avaotat yiv<»fiat» 

40 dog 8i fiot mfiottv ra act rsvxsa &09QtiX'0'ijvah 
at H ifis aoi taxovrsg dn6axoovrat noXifioto 
TQiisg, dvanvsvamt d[AQiftot vteg ^x^^^ IAIAA02 xri. 301 

- tBiQoiiePOi' ikiyrj di t* avi^f>ev<7ig itoXifiOtiK 
Qeta de % dxfiijreg nexfif]6vaff apdQag dvr^ 

45 &6(iufief ^qoxi a<fw vecov aito i^al xkKfiactrt^, 

^Sig qrdto Xia<f6jievog, fieya infmog* ij yoQ ^lfteXXew 
ol avr^ d^dvarov xe nanov xal KfiQa Xireod^ai, 
Tor Ife fkrf ^x^cag iCQogeqnj nodag imivg JtxiXXevg 
'P fAOh ^ioyeveg naxQOHfXeig, oUfv lu^teg! 

50 ovre ^eonQonitig ifjind^ofjiah ijvtti^a oJ&ob, 
ovre vl fioi naQ Zrivog iTteipQa/^ ^6rvm fii^t^Q* 
dXXa r6d* alvov axog KQadiijv xai ^fiAr iHdvmt 
09r9TOT8 dt^ xov ofiolov dvf^Q i&eXf^aiv dfHQdah 
nal yeQog dyf> dqieXecd^ai, o,rs itQaxeX ^qo^^i^h^* 

55 atvov axog xo fioi i<jxiv, iitei nd&ov aXyea ^fitq^» 
iiovQ^v ^v aQa fioi yeQag i^eXifv vJeg Jf/iMcof^y 
dovQt y ifA^ y^xedxiiscay gt6Xiv evveixea mQisag^ 
ti^v atff in xeiQoiv eXero XQeiixyv Jiyafiefiv<»9 
JttQeidfjgj d>gei tiv dtifi^qxov fieravdirrtjv, 

60 dXXd ra fiev nQorexvx^^cLi id^fofiev * ovS* aQa itcng t^v 
damQxeg ttexoX6i<p&ai ivl <pQe<fiv iqxoi i<pijv ye 
ov nQiv fitjvi&fiov narunav^xifieVf dXX* 6^6% av 9^ 
Vfjag ifidg dipiKTjTai dvrij rs itr6Xefi6g re, 
wvtj d' AfKHXv fiev ifid xXvra r^evxea dv^i» 

65 aQxe 9e MvQfiid6ve<f<jt <piXonroXefAOUfi fidxea^ai* 
ei itf xvdt^eov TQ<ioi>v ve<pog dfi<pi^e^Hev 
vtjyeiv imnQarmg' ol de QtjyfiTvi 'd>aXd4T<fij^ 
nexXiaraij X^QV^ oXiytjV ert fiOiQav ixovreg^ 
JiQyHOi' Tqoocov de it6Xig inl gta<fa ^e^tpwv 

70 &dQ<rwog. oi yoQ ifiijg x^Qvd-og Xev<f<jov<rt fiercMtov, 
iyyv&t Xafi^Ofiivtjg* rdxct Kev <pevyovreg ivavXovg 
9tXij<Tettiv vexvcoVf et fioi XQeicov Jiyafiifiviov 
^ma ei^eitj' vvv de <srQarbv dfi<pifidxovrai^ 
ov yaQ 7\fdeiSec9 Jiofiijdeog iv ^taXdfifjeiv 

75 fioiverai iyxeitfy Javam dno Xotyov dfivvai* 
oidi nc» skrQeiiecm oitog ixXvov av9^<saivrog 302 lAlAJOS n. 

^X^QV^ Ix iteqittXtjg ' oXIl "ExxoQog avdgoqiovotOf 
TQwal xBXevovTog, <KBQiayvv%ai' ol d' dXaXtjr^ 
ndv nediov xarexovch l^^^tU *'*xc3>^6ff Axaiovg, 

80 dXXa xai Sg, IlaTQOxXe, vemv dnb Xoiybv dfivvcov 
eiinea imxQazecog' fiij di^ nvQbg al^Ofievoio 
v^ag ivmQijacoaif qiiXov d' diib voarov eXoDvrai, 
nei&eo d', cwff zoi iyw fivd^ov reXog iv qiQeal ^eion* 
dg av fioi xifiTiv fAeydXtjv xai Hvdog aQijai 

85 nQog navreov /iavai&Vj dxaQ ol neQixaXXea aovQtjv 
a\p dnovdaaoDaiVf norl d ' dyXaa dwQa izoQwaiv, 
' ix vtfoov iXdaag, ievai izdXiv * el de xev av roi 
dto-Q Kvdog dQead^ai EQiydovnog noaig HQr^g, 
firf avy avev&ev ifieio XiXaiead^ai noXefiil^eiv 

90, TqodoI qiXomoXsfjLotaiv * dxifioteQOv de fie d^tjaeig^ 
fiTjd' inayaXXofievog ^oXefKp xal dt^iozfjzh 
TQoSag ivaiQOfievog, ^QOtl "^lXtov ^yefioveveiv • 
ftjfrtff dn OvXvfinoio {^eoDV atetyeverdoov 
ifiptjfi' fidXa Tovg ye qtXai eytdeQyog ^itoXXoDV 

95 dXXa ndXtv rQoondad-at, inijv qdog iv vtjeaatv 
'O^rixigj *covg d^ % idv nediov tidta dtjQtdaa&at, 
at ydQ, Zev re ndteQ nal Jti^rivaiq ttal JItzoXXovI 
fjttJTe Ttg ovv Tqcoodv '&dvaTov qyifyot, oaaot eaatv, 
fjctjre Tiff AQyeioov, vmv d' ixdvfiev oXed^QOv 
100 oq}Q' oJoi TQoitjg teQct nQ^defjiva Xvoofiev, 

*^£ig ot fJtevTOtavra ^Qog dXXtjXovg dyoQevov, 
Atag d' ovxh' Ifitfive' ^td^ero yaQ ^eXeeaatv 
ddfiva fitv Zt]v6g re voog, kat TQooeg dyavoi^ 
fidXXovTeg' detvrfv de izeQt xQovdqbtdt qctetvtf 
105 ntjXt]^ ^dXXofjtevtf xavaxijv exe' ^dXXero d' aiet 
nan qdXaQ' evnqitid''' b d' dQtareQov oofAOV exafivev^ 
Ifinedov aliv Ixcov adxog aloXov * ovd' idvvavro 
dfjtq)' avT^ neXefiiiat, iQeidovTeg §eXeeaaiv, 
^iei d' dQyaXic^ exeT aa<yfiaTt' xad de ol idQoog 
'vToOev ix fieXeoov noXvg eQQeev, ovde flny elx^v JAIAJOS JLFJ. 303 

aii^itvtvcai • navxri de xaxop xan^ icrifQMro. 

^Eamte vvv fioi, Movaai ^OXvfima ddfiav Sx^vuaif 
oniimg dti nQWCOV ^vq ifinsce vijvatv Axaioiv. 
*^ExrcoQ 'AiavTog doQV fisihvov, ayxi ^aQaaragf 

115 cril^S' aoQi fjLsydXip, aixf^ijg ^aQa xavXov omad^ev 
avrixQV d' (MtaQa^s' ro filv TeXafidiviog Atag 
nijX' avroog iv x^fQ^^ aoXov doQV rtjXe d' a% gLvrov 
aiifiri xccXxeirj x^fiadig ^Ofjipr^ae maovaa, 
yvm d' uitag viara {hjfAOV dfivfAOvay Qiyrjaev re, 

120 1^7« d-ecoVj Qa ndyx^ f^^XV^ *^* fi^dea xeiQSV 
Zevg vypi^Qefiirrig^ TQCoeaai de ^ovXero vixtjv • 
xd^erod' ix ^eXicov, roi d' ifA^aXov dxdfiarov nvQ 
VTjtd^o^' r^g d' aJ^pa xar da^iarrj liixvro qpXof. 
wg rrjv fjiev itQVfivrjv nvQ dfKpenev avroQ Jf^iA^ev^ 

125 firiQG) *iiXri%dfJLevogy IlarQOHXfja nQogiemev * 

"i^Qaeo, Jioyevig UarQoxXeig, InnoxiXev^&s! 
Xevaaco drj ^aQa vtjval nvQog drjto^o iooijv / 
fArj drj vrjag eXooai^ nal ovxiri qyvxra niXoovrai, 
dvaeo rsvx^^ &daaov, iym di. xe Xaov dyeiQOo. 

130 *^i^^ Kpdro ' IldrQOxXog de xoQvaaero vdoQOiii x^^Xx^, 
xvrifiXdag fisv ^Qoira nsQi xvijfjiijaiv ed^rjxev 
xaXdg, oQyvQioiaiv imacpvQioig OQaQviag ' 
devreQov av ^ooQrjxa mQt arfj^&eaaiv tdvvev, 
^oixiXov, darsQOsvra, nodcixsog Aiaxiddo. 

135 dfiqil d' OQ* oifioiaiv ^dXsro ^i<fog aQyvQOfjXov, '> 
xdXxsov -^ avr aQ siteira adxog fjiiya re an^aQOv re ' 
XQarl d^ «V iq^&ifjit^ xvvifjv evrvxrov ed^rjxevy 
innovQiv deivov de Xoipog xad^vnsQd^sv svevsv. 
eiXero d' aXxifia dovQS, rd ol TtaXdfjifiq^iv aQfJQSis . 

140 eyxog d^ ovx eXer oJov dfivfiovog Aiaxidao, 

^Qidv, fiiya, art^aQov ro fiev ov dvfar dXXog ^;^af£> 
ndXXeiv, dXXd fiiv oJog iniararo ^fjXai ^j^t^Xcv^* 
IlriXidda fieXifjv, rrjv narQi q)iXq^ noQS XdQOOv 
IbiXiov ix xoQvqitjg, qiovove/AfAevat ^Qcisaatv. 304 lAIAJOZ n. 

145 Ktitovs d^ AvTOfudavra ^oSg &py » S/i€ » iHbf^Py 
t09 i^stJtxikk^a Qijiiijro^ xu fioXufTa' 
9tuno%afog d» ot ioxi fiajg Spi fiunu ofcdxl^. 
Tijl 9i nai AvxonHkaw ivajB ^vfor mntiag imiovgf 
Sa^op wu BaXioVf xm Sifia frrotf^c wetiod^* 

150 xovs txatE Zftpv^ awifttp^Aqnvta tlodof^^ 
Pooxofiivii Isifiiiwt 9taQa qoow 'Shttarolto» 
if i» na^OQi^oirp ofiVfiora ILjdaaow ht^ 
%0f qa itot *H&timpog iXwr ffoJlfr i^j JtxtXk^ig* 
og 1MU ^wfj^og ioPf Im^ tnaotg a&awaxotctw. 

1$5 MvQfitdopag d* ag imtxofierog 'O^mQtfiBr ^x^^^^^ 
^awrag awa itXtaiag avr TevxBiftw' ol di, Xvxot &g 
mfiOipaYOt, xotaipvs «bqI ^fQBoif aamtog aXx^f 
oW tXaapop xifaim fdfaw ovQBOt l^iiiTariBg 
ifamovatw nSmw #« 4r«^^or «kl/mri (poiwow 

160 xai it aysXtiHw iaaiw, «no nfflpyg ft^arvdQOv 
.Xa^pofXBg YXiiaa^p ifmjpnip ft&ap vdooQ 
axQOpf BQBvyifi^B/POt ipbpop mfio^g* tr ii x'b dvfihg 
OT^d-Baip otQOfii^ iavtf mQtaripBTiitt di re Yoax^Q * 
ro«o» MvQfitd&PioP ^Mt^Qsg ^ ftiihPTBg 

165 afiq>* aya^op ^SQAitopta no#<o i wo g Aiaxldao 
Q<iop%' ip d* &Qa toiiavp JtQ^iog latat jlxiXXBig% 
QTQVPCfP tnntwg t» XM ariQagiam)9i<itag. 

IhrnjxoPt ^acu^ p^ ^ai, ^p JifiXXAg 
ig TQoi^ ^Blito JtiipiXog' ip f* oq ixaat^ 

i 70 nBPtijxopt iaap &pbQBg hil mka^ip itmQOi ' 
nipte d* OQ ^BfiSrntg itotijaatOf totg inBnoi^ti^ 
ar^fiaiPBip' avtbg ^ fiiya PSQattiioP ^raaaBP. 
t^g fiBP iijg attxbg ^qXb M9pia0tog aUXo9iiQ^^f 
vibg SitBQXBioioy A^Jii^wiog^wotiKfioio' 

175 or tixB IhfXfiog ^^ffiviiQf idxX^ IIoXvdiiQtft 
£itBQXBi^ dxifiaPtti ^^ ^b^ Bvpt^^Btaaf 
avtOQ imxXtfotw SxoQipi nBQiiJQBog vTif 
ig Q apaipardbr inviB, itOQmp d^BQfiaia iiPiL lAIAJOi: Xri. 305 

xiqg ^^ ixi^g EvdiXiQog JIqiJio$ fjysfioHvsp, 

180 naQ^&enogf rov hixre XOQ^ wtXii UoXvfi^X^f 
0vXaPTog 'dvyartjQ' 'c^g da xQarvg ^QyBiq^ovzi^g 
^QaaaXs ocpd^aXfJioiatp ida>p fiara fiBkiiOfiip^ip 
ip X^Q^ AQzdfiidog XQvat^Xaxarov, KtXadsiv^g,. 
avtixa d' eig vmQ^' dpa^ag, ^aQeXH^axo Xa&Qij 

185 *EQfidag anaHijTa' noQSP W oi ayXaop vlovt 
EvdcoQOPy mQi fiep^ ^eiup raxvp fjds fiax^rfjv,. 
avraQ msid^ ropye fioyooroxog EiXEt&via, 
i^dyays rcQO q>6wg8e, nal 'HeXiov idep avyag, 
ri/p fiev 'ExenXTJog HQareQOP fiipog AitroQidao' 

190 ijyay^ro ^Qog doofiarf inel noQe fiVQia sdpa' 
rop d* 6 yeQoop OvXag ev irQeqiepy ^d' ariraXXev^ 
ifKpayana^ofMPogf &gel & iop vlop iopr^ 
riqg 8\ XQirtjg UeiambQOg ^Q^log ^yefiopevepy 
MaifiaXidtjgy og naa^ f^erinQSijte MvQfudovecaiPi 

195 iyxei fiaQpaa&ai, fiera IbiXeiooPog ircuQOp. 
rfjg de reraQrtjg l^Qxe yiQOOP tnmjXara ^oipt^ • 
viifinrrig 8* ^XxifiidoovyAaiQxeog viog afivfzcop^ 
avroQ inetdij navrag afi ^yefioveaatv AxtXXevg 
crtjaev iv HQivag, xQareQov d' i^t fiv&op ereXXep* 

200 MvQfiidopeg, fvqrtg fiot wnetXaoop XeXad^ia^&o^y 
ag inl pt^al ^&o^atp anetXetre TQcoeaatp, 
^dpd"* vno fjttjptd^fiop, Hon fi ^tdaa&e eHaareg • 
axirXtet HqXiog vli, x^^ &Qa a IrQeqie }tifrtiq,* 
ptjXeig I og naQi Ptjvaip ix^S dikoprag iraiQOVS^ * 

205 oixadi neQ avp ptjvat pedfjte&a novro^oQOtatp 
avrtg * iltei Qa rot mde naxhg X^^^9^ ifisieae '&vfjt^, 
ravTa fi dyetQOfiepoi '^dfjt i^dCere' pvp de ai(jpapr(iti 
qwXontdog fjtiya iQyoVf: eij,g touQiv f .iQaaa^&e, 
ep&a rtg aXtttfiop tiroQ ixw TQooeaat fiaxia^&onl 

210 "^S^g einmp ArQiCpe fUpog %a\ 'O-Vfiop eHdarov,. 
fiaXXop 8e a^i^eg oQ&ePy i<!tei ^aatXtjog anovaav^ 
d>g d' ore rotxop dp^Q dQUQ^ nvHtvotat Xi&otatP 
IHat,. Cc 306 lAlAJOSn. 

^mfiarog vxprjXoTo, ^iag dvsfioov dXseivoDV* 

£g dqaQOV noQV&sg ra ical damdeg dfKpaXoetTtfai* 

215 dcmg dq danid' sqside, xoQvg xoQVVy dveQa d' dvijQ 
'ipavov d' t^jznoTiOfjioi xoQV&eg XafjiiitQoTai cpdXoi<nv 
vevovcoov • mg nv%vo\ eqiecraijav dXXtjXoiciv» 
ndvToov de ^QonaQOi&e 8v ' dveQS '&ooQ7J(j<fovrOf 
ndTQOnXog re aal Avrofiedoov, eva dvfiov exovreg, 

220 nQOffd^ev MvQfiidovoov noXefii^efiev, avraQ ^x^^^^S 
^rj q' tfiev ig HXKjirjv ;fjylov d' dno noofi dvicpyev 
HaXrig, daidaXeijg, rijv oi Qerig dQyvQo^e^a 
^ijii im vtjbg dyea&ai, iv nXijaaoa ^fCTwrcby, 
xXaivdoov r dvefioaxeneoov, ovXoov re ranrJTOov, 

225 Iv&a de ol de^ag effxe rervyfievovj ovde rig dXXog 
ovx dvdQOov ^iveaxev dn avrov aid^ona oJvov, 
ovre Tfitp cnevdeake d^eoov, ore fATj ^ti ^arQi, 
ro Qa zor ix XV^^^^ Xa^oov ixdd^riQe d^eeia^ 
gzQooroVf Sneira de vixp' vdarog xaX^ai qo^qoiv 

230 virparo ^' avrog x^f-Qf^S* dq)va<Taro d' ald-oita ohov* 
evx^r i^eira arag fieocp iQxeiy XeT^e de oJvov, 
ovQavov eigavidoov /lia d' ov Xdd^e rsQnixeQavvov' 

Zev ava, /^oodoovaTe, IleXaisyixe, rrjXod-t vaioov, 
Aoodoovrjg fjiedeoov dvgxsifieQOv • dfji(pi de 2!eXXol 

235 aol vaiova vnoqtrjrai dvmroitodeg, xf^f^aievvai! 
ri fiiv drj aror* ifiov i<rtog IxXveg sv^afievoio, 
rifirjaag fiev ifie, fieya d' ttpao Xaov Jixai&v 
ijb' iri xai vvv fioi rod' imxQrj^vov ieXdooQ' 
avrbg fiev yaQ iyoo fieveoo vrjoov iv dyoovi, 

240 dXX* eraQOV ^ifinoo, noXe<siv fiera MvQfitd6vsf<x<nv, 
liaQvacd^ai, * r^ xvdog afia nQ6eg, evQvona Zev, 
^aQavvov de ot ^pq ivl (pQeaiv, o(pQa xal '^ExrooQ 
Bi<serat, ij Qa xal oJog im<5rrirainoXefiiZeiv 
^fiertQog {yeQancov, ij ot r6r8 x^TQeg aanrot 

245 fiaivovd^, bnnor iyoo veQ too fiera fiooXov J^Qtjog. 
avraQ imi ii ditb vav<pt [^dxrjv ivonrjv re dirjrat. IdlAJOS Xrj. 307 

%Bvx&5i T« l^ na6i na\ wfxziaaxoig haQOiaiK 
^Sig iipaT svxofjisfog' vov d' exXva firjzisTa Zevg* 

250 r<p d' irsQOv fih idcone nar^q, ezeQor 3' dvivevaev* 
vtjoov (Aev ot ditmoaad-ai noXefiov ts f^dxfiv re 
doiitef coov d* dvivevce fiaxtig i^ dnovieod^au 
ijroi o fiev amicag ze «al ev^afievog Au navQif 
axp xXKjifjv etg^X^&ef di^ag 3' d^nid^tjH ivl XV^V' 

255 cry de naQOtd"' iX^atv xXiairigy in d' ^d-eXe d^vfi^ 
elgidietv TQoioav aal Jfj^accSi^ qivXomv alvijv, 

01 d' d(Aa IlaTQoxXip iieYaXijzoQi d^ooQtjx^ivzeg 
lariXovj oq)Q' iv TQooal [liya (pQoviovzeg SQOvaav^ 
avTina di aq)tpteaaiv iotxozeg i^exiovzo 

260 etvodioigy ovg neudeg iQibfiaivooaiv i^ovzegf 
alei xeQTOfiiovreg, od^ ini otni' exovrag, 
vfimaxoi • ^vov de xaxor noXieasi rid-eiaiv • 
zovg d' evjieQ naQa rig ze niaiv avd^Qoonog odiztig 
mvijafi diHooVf oi 3' aXnifiov IqxoQ ixovveg 

265 nQoaaod nag mreTai, Hal dfivvei olai viaeaaiv* 
vm TOTfi MvQfiidoveg HQaditjv xal &vfiov ixovtegt 
in vrim ixiovTO* §oy d^ da^earog oQooQei, 
IlaTQOHXog d* iraQOiaiv ixixXerOf fAaxQov dvaa$* . 
MvQfiidovegy iraQOi ntiXtjladeoo Jfx^Xtjogy 

270 dviQeg lare, (piXoi, fivtjaaad^e ds d^ovQidog dXxtjg * 
wg dv IlijXeidijv rifjitjaofiev, og fiiy aQiarog 
JiQyiioov naQa fft]vai,}<al dyxif^^X^^ ^eQanovreg' 
yv^ de xou JlrQeidtjg evQVXQeioov ^yafiifivoov 
fiv atfiv, or aQiarov Jix^^^ ovdev eriaev, 

275 ^Sig etnoov oorQvve fiivog xou ^Vfiov exdarov, 
iv d^ in6aov TQcoeaaiv doXXieg' dfiq)l de vijeg 
CfieQdaXiov xovd^tjaav, dvadvroov vn Axof^i^v. 

TQooeg d' d)g eidovro Mevoiriov aXxifiov vlov, 
avrov, xa\ {^eQanovra, avv ivreai fiaQfiaiQOvrOig, 

280 ndatv oQiv^&ti ^fiog, ixivtid^ev de qdXayyeg, 

■■'''- Cc -2 ' ' ' 308 1AIAJ02 21. 

iXnofuifOi ^aqa vavqii no^xea IhjXsiooTa 
fitjvi^&fAOV fiiv dnoQQixpai,' qitXorfjTci d' iXsif^&af 
aanrfjvev de IxaffTog, o<stri (pvyoi amvv oXs^qov. 
UatQoyiXog 98 «r^ooro^ axovTKTs dovQi qdstv^ 

285 dvTixQV xara fkiffijov, o^i nXsiaxoi kXovsovto, 
vr^t naQa ^QVfiVfi fisyadvfjtob IlQmTsaiXdov • 
xal pdXe UvQatxfJitjv^ og Uaiovag mnoxoQvatdg 
ijyaysv ij Afivdoivogt dn^^iov evQVQsovxog' 
rov ^dXe de^tov ifiov 6 d' wtTiog iv xovttiatv 

290 ndnneaev olfico^ag' sraQot di fitv dfiqeqio^rfiev 
Uaioveg • iv yocQ IldrQOxXo^ cpopov ^xsv diiaatVi 
^ysfiova xrsivdg, og dQiareisaxe fidxsa&at. 
ix vtjc^ d' SXdasv, xazd d' sa^sasv ai^ofisvo^ nvQ^. 
^fiida^g d' aQd vifig Xinsx avro^&i' xot d' icpo^rfie^ 

295 TQmsg ^sansait^ ofiddcg»'' /la^vaol d* insxvvro 
vrjag dvd yXaipVQdg' ofiddog d* dXidaxog ixvx^&ri^ 
<x>g 3' OT* dcp* iyjriXrjg xoQvq^g OQSog fisydXoto 
xtvijaj^ ^vxtVT^v ve(piXriv azsQokriysQird Zsvg, 
ix r icpavsv ^aad\ axoniat iiai kQcoovsg axQOty 

300 xai vdnai' ovQavo&ev d* ^q vns^Q&y^ danexog ai&tJQ 
£g /Javaoi, vrjmv fiiv diicoddfievot d^'idv nvQ, 
rvrd-ov dvinvevdav noXifidv 9' ov yiyver iQCoif. 
ov ydQ ^€0 T» TQmg JlQri'iq)iXcov i^^xatcSv 
nQorQonddr^v <po^iovxo fieXcUvdcov dnh vrjoSi^f 

305 dXX' ir aQ^ dv&iardvro, vemv d* inoetxov dvdyxtf, 
"Ev^&a d' dvrjQ sXsv opdQa, xeSaa&iiatjg iafjtivtjgf 
^yefiovoov. nQwrog Si Mevbiribv aXxifiog vtog 
avrix oQa arQeff&ivrbg ^Qrj'iXvitbv ^dXe fiiqQov 
iyX^i o^oevri, ^tanQh' di ;f «Xxo»' iXaifde^ * 

310 Qr^^ev d' oariov ifj^og' 6 di ^Qijvr/g iTtl yafff 
xdnm<f, draQ MiviXUog JtQijtog ovroi Ooavrctf 
criQvov yvfivoo&ivrd naQ dani6a • Xvae di yvToc^ 
^Xeidrjg d* JSlfjiipcxXov icpoQfirj^&ivra boxsvaag, 
icp^H oQeidfievog ^QVfivbv ax^iXog^ Ivd^a ndxtarog XAIAJ02 XVL 309 

315 fevwy ««^^wwov jrVAcTat' <kz^i d* iyx^og aixf^^ 
vevQa dieffxi^f-O-f] • rov ds &x6Tog offas naXvxpsv* 
NearoQidai d\6 fier ovxaa^ Jbtvjiviov o^ei dovQi, 
AvTiXoxog, XanaQi^g de di^^Xace xdXxeov iyxog ' 
flQine be ^QonaQOid^e* MaQig d' avroffxeSa dovQt 

320 AvriX6x<p inoQOvffe, xaaiyv^roio xoXco&elg, 

crag nQ6(y&ev vexvog' rov d' dvrid^eog 0Qa<yvfi^dtig 
iqid^ri oQe^afievog, nQiv dvrdaai, ovd' dq)dfiaQreVi • 
a}fiov a(paQ * ^QVfivoV di ^Qaxiova dovQog dxoox^ 
dQvxp* dito fiV€ovcoVf dno d' variov axQtg aQa^ev, 

325 dovntiaev de neaoiv, ndra 9a aaorog oacse xdXv^pev. 
0)g T(D fiev doiol&t Ttdaijv^roiai dafiivref 
§ijrijv elg^^EQepog, 2!dQ^Tjd6vog ia^&Xol irdiQOiy. 
vleg dxovriaral Mfie&<A9dQ0i) ' og Qa XifiaiQav 
'&Qi\pev dfiaifianiriikf^ ndXi&iv xdito^ dv^&QConoiaiv. 

330 Atag de KXe6^dvX&v t^tddijg inoQOvaag 

^(oov eXe, ^Xd(p'&ivra nara nX^vov ' dXXd ol avd^i 
Xvae fiivog, nXij^ag ^i(pei avxiva xcontjevrt, 
ndv d' vned^eQfidvd^fi ^i(pog aifiarf rov de Har\ oaas 
iXXa^e noQ(pvQ€og ^dvarog %a\ MoiQd XQaraiij. 

335 HijviXecog de AiKODv re iyvvidQdfiov Syx^^^ i"**' 7^ 
f^fi^Qorov dXXijXoDV, fiiXeof d' ^x6vri(fav afi(poo* 
rob d' avrig ^Kpieaai awidQafiov. iv^&a Avkohv fiev 
litnoii6fiov H^Qvd^og (pdXov ijXaaev * dfi(p\ de naivXov 
(pdayavav iQQdia^fj' o d' vn ovarog avxiva &eive9 

340 ihjviXeoogy nav d' etaoo idv ^i(pogy iax^^e d' oTop 
diQfia * noQfjiQ&rj de xc^)/, vniXv^o de yvia, 
MtjQiovfjg d' Jlxdficafra mxeig noal xaQitaXifiot^nVi 
vif^\ tnnoov im^ffa^fAevoVf xara de^iov &ft6v. 
fJQine d' i^ 6xi<DVf ndra d' o^pd-aXfioiv xixvr dxXvg, 

345 ^ldofievevg d' 'EQVfiavra iocra ar6fia vfjXil' x<^Xxq^ 
vv^e' ro d' dvritCQV d6Qt xoiXjceov i^eniQtjaev 
viQ&ev im' iyHe(pdXoio' xidaae d' aQ* daria XevKa^ 
in d' irivax^ev 6d6vxig^ ivinXtidd-ev di o« afi(po9 ^ 3ia lAlAJOS JL. 

atfictrog Zcpd^aXfiol' to d* ava iTrofia xat xara qtvag 

350 ^Q^iJB lavoy» * d^avarov dh fiiXav vi<pog diKpBnaXvif^ev. 
Ovrov aq ^ysfAoveg /iavacov tXov avdQa txaarog, 
a>g di Xvxoi oQveaaiv inixQaov ^ iQiq^oicip 
civraif vn in fiijXoov alQevfievoi, alr iv oQetsaif 
^oifiivog dq)QadifiiJi diirfiayev * ol di Idovregf 

355 aJ^a diaQna^ovaiv dvdXKida dvfiov ixovaag* 
mg Javaol TQmcaiv inixQaov * ol de q)6§oio 
dvgneXddov fjivfjaavro, Xd^&ovro de d-ovQidog dXxijg, 
Aiag d' 6 fiiyag ativ icp^^^ExroQi xciX.xoxoQvary 
leit* dxovriaaar 6 de idQeifi noXifjMio, 

360 daizidi ravQeiji xexaXvfifiivog evQiag mfiovg, 
axiitrer iiar&v re Qot^ov xa\ dovnov dxovrcov^ 
fj fiev d^ yiyvooaxe fidxfjg ireQaXxia vixriv* 
dXXd xai Ag dvifitfivey adco d' iQitiQag iraiQOvg. 

^Slg d' or dn OvXvfinov vi<pog eQxe'fc^f' ovQavop etaw, 

365 al^Q^iQog ix ditjg, ore re Zevg XaiXana reivfi' 
&g T(3i' «X f'3y(5i' yivero laxfj re (po^og re • 
ovbe xara fioiQav mQaov ^dXiv.^ExroQa 3* inno$ 
extpeQOv mxvito^eg avv revx^ai* XeTm de Xahv 
TqcoixoVj ovg dixovrag vQVxr^ rdqtQog eQvxev. 

370 ^oXXol d' iv rd(pQ<p iQvaaQfiareg oixieg tnnoi 
al^avr iv ^iQCortp QVfi^ Xinov OQfiar dvdxrmv ' 
ndrQOxXog d' emro, aqedavovJavaoTai xeXevcov, 
TQooal xaxd qQovioav ol de laxy re q)6^<^ re 
ndaag nXijaav odovg, iml Ixq rfjidyev vnpi d' aeXXa 

S75 axidvad"^ imo veqioov * ravvovro de fioowxeg tnno^ 
aypOQQov 9tQorl aarv vem ano xal xXiaidoov. 
ndrQOxXog d\ ^ nXetarov 6Qiv6fievov tde Xa6vf 
yv Q* ^X ofioxXfjaag' imo d' a^oai q)oireg emnrof 
nQfjvieg 1$ oxioov, diq)QOi d* dvexvfi^aXiaCov, 

380 dvrixQy d' oQa rdtpQOV vmQ&OQOV wxieg initoif 
[afi^Qorot, ovg ILjXfjt '&eol d6aav dyXad d<aQa,]i 
mQoaaco tifievoi'4nl d* 'Extoq^ xixX^ro dvfiog' \ lAlAJOS XFL 311 

JgTO yoLQ ^aXmp' tov i' sxcpeQOv (oxeeg innoi. 
a>g d' vno XaiXaiti izaisa yieXaivij ^t^qi&e j^^mf 

385 fiiiar o^mgiv^, oze Xa^qoxaxov xeei vdoog 

Zevgy ore dij q' avdQeaci xoreaaaiievog xo^Xenfjv^f 
ol pif^ elv ayoQ^ axoXiag KQivcoai, d-efiifftag, 
ex de diHTiv iXdaooai, -^ewy oniv ovn dXeyovreg* 
%&v de ve ndvzeg fiev norafiol ^Xijd^ovai Qeovreg, 

390 TtoXXdg da aXizvg ror dnoTfjiijyovai x^^Qdi^Qai, 
ig d' aXa noQCpvQetjv fieydXa arevdxovai Qeovaai 
i^ oQmv im ndQ • fiivv&ei de re Iq/ dvd-Qmitoov • 
&g mnoi TQC^al fieydXa arevdxovro '&eovaai, 

UdrQOTiXog 3' inel ovv itQd^rag inexsQae cpdXayyag, 

395 a\p inl vijag leQye naXifiTtereg, ovde noXjiog 
eta tefiivovg iiti^aivifievy dXXd fieariyv 
vq&v xaJ norafJLOv xal reixeog inpijXoTo 
xreTve fierataaaiVj noXioov d' diterivvro itoivqv, 
Ivd^ Tiroi TIqovoov ^Q&rov §dXe dovQi cpaeiv^, 

400 areQVOv yvfivoo&ivra naQ danida • Xvae de yvla, • 
dotmrjaev de macov, 6 de 0earoQ(x, "Hvo^itog viov^ 
SevreQOv oQfiri&eig — 6 fiev ev^iarc^ ivi bicpQcg 
f]aro dXeig* ix yaQ ^Xfjyrj cpQevag, ix d^ aQa x^f^Q^^ 
^via fjtx^fjaav — 6 d' eyxet vv^e ^aQaardg 

405 yvad^fiov de^ireQov, did d' avrov nelQev odovrcov 
iXxe de dovQog eXmv VTteQ avrvyog, mg ore rig (foog, 
^tirQXl Ini nQO^Xrjri xad^rjfievog, tsQOV ix^^vv^ 
ix novroio S-vQa^e Xivoo koi ^vom ;faXx^' 
cS^ iXii ix dicpQoiQ Kextivpra dovQl cpaeivc^, 

410 Kad ^' aQ im arofi eooae' neaovra di fiiv Xiite ^Vfiog. 
avroQ eneir 'EQvaXov ineaaixfievov ^dXe itirQCQ 
fiiaariv ndx necpaXrjv • ^ d' dvdixa itdaa neda&rj 
iv HOQvd-i ^QiaQ^ • 6 d' aQa ftQrjvrjg im yai^Q 
iidnneaev • dfjicpi di fiiv ^&dvarog xvro dvfiOQaiarifg. 

415 avraQ iiteir 'EQVftavra Hoi^ficporeQov Ha\ 'E^dXrrjv, 
TXrinoXefiov ts Jafxaaroqidriv, 'Exiov Tfi IIvQiv le. 300 lAlAJOS n. 

elavov amofUvri^ %at t itraviAinjp KatBQvnetf 

10 daxQvoBoaa di fnv nottdeQHerah oq}Q* dpiltjxa$* 
TQ lueXogt IlaTQOHXi, xsQev nari, dixQWOf ef^g^ 
^i XI MvQfiidopeaat ntqMVffHeatt ^ ifioi aixf; 
1^8 xtp ayyeXitiv ^^t^g i£ itXves oJog; 
CioScfr fiap ixt qtaai Mivoixtopf JlnxoQog vioPf 

15 Zmt d* AtaHidt^g IltjJLavg fiexa MvQfitdopeaiJif 
xw H8 fia)! df/tqiaxeQWf oHaxoif/te^&a X9&ftiiixii9f^ 
^e cvy ^Qjeinp oXoqiVQecUf mg oXeHOPxtu 
ftivtrlp iitt fXaqwQ^ittP imeQ^aci^g ifena (Tif^^f 
iiavda, fiti HBvd^e f6<p * iva eU^ofiep afitpm* 

20 To9 di fictQVitxepaxcif itQogi^tigf naxQOHXatg imtev * 
& JlxtXeVf Ilt^Xiog vli, fjtiya qiiQxax* JlxfuWf 
fiif pefiiaa' xotov yoQ axog ^e^itiHep Jlxfttovg. 
01 fiip yoQ d^ ndpxegf oaot naQog tfifap iQtaxptp 
ip ptivifip niaxat pepXtiftipot ovxdfiepoi xe. 

25 pi^Xtjxat fiip o Tvdei^tig HQaxeQog JtofA^tig' 
ovx€taxat d' K^cevg dovQtnXvxog ^d*Jiyaf$ifip»P' 
fii^Xtfxat di Hoi EvQvnvXog naxa f*t^QOP ocVrrcp. 
xovg fiip X* ti^XQoi noXvq^dQfiaHOi dfiapmipopxatf 
SXne dH9t6fAeP0f aif d' afitjxoipog i^XeVf Jf/f^ilcv/ 

30 fi^ ifM yovp ovxig ye Xdpot x^Xog^ ip av qmXdaaetg* 
alpaQixtj t xi aev aXXog op^aexat d\ffiyop6g neQf 
atne fiij ^Qyeiotaip detxia Xoiyop dfivp^g; 
p^Xeigt OVH oQa aoiye naxtjQ yp ivnoxa nrjXevgf 
ovde Qixtg fiffxriQ * yXavnrj di ae xinxe ^dXaaaaf 

35 mxQat d* ^Xi^axjot' oxt xo* poog iaxip dnipnjg. 
et di xtpa qiQeai ayat ^eopcQonitjP dXeeipetgf 
Hai xtvd xot noQ Ztjpog inAjpQade mxpta jui^nf^* 
dXX* ifii veQ gsQ6eg (S/, dfut B* aXXi9P Xaop onaaaop 
MvQfit66pcDP9 ijp mv xt ip6»g Japaoiat yipotfuu. 

40 dog Si fiot Sfiotip xa ad xevxea &odQ^X'^^^h 
al H ifie aoi taxopxeg ditoaxoopxat gtoXifioto 
TQmg, dpamevaoaat 6* .MQipot vleg J(;|fa«c3f lAlAJOS xri. 301 

' tsiQOfiefOi ' iXfyt^ di t' ava^vBvtSig itoXifioiO^ 
qHO, di n dxfifJTSg xexfit^ovccff apdQag dvt^ 

45 £(jatfi£f nqorl a<Tw vamv wito tiou HXt<fiao9P. 

^Slg ^axo XiaaofiBvog, fiiya injmog* ^ yoQ ^lfteXXtr 
el avv^ ^avaxov vb itayiov xal K^iqa Xiriff&at, 
xor 9i fiiy* vx^trag *itQogiqnj nodfng <iHvg ^xiXXBvg 
*R fioiy Jioyevig navQoxXHg^ oiop iwxBgl 

50 ovvz '^eonQoniijg ifjiitd^ofiaii ^vtii^a oJdc^ 
ovve VI fioi naQ Ztivog i^iq)Qade ^r^rmtt ft/^ttjQ^ 
dXXa vod* alvov axog XQadif^v Koi ^fior iuiWi 
innove df^ vov ofiotov dvrjQ id^iXfi^iv dfAiQdaVf 
%€U yiQog axf) dqeXia&aiy o,ve XQavel' ^qo^^^x^* 

55 aivov a%og vo fioi i<Tviv, inel iti&ov aXyea ^|w<pL 
%ovQriv ^v uQa fioi yi^ag i^eXov vUg ^x^^f 
ffovQtd^ ifji^ xveaviisaay noXiv eiveixsa iziQOag^ 
vrjv atp ix x^^Q^ eXevo XQeimv Jiyafiifivmv 
JtvQeidrig, <x>gei viv dvifirivov fievavaffvtjv, 

60 dXXa va fiev nQovevvx^at idtfoifiev' ovS" oQa ^tag ^v 
danBQxig xexoXcitT&ai ivl q>Qeoiv fjvoi iqijv ye 
ov ^Qiv fjifjvid'fAov xavunavaifieVf dXX^ owov av d^ 
VTjag ifjiag dq^infjvai avvfj ve nv6Xefji6g ve, 
vvvri d' AfjKHiv fiBv ifAa mXvva v^vxBa Sv&ii 

65 oQxe 9e MvQfAid6vB<rai qiXonvoXifjiOici fiaxBttd^cu* 
el 8ij itvdv^ov TQ<icov viqiog dfjiqnpi^xBv 
vrjvfSiv inixQavicog' oi de QtjyftiVi ^Xi<T<nif 
HBxXiavaif x^QV^ oXiy^v ivi fioiQav ixowBg^ 
JiQy&kOi' Tqcocov de it6Xig iiti naaa ^i^rjiwv 

70 ^dQ<fvvog. ov yaQ ifi^g m^d-og Xevfsaovat fiivinitovt 
iyyv^i Xafnnofiivrig* vdxa xbv cpevyowBg ivavXovg 
v;Xii<teia^ VBxvcoVf bJ fioi nQBicov Jiyafiifivw 
fjnta %i^fi' vvv 9e tfVQavov afjnpifidxofvat* 
ov yaQ TvdBiliBf» JtOfitjdBog iv gtaXdfifimv 

75 fiCiivBvai iyxBitjj ^aramv dno Xotyov dfivvat* 
oidi 9ro9 AvQBidBQH inog IxXvov avdtiaaw^g 302 IJIAjIOS n. 

ix^QV^ ex xeqpal^^* dXX^^^ExxoQog ardgoqiopoto, 
Tgfoal xeXsvovxoef mQiaYPvrai' ol d' dkaXijr^ 
nav mdiov Harexovoh f^<ixtl ^^xoiiTe^ J^;|^aiov^. 
80 dXXa xal mg, IlarQOxXE, vem dno Xoiyov dfivvmr 
ifinea imxQateoog' fc^ dij nvQog al&ofievoio 
Vijag iviTtQijacacif (piXov d' dno voaxov eXtavrai. 
^ei^eo d\ oig roi eyin fivd-ov reXog iv g^Qecl d-eim* 
mg av fioi rifiijv fieydXtjv xal xvdog aQt^ai 
85 nQog navra&v Aava^v^ dxaQ ol neQixaXXea xovqijv 
&\p anovaaamaiVy «roTi d ' dyXaa d^Qa TtOQCofftv, 
' cx vtjoiv iXdaag, ievat ^dXiv * £i de xev av xot 
dtifi xvdog dQea^at iQiydovnog noatg '^HQrjgf 
firi Gvy avev&ev ifieio XtXaiea&at noXefiiCetv 
90; TQooat (ptXo^ToXefiotatv • dttfAoteQov de fie d^^aetg^ 
firjd' inayaXXofievog izoXefic^ xa\ d/^iOT^Ttf 
TQ^ag ivatQOfievog, ^QOtVlXtov ^yefiovevetv* 
fjtiJTtg dn OvXvfiTtoio ^ewv atetyeverdoDV 
ift^rjri' fidXa rovg ye qitXei exdeQyog AnoXXayv 
95 dXXa <itdXtv tQoondad^atf inrjv ifdog iv vrjeaaiv 
S^rjfig, rovg S/ t idv itediov xdra driQtdaad^at. 
ai ydQ, Zev xe ndreQ xat Jt^^rjvairj xai [MitoXXovl 
firjre rtg ovv TQdrotrv {ydvarov qsvyot, oaaot eaatv, 
fjirjre rtg AQyeioov, vmv d' ixdvfiev oXe&QOV 

100 oq}Q' oJot TQoirfg leQa XQrJdefiva Xvcofiev, 

Slg ol fiev rotavra nQOg dXXrjXovg dyoQEVov» 
Atag d' ovxer Sfitfjtve' ^td^ero yaQ ^eXeeaatv 
ddfjtva fitv Zrfvog re viog, xai TQmeg dyavoi, 
fidXXovreg' detvifv 8e iteQi xQord(fbt<tt cpaetvi] 

105 nrjXrj^^dXXofjtevrj xava^riv exe' ^dXXero d' aiet 
xan qtdXaQ ev<itpiqd^' b d' dQtareQov mfAOv IxafiveVf 
ifinedov ativ exonv adxog aloXov. ov8' idvvavro 
dfJt(p avr^ neXefit^dt, iQeidovreg ^eXeeaaiv, 
aiet d' dQyaXeqp Ixer daOfiart' xdd Se ot tdQmg 

110 Tidvrod-ev ix fjteXeoov mXvg iQQeev, ovde nr^ efxev JAIAJ02 \XFJ. 3Q3 

Ufi^vEvaai' namri de xaxop xax^ iarffQMro. 

^Ea^ere vvv [Jioi, Movaai 'OXvfima dd/jiar exovffat, 
on^mg dij ^QOOTOV mg ifAiiEGB vi]valv Axaimv, 
^ExrcoQ (Aiavrog 86qv fielhvovy ayxi itaQaisragf 

115 aA^£' aoQi fisyaXip, aixfjitjg nzaQa xavXov oniad^ev 
avrixQV d' dnaQCc^e' ro fiev TeXafimiog Aiag 
nijX' avroog iv x^f^i xoXov doQV ryXe d' a% girov 
alxfii] xaXxeiri xaf*ddig ^ofipr^ae maovaa, 
yvci d* Aiag xara {yvfiov dfivfiovay Qiyrjaev re, 

120 «^7« '&e<av, o Qa ndyxv f^dxrjg inl fiijdea xetQev 
Zevg vrpi^Qefierijgf' TQOoeaai de ^ovXero vixrjv • 
xdl^ero b' ix ^eXeoov. rol d' ifJi^aXov dxdfiarov nvQ 
vrjid^oy' rijg d' ahpa xar da^earrj xexvro q)X6^, 
&g rrjv fiev itQVfAVfjv nvQ afiapenev avroQ u^t^Aev^ 

125 firiQoo nXrj^dfjievog, UarQOxXija nQogeeinev * 

X^Qaeo, Jioyevig TlarQ^xXeig, liinoxiXev&el 
Xevaaoo 8rj naQa vrjvat nvQog drflo^o ioorjv l 
fiij dfj vrjag eXooait xal ovxiri q)vxra neXoovrai, 
dvaeo revxea ^daaovy iym di. xe Xaov dyeiQoo. 

130 ^^i^^ q)dro * IldrQOxXog de xoQvaaero vooQoni ;|^aXx^. 
xvrffiXdag fiev WQoora neQi xv^fi^gaiv e&rjxev 
xaXdg, aQyvQioiaiv imagtvQioig uQaQviag' 
devreQOv av '&ooQrjxa mQi arijd^eaacv Idvvev, 
noixiXoVf dareQoevray nodooxeog Alaxiddo. 

135 dfiqil d' oq' oofAoiaiv ^dXero ^icpog dQyvQOfjXov, 
xdXxeov^ avraQ enetroL adxog fiiya re ari^aQOV re' 
XQarl d* in iqi&ific^ xvvirjv evrvxrov ed^fjxeVf 
tnnovQiv ' deivov de X6q)og xad^vmQ&ev evevev. 
eiXero d' aXxifia dovQe, rd ol <itaXdfJifiq)iv oQfJQeu . 

140 eyxog 8' ovx eXer oJov dfivfiovog Aiaxidao, 

f^Qi&v, fiiyay ari^aQ^v ro fiev ov dvfar dXXog Axai&v 
ndXXeiVydXXd fiiv oJog iniararo nrjXai AxMevg' 
UrjXidda fJieXifjv, rrjv narQi q)iX(p n6Qe XeiQOOV 
IbiXiov in xoQvq)yg, q)6voVeiJifjievai ^Qooeaaiv, 304 IAIA402 

145 Xnnwg d* Avtofii9o9ra ^oSg tevypvfnf «fA^^tf^ 

^mixaxo^ di oi 2<iX8 fiax^ ivt fmrdt Ofcdxl^. 
rip m mu Avxoiiifiw vnayn {jv/or maiaq innevgf 
S&p^op xiM BaXioPf xm afta frmj^c mxi^^tjv* 

150 Tov^ lr<x« Z$qfVQip avifiip^A^nvta th^dafffif^ 
fiowofiiptl Xetfiiivt itaQa qoo9 ^ShMavotO* 
iv ii n€tQ9fOQlfiat9 kfivfiofa U^^aaof Utt 
xif Qa nox ^Hextmvog iXmp n6Xtr ^yaf Axi^^is* 
og xoi ^ptixog im^ im& Utitotg a^apaxotatr, 

1^5 MvQfitdivag d* ag inotxifterog ^(OQiiier AxtX^tvg 
^apxag apit nXtaiag <rw xBvxectf ot di, XvKot &g 
mfAOfpayotf xourtpxM «re^i 9^<nf acmxog aXitift 
oix* tXaipor xifahtf pnifav ««fetfi d^mcavieg 
diitxov^tw flNJhHf 4i ttmQ^oriidfgaxt ipoiifOP' 

160 nai ^ a/aX^Mf UmWs tdhlo nfifpr^ fieXapvdQOV 
Xaxpopxeg yXdif9f€tP &Qmiaw ftAap v9mQ 
axQOPf eQevyifiePO^ fifW^eiSfmxog' ev di xi &Vifiig 
axi^^eatp axQOfii^ ivxty mgtaxwpexdtt di xe fiMx^Q * 
xotot MvQfitdipmP ^xOdeg ij^ fti9hpxeg 

165 afi<p* aya&op '0'eQiwopxa «vlmeo^ Aiani^O 
Qmopx' ip d* Aq» toUrtw AQipeot iaxax -Ax^^^^^^ 
ixQVPmP tnaovg tt ie«i apeQag-deitt^tmxag. 

Ilepx^itoPx fiaa¥ pifeg ^aif ffotp J/f^tXXevg 
ig TQoitfP tjYetxo /Itt <piXog' ip ^' oi^^ ixaijx^ 

170 nepxiJHOpx iaap SpdQeg inlttki^tp mec^i* 
mpxe d* OQ* ^efiipag 9cotijaaxrh tmip ineitoi^et^ 
aiifiatpetp* avxog de ftifa n^aximp ijpaisaep. 
xijg fiep i^g axtxog ^Q^e Mtfpio^og aioXo&mQff^f 
vlog SneQxeioto, ^i^S^^Hiog^^oxafioto * 

175 op xixe IlifX^g i(h^/l^^^, iCaX^ IIoXvdmQfji 
SmQxet^ <iHafjiaPXtf fvpi^ ^e<p evptj^eUattf 
avxoQ imHXt^atP SmQip^ IhQtiJQeog vltf 
cg Q apafjpapdop inviej itOQmp d^eQfiiata eip<L lAlAJOS Xri. 305 

r^g y ere^g EvdcdQog Aqi^o$ ^ysfioHvepf 

180 naqd^ei^iog, vop iuxre x^Q^ ^^V HoXvfiijXtjf 
0vXapTog 'dvyarijQ* rijg de xQaxvg AQyeKpovrfig 
^Qatrarf o^pd^aXinoiCiv idd>v fiexa fieXnofiivfiaip 
iv X^Q^ AQrefitdog XQViTfiXaxarov, neXadeiv^g^ 
avtixa d* eig vfceQ^' dva^ag^ ^aQ^el^axo Xa^&Qff 

185 'EQfuiag anaHfjra' noQSv de ot ayXaov vtoit 
Evda)QOv, mQi fiiv d^eieirV raxvv i^de fiax^tfjv,, 
aiftoQ insid^ rovye fioyotjroxog ElXei&via, 
e^dyays ^qo q^owgde, nal 'HeXiov idev avyag^ 
rijv fiev 'ExsfcX^og UQOteQOP fievog AxroQidao- 

190 fjydyero ^Qog dcifmr\ insl noQS fiVQia edva' 
rov d' o yeQCOP 0vXag ev irQsgiePf ^d' ariraXXei^ 
ificpaya^naCofMPogy &gei ^ eov vtop iovrcu 
T§ff ^i XQirfjg IleiaawdQog AQfjlog ^ysfiovevevy 
MaifjiaXidfjgf og naa^ fnerinQ&ns MvQfudoveatxiPi 

195 iyxei fiaQvaa&aiy fisra IlrfXeicovog ercuQov. 
rfjg de reraQrtjg l^Qxe ysQCop tnnfjXara 0oTvi^ • 
mefjtmrfg d' AXHifAedcoPy AasQxeog vtog ofivfAoov» 
avraQ ineidij naprag af/ ^yefiopeactv AxiXXevg 
crfjaep iv HQipag^ xQareQOP d' ini fivd^op ereXXep* 

200 MvQfAidopeg, fifjrig fioi astuXaoiP XeXa&ia&o^^ 
ag inl Pfjval ^&o^^aip amiXeire TQcoeaaiPf 
napd^ vno fifjpi&fioPf xai fi ^idaa&e exaareg * 
axerXtSf HqXeog vte, x^^ ^^ <^ irQStps fifjrti(f* 
pfjXesgl og naQ& Pfjvaip ixsig dexoprag iraiqov^* 

205 oixade neQ avp p^val pscofis^a novronoQOiaip 
avrtg' iitei Qa roi mde xaxog xoXog ifimas '&vfM^, 
ravfd fi dysiQ^fispoi ^dfi i^dJ^srs* pvp de ne<papr(H 
fpvXonidog fieya iQyopf eijg rottQiv f iQoaa&e^ 
ep&a rig aXxifiop fjroQ ix^ TQtieaai fiaxiad^oo! 

210 ^fig einci>p &r(^s fispog %a\ dvfiop exdarov^ 
fiaXXop ds a^ixsg oQ^^sPf insi ^aatXrjog axovaav» 
cog d' ors roXxop avfjQ UQaQ^ givxtpoiai Xi^otaiP 
IHat» C c 306 IAIA/S0£ n. 

fdfiatog v\pfjXoTo, ^lag avifAW dXBelvap* 

£g agaQOV xoQvd^eg re xal damdeg 6fiq)aX6€<f{fai * 

215 daitlg aq damd' iQsidej xoQvg x6qvp, dveQa d' dp^Q' 
ipavor d' Inn6)i0fi0i x^QV&eg XafinQoT<n qfaXoi<np 
9ev6rca>p' mg nvxvol ecpicraaap dkJi^Xoiaip. 
naproDP de ^cQonaQOid-e dv' dpi^e ^<OQij<Taopro, 
IIaTQ0xX6g ve xal Avrofiidwp, tpa &vfiOP exopreg^ 

220 itQoa^&ep MvQfiidopoop noXefii^ifiep. avroQ Ax^XXevg 
fiij q' ifiep ig xXKjifjP' XV^^^ ^' ^^^ ^tmfi' dpi<^yep 
naXifigy daidaXiijg, rijp ol Qixig dQyvQ^^eCa 
^ijx' iitl Pijog aye<x^aii ev nX^<Ta<ja jifircifo)*', 
XXaipaoop r dpefiO<Txe^icDPt ovXodp te raitijroop. 

225 iif&a di ol dinag i<sxe rervyfiipop, ovdi tig dXXog 
ovt' dpHQmv nive<jxev dn avvov at&oita olvoVf 
ovxi re<p cnivde<sxe ^emv, <ne fiij ^ii gtarQt, 
r6 Qa r6r ix xflXoto Xa^m ixd&fjQe S-eei^p 
nQ&roVf Siteira de vi\\>' vSarog xaX^ai QO^aiv * 

230 vi-iparo d' avrog x^^Q^S* d<pvaaaro d' at&ona olvov* 
evx^*c ineira arag fiia<p iQxeiy Xe$fie di oJvov, 
ovQavov eigavid<6v' Jia d' ov Xd&e reQnixiQawov 

Zev ava, Joodoovale, IleXaayixiy rtjX^^&i vaiooVf 
^oodcovtjg fiediojv dvgxsifiiQov * dficpi de JSeXXol 

235 aoi vaiova' vno<fijrai dvmr^nodeg^ ;i^ajU(Ki6t^ai/ 
Ij fiiv d^ nor ifiov enog ixXveg eviafiivoio, 
rifiriaag fiev ifii, fiiya d' i\pao Xaov Jixai&v 
^^' exi xou vvv fiO% r6d' imxQijrivov iiXdooQ' 
avrog fiev yaQ iym fievioo vij&v iv dy&vi, 

240 aXV iraQov nifinoo, noXiaiv fiera MvQfiidoveaaiVf 
fiOQvaad-ai * r^ xv^og afia nQ^eg, evQVona Zev. 
^aQawov di ol fjroQ ivl <pQeaiv, o<pQa xal ''ExrooQ 
Btaeraif ^ Qa xal olog iniartirai noXefii^eiv 
^fiireQog 'O^eQancoVf ij ol Tora x^^Q^^ danroi 

245 fiaivovd^, 6nn6r iy<3o neQ loo fiera fiooXov J^Qfjog. 
airuQ inei x dnb vav<pi fiax^iP iponijp re dif^raiy lAIAJOS xrL 307 

dcHt^d^ffg fioi im^ra ^oag in\ vtiag MOixOf 
xwxtci T< l^ naai nal wf%Biiaioig haQoiciv, 
^iig i(par svxofisvog* rov d' ixXve (itjTieva Zevg* 

250 T$ ^' iregov fiev ida>ne nav^Q, i^ceqov d' dvevevaev^ 
vri&v fMv ot dnmaaad-ai noXefiov xe f^axtjv t8 
dcixej coov d' dvivevae fiaxfjg e^ dnoveea&ai, 
fixoi b fuv aneiaag xe nai ev^dfievog jdu narQtf 
d\ff aXiaitjv elgtjX&e, deitag 3' dnid^i^x ivl XV^i' 

255 ary de ndQOi'&' iXd^dfv xlaaii^gy ivi d^ ^d^eJie d^vfi^ 
elgidieiv T^tocov xal Jtxa^&v (pvXoniv aivtjv. 

01 d* dfia UaTQoxX^p fieyaX^zoqi &<»qiiX'^^^^^ 
iarixovy o(fQ iv TQ<ioa\ fiiya qiQoviovreg OQovaav^ 
avrixa de aq^^xeaaiv ioixoveg i^exiovro 

260 etvodioig, ovg naideg iQidfAaivooaiv id^ovxeg, 
ale\ xeQXOfiiovreg, od^ im otxi' ixovrag, 
VTimaxoi * ^vov de xaxov noXieasi xid^eTaiv * 
xovg d' eimQ naQa vig re xiayv av&QConog bbixfig 
xtvfjafi dixdoVf ol d' aXxifiov ^roQ ixovveg 

265 nQoaam nag nirerah tta\ dfivvei olai tixeaaiv* 
roiv TOTfi MvQfiidoveg xQadiiiv xa\ dvfiov ixovxeg, 
ix vfioiy ixiovzo' ^o^ d' aa^eaxog oQoiQei, 
UdxQoxXog d' exaQOiaiv ixixXexOf fiaxQOv dvaajs* . 
MvQfudoveg, exaQOi IlqXrfiddeoii Jix^^^^S^ 

270 dviQeg iaxe, q^iXoi, fivqaaad-e de d'OVQidog dXxt^g* 
wg dv IhiXeidfiv xififjaofiev, og fiiy oQiaxog 
^Qyeioov ^o^d vf]vai,^a\ dyxif*'^t^^ ^eQanovxeg* 
yvq^ 8e xai JixQeidfig evQvxQeioov ^yafiifivoDV 
^v axfiv, ox' aQiaxov Jfjfaieoy ovbev ixiaev, 

275 '^Slg etniiv SxQVve fiivog xa\ 'dvfiov ixdaxov. 
iv d' ineaov TQoieaaiv doXXieg* dfiqi\ de vijeg 
af^QdaXiov xovd^f^aav, dvadvxonv vn Axamv, 

TQmg d' mg eidovxo Mevoixiov dXxtfAOV vlov, 
avxpv, xa\ d^eQanovxa, avv ivxeai fioLQfiaiQOVxag, 

280 ^aatv oQiv&fj '^fiog, ixivfjd^ev de qidXayyeg, 

' ■ ' • ' Cc-2' ' • 308 lAlAJOS II. 

iXnofUPOi itaQa 9av(fi noddxBa nr^Xeimva 
/itivi^fiop iihf ditoQQi\patj q^iXoTijva d' iXiad^ai* 
aavTfiifep da Sxaarog, oitti qiiyoi ainvv oXe^Qor. 
UdrQOxXog di iz^ooTog oxoprieB dovQt q^asiv^ 

285 dvtixQv xarct (kicaop, o^&t nXiiaroi xXoviovro, 
f^t v[aQa ^QVfiP^ fieya^fiob IlQfottciXaov • 
xal ^aXe IIvQaixfAi^, og Ilalopag iiinoxoQVCxag 
iqyayep i| Afivdwogf dn JH^iov evQVQiopxog* 
xop pdXe de^iop Afiop* i d' vnriog ip xopiijtnp 

290 xditne<rep olfJKo^ag' IxaQOi di fiip dfiqietpo^ri&ep 
Ilaiopeg * ip yuQ ndrQ^ixXog (po^op ^xbp ditaaiv,- 
^yefA^pa xreipag, og aQiareieaxe fidxea&ai, 
ix ptjoip d' iXaaePf xard d' ia^eaep al&Ofiepop ^vqI 
^fiidarig d' aQa pifig Xiitex^ avro^&i' rol d' itfo^rid-e^ 

295 TQmeg '&e<Tneai(p ofjidd<p' Jaifaol d' iitixvpro 
p^ag dvd yXacpvQdg' ofiadog d' dXidarog irvx&fl* 
d>g d' or dcp* vxi^ijXijg xoQvqi^g OQeog fieydXoto 
xiPfj<Tfi ^vxipf^p pefpiXrjp ^freQdkrjyeQira Zevg, 
ix r e<papep nd&dt <rxonial kai ^Qoibpeg dxQOiy 

300 xal pdnai' ovQapi&ep d' Sq* viie^Qdyij danerog ai&tJQ' 
mg ^apaoif prjmp fiip dnco&dfievoi d^l^op nvQ, 
rvr&op dvinvevdap' noXipidv 9' 6v yiyver iQmrf. 
ov yoQ ^<a T( TQckg AQrjiqiiXav vif Jtxaioiv 
^tQorQonddrjv <po^iovro fieXcUvdoDV diih prjSi^, 

305 dXX' ir aQ* dp&iaravroy pboSp d' vnoeixop dvdyxri, 
"Ep&a d* dvijQ eXev ovdQa, xe^aa0darig vafiipijg, 
^yefiopoDP. ^Qoarog 9i Mepoiridv aXxifiog vtog 
avrix oQa arQe<p&ivrog AQrfCXvitiyv ^dXe firiQOP 
iyX^^ o^oevriy /fiaitQi' di x^J^Xxov iXd&d^i* 

310 Qril^ep d* oariop jSfJCog' 6 di ^Qrjpf/g «?rJ yaif^ 
xdnm<^. druQ MiviXkog JlQifiog ovra Goaprcc, 
oriQp^ yvfipon&ivrd naQ* daitida • Xvae de yvict^ 
€hfXeibrig d' Jkfi(pixXov icpoQfirj&ivra doxevaag^ 
i(p&ri dQe^dfAevog nQVfjipbp axiXog, Sp&oc ^dxiarog IJIAJ02 XVL 309 

315 yivoiv di^Qconov nsXexai' ^sqI d* lyx^og a«;fjM^ 
revQa diecxi^-^f^ * vov de &x6ro$ otjce ndXvxpev. 
NearoQidai d\ o fier ovraa* Jfrvfitiov v^h dovQi, 
AvriXoxogy Xa^itaQijg de diijXace xdXxeov ejxog ' 
fJQine Se itQO^naQOid^e' MaQig 5' avrooxeSa dovQl 

320 u4vriX6x<p in^QOvtre, %aaiyvi^roio xoXoo&eigy 

crag iiQ^ff&sv veKvog' rov d' dvrid-eog QQatrvn^^tig 
iq)&tj oQe^dfjievogf itQiv dvrdaai, ovd' dtfdiiaQreVi • 
Siiiov aq)aQ * ^QVfAVoV di ^Qaxiova dovQog dxmx^ 
dQV%p* d^o fAvtovoov, dno d' oareov dxQtg aQa^ev, 

325 dovitriaev de neacov, Hard da 0x6rog ocae HdXmpev, 
&g Tco fuv doiotai %aaiyv^roi<si dafievref 
fi^rijv elg "EQe^ogy 2!dQ^d6vog ia^&Xol iraTQOif. 
vleg dxovriaral JlficdtJoddQOi) ' og Qa XifiaiQav 
'd-Qexpev dfiaifiaxir^^, MXiaw xdxo)f dvd^Qoonoiaiv, 

330 Aiag de KXe6^6vXoi^ tyiXtddijg inoQOvaag 

^coov iXe, §Xdq)'&evra xard xX6vov * dXXd ol avd^i 
Xvae fiivog, nXfj^ag ^iqei avxiva xoonfjevri, 
nav d' vned^eQfidvd"^ ^i(pog aifjiari' rov de Har\ oaae 
iXXa^e noQ(pvQ€og ^dvarog xa\ MoiQa XQaratij, 

335 ILpfiXeoog de Aijxoov re ^fidQdfiov iyx^<^t fiev ydq 
^fi^Qorov dXXfjXcovt ptiXeov d' ^j(6vrtadv afiqjoo^ 
roo d' avrtg ^tqiieaat avvidQafiov, ivS^a Avhoov fiev 
licnox6fiov x^QV&og <pdXov tjXaaev * dfiq)t de xavXov 
q)dayavov iQQdia^&tj* 6 d' in ovarog avxiva &etve9 

340 iltjviXecogy nav d' etaoo iiv liq)og, iax^^e d' olop 
diQfia ' naQtjiQ&tj de xdQtjf in^Xv^o de yvXa. 
MtjQt6vijg y Jlxdfittfra xtxeig noat xotQm^tXifAOUHVi 
vv^\ mncov iittpifi^fiefoVf xard de%tov &ft6v. 
tJQi^B d' «5 ixidiVy xdrd d' oq^&aXfioov xifyr dxXvg. 

345 ibofuvevg d' 'EQVftavia iard ar6fia vtjXiXxttXxq^ 
vv^e' rb d' dvrtx^ Mqv xctXzeov i^emQtjaev 
viQ&ev wi iyxe^pdXoio' xidaae d' Aq' iaria Xevxi^ 
ix d' irivax^Bv iHvxtg'^ ivinXi^cd^ev di ol ofHpc» 310 lAlAJOS IL. 

cufiotrog Z(pd-a3^or xo 6* ava arofia Ha$ naxa qtvag 

350 izqtiiSB xaviSiv ' ^avaxov lA fiiXav ve(pog dfiq^exaXwffev, 
OvTOi OQ ^efioveg Java&v iXov avdQa iHacxog, 
wg di Ivxoi aQvecaiv imxgaov ^ igiipoiaiv 
civrai, im in fitjXoov alQevfievoh alx iv oQeatsif 
notfiivog dq>Qadi^ai diixfiayev* oi dl Idivxegf 

355 ahpa diaQ^a^ovciv dvdXHida &Vfiov ixovaag* 
&g Aavaoi TQfieaaiv inixQaov * oi di qo^oio 
dvgneXddov fAvijaavro, Xd&ovro de d-ovQidog dXxijg. 
Alag d' o fiiyag alev iqt^^^EHXOQi ^^oXxoxo^vcrT^ 
u€ dxovxiacai' 6 de idQeif^ noXifioio, 

360 dcmdi ravQeifi nexaXvfAfiivog evQiag Afiovgy 
axinrex^ oiaxoov xe Qot^ov xal dovnov dxSvxoov* 
fl fiiv drj pYvoocxe f^dxtig ixeQaXxia vixt^v 
dXXd xal Sg dvifiifive, adon d' iQiriQag ixaiQOvg, 

*£ig f ox' dn OvXvfinov vi<pog eQX^xai ovQavov etifWf 

365 at-^iQog ix difjgf oxe xe Zevg XaiXaita xeiv^* 
&g xSv ix vt]6jv yivexo tax^ xe q>6^og xe * 
ovdi xaxa fioXQav niQaov ndXiv, ExxoQa d^ mt^oi 
IxqeQOv Axv^odeg avv xevx^ct' Xetne di Xahv 
TQootxoVf ovg dixovxag oqvhx^ xdq>Qog eQVHev. 

370 noXXot d' iv xdqQtp iQvaaQfAaxeg oixieg tnnoi 
a^avx' iv 9iQOox(p QVfi^ Xinov aQfiaX* dvdHxoov * 
ndxQonXog d' emxo, cqedavov Javaotci x€il€^o)r, 
TQooiJt Hand qQOvioov oi di iaxy xe cpo^ij^ xe 
ndiTotg nXijijav odovgt iitel aQ xfjidyev vtpi d' aeXXa 

376 cnidva^* vjtq veipioov • xavvovxo di fJiiivvxeg mwo* • 
aypOQQov mQoxt aisxv ve&v ano nal HXiiJtdoov* 
IlaxQOHXog d\fi nXetiTXov oQivofievov tde Xaov, 
tJ q ex ofionXyiJag ' imo d* d^oat qwxeg emmof 
ftQjjvieg «S oxioov, diqQOi d' dveHVfi^aXiaCov. 

380 dvxtHQv d' OQa xaxpQov vmQ^OQOV wnieg tn^oif 
[dfi^QOxoh ovg n^X^t^&eoi docav dyXaa doo^a,] 
itQOCCOD iifievoi * 4ni d ' ^ExxJOQt HtHXixo drfiog * lAlAJOS Xrj. 311 

18T0 yaQ ^aXssiv *cov d^ IxcpSQov dxseg titnoi. 
Ag d-^ v^o XaiXaiti naaa xeXaivt^ ^i^qi&e jfioif 

385 ^juaT ononQiv^, orc Xa^qoTaxov xisi vdooQ 

Zsig, ore dij q' avdQeaci %orec<jafievog xaXenffvfjf 
oi pifi elv ayoQl^ CHoXiag XQivcoai -d-iiiiarag, 
ix ds dixtjv iXaamtyif ^&eoiv oniv ovx dXiyovreg* 
%&v di ve navreg fisv norafjiol nXfjd^ovai Qiovreg, 

390 ^oXXag ds xXizvg tot dnoTfiijyovat xaQadQah 
ig d' aXa noQqwQitjv fieydXa cxevdxovai, Qiovaai 
e| oQiaov inl xdQ • fiivv^&ei di re sQy dvd^Qmncov • 
&g vititoi Tqc^ou fisydXa czsvdxovzo 'd'iovaai. 

ndzQOxXog d' insl ovv nQcozag inixsQds cpdXayyagy 

395 a^p inl vijag eeQys <itaXifmszig, ovds noXijog 
eta tsfiivovg im^aivifisvj dXXa fisariyv 
vri&v xat nozafiov xa\ zsixsog v\pi]Xoto 
TtzsTvs fiszaisffaiv, itoXioi>v d' d^szivvzo notvifvi 
Ivd^ iqzoi IIqovoov ^q&zov ^dXs ^ovql q^asiv^, 

400 aziQVOv yvfivm&ivza naQ dcnida' Xvas de yvia* 
dov^ijasv ds madiv. 6 ^« QiazoQaf "Hvoitog vtor, 
dsvzsQOv oQfiri&sig — 6 fisv sv\iazc^ ivt diq)Q(p 
fjczo dXsig' ix yoQ nXijyrj qsQivag, ix d' aQa /«e^w 
^via ijtxd^ijcav — 6 d' syxst vv^s ^aQaazdg 

405 yva&fiov ds%tzsQ0Vy dtd d' avzov mtQSV odovzoov 
iXxe de dovQog sXoiiv vitsQ dvzvyog, oi>g ozs ztg (poogf 
nitQXi sm nQopXrjzi xad^ijfjisvog, isqov ix^vv, 
ix gtovzoto d^vQa^s Xivq^ xat rjvom xaXx^' 
&g SXx ix dig)QotQ xsxfjvoza dovQt (pastv^y 

410 xdd d* aQ* int azofi iosice' necovza di fitv Xine ^vfiog, 
avzoQ Imtz' 'EQvaXov insaavfisvov ^dXs nizQcp 
fiiaafjv xdx xe^paXijv ^ 9' dvdtxa itdaa xeda&rj 
iv xoQvd^i ^QtoQ^' 6 d* aQa itQtjvijg im yaifi 
ndnmaev • dfKpt &i fiiv ^dvazog jvto ^fioQataztfg, 

415 avzoQ i^etz 'EQVfiavza xatAfKpozeQOv xai 'E^dXztjv, 
TXtjnoXefiov ze JafJtaazoQtdtiv, 'Exiov zs HvQtv ze. 312 IAIAJ02 JL 

Tgpsa r' EiXn^of r« xcu^QYtidjjf JloXvgifiloPf 
uavtag inc^avzBQOvg nikaae x^orl novXv^oreiQfi, 
£aQntilic9P d* <ig ovv Id* dgAiTQoxhof^f^ ira*QOvg 

420 x^Q^* ^o IlaTQ^xXoio Mevoitiadao iafiircag, 
nixXex' aQ apxi^ioiai xa'&am6fieifog uivxiounp' 

AiHiigf & Avxioi, noae ^evye%e; vvv ^ool iaxel 
avrijaa) yoQ iyat zovd' dviQog, o(pQa daeloDp 
ogrig ode xQaxiei' xai S^ xaxa sfolXa eoQyef 

425 TQmag * inet noXXm te xai ia&X&v yovvax iXvaev» 
^H Qa, xal «S oxioov avv vevxeaiv aXxo x^f^^e, 
ndrQOxXog d* iTiQoo&eVf inel tdev, ix&OQe diqiQOV, 
ol d\ oigr alywiiol yafixpoowxegt dyxvXoxeiXoh 
mtQfi i(p vtftriXj^ fuyiXa xXa^ovxe fiaxoovxaif 

430 &g ol xexXijyovxeg in dXX^Xoiaiv OQOvcav, — 
xovg de Idoiiv iXifjae Kqovov naig dyxvXofifjreoop 
^Hqi]v de nQogieme xaaiyviJTfjv aXoxov %e' 

"Sl fioi iymvy oxe fiot 2laQnijd^a, qiiXraxov dviqivf 
fiOiQ vnh UaTQoxXoio MevoiTiddao dafiijvail 

435 dix^a 8i fioi xQo^iij fiifiove, (pQealv oQfXaivovri^ 
Ij pLiv ^ooov i6vTa fiaxrfg ano daxQVoicatig 
^eioo dvaQnd^ag Avxii^g iv movi di]fi<Pf 
^ ^dtj vno x^Q^^* MevoiTidSoLO dafidaaoo, 

Tov d' ^fiei^eT eneiTa poSnig n^TVia^^Hqri* 

440 alv^TaTe KQOvi^ii, notov roi' fiv&ov eemegl 
avdQa ^i^j^TOi' iovToc, ndXat nenQoofiivov atcji, 
atp i^iXeig '&avdTOto dvgiixiog i^avaXvadi; 
iQd** aTOQ ov TOt ndvreg inouviofiev d^eol aXXotm 
aXXo di Toi iQBoo, av d' ivl qQeae ^dXXeo aiatv 

445 atxe im nijixijfig HoQnrfiova ovde dofiovie, 
(fQiJCeo, fiiiTig eneiTa d^e&v i&iX^l xou aXXog 
nifineiv ov (piXov viov dno XQOsreQijg vafiivfjg. 
noXXot yoQ neQ^ daTv fiiya IlQidfAoto fidxomai 
viieg ad-avdtoov, ToTaiv x6tov alvhv ivfjaeig. 

450 dXX' et roi (jpiXog iaTi, Tebv d* oXoifvQeTat riTOQ, ijiiAJO£ xrr. 313 

^TOi fiiv IH9 Saifav ivl xqareQ^ vafiir^ 
liqc vno Uaxqonikow Mspoiuddao dafi^a^* 
avxoQ in^p d^ xovye Xmjj rpvxi} ts xa! altofy 
mfineiv fiiv Savaxov re ^iqew nai v^dvfiov "Tnvov, 

455 elgone d^ Jtvxiijg evQeirjg dijfiov txcovraf 
Sv&a i taQjvoovm Haaiyvfixol te hat ti 
xvfi'^<p ve ffvijXfi T«* ro fOQ yiQag i^i -^«ywtwt. 

"^Sig iqiat' ovd* aiti&tioe naxijQ opBqw ve d^eSv re. 
atfiaxoiacag di yptddag Hotixevev' tQe^y 

460 naida (piXov xifmvy xov ot nAtQoaltog tjteXXei^ 
(fd^ioenp iv TQoijj eQifitiXaHi, xr^Xi^i ^axQi^c. •- 

Oi d* oxe htj <fx^9ifv 1^04xv iii ikXifkoxiPtv^ iovxeg, 
ivd^ fjxoi nixQonX^g ixaxXeixhv &Qm(fifgtfXovp 
og Q ' rivg ^eQcntmv ZaQiifiiovog l^ev &pamog^ 

465 xov ^aXe veiatQav xpcxa yaoxiQa, Xvife dtYvim. 
2!aQnfjdm d* ecixov fxiv mtiffi^oxe Ihv^ ^aevp^, 
dsvxsQog oQfiij^&Big' ^ di Ihj^oofp ovxaoev tnmv 
eyx^V del^tov Afxov' i #* e^QCBxe ^fiov mit&o»p. 
xaif y tnetf' ev xopif^Ok fiantmp, aitik 9* &txato ^fnog. 

470 xm dp 9tcHfXi(xfiv • XQVMe H ^vyoPy jpia 9i &q)tiv 
cv^^yfix f iitei^^neho 'HtcQ^OQog ir*opi^<ftP. 
TOft» ftep Avxofiidcnp ^QtxXvxog evQexo xinfmQ^' 
cnaaaifiepog xopvf^xeg aoQ 9caxiog itaQCf pft^QOVf 
dtiag dmxo^e noQ^oQOPr oi&* ifcdxifcep" 

476 Tco d* i^vp^^xfjVj ip 9e QVx^QCt xdpvcd^ep, 
xo) d' cAxtg ovpixffP iQt9og 9siQt ^fMO^oQoto. 

"Ep^ av JSaQnridw fdep dixi^PQOxt ^ov^e (paewijt' 
TlaxQOxXov d* imeQ Afitop aQHfxeQOp ^Xv^ obxw^i 
iyX^og, did^ i^X' aixop* o S* vcxeQOig coqpvxo xtitXxf^ 

480 ndxQoxXog' tw d* oix aXtop ^iXog tiHpvye x^^^f 
dXX^ ipaX% iv^aQa xe (pQireg eQXtexat ififp dStvop x^q^ 
fiQtm d\ cog oxe xtg 8Qvg fJQimPy fj dxeQcaig, 
^e nixvg pXco0Qii, ^V^ oiQeifi xixxoveg ap9Qeg 
iiixafiop nMxic&$ veijimit piftov ehat' 
JUae. Dd 314 lAlAJOS n. I 485 (S^ 6 KQOiS^ iititw nai di(pQinf xaFro ^afve^^dq^ 

§s^qvxfogf HOPiog MQayfii^og aifU»xoi<T4nig, 

' ^xe xavQov !ne<jpfB IbW, ajekfiqii fureX&Wf 

al^wpaf fieya&vfioPf <V eilinodecci ^oeacif^ 

(oAero r« crevaxw v^o yafxqitjXyai Xiorrog* 

490 &g vito IlarQoxXffi Avnicov ayog damc%ac9f 
xxeipofiepog fieviawey qiXov d* ovofit^ev iratQOf 

riavxe itinov, noXefAicta fier avdQacif vvv aefiiXaxQ^ 
aixfJtrinjv r ifievai xal d^aQCaXiov noXefuatijv* 
vvv TOi ieXdia&a) gtoXefiog xaxogj ei ^oog iaatl 

495 nQSxa fiev oxqvvov jdvxioov ^yiJTOQag av^Qog^ 
nartfj inoixofievogf JlaQitt^dovog afiqnfiaxea^at* 
avraQ ineixa xal atnog ifiev niQi fiaQvao xaXx^ - 
aol yaQ iyii xa\ emira xartiq^eiri xoi oveidog 
eaaofiXti fjfjiara navra diafineQig, et xi fi J(;|faio« 

500 revxea avXtjacDai, veoiv iv ay&vi maovra. 
dX'^ ixeo XQareQmg, orQVve de Xaov anavral 

^Slg oLQa fiiv einovra riXog ^avaroio xdXvxpsv, 
dq)&aXfiovg Qtvdg ^&^ 6 da Xdl^ iv artjd^eai ^aivtDVf 
ix XQoog iXxe dpQV * ^Qorl de qQiveg avr^ inovro * 

505 Toro d* dfia rpvxtjv re xal iyxeog i^iQva aixfitjv, 
MvQfiidoveg d' avTOv axi^ov tn^itovg cpvatooDvragj 
lefiivovg qo^iea&ai, i^n^el Xiitev aQfiar dvdxroDV, 

rXavx(^ d' alvov dxog yivero, qd;oyy^g dtovrr 
toQiv&t^ di ol tjroQ, ot' ov dvvaro ^Qogafivvai, 

510 x^^Q*' ^' ^^o)v inie^e ^Qaxiova' reiQe yaQ avrof 
iXxog, dtj fiiv TevxQog imaavfievov ^dXev if 
reixeog vxfjt^XoTo, dQt^v itdQoiaiv dfivvoav» 
eixpfievog S' d^a ejnev ixfi^oXc^ JlitoXXcovi* 
KXvd^i, dva^, og nov Avxirig iv itiovt -dijficp - 

615 eTg, § ivi TQoi^Q' dvvaaai di av ndvroa dxoveif 
dviQi xtjdofiivcj^, mg vvv ifie xijdog Ixdvei. 
iXxog fiev yaQ exp tode xaQreQov ' dfA,qi di fioi x^^6 
o^eijig odvvj^aiv eXtjXaraij oydi fiot atfia IAJAJ02 xrt. 316 

^tqis^vai dvrarai' ^aQvdst di fioi miiog vn ainov' 

520 iyx^^ ^' ^ ^vfafuti ifx^tp l/inBdor, ovde fidxeo^ai 
iX^&off ihqiepaecaif, aryQ d' oiQUTtog SXa^XePf 
2!aQ^tjdtop, Jtog vlog* 6 d' ovd' ^ naidi afivvBi» 
dXka av ^iq fioiy apa^f tode xaQveQov Ikxog aHeatrat, . 
itoifitjaof d* odvpag, dog de XQarog, o<pQ haQoiaiv - 

525 yieyXo{ie»og Avniotatv e<itorQvvco noJiefii^eiv, 
avTog T afjtg)t vixvt xazate&vt^mTi fiaxonfiat, 

^Slg eqtat evxofjievog • tov d* ittXve 0ot^og A^noXXoiV, 
avziita navc^ odvvag, dnb d' iXxeog dQyaXioto 
alfia fiiXaw xiQtfrfve, fiivog di ot ifi^dXe '&vfi^. 

530 rXavtiog d' ifvoD ^atv ivt qiQeai, ytj&t^aiv t«, 
OTVt 01 mtc IJHOvae fiiyag 'd'eog ev^afiivoto. 
^Qwra fiev wtQvvev Avxieov ^ytjroQag dvdQag, 
^dvrtf inotxofAtvog, 2^aQ<ji^d6vog dficptfidxBad-at, 
avraQ inetxa fuxd TQoiag xie, fiaxQa ^t^da^&atv, 

535 AovXvddfjtavr int navd-oidtjv xat AyqvoQa dtov • 
ptj de fAe% Aiveiav tc xa\ ''ExroQa xctXxoxoQVCTtjv, 
dyxov d' lardfievog iitea meQoevra ctQogtjvda' 

^ExroQ,. vvv drf ndyxv XeXaofiivog eJg intxovQoov, 
oc ai&ev etvexa r^Xe qiiXa^v xal narQidog attjg 

540 ^fiov dnoqtd^tvvd-ovat * av d* ovx id^iXetg iirafivvetv. 
tteirai 2!aQnt]d<iv, Avxioov dyog damardoDv, 
og Avxi^v etQvro dixfiai re xat a^&ivet (p* 
rbv d' vno UarQOxXi^ ddfiaa iyxBt xi^^^^og J^Qtjg, 
dXXd, qiXot, ndQartjre, vefieaatjd-tjre de '&vfi^, 

545 fiij dnb revxi iXoovrat, detxiaaooat de vbxqov 
MvQfitdoveg, /lavaoSv xexoXoofiivot, oaaot oXovro, 
rovg iiti vtjvai 'd'o^atv iniqivofiev iyxsi^atv. 

^i^ egpttTO* TQ&ag de xardxQtjd^ev Xd^e itiv^&og 
aaxerov, ovx intetxrov* inei aq>tatv eQfia noXtjog 

550 iaxe, xai dXXodanog mQ iaov noXieg yicQ dfi avrtp 
Xaot Snovr, iv d' avrbg dQtarBveaxe fidxea^d-at. 
§av d* td^vg Java&v XeXttjfiivof l^Qxe d' aQa aqxv 

Dd 2 3dft lAlAJOX n. 

&Qa8 MepoiTtidim liitQOx^og iaatof x^* 

555 jiiatxe nqiOTm nQogiqi^, lUfiaSrt xor avrco* 
AlavxBf fif C(fmv dfiipecOai (fiXop iatiatf 
oloi neQ naqog tixe fu% apdQoaiP, ti nai OQeiovg* 
kbTxcu dp^Qt og itQoixog ig^Xaro xelxpg Ji%ak&9^ 
JJaQntjdcif. aXX' etfAW aeiaiaoaiiie^ eXomeg^ 

560 xev%ea x oSjuoctr aqteXoiiieO^ay xai xiv haiQfop 
ainoi dfivpoiupwp dafiaaaifieO-a piiXei Xf^^^^^ 

*Slg e(pad^' oi de ncd aitol dXHiatP&cu fupiaipop, 
oc d* iifel dfiqioviQ»^ep iHaQXVpapxo ff^uXajyag^ 
Tgmg nal Avtuoi^ xcu MvQfnhopeg xol' Ji%aAoi^ 

665 avfi^aXop dfAqft pwvi xofrarc^&i^iOTC f/iaff6&atr 
deipop dicupteg* fiiyu d' e^Qax^ T£t;j|€tf (pmtoip, 
Zevg d' inipvitr oXo^ xupvin XQuxeQi viSf/Lip^, 
Sq}QU ipiXqjf m^ nuidl fuipis okoog «o«fop uti, 
^Qam de ^QoteQot TQikgi iXhcmnug' ^x^ov^ 

570 pXyto yuQ ovts xdxtaTog dpiiQ,fAeta MvQ^ttopet^cPt. 
viog JHxtOiXi^g fuyu&vftov, dio^g 'JE^Mijtv^ 
o^ Q ip Bovd^ eiputof/tepfp l^uactp 
toizQip' dtUQ tOT« y ia&Xoy dpe^pwop iijBmQ/Sjft/g^ 
i^ nqX^ cxiTCVdi iUtl ipi Qeztp UQfVQ&Keiatr 

575 oc d* ufjt ^x^XX^X Qiii^OQt ^tifutop iata^ui 
"tXtop elg EvitojikaPii Ipu TQHoeaci ftuxfut».^ 
top qU to^' iiKtitjuifof pexvog §uke q)mdifLOi^Sxu»Q 
XeQfiul^q^ m^fuLi^ '44' ^^X^ kucu xeua^A 
ip xoQvdti §Qtu^%* Q d' OQU KQipfij^ ixt pekQip 

5S0 xuitneaePrMft^ ^^V^ ^aputog i^o ^juofpoKtfT^p* 
IlutQOxXi^ d' UQ* ojrotf ye^fetOf <p^fupou itdlifito. 
idvaop di ^ nQOfiuxP^, tQipm iotxot^ 
d>xitt ogt iq^o^ae xoXaiovg terpyQag^ts* 
ag t&vg AvyttoiP^IIutQo^tg initoxekev^e^ 

585 iaavo xai 2\io»<»ir * if^^fphoao A xriQ etUQOto» 
%ui Q i^e I^etiliXuaPf 7&cuftuftog <piXo¥ vivp^ IAIAJ02 xri. 317 

XmQtiisav d' vno Tfi ^QOfiaxoi ital qxfittiiMs^^E^vcof, 
offtTti d' atyavirig Qin^ Tavaoio xerv^taif 

690 ?f qd T <ipt^Q d(pifi miQWfiBvogy § i^ d6$Xtp^ 
^s xai €P no^kiiAfp, dtjmv vno '^Vfiof^X^ivpv* 
roffaop ix^qticav Tqmg, Saavto i^^m^. 
riavKog^ds KQckog, Avniedv wfog MJnteriliwVf 
ixQamr, itvc^tvev ds Bo^hU^ nsyii&vfMVy 

595 XdXHmvo^ <p^6v vtov, -Off 'El^Ue^ ^mia ivm»v^ ^ 
oX§(p Tfi li^vTip te fietiitgem MvQft^if6if0(Sffi^ 
Tov fziv aQa Fle^o^ ^(fttj&og fiieov «okiMT« twfi, 
ffTQe<p&iig f^^ivTjgy ove f»v mtrifux^jQ^tve 1k4Kfov. 
bovnt^ev 8e ^ff^ • mitnfov ^ axog Kk^f Mxmvovg^ 

600 mg ined inMi^g dviJQ' fifya^^Tf&egHej^dQOVT^' 
<ndvd" dfi<p' avrov Uweg aonieg' o^' &(f'J[xMA 
dXxtjg i^eXi&owo, fiivo^ ^ 'i&vg <piQOv afirv&v, 
iv^ av MriQiivrig 'TQ&mv ekev ar^a xf^Qvtxv^f 
uiaoyovovj ^Qtufvv ^iov^^jEh^OQog, og Jiog iQevg 

605 ^daiov irirvHTO, &eog flt* &g rievo 'd^ft^" 
"" rbv §dV vno yva^ftoto icoJ cvavog-^&xa^ ^vfi^ 
q^X^v dno ^f*eXicov, <TTVYeQbg (f J&Qa jhv (TxSto^ ^ev. 
Alveiag y in\ Mfi^iiv^hoQv xdlMeovJixev* 
iXmro yaQ vev^ea&ai vTcacu^idta ^QOpi§&vrop 

610 «n* 6 fiev avva idmv ^Xsvato xdXneov tyx^S' 

^q6<5C(o yaQ xaxixvype, vo d' i^om^&ev doQv fmxQOv 
ovdei ivi<Txlfji(p&tj, inl S* ovQiaxo.g mXefiix^rj 
iyxeog* Ivd^a d* inei^ dqjiei fiivpg o^Qifiog AQtig, 
[aixi'^ yAlveiao xQa^aivofiivtj xard jaitig 

615 «pjffiT*, inei q aXiov ^jri^aQtjg d^o /««^Off OQ0v<jev.^ 
Aiveiag d* aQa dvfiov ix<i<Jaro, <p<ivtj<Tiv re* 

MtjQtovtj, rdxa xiv <xe, xai 6QXtj<yrijv neQ i^vra, 
fyxog ifiov xari*xav<se dtafineQig, el <5 l§aX6v mQ. 
Tov d' av MtjQwvtjg dovQixXvrog dvriov tjvda* 

620 Aiveid^ x^Xfi^o*' cre, xa\ i<p&ifji6v neQ iivra, 318 lAlAJOS n. 

nirtmr ir^Qomw tr^Hiu fiipo^f og m HRBtf in^u 
tld-fi duvpofurog* ^^o^ di fv jcai av titviiu. 
el xal iym ce ^ctXoi^i xv%m9 iiiaop Hiii xuhti^i 
alipa xe, nal XQatBQog veq coof xoi XiQol nenoid^iigf 

625 evx^S ^fioi dolijgt ^xh^ d^Jltdi xXvxonmXt^. 

"^^g 9aT0* xop d' ivivmxe Mepoiviov iXxifAog viog' 
MtjQioptjf tiov tavtay xai ia^Xog iatp, ayoQeviigi 
& ninor, ovti TQmg dteideiotg imeaitip - 
irexQOV xoiQ^<fovoif noQog tiva yata xa&iiei. 

630 if yaQ xeQ<H tiXog noXifiov^ ininov d\ eVi ^ovZg* 
t^ ovti XQV f<v^o^ 6q)iXXeiVf dXXa fiaxead^ai. 

Ug einfop o fier ^qx fOoafA ecneto ico&eog g)a>^. 
tmp d\ Agte l^Qvtifiaw dvdQ&v OQVfiaydog OQmQev 
ovQeog iv pffccfig' Ixa&ev dite yiyvet dxov^' 

635 tog tmv &QWto dovnog dno x&ovog evQvo^eiijg, 
jra^xot; te qivov te^ fioAv t evnoititdioVf 
waaofiivcov ^gieaiv te xai eyxi<^^^ dfKfiyvoiaiv» 
ovd' av iti (pQadfimv neQ dv^Q HaQnt^dopa dtov 
lyvco, inel ^eXieaat xai atfiati xai xovi^aiv 

640 ix xecpaX^g etXvto diafimQeg ig n6dag axQOvg. 
01 d^ alel mQi vexQov ifiiXeov, mg ote fivia^ 
ata&fi^ ivi ^QOfiicoai neQiyXayiag xata neXXag^ 
mQfi iv eiaQiv^, ote te yXayog ayyea devet' 
mg OQa tol neQi vexQOv bfiiXeov. ovdi note Zevg 

645 tQtxpev dno xQateQ^g vcfiiviig oaae q>aeivc6f 
dXXa xat avtovg aiev OQa, xa\ cpQa^eto ^&vfi^ 
noXXa fiaX' dftqil q)6v<p UatQ^xXoVf fieQfit^Qi^corf 
i] fidri xai xeTvov ivl xQateQ^ vafiivfi 
avtov in dvti&icp JJaQin^dovi qiaidtfiog "ExtcoQ 

650 x^^Xx^ dfidafif dn6 t &iicov tevxe eXtjtatf 
fl iti xai nXe6veaaiv oq^iXXeiev n6voy amvv. 
mde di ol q>QOviovti dodaaato xsQdiov elvaif 
oq^Q tjvg d^eQ&ncov IltiXtiiddsoD JixiX^og 
i^avtig TQwdg te xai ''ExtOQa x^x^XxoxoQvatiiv \ lA IAJ02 XVL 31 9 

655 «Stfairo nifixi actv, noXeatp d* dno^&vfiop tXoiro. 
'^ExxoQt di nQayciiftip dvaXxida ^fiop ivijxsp * 
ig diq^qop d* dra^ag, apvyad^ irQane, xenXaro d' aXXovg 
TQwag fpevyifiBvai * yvm yaq Jtog iQa vdXavra, 
ivd'' ovd' iq>&ifioi Avntoi fiivov, dXX' iqioBijitev 

660 itdvvegf iitei ^aijtX^a Idov, ^e^XafHfiivov t^roQf 
Tieifievov iv vexvcav dyvQsi' noXieg yaq in avx^ 
nd^neiSOVf evr SQida HQareg^ ixdwaae KQOvicav, 
oi d' Aq' dn AfJLOiXv 2laQ<jttid6vog ivre eXovro, 
jfaXxece, fiOQfiaiQOvra, ra fMv xoiXag inl vijag 

665 dmne (piQeiv irdQoiai Mevoiriov aXxifiog vlog, 
nal Tor JlnoXXmva izQogiqtti veqieXrfyeQiza Zevg ' 

Etd\ aye vvv, q)iXe 0ot^e, xeXatveqteg alfia xd^&ijQOv 
iX&dfv i% ^eXemv JlaQntidova, ttai fitv Inetra 
^oXXov dno^QO q^iQCov, Xovtrov ^orafAoTo QoyatVy 

670 XQ^<^^^ ^' dfifiQOffifi, neQt d' afi^QOxa etfiara iacov 
nifiite di fiiv nofi^ottstv afia HQatnvotat q^eQe^^&at, 
^T^vip xat Qavdxcp dtdvfidotstv, ot Qa fitv mxa 
^ifovc* iv AvTtitjg evQeit^g niovi dtjfiip. 
ev&a i xaQXViTovtTt ttaciyvtixoi %e irat X9 

675 xvfi^cp xe axtjXy xe* xo yoQ yeQag icxt ^avovxay», 

Sig lcpax*' ovd' aQa naxQog dvijHovaxij(Kv ^knoXXcov. 
^ij di xax' *ldaic9v iQecov ig ipvXomv atvijv ' 
avxixa d* ix ^eXicov JSaQntjdova dtov cisiQags 
isoXXov dnonQO ifiQcoVf Xovisev noxafioio QO^iStVy 

680 XQtaev x' dfi^Qoaiji, mQt d' ofi^iQoxa etfidxa eaaev 
nifiice di fitv nofjtnotatv dfia xQatnvoXat (piQea^aiy 
"Tmcp xa\ Qavdxcp dtdvfjtdoatv, oi Qd fitv ooxa 
xdx&eaav iv Avxitjg evQeitjg niovt dijfiap. 

IIdxQoxXi>g d* tnnotat^at Avxofiidovxt xeXevaaQf 

685 TQcoag xai Avxiovg fiexexiad^e, xcu fiiy dda-d^ti' 
vijmog' et di enog TbiXtfiddao (pvXcC^eVf 
17 t' dv inixqvye KiJQa xaxtjv fiiXavog 'd'avdxoto. 
dXX* aUite Jtog XQeiaacav voog ^ineQ dvdQ&y* 320 lAlAJOS 

690 Qtjtdmgf o%§ ^* mitiig minqip^i ^«j^nr^ai*] 
og 01 jca# f<6ct 4H^of m ot^&eatfw drynep. 

IlatQOitXtt^t ore /^ m '^ooa ^mpa^Mk xiX^aa^i 
Jidif^OTOtf ftmM^ka *ai Avxowof %ai "jElj^cxJlor, 

695 xai IleQifiOtf M^jjil^tfp %ai j&ruxTO^a xoi Melai^ifffrof^, 
ovra^ Iff eiY* "^Elaooo aai MovliOP ^di nvXa^ijp * 
tovg Ikep' 01 d'.aUloi gwfode ftmiopto Snaoxoe. 

"Ep&a KiP wpimiLop Tf Oi^r Siop vkg A%aMop^ 
ilKT^oxlov vffo ft:^^ «e^i n^ 7«^ ^/X^<^ ^<^ ' 

700 e/ /17 JfffoiUUor 4M^og ivdfojvov it(l «v^/o» 
lcrri^, T<^ oloa ^^oiteWy TJ^oicotfi y o^^om^ 
T^i^ fier en* afiKdwo^ ^ tBi^^og injniXoSo 
IlarQOKkogf t^W ^' «vror MMrrv^^i^er ^icoJUU^rt 
XsiQeco' d&apaTfffH ij^OBwi^ aanida pvcom» 

705 aXV ore l^i/ to .rm^pnir indoovto^ daifnopi hog^ 
9eipa d' ikfiDnk^oag ivut miQoepra VQogr^da* 

Xd^eo, dtoyepig nazQQnXeig! ov pv %oi alaap 
<r<p vno dovQi noXi/p neQ&ai Tqwop dyeQtixeDP, 
ov9' t^' o^j^ell^o;, og^Q oeo noXXop dfieipotp, 

710 **i^^ qidto • ndtQOxXog d' dpexc^eto nolXop inicM, 
fttjpip dXevdfiepog eKattj^oXov JlnoXXiopog» 

"ExtfOQ d' ip ^ai§<ri nvXf^g Sxe iidpvxag innovg* 
di^e yaQi ije fidxoitOf Kata xXopop avttg iXdocagt 
$ Xaovg ig teixog ofiOHXtjceiep dXijpai, 

715 tavt' oQa ot q>QOpeoptt vctQictato ^otfiog A^olXmPt 
dveQi eladfiepog aS^tj^ te HQateQ$ te^ 
Jiaic^y og fi^^tQcog ^ "EKtOQog mnoddfioio, 
avtoKaaiyptitog^Etid^figy viog de JvfAaptog, 
og 0QVfifi paieoxe QO^g em SayyaQioio * 

720 t^ fiip ieiadfiepog nQogeqi^ Jiog viog JlnoXXmp * 
%XTO^, time fidx^g dnonaveai; ovdeti oejXQV- 
at&^ ooop ^oomp elfiit tooop ceo ifeQteQog.eiqff* lAIAJOS XFI. 321 

dXk* SsfBf IlaTQOxlip iqisns HQateqcivvxag igtnavgf 

725 ai MP n<ig fiip ilfjgy dti^ &e roi evxog ^itokXfOP. 

^S^g eiitci)P 6 fiav avre^ l^j; ^f^g ufi novov dvdQmp» 
KePgiovfi d' ixiXevae datq)Qovi qiaidifjiog^ExTa^Qj ' 
innovg ig noXefiov newXtiyefiiBV. avtOQ JinoXXmv 
9vffe&' ofAiXov iiovy iv di i^Xovov JlQfeioiaw 

730 ^xe %aimv' TQtotsiv de xai "ExroQi av^og onaCev^ 
"Ehtcoq d* aXXovg fMV Javaovg ia^ ovd* ivoQi^ev 
avraQ 6 IlaxQoxXip iipem %QareQ<iwxag wtnovg^ 
IlatQOxXog d' ireQay&ev d(p ihtncov aXro j^ccjua^e, 
(Txat^ iyX^^ ix^^' iteQfiqfi de Xa^ero mzQOv 

735 fioQfiaQOVj oxQioevray xov oi ^eQi x^^Q ixaXv^er, 
^xe d* iQeteafABvog' ovde di^v xd^eto q)0Dr6g, 
ovd' aXiaxre j^eXog* ^dXe d'^ExroQog ^viox^af 
Ke^QiovijVy vo&ov vlov dyaxX^og IlQtdfioio, 
mnmv ijvt' Ixovra, furditiov olei XaX» 

740 dfitforeQag H* dq)Qvg cvveXev Xi&ogy ovde ot l^x^v 
dareov oq^&aXfjiol de j^ajtiai maov iv xovifiaiVg 
avrov nQocd^e nodmv* 6 d* aQ\ dQvevriJQi iotxcogf 
xdnitet/ dn eveQyeog diqiQOV Xine d* oarea dvfiog. 
rov d' imxeQrofiecav ^Qogeqifigy IlarQOxXeig miuv' 

745 ^i^ ^ro^ory ff fidV iXaq>Qog dviJQl Ag QeVa 9tv§i(n^! 
ei dtj nov xcu novrtp iv Ix^oevrt yevoiro^ 
9toXXovg av xoQeceiev dv^Q ode, rfj^&ea diq^Svp 
Vfjog dno&QcoifxcDVf elxal dvgnifiqeXog etf^* 
mg vvv iv gtediip i^ ihtncov Qeta xv^Kfrf, 

750 ^ Qa xal iv TQcoeaai xv^iartjrrJQeg laaivl 
. ^Sig eincov im Ke^Qiovd JiqcoX Be^fjxeif 
oJfia Xiovrog ixcov, ogre ara^fiovg xeQOJ^cof 
13X^0 9tQog arijd-og, ifj re fiiv mXeaev dXxij' 
cog inl Ke^QiSvfjf IlarQOxXeigf aXao fiefiacog* 

755*ExrcoQ d' avd^ ireQCo&ev dq)' tnncov aXro j^afcaSie. 
roo neQl Ke^Qiovao, Xiovd"' mg, dtjQivd^firfjVf 322 IJIAJOS 

ok* oQiog ftofvqfiii nefit strafieVi^c ilaffoio, 
ifiqii» nnfoofXBt ix<7<* ipi^orioftB ^a%B<s^09\ 
mg mQt KM^Qi6pao dvw fiiicxmQBg avr^c» 

760 nirqoifXog xb MBvoixwH^g xai g^aidcfco^^JSkreo^, 
Urs* dXXi^Xm xafueif XQ^^ 9^Xu ;|^aXx^. 
^Eitrmq iiif iie(paXl^<fi9 iml Xa^ep^ ov%i fieOtei' 
nirQOxXog 9* ireQOo&ef Ixer vtodog' ol de dij alXoi 
TQcieg xal Javaol aivayov itQareQiiif vtsfilvfi^, 

765 *Rg d* EvQig re Norog r eQtdcuferoif dXXipLout 
ovQeog iv ptjatTjigf fia&etjf neXefii^efiep vXt^tf 
iftiyov re, fieXii^v re, ravvipXoiov re HQaveiap, 
alre ^Qog dXXijXag e^aXov rawijneag o^ovg 
VXV ^«<Wf«tf*!7> narayog dere aywfievamv* 

770 &g TQmg xai Jixatol in dXXtjXouTi &0Q6vreg 
ddow, ovd' IreQOt ftvdtovr oXooXo ipo^oto, 
noXXa de Ke^Qiovtjv dfiqi^ d^ea dovQ* iitentjjei, 
loi re nrBQoevreg dito vevQtiqt ^OQovreg • 
mXXa de x^f^i^ta fieyaX* d(Titidag itjrvqiXiiev 

775 fiaQvafievmv dfi(p avrov 6 d* iv <TrQoq)aXiyyt ttovirig 
xciTO fiiyag fteyaXmcri, XeXaafiivog innoavvacov. 
t)(pQa fiiv 'HiXiog fiicov ovQavov dfKpi^ep^xet, 
r6(pQa ftdX' dfjKporiQOov ^iXe riitrero, ^inre 9e Xaog. 
^uog i' *HiXiog fureviatsero ^ovXvrov^e^ 

780 xai t6t8 d»/ Q* imeQ ahav ^x^^^^ (piQreQOi JoaF. 
ix fiev KepQiovtjv ^eXicov ^Qcoa eQvaaav 
TQ(6ciyv «5 ivoitijg, xaJ dn Avlcov revxe eXovro, 

ndtQOHXog de Tqcooi t(axa (pQOvicov ivoQOV^sev 
rQig fiiv-eiteir iitOQOVce, ^o^ draXavrog J^Qtih 

785 (SfjieQdaXia iaxcov rQig d' ivvia qoorag ine(pvev, 
dXX* ore dfj ro rirctQrov ini(javro, daifiovt l^fog, 
evd^ oQa roi, IlarQoyiXe, (pavtj ^toroto TcJlcvr)/. 
^vrero yaQ roi 4>oX^og ivi XQareQ^ v(jfiiv^ 
deirog • 6 fiev rhv iovra xara xXovov ovx iv6tj(Tev • 

790 tjiQi yoLQ <KoXXi^ xexaXvfifiivog dvrep6Xtj(Tev. J lAIAJOS Xri. 323 

cxri d* 09ri^e, nXijiev ds (israqiQtifOP svQia x^ iSfioo 
XBiQi aara^Qtjpet* aTQEiptbivri^Bv de oi otrat. ' 
xov d\dn0 fiev TtQarog %vviriv §aXs 0oX§og JlnolXmv* 
^ di HvXivbofAivti ytavaxfjv ixB nocclv vq>* tnnmv 

795 avX&nig VQvqidXeia * fiidv^d^riaav de id^etQai 
atfiaTi xal xovijjtJi. naQog ye fMV ov d^ifug l^evp 
Innoxofiov mjXrjxa fuaivead^ai novifiinv 
dXX' dvdQog d^eioio xaQtj x^Q^^ ^^ fiitemov 
oveTy JlxiXXijog • roTfi de Zevg 'IShtoqi dcSxev 

800 fi neqaX^ qoQieiv * (fx^dod^ev di oi Ijev oXe&Qog, 
ciav di oi iv x^iQeiSGtv ayrf doXixoaHiov ^o^, 
pQi^&v, fiiydf ffXi^aQOv, xexoQV^&fjiivov * avvaQ dn (Siimv 
dcnlg avv reXafiwvi ^^ajuat niae xeQfiioeaaa, 
XviTe di oi '&(iQTixa afa$> Jiog viog, Jl^oXXw. 

805 xov d' axri (pQivag elXey Xv&ev d' vno qaidifm yvXa, 
ctri ie xacpdv * omd^ev de fiexdq\Qevov o^eT dovQ\ 
oifJKov fieCfrriyvg dx^od-BV ^dXe /IdQ^avog dviJQi 
Ilavd-oidtjg EvqiOQ^og, og ^Xixifjv ixixatno 
iyxet d^ innoisvvi^ tc, n6de<Tffi tc HaQnaXifiOi<nv • 

810 xal yoQ dij nore q)ooTag eeixoiSt fitjisev d<f tnitoav, 
^Qoit' iX'&oi)v avv oxeaqif didatTxofjLevog ^ioXifioio * 
og TOi itQ&xpg iq>ijxe ^iXog, IlarQoxXeig innev, 
ovde ddfiaca' 6 fjiev avrig dvidQafie, fiikro d' ofiiXop, 
ix XQOog oQ^a^ag doQV fieiXivov ovd* inifietvev 

815 IldtQOxXovy yvfivov neQ i6vx\ iv dtjtor^zt. 

UdrQOxXog de d-eov nXtjyjj xat dovQt dafxaa^&eig, 
a\f) erdQonv eig ed^vog ixd^ero, KiJQ' dXeeivoov. 
"ExrooQ d' mg eJdev IlarQokXija fieyddvfiov 
axf) dvaxaCofievov, ^e^Xr^fiivov o§e7/alx(», 

820 dyxifJioX6v Qd pi riX^&e xara^arixag, ovra de dovQt 
veiarov ig xevemva* diaitQO de x^^^ov iXaaaev. 
dovntjaev de ^eadv, fiiya d' ^xaxe Xaov Jixdtiov» 
tog d' ore cvv dxdfiavra Xioov i^tijoaro X^Qf^Hly 
(or OQeog HOQvqi^at fJtifa tpQOviovre fidxec&ov. 334 TAIAJOS m mlXa di X itffh^mmwfx^ Umt^ idifuum fii^nf * 
&g itoXiag niqmtmfit JB ww i i y fey iln^io^ mov 

%ai 01 iicevxofutmg iteam m«|^oarc9 jKii^ogiqid^r 
830 iZKTC^fcT, fi «w iqi^ix^a ftih^ rUt^^Sdfi^ ^m^f 

f if fiir/ ximr #i mqi^ ^Emt^g ttmg Utmpi 
notfiMf iQttt^i]ftti^tUiffo3,$itfl!it¥^*ii^,f\af^^ 
835 TqmI qnjLottm t Aif t Mt fmam^intt, i^giuf mf^m 
hiaQ opttff K vm w^ ^ tids dv^aifi yCg^ ISo^mc 
a deiXl tfM KWfiatiiibg mt^ n^fift^tt^^piXtvg, 
og aoi tot^fuHattcUa^iifim imMtt' .«ir«i* 

840 p^ag Sat ylofH^ii^ i9fft/lEmmi(H 4w^o0»aM)co 
Oi^r 6arm ^tsma mmi ^snftmw i^iittt * 
&g nov at WQogit^s^ Ifi SWi^ Jigy^iWiftmf^ 
To9 t^ik^fmiQtttmtf^mi^giffifs^jJibv^ ifottv' 

845 riKf^ ZtiogjKt^ttiiiififmai^otitmifMf^ iSaftaccap 
QtiSiimg * amDoi ifmQ md mftmp nmni Swxo. 
xoiovxoi d^^Utt^^WMO^^t^iiffiatiP^ 
tcapttg H avtfiff 4imiPSB% iftff ivw t<tt^ l^ofwxeg, 
akXa fiB HiotQ SW/ W Affft^u^&fWMPtvloi:^ 

850 optQ&p d* Ev^po^Qcud^ iii^et^xfigJ^epaQiltAig. 
aXXo di xoi iQimt *^ i' Ai ^^^t^,^all£9 a^ip ' 
ov d^ ovS avTog :itiQQtf iPdj^ dXXa.Tm ^Snf 
ayx^ naQicxtptep d-inmvtft^jtm ]\Ioij^a'9^ami^9 
XBQijl dctfupx JtxiX^ogA^AftoiPtig^tutliao* 

855 ^Sig oQa fup etmoiP%a -ttokos ^&maxoio Miktiymp * 
^xh ^* ^^ Qs&iotp wraftittijjiniogie Pe^Mf^ 
op notfiop yoootijaj Ximvc ii^o^xa^at^^p^ 
Top Ka\ te^tioka nQogtivda qiaiiAfiof^Emii^Q' lAldJOS Xrj. 325 

860 TftV d' o7d'9 siH MxilBvSt Qitidog ncug ^vxofjioio, 
qid^fl ifi^ vno dovQi wnelg ano '&vfiop dXia<Jai; 

^Sig aqa (fi09Vijaag doQV x^Xxeov «£ AreiX^g 
eiQVffe, Xa^ nQog^ag * tov d' vntiov &<j dno dovQog, 
avziHa di ^vv dovQi fiez^ u^vtofiedovra ^e^ipteif 

86$ iepviiyeoif ^eQaaovxa nodtoxeog udlaxidao * 
&to faQ ^aXhtf thv d* exq^eQOv <ixeeg tmtoi 
afi^QOtoip ovg IhiX^i^&eol doaav dfXaa dSQa, jsauki I A I A A O 2 P. Occiso Patroclo arma detrahentem Eupfaorbiim interficiC- 
Menelaus (1-60): Hector autem, Apolllms monitti, ab inse- 
quendo Automedonte reversua, exuvias aufert, dum Menelaut 
Aiacem maiorem adcadaver tuendum arcessit; quin iliud quo« 
que mntilatum abstuliMc^ nisi Aiax accurrisset (61- iS^]* Aiat^ 
ci ceditHector; sed,Glauci obiurgatione stimulatus, moxAchil- 
lis armis superbiens redlt ad corpus eripiendum, ac fortissimnm 
quemque suorum in eandem pugiiam accendit; simul, a Mene- 
lao convocatiy advolant strcnuissimi Achivorum (i4o-26i)* 
Sic nno in loco acerrlma dimicatione orta , Menelaus et Hector 
cum catervis uterque suis anciplti fortuna in dlversa conten- 
dunt: illi, utPatrocli corpus defendant; hi, ut ad Indibrium 
trahant (262 -425). AchilUs equis, casum PatrocU dolentibus, 
Tigorem reddit luppiter, eosque in proellum reducit Autome- 
don, socio assumpto Alclmedonte (426-483)« Staiim adoriun« 
Cur currum Hector, Aeneas, alll, ut nobiles equos caplant ; at 
impetum eorum fortlter sustinent Achlvl, qui etlam cadaver 
propngnant^ quum Menelaum novls vlrlbus ImpIetMInerva,He- 
ctorem hortatur Apollo, annuente love (484- 596). Tandem 
inclinat Achlva acles, Ipse etlam Aiax Telamonlus trepldat : cu- 
ius iussu Menelaus Antllochum caesl Patrocll et acceptae cladls 
nuntlum ad Achillem 'mittlt (597-701); idemque Menelaus 
cum Merlone cadaver ad naves deportare audet, comltatu fretus 
AiacuiOy ingruentes hostes arcenilum (702-761 )• 

Mev eX dov dgiavela. 

(Jvd^ lXa-&^ JtrQsog vlov, ^Qtitcpilov MeviXaov^ 
ndrQOxXeg TQcoeiTtn dafielg iv df^iorijrt. 
^fj di dia nQOfiaxoov, ytexoQvd^fiivog ai&om ^a^x^ * 
afi(j)l d' aQ avr^ ^atv, oog 'cig neQt noQzaHi f^fJTtjQf 
5 iSQOoroTOifogf thvvqij, ov ^qiv etdvta roxoio • 
Ag ^qI JJaxQo^Xo^ ^aive ^avd^og MeviXaog. 
^tQoa&e di 01 doQV % iaxe xaJ dcnida ndvxod itatiVy lAIA/iOi: XriJ. 327 

TO*' iixafiBvai fieiiadg, ogtig rovy artiog IX^oi. 
ovd* aQa Ilav^ov viog iviifiBXit^g if/ieXtjaei^ 

10 Ha^qonXoio izBCorxog afjivfAOifog * ayx^ d* a^ avtov 
icTTif %a\ ^Qogesi^rtev^Qtjtq^iXov MeviXaov" 

^TQeidfj MefiXaSf /JioTQsqiig, oQiafis XaSvy 
IK^aCeOy XeX^e de yenQov, ea d' ivaQa ^Qozoevra! 
ov yaQ rig ^QoreQog TQmtov HXeiToiv v imxovQCov 

15 IlaTQOxXov pdXe dovQi naxa KQaxeQiiv vafiivfjv 
T(p fiB ia xXiog iad^Xov ivi TQdeaaiv aQia&ai, 
fiij ae ^aXody ano de fieXitjdia dvfjiov eXoofiai, 

Tov Ss fiiy oxd-fjaag nQogiq)rj lav&og MeviXaog ■ 
Zev ^dreQ, ov fiiv naXSv, imiQ^iov ev%e%daa&au 

^O ovr ovv noQddXiog roaaov fjiivog, ovre Xiovrog, 
ovre avog xdczQov dXo6q)QOvog, ovre fiiyiarog 
^&vfibg ivl artj&eaai mQi a&ivei ^Xefieaiveif 
oaaov ndv&ov vieg ivfifieXiai (pQoviovaiv. 
ovde fiev ovde ^itj ^TneQijvoQog mnoddfioio 

25 tjg ti^r^g dnovtjd'^ ore fi mvaro, nai fi vmfieiveVf 
xai fi iqiar iv /lavaoXaiv iXiyxiarov noXefiiariiv 
ififievai • ov^i e (ptjfjn, nodeaai ye oJai xiovra, 
evijpQtjvai dXox&v re qiiXtjv, nedvovg re roxtjag. 
oig &fjv xai aov iyoo Xvaoo fiivog, ei x« fiev avra « 

30 artjrig • dXXd a iyooy dvaxooQfjaavra neXevoo 
ig itXfjd-vv iivai, firjlf dvriog laraa^ ifieio, 
fHQiv ri xaxov nad^ieiv • Qex^ev di re vtjniog eyvoo, 

"^iigqdro, rovd^ ovneid^ev dfiei^OfievogdsiiQogfjvda' 
vvv fiev dtj, MeviXae JiorQeqig, fj fjidXa riaeig 

35 yvoorov ifiov, rov ineqveg, imvxofievog d* dyoQevetg' 
XfJQooaag de yvvaZna fivx^ ^aXdfioio vioiOy 
aQtjrov de ronevai yoov tial itiv^og id^tjxag» 
tf ni aqiv deiXoTai yoov ttardnavfia yevoifAtjff 
ei xev iyoo neqaXtjv re retjv aai revxs iveitiag, 

40 ndv^&tp iv x^iQeaai ^dXoo nal ^QOvrtdi difi. 
dXX' ov fidv irt dtjQov dmiQfjrog novog iarat, 328 IJIAJOS P. 

*i^S tinw ovxtiCB xmt* acvida napxoi^ itciiP * 
oM' tQQtjiBP j^alxof'* dreypafiif&tj di oi alj^^ 

45 damd' In XQaxeQ^, o di dtvxeQog £qpvxo X^^$ 
^XQiid^g MiviXaog, iiteviifupog Ju naxQi* 
a%p d* apaxaj^ofiivoio, tutxa oxojiaxoio ^iiitMa 
9v^f htl d* avxog iQeiae, fioQetfi x<*^' m^aag* 
opxiKQV d* anaXoU> di avxipog ^Xv^O^' dmoHtl» 

00 OovfLtjCep di mcdp, aQa^t^os di xBvxi i^* avt$. 
alfiaxi oi devopxo xofcai, XaQixMCip o/iouu, 
nXoxfioi ^f oi jf^v(r<p xb xai oQyvQt^ icfftpMmo, 
olop a XQi(pei UQPog itPfjQ iQi&t^Xig iXaitjg 
X<iQ<9 i^ oloHoXq^j od^ aXig dpa^i^QVXBP vOmQi 

55 %aXip, xtiX^dop • xo di xe npoiai dopiovctp 
napxoiwp dpifMiPf xai xe ^Qvei ap^&u Xevnt^* 
iX&m d' i^MKiptig apefiog (rvf XalXam noXX^ 
p6&QOV x' i^xQe:%ftef ttal i^exdpvoc ini yai^' 
xoTop nAp&ov vihp ivfifieXifiP Ev(fOQ^op 

60 ^xQeiOtjg Mepihaog inei uxdpef xevxi iavXa, 

'Sig d' 094. xig xe Xeonp oQecixQOffogi oXm vevo^dgt 
pocnofiipfig iyaXtjg ^ovp aoffaaf^, ^xig OQicxtf* 
xi^g i" <S av%i^ ia%ef Xafiwp xQaxeQOiciP oOovciP^ 
vtQokoPf iitepfa di &' alfia xou iynaxa icdpxa Xa(pvcCBir 

65 dfi£p' dfji(pl di x6i^ xvPeg apdQeg xe POfi^eg 
9toXXa fidX' ii^vcip- a/JtOTCQod^^epf ovlt i^eXovcip 
iufxiop ih&ifupca* fidXa j^a^ x^^Q^ ^*^^ atQei' 
Zg xoip oStiPt ^fihg ipl cx^^eccip ixoXfict 
opxiop iX&ifcepai MspeXdov ttvdaXifnoto. 

70 epd^a xe qbim ^iQ(XL xlvxit xevxea Iktpd^oiSao 
MxQeidtjgr Bi fiij oi a^dccaxo ^oX^og JlnoXXooPf 
og Qd oi Exxoq' i^&QC^, ^o^ dxdXa»xov JlQt}Tt 
dpiQt Btcdfiepog, Kixofmp ^ytfxoQt Mipx^* 
%ai fitp (foopiicag ticea vfxsQoepxa nQog^ia* 

75 ^Exx(fQy pvp cir fiip md$ d-ietg, dxixtfxa dtc»X)CDf^, lAIAJOS XriL 329 

tnitwg Aiakidao lkuq)QOPog * ot S* dksytiifol 
dvdQaai 7« '&yjfixoXci dafitjfievah ij^' dxho{>aif 
aXX(p Y V Axt^h t09 ad^avarij r«x£ /njyTiy^. 
tocpQa 3/ TOi MsvtXaog ^Qijtogf ArQtog vlog, 

80 llarQOHXq^ nBQi^ag^ TQolimv rov aQiorov i^xicpveVf 
Ilav&oidijv Ev^poQ^ov, iaavCB di d^ovQibog dXw^g, 

^Sig Eiitcbv o fuv ttvrig i^ij d^eog afi ^ovov dvdQciv ' 
^ExroQa 3' aivov aipg nvxacjs (pQivag afiipifisXaivag. 
ndiirtjvsv d' aQ' insira xara Gri%ag' avrixa d' iyvca 

85 rov fiiv dnaivvfiavov nXvra revxea, rov d* ial yaifj 
nMifievov iQQei d* alfia xar ovrafiivrjv dreiXijv. 
^rj da dta nQOfidxoov, ttexoQvd^fiivog ai{yom xcdxQiy 
oiia xexXtjydg, cpXoyl eixeXog *H(paiaroio 
da^i<Tr(p • ovd' viov Xdd^ev JlrQiog o^ ^o^aag* 

90 ox^d^tjtjog d* aQa eJne fCQog ov f*eYaXtjroQa {hffiov • 
^12 fioi iydv, ei fjtiv xe Xiitoo xdra revxea xaXdf 
ndrQOxXov 'd^, og Hehai ifitjg even iv^&d^ rifitjg' 
litjng fAOi jdavaSv vefiea^iyerai, og xev idr^rat. 
ei di xev '^ExroQi fiovvog irnv xal TQOial fiLdx(»fiai 

95 aide^rd^eig, fi^noog fie we^itfTjfaxr' eva itoXXoi' 

TQwag d' iv&dde ndvrag ayei xOQV&aioXog^ExrwQ, 
aXXd ritj fioi ravra qiiXog dteXi^aro dvfiog; 
o^nir dvtjQ i&iXy nQog daifiova (poort fjidxe^f^&cttf 
ov xe ^&eog rtfia, rd^a oi fiiya mjfia xvXiad^tj, 
100 r^ fi ovrtg Java&v vefie(Sij(serai, og xev tdtjrai 
''ExroQt xcoQtjijavr, inet ix d^eo^ptv noXefJti^et, 
ei di nov Aiavrog ye ^otjv dyct&oio nvi^oifitjVf 
afKpon X avrtg iovreg intfivtiaaifie^a x^Qf^^^f 
xat nQog daifiovd neQ, et ncog iQvoaified^a vexQO» 
105 ntj7,eidfi AxtXyii' xaxm di xe (ptQrarov eitj, 

Eoog 6 rav&' &Qfiatve xara (pQiva xai xaroc- {hftov^ 
ro(pQa d* ini Tqoocov arixeg ijXv&ov • tjQxe d'dQ "ExrcoQ. 
avraQ oy «^oorcVo) dvexd^ero^ Xetite di vexQov, 
ivrQonaXi^ofjievog' mgre Xtg tjvyivetog, 
Il%a$. Ee 330 IAIAJ02 P. . 

110 ov QU XVV8S re xai ap^QSS ano ataO^iioio dioDfrtu 
iyX^ai xiu ifwj^ ' %ov d' if <pqm\p aXmiiop f^xoQ 
naxvovzaif dixwp di t* i^f^ dito ^ecaavXoio * 
&g dno naTQ6nXoio %U %av&og Mevikaog, 
cx^ di fAStaatQeq^d^eigy inel txero td-vog exaiQmpf 

115 nantaivw Aiapxa (leyap, TeXafAcopiop viop. 

top de fiaX' aJ%p* ipoi^ce fiapig in oQiateQa nacijg, 
d^aQCvpopif ixaQOvg^ xa\ inotQVPOPta fidxeaS-ai' 
^eoniaiop yaQ aq)ip qo^op ift^aXe 0o7^og ^noXXcDP, 
^y de 'd-eeip, el&OQ de naQiaxafiepog enog rjvda * 

120 AJaVf devQOy nenoPf neQ\ IlarQOxXoio Oapopzog . 
anevaofiePf atxe pexvp neQ ^x^^^V^ ^Q^^^Q^!^^^ 
yvfivop " draQ raye rev^e Ixei xoQV&aioXog "ExraQ, 

^Sig i(par' Atapri de datapQOPi. dvfiop oQivep, 
P^ de dia nQOfiax<»Pt 5.fia de ^ap&og MeviXaog. 

A^^^ExrcoQ fiev IldrQOxXoPf ine\ xXvra revxe dnt^vQaj 
eXx\ tp" dn cifAOiXp xeqiaXriP rdfio^ o§£i x^^^f 
rop de pexvp TQip^aiv iQvaadfiepog xva\ doii^, 
Atag d' iyyv&ep riX&ef (peQcov adxog, ^tJrc nvQyop. 
''ExrooQ d* axp ig o/iiXop toijv dvexd^ed^ eraiQcoVy 

130 ig diqiQOv d' dvoQOvae' didov 3* oye revxea xaXa 
TQOoa\ (peQeiv ^Qor\ darv, fiiya xXeog Ififievai avr^. 
Atag d* dfA(p\ Mevoiriddfj adxog evQvxaXvxjjag, 
iarfjxei, oig rig re Xioov neQ\ cfiai rexeaatVf 
(p Qa re vqni ayovri avvavrijaoDvrai iv vX^ 

135 avdQeg inaxr^Qeg' o de re ad^evel' ^Xefieaivei* 

ndv de r iniaxwiov xdroo iXxerai, oaae xaXvnroifp * 
Sg Atag neQ\ HarQOxXq^ yQooi ^e^^xei, 
ArQeidfjg 3' ersQood-ev, ^Qt]t(fjiXog MeviXaogf 
iarfjxei, fieya niv&og iv\ arii&eaaiv dt^oov. 

140 rXavxog d, 'InnoXoxoio ndtg, Avxioov dyog dvHQooVf 
"ExroQ* vnodQOt idoov xc^Xen^ t^vinane fjti&q^ • 

"ExroQf eJdog aQiare, fidxfjg d^a noXXov ideveo ! 
tf 0* avroog xXiog iad^Xov ixei, (fvitjXiv iopra, * I^IAJ02 XriL 331 

i]pQaZ^o vvVf o^^cog xe ^ohv xai ciarv caa>cetg 

145 olog avv Xaolci, rol 'IXi<p iyyeyaaciv, 

oi yaq vig ^vxiW ye ^axTiaofisvog ^avaoTaiv 
elci ^eQi ntoXiog * i^el ovx aQa rig X^Q^^ V^f 
fiaQvacd^ai drjtoiciv en dvdQciai vooXefjieg aiei, 
^mg xe av x^^Qova q>coTa addaeiag fied"' ofnXov, 

150 axe^Xi! inel 2!aQnfjd6v\ afia l^eXvov xa$ eTatQOv, 
xaXXmeg ^Qyeioiaiv eXcoQ Tcal xvQfia yevia^ai; 
og toi ^oXTJ o(peXog yevexo, n*coXet t€ na\ avr^y 
^caog idv* vvv d' ov ol dXaXjiefievai xvvag ezXrjg. 
T^ vvv el %ig ifiol Avnicov i^meiaerai dvdQcovj 

155 OMad'' ifAev, TQoifi de neq)ijaerai aimfg oXe^&Qog. 
ei ycLQ vvv TQtaeaai fiivog noXv^&aQa^g iveitj, 
avQOfiov, olov t' dvdQag igeQxerai, oi neQl ndrQtjg 
dvdQaai dvgfMveeaai novov xcec JiriQiv ed^evro, 
aJ\f}d K8 ndxQO^Xov iQvaaifie^a "iXiov etaco, 

160 ei d' ovrog wQorl aaxv fiiya IlQidfioio dv^xTog 
iX&oi xe^&vtjtog, nai fuv iQvaaifieO-a X^QI^VS» 
ahf}d KBv JiQyeXoi JSaQ^ijdovog ivrea naXa 
Xvaeiav, nai h avxov dyoifu^a "IXiov etaco. 
toiov yoQ d-eQancov mq)dr dveQog, og fiey OQiarog' 

165 ^Qyeioov fcoQa vtjvat, Hoi dyxifiaxot '^eQdnovreg. 
dXXd avy Atavrog fieyaX^roQog ovx irdXaaaag 
crijfievcu avra, nar occe idoov dtftcov iv dvr^, 
ovd' i&vg fiaxecacd^ai' ifcel ceo qieQreQog iariv. 

Tov d' ttQ ifnodQaidoovnQpgeqitj xoQvd^aioXog^^ExrooQ ' 

170 rXavxe, ritj de cv rotog ioov vneQOitXov ieiitegl 

A voitoi, ij r iq^dfiffv ce ^qI q)Qevag ififjtevat dXXoov, 
roov occot Avuitjv iQt^ooXaxa vaterdovctv . 
vvv de cev tivocdfAt^v ndyyy qQevag, olov ietmg ' 
ogre ju» q^ig Atavra neXoOQtov ovx vnofieivat, 

175 ovrot iyoov iQQtya ficix^i^f ovde nrvnov i9r9ro>i^* 
dXX* aieire Jtog XQeiaaoov voog atytoxQto, 
ogre ^ai oXhi^ov dvdQa qo^et, xai dqeiXero vini^v 

]£e 2 332 IAIAJ'02 P. 

Qtjidimgt 6r« d* avrog ictOTQVfet fiax^M&ai» 

dXX* ayB diVQOy ninof, naq i/A upcaao^ nou t^ l^oif 

180 t;€ navriiiiqiog nano^ iaaopuu^ mg Ayo^ewqf 
^ xiva %a\ JavoMff oilx^ff fiiXa itiQ ftsfiacixaf 
aXfjcn ofivvifiBvai crc^i IlaxQiKXoM ^movxog, 

^Sli tlicSnv Tqdecciv ix/xXcro, fiaxQov dvcag * 
TQmeg xaf Awuoi nai JaQdavoi ayxifiaxfj^ah 

185 aviQBQ icxEi apiloh fivijcac&e di 'd'ovQ^dog dXntjg * 
o(jpQ^ av iyaiv Jl%ikiriog afivfAOvog ivrea dvm 
xaia, ra IlaTQixXoto ^ij^v ivaQtl^a nataxtag. 

''i^g aQa ^omlaa^ dni^ti xoQV&aloXog^Extei^Q 
drjtov ix 'jtoXifioto' &i<pv d' iittxavev ettuQOvg 

190 (oxa fJiaX', ot;?ro> t^Xe, noai xQaiitvotat fjietaaitWt 
ei nQOti aatv tpiQOv nXvta tevxea HijXeldao, 
atag d' dndvev&e fiaxfig jroivdaxovrov, ivte afiet^v 
iqtot 6 fiiv ta a diixe, (piQetv VQOtt '^lXtov iQ^i^y 
TQtoai tptXontoXifAOtatv* o d' afi^QOta t&vx^a dvvev 

195 IltjXeideei} JlxtXtjogf & oi 'd'eot OvQmmveg 

izatQi tpiXtQ inoQov* 6 d' &Qa ip natil Sitaaaev 
yijQag • dXX' ovx vtog iv ivteat itatQOg iyiJQtL 

Tov d' dg ovv ditdvev&ev tdev ve^eXt^yeQita Zevgy 
tevx^at IltjXetdao xoQvaaofievov &eiotOf 

200 xtvijaag Qa xdQfj, ^QOtt ov ftv&ijaato &vfi6v* 

^A deiX\ ovdi ti tot &avatog xata&vfnog iattv, • 
og dtj tot axedov iatt" av d' afi^QOta tev'xea dvvetg 
dvdQog dQtat^og, tovte tQOfiiovat xal aXXot^, 
tov dtj etaiQOv ineqiveg ivr^ia te xQOiteQOV te* 

205 tevxea 8' ov xata xoafiov d<Ko xQato^ <«« x«i &fmv 
blXev ' dtttQ tot vvv ye ^ya xgdtog iyyvaXi^co^ 
toiv notv^v, tot OvTt fidxtjg ix ^(tattfaavti 
di^etat ^vdQOfjidxfi xXvta tevxea IhiXeimog* 
^H, xa\ xvavi^atv in otpQvai i^evae KQOvimv. 

210 '^ExtOQt d' riQfioae teixe i^l XQot* ^ di jntv J^Qtjg • 
deivog, iwdXiog • 7tXT^a&ev d' UQa oi fiiXe ivtog IAIAJ02 XrtL 333 

iXwi^ xo! (fd^ifeog; (ista di nleitovg iitmovQOV^ 
^il Qa fiBya iaiw ' ipdiXXero di cqtiGt naatVt 
revxBCt Xofinofievos fieYad^vfiov Ihikeimog^ 

215 AxQVpev de ixioatov eiioixofievog iitieisciVg 

Mits&Xiiv te rXavxov tc, Midovxa re QeqaCXoxov re, 
JtGTEQonaiov ve /!lei<Ji}voQa -^' 'Innod-oov Te, 
06qxvv 18 XQOfiiov T8 Hal '^Evvofiov oimviffxijv • 
xovg oy i^OTQvvooVy Inea meQoevra ^QogTjvda • 

220 KixXvzey fiVQia qivXa neQinxiovoov imxovQoav • 
ov yoQ iyA iiXti&vv di^fievogf ovde ;faT*5o)<'> 
iv&dd' d(p vfxeriQoov noXioov T^yeiQa ixa^TOv* 
dXX^ tva fioi TQtoeov dXoxovg xal vrjnia rinva 
giQOipQOviosg Qvota^e qfiXomoXifjtoDV vn Jfj^a^cSy • 

225 xa q)QOviooVy dwQotai xararQvxoo xai idood^ 
Xaovg, vjiiteQOV de eHaarov &vfiov dil^oi. 
T(p %ig vvv i'0-vg tetQafifiivogy ^ diioXia'&oit^ 
rii aa&y&i^ODi ^ yaQ. noXifiov oaQiarvg. 
og di x8 IlmQOxXov, xal zed^vtjokd ^eQ, efnitTjg 

230 TQoiag ig Inctoddfiovg iQva^t ei^n di ot Aiag, 
rifiiGv t^ ivaQODv ditoddcaofiou, ^fitav 3* avtog 
i^oo iyoo • to di ol xXiog iaaezai, oaaov ifioi ^eQ, 

"^Sig eqad^' oi d' i&vg JavaSv ^Qiaavreg e^r^aav, 
dovQat dvaax^fMvoi' fidXa di aqiiaiv eXmro d-vfiog^ 

235 veHQOv vn Atavtog eQvetv TeXafiooviddao • 

vijmo^, rj ve noXiaaiv iit avt^ dyfAOV d^^vQOL, . 
%at tor aQ Atag elne ^o^v dya^&ov MeviXaov 
Sl mnovyoo MeviXae JtoxQsqig, oviciti vm 
eXnofiai a^dtdi mQ voaTtjaifiev ix itoXifjioio, 

240 ovti Toaov vinvog mQideidia IlatQoyiXoiOf 
og xe tdxa Tqoooov xoQiei Hvvag ^d' oioovoig^ 
oaaov ifiy netpaX^ mQtdeidia, fiTJri Ttdd^natVf 
ytai a^' i^ei^^oXifioto yiq)og neQt^dvra naXviireif 
Ehtooq, 37f*i>:d' avt* dvaqodvetat ainvg oXe&Qog* , 

245 dXX aff dQiatyag Aava&v ndXetf ^v tig di^ovari, . 331 lAlAJOS P. ^ 

♦ 

ffiaep de diangvaiov, ^avaoioi Yeymvmg • 

^Sl <piXoi, ^QyeioDP ^yijroQeg ^di fiidovreg, 
otxe noQ* JltQeidfig, ukYafiiuvovixal Mevelatp, 

250 dijfiia mvovciv, vtai ctjfiaivovaiv ixaarog 
Xaoig * ix di jdibg rifi^ xal xvdog dntideT» 
aQyaXiov di fioi iari dtaffxoma<j&ai Ixaarov 
fjyefiovoDv * rScai; yoQ eQig noXifiOto ^idt^ev^ 
dXXa rtg avrog iroD, vefAeai^iff&o) d* ivl &Vfi^, 

255 nirQOxXov TQ(p^<rt xvalv fiiXitfiO-Qa yevia^&at. 

*^tf icpar* ojv d' axovaev X)iX^og raxvg Atag. 
^Qmrog d' dvriog yXd^e ^ioDV dva ^jyibT^Ta' 
rov di fier *Idofievevg xai andoDV ^ldofjievijog, 
MrjQtovtig, drdXav^og *EwaXi(p dvdQetqiovrfj. 

260 rcoi' d' aXXoov rig xev yat tpQealv ovvofiar emotf 
oaaot d^ fieroniad-e fidxtjv fiyetQav Jlxatm; 

TQ&eg di itQOvrvipav doXXieg' tiqxb d* oQ^^^ExroDQ. 
dig d' or int nQoxo^at Jttneriog gtorafioto 
pipQvxev fiiya xvfia itorl qoov, dfiqit di r axQai 

265 ^'ioveg ^ooooatv, iQevyofiivrig aXog t^oo* 
roaaji aQa TQooeg laxi taav. avraQ J^jrceioi 
Saraaav dfjtcpi Mevotrtddfi, tva ^fiov exovreg, 
if}Qax&ivreg adxeaiv xo^XxiJQeaiv, «juqpJ 6' oQa atpip 
Xafi^Q^atv xoQV&eaat Kqoviodv ^i^a noXX^v 

270 jf€v'' inet ovSi Mevotriddtjv tjx^oLtQe naQog ye^ 
oifQa, ^ODog io9v, d^eQanoav ^v Alaxi^ao * 
fiiatiaev d * aQa fitv dt^toov xval xvQfia yevia^at 
Toq^i^atv • t^ xod ot dfivvifiev &Qaev iraiQOvg. 
Slaav^i nQoreQot TQmg iXixomag Jixfx-tovg* 

275 vexQov di ^QoXtnovreg vnirQeaciv, ovdi rtv air&v 
TQ&eg vmQ&vfJLOt eXov eyxeatv, iifievoi neQ* 
dXXa vixvv eQvovro * fiivvvO^a di xat to? ^;^aeoi 
fiiXXov ditiaaead^df fidXa yaQ atpeag mx iXiXt%ev 
Atag, og ^iQt fiiv eTdog, niQt d* tQya rirvxro XAIA/102 XriL 335 

280 'zm aXXouf JupaSp, fiBv dfivfiom IlijXsmpa. 
i&vcev de dia nQOfiaxoov, <Tvl' etxeXog dXxijf 
ma^^Qio^j osT iv oQSiTCi xvvag 'd'aXeQOvg v* al^tjovg 
Qrfibimg ixedaffcep, iXi^diievog dia j^rjccjag • 
co^ viog TeXafio^Pog dyavov, q^aidifiog Alagf 

285 Qela fiereiaafispog Tqcooov ixedaaas (pdXayyagf 
ot ^sq\ nazQoxXq^ ^e^aaav, (pQoveov de fAaXMta 
Sffzv nozi 6qier€Q0v, iQveiv, xal xvdog dQsad^au 
"HTOi vov Afjd-oio UeXaayov (paidifjiog vlogy 
^lnnod^oog, nodog eXxs xara xQareQijv vafiivtiVf 

290 ^fjcdfievog TeXafAmvi naQa aqtVQqv dfAqil *cevov%ag<, 
txTO^e xal.TQmcci xaQiCofievog* Taxoi d* avr^ 
fjXd-s aaxovy ro ot ovzig iQvxaxsv lefievoov neQ. 
%ov d' vtog TeXafi&vog, iwt^ag di bfiiXov^ 
«A^S* avvoaxediijv xvvstjg dta xciXxonaQ-QOV 

295 iJQixe d' tgtnpddaeia xoQvg nsQi dovQog dxooxy, 
nXf]YeTa* syxstrs fisydXqp xal x^^Q^ naxel^Q* 
iyxiqiaXog ds naQ avXov dvsdQafisv i^ dTsiXr^g 
atfAarosig* tov d' oSy&i Xv&ij fievog' ix d' oQa ^f/^cSi» 
IlaTQOxXoio noda fisyaXrJTOQog tjxs x^l^K^ 

300 xsiad^ai • 6 d^ ayx (i^vtoTo neae nQiiv^g im vexQ^^ 
TtjX' dno AaQiaatjg iQi^coXaxog' ovds Toxevaiv 
'^QeizTQa (fiXoig dmdooxSf fiivvv&ddiog ds ot alo)V 
snXs^, v%^ AiavTog fisyad^vfiov ^ovqX dafievTU 
ExTooQ d* avT AiavTog dx6vTi(is dovQ$ (paeiv^ 

305 dXX* 6 fiev avTO^ tdmv tjXevaTO xdXxeov iyxog^ 
TVTd-ov Q ds 2!xediov, fisya&vfiov ^I(piTov vtoVj 
0oiixijo(kv ox aQiatov, og iv xXsit^ Ilavonrfi 
olxia voiSTdaaxs^mXiaa* avdQsaaiv dvdaaoov 
T0# ^dX^ V710 xXtjida fiiatjv dia d* dfimQsg axQ^ 

310 dixf*^ x^^^^^V naQa veiaTOv &fiov dveaxev, 
dovntiae» de nsacov, dQd^tjas ds tsvxs in avTop» 
Atag d* av ^oQXVva datqQOva, 0aivonog vtovi 
'/9^0^09 nsQipdvTa» fisativ xaTa yaaTSQa Tv^pev * 336 lAlAJOS P. 

SlS.i/fvcT* 6 d' h xovi^<si m(Tmp iXe yalav ayoax^. 
X(OQrjcap d* v^o ts nQOfiaxoi xaJ (paiHtjiog^^EmmQ* 
^QYBioi di liiya taxovy iQvaavxo di vbxqovSj 
iPoQxvv ^* 'InnS^&oov re' Xvovro 8i rBvxs' ait (D.crcon 
Ev^a xev avxe TQ&eg ^Qtjttpilmv v^' Axamv 

d20'7ilio«' eigave^tjcav, avaXxeintJi dafievreg' 

JlQjeXoi de xe xvdog tXov, xal tmeQ Jiog a7(rav, * 
9ia^et xou ad^eveX (J(pereQ(p. alX* avrogAnoXXoav 
Aiveiav SrQvve, difiag IleQifpavri eoixdg, 
xtJQVxi 'HnvriSfjj og ot naQa narQi yeQOvri 

325 xijQV(facov y^Qacxe, (piXa (pQe(n fitjdea eidaog* 
T<p fitv ieiaafievog ^Qogicpri ^iog vlog ^itoXXoov 

udlveia, nmg av xal viteQ 'dvbv eiQV(r(Tatc&e 
"iXtov ainetvfiv; &g bif idov aviQag aXXovg 
xoQretre a&evetre mnot&orag, ^voQiij tc, 

330 nXij&et re (stperiQC^y xai vneQ^ia drjfiov ixovrag. 
^fitv de Zevg fiev noXv ^ovXerat ij AavaoXatv 
vixtjv dXX* avrotrQeXr a(Tmrovt ovde fiaxea&e. 
^Sig e^ar' Aiveiag d* exar ti^oXov JiitoXXcova 
Syvoo, egavra tddv ^^ fiiya d^^ExroQa ejite fiotjirag* 

335 "ExroQ r iXXoi Tqcooov dyot ^d' emxovQOov, 
aidmg fiev vvv yde /, AQrficpiXoav iyit Jix^x^i&v 
'^lXtov eigava^ijvai, dvaXxeifiat ^afievragi 
dX^ Srt yaQ rig (ptj(n d^emv, ifiot ayxt naQaarag, 
Z^Vf v<!tarov fitjarooQa, f^dxtjg entraQQod^ov eJvat. 

340 T(p Q* id-vg jdavaooy tofiev, ,fit^^* otye extjXoi 
ndrQOxXov VTj^vdiv neXa(jaiopco re&vtioSra. 

^Sig qidro • xai Qa ^oXv itQOfidxoov i^dXfjtevp^g iarti. 
01 d' iXeXix&fj(yav, xat ivavriot icnavAxatooP, , 
Sv&' avr Aiveiag AetcoxQtrov ovraae dovQi, 

345 viov AQia^avrog, Avxofiijdeog ia&Xov erdiQOv. 
rov de iteaovr iXitjaevAQtjtcptXogAvxofitjdtjg' 
ary Be fidX iyyvg-iciv, xai dxivrtae dovQt cpaetv^, IJlAJb2 Xril. 337 

%(u ^aksif 'Innaaidj^v^siiifui^fay noijiiva Xawi^, 
rjitaQ V5I0 ^Qaiiidmv^ bJO^.o^ d' v«o yovvax iXvaev 

350 ag q' iyc Ilatovifig iQi^(!>kaM>g ^ikrjXoi&et, 

Ttal di jier JicxBQOiialov aQioreveffxs fiaxsG&ai, 
xbv de icsaovx iXetjaev AQfjiog ^oreQOTtaiog, 
t&vaev di xa« 6 ^JiQoap^Qcov /lavaolai fidxea^ai • 
aXX' oviioog hi elxe • caneaak yitQ eQxaxo ^dvr^ 

355 iaraoreg mQi IlarQoxXip, ^qo de dov^az e^ovTO, 
u4iag yaQ fidXa <!tdv*tag i^sttpxs^cOy noXXa xeXevaov 
ovre riv i^omam vexQOv xdCsc^&ai dvdyei, 

ovre Tivd ^QOfjidxeo&ai Jix^^^^ i^oxov dXXooVj 
dXXd fidX dfi(p a\no) ^e^dfiev, ax^do&ev de fAaxsc&at. 

360 mg Aiag ineteXXe mXtoQiog * atfjiazi de x&o)v 
devezo ^OQCpvQeq^' toi 3' dyxiaz^ivoi, em^xov 
vexQOi ofiov TQ<6<xyv xai vneQfievecov iTtiicovQooVy 
nal ^avaoov* ovd' ol yaQ dvaifjiooti y ifidxovzo* 
^avQo^veQot ds ^oXv (p&ivv&ov fiifivrivTO yaQ aiel 

365 dXXiiXoig yta&^ OfiiXov dXeJ^ef^evai (pofov amvv, 

£ig ot fjisv fidQvavfco difiag nvQog * ovdi xe <paitig 
ovze 9T0T 7^eXiov goov ifjif^evai, ovve ceXijvfjv, 
^eQt yoQ KaTsxovro fidx^jg sm, oaaoi aQiaroi 
earaaav dfiqil Mevoiridd^ aarare&vy&ri, 

370 ot d^ aXXoi TQmeg xa2 ivitvqfj^deg Jixmol 

evyiiiXoi itoXifitCov in ai&SQi * nenraro 6' .avy^ 
^HeXiov o^elay vecpog 8' ov (paiverQ ndatjg 
yaif^g, ovd' oQeoov fieranavofuvoi d' ijidx^v^Of . 
dXXijXoav dXeeivovreg §iXea aro^oevra^ 

375 ^oXXov dqfsarxxireg. rol d' iv fida^ dXye imta][Oiy 
^sQi xo» noXsfKp' reiQOvro 8s vtjXe'i x<^^^^f 
oaaoi aQiarm iaav. dvo ^' qv^09 q)6ire nmva-OiqVf 
dveQS TOBdaXifioo, QQoavfi^diig JlvriXoxog re, 
IlarQOHlmo 'O'€tv6vrog dfAVfiovog^ dXX' er i(^af%a 

380 ^0701^ iv\ stQoar^ iividdtp TQCoeaai fidxsad-ai. 
Tcb i* imoa^^fiMVio ^dvarov xal q^i^av eraiQ09v, 
Ilias. F f 338 lAlAJOi: P. 

i%Qvv<nv n6X8fi6pd8 fisXatvacDf ano trjmp, 

ToTg di nammtqioig iqidog fiiya punog oqo9QBt 

385 OQyaXirig' nafiarip di xal Idg^ rmXBfiig aUl 

yov9a%a xe xptjfiai Te, n6dBg <&* imivBq&BP inaaxw^ 
XBiqig X* oqi&aXfioi xb ^aXa<i<SBXO fiaqvafiivotXp^ 
dfiqi' dya&of '&BQdnovxa ttodmxBog Alaxidao, 
mg d* ox apijQ xavQOio ^oog fiBydkoio fioBifjv 

390 XaouJiP dtoij xavvBiVy fiB&vov<sav dXoitp^ ' 
dB^dfiBPOi d* aQa xoiyB dia<rxdvxBg xavvov<fiv 
KVHX6<f, a<paQ di xb Ixfiag l^tf, dvvBi di x' dXoKp^, 
nolXwv BXx6vx<nv * xdwxai di xb ^d<ja Sia^QO * 
cog oly iv&a xa\ Iv&a vixw oXiyjj ivl x^Qti 

395 bXxbov dfi<p6xBQ0t * fidXa ydq <T<pi<jiv iXmxo dvfiogf 
TQCoalv fiiv, BQVBtv-^QOxl^IXioVf avxoQ ^x'^^^^^* 
v^ag ini yXa<fVQdg' nBQi d* avxov ficaikog oQciQBi 
ayQtog* ov6i x^J^Qtjg Xao^r^joog, ovdi x' A&ifvtj 
x6vyB idov<f' dv6aatx\ ovd' Bt fidXa fitv x^^^9 ^^^^ 

400 Totov ZBvg ini TlaxQ^xXcp dvl^Q&v xb xa\ mncav 
^fiaxt r<p Bxdw<s<jB xoathv novov. ovd ' aqa nd xi 
^Sbb ndxQOxXov XB&vr^xa diog AxtXXBvg, 
^oXXov yoLQ andvBV&B VBciv fidqvavxo d-odcoVf 
XBixBt vno Tqcocdv • x6 fitv oinoxB bX^bxo dvfi^ 

405 XB&vdfiBV, <iXXd Zcsrov, ivtXQtficp&ivxa ^nvX^qatVf 
axff d<jiovo<TXfjaBtv * iitBt ovdi xo iXnBxo ^dfiizaVf 
ixmQCBtv itxoXiB&QOv avBV l&BVy ovdi avv aifx^, 
noXXdxt yoLQ x6yB firjxQog tmv&BXO, v6a<ptv dxovcor, 
ff 01 dnayyiXXBaxB ^tbg fisydXoto v6r^fia' 

410 dif x6xB y ov ol IstitB xaxbv x6aov, oaaov ixvx&fjf 
li^^xrjQ, oxxt Qd ot noXv <piXxaxog AXb&^ ixaiQog, 

Ot d* atBl nBQt VBXQhv dxaxfiiva dovQax IxovxBg^ 
vcoXBfiig iyxQifinxovxOf xat dXXrjXovg ivdQt^ov * 
a>dB 9i xtg BmBaxBv^x^^^ jfa^xo^ferwreoy 

415 Sl (fiXotf ov fidv ^fitv ivxXsig dnoviBa&ai IjilA^OS XVIL 339 

vriaLq eni yXaqvQoig • dXX avtov yaXa fisXaiva 
na<5i lavoi! to xev tjuiv acpaQ^oXv xeQdiov sitjf 
el roikov TQcosaai fisO^tjaofisv liiiioddfioi(yiv 
aazv noxi acpezsQav SQvaai, xaJ ^vdog dQec&ai, 

420 ^^g de rig av TQComv fisya&vfioiv avdtjaaaKSv • , 
co (pikoi, sl nai fioiQa naQ* dvsQi T^ds dafiT^vai 
vidvTag ofioog, fiTJrcoD rig SQcoeiTOi) <iioXefioiol 

Sig aQa Tig smsaxs, fievog d' oQaaaxsv sTaiQOV» 
oog ot fiev fiaQvavro ' aidtJQSiog d' oQVfiaydbg 

425 jraZxfiOi' ovQavov Ixs di al&eQog dtQvyexoio. 

Iit^KOi d' AlaxiSao, fidirig ditdvevOsv sovrsgy 
yXalov, STiSib^j TiQooxa izvf^ea&rjv rjvioy^oio 
iv xovifiai nsaovxog vcp' "ExroQog dvdQoq)6voio. 
fl fiav AvTOfiedoDv, /JKOQeog dXxifiog vlog, 

430 noXXa fiev aQ fidaxiyi -^ojj i^sfiaisro 'd^sivoov, 
^oXXa de fjieiXij^ioiai TtQogrjvda, noXXd d' dQei^* 
Tw d' ovz' d\l) i<iil vTJag iizl nXarvv 'EXXijgiiovTOV 
^&sXertjv levai, ovt ig noXsfiov fisz Axaiovg • 
dXX mgre arijXTj fiivei Sfinebov, ijr i^Ki rvfi^ip 

435 dveQog eartjxei Te-&vtj6rog ^e yvvaix6g • 

&g fisvov daqiaXeoog ^eQixaXXea bicpQOv ixovrsg, 
ovdsi iviaxifixpavrs xaQtjdra' ddxQva ds acpiv 
&SQfid xard ^XecpdQoov lafiddig qss fivQOfisvoiaiv, 
^ioxoio aro^Q) • 'OaXsQ^ ds fiiaivsro ;f a«Tjy, 

440 ^svyXrig i^sQinovaa naQa ^vyov dfig^oreQoo&sv. 

liVQOfisvoo d' aQa rooys idmv iXetias KQOvioov, v 

Mvijaag de xdQtj, iiqotI ov fiu&tjaazo dvfiov • 

ji dsiXoo, ri acpooi d6fisv Ih-X^i dvaxri 
'&vrjr^, vfisXg d' iarov dytJQOo r d&avdtoo re! 

445 fj tva dvartjvoiaifisz' dvdQoiaiv aXys' sx^tov; 
ov fuv ydg ri nov iariv oV^VQclirsQOv dvdQog 
navroov, oaaa rs yaXav sm nvsisi re xal eQ^ei. 
dXX* ov fidv vfitv ye xal aQfiaai daiddXsoiait 
^EitTCOQ IlQiafiidrjg inox^aerai * ov yaQ iaaoo. 

Ff 2 340 JAIAJ02 P. 

450 fi ovx ttlc^» dg xac t6v/e' l/cc, Hal i^BvxBrm avxoag; 
cq^mv d* if yovfaaoi ^aXm fjiavog yd' ivl Svfia}, 
oq)Qa xa$ Avxofiidovxa aacoasxov ix ^oXifioto 
9t^cLg im yXaqwQag * eri yoQ cqici xvdog oQi^m, 
xteivetv, elsoxe v^ag ivcciXfiovg a<pMODVxai, 

455 dvfi x' ^iXtog, xal inl xviffag Uqov eX&^, 
"^Sig einmv tnnoiciv ivinvevcev fiivog ifi, 
f(» d\ ano ;^a<raa)9' xovii^v ovdagde ^aXovre, 
Qifiap iqieQOv d^obv aQfia fiera TQoiag xa2 Jixci.iovg, 
xoici i* in Avrofiidoav fjiaxerf axvvfievog neQ iraiQov, 

460 innotg atccmVf &gr aiyvntog fiera xv^^^' 

Qia fiiv yaQ qevyecxev vnex Tqcxov OQVfiaydov, 
Qeta d' incu^aCHe noXvv Ha&* OfitXov ona^om 
aXX* ovx ^et q>ooragf ore cevatro dtcoHetv 
ov yaQ noDg tjv^ olov iovd^ Uq^ ivi diqQq^ 

465 iyxet iq^oQfiac&at, hoI inicxBtv dxiag tnnovg, 
oipe de dtj fitv eratQog dv^Q idev vqtd^aXfiotctv 
JlXxtfAibcov, vVeg AaiQxeog Atfiovidao * 
(77$ d^ ontd^ev diqQotOj xai Avrofiidovra nQogrjvda' 
Avrofiedov, rig Toi w ^emv vijxeQdia ^ovXtiv 

470 iv crij^&edctv i&tjxe^ xot i^iXero qQivag icd^Xdg; 
olov nQog TQO^ag fndxeat nQwcc^ iv 6fiiX<p 
fiovvog' dtoQ rot erouQog diuicraro' T8t;;^6a d^^ExroQ 
avTog ix^^ Afiotctv dydXXerat Ataxidao. 

Tov d' avr Avrofiidoov iiQogiqf], jdiooQBog vlog' 

475 AXxifiedov, rig ydQ rot Axatoov aXXog ofiotog, 
tnnoov d{yavdrcov ixifJiev dfitjciv re fiivog t6, 
ei fifj ndrQOxXogy ^eoqtv fiijczooQ dtdXavrog^ 
^ooog ioov; vvv av ■d-dvaxog xat fioiQa xtxdvet: 
dXXa cv fiev fJidcrtya xat ^via ciyaXoevra 

480 dii^ai, ^yoo d* innoov dito^ijcofjiat, oqQa fidxcofJiat. 

"^Sig eq)ar' AXxtfiidoov de ^oTjd^oov aQfi inoQOvCAg^ 
xaQnaXifAOog fidcrtya xal ^via Xa^ero x^qcIv • 
Avzofjiidoov d^ dnoQOvce. vorice de qiaidtfiog^^ExrtOQ' lAIAJOS XriL 341 

avrixa 8^ u41veiav ^iXQogscpdivesv, iyyvg iovza* 
485 uilvsia, Tqcooov ^ovlr^q^OQe ;faX)co;ftT(»yooy, 
tnnoo vood' ivof^aa nodci>tsog Aianidao, 
ig noXjSfiov ^QOcpavivre avv r^vioxoiai oiaxoTatv. 
T^ nev isXnoifirjv aiQtiaiiAev, el avys &vii^ 
c^ i^&iXeig • iiiel ovx av, icpOQfir^&ivT^ ye v^Vf 
490 z}.ouev ivavri^iov atavzeg [laxiaaad^ai JMqtiX. 
^S^g ecpa^c' ovd' d^nii&fjaev ivg naig Jiyjiaao. 
TO) d' l-d\)g ^rjrrjVj ^oijjg eiXviiivoo <S[jiovg 
avj^ai, areQe^ai' noXvg d' ineXrjXaro ;|raixo^. 
Torj* d' «jtea XQOfiiog re Koi J^Qrjrog '&eoeidr/g 

495 ^Taav dficporeQOi • fidXa di aqjiaiv eXTieTO dvfi6$j 
avToi T8 xrsvieiv, iXdav t* iQiavxevag uitnovg • 
vri<Kioi, ovd' aQ* ifisXXov dvaifxonxi ys visa&ou 
avzig dn uivTOfiidovrog, 6 d' ev^dfievog /^unarQif 
dXnrjg Kal a&eveog ^Xrjro cpQivag dficpifieXaiva^, 

500 avrixa d' ukXxipiidovra ^Qogrjvda, marov iraiQOv* 
JiXxifiedov, firj Srj fioi dnonQO&sv laxifjisv iitnovg, 
dXXa fxdX' ifiitveiovre fisraq}Qivcp, ov yaQ eyooye ' 
^ExroQa IlQiafxidrjv fiivsog axi](ysa&at otoo, 
^qIv y in udxiXXrjog xaXXirQixs ^rjfisvai tnitoOf 

505 vooT xaraxreivavra, cpo^lqaai re ari^ag dvdQoiv 
AQyeioov, rj h avrog ivl ^QC&roiaiv dXoirj, 

"^fig elnoov Atavrs xaXiaaaro xal MsviXaov • 
Atavr, AQyeioov ^yrjroQS, xal MeviXae, 
ijroi fiev rov vexQOv intrQaned'', oMra^ aQiaroi, 

510 dficp avr^ ^e^dfiev, xa\ dfivvea&ai arixag dvdQciv • 
fooTv de ^oooTatv dfivvere vriXeeg tjfjiaQ, 
r^de yoLQ e^Qiaav noXefiov xdra daxQVosvra 
^Exiroog Alveiag &% o* Tqcooov elalv aQiaroi. 
dXX* tjroi fiev ravra d-eoov iv yovvaai xeTrai. 

516 rjaoo yaQ xal iydi • ra di xev Ju ndvra fieXrfaet. 

H Qa, xa\ dfimitaXo)v ^Qotei doXixoaxiov iyxog, 
xai ^aXev uiQrjroio xar daitida ndvrojs itarjv • 342 lAlAJOS P. 

ijd' ov% iyxoq i^o^ diaitQO de eharo j^oXx^^* 
rsiaiQfi d' iv yacxgii dia ^cnaxiJQOS iXaaaeif, 

520 as ^' or aw o^vp IxoMf mXexvv al^ifiog av^Qf 
%6\pag i^onid-ev xeQcuov ^oog dyQavXoio^ 
Jva Tafiji dia naaap, 6 de fCQO^OQmp e^mf^cnr* 
&g aQ oye nQO-&OQmv mcev vnxiog' iv de ot i/X^S 
vijSvioKfi fidl' o^ xQadaivofievov, Xve yvia» 

62i^Exta)Q d* Avrofiedovzog axovrice dovQi q^aeiv^' 
dXV fMv avxa Idmv iqXevaro xdXxeov iyxo$ ' 
gzQoacio yitQ xarexvtpe' %o d' i^onf&ev doQV [laxQow 
ovdei ivicxifjigi&ti, inl d' ovQiaxog mXefiix^rj 
iyxeog' ivd^a d' ineix* d(fiei fievog o^Qifiog J^Qtjgi 

530 xai vv xe df^ ^iqteeaa' avzoax^dov oQfiii^&iJTfiVf 
el fii} atffxl Aiavre diexQivav fJUfjLamTe, 
ot Q tild^ov xad'' ofiiXov, itaiQOV xixXijaxovrog, 
rovg vnoTaQ^ijaavreg ixdQijaav ndXiv avzig 
ExrwQ Aiveiag %' ^de XQOfiiog S^eosidijg * 

535 j^Qfirov de xar av&i Xinov, dedaiyfiivov firoQ, 
aeifievov ' AvrofJiedoov de, d^o^ drdXavrog J^Qtih 
revx^d r i^evaQi^e, xal evxofievog iiiog tjvda* 
H iri fiav oXiyov ye Mevoiriddao ^avovrog 
x^Q dxeog fjie-&ef^xa, x^Qeiovd neQ xaramq)voov t 

540 Sig elnoiv, ig dicpQov iXmv ivaQa ^Qoroevra 

S^tjx'' av d' avrog i^aive, nodag xai x^^^Q*^^ vmQd^et 
atfiaroeig, &g rig re Xeoov xara ravQOV idtjdcog, 

A\p d' im IlarQOxXcp riraro xQareQtj vafiivijf 
aQyaXifj, noXvdaxQvg' iyeiQe de vetxog Ad-tjvtj, 

546 ovQavo&ev xara^daa • ^QOfixe yaQ evQVOita Zevg, 
OQVVfievai /Javaovg • d^ yaQ voog irQditer avrov, 
^vre noQqwQeijv Jqiv ^vijrocai ravvaa^q 
Zevg «5 ovQavo&ev, rtQag ififievai ij noXsfioio, 
fj xai ;^€(jU(S^p^ byg&aXneog, og Qd re iQymv 

560 dv&QooTiovg dvenavaev inl x&ovi, fiyXa de xtjdei* 
oog ^ noQqvQefi veqiiXji nvxdaaaa e avrffvf lAlAJOS^ Xril. 343 

iv6B.x*Mxamv S^&vog, lystQe de q)cira Ixaarop. 
^tQoizop d'^TQ6og vlov inozQvrovaa ^Qogrjvdaf 
itfd^ifiov Mevikaov * 6 yaQ qo, ol iyyv&ev tjev * 

555 eiaafievti ^oivini de/iag xal dreiQea qjmvijv * 
2!ol fiev 9if, MeveXae, nanjq^eifj xal oveidog 
iaaerai, etx' Ax^^og dyavov mczov etaiQov 
reixei vno Tqcooov taxeeg nvveg e^xijcovaiv. 
dXV ix^tiXQareQmg, otqvvb de Xaov aitavrat 

560 Trjv d' avre nQogeems ^o^v aya^og MeveXaog* 
0oTvi^, arzay yeQaie ^aXaiyeveg, ei yaQ A&ijvtj 
Hoirj xaQTog ifjioi, ^eXimv d' dmQvxoi iQoo^v 
T^ Hev iyooy i^&ekoifAi naQeirrdfievai nal dfivveiv 
HaxQOnXo^ ' fidXa yaQ fie ^avoov igefidccaxo •&vfi6v. 

565 dXVExTooQ nvQog aivov ix^i fievog, ovd' d^oXrjyei 
XaXx^ dfjlooov ' T(p yccQ Zevg avdog oTidZei. 

^Sig q)dro • yij'd'ij6ev de ^&ea yXavxoomg A^&^vtj, 
ozvi Qd 01 ndfinQoora ^e&v tJQtjaaro navroov. 
iv de ^irjv oSfAOiCi xal iv yovvaaciv id-tjxev, 

570 xai^ol fivitjg ^dQCog ivl arrj&ecaiv iv^xev, 
tjref xal iQyofievrj fidXa neQ XQOog dv^QOfieoio, 
laxavd^ daxeeiv, XaQov %e ot alfi dvd-Qoonov ' 
roiov fiiv d^dQcevg ^Xrjas q^Qevag dfiqifieXalvag. 
^rj d' iiti IlarQOxXtp, xal dxovrice ^ovqI qaeivcg. 

675 iaxe d* ivi TQooeaai Ilodrjg, vlog 'Herioovog, 

dq)vei6g r dyad^^g re * fidXiara de fiiv riev ''ExrooQ 
drffiov, igiei ol eraiQog irjv (piXog eiXamvaarrjg * 
r6v Qa xara ^ooarrJQa ^dXe ^av&og MeveXaog^ 
di^avra q)6^.ovde' dianQO de xaXxov iXaaaev* 

580 dovvtjaev ds neaoov. draQ ^rQeiHrjg MeveXaog 
vexQov tmex Tqoooov iQvaev fierd id-vog eraiQoov. 

''ExroQa d' iyyv&ev iardfievog &tQwev Afc6XXcoVf 
^aivom Jlaiddfi ivaXiyxiog, og oi d^dvroov 
^eivoov qiXrarog laxev, ^^vd^d^i oixia vaioov* 

585 [t^ fiiv ieiadfievog ^Qogeq^rj ixdsQyog Ma6XXoov *] 344 1AIAJ02 P. 

^Ehtoq, t*V 3«« <^ h* ilXog Axmm Taq^^aBitv; 
olov dij MtvHaov tmi%QBcag, og TOnaQog mQ 
fAuX&anog aiz/cj^Ti/fi* pifv d' oix^Tai oJog dsiQag 
vexQov vneH TQcmVf oov d' exTavB ^iorov izaiQor, 

590 ic^kov ivl ^QOftaxoiah Hod^v, viov 'HirioDVog. 

^Qg qtaxo' tov d' ax^g ve^peXii ixdXvxffe fiilaiva* 
fiij di dia ^Q0fiax&)f9 meMQvH^fiivog ai&om j^a^xcp. 
nal Tor aQa KQovidiig kXe% alylda d^vaaavoeacav, 
fiaQfiaQeriv^I^ilv de xata veqieeaai xaXvxpev, 

595 aaxQaxpag de, fjiaXa fieyaX exrvnet Ttjv d' iziva^ev * 
vintjv de TQ(ieaai didov, iqio^riae d' Axaiovg, 
IlQ&tog UiiveXecog Bomxiog riQxe apd^oio, 
^Xfjzo yaQ oofiov dovQi, ^Qoaoa TezQafiiievog aleif 
UKQOv i^JiiXiydtjv yQaxfjev de ol oaxiov axQig 

600 alxfiij UovXvddfiavTog ' 6 ydq q i^aXe axedov iXxydv. 
Afjhov av{y "ExzoiQ axedov ovxaae x^^Q *'^* HoiQ^^, 
nflov AXexTQVovog fieyaO^vfiov, navae de X^Qf^^lS * 
TQiaae de nwjzrfjvoLgy inel ovaizi eXnezo &vfi^, 
iyxog exoov iv ;f€i^J fiaxijaeaOai TQcoeaaiv, 

605 ExtoQa d' 'Idofievevg fieza Aijirov oQUTjd^ivra 
^e^XiJHe^ '&(oQi]xa xara arijd-og naQa fia^ov * 
iv xavX^ d' idyrf doXixov doQV rol d' i^orjaav 
TQooeg, 6 d' 'Idofjievf^ogdxovriae^AevxaXidao, 
diq)Q(p iipearaorog' rov fiiv q dno rvr^&ov dfiaQrev 

610 avTa^ 6 MijQiovao ondovd ^' ^viox&v re, 

KoiQavov, og q ix Avxrov ivxrifiivtjg ener avT<p — 
ne^og yicQ ra^QCjra Xmmv viag dfKpieXiaaag 
i]Xvd-e, xai xe TQOoai fiiya XQdrog iyyvdXiJ^ev, 
el fiy KoiQavog ooxa izoddxeag ^Xaaev iitnovg • 

615 Hai T<p fiev (pdog ^Xd^ev, afJLVve de vr^Xeeg IffiaQ* 
avrbg d^ £Xeae d^vfiov v(p' '^ExroQog dvdQoqovoio -• 
rov ^aV vno yvad^fioio xal ovarog, ix 5' Sq odovrag 
wae doQv iiQVfiv6v, dia di yX^aaav rdfie fiiaar^v, 
rjQiTie d' ij oxiooVf xatd d' ^via x^vev eQa^e. lAlAAOZ XriL 345 

620 xaJ Tccyfi MrjQioifrjg iXa^ev x^iqbcgi qtlXfiaiv 
nv^pag ix nedioiOf xal 'Idofisv^a ^Qogtjvda * 
' Ma<5*zie vvVf stmg x« '&oag inl vrjag ««jyaf 
yiyvcoaxsig ds xai «vtov» ot ovniTi xoQvog A^ai&v^ 
^Sigsq)aT' 'IHofisvsvg d' tficcffev xaXXirQixag iTcnovg 

625 vijag S7ti yXacpvQag • df/ yaQ dsog ifinsae dvfi^ 

Ovd' iXad^ Atavsa fieyahfroQa xut MeveXaov 
Zevg, OTfi d^ TQiieaai did&v irsQahisa vixr^v. 
zotai de fiv^&tov t}QXs fiiyag TeXafi(&vtog Atag • 
'^iQ 4t6izot, fjdjj fA^v xSy xai og fiaXa njmog iart», 

630 yvoif], ozi TQoieaat ^arijQ Zevg avrog aQijyet, 
tmv fisv yaQ ^navxcav ^iXs aiz^zexaty ogxtg dcpsirif 
^ xaxog, f/ dyad-og' Zsvg d' ifiizfjg^ navr t^f^ivei" 
r^fitv d' avTaog ^aatv irooata ^inrst iQa^e, 
dXX' 'aysT, avroi ^sq qiQatdfisd-a fifJTtv aQtarriv^ 

G35 fifAsv onoog tov vsxqov iQvaaofiev, r)de xai avrol 
XaQfia (piXotg iraQOtat yevcofied^a voarrjaavreg' 
01 'nov devQ' oQOcovreg dxrjxedar, ovd* irt q^aatv 
^ExTOQog dvdQoq)6voto fiivog xa\ x^^Q^S danxovg 
axfjaead"', dXX' iv vrjval fieXaivaaiv iieaiea^&at. 

640 eif] d*, ogrtg iraiQog d^ayyeiXete rdxtara 
nrjXeidi] ' inet ov fitv oiofiai ovds nenvad^ai 
XvyQrjg dyyeXirjg, ori ot qiXog dXe^y' eratQog, 
dXX' ovnrj dvvafAat tdeetv rotovrov Axatiojv 
rjiQt yocQ xarixovrai ofioig avroi re xai tnnot. 

645 Zbv nareQ, dXXa av Qvaat vn ysQog vtag Axaioiv, 
noirjaov d' aid^Qrjv, dog d' dq^d^aXfiotatv tdiad^at' 
iv de qdei xou oXeaaov, inei vv roi evadev ovroag I 
• "^Sig qdro' rov ds narr^Q oXoqvQaro daxQvxiovra' 
avrixa 8' rjiQa fisv axidaaev, xat dnooasv dfjiixX^v' 

650 rjiXtog d' iniXafjixps, iiaxfj d' im naaa q^aav^&rj' 
xou tot' uq' Atag sJiis ^orjv dya&ov MsviXaov ' 

JSxinrso vvv, MsviXas JtorQeqig, al xev tdrjai 
J^ooov ir AvriXoxov, fieya&vfiov NiaroQog vt6v ' 346 I-AIAJOS P. 

oTQVPOv ^' J^;|^(Z^r^ai<f)^on ^aaeov lorxa 

655 eineTp, orxi qu ot mXif ipiXrarog Sled^ irdiQog» 

^iig i^pav*' ovd* diti^ce ^oijv dya&og Mepilaoff. 
fiij d* Urat, mg xlg x% Xiw dito fiecaavXotOf 
OST ine\ OQ xe xa/«g(ri xvi^ag t' awdQag t iQe^SCcnp^ 
OiXB iu9 ovx eimat ^o&y ix niaQ eliad-ah 

660 gtamfxot ifQiiacoPxeg* o di xQetoif iQaxi^cop 
idvetf dXX' ovxt nQiiaiiet • ^aftieg yitQ axofxeg 
dvxiot d&fijovist ^QaceidoDf dno x^^QH^f 
xatinevai xe dexai, xdgxe XQet icavitevog neQ* 
f^m&ev d' dnovi<s(ptv e^ij xexirjoxt &vfA^' 

665 &g dno UaxQOHXoto ^o^v dya&og MeviXaog 
' ffie noXX* diHoov neQi yaQ die^ fiij fitv Jf;|^aiO» 
dQyaXiov ^qo qti^oto SXohq dfjtoun Xiitoiev, 
noXXa de Mijqiov^ xe xal Aldvxeaa inixeXXsv* 
Aiavx\ AQyeionv ^yijxoQB, MfjQiovrj t6, 

670 vvv xtg ivtjeirjg UaxQOHXijog deiXoio 

fivrjadd&oo * gid<nv yoQ iniaxaxo fieiXtxog elvcUf 
Coooff idv * vvv av ^dvaxog ho^i fiotQa xixdvet. 
^iig oQa q)a)vrjaag dni^rj ^av^&og MeviXaog, 
9tdvxoae nanxaivoov, oogx' aiexog^ ov Qa xi (jpaaiv 

675 oivxaxov diQHea&ou vnovQavioov ^exerjvoiVf 

ovxe, nal vi/;6^' iovxa, nodoLg xaxvg ovh IXa&e flrroJl, 
d^dfivtp vn dfKfiHOfKp HaxaneifJiBvog • dXXd x in avx^ 
laavxOj Hcu xi fitv oona Xa^oov i^eiXexo dvfiov * 
&g x6xe aoi, MeviXae JioxQeqig, oaae qaeivoo 

680 gtdvxoae diviia^&rjVf noXioov naxd i&vog ixcuQOOV, 
ei nov NiaxoQog vtov Ixt ^doovxa idoiOm 
xov de fidV aJxp* ivorjae f^dxrjg iit dQiaxBQa ndatjgf 
^aQavvovd^ ixaQOvg, nal inoxQvvovxa fjidxead-at' 
ayxov d' laxdfievog nQogiqrj ^avd-og MeviXaog* 

685 AvxiXox, ei d\ aye SevQO, JioxQeqiig, oqjQa ^vd^^at 
Xvygrjg dyyeXirjg, rj fi^ ooqeXXe yeviad^dt. 
fjdri ftev ai nal avxov otofiai elgoQooovxa IAIAJ0 2 XFJI. Z4J 

yiyv€o(JitBiVf ori nijfia d-ebg JavaoT<Ji nvXlvdsif 
rixrj da Tq<6odv' nscpara^ d' £Qiarog AxaimVf 

690 UaTQOHXog, fieyaXri de ^o-O^^ Javaotai TCTvxrai. 
dXXa <jvy aZt/;' Jf;^ tX^r, ^fiW inl vijag JlxaiwVf 
elaeiVf at xe %axi(na vew)v mi vtja aatotyfi 
yvfivov • draQ rdye %evx^ «Jf** %OQV&aioXog Ehtodq, 
"^S^g eqiav^r^vTiloxog de xaTecTvyef fivd^ov dxovaag, 

695 di^v de (iiv g^iJiqiaaifj eiiemv Xa^e ' tco de ol ocaa 
danQv6q)i nX^ad^eVf '&aXeQi^ de ot eaxero qmvij, 
dXX* ovd' mg MeveXdov eqrifiocvvtjg dfieXtjifev* 
^ij de •&eeiVf %a de %evxe dfivfiovi dmxev iraiQ(p, 
Aaod6x<p, og ol axedov eaxQeqie ficowxag tnnovg, 

700 rov fuv daxQVxeowa n6deg (peQOv en noXefAOio, 
nt^Xeidfj Jfj^d^i xaxqv inog dyyeXeovra, 

Ovd* OQa aoif MeveXae ^iorQeq^eg, ij&eXe dvfio^ 
reiQOfievoig ezdqoiatv dfivvefiev, iv&ev dn^X^&ev 
^vriXoxog, fieyaXfi de nod-y IlvXioiaiv exvx&fi ' 

705 dXV oye xoXaiv fiev 0Qaavfjiijdea dwv dvtixeVf 
avTog d* avz* im IlaxQ^xXcp ^qodi ^e^tjxei* 
arij de naQ* Aidvxeaai '&eoov, el&aQ de ^Qogtivda\ 

Keivov fiev diy vtjvalv i^mQoetjxa &-o^aiVf 
eX&eiv etg Ax^Xija n6dag raxvv * ovde fiiv oioo 

710 vvv ievai, fidXa neQ xexoXoafievov^ExroQi dicp' 
ov yoQ noog av yvfivog imv TQooeaai fidxoizo. 
ilfieXg d* avToi neQ qiQa^dfie&a fi^riv aQiartjv, 
tjfiev onoog tov vexQov iQvaaofiev, i^de xal avrot 
TQtioov i^ ivonijg &dvarov xal KiJQa qvyoofiev, 

715 Tov d' t]fiei§er ineira fieyag TeXafimiog Aiag* 
ndvra xar alaav iemeg, dyaxXeeg & MeveXas * 
dXXa av fiev xal MtjQi6vtig vnodvvre fidX' ojxa, 
vexQOv deiQavreg qeQer ix ^6vov. avraQ oma&ef 
vm fiaxtja^fie&a TQOoaiv re xal ^'ExroQi di<p, 
720 Jaov &vfiov ixovreg, oficovvfioi, o1 ronaQog neQ 
fiifivofiev o^vv J^Qtia naQ* dXXtjXoiai fievovreg. 318 IAIAJ02 P. 

v\pi fidXa fneyaXas' ini d' laxB Xaog omcd^ev 
TQODixog, mg etdorto fixw aJgovxag Axatovg, 

725 i^vaav de xvveffiFtv eoiHoregf otr iitl xdff^ip 
pXtjfjievfp dt^mai ^qo xovq<ov S^tjQtjr^Qmv * 
la>g fiev ydQ tc ^eovci, diaQQaXaai fiefia&regt 
dXX* ore dij q' ev rotaiv iXil^etaif dXxi gtenotd-iigj 
a\p X* dvexoaQTiaav, did t hQecav SXXvdig aXXog * 

730 £g TQoisg eto)g fuv ofiiXadov aiiv enovrOf 
vvacovreg %iqieciv re xa\ iyx^ctv dftfpiyvoiCiv * 
dXl^ ore dij q' Aiavre fAeraarQeip&evre j«aT' avrov^ 
arairicavj rmv de rQaitero XQ^^y ^^^^ ^*ff iftXi^i 
^Qoccoo dt^ag, neQt vexQOv dt^Qidaa&at. 

735 "^iig otye fAefiamre vexvv q^eQOv ix 'XoXefiOio 
vtjag eni yXaqiVQag * in\ de nroXefiog reVaTo cq)iv 
ayQiog, tjvre nvQ, r6,r ineacvfievov noXiv dvdQSv 
OQfUvov i^aicprr^g (pXeyed-ei, fiivvd^ovai de oJxoi 
iv oeXai fiEydX(p' ro d' im^Qefisi ig dvifioiO' 

740 wg fiev roTg tn^rtayv re xai dvdQoiv aixfttirdoov 
d^tjxtig oQVfiaydog intjiev iQXOfiivoiatv. 
oi d\ oigO-' ^fiiovoi, xQareQor fiivog dfiqn^aXovreg^ 
eXxooa' «5 OQeog xara nai<jtaX6eaaav draQitov 
t/ dox6v, rj« doQv fiiya vijiov • iv di re d^vfiog 

745 reiQed^ ofiov xafjidr(p re xal idQ^ anevd6vreaaiv • 
oag otye fiefiaoore vixvv (piQOv. avraQ 07tia&ev 
Aiavr iaxavirtjv, mgre itQmv iaxdvei vdooQ 
vXijeigj itedioio diaitQvaiOV rervxt]X(6g • 
ogre xat icpiyifioov Tcorafimv dXayeiva Qisd^Qa 

750 iaxsiy d(paQ di re itdai q6ov itediovde rid-tiaiVf 
nXd^oov • ovdi ri fiiv a&ivet Qtjyvvai Qiovreg • 
&g aiei Aiavre fJtdxtiv dvisQyov ditiaaoo 
Tqoooov^ ol d' afA eitovro, dvoo d' iv roiai fiaXiara^ 
Aiveiag r ^yxiaiddtjg xal (paidifiog ^'ExrooQ, 

755 rmv 8 , oogre yjaQoov vi(pog eQXsrai if« xoXoioov, JAIAJ02 XrJI.> 349 

ovXov yBHXfjYovreg, ote nqotlhDmv lovxa 

^IQXOV, 0,Tfi (SfJlDtQ^tn (pOVOV q)iQBt 6Qvi^B<5<5lV * 

&g OLQ^ im^ AivBia tb xou^ExTOQi xovqoi Jiiaumv 
ovXov XBitXijyovTBg taav, Xi^&ovro Sb j^dQ^itjg, 
760 noXXa da XBVXBa aaXa ^ia^v ^bqi x dfiqfi tb vdcpQOVf 
ifBvySvrwv ^uvamv* woAfi^ov d' ov 'flyve% bqcoij. IAIAA02 2. Aceepto nnntio de necePatrocli, Achilles planctui et lamen-' 
tis indulgft (i-34). His lamentls ex mari excita Thetis cum 
cohorte Nereidiim ad filiiim consolandimi venit; quem quum 
ulciscendi Hectoris cupidissimum videt, quamyis id statim ipsi 
fatale futurum sit, cupidinem eius in postenmi diem differt, quo 
ei noTa a Yulcano fahricanda arma perlaturam se promittit 
(35- iSy ). Nereidibus domum remissis, Thetis ad Oljmpum 
festlnat, dum proelium renovatur super Patrocli corpoye ; quo 
tandem potitunis erat Hector, ni«i Achilles, monitu lunonis, ex 
fossa Troianos truci adspectu voceque terruisset, et funestam ad 
moenia fugam fecisset (i38-23i)* Interim Achivi corpus 
ereptum tahernacido Achillis infenmt, instante nocle (iSa-a^a)- 
Timiultuariam concionem habent Troiani, quibus Poljdamas 
suadet, ut salutem intra moenia quaerant, nett se Achilli in acie 
ohiiciant trucidandos; sed prudens cousilium displicet Hectori 
ct populo (a43-3i4). Noctem in armis pervigilant Troiani : 
Achivi, praeeunte AchlUe, Patrocli casnm deflen^ cadaver cu— 
rant, lectoque componimt ( 3i 5 - 355 ). Ad Olympum, uhi lup- 
piter modo coniugem obiurgabat, quodAchillem concitasset^ 
eadem nocte perVenit Thetis, inque domo Vulcani amice cxci- 
pimr (356-427) : qiii ei facile exoratus <dipeiuii exiiuLa arte et 
reliqua arma fabricatur (428 -^ 617 )» 

'0 nX 7t i t a. 

i^g oJ fiBV fiaQvavxo dBftag nvQog at&ofUvoto* 
JlvxtXoxog d^^xdvimdag xaxvg ayyBXog riX^ev. 

TOy d' BVQB nQ0ndQ0t/&B VBoiv 6Q'&0KQaiQaa)V, 

T» (pQoviovT dvd '^vfiov, d drj xBTBXiafiiva ^er* . 350 JAIAJ02 2. 

5 ojf^jfcTiXtf d' aQa eJits ngog ov fteyaXifTOQa dvfiov* 
''Si fioi iyoo, Tiv aq av^te %aQri%oii6covxeg JiiaioX 
ftjvalv JW( HXoviopraif aTv^o/xevoi nedioio; 
firj dij fioi reXeaooffi d^eoi xana Hijdea ■&vfji^, 
&g nozi fioi f^ijtijQ diemqiQade, xai fjioi eeimv^ 

10 MvQfiidovoDv tpv aQiaTOv, m ^coovTog ifietOf 
yeQalv vizo TQmoov Xeixpeiv (paog ijeXioio, 
fl fiaXa d^ Ted^vTjxe Mevoixiov aXnifiog vlog* 
axerXiog' rj t' ixeXevov, dizooaafievov dfjiov nvQf 
a\f) im vijag ifiev, firjd' ExtOQt T(pi fiaxead^au 

15 '^Eoog 6 Tavd-' &Qfiaive xara cpQeva xal xara Svfiov, 
TocpQa ot iyyv&ev rjXd^ev dyavov NearoQog viog, 
ddxQva &eQfia xeoov, q^dro d' dyyeXirjv dXeyeivrjv* 

''ii fioif UrjXeog vts daicpQOVog, y fidXa XvyQrjg 
mvaeai dyyeXirjg, fj firj &(peXXe yevea&ai. 

20 xehai TldTQOxXog* vexvog de drj dficpifidxovrai 
fvfivov' drdQ %dye t£v/«' exei xoQV&aioXog^^ExrooQ, 
^Sig cpdro * rov d* axeog veq^eXi] ixdXv-ipe fieXaiva, 
dfiopoteQ^ai de x^Q^y^^ iXmv xoviv aid^aXoeaaav, 
Xevaro xdx xeqaXrjg, xa^iev d' T^axvve nQogoonov 

25 vexraQecp de x^^^&^^ fieXaiv dficpi^ave reqjQrj. 
avTog d' iv xovi^ai fieyag fieyaXooarl rawad^elg 
aeiro, qiXfjai de X^Q^^^ xofirjv ^axwe dat^cov, 
dfiooal d% dg AxiXevg Xrjiaaaro UdrQOxXog re, 
^vfiov dxrjxefievai fieydV taxov * ix de '&vQa^8 

30 edQafiov dficp^ Jix^X^a daicpQOva, X^Q^^^ ^^ iidaai 
arrj^&ea mnXrjyovro, Xvd^ev d' vtzo yvla ixdarrjg, 
AvriXoxog d' ireQoo&ev ddvQero, ddxQva Xei^oov^ 
XeiQag ixoov JixiXrjog' o d' eareve xvddXifiov xrjQ* 
deidie yaQ f/trj Xaifjibv dmrfirj^eie aidrjQtp' 

95 afieQdaXeov d' (^fxoo^ev, axovae de norvia firjrrjQ, 
^fievrj iv ^evd^eaatv dXog naQa narQi yeQOvri • 
ntoxvaev r aQ eiieira • 'd-eal de fiiv dfiqayeQpvro, 
naaai oaai xard ^evd^og dXog NrjQrjtdeg rjaav. lAlAJOS XrilL 351 

ivd^ aq sTjv rXavTct^ re, Qdksia Tfi KvfioSox^ re, 

40 Nfi<yai7j 2!iisi(6 rs, 06tj -^' l^X«y rs ^omntg^ 
jCvfio&ofj T« aai ^Ttraii] xat, AiiiftoQSiaj 
xaJ MsXhij xai^^IaiQaf xalukfiqiid^oi] HolAyavif, 
AoDTCo TS IlQCorco T€, 0sQOvaa T8 ^vvafiivrj T6, 
jds^afisvrj TC }iaiAfiq)iv6fi7] xat KaXXiaveiQaf 

45 JmQig xal IIav6nri xa\ dyaxXsn)] raXdrsiay 
NrjfASQtrjg te xal^xpsvdyg xal KaXXidvaoja* 
iv&a d^ srjv KXvfjtsvrjf 'idvsiQa zs xal 'idvaaaa^ 
MaiQa )(al 'QQsi&via, ivnX6xafi6g r Afid&sia* 
aXXai '&'y a1 xard ^iv&og dXbg NrjQr^tdsg liaav, 

50 r&v ds xal aQyvqisov ^XrjTO aniog' at d' dfia ^atfai 
ar^^d^sa nsTcXrjyovro* Qirig d' «S^/^^fi yooio' 

KXvze, xaaiyvrirai Nr^Qrjtdsg, ogp^' sv ^daai 
etdsr dxovovaai, oa' sfi^ svt xrjdsa dvfi^. 
c5 fioi syoa dsiXrj, & fioi dvgaQiaror^xsia t 

65 rir ine\ aQ rixov vVov dfivfiovd rs xQarsQov re, 
l^oxov ^Qoooov 6 d^ dvidQafisv sqvsX Jaog' 
rov fisv iyo) &Qi\paaa, qivrov wg yovvi^ dXoorig, 
fTjvalv iniTtQoirixa xoQooviaiv *^lXiov siam, 
TQooai fiaxJ]a6fisvov rbv d' ov% v^odi^ofiai avrigf 

60 otxade voarrjaavra, d6fiov IlriXrjiov siaoo, 
o(pQa di fioi i^oost xa\ oQa (pdog 'HsXioio, 
d%wraiy ovdi ri ol dvvajjiai xQOt-iafiriaai lovaa. 
dXV eJfi, oqjQa idoofit qiXov rixog, i^d' inaxovaoOf 
o,TTt fnv txsro niv&og, diio nroXifioio fiivovra. 
65 **iig aQa qoovrjaaaa Xiits aniog • ai de avv avr^ 
daxQv6saaai taav, ^sqI di aqiai xvfia ^aXdaarjg 
Qrjywro. rai 5' ots ^?/ TQoirjv sQi^ooXov txovro, 
dxrrjv elgavi^aivov imaxsQoo, Ivd-a '&afisial 
MvQfiid6voov siQvvro visg Ta;fw dficf AxiX.ria. 
70 T(p fii ^aQvarsvd^ovri naQiararo norvia firjrrjQf 
Jv di xooxvaaaa xdQrj Xd^s naiSbg soto • 
xai Q* dXoqjvQOfjiivrjf ima nrsQOSvra ^Qogr^vda' 350 JAIAJOS S. 

6 ix^MQ y &QO. Blite nQo^ of fiByaXifTOQa dvfiow 
^i2 fioi iYto, xi x' Slq avT8 naQtinofiomvxBg Jixcuoi 
ftivisw im nXoviofxaty drv^ofjiBvoi nedloio; 
fiij dij fioi xeXMmct ^eol xana xfjdea ^Vfi^^ 
&g nore fioi f*ijxtjQ diemqtQadef nal fioi hi^Pf 

10 MvQfiidovfov toif aQiaroVf ett ^ooovTog ifieiOf 
yeQciv wio TQmm Xeixpeiv qiaog ijekioio. 
fl fiaXa 9fi xid-vf^He Mevoixiov aXxifiog viog* 
exi^^^^og' tf t' exiXevov, a^izmaafievov dijtov nvQf 
axff em v^ag ifievj fii^d^^ExTOQi Iq)i fiaxea^&at. 

15 ''Emg o xavd^ &Qfiaive xaxa q^iva xai xaxa ^fiov, 
x6q)Qa ot eyyv{yev tjX&ev dyavov NiaxoQog vioff, 
daxQva &eQfia jfecoi', qdxo d' dyyeXiTjv dXeyeivijv 

''Si fioiy Ilf^Xiog vle datq)Qovog, Ij fiaXa XvyQijg 
nevijeai dyyeXirigy ^ fJL^ AqeXXe yevia&ai, 

20 xeXxai TldxQOxXog* vixvog de di^ dfiq)ifAdxovxa& 
yvfivov* dxaQ xdye xevxe exei xoQvd-aioXog^ExxooQ, 
^f^g q)dxo' xov d' axeog veq^iXtj ixdXvipe fiiXaiva, 
dfiqoxiQfitrt de x^Q<f^^^ i^^^ x6viv al&aXoeaaaVy 
Xevaxo xax xeqaXtjgf x<^Qi^^ ^' p<T;|fvye nQogmnov' 

25 vexxoQitp de j^eTolyi fiiXaiv dfiqii^ave xiqQ^, 
avxog d' iv xovifict fiiyag fieyaXooaxl xawc^elg 
xeixo, qiXfi<Ti de ;f«^<Ti xofiT^v ^axwe dai^cov. 
dfia^al d\ dg AxtXevg Xfjtaoaxo UdxQoxXog xe^ 
^vfiov dxijxifAevai fieydX' laxov * ex de dvQa^e 

30 edQafiov dfiq)' AxiXtja datq^QOva, X^Q^^^ ^^ ndaai 
cxij&ea gtenXijyovxo, Xv^&ev d* vno yvXa ixdaxtjg, 
jivxiXoxog d' ixigc9&ev odvQexOj ddxQva Xei^mVf 
XetQag Ixoov JixtX^og' 6 d' eaxeve xvddXifiov xiJQ* 
deidie yaQ firj Xaifiov dnoxfiij^eie aidiJQip * 

95 afiBQdaXiov d' ^fioo^ev, axovae de n6xvia fitixijQ, 
^fiivij iv piv&eaaiv dXog ^aQa naxQt yiqovxt • 
ftooxvaiv X* Sq' l^etxa • S^eai di fiiv dfiqayiQpvxo, 
^aaat oaai xaxd ^iv^&og dXog NtiQtjtdeg tiaav. IAIAJ02 XVIIL 351 

iv&^ aq BTjv PXavxi] rc, QaXeia t« Kvfiodoxr^ re, 

40 Nri<5alri JJneici rs, 0oi/ €^ 'Alitj tb ^o^nig^ 
Kvfio&o^ re KaiATirairi Kal AifivcoQSiaf 
xa! MsXirij nal^^IaiQa, xalAficpi&orj xalAyavrf, 
^andi rs IlQqDTCo tc, ^SQOvaa ts ^vvafiivr] re, 
/Jls^afisvTj zs KouAfKpivofiTi yta\ KaXXiavsiQO, 

45 JmQig xal Ilavfmri xa2 dyaxXsiTtj FaXaTsiaf 
NrjfiSQTijg ts jialAxffsvdrjg xai KaXXiava<5aa* 
iv&a d^ srjv KXvfisvrj, 'IdvsiQa ts xaJ 'idvaaaa^ 
MaTQa xal '^Qsid-via, ivitXoxafiog t Afid&sia* 
aXXai -^*, ou xaTa ^ivd^og aXog NrjQrjtdsg l^aav. 

50 T&v ds xal aQyvqisov ttX^to omog' al d' dfia n&iSai 
OTijd^sa nsnXrjyovTO ' Qirig d* s^tJqx^ yooio' 

KXvTS, %aaiyvriTai NrjQrjtdsgj oq)Q sv ^aaoA 
eidsT dxovovaat, oa* ific^ svi xijdsa '&vfi^, 
S fioi iyo) dsiXrj, oo fioi dvgaQiaTOTOxsial 

65 §t' iitsl aQ Tixov vlbv dfivfiovd ts xQaTSQov re, 
el^oiov ^Qcoa)v' 6 d* dvidQafisv sqvsX laog' 
rov fisv iydi ^Qixpaaa, qjvTOv mg yovvc^ dXoarigf 
ftjvaiv imnQoirixa xoQooviaiv *lXiov siaco, 
TQOoai fiaxriaofisvov tov d' ovx vnodH^Ofxai avrigt 

60 otxads voaTrjaavTa, dofiov ntjXi}'(ov siaoo, 
ocpQa di fioi ^msi xa\ oQa cpdog 'HsXioiOf 
aj^rvrac, ovdi r/ ol dvvafiai xQf^f'<ff^fj<^(^f' iovaa, 
dXV sJfi\ oq)Qa idoofjii qiXov Tixog, iqd' inaxovaoOf 
OjTTi fiiv Ihsto niv&og, dno itToXifioio fiivovTa, 

65 */2ff aQa (foovtjaaaa Xiits aitiog • at di avv avrj 
daxQVosaaai taav, ^sq\ di aqtai xvfia ^aXdaarfg 
QijywTO. Tai d' OTS dy TQoirjv iQi^ooXov fxoyro, 
dxTrjv sigavi^aivov iitiaxsQOo, iv^a 'd'afisia\ 
MvQftidovoov stQvvTO visg rajfvy dfiq)' AxtXfja, 

70 r(p di ^aQvaTSvdxovTi naQiaTaTO TtoTvta fifJTfjQf 
o£i; de xooxvaaaa xdQtj Xd^s ^atdog ioTo * 
xa/^' oXocpvQOfiivrjf Insa msQosvTa ^Qogrjvda' 352 1A1AJ0 2: -T. 

TMfoVy xl xXauig; t/ di aa qi)tpas T^tfTO niv&og; 
i^avbay fii^ xev&e * ta fifv dij toc TtriXecrai 

76 «X Aiogf atg aga dtj ^qiv y tv/co, xhlQag avaaifSyr^ 
9iavxag ini iiQVfAvriaiv dXtjuevai viugAxaiaiVf 
a&o imdevofidvovg, na&hiv t* dextjXia eQya, 

Ttfvdi ^aQvaTBvdxcov iiQogicptj 'Jiodag (oxvg AxiT.Xevg* 
fA^TEQ ifiij, Ta fiiv UQ fioi 'OXvfiiiiog i^riXeaaev ' 

80 dXXa Tt fioi Tmv ridog, iTztl q,iXog ciXeO' izatQogf 
HdxQOxXog^ xov iya} neQi navtoov riov izcuQooVy 
Jaov if/ty xeq^aX^I rbv d^dXeaa' revxea d' "Ektooq 
d^maag dmdvae neXcoQia, 'd'avfia Idsa&ai, 
naXd * Ta fiev ll/^Xfji d-eol doaav, dyXaa dmQa^ 

85 rifiaxi T(p, otc ae ^qotov dvsQog eu§aXov evvl^» 
ai'&' og)eXeg av fiiv av<yi fiex dO^avdrfig dXiriaiv 
vaieiv, TLrfXevg de ^vtjrf^v dyayeaOai dxoiriv! 
vvv d\ Iva xa\ ao\ nevd^og iv\ (j)Qea\ fiVQiov eftfy 
naidog dnoqi&ifievoio, rov ov^ v^itode^eai avrigf 

90 oixade voarijaavr' e^€i ovdi fAe '&vfiog dvatyev 
^deiVf ovd' avdQeaai fierififAevai, atxe fiij^ExrmQ 
ftQ^rog ifi^ imb dovQi rv<je\g dnb 'd-vfibv dXiaai^, 
llarQOxXoio d' eXcoQa Mevoiriddeo) diiorian. 

Tbv d^ avTc 'jiQogiei^je Qirig, xara ddxQV %iovaa' 

95 oxvfiOQog dtj fAoi, rixog, eaaeai, oV dyoQeveig • 

avrixa ydQ roi eneira fAe{f '^ExroQa 'jzorfiog eroXfAog. 

T^v be fAiy ox^^aag izQogiq^rf itodag d>ywg\MxiXXevg * 
avrixa re^&vaitjv, inet ovx uq tfieXXov eraiQCp 
xreivofiivcp inafAvvai • 6 fiev fidXa TjyXov^t ndrQtjg 
100 icpd-ir*, ifAeXo de dtjaev, aQtjg dXxrtJQU yeviad^ai. < 
vvv d\ ijiei ov viofAai ye q^iXrjv ig <itarQi8a yaiav, 
ovdi ri narQ6xX<p yevofAtjv qjdog, ovd* eraQOiaiv 
roig aXXoig, o* d^ noXieg ddfAev *^ExroQi dicp • 
aXX^ rjfAai naQa vrjvaiv, irdaiov dxd^og dQOVQtjg, 
105 Toroff icov, oiog ovrig A^amv xaXxoxir^nov 
i» ^oXifAtp • dyoQ^ di r dfAeivovig elai xa\ dXXot. lAlAJOS XFUL 353 

« d>g iqig 8H rs •d'eciv, Ih t* d^^&Qconoov aitiXfHX^i 

ogze ^oXif yXvxicov fisXivog nwfctl&t^fjievQiQ 

110 dvdQmv h aTij&eiFW «cleraiy ^ilke xanvog* 
mg ifM vvv ixoXoocev ava^ dvdQcSv^yafAifivo9v» 
dXXa Tcc fjuv ^QOtSTvx^ai idaofneVf dxvvpevm ^ff^a 
'dvfiov ivl an^etsci (fiXnv dafidaavveg dvdpti^^ 
vvv d' elfitf iq)Qa ifiXi^g Tteq^aXiig dA«T^^ Htxttch 

iiS^^EnroQa* £jfQa d' iym tot€ dil^ofiaiy o^nwxer ^ 
Zevg i^O-eXfi zeXiaah id'' d&dvatoi '&eoi dXXou 
ovde yaQ ovdi ^tq 'HQonXSjog qtvye KiqQd^ 
ogneQ q)iXTarog hxe Ait K^ovic9Vt avoKTi* 
dXXd e BIoiQ iddfiacae nal OQyaXiog ^^ola^^H^^ilfff* 

120 cS^ Hai iydkVt ei dij fAOt ofioirf fiotQU TiTVHratj 

Heiaofi y inei xe ^dvo^* vvv di nXeog ia&Xov dQOiftpf - 
Hai Tiva TQCDtddesv nai AaQdavUimv ^•&vnoX^w^ 
dfiq^oTeQi^atv X^^^^ netQetdeov dataXdcov 
ddxQv ofiOQ^afiivijVf ddtvop arovaxfjaai iqieitfv*^ 

125 yvotev d\mg dijf StjQov iyw noXifMto neaavptat^ 
firidi fjt eQVHe ftdxijgy qitXievad mQ * ovdi f/t& neiatt^» 
Tov d*^fiei^eT ImtTa^&ed Qirig doyvQiveQDt* 
^ vai dtj TCtvTa ye^ Tenvovj iTiJTVfiov^ ov Hctniv Sara^ 
TetQOfiivotg eTaQOtatv dftwiftev aiavv oXe^QO»" 

130 dXXd TOt ivTea naXa fieTd TQ4»eaaw ixovTcu, 

XdXHeOy fjtOQftaiQOVTa' Tct fMv HOQvStaioXog^Exre^f 
avTog exoov oifiotatv dydXXeTcu * ovde e cpfffu 
drjQov inetyXama^atf inei q^ovog iyyv&ev avT^ 
dXXd av fiev fjtfq^x^ HaTo^vato fimXov^Qffogy 

135 KQiv y ifjte IklvQ* iX&ovaav iv 6q>&ttXftotatv Siiiau 
^oi&ev yoQ vevfiaty dfi ^eXic^ dvtovTt^ 
Tev^ea HoXd (peQovaa naQ' ^Hcpatarwo avanr^ff^ 
^Sig aQa ^vijaaaa ndXtv TQd^&&* vtog ioia^ 
Hai aTQetf^&eta f dXi^ai HaatyvfJT^QOt fcnTif^a* 

140 'Tfjietg ftev vwll^e 0aXdaaifg avQia HoXmv, 
Iliae. G g 354 JjilAJaz 2. 

d\f)6f€efai te yiqot^* StXiov xai dmfiara ^axQog^ 
oi&i 01 nivT ayo^tiaax^' iyw d' ig fiaxQov^VXvfinop 
dfii nag' "Hq^aiisxov xXvroTix^riv, al x id^iXriaiv 
vUt ifiq) dofAeveu nXvxa xevx^a nafitpavotovxa, 

145 ^Slg iipa&'' al d' vnb xvfjia &aXaffiT^g avxix l9vaav' 
^ d* avx' OvXvfAn6vde d^ea QeTig aQyvQone^a 
•ijiev, oq)Qa qiiXtp naidl xXvra revxe' iveixoi, 

Tt^ fiev OQ OvXvfinov^e nodeg qieQOv avrce^^j^aeoi 
^emecin^ aXaXrir^ v(p "ExroQog dvdQoqivoio 

150 qevyovreg, vtjag re xal 'EXXtjgnovrov ixovro. 
ovdi xe IlarQoxXov^neQ ivxvi^fu^eg Jl%aio\ 
ix ^eXimv iQvaavro vixvv, d-eQanovr ^x^^V^S* 
airtg yoQ d^ r6vye xi^ov Xaog re xal Innoi, 
*^Exra)Q re IlQiafAOto natgf qXoyi eixeXog dXxtjv. 

155 TQig fiiv fiiv fier6nu5&e nodciv Xd^e qaidifiog "ExrwQ, 
iXxiftevai fiefiamgy fiiya de TQme<jaiv 6fi6xXa' 
rQig de dv ' uiiavreg, ^ovqiv inieifiivoi dXxtjVf 
vexQov dne(frvifiXi^av' 6 d' efinedovj dXx\ nenoi&dgy 
aXXor inat^aiTxB xara fia&ov, aXXore d* avre 

160 ffrdiTxe fiiya idx<x>v' oniaco d' qv x^^^o ndfinav. 
ihg d' dnb iSiifAarog ovri Xiovr at&o^va dvvavrai 
noifiiveg ayQavXoi fiiya neivdovra diea&ai * 
oig Qa rbv ovx idvvavto dvio Atavre xoQvara 
ExroQa IlQiafJiidijv dnb vexQov deidil^aad^ai. 

165 X€u vv xev eiQvaaiv re, xal aanerov ^Qaro xv^o^, 
el fiTi IhjfXeiixivi nodtjvefiog iaxia^lQig 
ayyeXog riX^&e ^&iova' dn 'OXvfimWy&ooQtjaaea&ah 
XQtf^da Jibg aXXoov re d-emv • n^b yaQ ^xi fiiv "HQtin 
dyxov d' iarafiivq IneanreQ^evra nQogt^ida' 

170 "t^Qaeo, Ut^Xeidti, ndvrcov ixnayX6rar dv^Q&v* 
UarQOxXqp indfwvov, ov eivexa ipvXonig aiv^ 
earTjxe n^b ve&v, ol d' dXXtjXovg oXixovaiVf 
ot fiiv, dfivvofievoi vixvog niQi re^&vt^mrog^ 
oi di iQvaaaa&oi nori^^lXiov iqvefi6ea^€^v IJlAJOSXrilL 355 

175 TQmg ini^^vovci • fiaXiara ds cpaidifjiog ''EnrtoQ 
iXnifisvai fiifiovev * KBqiaXrjv di i -dvfjibg dvciyei 
^fjl^a} dva <JxoX6mc(Jif raiAovd'' anaXijg dno deiQijg, 
dXX' ava, fit^d' ezi xeTao' ai^ag di ae 'dviiov MiaB^n^ 
IJazQoxXov TQ(p^ai xvalv fiiXntj&Qa yevia&ai* ' 

180 aoi Xco^fjf at xiv ri vixvg ^a^jnyfifiivog eXd-fi. 

Tt^v d' ^fiei^er eneira nodaQxijg diog J^;ftlA€Vtf ' 
^Iqi &eayTig yaQ ae d-emv ifiol ayyeXov rjxev; 

Tbv d^ avze nQogieme nodtjvefjiog (hxia iQig' 
Hqtj fie nQoitjxe, /liog xvdQf^ iiaQaxoirig' 

185 ovd' oJde KQOvidtjg vxpi^vyogf ovdi zig aXXog 
dd-avdrmVf o« 'VXvfinov dyavvtcpov dfiq^ivifiovxai, 

Ttiv d ' dizafiei^Ofievog izQogitpri nodag mxvg J^;^ lillfiv^ ' 
nmg r Slq loo fjiera fjiooXov; exovai de revxe ixeivoi* 
/ijfriy^' d' ov fie q^iXr^ <itQiv y ela ^o^iQr^aaea&ai^ 

190 flT^tV /. avrr^v iXd^ovaav iv oqt^aXfAOiaiv ida>fiai • 
azevTO yaQ 'H(paiaroio noQ' olaifiev evrea xaXd. 
aXXov d\ ov rev olda, rev av xXvra rev^ea dvcOf 
ei firi Aiavrog ye adxog TeXafiooviddao, 
dXXa xal avrbg oy, eXitOfiy ev\ ^QCoroiaiv bfiiXei, 

195 eyxei' drfiooov neQl HarQOxXoio S-avovrog. 

Tov d' avre ^Qogieme nodi^vefiog dxia iQig' 
ev w xal ^fJLeXg idfjiev, o roi Hkvra rev^e exovrou' 
dXX' avroog ini rd<pQOv li)v, TQmeaai (pdvrj&i, 
al xi a vnoddeiaavreg ditoaxoovrai noXifioio 

200 TQmeg, dva<itvevaoaai 8'^Qrjioi vlsg Jix<tiwf 
reiQ&fievoi • oXiyri di r dvdnvevaig noXifioio, 

H fjiev aQ oog emova ansptj nooag ooxea iQtg. 
avriiQ Ax^XXevg ooQro Jti(piXog' dfi(pl d^^^&rjv^ 
&fioig ixpd^ifiotat §dX' atyida ^vaaavoeaaav*. 

205 dfi(p\ di ot xe(paXy vi(pog earecpe dia '&edoDV 
XQvaeav^ ix d' avrov daie (pXoya nafi^pavoooaav. 
d>g d^ ore xanvbg imv «5 dareog a«^«^' txrjraif 
'rrjXod^ev Ix vriaoVf rrjv drjtot dfjKptfidxovroUi 

Gg2 356 lAlAJOJ^ S. 

ofre natijfieQM ctvysQ^ XQiroftai J^Q^T 

210 aareog ix a(pixiQov * ifAa d' .^el/q» xatadvptt 
mQCoi T€ qfXiyi^ovM imjxQtfMf v^oas ^ av;^ 
yiyvBxai aurcovcay niQtnntoncaxif idia&aif, 
ai xrr «cd^ ovr f^aiy «^^^ lUxTi^feff Mcoayrat* 
(S^ a9i' JfXiiil^o^ ȣ<)pa2^^ otia^ ai&iq' iiOPipS 

215 OT^ d' inl %a(pQOp iwp ano xBtxeo^' o4d* ig Jtxaiovs 
fiiayeto * fititQog yoQ «rvxii^ mniCtt ifpexfjajv, 
Ir&vt atag ijva' anatBQ&e di nmkXag Jt&ifvii 
q>&iyia%'' draQ TQdieociif iv acvexoif &Qif9 itvdoift,ir, 
ag d' ot' dQi^iiXtf (pmyiit oxe %' tax^ aakniyi 

220 aaxv neQtnXofiirmr d^tar vno ^fiOQoiiaxim^ 
&g tot' aQi^ijlfi q^wvy yirex' Aiaxidao. 
oi 6' mg ovf iXov ona %ahieoif Aiaxidao, 
naaiy OQiv&^ ^fiog' dtOQ xaXXixQixeg innoi 
a%ff oxea xQonw oaaofxo yoQ aXyea '&vft^. 

225 i^ioxoi d' ixnXtiyePf inei Sfop dndfiatop nvQ> 
decfoi' vniQ »eq>aXiig fnya&vfiov IhiXeicmrog 
daiofierov to de Ikue ^ea yXavx£n$g A&^Pfi, 
tQig fiif vneQ ta fQOv fieyaX' taxe diag^ ApXXeig * 
tQig di xvx^^aar TQAegf. xXettoi t inhtovQioL 

230 tvd^a de xai tot oiloi^o dvmdixa q^mreg aQiatoi 
dfiq>i a<poig ofjnecat xm iyx^aiv. avtoQ Axaui 
danaaim^g nutQOxXov vn ix (^Xiw iQvaavtegf 
xdf&eaop tr Xexi^cat' qfiXoi d' dfiqtiatar itaiQOi 
fiVQOfieroi' fieta di aqtt nodcixtig e!ast ApXXevg^ 

235 ddxQva '^eQfia x^^f <^^i etgtie matint itaSQor^ 
xeif*eror ir qiiQtQqpf deSatyfiirov ofeT ;caixfL 
tor q' fTOi fier Sste^m avr innoiair xai Sfeafir 
ig noXepkoVf ovd' tittg idi^o roat^aartck. 
'HiXiwt d' axdfiekrta ^omnig notrta^^HQif 

240 nifitper in' 'QMmoM Qoag dixorta riea&aji\ 
'HiXiog fiir i^r navaarto^ 9k dToi Axatai 
qtvXonidog xQOteQ^g xal oiiottov noXigtotOm JAIAJOS XFIII. 357 

Tq&sg d' av'0'* iveQeo&sr, dito nqcnsQflg viT[jiiftjg 
XooQij(yitrcegy iXvcav vq)' aqiiatsiv dniag l^fnwg' 
246 ig d' ayoqrjv ayiqorzo, naqog doqnoio ftidetj^Oat. 
iqd-m d' iaraoriXfv dyoqii yiviTy ovditig feAiy 
S^ea&ai" navxag yaq Ijie rqofiog, oifex JtxtXXevg 
i^eq)avrjy dijQOV de [^dj[>ig iifinavx dXeyemjg. 
xoTai de UovXvddfiag mnwfiivog riQX dyo^evetVy 
260 naV'&oidt]g' 6 yaq olog oqa ^QOCffOf xai omccen* 
^EnTOQi d' rjev iralQogf Ǥ S* iv wxtI yivotvro' 
dXX' 6 fiev aq fjnf&oiotv, 6 d' eyxei noXXov ivixa* 
(jq}iv ivqiQOviafV dyoQijffaTo nai fiexiemev^ 

^fiqi fidXa qiQdCec^&e, tpiXoi' niXofAai yaq eyayB 

265 aarvde vvv Uvaiy fiij ptifAveiv ^& dtav 

iv mbi(g naQa vfivalv ixdg d' dno tei^eog etfiev» 
o<pQa fiev ovxog dvriQ Jfyaftifivovi fnjvie di<p, 
xocpQa de QijtxeQOt itoXefii^etv ijaav Atxaioi. 
Xaiqeaiiov ydq eywye dvffg «ri vrjvaiv lctvcitv, 
260 iXnofievog vriag atQrjaifiev dfjtipteXiaaag. 
vvv d' alvmg deidotxa ^odooxea IlrjXeicova*^ 
otog ijteivov '^fiog vmQ^iog, ovx i&eXrjaet 
fiifiveiv iv mSiq^, o&t 9teQ Tqmeg nat Jtxaiot 
iv fiiac^ dfKpoxeQOt fiivog J^Qrjog daxiovxat, 

266 dXXa neqi nxiXtog xe ftaxijaexat ^di ywatTfmv» 
dXX' iofiev ^QOxi aaxv ni&ea&i ptot' mde yaQ eaxai, 
vvv fiiv vv^ dnincwiTe nodmxea IlrjXeiorva 
dfipQoairi' ei d' afZfte mxrjaexat iv&dd' iivxag 
avQtov oQfirj&eig avv xevxiatv, ev vv xtg avxov 

270 yvtoaexat' daicaaioog yicQ dq^i^exatlXtov iQrjv, 
og xe (pvyji' mXXovg de xvveg Tcai yviteg edovxat 
TQdobirv • at yaQ d^ ftot cfet' ovaxog o)de yivoixo l 
et d' av ifiotg ineeaat ntStifie&a, ntjdofievoi iteQ, 
vvxxa fiiv eh dyoQ^ a&ivog e^ofiev* aaxv de nvQytnf 

275 tnprjXai xe ivvXat, aavi&eg x ini xxjg dQaQVtat, 
fiaxQai, iv^eaxot, ^evyfiivai etQiaaovxat. 358 . lAlAJOS 2. 

CTtia6fU'&' afi nvQyovg' T<p d' akyiovy aiK id-iX^i^ip 
iX&av ix vij^p neQi xeixios afifii fia%ec9ai. 

280 ayp naXiv bJc in\ vtiag^ inei % eQiavxevas i^icovg 
navxoiov dQOfiov acfi vno moXiv iqXaaHa^cor» 
etaoD d' ov fiiv dvfibs itpoQfAt^d-ijvai iaceif 
ovdi noT ixneQoeh ^CQiv fiiv nvveg oQyol edovrat. 
Tbv d ' aQ vnodQa Idoav nQoge(pri xoQvd^aioXog '^SxroiQ * 

285 UovXvdafiaf av fiev ovxex ifiol (piXa xavz dyoQsvEigf 
og iteXeM xaxa aarv dX^fievai avztg iovrag, 
11 ovnm xeKOQrjcd^e ieXfievoi evdo&i nvQywv; 
^Qiv fiev yoQ IlQidfioio ^oXiv fieQoneg av^&Qoonoi 
ndvzeg fiv&eaxovTO noXvxQvaovy ^oXvx^Xxov 

290 vvv di d)l i^an6Xa)Xe d6fA(ov xeifJiijXia xaXd* 
icoXXa de d^ ^Qvyir^v nal Mf^oviiiv iQaxeivijv 
ittijfiara mQvdfiev Ixei^ im\ fieyag ddvaaxo Zevg. 
vvv d' oTe neQ fioi edooxe Kq6vov naig dyxvXofiijrBOOf 
xvdog dQe<Jd'' in\ vrjvciy ^aXdaafi %* eXaai Jlxaiovg, 

295 vijnie, fjir^xezi vavxa vofjfiaxa q>aiv' iv\ dtjfi<p, 
ov ydQ vig Tqoooov imneiaerou * ov yuQ idaoo, 
dXX' ayed^y wg dv iydtv emoo, nei&cofie^fya gtdvreg, 
vvv fiev d^Qiiov iXea&e xard axQatbv iv zeXeeaaiv, 
nai (pvXaxtjg fivtjaaa&e, xa\ iyQtjyoQd-e exaaxog' 

300 Tqcooov d' og xredreaaiv imeQq>idXoog dvidCei, 
avXXe^ag, Xaoiat dozoo xaxadrifio^oQtiaaiy 
rdov Tivd ^eXreQ^v iaxiv inavQefiev, tjneQ Axtuovgm 
nQooi d ' intjoioi avv zevxeai '^OQQtjxd^evzeg, 
vriyaiv ini yXaqwQ^aiv iyeiQOfiev o^vv J^Qtjo^ 

305 ei d' izebv naQa vav^iv dvearri dtog Axf^XXevg, 
aXyiov, at x id^eXfiai, T(p eaaezai, ov fiiv eyooye 
(pevl^Ofjiai ix iioXifioio dvgtjxeog, dXXd fidX' dvxrjv . 
axtjaofiai, ^ xe cpiQj^ai fiiya xQarog, y xe (peQoifiriv,^ 
l^vbg .'EwdXiog, xai re xraviovra xaxixxa, 

310 *^Sig "^ExzooQ dyoQev' in\ de TQcoeg xeXddtiaav, 1AIAJ02 XrilL 359 

ir^nioi' ix yaQ aq)eayif cpQBvag Ep,£To IlaXXas ^'&iivij, 
'^EiiroQi fisv yaQ in^vtjaavy xaxa fiTiriooovri • 
HovXvdafiavri S' Sq' ovrig, og ia&Xrjv (pQci^ero povXifv, 
doQitov 8mi>'d'' eiXovro xara crQarov • avraQ Axaiol 

315 nawvx^oi IlarQoxXov dvearevaxovro yocovreg. 
roXai de IhjXeidrig ddivov i^iJQX^ yooiOy 
XeiQag in dvdQOCpovovg '&efievog arij&ecaiv iralQOv, 
^jtvKva fidXa arevdxoov • wgre Xig tfiyiveiog, 
cp Qa '&' vno axvfivovg iXaq^rj^oXog aQndafi dvijQ 

320 vXijg ex nvxiVTJg' o di r axvvrai vareQog iX&cov 
^oXXd de r dy%e inrjX&e fier dveQog ixvC iQevv&v^ 
ei no&ev i^evQOi' fidXa yaQ dQifivg xoXog aiQei* 
wg 6 ^aQvarevdxoov fiereqxivee Mvgfiidoveaaiv * 
Si nonoi, ri Q dXiov enog ex^aXov ^fiari xeirqif 

326 d'aQawoDV rJQooa Mevoiriov iv fieydQoiaiv • 

qirjv de ot elg 'Oit^evra neQiaXvtov vlov dna^eiv, 
"iXiov ixneQaavra, Xaxdvra re Xritdog alaav, 
dXX ov Zevg avdQeaai voijfiara ndvra reXevra, 
ajuqpoo yaQ ^snQoorai bfioiriv yaiav eQevaai 

330 avrov ivl TQoi^d • inel ovd' ifie voarrjaavra 
de^erai iv fieydQOiai yeQOov initTiXdra IlriXevgf 
ov8e Oerig f^ijrriQ, dXX' avrov yaXa na&i^ei. 
vvv d' inel ovv, ndrQonXe, aev vareQog elfi vito yaiav, 
. ov^ae itQiv xreQiooy itQiv y ''ExroQog iv&dd' iveZxcu 
335 Tcv/fia xai xeqaXrjv, fieyad^vfAov aeXo q)ovrjog* 
dcodexa de ^QondQOid^e nvQijg dnodeiQorofirjaoo 
Tqoooov dyXad rexva, aid-ev xrafiivoio xoXood-eig, 
roqqa de fjioi naQa vr^val xoQooviai xeiaeai avroog * 
dfiq)i de ae TQOoai xal JaQ^avideg ^a^&vxoXitoi 
340 xXavaovrai, vvxrag re xal rjfiara daxQvxeovaai^ - 
rag avroi xdfiofiea&a ^ixiqi re dovQi re fiaxQcg, 
^ieiQag mQ&ovre 'jtoXeig fjieQOitoov dvd^Qoonoov. 

£^g einoov erdQOiaiv ixixXero ^Xog Jix^XXevg, 
dfiqii nvQi arrjaai rQinoda fiiyaVf oqqa rdx^^cra / 300 IAIAJ02 S. 

345 Ila.rQO%Xov Xavcsiaf ano ^qotop €unar6evTa, 
01 da XoBXQOXoov rQinod' laracar h nvqi xt^Xdip^ 
if d' aq vdodQ lieaff imo di ^Xa da*of iXofreg • 
, yaCTQtjf fiif XQmodog nvQ afJupmE, &iQfiixo 6* vdmq. 
avxoQ iiteid^ l^iocef vdonQ ifl i^roni %aXx^j 
350 xai t6t« dij Xovaif re, xal ^Xaiffaf Xin iXcui^; 
if d' okeiXag nX^aaf dXeiqiarog iffmQoio* 
if Xexieaat de d^ifxeg^ iof^ Xi%l xaXvyfjaf 
ig itoSag ix Ke(pal^g' xa^vneQd^e di, g^oQeiXevx^. 
naffvxioi fiif ineixa nodag raxvf dft<p' JtxiXtja 
355 MvQfudofeg IlarQOxXof dfecTefaxofxo yowfreg, — 
Zevg ^'''HQfjf nQogietne xaciffi^tfif aXoxof w 

''EnQtilag xal Ikecra» ^ocofng norfia^HQtif 
dfar^aaxi AxOJ^a nodag raxvf Ij Qdfv <ruo 
«5 avrijg iyifofxo xaQfjxofioaifreg JlxaioL 
360 Tof d' ^fui^er inetza fioSmg noxfia^HQti* 
alforaxe KQOftdti, noZof xof fiv&of eeinegl 
xal fisf ^ nov xig fiiXXei ^QOxog dfdQi xeXeaaatf 
ogneQ '&v^6g r iaxiy xai ov xoaa fitfdea olHkf * 
^mg d?^ iyoDfy iq q^tifii '&edmf ififUf dQioTtf^ 
365 dfiqoxeQOf, y^fey tc, xal ovfexa a^ ^aQdxoixtg 
xixXtjfxaif av de naai ftex* d&afdxoiaif dfdaaeig!^ 
ovx oqeXof TQmaai xoxeaaafiif^ xaxaQixpai^ 

i^g ot fief xoiavxa nQog dXX^Xovg dyoqevikf. — 
'Hq}aiaxov d' txave dofiof Qexig dQyvqoml^^ 
370 aqi&ixof, daxeQoefxa, ftexanQeni' d&afdxoiaiv^. 
XdXxeof, of q' avxog noi^aaxo KvXXo^odiiOf^ 
xof d' evq' IdQoiovxaf iXiaaofiefOf aeQi (jpvaag'f 
anevdofxa • XQinodag yaq ieixoai ndfxag ix&fx^» 
iaxafiefai neQi xoTxov ivaxa&iog fieyaQOio * 
375 ;f ^vcrea di aqi' vjlo xvxXa ixaax^ nv&fiivi 'd-^xef^ 
oqqa ot avx&fioexoi, ^^10^ dvaaiax' dy^Or 
^d' avxig ^Qog deAfia faoiaxo^ ^avfta i^a&ai. 
ot d ^TOi xoaaof fih ixof xiXogf. ovaxa d' ovj^co • IAIAJ02 Xrill. 361 

daib&kea n^ogsxsiro' ra q' ^Q^rva, Ttonrs d» deciiovs. 

380 oifQ* oye ravt* inovuxo idvi^aai nQanideaaiv, 
v6q)Qa 01 iyyv&er fiX&a ^ea @erig aQyvQone^a. 
Ttjv de ide ^QOfioXovaa XoQig XmaQoxQ^deiJtvogf 
xaXjj, *crjv mLVie neQmXvxog AfAqiiywjeig * 
ev r aQa ot qni %eiQi, inog *c eqiar, Ih t ov6fAffZev\ 

385 Tinre,- Qiri vuvvmnXe, haveig ^fiireQOV 8do, 
atdoiri re q)iXtj re; naQog ye fiev qvti d^aftl^eig. 
akX* ineo nQoreQOD, tva roi noQ ^eivia d^eioo. 
"^iig aQa qicovtjaaaa nQ^aco aye dia d^eacov, 
rriv fiev ineixa Tca^eZaev inl S^Q^vo^dQyvQoijXovi 

390 MaXov, daidaXeov • vno de '0'Qrjwg noalv rjsv • 

HinXeto d"^Hq)aiarov %Xvxorixvriv, elnire fiv&ov 

"Hq^aiare, nQ6fioX' o^de! @izig vv t« aeto jfaT^Cc*. 
rrjv d' ^fiei^er* Ineira neQiHXvrog Afiqiyvrjeig ' 
^H Qa vv fioi deivrj rs xal aidoirj 'd'eog ivdov * 

395 § fi eaao9a\ ore fi aXyog dq^iHero, r^Xe nsaovra, 
fiTjrQog ifitjg t^rrjri Kvvoimdogt ^ f/C id^iXrjaev 
xQtnpai, x^^^ i6vra • t6t av nd-O^ov dXyea dvfjtf, 
ei firj fi EvQVVOfirj re Qirig d'* imedi^ro xo^^rqp» 
EvQw6firi, ^vydrrjQ dypOQQ^ov 'flT^eavolo, 

400 T^cr^ noQ sivdsrsg x^Xxsvov daidaXa noXXa, 

n^Qnag rs yvafinrdg ^' sXiJiag, tidXvi^dg rs Kac OQfiovg, 
iv anrfi yXaqvQ^ * nsQt ds Qoog 'i^nsavolo 
dq)Q^ fioQfivQOiv Qisv aansrog • ovbi rig aXXog 
^dssv, ovre &soov, ovrs '&vrjroov dv^Qdnm, 

405 dXXd 0irig rs nal EvQVv6fiti laav, at fjt iadooaav. 
rj vvv ^fiirsQOV d6fiov txsi * Tcp fie fidXa XQ^^ 
ndvra Qiri tcaXXmXoTidfiq^ ^oodyQia rivsiv. 
dXXd av fjtev vvv ol naQdd^sg ^sivrjla tiaXd, 
oqQ' av eyo) qvaag dnod^siofiai onXa rs ndvra. 

410 H, xai dn dxfjto&iroio niXooQ atrjrov dviarrj, 
XOoXsvoov vno ds xv^fiai Qtoovro dQaiai. 
q)vaag fiiv q ' dndvsvd^s rid^st nvQ6g, onXa rs ndvra 
IHas. H h 362 IAIAJ02 2. 

laQPOH ig aQYVQBtjif trvXXiiaTOf rotg inoPsiTO ' 
anoYYfp y dfAqfl itQ^gcona nal afiqia) x^i^Q* dnofjioQ^i^Vt 

415 avxii^€t XB oxi^aQOt nai ax^&ea Xaxi^Bma' 

dv da jfiToJi''* Ike di CKynxQOP <KaxVi ^tj di ^VQa^Ef 
XcoXevmP' imo d' dfiq)inoXoi Qcoopro ivanriy 
XQvceiatf ^m^ffi pei^icw elotxvidi. 
x^g iv fiip v6og iax\ fiera apQetjiv, iv di xai avdijf 

420 xal ad^irog, d^avaxmv di ^em ano eQya laaaiv, 
ai fiiv vnai&a avaxxog inoiitwov * avzaQ 6 Iqqoov, ' 
nXfjciov, ir&a Qixig neQ, inl &q6vov I^e qiaeivov • 
iv X* oQa 01 qtv x^^Qh i^og x' tqax', tx x' dvofia^ev * 
Tinxe, Qixi xavinenXe, Ixaveig ^fiixeQOV dm, 

425 atdoirj xe qtiXtj xe; nuQog ye fiiv oixi ^afii^eig. 
avda OiXi qQOvieig * xeXiaai di fie &vfjiog dvcoyev, 
ei HvvafAai xeXiaat ye^ xal ei xexeXecfiivov iaxiv, 

Tov d' ^fiei^ex' tnetxa Qixig xaxa daxQV xiovaa' 
"Hipatax', tf oQa dfj xig, oaai ^eai ela' iv VXvfincp, 

430 xoaaad' ivi qQealv ^aiv dviaxexo xijdea XvyQa, 
oaa' ifjiol ix naaimv KQOvidfjg Zevg aXye tdooxev; 
ix fiiv fi dXXoMiv aXidcov dvdQi ddfiaaaev, 
Aiaxid^ IlijXiji, xal txXrjv dvtQog evv^v, 
noXXa fiaX' o^x i^&iXovaa * 6 fiiv dij yiJQai XvyQ^ 

435 xeixai ivl fieyoQoig dQtjfjiivog, £l^a di fioi vvv ' 
vtov imi fioi dmxe yevia&ai xe XQaqifiev xe, 
t^oxov ^QcicDV' 6 d' dvidQafiev tQveilaog' 
xov fiiv iyat ^Qixpaaa, qvxbv mg yovv^ dXcoijg, 
vfjvalv iniitQoitixa xoQcoviaiv^^IXiov eiaco, 

440 TQcoal fiaxtjaofievov xov d' ovx vnodil^ofiai avxig, 
oixctde voaxtjaavxa, dofiov IlrjXijlov etaco. 
oqiQa di fiot l^coei xa\ oQa qdog 'HeXioio, 
dxvvxai, ovdi xi oi dvvafjiai XQoaafiriaaA tovaa. 
xovQtjv ^v uQa oi yi^ag t^eXov vleg Jix(ti^, 

445 xijv a\p ix xeiQcov iXexo x^eicov Ayafiifivcov. 

ijxoi 6 x^g dxioov, qQevag tq&iev • avxoQ -^/««ovff IAIAJ02 xrilL 363 

Tq&zq hii n^vfifjpjiv hlXzov, ovSi 'd'VQa^e 
Bicov i^iivat • rov da Xi^covro ysQoweg 
JiQyeioov, ^al noXXa mQi^Xv%a dojQ* ovofia^ov. 

450 8V&' avrog fisv eneir ^vaivero Xotybv dfivvat • 
avxaQ 6 ndtQOxXov neQi fiiv rd d rev^ea ecaeVf 
nsfjine de fitv ^oXefiovdey ^oXvv d' dfia Xaov oitactsev, 
9tdv d' ^fiaQ fidQvavco neQt J^xat^ct nvX^QCtv 
nai vvnev atirrifiaQ ^o^ti' iiiQa^&oVy el fiy AnoXXoaV' 

455 itoXXdxaHa Qel^avray Mevotriov aXntfiov vtovy 
intav ivt ^QOfjtdxotct, xai ExroQt xvdog idooxev. 
rovvexa vvv rd ad yovvad^ txdvofjiat, aix i&iXya^&a 
vtet ifi^ AxvfiOQO^ dofiev d<J7tida xai TQvq^aXetaVf 
xat xdXdg xvr^fjitdag, imaqiVQiotg aQO^viag, ■ 

460 xai 'd'(XiQrix' o yaQ ijv ot, dnoiXeae marog eraiQog, 
TQOnai dafieig • 6 de xettat im x^^ovt 'dvfAOv dxevoov. 

Trjv d' ^fiei^er Imtra neQtxXvrog ^fjtoptyvijetg* 
'&dQaet, fiij TOt ravra fjterd (pQeat ayat fjieXovroov, . 
at ydQ fitv ^&avdroto dvgtjxiog oode 9vvaifitiv 

465 v6a(ptv ditoxQvxpat, ore fitv fioQog aivog ixdvot * 
mgot revx^a xaXd naQeaaerat, otd rtg avrs 
dv&Qiinoov itoXioov d^avfidaaerat, og xev idt^rat. 

^Sig emoov rijv fiev Xi^ev avrov, ^ij d' int (fvaag* 
rdg d^ ig nvQ irQe%pe, xiXevai re iQyd^eaS-ai, 

470 cpvaat d''iv xodvotatv ieixoat ndaat icpvaoov, 
navroiriv ewiQtjarov dvrfirjv i^avtetaat, 
dXXore ftev anevdovrt ^aQififjievat, dXXore.d' avre, 
oitmng "Hcpatarog r iS^iXoi, xai i^yov dvotro, 
XaXxov d* iv ^vQi ^dXXev dretQia xaaaireQov re, 

475 xai XQV<^ov rtfjirjvra xai aQyvQOvr (tvr itQ &itetra 
S-rjxev iv dxfio&ircp fiiyav dxfjtova • fevro da X^^Q^ 
QatarrJQa XQareQrfv, iriQycpt de yivro ^VQdyQrjv, 

Uotet de giQcortara adxog fjtiya re art^aQOV re, 
itavroae datddXXoov, iieQi d' dvrvya ^dXXe (paetvrjv, 

480 rQinXaxa, fiaQfiaQirjv, ix 3' dqyvQeov reXafjtcova. 

Hh 2 - 1 364 lAlAJOSS. 

nipxs d* &(/ aikov iaav caMog mvx^' airoQ ip avrf 
noiei daidaXa mXXit Uhif^i nQanidMCip. 

'Ep fiip yaXat IxtvW iv d* ovqawop^ Ip di 'd-aXatnjap, 
'Hili6p x' aHaiiaprar £eXijptiP %8 vX^&ovcap, 

485 ip di ta xHQta napxay rar' ovQapog i<TTe<paroinai, 
nXtliadag ^' 'Tadag re, xOfTe od^irog 'S^iatpog, 
^Qxrop ^\ ijp nal ifia^ap inixXiiaiP xaXiovaiPf 
« ijt* ainov <Tr^eg)eTai, xai r' 'SiQimta doHSvei, 
oifj d* afifiOQig iari XoezQ&p 'RxeaPoZo, 

490 'Er di dvoD noitjce 9t6Xeig fi€^o^a>r dp&Q<inc9P 
xaXag. ip r^ fiip Qa yifioi t' eaap etXampai %e * 
pvfiqfag d' ix d^aXafimp, datdcnp vno XofinofiepaooPg 
fiyiveov dva aatv noXvg d* vfiipaiog oQciQef 
xovQOi d' OQXfiar^Qeg idireop, ip d' oQa roiaip 

495 avXol (fOQfiiyyig ve ^oijp ixov al deyvpoZxeg 
laTafiepai ^avfioCof inl nQO&VQoiifip ixaaxij, 
Xao\ d* elp dyoQl^ tcap A^QOor Ipdu di pelxog 
(OQtoQei' dvo d' apdQeg ipeixeop etvexa notf^g 
dpdQog dnoq^d^ifiipov * o ^v evj^sTO ndvx* dnoSovpaii 

500 dijfitp mqiavaxmp* 6 d' dpaivexo fnridip iXia^ai, 
aficpm d' liad^ijp iitl tcxoQkneXQaQ iXicd^cu, 
Xaol d' dfiCpoxiQOicip imjnvoPf dfiqilg dQOyyoi*- 
xfJQVxeg d' aqa Xaop iQfjxvop* ol di yiQOPxeg 
dax' inl ^ecroiai Xi^&oig, leQ^ ivl xvxXtp' 

505 cxijnrQa di xtiQvxcnv iv xiQ<^' ^X^ ijeQoqidvcov ' 
xolaiv ineiT ^'icaov, dfioi^i^dlg di dixa^ov. 
xeiro d' uq' iv fiiaaoaai dvci> XQ^^oZo xaXavxa^ 
T(p Siofiev, og fiera xotai dixi^ i&vvxaxa ^noi, 

Tf^ d' iriQtjv noXiv dfiqii dvco CTQazol eiazo Xaeir, 

510 revxBCir Xafino/ievoi, di^a di aqita^ ^vdape §ovXijf 
iji diaizQa^&ieiPf ij avdtxa ndvra ddaaa&ah 
xT^aiv oatjv nroXied-QOv in^Qarov ivrog ieQyei' 
ol d' ovnco.^ei&ovro, X6x(p d' vne^&ooQtjaaopro. 
reXx^g fiiv q' dXoxoi re q>iXai xa\ vi^ma rixva lAlAJOZ XFIIL 365 

515 QvaTy iqttcxaotBg^ fiSTa d' aviqBg^ ovg ij^a yiJQag' 

ol d' laap* tiQXS d' aqa ccpiv JtQfjg xal UaXXag Jld^ijvij, 
afjigx» xqvceUo^ x^CBia di etfAaTa iad^tjif, 
xaXa> xai fieyaXm avv fBvxeaiVy &gxB d^ed) nsQ, 
dfi(plg dQiCijXm' Xaol d' inoXi^ovBg tiaav, 

520 ol 3' OTB dij q' iHavov, od^i aqiiaiv bIkb Xoxijaaiy 
iv norafi^, od^i r oQdfAog ir^v ndvxBaai ^oxoXayVt 
ivd"' oQa %oiy V^ort*, BiXvfUvoi aid^om )^aXx^. 
tolai d' inBiT dndvBv&B dva> anonol etaro XamVf 
ddyfiBVOi onnoTB fiijXa idoiazo koi bXinag ^ovg, 

525 01 di vdxa nQoyivovxOi ^im d' dfi inovro vofi^Bg, 
TBQnofiBvoi avQiy^i* doXov d' ovri nQOvoriaav, 
04 fA€V ra nQoWovrBg inidQafAOv, S>xa d' i^iTBiza 
xdfAvovx dfiqtl ^om dyiXag xa! nma wxXa 
dQyBvvmv owiV' k*cbXvov d' inl fAijXo^otiJQag, 

530 ol y mg ovv iniyd^ovto noXvv xiXadop naQa ^ovaiv, 
BlQaoov ^QondQOi^&B xad^ijfABVOi, amin iq)' tnnoDV 
pdvTBg dBQamodatv fXBXBxia&ov, ahpa d' txovzo, 
• attjadfABvoi d' ifAdxQ^o fAdxijv nozafAoXo naQ' ox^O^ag, 
PaXXov d' dXXtjXovg xt^XxijQBaiv iyxBi^Qaiv, 

535 iv d' "EQig, iv di KvdoifAog ofAiXBOv, iv d' 6Xo)j KiJQ, 
aXXov ^ov ixovaa VBOvraTOv, aXXov dovxov, 
aXXov rBd^vjioiTa xard fAo^ov bXhb nodotiv * 
BifAa d' ix dfAcp SfAOiai daqo^eov atfAati g^ooToon 
AfAiXBvv d', mgrB ^odoI ^QOxoi, ijd' ifAdxovTO, 

540 VBXQOvg % dXXr^mv iQvov HaxaTB&vijmzag. 

Ev d' ivi&Bi VBiov fAaXaxijv, niBiQav oQOVQav, 
BVQBXav, TQinoXov noXXol d' dQO*c^Q£g iv ain^ 
^BvyBa divBvovTBg iXdaxQBOv ip^&a xal iv&a. 
oi d' inovB axQixl^avrBg Ixoiaro riXaov dQOVQijg, 

545 ToXai 6' imit iv X^Q^^^ dinag fABXitjdiog oivov 
doaxBv dvTjQ inidv • rol di arQiipaaxov dv oyfAOvg, 
tifABvoi vBioXo ^a&Bitjg ziXaov txia^&ai. 
jf di fABXaivBT oma&BV, aQfiQOfAivn di ic^xBh 366 lAlJJOZ X 

XQvcettj «BQ iovaa' to d^ ns^t ^itvfia ritvntoi 

550 'Et d* M^et xifU9og fia&tfXijioP' Iw&a d' Iqi&oi 
ijfAW, iietag dQB^avag tv XBQciif IxowTBg, 
dqayfAaxa S* aXXa fut oyfiOf iitijtQifAa Kintop iQtxjCe^ 
aXXa d' df*aXXodsT^QBg ip iXXedapoIai diorco, 
XQZig^^ aQ dfiaXXodex^QBg itpicxaaaif ainoQ onic&er 

555 naXdeg dQayfieiorxeg, iv dyKaXideaai ipiQorcegy 
daneQxeg itaQexov' §aciXeifg d' iv TOi<ri atmci 
CftfjnTQOv Ixwv eatiJKet in Syfiov yff&oawog k^q. 
%^Qvxeg d* dndvev&ip imo dQvi datxa nivopto, 
fiovv y uQevaapreg fiiyav afiqtenov' ai de yvpdtkegf 

560 ^eMTf^oy iQi&oiatiff Xevx aXqnta noXXa ndXvvor, 

'Sv d' ixi&ei ara(fvX^at fiiya ^Qi&ovaav dX<»9Jv, 
MaXifVf XQV<^^iv^' fiiXaveg d' dva pixQveg ^aav- 
iatiJHet de )cafia|i dtafineQeg dgyvQtfiatv, 
dfiqii 9i, Jtvavitiv xdnerov, neQt &' tQHog tXaaaev 

565 KaaaitiQOv * fjiia d' otTJ draQnnog ^ev in avTfjv, 
T^ viaaovro qiOQtjegy oxe tQvyitpev dXonjv, 
naQ&evtHoi, de xai ^t&eoi, dtaXa qiQOviovreg, 
nXenxotg iv raXaQOtat (piQOV fieXtr^dia noQnov, 
xotaiv y iv fiiaaotat ndtg tpoQfityyt Xtyeifi 

570 IfAeQoev xe^a^c^e* Xivov d' vnb xaXbv astdev 
XentaXijj qjcov^ • xot di Qi^aaovreg afiaQtij 
fAoXnj^ T ivyfi^ te noai a%aiQOvteg enovto, 

'Ev d' dyiXriv noifjae ^om dQ&oxQatQdmv 
al de ^oeg xQ^<foio tetevxato naaaitiQOv te' 

575 fxvHrid^ficp 6' dnb otqnQOv ineaaevovto vofx6v9ei 
noQ notafibv neXal^ovta, naQa Qodavbv dovait^a, • 
XQvaetot de vofitjeg ofi iattx6(ovto §6eaaiv, 
tiaaageg, ivvia Hi aqt nvveg n6dag dQyot lirorro. 
afieQSaXioo 6e Xiovts dv' iv itQtotfiai p6eaatv 

580 tavQOv iQvyfiTjXov ixitt^v * 6 ds fiaxQa fjtefivxmg 
SXxeto' tbv ds xvveg fietexia&ov ijd' ai^ijoi, 
Too fisv dvaQQfj^avte ^obg fieyaXoio poeiijv, 
eyxata Hoi fiiXav alfia Xaqivaaetov * oi de vopifjeg IAIAJ02 Xrill. 367 

9 

avroog ivdieaav, raxiag Hvvag o^c^vvovxBg. 

585 oi d' ^roi daxisiv fABP dnsTQOonmrvo Xsowoov, 
htafAevoi de naX iyyvg vXaH^caov, ex t' akiovto, 

'Ev di vofiov noiritse neQixXvrbgJlficpiyvijeig, 
iv aaXy ^fjtfcn, fiiyav oi&v oQyevvaoDv, 
ara&fjiovg tc HXialag re xartjQefpiag ide atjxov^. 

590 'Ev de xoQov noixiXXe ^eQixXvrbg Jl(4(piyvfjeig, 
r<p iTieXov, oiov nox iv\ Kvonaq^ evQeifi 
^aidaXog ijaHtjaev xaXXmXoxafKp ^Qiadvfi. 
Sv&a fiiv fjt&eoi xal ^iaQd^ivoi aX(feai^oiai 
WQxevvT, dXXijXoov inl xaQ^^ X^^(?^^ ix^vreg. 

595 Toov d' at ftev Xenvag o&ovag exov, ol de ;(iT(i5fa$ 
eiar ivvvfjvovg, tjxa aziXpovzag iXai(p • 
Ttai q' al fisv ttaXag atecpdvag exov, ot de fiaxcciQag 
eJxov XQV<^Biag i^ oQyvQioDv TeXafidvoav. 
ot d* bti fisv 'd-Qe^aaxov iitiaTafievotai nodeaaiv 

600 Qeia fiiX, oog o%e Tig tiQOxbv aQfJievov iv naXdfiiiaiV 
i^SfAevog xeqafuvg neiQijaercu, atxe ^ifiaiv 
aXXoxe d' av '&Qi^aaxov iiii arixocg dXXtjXoiaiv. 
^oXXbg d' tfieQOSvra xoQbv ^eQitaxa^Qt' ofitXog, 
reQnofMvoi* fierd di a<piv iftiXnero '&eXog doidog, 

605 (poQfii^onv * doioi) di nv^iartjTfJQS xar avrovg, 
fxoXiiijg i^OQXOvrog, idivevov xard fjiioaovg. 

'Ev d' iri&ei norafioio fiiya a-^ivog 'fixeavoTo, 
avxvya noQ nvfidrtjv adxeog nvxa noitjroto. 
AvroQ ineid^ rav^e adxog fiiya rs art^^aQOv rs, 

610 rsv^' OQa ot 'O-ooQtjxa, (pasivorsQOv nvQbg avyijg * 
rsv^s di oi xoQV&a ^QiaQtjv, xQord(poig aQaQViav, 
xaXtjv, doudaXiijv inl ds XQvasov Xoipov ^sv 
rsvl^s di oi xvfjfjudag savov xaaairsQOio. 

AvroQ insl ndv^* onXa xdfis xXvrbg AfA(piyvijsig, 

615 fAtjrQogJlxtXX^og '&i}xs ^QoadQOt^&sv dsiQag. 
^ d\ iQtj^ &g, aXro xar^ OvXvfjinov viqiosvrog, 
revx^ct fAOQfwiQOvra vclq 'Hcpaiaroio (pfQOvaa. IAIAA02: T. OrU luceThetit Achilli armaVulcania affert, eumqne totsbs 
ad belli Bocietatem impellit ; Patrocli antem corpua diyims pep- 
fundit odoribnc» nt ad tepultnramintegromdiuret (i •39)« Achil- 
les, advocata concione, iracundiam suam aboUtione deponi^ at- 
que e yestigio proelium postulat (^o-yS). Agamemno Ticissim 
confitetur errorem suum, aimul rec(HiciIiato donaoffert, per Ulys- 
•em legatnm promiua: sed eorum ille negUgens, quippe ultioni 
intentui, proelium poscere instat ( 74 - 1 53 ]. Tandem denique 
cedit Ulyssi, exspectandum esse monenti, dum copiae prande-i 
rint, recipitque coram concione dona et ipsam Briseldem^ con- 
tentionis causam, quam intactam reddere se Agamemno per sa- 
crificium adiurat ( i54- ayS). Dona ex publico loco in tabema- 
culum Achillis transferuntur, ubi mulieres Patroclum gemun^ 
et ipse denuo lamentatur heros ; qui, exercitu cibum capiente, 
pertinaciter abstinet ( 376 - SSg ). Is igitur a Minerra coelo de- 
missa recreatur» mox novu armis accingitur, currum conacendit 
ciurn Automedonte, atqne, auditis ex altero eqiiorum.fatis suiS) 
prodi^us vitae in aciem educit (34o-4a4). 

MrjVidog dnoQQrjOig. 

tHng ^hf y^QO%6mnXog a^r' 'SlvLMPOto qoanv 
&QW&\ V d&avatoiai q>6cog q^iqoi tjdi ^QoroiCiv - 
^ y ig vijag tnave, ^cov sio^a dmqa Kpiqovaa, 
BVQ% ds rj^atQOxXtp neQixeifuvov ov <pilov vibv, 
5 9tXalovTa XiYscog* noXieg d' dfjiq)' avtov jrcu^oi 
fiVQOif&^ ^ d' iv roiai naQlcxaxo dia &BcuoVf 
iv T aQa oi q>v x^^Qh i^og iT iq^aXf in v ovofui^ev 
TsHvov ifAOv, TOVTov fiav iacofieVf dxvvfievoi neQ, 
iteZa&atf inetd^ nQoira 'd'emv loxt^vi dafida&ti * 
10 Tvvtf d' *Hq>aia*toio nd^a xXvxd revxea diio, 
aaXd fJidX\ oV ovno9 rig dv^Q Afioici ^pOQi^aev. IJtlAJOH XIX. 369 

"iQ^ aqa qimp^aaaa '&ea xaza tevxs* i^^tjusif 

mQ6(J'&EV^X''^^^^^' ^^ ^' OLvi^qaxB daidaXa navw. 

MvqiAidovag d* aga iiavcag iXe xqofiog^ ovdi 'cig itXrj 
15 arrtjv eigidieiv, dXX ixqeaav, av^caqAxi^^evg 

cog e1d\ mg fuv fiaXXov idv xo^og' iv di ol ocae 

deivov vnb §Xeq)aQcov, dgel ciXag, i^eq^aav^ev * 

vignero d\ iv ;feei^€<T<rii^ ix<ov ^&eov ayXaa dmga, 

avraQ inel q^Qeaiv ^Ci TevdQvetOy daidaXa XevccioVf 
20 avrixa fif^TiQa tjv ima meQoevxa nQogtjvda' 

Mf^reQ ififjj va fiev onXa 'd'eog noQev, oV iitieiHeg 

SqY ifuv a&avavmv, fii^de ^qovov avdQa teXiaciai. 

vvv d' iJTOi fMV iydi ^&coQ^l^ofiai' dXXa fnJiX alvHg 

deidcoj fiij fioi xoqQa Mevoiviov aXMfiov vtov 
25 fivXaiy xaddvaai nata ;^a^xoTmovf dreiXag, 

evXag iyyeivcovxah deimaacoai ds veHQOV — 

Ix d' aimv mqfazai — Hard de XQo<^ ^dvxa aanif^, 
Tov d' ^fieifiev imna ^&ed Qirig dQyvQom^a' 

tixvov, f^i/} TO» %avra fierd q)Qeal a^ai fieXovrcov* 
30 T^ fiiv iya> miQtfaco dXaXHetv ayQia (pvXa^ 

fAviagf cuQd ve qt&zctg ^Qf^Xqtd/Tovg xaTidovaiv. 

^vmQ yaQ x^^cai ye reXeaqioQOV elg iviavxovy 

alel t^d^ iarcu XQ^S if^nedogf tj xai OQeicov. 

dXXd avy eig dyoQtjv ttaXiaag tiQOiag Axaiovgf 
35 fitiviv &noemciiv ^yafUfM/vovh^oifiivt Xaciv, 

ahpa fidX* ig noXefnov S-coQtjaaeOf dvaeo d' dXxtjv. 
^Sig OQa q)covtjaaaa fiivog noXv&aQaeg iviJHev * 

ndTQOxXfQ d' aW dfij^Qoaitiv xiu vitvcoQ iQv^Qov 

ardl^e xard qivcov, tva ol XQW ifMiedog ettj. 
40 AvraQ 6 j9$ naQa ^Zva '^aXdaatjg dropj^j^cHei;^, 

OfieQdaXia tdxoovy &Qaev $' tiQcoagJlx^ovg. 

tiai ^' otneQ tondQOg ye vecov iv dycovi fiiveaxov, 

ot te iwfieQV^tai xal i^ov ot^ia vticov, 
■ tial tafiiai naQa vtjvalv iaav, aixoio dot^Qeg, 
45 ml fiijv ol Tote y eig ayoQtiv iaav, omx' Jf;(c^€v$ 370 IAlA/102 T. , 

tiB<paptf, dijQOP di fiixV^ ininavx alayeiif^g, 
cco di dvm CTta^ovre ^aTtfv Jk^tog ^Bqanovxey 
Tvdeidtjg xe fUfeittSXsfiog xai dlog 'Odva€fevg, 
iyX^i iQeidofjiirct' ivi yoQ txop tXxea XvyQa' 

50 xad de fieta ^tQmtx^ dyoQ^ lCopto ittipteg. 

avtOQ 6 devtatog ^X&ev ara^ avdQCov Jiyafiifipmp, 
SXHog ixiXiv ' xai yaQ top ivl XQateg^ vcfiiv^ 
ovra KooMf Avtrjvoqidrig xctXH^QeX dovQi, 
avtcLQ iiteidij napteg doXXitf&tjaap Jixaioiy 

55 toTiJi d* apustdfiepog fietiqtrj n6dag tixvg AxiXXevg * 
^tQeidtj, ti Slq ri rod' ifjitpotiQOtffip OQBtop 
inXetOi <Toi xal ifjioi, ote p6h mQ, axPVfiipf» xtiQy 
Svfio^6Q(p tQidi fjiepetjpafjiep eipexa xovQijg, 
ttjp o(peX' ip ptjecai xatatttdfjiep JlQtefiig ccp, 

60 ijfjiati tff ot iyiiP eX6f4t^p AvQPt^cop oXiaaag' 
t^ X ov t6(f<sot Axaio\ oda^ iXop ac^stop oidag^ 
dvgfjtepiatp vno x^Q^^i^f if^^ dnofitjpiaaptog, 
'^ETttOQi fjief xal TqoxtI to xiQdiop* aitaQ Axaiovg 
drjQOp ifjiijg xal aijg tQidog fAPtfaead-ai ouo. 

65 dXXa ta fiip nQOtetvx^ai idaofiepy dxpvfiepoi nsQj 
Svfiop ip\ (Tttj^&eaai (piXop dafiAaapteg dpdyx^, 
pvp d' ijtoi fiip iym navto xoXop' ovdi tl fie XQV 
daxeXicog aiel fiepeaipifjiep, dXX* dye ^daaop 
otQVPOP noXefjiopde xaQ^xofJi6coptag Axfx.iovg9 

70 o(pQ' iti xal Tqcocop neiQijaofJiai dptiog iX&cM^^ 
ai X e^O-eXcaa em ptjvaip taveiP * aXXa tip oio» 
danaaioog avtcop y6pv xdfi^etPf og xe (fvy^ip 
dtjtov «jc- noXifioio vn' tyxeog ^fisteQOio. 

Sig i<pa€^' oi d' ixdQt^aap ivxprifuHeg ^x^^^^ t 

75 fJLfjpip dnei<Jt6ptog fieyadvfiov IlrjXeicopog, 

tJOiai ^8 xal fietiemep apa^ dp^QmP AyeifJLifiPcaP' ^ 
\avt6&ep'il^ i^Qrig, oid' ip fiiaaoiaip dpaatdg''^ 
Sl (piXoi, tjQcosg Japaoi, ^&eQdnopteg JiQt^og, 
iataotog fiip xaXop dxoveip, ovdi toixep IAIAJ02 XIX. 371 

80 v^^oXXbiv^ ji^aXtnov ya^, m^axaiABvw ^bq iovra. 
avdq&v. d' iv noXX^ bfj^dq^ nmg xiv rig dxovcai, 
^ einoi; ^ki^STai di Xiyvg neQ im ayOQtjtfjg, 
Ilfjksidjj fjiiv iyiiv ivdei^OfAai.' avtdg ol aXXoi 
cvv-d^BaS^y JtQyeToi, fAv^ov r ev yv&cB ixacvog. 

SSnoXXdxi (hj fioi rovTOv Jlfaioi fiv^&ov isinov, 
%ai XB fie vtixuBaHOV iym d' ovh ahiog Etfii, 
aXXd Zsvg xai, MoijQa xal i^eQoqiotTig 'EQivvvg, 
ohe f/LOi aiv dyoQ^ ijfiQeciv ifjL^aXov ayQiov dt^Vf 
ijfjia^ei T^y OT JtxiXXiiog yeQag ainog dnfivQcav, 
90 dXXd.ti xev Qe^aifAt; 'd'eog did ndvta xeXevv^. 
nQBC^a Jiog &vydr^Q Jitfi, 17 ndvzag ddxai, 
ovl^fiivri' x^g fiiv 'O^.dnaXol ifodeg* op yaQ i^ ov9ei 
niXvarai, dXX" OQa ^ye xar dvdQoiv XQdaza ^aivei. 
[§Xdmovc dv^QWcovg * xaxd d* ovv izeQOV ye nidtjcer.ji 
95 xal yaQ dij vv nore Zijv aaaxo^ xivmQ oQiCXQv 
dvdQwv ^de ^em qioc tfjifievai * dXX oQa xal xov 
"^Hqti, d^Xvg iovcay doXoq)Qocvvjjg dndxficevj 
ijfjiaxi T<jl, ot' if4fiXXe ^itfv ^HQaxXtjeit^v 
JtXxfiijvij re^ecd-ai ivcveqi.dv<i^ ivl 0^§fi. . 

100 ijxoi oy evxofJievog.fjieTeqnj ndvrecci ^eoXctv 

KixXvxi fiev, ndvxeg xe 'd'eol ndcai xe '&iaivaty 
oqiQ' etn<o, rd fie dvfiog ivt cxi^Stecctv dvAyei. 
c^fUQOv avdQa q>6<»gde fjioyocxoxog EtXei&vta 
ixqraveX, og ndvxecci ^eQixxtovecctv dvd^ety , 

105 'tSv dvifQ^iv yeverjg, ot&' tUf$axog «S ^A^^v eiciv. 

Tov de doXoqiQOviovca nQogtivda noxvta^HQm' 
xlfBVCTijceig, ovd' ame xiXog fjiv&<p im&fjcttg. 
ei^\ dye vvv fJtot ofioccov, 'OXvfJtittBi xctQxeQOv oqxov, 
ri fiiv. xov ndvxecct.izBQtxxtovecctv dvdl^etVf , 

110 og xev «V fjfjiaxt x^de mcfi fjterd noccl yvvaixhg . 
xoSf dvdQwv, q1 Cfjg e§ cttfiarog eict, yevid-Xfjg. 

*fig Iqpavo * Zevg d' ovxt doXoqQOCvVf^ ivotjcev, 
dXX Ofiocev fiiyav oqxov * iizeixa de mXXov ddc&ri. 372 lAlAJOS T. 

^Hqii d' aiiixaa Xin» ^iW OiXifinoiOf 

115 xctQitaXifAmg d' Imt JlQfog ^xaiUot^ S9&* a^ {gd^ 
i^ifif/p aXoxop JS&epiXov nsQafiiidao, 
fj d' ixvei q>iXov vl6i^' 6 d' i^dofiog i<jtijx8i fiaig* 
ix d' ayays iiQO qiooogdey xai ^XixofifiPOP iortaj 
JiX%fif^g d* dmnavai Toxopf 0%^* ^' EiXBi&vtag. 

120 avvrf d' ayyeXiovaat /tia KQOpinwa nQogtjvda* 

Ziv ndreQf aQfixiQavpet tnog %l xoi aV t^Qeoi '&^ij09, 
^di^ dpfjQ yiyop i<T&X6gf og ^Qfeioufif aya{fl<, 
EvQvo^&evgf JSd^epiXoio ndtg ne^Hnfidda/o^ 
aop fifog' ov ol aetxeg dveuTaifUP AQfeiotatf. 

125 ^Sig (pd%o * Tor d' axog i^v xaxd tpQira twpe fia&eiar. 
avxixa d* eiV Jtrnp xetpaX^g XmaQOisXoxdfioto, 
Xm6fiefog (pQeffip fi<fh xai ifioae xetQxeQOP oqxop, 
/Afjnox' ig OvXvfnn^p xe xai ovQapop dateQierxa 
avxtg iXevaea^&ai JtxffPf ^ ndpxag adxat. 

130 ^i^g etnm iQQtipep dn' ovQapov daxeQoepxogt 
X^ni^ neQtaxQitpag' xdxct d' txexo Iqy dp&Qmnmp* 
xr^p alei cxepaxeaXj o^ eop qiiXop vliop oq^xo 
iQyop deixig ixopxa vn EvQva&ffog di&Xa>p, 
£g xal iy<ipf oxe d' avxe fiiyag xoQV^aioXog *Exx<»q 

135 JiQyeiovg 6Xie<ntep inl nQVfjip^<n pieanPf 

ov dvpdfitjp XeX^^i<t'd'' JHxf^g, § nQooxop dda&fip, 
dXX' inei datfdfjtfjp, xai fMv ipQipag il^iXexo Zevg^ 
axp iS^iXoo dQiaoUy d6fAepaix' dneQeiai anou^a* 
dXX OQaev n^Xsfiipdey xai iXXovg OQPv&t Xaovgl 

140 S&Qa d' iymp ode ndpxa naQcufXBUfy oaaa xot iX&cbp 
X^t&^ ipi xXtaifiaip vniaxexo dtog Olhaaevg. 
et d' i&iXetg, inifjtetpopy inety6fjtep6g neQ JlQtjog' 
dooQa di xot S-eQ<inopxegy ififjg nuQa pffhg eX6pxeg^ 
otaova'y o(pQa idtjcUy xot fASPoetxia ddaoo. 

145 Top d ' dnafiei^6fjLepog nQogi<pf] n6dag dntvg JtxtXXevg * 
JlxQBi^fl xifdtaxe, dva^ dplfQoop ^ydfiefipoPy 
dwQa fisp, at X id-iXna^a, naQaaxif^ePy <ig inteixegf IAIAJ02 XIX. 373 

ahpa fidV' oi yag XQV itXoronevsiv ivd^dd' iovcag, 

150 ovde dwTQi^eiv* eri yag fitya iqyoy aqeHxov 
&g %e rig avr^x^^V^ l*^^ ^^wToew tdfjtaif 
iyxeX xaXHelc^ TQdooif oXexovTa g)dXayyag, 
ct)de rtg vfieimv fiefivrnievog dvdQi ^ap^eWoo. 

Tov d' d^afiel^ofjievog nQogecpr^ noXvfiTjrig ^O^aaevg • 

155 firj d^ovTcogy dya^&og neQ im, '&eoeiHeX^ Jtx^^^^^> 
vijariag otqvvb uqotI '^IXiov vlag Jixamvt 
Tj^oxrJ fjiaxTicofAevovg. iml ovx oXiyov XQOVov e<STai 
(pvXonigy evT dv nQwtov ofiiXTJawiJi qidXayyeg 
dvdQoSv, iv ds '&eog ^vevcfj faevog dfiapoTeQOiGiv. 

160 dXXa ndoac&ai avmx&i' &o^g im vrjv6iv Jtxaiovg 
ahov xal oivoio ' to yoQ fievog ioTi koI dXxri. 
ov yccQ dv^Q siQO^av ^fiaQ ig ijeXiov HaradvvTa 
atifirivog gItoio dvvqaeTai dvTa fidx^a&ai, 
emBQ yoQ diffii^ ye fievoivda noXefii^iv, 

165 dXXd Te Xd&Qrj yvXa fiaQvvBTat, ^de mxdvei 

bi\pa T« xal Xtfiog, ^Xd^eTai de Te yovvar iovTi. 
og de % dvr^Qj otvoio noQeaadfievog xae idood^g, 
dvdQaai dvgfievesffci ^avrifjdQiog noXef/iiCxi, 
^aQGaXeov vv ot rjTOQ ivi qtQeaiv, ovde ti yvia 

170 ^qIv ndfivet, ^qIv ndvTag iQoorjajai noXifioio. 
dXX' aye, Xaov fiev axedaaov, xal demvov avoox&t 
onXea^&ai • Ta de dooQa ava^ dvdQoov Jtyajiifivoov 
oiaeToo ig fiiaativ dypQijv, ivq, ^dvTeg Jixatol 
oq^&aXfAOiaiv idqoai^ av de qiQeal a^aiv lav&^g. 

175 dfiweToo di Toi oqmov, iv ^Qyeioiaiv dvaaTag, 
firjnoTe Trjg evvrjg imfijfievai,rjde fjiiyrjvai' 
[j/ 'd-efiig iaTiv, ava^^ ^t dvdQoov rJTe yvvaixmv •] 
ital di aol avTcp dvfiog ivl (pQealv iXaog eaToo. 
avTaQ ineiTa ae daiTi ivl rcXiaif^g aQeada&oo 

180 meiQid, tva firJTi dinrjg imdeveg Ijfi^er-i^a, 

JlTQeidr^, av 6' ineiTa dwaiOTeQog nai iit dXXc^ 374 IAIAJ02 T. 

laasai' ov fiiw yaq Ti vsfAeffcijtor, .^aatX^a 
avdQ wstaqiaaacd-ai, otb ti? nqixB^og jfaiaaiyVif. 
Toif d' avze nQogiemBv aval^ dvdQmv Ayafiifjiriop • 

185 x^^Q^ ^^f AaeQTiodfjf tov fivd^ov dxoiifas' 
iv ftoiQri yoQ ndvra duneo xai xarike^ag. 
Tavva d' iymv i&iXm ofioaai, xiXsrou di fie ^fiog^ 
ovd' imoQXfjam nQog daifiovog. avroQ AxtXXevg 
fiifivixm av&i ximg, ineiyofievig tcbq JlQtjog * 

190 fiifiv&ce d* aXXoi navreg doXXieg, ogp^a xe dwQa 
ix xXialfjg tXd-fiffi, xal OQxia fficTTa rdfioofAev. 
aol d' avT<p Tod* iymv imtiXXofiai, t^de xeXevm' 
xQivdfievog xovQtfrag aQiar^ag IlavaxaimVf 
dmQa ifi^g naQa vijog iveixifievt oaa' AxiXtfi 

195 x^iCoi' iniartffiev ddaeiv, dyifiev re yvvatxag. 

TaXd-ipiog di fiot Sxa xara arQarov evQvv Axaimv 
xdnQOV srotfjiaadrm, rafiietv /f ii t' 'HeXim re. 

Tov d ' ditafiet^6fUvog nQogiq)tj ^odag mxvg AxtXXeig * 
ArQeiHrf xidtare, ava^ dvdQmv AydfUfivoVy 

200 SXXori izeQ xal fidXXov otpeXXere TavTa Ttivead-at, 
onnore rtg fieranavamXi^ noXifioto yivtjratf 
xai fiivog ov roaov fiaiv ivt ar^&eaatv ifioiatv, 
vvv d' 01 fiev xiarat dedatyfiivot, ovg iddfiaaaev 
^ExrmQ IlQtafjiidijg, ore oi Zevg xvdog tdmxev. 

205 Vfietg d' ig ^Qmrvv ^rQvverovl ti r dv iymye 
vvv fiev dvmyoifit moXefti^etv vlag Jixatmv 
vijartagf dxfitjvovg * ajua d* ^eXi<p xaraSivrt 
rei^ead^at fiiya SoQitov, im^v rtaaifie&a Xm^tiv. 
nQ\v d' ov^mg av tfiotye (ptXov xardXatfiov teitf 

210 ov noatg, ovde ^Qmatg, eraiQov rsd-vtjmrogf 
og fiot iv\ xXtaifj dedaiyftivog o^it xaXxm 
'xeirat, dvd nQO-OvQOv rsrQafifiivog* dfi(pt y sratQOt 
^ fiiQOvr at * to juoi ovti jiieTa apQsai ravrd ftifitiXsv, 
dXXa qiovog re xat alfia xat aQyaXiog arovog dvdQcov. 

215 Top d' aitafist^ofisvog^Qogiipii noXifjtifrtg'Odvac^ig' lAlAJOi: XIX. 375 

(o AxiXevy Urikiog vle, fiiya q)iQxa'T ^y^aioivy 
mqeIc^cov eJg eiie&Bv xa< (fiqteQ^g ovx oXiyov neo 
eyxei, iyoa di xa ceTo voiffAari ye ^QO^aXoifitjv 
^oXXSv inel ^QoreQog yevofitjv, xal nXeiova olda. 

220 T^ Toi imrXtjTiX) XQadiij fAv&oiciv ifioXciv. 

ahpa re qjvXomdog <n:iXerai noQog dvd-Qooizoiaiv * 
Tjgre nXdarriv fiev xaXafitjv x^ovi Xf^Xxbg Ix^^^^ ' 
afAtjrog d' oXiyicrog, int^v tiXivqai raXavra 
Zevg, ogr dvd^Qoo^cov rafiitjg noXifioio rirvxrai, 

225 yaariQi d' ovna>g iari vixvv nev&ijaai Axaiovg- 
Xitjv yoQ noXXot xai intjrQifioi fjfiara navra 
niizrovaiv • «ora xiv rig avanvevaeie novoio ; 
dXXa XQ^ 'cov fiev xara&dnreiv, og xe 'd'dvfi(jiv, 
vfjXia 'dvfiov ixovrag, in ijfiari daxQvaavrag' 

230 oaaoi d' dv ^ioXifioio mQt orvyeQoio Xinoovrat, 
Hefivijad^ai noatog xat idtjrvog, o(pQ eri fidXXov 
. dvdQaat dvgfievieaai fiaxdofjte^&a vooXefieg atei, 
iaadfievoi XQot x<^Xxov dreiQia, fitjdi rig aXXtjv 
Xaoov orQVvrvv noribiyfievog laxuvada&oo. 

235 tjde yoQ drQwrvg xaxov eaaerou, og tce Xinr^rai 
vijvalv in JtQyeioov ' dXX* d&QOoi oQfitj&ivreg, 
TQOoalv iq)' mnoddfioiaiv iyeiQOfjiev o^ J^Qt]a. 
^H, xai NiaroQog vlag ofcdaaaro xvdaXifAotOf 
0vXeidtjv re Miytjra ©6avrd re MtjQtSvtjv re, 

240 xat KQetovrtddtjv Avxofitjdea xat MeXdvtnnov. 
^dv d' tfiev ig xXtaitjv AyafiifAvovog ArQeidao. 
avrix enetd'* dfia fiv&og etjv, rer iXearo de iQyov • 
inrd fiev ix xXtaitjg rQinodag qiQov, ovg oi vmartj, 
ai&oovag de Xi^tjrag ieixoat, ^oodexa d' mnovg' 

245 ix d' dyov ahpa yvvatxag, dfivfiova eQy eldviag, 
enr, drotQ oydodrtjv, BQtatjtda xaXXtnaQfiov. 
XQvaov de artjaag X)dvaevg dixa ndvra rdXavra, 
VQX> ^."^ ^' dXXot dwQa (piQOv xovQtjreg Axo^toov 
xat rd fih iv fniaari dyoQxi '&ia€tv. av d' Ayaftifivoov 376 1AIAJ02 T. 

250 ttnato * TaX^^iof dif &iq^ ivoXlyyuo^ avdifi^, 
nanQOP ixaof if X^Qoiy ^taQicraxo voipiifi hx^v, 
JixQiidfig ii ioycaaiufog ^iqBaet fidxcuQaVf 
^ ol noQ iiq>Bog fiiya HovXebr aiir omQXOf 
xanQOV dno XQixag aQldfMrogy JiixeiQag dfatrxcSv, 

255 evXMTO * Tol d' OQa ndrceg en avroqiiv etaTo (Tiy^ 
JtQyetoif %axa /AOiQarf dxovovreg ^ciXrjog. 
evtdfiefog d' oQa ehep, iddw eig ovQapop evQvv * 

V(TrQ) vvv Zevg nQmza, ^emv vnatog xai a^ccTTO^, 
/15 ^^ *«* 'HeXiog Koi 'EQivvveg, at&* imo yaXav 

260 dv^QWiovg riwvrah orig n inioQHOv ^fAOCGfi - 
fc^ fiiv B/flo HOVQjj BQiaiitdi x^^Q ineveixai, 
ovx evv^g nQoqtaaiv xexQiifievogf ovre rev aXXov * 
dXX* ifiev dnQoxifiaaxog iv\ xXiaijimv ifi^oiv. 
ei de u xAvd* imoQnov, ifioi ^eoi aXyea dolev 

265 noXXa fidX^ ocaa didovtJiv, orig ccp dXirijxai ofAocaag. 
^H, Hal dito axofiaxov «dnQOv tdfie vtjXA' xaXx^' 
tov jjiiv TaX&v^og noXi^g dXog ig fjidya XaiTfia 
qI^p' inidiv^aagf ^oaiv ix^^aw, avraQ AxiXXevg 
dvarag AQyeioiai cpiXonroXifAOiai fiertjvda * 

270 Zev ndreQf t/ fieydXag arag avdQeaa^ didoia&a ! 
ovH av dijnore dvfiov ivi arij&eaaiv ifioiaiv 
ArQeidrjg mQive diafAneQeg, oide xe xovQtjv 
fiyeVf ifAev dexovrog, dfAijxavog • dXXd no^&i Zevg 
ijd^eX' Axaiotaiv ^avarov noXeeaai yevia^&ai, 

275 vvv d' iQxea^ ini deZnvoVf tva ^dyoofAev J^grja. 
*l2ff Aq' igicovfjaev Xvaev 8* dyoQrjv aixfjrjQriv, 
ol fABv aQ iaxidvavro e^v ini v)ja exaarog, 
dmQa di MvQfAidoveg fAeyaXrjroQeg dfAq^enivovrOf 
^av d' ini vrja (peQOvreg Jtx^XXrjog d^eioio * 

280 xai ra fABv iv xXiai^ai d^iaavy xd&iaav di yvvaTxag * 
tnnovg 3' eig dyeXrjv eXaaav d^eQdnovrsg dyavoi, 
BQiarjtg d' &q eneir, IxeXrj XQ^^^V -^fPQodirfi, 
(x>g ide ndrQOxXov dedaiyfAevov v^ei x^^^V» lAlAJOS XIX. 377 

a/Aqp' avx^ xviiivijf Xty iHtoxve, X^Q^^^ ^' cifivaasv 

285 ctfj&ea v ^d' anaXf^v deiQfjv ide naka nQogoona. 
ehe d* aQa HXaiovaa yvvij eiHvia ^ex^civ 

IlaTQOHXe fAoi deiXy nXeX<5%ov HexaQiaiiive 'Ovfi^ ! 
^ooov fiev ce SXemov iya> nXiaitid-ev iov<sa * 
vvv de <je red-vijmra nixavofiaiy oQxafie Xamv, 

290 a^f) dviova* &g fioi dexerai xaHOv ix Hanov aieil 
avdQa fiev, (p Idocav fie ^arijQ nal norvia f^ffrrjQ, 
eJdov nQO nroXiog dedaiyfiivov o^ei' xf^Xn^ ' 
ZQeig Te Haaiyrqxovgi rovg fioi fiia yeivaro fJiijTtjQf 
xydeiovg, oS nccvreg oXi&Qiov rifiaQ inianov, 

295 ovde fiev. ovdi fi iaaxegf or avdQ' ifiov dxvg Ax^XXevg 
exreivev, mQcev de noXiv '&eioio Mvvtjrogy 
TiXaieiv, dXXa fi iqiaaxeg ^x^^^V^^ d-eioio 
HOVQidit}v aXoXov d^^aeiv, a^eiv r ivl vijvalv 
ig ^d^iriVy daiaew de ydfiov fiera MvQfiidoveaaiv. 

300 T(p 0* afiorov nXaioo red-vfjora, fieiXixov aiei. 

'l^tf iqiaro nXaiova'* inl de arevdxovro yvvaiHegy 
ndrQonXov ^itQoq^aaiVy aq)mv d' avToily xijde* iHdarri. 
avrov d' dfA(pl yiQovreg J^;faec5y tjyeQid-ovro, 
Xiaaofievoi demvtjaai * 6 d ' i^QveTro arevaxi^oov ' 

305 Aiaaofiaif et rig ifioiye qiiXoov inmeid^ed'' eraiQODV^ 
fAij fi,e ^qIv airoio neXevere fitjde ^or^rog 
aaaa&cu qiXov ^roQ' iiiei fi dxog aivov iHdvei. 
dvvrU d' ig ^iXiov fieviooy xal rXtjaofiai ifinrjg. 
^S^g einm aXXovg fiev d^eaxidaaev ^aaiXtjag * 

310 doim d^JlrQeida fievirtjv ftal ^og X)dvaaevg, 

NiarooQ 'Idofievevg re, yiQcov '&' mntiXdra <Pom^f 
riQnovreg nvmvmg dnaxtjfievov • ov9i rt 'dvfi^ 
riQnero, ^qIv noXifiov arofia dvfievai alfiaroevrog. 
fjivtjadfjLevog d' ddiv&g dveveinaro, qoovrjaiv re* 

315 H Qdvv fioinore nal av, dvgdfifAOQe, q^iXrad'' iraiQ(ov, 
avrog ivl nXiaifi XaQov naQa deiitvov ed-rjTiag 
alipa Hal orQaXioogt onore amQXoiar ^x^^^h 
Iliai. I i 380 ljilAJ02 T. 

t^ d' avre nxeQ€t jvfif^y inQt di noifUpa XaSy, 

ix d' oLQa avQiyyog naxqmov imaaax iy%ogf 

PQ1&V9 fieyay cti^aQOP' vo fMiw ov Mvax' aXlog >^;|ra4«f 

naXXeu^, dXXa fiit oJog iitiaxaxo nrfiMi Ji%iXXBvg, 

390 IhiXiada fuXiipr, xi^ naxQt ipiXip noQe Xeiqw 
lltiXiov.ix xoQvqfSjgy q^ofoi^ Sfifieifai ^Qdeaoiif. 
mitovg y Avxofiidmv xe xai J^XHifiog dfMfUitovxeg 
^evypvov dfAq)l de xaXa Xiitadv^ laaf ip di xaXiPovg 
yafiq)tjX^g e^aXop^ xaxa 3' ^ia xeXvav dnifftm 

395 xoXXrjxov noxt diqiQov. 6 de fiaaxiya qiaeivifif 
Xeiql Xa^m dQaqiviav^ iq)' litnoiiv dvSqovaeVy 
j4vxofiide9v * 09ti&ev de xoQvaaofievog ^ij ^xiXXevgj 
xevxeat nafAtpaivmVf &gx* ^XexxmQ 'Tneqiwv, ^ 
CfUQdaXeov d' mnounv ixexXexo naxQog eoio' 

40Q Sav&e xe xou BaXie, xtjXexXvxa xixva IloddQytigf 
aXXmg d^ qiQa^eoS^e oamaifiev ^vtoxfja 
axft ^avamv ig ofiiXoVy iitei x icofiev noXifAOio ' 
fi)jd% Ag nixQOxXoVf Xinet' avxov xed^&xat 

Tov d' &Q imo tvyoapi VQogi<pfj itodag aloXog tnnogy 

405 Sdv&ogy aq>aQ d' ijfivae xaQijaxi' ndaa di j^a/ri^, 
^evyXrjg i^eQiitovaa naQa ^vyikv, ovdag txavev * 
avdijevxa d' id^xe &ea XevxcoXevog^HQtj ' 

Kal Xifjv a' exi vvv ye oamaofMVy S^Qifi AxtXXe^' 
dXXd Toe iyyv&ev ^fiaQ oXi&Qiov • ovdi xoi tjfieig 

410 atxvotj dXXa S^eog xe fiiyag xai MoS^Qa xQaxatij, 
ovde yaQ ^fJtexeQy ^Q4xdvxijxi xe vooxeXifi xe 
TQoieg dn wftotiv UaxQoxXov xevxe' iXovxo' 
dXXa '&ec9V mQtaxog, ov ^vxofiog xexe u^tjxd, 
ixxav iv\ gtQOfidxoiat, xat ^'ExxoQt xvdog Sdcoxev, 

415 vmde xai xev dfia itvot'^ ZeqtvQOto '^iotfiev, 

iqvneQ iXaq>QOxdxtjv q>da' Ififjievat • dXXd aot ocvx^ 
fiOQatfjtov iaxty S-e^ xe xat dveQt Jq)t dafi^vat. 

"^Sig OQa qwv^aavxog 'EQtvvveg iaxe&ov avdtjv. 
xov de fiiy 6x&^<^<^g ^Qogeq^t^ ^odag oiHvg jLxtXXtvg^ lAlAJOS XX. 381 

420 SAv^^f ri fAOi ^avmov fAavreveais ovdi 7/ ae xqi}, 
€v vv roi olda xae awcog^ fioi fiOQog iv&ad' oXeWae, 
v6aq)i q)iXov narQog nal f*ijTeQog * dXXa hoi ifinTig 
ov Xij^eo, nQiv TQwag adtjv iXaaai noXifioio. 
^H Qa, xai iv nQiivoig iaxw l^e fMowxag mnovg. I A I A A O 2 Y. TTtroqae exercita mstructo , luppiter diis ad concilium yo- 
catis permittit, ut (^isque , utri velit, succurrat , ne excidium 
Troianis Achillis saeyitia mataretur (i>3o). Ita ad belliim 
proficisciuitar luno, Minerra, Neptunus, Mercurius, Yulcanus, 
Achivis opem laturi ; Troianis, Mars, Apollo, Diana, Latoua, 
Xanthus, Vemis: eorum ingressum coelestis fragor ac tremor 
terrae concelebrat (3i - 74). Antc initimi proeliom Apolfo Ae^ 
neam concitat contra Achillem, Hectori instantem ; interim dii, 
suasu Neptnni, seorsum ab acie considunt (75~i55). Varias 
proyocationes sequitur certamen Achillis cum Aenea, quem, 
regno inter Troianos fatis destinatum, Neptunus per nebulam 
periculo eripit (1 56 -359). Hactor, Achillem aggressurusyireyo- 
catur ab Apqlline ; AchiUes quum alios Troianorum, tum etiam 
Pbljdorum, Priami filium, interficit (353-418). lam fraternam 
necem ultiirus cum Achille congreditur Hector, quem ipsum 
quoque nnbe circumdatumApoUo subducit (4i9~454). Geteros 
Troianos dolore percitus Achilles adoritur, campumque foeda 
sti-age caesorum atque armorum complet (455- 5o3). 

e o fjb a X ^ ^' 

S6g 01 fiev ^aQa vt^vffi koqwvkji '&ooQ7i6<fovvo 
dfKpl ce, nrjXeog vw, fiaxrjg dvtoQijTOVy u4xaioi' 
TQmg d' av^ eTeQoo&ev im d^QWtrfi^ nedioio. 

Zevg de QefiKna aeXevae '&eovg ayoQfjvde naXeaaai 
5 HQarog an OvXifiitoio izoXvTtrvxov ' ^ S' aQa ^dvrtj 
qioizijaaaa, aeXevae /tiog nQog dcofia veead^ai. 
ovre rig ovv Ilorafi&v dnetjv, voaap 'flwavoiOy 382 iaiajoi:t. 

ovx aga NvfAq>aWf alx ahsia %aXa pifAOVttUf 

xal ntiyag nowfi&f xal vlcea miijhpra. 
10 iX^ovxsg if ig ^&iia Jiog peqteXfjyeQitaOt 

^eoTrig al&ovofjaip itpiCavofj ag Jit 'itaxqi 

'HqtaKJTog «roij^tfcy i^ifiai nQamd€if6iP. 

&g 01 fiiv Jiog Mop aytiyi^ax' ovf 'Epoaix&oiP 

t^HOvartjae ^tag, aXX il^ aXog ^X^c iibx aixovg. 
15 lCe d' UQ iv fiiaaoiah /^iog d* i^iiQsvo ^ovXijv 

Tint avTf AQyinioavvB^ ^eovg dyoQtjpda naXsaaag; 

fl %i mQ\ TQdmv xai A%akm fiSQfitjQi^eig ; 

T&v yoQ vvv ayxiaxa fiayti noXsfAog ts didtjev. 

Tbv d' anafASt^ofjievog nQogiipt] vsqiBXtjysQira Zeig - 
20 eyvfog, *Ewoaiyaie, ifttfv iv artjdsai ^ovXtjv, 

(ov evexa ^vvaysiQa * fiiXovai fioi, oXXvfjievoi neQ. 

aXX' yroi fiiv iyco fjievim fiTVj^i OvXifjniOiO 

ijfievog, iv-Qf oqoodv (pQiva TiQ%pofiai * oi de dtj aXXoi 
' iQX^<y&\ oq>Q' av ixt^a&e fiera TQCoag xal Axaiovg • 
26 afXq^origoiai d' oQi^ys^y oittj voog iarlv sxdarov. 

ei yoQ AxiXXevg oJog im TQmeaai fjiaxeiroi, 

ovde fiiwv^ el^ovai nodiaxea IltiXeimva. 

xat di ri fiiv xa\ itQoa&ev vnorQOfiieaxov oQ&vrsg • 

vvv d', ore dtj xai dvfiov sraiQOv ;^(0£Tac aivmg, 
30 deidcoy fji^ xa\ relxog vniQfiOQOv i^aXand^. 

*^Qg iq)aro KQOvidtjg, noXefiov d' dXiaarov sysiQSv. 

^av d' ifievai noXsfiovds d^soi, di^a dvfiov sxovrsg' 

"HQtj fiev fier dymva veoov xa\ IlaXXdg A&tjvtj, 

t]de Iloaeiddoov yaitjoxog ^d' iQiovvtjg 
35 'EQfJisiag, og im q)Qsa\ itsvxaXifjifiai xixaarat ' 

"Hqtaiarog d' dfia roiat xis, a&ivsi ^Xsfjieaivoov, 

XooXsioov, vito ds xvtjfiai Qooovro oQaiai. 

ig ds Tgooag J^Qt^g xoQV^aioXpg* avroQ dfi avrm 

^oi^og dxsQasxofitjg tj8' J^QrsfJug ioxiatQa, 
40 Arird rs Sdvd^og rs, qiXofifisidi^g r ^q)Qodirtj. 

Eioog fiiv Q ' diidvsvd-e &eo\ '&vtjr6ov eaav dvbQm, IAIAJ02 XX, 383 

rmg Axaioi fih fiiya xvdavoVf ovven ^x^^^^^S 
i^ecpavij, dijQOP ds fidxfjg imizavr aXeYairijg • 
TQmag da TQOfAog alvog v^ijlv&e yvla ixacrov, 

45 daidiorag, o&^ oQoivTO noddxea rhjXeioova 
revxBCi XaiinofiBvovy ^QOzoXoiy^ hov JtQtji, 
avtaQ iitet fie^O'* OfJiiXov 'OXvfimoi ijXv'd'ov avdQOiVy 
wQvo d' EQig XQareQijf Xaoaaoog* ave d^ ^d^fjvf], 
arda ors fxev ^aQa racpQov oqvhttjv reixsog «xto^, 

50 aXXor i<it dxraoov iQtdov^cov fiaxQOv dvrei, 
ave d' J^Qjjg ireQood^ev, iQafivy XaiXam loog, 
o^v Har aHQordrfjg nSXiog TQOoeaai xeXevoov, 
aXXore ^otQ HifAoevri ^&eoov im KaXXixoXdoVQ. 
iig rovg dfjtqforeQovg fidxoQeg ^eoi orQvvovreg, 

55 avfi^aXov, iv d' avroTg tQi8a Qijywvro ^aQeXav. 
deivov de ^QOvrtjae narfjQ dvdQoov re '&e6ov re 
vxpo^&ev • avraQ iveQ&e Iloaeiddoov iriva^ev 
yaiocv dmiQeairjv, oQeoov r alneivd naQtjva. 
*itdvreg d' iaaeiovro n6deg noXvnidaaog '^ldrig, 

60 xai H0Qvq)ai, Tqoooov re ^oXig nal vrjeg ^xaioov, 
iddaiaev d' vneveQ&ev aval^ iveQoov, A'i8oovevg, 
deiaag d' in &q6vov dXro, ytal taxs, fitj ol vneQ&ev 
yaXav dvaQQijliaie Iloaeiddoov ivoaix&oov, 
oUia ds 'd'VTiroiai xal d&avdroiai (paveiij 

65 aftaQdaXi', evQooevra, rdre arvyiovai &eoi neQ, 
roaaqg aQa xrv^og &Qro d^eoov iQidt ^vi6vroov, 
fjrot fisv yaQ ivavra lloaeiddoovog dvanrog 
larar Aii6XXoov 0o$^og, Ixoov id nraQ^evra • 
avra d' 'EvvaXioio '&ed yXavnoomg Jid"qvri • 
70 Hqt[i d' dvriarrf XQvarjXdxarog, xeXadeivy, 
AQrafug ioxioi-tQa, xaaiyvtjrtj 'Exdroto • 
AtjroX d' dvriarrf aooxog, iQiovvtog 'EQfitjg ' 
ayra d' a^' ^H(paiarow fieyag Horafiog ^a&vdivrjg, 
ov Aai^^O-oi' xaXiovat d^eoi, dvdQeg de ZxdfiavdQOv, 
75 Sig oi fiiv '&eo\ avra &a6op taav • avraQ Ax^-XXi^g 384 IjilAJOS r. 

"EHttfQOs &¥^a fiihaxa XiXfuvto dvfa$ ofjuXo^ 
IlQiafudem' Tov^ce^ Qa fAaXusta i &viAog dvmyBi 
aifiatog aaai j^Qtia^ xaXavgivov noXifAiaxtiP. 
AlvBiap d* Idvg Xaouaoog oiQCBv A^koIXwp 

80 dvxia Ilr^XeimPogj iviJM di oi fiivog rfi * 
viii di IlQiafiOiO Avndovi Bicavo (poanjv * 
r<p fiiv ieicdfievog vtQogiqtri /liog viog AnoXXmv - 
jiiveia, TQtooitv ^ovXijqiOQe, nov TOi dneiXai, 
ag TQciiov ^aaiXevatv ifniaxBo oivonof;d^c^Vf 

85 Ili^Xeidem ^xtX^og ivavxi^$ov noXefii^eiv; 

Jiv d* avx* Aiveiag dnafiei^ofuvog itQogeemev* 
IlQiafJiidtjf ri fie xaSka Koi ovn i-^iXovra xeXeveig 
dvxia IlriXeiaivog imeQdifioio fidxea^ai ; 
ov fiiv yoQ vvv nQ&xa noddxeog dvr Jf^^eiL^o^ 

90 arfjaofuiif dXX* ^drj fie xa! aXXore dovQt qto^aw 
«S "^9*1^9 oxe §ovaiv i^^Xv&ev ^fUxiQ^iv, 
stiQae de.AvQvt^aov xal Ilijdaaov' avtoQ ifie Zwg 
eiQvaad^j og fioi in&Qae fiivog XiuxpriQd xe yovva. 
fj H iddfujv vno x^Q<^^ ^xiXXijog xal ^'^ijvi^g^ 

95 ij Oi vQia^ev iovaa xi^ei qdog^ ^d' ixiXevev 
iyX^i' XaXxBitp jiiXeyag xa\ TQ&ag ivaiQetv, 
T^ ovx iar JlxiXijog ivavxiov dvdQa fidxea&ai' 
aiel yoQ ndQa etg ye S-ecov, og Xoiyov dfiifvei, 
xal d* dXXoag xovy i&v^iXog ^ixex\ ovd^ dnoXrjyeiy 
100 ^Qiv XQOog dvdQOfiioio dieXd-eiv. ei 8e ^eog neQ 
Jaov xeiveiev noXifiov xiXog, bv fie fidXa Qea 
vixijaei, ovd' ei ^ayxdXxeog evxexai ehai. 

Tov d' avxe ^Qogieiitev dva^, ^iog viog, MnoXXcov 
^Q&>gf dXX' dye, xal av '&eoig aietyevix^aiv 
105 evxeo * xa\ di ai qaai /diog xovQfjg JiipQodixrig 
ixyeydfiev, xelvog de XBQeiovog ix ^&eov iaxiv. 
^ fiiv ycLQ jdiog iad'^ ^ d' i^ dXioiO yiQOvxog. 
dXX' i&vg qsQe xaXxov dxeiQea, fit^di ae 'ndfAnav 
XevyaXioig inieaaiv dnoxQemxto xa\ a^€(^. IAIAJ02 XX. 385 

110 ^Slg et^ci)p ifinvevffe fiii>&g fiiya "izoifiin XaSi^ • 
Ptj Se dia 7tQO[ia)^cov, HexOQV&fiivog ai&oni x^^^V* 
ovd' eXad"' Ayxiffao izaTg XevicoXevov "^HQtjVf 
dvTia IlijXeimvog i(hv dva oiXauovdvdQmv 
17 d* afivdig itaXioacra O^eovg fi^^fi^&ov eemev 

115 0Qd^ec&ov dtj *<rqp^', rio&eidaoif xaJ Ad^ijvij^ 
iv qiQealv vfAetiQjjaiif, S^o)? lataikadEeQya, 
Aiveiagod^ e^tly ^dicoQV^yfiivogaid^o^i x^Xx^, 
dvria UijXeioovog * d^fjKS de fpbfSog ^ioXXmVl 
dXV dyed^^ ^fieig kiQJilV d^'otQix>itmfisv o^&dof 

120 avro^ev ij rig fiieiTd i^dl ^fieicov JtxtXtjt' 
^aQtTTaifj, ddifj^di icQi^^ogfiiyai fi^di r* diifi^- 
deviff&oo* ivaeSf^yOfiii^cpiXitivbiv aQia^oi^ 
di^avaToov, ol d* air^dvifituXioi, ' dt ^onaQt^g ^Q 
TQOoalv dfivvovetif nSXifibv kai drjTotfjta: ' 

125 ndvreg d' OvXvfi^oib xat^X^&ofisv dvrtSdiHsff* 
tijgde fidxTig, tvd^fi^^Xi (itra *rQme6(5i ciai^-jffei^ 
GfjfieQov • vcreQOv teSr* ta 'ml&etdi, dcda ol Afca 
yeivofiivtp eitivrideXiiftp, ote fiiv tixs fi^tij^: 
ei yAxiXev^ 01; tadtad^oov iic mvaetai 6fi(pt}g,' - 

130 deiast* sneith''^ ots^diftig ivavti^tov e^eogUd^)^ 
iv ?roX6/<(p* %al€a6r'di*^iy^t9P«iV€(T^dti ivdQysXg: 
Tijv d ' i^fXst^st' sitsitti' no<fsid^hrivo<ftx^t3ov • 
^HQtjy fiij x^^i^^dPils na^ht vSSv* b^s tl is x^^*- ' 
oi% dv iyooy'sd;i}:oifX(i)^io^giQi^i ^^dxf^Ut" 

135 [fifiiag tovg dXXoiig; i^stij nofA^pi^li^oCsifJtsvl 
aXX' ^fisXg filv iiisttd ka&sXcoftsifd^dKtSifksg * 
ix ndtov ig cxomijvf noXsf/oi 9*^avliQth^ jfi^XifiTet» 
sl M H Jk^tjg aQX<»tri fidxtjg ^ '^ot^o^ JinolHXmv^ 
ri Ax^Xri' idioociyicaHiik si^&i fidxsiTd^&t', 

140 avtix' iitstta Uai afllit^aQ*' aM(pt'v^Hog^ i^ita$ 
qwXomdog* fidXa 9* ooxa dtkxQtv&A^dgSi&^ * 
a\ft tftsv OvlLi)fiit6v9Sy ^eoo^ fi^^ofiiffvQii' aXXcov, 
^fAstiQT^g wo 'xsQoiv dvdyxfi 7g>e' Sdfiivtag, 
Iliat. K k 386 lAlAJOST. 

^iig aqa (pmijcag ^yijiTaxo Kvavoxair^g 

145 reixog ig dficpix^xov ^H^axX^og d^eioiOy 

vyprjXov, %6 qa ol Tqfoeg %a\ UaXXag A&ijvt] 
itoieoVf oq:Qa to xt^og v<Tcex<:tQoqjVYO)v dleoizOf 
onnoxe iiiv aevaixo dn tiiovog nediovde. 
iv^a Iloaeidamv xax Slq eQexOy xai ^eo\ alXoi, 

150 dfiql d' aQ aQQtjxrov veqibXtjv cifAOiciv icavro' 
oi d' izeQaxTe xdd^i^ov in oqQvci KaXhKokmvtjgj 
ifAql ci, iqie Ooi^e, xal J^Qtja ^ToliitOQ^ov, 
mg ot fiiv q * ixdreQ^&e xa^eimo fitjriocovreg 
^ovXdg ' aQxifJievai Se dvgtjXeYeog noXifioio 

155 wxveov dfAtpoteQOi' Zevg d* tifievog vy^i xekevev. 

Tmv ^' dnav inXtja-fytj nediov, xal Xdtiiiero x^^^^^t 
dvdQWV tjd ' innoov ' xdQxaiQe de yaia nodeaaiv 
oQWfjiivatv dfivdig, dvo d' dvi^eg el^ox aQiaroi 
ig fiiaov dfiqioriQOov avvittjv, fiefiamze fidxea&aij 

160 Aiveiag %' Ayx^^^^^^^S ^«' ^*off JixiXXevg, 
Aiveiag de nQMTog dneiXtjaag i^e^tjxei, 
vevard^oDV xoQvd^i ^QtaQy ' dxaQ danida d^ovQiv 
nQoa&ev exe ariQVoio, xivaaae de xdXxeov eyxog. 
IlrjXeidtjg d' iriQood^ev ivavriov ooqto, Xioov &g 

165 aivrtjg, ovre xal avdQeg dnoxrafievai fiefjidaaiv, 
dyQOfievoi, ndg dtjfiog • 6 de nQoorov fiev dri^oov 
iQXeraiy dXX' ore xiv ng AQtji&ooov ai^tjoov 
dovQi ^dXfi, idXtj re ^^ayooy, ne^i r dqQog odovrag 
yiyverai, iv di ri ol XQadiri arivei aXxifiov r^roQ • 

170 ovQii 8e nXevQag re xai idxia dfiqoreQOod^ev 
fAaarlerai, ee d' avrov inorQVvei fiaxiaaa&ai' 
yXavxiooov d' i&vg qiQerui fiivei, ^v nva niqv^ 
dvdQOov, § avrog q&ierai nQoorqp iv bfiiXcp • 
&g AxiXij ' drQvve fiivog xai 'Ovfibg dytjvooQ, 

175 dvriov iXd-ifievUi fieyaXtjroQog Aiveiao, , 

oi-d' ore dtj axedov rjaav in dXXtjXoiatv tovre^y 
rov nQoreQog nQogieine noddQxtjg diog ^x^^^^^^ ' lAlAJOS XX. 387 

u4lveia, rl av roffffov biilXov '!to7Jkov iirekd-oliv 
Sazrjg; tj aeye '&vfiog ifiol fiaxecacd^ai dvcoyeif 

180 iXno^evov TQ&ieaaiv ava^eiv m^izoda^oiaiv 

rili^g rijg IlQidfiov; draQ ei aev ifi H^evaQiirig, 
ov roi rovveTid ye IlQiafiog yi^ag iv ;ff^J 'dijaei, 
eiaiv yaQ ol naldeg' 6 d' efi<jiedog, ovd' deaiq)Qcov. 
f] vv ri roi TQoieg rifievog rdfiov, e^o^ov aXXooVy 

185 aaXov cpvzaXujg aal dQOVQrjgy ocpQa vefiTiai, 

ai aev ijjie XTeivrjg ; xaXeTtoog de a eoX^jza ro Qe^eiv. 
^drj fiev ceye, q)i]ui, nal dXXoze SovqI cpo^rjaa. 
f] ov fiifivri, ore neQ ae, ^ooov dito, f^ovvov iovraj 
aeva xaz 'Idaioov oQecov ra^eeaai nodeaaiv 

190 aaQ^aXifioog ; rore d^ ovri fAerarQOTcaXi^eo q)evyoov\ 
Iv^&ev d' ig AvQvrjaov vizexcfvyeg' avraQ iyoo rrjv 
neQaa, fie'0'OQfjirjd^elg avv A^^rjvji }tal ^unarQi' 
XrjXddag de yvvaixag, iXev&eQOv rjviaQ d^ovQag, 
fiyov ' drocQ ae Zevg iQQvaaro, xaJ &eo\ dXXoi. 

193t d^V ov vvv ae Qvea&ai otofiai, oog ivl 'Oufi^ 
^dXXeai ' dXXd a^ eyooy' dvaxooQrjaavra aeXevoo 
ig izXrj&vv iivai, fjirjd' dvriog laraa ifieXo, 
^Qiv ri xaxov iza&eeiv ' Qe^d^ev de re vrjiziog eyvoo. 
Tov d' avT Aiveiag dizafjiei^ero, cpcovriaev rs' ' 

200 IlrjXeidrj, firj drj fi i<Keeaai ye, vrjTzvriov oog, 
iXneo detdi^ea^&ai • iizei adcpa ol8a aal avrog, 
rijiev neQrofiiag r^8' aiavXa fiv^rjaaad^ai. 
idfiev 8' dXXrjXoov yeverjv, t8fjiev 8l roxrjag, 
^QO^AXvr^ aTiOvovreg eizea 'Ovrjroov dv^&QooTzoov ' 

205 oxpei ovr aQ tzoo av efiovg loeg, ovr aQ eyoo aovg. 
cpaal al fiev IlrjXrjog dfivfiovog inyovov eJvai, 
firjrQog 8* ia Qeri8og, naXXiizXoxdfJiov dXoav8vrjg* 
avraQ iyoov viog fieyaXrjroQog Ay^iaao 
evxofiai inyeydfiev, ptfjrriQ 8e fioi iar AcpQo8irTj, 

210 Tcoy 8rj vvv treQoi ys cpiXov izaX8a xXavaovrat 
crjfiSQOV • ov ydq cpijfji inisaai ys vrjnvrioiaiv 

Kk2 58« lAJAJOS r. 

el 8' i^iXiig luu xaiftadaiii{L9»(u,' ot^ ev bI^^q 
^fUTBQijf Yep&ffp «voU^I di (iw,€UfdQisJa»<sip • 

215 AaQdaPOP av «r^<Sto|r xamQ v^(f^XtiY^^i^<x. Zevg, 
xTiiuoe 9i ^agdafiiiff' ivei^pvnv^^HiOQ tqy 
iv.nMnf ^«^oImttos noX^ (if^o^nixnt a^^Qffipmjf% , 
akX, i^* vfii»Qe$ag (^H^opL.nolv^iSanoe ''Idijg^ 
Aagdapog a» t«x€^' t^toi^ ^^i^^ftivkov-^fusiX^a^^^ 

220 ogifi dqfpuixatog ^into .^pj^twi if^Qci^n' 
xov tQigxOiuu »3(9^01 Aoff xata^ovxoXiopxo. 
^Xetaif ncoXw^p^ ayaXXofUPOi dtaX^aiP. — 
tamp nal BoQi^g ^QaacatQ pocnofiepdooVf 

tnmp d' elcdfiapog naQe^iiato uvapoxaivi' 

225 ai d' imoxvaadnepoi itexop dvQxaid^xa niXovg, 
al d* ote fMP^axiQt^ep iifl ieiii<^QOP aQOVQap^ 
axQOP «V dp^eQixcop xoQ^OP^ioPt ovdexatixXmp* 
aXX' ote d^ axiQt^ep e<j^ ^evQiaPoiaca '^aXdcarig^ 
axQOP aqci QftyfU9og,a\og ^oXjiow. d^ieaxop»^ 

230 TQcofi^d' 'EQixP'6pAogr,tixet,0'.TQtiecaiP apaxta' 
TQoabg d* av tQ^g ^aideg (XfjivfiQpeg i^&yipopto^ 
JXog t AaadQOjfQug ts MalJirtip;eQg fapvfji^dTig, 
og d^ xdXXiatog yivetQ ^vtjtoiv dvid^Qoifjtoosf.' 
. top Hou dpfjQeixpapto ^j?oi. /iit oivoxoepHP, 

235 xdXXeog etpsxa oJo, tp' d^apatoiai fieteitf^ 
IXog d' av tixe^' viop dfivfiQva Aaofiidovta' 
Aaofiidoop d' aQa Tid-d>vov tixeto TlQipLfiQv re, 
Adfinov T« KXvtiov &* 'Ixetdovd t', o^ov J^Qtjog ' 
AaadQanog de Kdnvv 6 d' uq* Jiyxiar^v tix^ naZda' 

240 avtoLQ ifi Ayxiatig^ TlQiafiog d' itex'^EKtoQa ftov, 
tavtfig toi yeveijg te xal atfjiatog evxofiai,§ivc^i. 
Zevg d' dQetr^ dvdQeaaiv dcpiXXei te^ fiivv^Qtei te^ 
on^oog xev i-^iX^Qaiv • 6 yuQ xdQtiatog aitavtoop^ 
dXV dye fit^xiti tavta Xeydfie&a, vtjnvtioi w, 

245 e<TTaoT' iv fiiaay vafiiv^ d7]wtf}tog. 9coXXa fidX'' oid' ^vf^ijvg knaxo^vifog^ ajfi^OQ OQOVt^. 
GXQemij di yXatKr itttl fQOtohf^^ntfXies d' Sfifjtvd^Oi 
navtotoi' inmp iimXvg 99^^tit^a'^a\'if^a. 
'250 bnnoXiv^ .efitfj;s&bL' img,^o%7rM ivanMwmig. 
aXXa tirjiqidag^HeiMa-^lpv ^ycJyx^ 
feine^v^ aXXijXoifdtv-^i^Vthf,' Sgte ^fatKt^, 
aire xoXcsaujtmtvli^tdo^^^itiQi^^^^^q^b^ 
vetHevci' aXX7JXf[ifCpLiiiTtiv^ig'£p>i^'hikfM9 

256 n6XX iTetite msr ovx/*'2^ib^M9e^Te*)ro(i ta^€%eiieL 
aXnijg d* av^ii^lcie<f^r'olMtQihff^(g*fnptd^^9 
nqiv xaX%p^ [Aaxi^mV^^ivavttiif. ^\iXX''iliy8,^a{fitOf 
Yeva6fie&* aXXijXwv'xtiXHiJQmv f/^(fl<J^! 

^H Qa^Kal iv deiv^ xfH^et^iXtta^-i^tfk^v ifjfog, 

260 (FfieQdaXi<p * fiiya d* dfttpl ^ctnog^fiiHe ^9oi^^og ^Aftcarnj^, 
ILjXeidijg de trditog^iv' aith to )f*i^« ^^'^h 
tax^to, taQ^ijiTteg '^(p&t^'yitjQ'd^ix^(fHi6v4yXo^ 
qia dteXevaeaduipKyaXiftf^}gog •AlHlaif' 
vijmog, ovd'4i^9^«)Cttt&-^/f><K>9etef«kiD6t^^|u6r, 

265 a)g ov Qrjtdt iatt&e^i^tHvdiadwQa 

'dv^Qaat ye*&vfjtii1^t*SafAiffievat,ovd' i9toelKetv. 
ovdi r6z Aheiao ^a6[pQ0Vag*opQtfiov tyx^ 
Qy^e aaitog':XQV9og'yaQ iQixttU9y dwQa^&Hnb' 
aXXa dv(o fjtiv<!Skaaae 8ta'^vxagyat^d' <AQ*'Sti tQ^g 

270 tiaav * iml '9civte ^vvxctg IjXaae ^Kv^lXiSkodilbv, 
tag dvo ;^dbct/iDri^, d^o d' tvto^^aa^wii^Of 
tfjv di fjiiav XQ^ffifJ^' t^ -Q ' fejfevo *fieiktfbif iff^og, 

JevteQog avt Axi^g^^Qotei do^iiX^tfHUfif4yxog^ 
xaY^aXev Alveiao Ha?c doitiBa ^&ifTOa ^itbfpf, 

275 avxvy vffo cr^coTjyf, § Xemitatog ^^'^aXHifg^ 
Xe<K%otatvi d* iftitjv QtVo^ 'foig" ij de*dt<MQh 
ILiXtag fjli^ev fif^it], XaHed^-d^tg iit* aitif^ 
Aiveiag d' i&Xriy HalwnoS^ev dtiltib* avia^^ 
detaag' iyx^i^i ^ aQ* vniQ vmtov ivl ya/fl 390 lAlAJOi: T. 

280 IdTtj teiAivtjf dicc d* ofKfoxiqovg tkB HvxXovg 

^acnidos afiq^i^QOTfjg' 6 d* dXevifuvog boqv fiaHqo^p, 
icxfjf icad d ' uxog oi xv%o fiVQiov 6(pd^aXiiolaiVf 
raQ^ijcagf o ol ayx^ nayti ^iXog. avxaQ AxiXXevg 
ififAefiaoi>g inoQOvaev, iQvaaafievog ^iqiog o^v, 

285 afieQdaXia iaxoov ' 6 de x^Qf^^^f^ov Xa^e x^^Q^ 
Alveiag, fiiya eQyoVf o ov dvo y avdQe ipiQOieVf 
ohi vvv ^QOxoi eia^' o di fiiv Qia nalXe nai oJog. 
Ivd-a xev Aiveiag fiev ineaavfievov ^aXe iiirQtpf 
^x6qV'&\ »/« adxog, t6 ot iJQxeae XvyQov oXed-QOV 

290 Tov di xe IltjXeidrig axedov aoQi &vfAOV dnrjvQa • 
ei fiij aQ o Jt; voriae Iloaeirddoov ivooix^O^cov, 
avxixa d^ d&avdxoiai d^eotg fiexd fAvd^ov iemev* 

Sl nonoif ri fioi axog fJieyaXijroQog Alveiao, 
og %dxa ntjXeimvi dafieigJkid6gde xdzeiaiv, 

295 nei,^6fievog fiv^biaiv ^n^XXoovog exdzoio' 
vtjittogf ov8i %i oi XQUiafitjaei XvyQov oXe&QOV. 
dXXa tiri vvv ovtpg dvaiziog aXyea ndax^h 
fiaxp Ivex dXXoTQioQV dxiooVf xexuQiafJiiva d' aiei 
dooQu '0'eoTai didooaif rol ovQavov evQvv exovaiv; 

300 dXX\ aye'&'f rjfieig niQ fiiv vn ix '&avdxov dydyoofAev, 
fAijnoog xai KQOvidtjg xexoXcoaeraif ai xev ^x''^^^^^ 
r6vde xaTaxxeivn • fi^Qifiov di ol iaz dXiaad^ai, 
0(pQa firj aaiteQfiog yeverj xa\ aqavxog oXtjtai 
^aQddvoVf ov KQOvidrjg neQ\ ^dvToov qiiXaxo naidoov, 

305 oS id^ev i^eyivovcOf yvvaixoov Tfi d^vritdoov. 
tjdrj yuQ IlQiafiov yeverjv ijx^rjQe KQOvioov • 
rvv de drj Aiveiao ^irj TQOoeaaiv dvd^eif 
xai naidoov naidegf %oi xev fiet6<izi.ad^e yivoovrai, 
Tpv d\i^fiei^eT enei^ua ^ooonig a^zvia^HQrj' 

310 ^Evvoaiyaif avxog av fiera q)Qeal a^ai v6rjaov 
AiveiaVf ij xiv fiiv iQvaaeaif ^ xev idaeig. 
JilltjXeidyAxiXrjl' dafirlfievaif ia^&Xov i6vza.2 
fjToi fiev ydq vm noXiag (ofji^aaafiev OQxovg IJIAJOJS XX. 391 

naai fier dd-avaroiaiv, «yco xaJ IlaXXag ^dijvtj^ 
315 fiijnoi:' inl TqcoeaGiv aXe^t^eiv aaxop l^fiaQ, 

fit^d' ootot' av Tqoiri fiakeq^ ^kvqi naaa darjTai 

daiofiivriy daiooai d^^Qijioi vhgAxaimv, 

AvxaQ im\ Toy axovae IIoaeidaoDV ivoai^id^ODVt 

^ri Q tfAev av xe fia^^v xaJ ai^a Tikovov iyxeiaooVf 
320 l^e d% od'' Aiveiag ^d' 6 TiXvxog riev ^'jK^iXXevg, 

avriita t^ fisv iiieiTa xar 6g)d-aXfimv fiev afXvVj 

IIijXeid'QJx^^V'^' ^ ^* fieXitjv evx^^Xxov 

danidog i^SQvaev fieyaXrinoQog Aiveiao • 

y^ai triv fiiv ^QonaQoid-e nod^Vu^xiXtjog e&rjiiev 

325 Aiveiav d' eaaevev diio x^ovog tnfjoa' deiQag, 
noXXag de axi^ag ^qcocov, noXXdg ds nal t<!tiioDV 
uiiveiag viteQdXro, 'd'eov dno x^f^Qog oQOvaag • 
l^e d* in iaxaritjv 'KoXvdXmg itoXsfioio, 
iv&a ds Kavxooveg noXefiov fiira 'O^ooQtjaaovro» 

330 T^ de fidX' iyyv&ev r^X^&e Iloaeibdoov ivoaix^O^oov^ 
non fiiv q}oovtjaag eiiea nreQoevTa ^QogtjvSa' 
jdiveia, tig a oode '&e6ov driovxa tieXevei 
dvzia IltjXeioovog vizeQd^vfioio fidxea&ai, 
og aev dfia HQeiaaoov tcai (piXreQog dd-avdroiaiv ; 

335 dXX' dvaxooQ^aai, ore xev avfi^Xtjaeai avz^, 
fiij %a\ vnsQ fioiQav dofiov Aidog eigacpixtjai, 
amaQ iiiei x' AxiXevg ^dvazov xai noTfiov iiiia^fi, 
'Oc^atjaag dt^ eiieira fxerd nQooroiai fidxea&ai • 
ov fiiv ydQ rig a' dXXog Axoi-ioov i^evaQi^ei, 

340 *^^g einayv Xinev avroif , ine\ dieniq^Qade izdvra, 
aJxpa d' eizeiT Axi^Xijog dn dq^d-aXfiwv axidaa' dxXvv 
'&eaneairiv 6 d' ineira fiiy e^idev dcpd^aXfioTaiv 
dx&tjaag 3' aQa eJne nQog ov fieyaXtjroQa ^&vfiov • 
^Si nonoi, tj fiiya {yavfia rod' oqi&aXfiolaiv oQoofiaf 

346 iyxog fiiv zode x^rTai ini x^ovog^ ovdi zi q)^za 
Xevaaoo, r^ icpitjxa, tiazamdfievai fieveaivbov. 
fl Qa xa« Aiveiag (piXog d-O-avdzoiai d^eotaiv 3^2 lAlAJOS T. 

1 

^Bif' ari^.fAif i<ptiif itfiLyp ftvxmg Bvxeraac^jou, 
iQQeta! ov ot &vfiog ifiev ert veiQtjd^ijpai 

350 iaireraif og xai vvf (pvyev acfievog ex 'd'araroio. 
oXJl aye d^ Javaotci Sf%XonvpXiiAOifft xeXevffag, 
x&f aXXoDV TQdmif miQtjcofiai.^dvTiog iX-&w. 

^Hf xai iitl arixagaXrp' xeXeye de qsprlifatjr^* 
fAtjxett rvf TQ(Oiov ixag l(naxef^dioi.^xaiolf 

355 diX a/, av^Q avx dvhQog troOf fiefiixoD di ftaxBtf&aim 
aQyakeov He fioi iintf Ha\ tfp&ijiqp iteQ iovxi^ 
xo(fiTovgd^ dv&Qoinovg iqiemiv, nal n&ci fidxe^fd^ai * 
ovhe % ^Qtig, ogneQ ^eog afi^QOTpg, ovde n Ji&i^vfi 
%0C6fjgd' v(Sfiivrig ifpenoi croiiay xai noveoiro * 

360 dXX^ oij(Sov fiiv iyA dvvafiai x^Q^^^ ^^ noaiv xe, 
aal cd-evetf ov fie ji (pijfHfjied^ijiTefiev, ovd' ^^atov* 
dXXit fidXa artxpg elfit diafjineQig,^ovde xtv oioo 
Tq(oodv xctt^Q^ifSiy» ogxtg cx^dov iyx^^S iXO^fi, 

^S^g q}dr inoxQvvonv TQOctea^st di (paidifiog^ExzooQ 

365 9teHXe&* ofioxXtjaagf (pdro d' tfifievat avr' JlxtXijog' 
TQoieg vneQdvfjtot, fiij deidtxe JLjXeioova! 
nai xev iymv ineeact xa\ d&avdrpiat fiaxoifitjv 
*yZ** ^' dQyaXeoVf inetij noXv (peQreQoi etatv. 
oifd* JlxtXevg iidvrecat reXog fiv&otg int&r^^ret, 

370 dXXd ro fiev reXeei, rh de xal fjLectstiyv HoXovet. 
r^ d* iyoa dvriog eJfit, ytat et nvQt j^erj^a^ iotxer, 
9t nvQt x^^Q(^S iotxe, jjievog y ai&oovt atdiiQop. 

^Slg (pdr inorQvvoDV ot d* dvriot iyxe oetQO» 
TQiaeg ' r^v i* ifivdtg fJtixfiiV f^i^^Sr ^Q^^p d' dvr^. 

375 xat rdr aQ^ExriiQa elne naQaarug^poti^qgJlnoXXoor' 
"ExroQi fir^xert ndfinctv Axi^Xi^i izQOjidxi^e, 
dXXa xard nXij&vv re \ccu ix qjXbia^oto dede^o, 
ftiinoog d f/fi ^dXxii fj^axedov aoQt rv^pfi. 

*Pff iq^ad^^^^ExroDQ If oevr tgidvaaro ovXafAOV dvSQooVt 

3S0 raQprjaagfOr axovae ^&eov ona (poov^aavrog. 

iv d'^x^^^^^ TQcoeaai d^OQe^ (p^eaty etfievo^ dXx;^, lAIAJOS XX. 393 

ic&Xbv 'OrQVvxeidijVy noXmv ^yijvoQa Xa&v^ 
ov Nvfjiqiti zixe vi^tg Vtqvvttji moXmoQd-qif, 

385 TfimXqp vno vtqioevxif ^Tdr^g iv movi dijfjup * 
vov d^ i&vg fiefiawra ^aX iy%ei dtog AxtXXevg 
niaatfv na^i neq^aXijv' ^ d' avdtxa ndaa iteda^&ij, 
dovnrjaev de neacov • 6 ^' inev^aro diog ^x^^^^^S ' 
Keiaaif X)TQVvjeidijf navt(»v ixnayXoraz' avdQoiv ! 

390 iv&ade %ot d^avaxog* yevey di roi iax im Xifivq 
rvyaiidyOd-t xot rifievog ^axQmov iariVf 
TXXqp iii txd^voevri xat "EQfJtqp dtvijevxt. 

Sig iqar eyxo fievog' xov de axoxog oaae naXvxpef 
xov fiiv AxatiSiv mnot intaadnQotg daripvro 

395 ^QooTjf iv vafiivfj. o d^ hi avt^ AfjfJioXiovxa, 
ia&Xov aXe^r^tyQa fiaxti^t ^vxtjvoQog vloVf 
vv^e ytaTot xQoraqoVf avvifis dta^^aXxonaQ^^ov, 
ovd' aQa x^^X^^i^ 't^OQHS X^^^^^^^f oiXXa di avr^g 
alxfiy iefiivii Qti^\parijQv,iyiiifpaXog de 

400 evdov anag nenaJffZfiro ' iaf^aiHse di fitv fASfia&xa. 
^lnnodafiavra d ^ S^eiro^t M(«^' iiinaiv at^avra, 
gzQodd-ev i^&ev ^q}^uy<iv%^,,fieraqiQevqv ovraae dovQt» 
avraQ o dvfiov ,ciia&:e tmi ^Qvyev, co^ ore ravQog 
flQvyev, iX^ofievog *K%tt{(hvtpV'iLfiqi avaxra, 

405 xovQOov iXxovroov • yawrat di re rotg lEvoaix^O^oov • 
&g aQa rdvy iQvypvxa Xin oaria ,^v^og dytjvooQ. 
avrotQ 6 Py avv SovQt lu^' avrid-eov iJ^XidooQOVf 
IlQiafAidtjv ' ro,v d' ovrt ^car^Q eiaaxe fiaxea&at, 
ovvexa oi fisra iiatal vetprarog eaxe yovoto, 

410 xai oi qiXrarog iaxe, noSeaat de ndvrotg ivixa* 
dti rore vt^nti^at, nodoov aQeriiv dvaqaivoov, 
^vve dta nQOfidxoov, etoog q>iXov ooXeae O^vfiov, 
rov ^dXe fiiaaov axovrt noddQxtjg dtog ^j^eHev^t 
voora itaQaiaaovrog, o&t ^ooariJQog dxt^eg 

416 XQvaeiot avve^ov^ xai dtnXoog i^vrero 'd'ooQti^' 394 JAIAJ02 T, 

apriXQV de dieaxB naq^ dfiqiaXav iyxBog alxfiri • 
yvv^ d' iqiii olfid^ag' VBqiiXri di ftiv afiq)ExaXvxp£p 
mvavifl^ nqo%\ ol d' iXa^' ivTEga /^^(Ti Xiaa^dg. 
"Exzooq d* dg ivot^as xaaiyvi^TOv IIoXvdwQOVf 

420 ivreQa ^fc^cyJy ixovra, XiaCofuvov gzQori yaiji^ 

xaQ Qa ol oq&aXfAOtiv xixvr ixXvg* ovd' aQ^ iz irX^ 
dtjQOv ixag orQwqiicd^, dXX' avrlog lyX^'^/*^^**, 
o^v doQV XQadacov, qXoyl elxsXog, avraQ Jf^iHct;^ 
<ag eJd\ mg dvinaXro, xal evxofievog inog ijvda' 

425 ^Eyyvg drtJQ-, og ifiov ye fxdXicr igefidaaaxo ■&vfi6v, 
og fioi ixatQov iiieqve ter ifiivov ovd' aQ^ iri di^v 
dXXijXovg nrcoaaoifiev dva nroXifioio yeqvQag, 

H, xai vnodQa idmv ^Qogeqdiveev^ExroQa dTov* 
aaaov W, oog xev '&daaov oXi&Qov neiQa^ Ixijai! 

430 Tov d' ov raQ^ijaag nQogiqrj xoQvd^aioXog^^ExrtOQ' 
IIi]Xeid^r], fit^ 8rj fi inieaai ye, vijnvriov oog, 
iXiteo deidil^ead^ai * iTcel adcpa olda xal avrog, 
flfiav xeQrofiiag ^d' aiavXa fAvd-rjaaa&ai. 
olda d\ ori av fiev iad^Xog, iym de aid-ev noXv /«/j^ai'. 

435 dXX * rjrot fiiv ravra d^emv iv yovvaai xeiraif 
al xi ae x^tQoreQog neQ id>v dito dvfiov iXoofiai, 
dovQi ^aXoov ' ineirj xai ifiov ^iXog o^v ndQOid^ev, 

H ga, xai dfA^jte^^taXwv itQotei doQv, xal roy^AO^^vri 
gtvoi^j AxiXXrjog naXiv itQaTis xvdaXifioio, 

440 rixa fidXa xpy^aaa' ro d' dxf) txe^&^^ExroQa 9iov, 
avrov 8e nQonaQoi&e no8oov niaev, avraQ Ax^XXevg 
ififAefiaoog iitOQOvae, xaraxrdfievai fieveaivooVf 
afieQ8aXia Idxoov rbv 8' i^iJQita^ev ^itoXXcov 
Qeia fidX\ oogre d^eog, ixdXvipe 8' aQ yeQi noXXfi» 

445 rQlg fiiv ineir inoQOvae ^o^dQxrjg 8iog AxiXXevg 
iyXeX x^^^^^i^P ' '^Q^^ ^' ^i^a rvipe ^a&eXav, 
dXX ore 8y ro riraQrov iniaavro, 8aifiovi Jaog, 
8eivd 8* bfioxX^isag i^nea lireQoevra itQogrjv^a' 
'E^ av vvv iqvyeg 'd'dvaroVf xvov l ^ ri roi dyx^ JAIAJ02 XX. 395 

450 l]Xd-8 naxov vvv avxic i^vdcaro fpot^og ^noXXw, 
^ fieXXei.g evxBcd-ai, imv ig dov^Jiov dxovtmv, 
fj ^ijv c i^avvoD /8, xal vattQOv avri^okijaagy 
ei nov rig hoi ifioiye 'O^eav iiiiraQQod^og icriv» 
vvv d^ av rovg aXXovg i<Kieiaofiai,, ov x€ xej^euo. 

455 • ^Slg einmv /tqvon ovra xaz' av^iva fieaaov axovri • 
^Qine di ^QO^aQOt^e nodwv' 6 ds rov iiiv eaaev, 
A^ifioviov da fpiXrjroQidf^Vf fjvv re lAeyav tc, 
jca/ yovi) dovQi ^aXo}v fJQvxaxe ' rov fisv inetra 
ovra^oDV l^i(pei fieyakcp, i^aiwro d^vfiov. 

460 avraQ 6 Aaoyovov xai JaQdavov, vie Bia/vrogy 
afiqxo iq^OQfiTjd-elg, «5 tn^(ov oxje xafjtd^e, 
rbv fiiv dovQl ^aXoiv, rbv di ax^^^ ^^C* ^^V^^^* 
TQCsa d* AXacroQidtjv 6 fiiv avriog ^jXv&e, yovvODf, 
emoDg ev necpidoiro, Xa^obv, xal ^o^bv acpeitj, 
465 fiTjdi xaraxreiveiev, ofirjXixiijv iXeijaag • 

vfjniog, ovdi rb ^drj, ^ pv ^eiaead^ai efjteXXev, 
ov yaQ ri yXvxv&vfiog dvf^Q fjv, ovd' dyav6(pQO0Vf 
dXXa fidV ifjifJLefiacog • 6 fiiv rjnrero ;f fit^ceri yovvouv, 
iiftevog Xiaaead^, 6.5« cpaaydvcp ovra xa^' yT^aQ* 
470 ix de oi ynaQ oXia^&ev, drccQ fieXav alfia xar avrov 
xoXnov ivenXrjaev, rov di axorog oaae xdXvipev, 
Svfiov devofievov, 6 di MovXiov ovra itaQaarag 
dovQt xar ovg' eld^aQ di dt ovarog^yXO'* ireQOto 
atxfif^ XaXxeirj • 6 d' AyrjvoQog vibv "ExexXov 
475 fieaarjv xax xecpaX^v ^icpei ijXctae xoonrjevrt * 

ndv d' vne-&eQfjidv'd'fj ^icpog atfiart' rbv di xar oaa$ 
iXXa^e noQipvQeog {ydvarog xai MotQa xQaratrj, 
JevxaXioova d' enetd^, tva re ^wexovat revovreg 
dyxwvog, t§ rovye (piXrjg dtd x^f^Qbg eneiQev 
480 o.ixM x^^^^h' ® Wfity fjieve xetQa ^aQVV&eig, 

^Qoad' oQooov '&avarov • 6 di (paaydvcp avxeva d^eivag, 
rrjX' avr^ izrjX^xt xdQrj ^dXe • fiveXbg avre 
c(povdvXio)v ixnaX'&'' 6 d' im x^&ovt xetro rawa-O^eig, 396 XJtJLJiJa.^ T. 

avtoQ Bti Q ufm^fut 4itfinf»&mknHQ€mverM 
485 ^PiyfiOff og ix 0Qiii^g iQfJ^mlaxog*BiX^Xoi^ei' 

xop ^oXb fucaov aanovxit aapijd^ip-nitsvf^i X^^^^ 
fjQiita p* i^ oxM»f..o d*Jl^>fi^ooif^iQMOf%af 
a\ff Innovg inQi^pawxa^ fi€T«9^6«or.d!|ft^^< 
pv^f ano d* OQfAauf^taaB' fwxij&fjsar d« oltmwoi. 
490 !S^ d* dtafta^iMu ^9»' ayma,96aat9ais ni^ 
' ovQSog aiuliow, ^^kkt.^fiaisMiiXiif 
nafxti X8 Hhorimp Jl^^ftQg /fXoyauiXvi^a^i * 
mg oye «rayrj^.^Siw.tnv iyxeh.iaffAotnihogy 
nreirofAirovg ifpiiwr^Qis d' itff^^axifyauc^fiiXcur^u 

495 o>^ d* oxe xigX^il^V f^^^f^^^'^i^l*^'^^^9 
XQifiifAepai.HQi. Xevftor.Snixifuv^Jf^dXo^ • 
QifAqta xe Xinx* iyivoim^^wfJiith.maaJQiiivxatr* 
&g vnJlxiXXfjog fuya^vfiw^fidtftv%eg imnoi 
cxeT^op ofiov vixvagxe Hatdavidag* alfiaxi d* a^mr 

500 viQ^ep anag nenaXaxxOf xai avxvyeg ai neQi diqfQOff 
ag Slq aap Imeiaxv onXicav Qa&dfnyyeg l^aXXoVf 
aix' dn iniacdnQmv 6 di Uxo xvdog c^nx^ai 
IbiXeidtigf Xv9q<p de naXdaaexo xeiQag ddmovg. T A r A A O 2 ®. Troianos paituiiadncbfezn; pf ctim iDXanthum(ScamaiuIrnni) 
agUAchllles, et multta.in fLumine trucidatis, XII iuvenes vinctos 
inferiis Patrocli servat (1^33).- Ibldam-Lyca»n«mf Priami 
£lium, quamvifl supi^lioejEiX^^ »35^. mox'«tiAa(erop9eimi, du- 
cem Paeonom, cum aliiA hniu&^entiSy inleifieit, fluvio irriso, ut 
impari (i 36 -210): caedemque contiouabat, nisiXanthus Ti ca- 
daverum obstrui se dolens, alveoieum excedere iussisset* Yix 
excesserat» quum rtirsus inailit^f afi Fluinnis enm suia fluctibus 
mergere furit, et egressum.inaeqi^lm: .( a>i - 27 1 )• lam in un- 
dis luctanti vires addunt.,Neptunus et. Minerva ; Xantho autem, 
qni irritatior etiam Simoentis opem invacat, a lunone obiicitnr 
Vulcanus, qni campom et^Fhivium exnrity tiec flammaa cohibety 
nisi eadem dea auctorc (o^jlk^d^), «Oriuntur deiude singulares 
contentiones ceterorumc doorumc Martis, Minervae, Veneris; 
Apollinis, Neptuni ; Iiinonis, Di«(iiae; Mercurii, Latonae (385- 
5i3). Post haec inOlympumTeverCuntnrdii praeter ApoUinem, 
qui Troiam veKsns pergit) dum AclUUes ferro saevit per cam- 
pum, alios compellit in urbem; quibusportamrecludiiubet Pri- 
amus (5i4~543)« Illine in fuga opprimantur) Apollo Achil- 
lein primum immisso Agenore distinet, mox ipse^ Agenoris spe- 
cie indtttua, faUit fugiendo, et ab urbe abstrahit (544- 611 }• If/U' 01 Mdx"^ naqanoxdfiioq. w.^^ diatpLYii^^j -^^, , — — ^^^ — ^-w.^, , 

^qh^.noh/Vf Xi^KBqJixmol aTV^6f€8foi q)o^iopw 
5 ^jUtfT^ T<p nQov€Q(Pf ore (imivsTO qiviSifMg^^EHteof^. 
^V q' ^h^ 9tQoxiov*co m(pvC6veg' ^sq^ d' ''H^ 
nixva ngoa^&e ^ad^eu^Vt iQvnefiev * ^fiiaeeg de 
ig noTOfAQp etXevvro pa^VQqoovt aQfvQodirt^p* 398 IA1AJ02 (P. 

iv d* ict8<T0f fieyaX<p naTayip' Pqaxe d^ awra Qee&Qat 

10 ojfiai d' aiiqpi ^£^2 iieyaV taxov ol d' dXakr^*c(p 
ivpeof iv&a xai iv^a^ iXtaaofievot neQt divag, 
dg d* o^' vno Qinyg nvQog dxQtdeg ^eQe&ovvaif 
tpevyinevat notafjiovde ' to de (pXeyet dxcifiarov nvQ, 
OQfievov i^aiqivijg, rat di wToS(r<rov<ri xa^' vd<oQ • 

15 (Sff vn* Jfjf iH$off Sdv&ov ^a^div^evrog 

nXt^TO Qoog xeXadcov inifju^ liziimv xe xai dvdQoor. 

u4v*caQ Jtoytvfjg doQV fiev Xinev avrov en ojf^j;, 
HeytXtfiivov fivQixfiatv o d' igd^OQe^ daifxovt lcog^ 
(paayavov olov Ijfcoy, xana de cpQeai fitjdsro eQya. 

20 TVJTTfi d' intatQoqiddijv tcjv de arovog mQWz' detx^g 
aoQt 'd-etvofiivoov, eQv&aivexo d' atfiaxt vdooQ. 
mg d' vno deXcpTvog fieyaxifreog ix^&veg dXXoi 
(pevyovTegy nifAnXdat fjivxovg Xtfiivog evoQfiov, 
deidtoreg * fidXa ydQ tc aarea&iet, ov xe Xd^natp ' 

25 mg TQOoeg norafioto xara deivoto Qse&Qa 

nrmaaov viio xQtjfivovg. 6 d* e<:iet xdfie x^^Q^S evaiqmi 
^ooovg ix norafjtoio dvcodexa Xi^aro xovQOvg, 
^otVT^v TlarQoxXoto Mevoiriddao ^&avovrog. 
rovg i^TJye d-vQa^e red-rj^orag, i/vrc ve^QOV^y 

30 dtjae d' o^iaaoo x^^^^ ivrfjijjrotatv IfidatVj 
-rovg avrol cpoQeeaxov im (TrQemotat jfiTcomy 
dmxe d' eraiQOtaiv xardyeiv xoiXag im vijag, 
avraQ 6 a\p inoQovae, datQifievat fievecUvoov. 
"Evd'' viet IlQidfioio avvtjvrero ^uQdavidao, 

35 «X jTOTajUov (pevyovrif jivxdovt • rov Qa izor avrog 
fiye Xa^oov ix narQog dXooTjg ovx i&eXovrd, 
ivvvx^og ^QOfioXoov 6 d' iQiveov o^ii' x^cXx^ 
rafive, viovg oQnrixag, tv aQvtarog dvrvyeg elev* 
T^ d' aQ dvooiarov xaxov ^Xv&e dtog u^x^^^^^* 

40 xal rore fiiv fitv uirifAVov ivxrtfiivtjv i^eQaaaev, 
fftjvalv dyoov • aTa^ viog 'lijaovog oovov idooxev. 
xet&ev de ^etvog fjttv iXvaaro,,noXXd d' idooxev, lAlAJOS XXI. 399 

^lfi^Qiog ^HeTiooif, nefji^pev d^ is Siav^Qia^t^if 
iv&Bv vneyi^iiQoq/vyG^v, izaTqmov Tx^to 860 fia. 

45 evdexa d' ijfjiara &viJiov ireQneTO oitji q}iXoiqiv, 
iX^&mv ix Atjfivoio • dvcodexdzfj de fAiv avrtg 
XegGiv Jfjf /H^off '0'eog efA^aXev, og fiiv efieXXev 
nefixpeiv eig uktdao, xal ovx i-OeXevTa veec^&ai. 
rov d' d>g ovv ivotjae ^odaQxijg diog' u^XiXXevg 

50 yvfivov, areQ xoQV&og re xal damdog, ovd' exev eyxog* 
dXXa ra fiev q ' d^Jto itdvra ;if(Xjuae ^dXe * reiQe yaQ idQmg 
qievyovr ix norafiov, xdfxarog d' v<ito yovvar iddfiva' 
ox^O^tjiJag d^ aQa eJne izQog ov fieyaXiJToga dvfiov* 
*^ ^KO^iioi, rf fieya •&avfjia rod' dq^d^aXfjiolaiv OQcifiai' 

65 j/ fjtdXa df^ TQcoeg fieyaXijzoQeg, ovgiteQ eneqiVoVf 
avrig dvaffrijaovrai vito ^oqov ^eQoevrog* 
olov dr^ xai od' t^XO^e, qvymv v<jto v^Xeeg tifiOQ, 
uil^fivov ig ^ya&erjv iteiteQtifiivog • ovdi fiiv eax^v 
novrog aXog noXiijg, 6 itoXeag dexovrag iQvxei, 

60 dXX' aye brj xa\ 8ovQog dxoox^g yfiereQOio 
yevaerai, oqQa i8cofiai ivi qQeaiv, iqde daeioo, 
§ uq' ofiwg xal xeid^ev iXevaerai, y fiiv iQv^ei 
yti qvai^oog, r^re xard xQareQov neQ iQvxei, 
V "^Sig ooQfiaive fievoov • 6 8e 01 axedov tiX^b red^fjnoog, 

65 yovvoov d-ipaa&ai fiefiadog' iteQi d' fjd^eXe d^vfic^ 
ixqvyeeiv &dvar6v re xaxov xa\ KtJQa fieXaivav, 
rjroi 6 fiev doQV fiaxQOv dveaxero diog ^x^^^^^Si 
ovrdfievai fiefiaoog' 6 d' vnedQctfie xai Xd^e yovvoov, 
xinpag' iyxelijd' Sq' vneQ voorov ivl yaifl 

70 iart], tefjiivt] XQ^^^ dfjievai dvdQOfieoio^ 

avraQ 6 tJ ereQii fiev eXoov iXXiaaero yovvoov 
ry 8' ereQf] exev lyxog dxaxfiivov, ov8e fie^iei* 
xai fiiv qoovtjaag enea nreQoevra nQogtjv8a' 

rovvovfjigti a, Jix^Xev' av 8e fi ai8eo, xai fi iXitjaov I 

75 dvri roi eifjL txirao, /diorQeqeg, ai8oioio, 

^aQ yaQ aoi nQoorc^ naadjxtjv /ItifitjreQog dxrtjv. 400 IAIAJ02 0. %ai fA imQOffirag, aviv&ev aymv naxQoq t6 ffiX^if Te» 
AijfJiPOP iff ^ya&itir' ixarofifiowp di roi tiXqiop, 
80 n^ di Xvfifjf, x^lg tocira mQwP* t/co^ di /xoi e<rtfjr 
^de lh><»dBxari^9 ot ig^IXtorelXijXott&df 
^oXlana&df^ pi^p ai fifxw^^ eV )^i^crif^ i^fjxef 
MoiQ oXoif* fiiXXto ttow dnij^e&dt^dit natQif 
og fjii aoi avtt^-t^cgKe* fufvr&adiop 9e fce fifjtijQ 
85 yeiratOf Aao&Srji &vYaTijQ:JiXtiio yiQOPtogj 
JHXteoDf og AeXifetsm tptkontoXifLOUHP ava<SiSeif 
Ihjdaisop ainijeffaai^ ix<nv'in\ 2mptie¥tu 
tov d' txe ^yatiQa IlQiafiogifnoXXag de nai aXXag* 
ttjgde dvm yerofisa&ot^ cvd' af»ii^ SiiQOtopujisa^gt 
90 ijtoi tov ttQdtoiat fieta^itQvXieifirk dofiaaaagf 
drtiO^eopIIoXvdefQQi^ iniipiXeff^iliit dotfQi' 
vvri^e d^ ir&ado^fjtwKmop iinreta^^ ov yaQ 6io 
aag x&^^ff ipev^eis&ati -iit^-Q*' iitiXaaisi ye daifioorm 
aXXo ditot iQeati <sv d' iri ipQeal ^aXXeoaj^atr' 
95 fitj fie tKteXr* ine\ ov^ ofidy&atQiog "ExtoQog eifit^ 
og toi itcuQor tmiprer irtiia te xQateQor te, 

*^Sig oQa fAir IlQidfioio nQogtjvda ipaidifiog vtogt 
Xiaa6fie»og inieaair* dfieiXtYtor d' on aMvaer*^ 
N^iBt fjiij fioi anotra niipavaxeOf fjttjd' dyoQevel 

100 nQir fter yaQ ndtQOnXor imaneXr aiaifii^ tjfjiaQf 
toipQa ti fiot neipidia^&ai irl ipQeai ipiXteQor tjer 
TQiiiiitr, xalnoXXovg ^oDovg eXov, ^d' iniQoaaa' 
rvr d' ovH ia&^y ogttg &dratov ipvytif ov ne '&B6g ys 
'IXiov nQonaQOid^ev ifjiyg iv x^Q^^^ ^dXiuaiVf 

105 aai ndvxoDV TQoiboVj niQi d' av IlQidfioio ye mkiSonv^ 
dXXdj ipiXogy ^&dve xal avl titj oXocpvQeai ovtdag; 
itdtd^ave xal IldtQOxXog, oneQ aio noXXov dfieiroov* 
ovx oQdifgt olog adyoi) itaX6g te fiiyag te; 
matQog d* eifi dya&oto, ^ea 8i fjie yeivato fJiijtfjQ^ 

110 dXV emtoi xai ifiol d-dvatog nat MotQa xQatat^^ lAlAJOZ XXI. 401 

o^^roTfi Tc^ xa< ifit^Xo J^qbi ix 'dvfiop iXt^ra^f 
^ oya dovql fiaXcoVf ij dno vevqijq^iv oiar^, 

"^Sig qfavo * tov (f airov Xizo yovvara xal (plXof ^roQ * 

115 iyxog fiiv q' ag^ei^HBf, i d* i^aro x^^Q^ ne%a<jcag 
dfiqfOTeQa^. Jt^Xevg di iQvcffafievog iiq>og o^Vf 
rinpe naTa ttltitd^ ^a^* avxepa* nuv de ol eia<» 
dv ^ig}og afjiqnjmg' o d' UQa nQijptig i^l yoUiSi 
HeiTO Ta^&eig' in d* aifia fiiXap Qee^ teve Hijtuuf^ 

120 xov b^ AxiXevg ^ovofAOfde^ Xapcov'nodogi ^xe q^eQecd^ai, 
%ai oi inevx^fiefog enea nteQoevr dyoQevev * 

' ^Evxav^oX vvv netco fier (^^ffiy, o? <r' dreiX^i^ 
alfi dnoXixfi^aovxa* jdnrfieeg" ovdi ce (^ij^c^ 
iv^efiSvfi X^x^^* yoijije*fat* dXXa 2!xaiiapdQ0S 

125 oitret dtvfjeig eiaoD ^og evQea HoX^iov» 

'd'Q€ocnoov rig naxa HVfiafidXaivav q>Qtx v^ai^u 
Ix^vgy og xe fj^ay^ Avn&ovog dQydra dijftov, 
qy&eiQec&^ eigomv a6%v Hix^iofiev 'IXiov iQfig^ 
vfaTg fuv q^eiyovr^, i^ d' mid^ev KeQat^(»v. 

130 ovd' vfjuv norafji6g 91€q iv^QOog dQyvQodivtjg 
aQxeceu <p di^ d^d:a noXeag teQeveve ravQov^ 
^oaovg d* iv divii<n Ha^&hre jidvvxag mnovg^ 
aXXa nat &g oXeea&e kcchov jjiiQOv, elgoxe navrsg 
riasTe IlaTQOMXoio qjo^fov kou Xoiyov Ji%ou.oif^ 

135 ovg im vrjival ^e^aiv i^Ji^vers, voiupiv ijielo. 

'^S^ OQ iqffj * nozafiog de xoXdaaxo x^q6&i fj^aXXop * 
ODQfirivev d' dvic&vfjiov^ ono^ siuvcei^esiivoto 
diov JlxiXX^, T(Qm<^^ ^e lotyhv dXiXxot, 
roqjQa de IL^Xeog viog, ix<9V doX^x^aMiof iyx^g^ 

140 AateQonoutp iszalro, ^iOzogxrafiBvaijiev^ixivmf^ 
viet IlfjXeyovog' rov d^Al^iJkg evQVQes&ifog 
yeivato, xou IleQifioWy ^neaaafASvoXo ^yaXQ&f 
nQea^vratfj* ry yuQ Qa fjuyrj Ilorafihg ^advdivf^g. 
r^ d' AxiXevg inoQOvaefi d* dvriog ix storatJiou^ 
Hias. L l 402 J J J A /t 0£ 0, 

145 Iffrrj, l)[a)v dvo dovQE' fisvog di ol iv (pQzai &^xeT 
Sivryog, fViJ nsxoXoDTO dayxratisvoDV al^rj^v, 
Tovg -^j^iXtr^* iddy^s xara qoov, ovd' iXsaiQSv. 
01 5' OTfi d// Gx^dov Ijcav sTi* flXXtjXotoiP iovrtgj 
rov ^QOTSQog izQogtei^ite 'iTodaQXTjg dlog uij^iXXsvg* 

150 Tig, 'KoO^sv s7g dvdQcov, o fisv sxXtjg dwiog iX&aTv; 
dvcrijvmv ds zs ^aidsg «'«(p fjisvsi dvziommv, 

Tov d' av IlqXsyovog iiQogscpcovee qtaidifiog vlog' 
nr^Xsidrj fisydd^vfAS, rirj ysvsiiv SQSsivstg; 
effi ix Jlaiovitjg sqi^coXov, rf]X6&' iovofjg, 

155 Jlaiovag avdQug aymv doXiyi^syisag • rfie de fioi vvv 
f/ooff svdsxdrfjy ot' ig ''iXiov slXfjXov&a, 
avraQ ifdol ysvti^ i^ ^^iov svQVQSOvrog^ 
[ JfSiov, og xdXXi(Trov vdooQ inl yaiav «ytfti',] 
og rsxe JltjXsyova xXvrov syj^si'' rov d' ifii (paaiv 

160 ysivaad^ai • vvv avre fiaxdifisO-a, q)aidifi Jlx^XXsv, 

^Qg cpdr ditsiXfjaag' 6 d* dvBax^ro diog ^x^^^^^S 
IJflXiada fjtsXirjv' 6 3' aijiaQrfj dovQaaiv dfitfig 
^Qcog JiarsQonaXog • insl nsQids^iog tjev • 
nai Q ' irsQ(^ fisv SovqI adxog ^dXsv, ovde dianQO 

165 qTj^s adxog • XQ^<^og yaQ iQvxaxs, dmQa '&eoto • 
T(p d' irsQCp fiiv mixvv imyQd^dfjv ^dXe x^^Qog 
de^irsQijg, avro d' alfia xsXaivecpsg' tj d* vnsQ avrov 
^aifi ivearfjQixro, XiXaiOfievt] XQOog aaai, 
devreQog avr JlxiX.svg fieXitjv i&vnrioova 

170 u4areQonaiqp iqtjxe, xaraxrdfjievai fieveaivoov. 

nal rov fisv q' dcpdfAaQrev 6 d' ixpriXf^ ^dXev ox&tiv^ 
fieaaonaXeg d' uq' s&tjxe xar' ox&fig fieiXivov eyxog, 
IJflXeidrjg d* doQ o^v iQvaadfievog naQa firjQOVi 
aXr inl 01 fisj/iaoog • 6 8' aQa fieXirjv JixtXtiog 

175 ov dvvar ix xQfjfJivoTo iQvaaai ;(€i^J ctaxeiri. 
rQlg fisv fAiv nsXsfii^sv, iQvaasa&ai fisveaivoov, 
rQig de fie&tjxe ^i^a • to de rsrQarov, ^&eXe &vfji^ 
a^ai iniyvdiixljag doQV fjieiXivoK ^iaxidao. lAIAJOi: XXL 403 

dXka itqiv AxiXevg axsdop aoQi ^fwv dnt^QCtl 
180 yaarsQa yaQ fiiv tv-kpe ^naQ ofAqiaXov' ix d' aQa ^acrai 
Xvvro ;f ajua! ;f oXa^6ff • rov ds axoTog oaas HaXvxlJsv 
da^&fjiaivov^'' Jfjfdcvff d' Slq ivl ar^&eaaiv oQoitsag^ 
revxed x i\evdQiie^ xai svxofuvog inog rjvda' 
Keid' ovTco ! x^x^Xenov zoi iQia&eveog Kqovicdvoq 
ISSjzaiaiv iQi^efievat, IlotafAOio neQ ixyeyamri. 

qjtja&a av. fiev IIorafAOv yevog Sfifievai evQVQeovtog • 
avtaQ iyo) yeveijv fieydXov /liog evxofiai eivai. 
T«CT6 fi dvT^Q ^oXXoTaiv dvdaaoov MvQfiidoveaaiVf 
IltjXevg Alaxidijg' 6 S' aQ Aiaxog ix ^iog Ijev. 
190 T(p xQeiaacov fiev Zevg IIoTafimv dXifjivQrjevTooVf 
XQeiaaoov d' avTe /liog yeve?j Ilorafioio TaVvxrai. 
xai yaQ aoi UoTafiog ye nd^a fieyag, ei dvvarai ri 
XQcciafieiv • dXX' ovh iari Au KQOvicovi fxdxea^&ai, 
t^ ovde xQeioov AxeXooiog iao(paQi^ei, 
195 ov8e Pad-vQQtirao fieya ad^evog 'SixeavoToy 
i^ ovTieQ ndvzeg itoTafAol xat <itdaa '^dXaaaaf 
xa\ ndaai XQtjvai xai cpQeiara fiaxQa vdovaiv * 
dXld xal og deiSoixs Aiog fieydXoio xeQavvov, 
deivtjv Ts Pqovtijv, ot dn ovQavo^&ev afjiaQayflarj, 
200 // Qa, xal ix XQijfivoto iQvaaaro xdXxeov eyxog. 
Tov di xar avTO&i Xei^ev, inei cpiXov tjroQ dittjvQa, 
xeifievov iv tpafid^yoiai, diaive de fiiv fiiXav vdcoQ. 
Tov fjiey aQ^ iyxeXveg ts xai ix&veg dficpe^evovTOy 
dtjfiov iQentOfievoi i^ivecpQidiov xeiQOvreg. 
205 avraQ o ^^ q* ievai fieTa Ilaiovag l^itoxoQvaTagj 
01 Q ' sTi naQ noTafAQv ^ecpo^tjaTO divtjevTa, 
mg sldov Tov aQiaTOv ivl XQaTSQ^ vafiivQ 
X^Q<j' v<jro IltjXeidao xal doQt Jcpi dafievTa. 
svd^' eXe QfQaiXoxov ts Mv8oovd ts AaTvitvXov ts, 
210 Mvijaov ts ©Qaaiov ts xai Amov Tjd' 'OcpeXeaTr^v 
xaivv X hTi nXeovag xTave TLaiovag mxvg AxiXXevgf 
sifAtj xooadfA^vog nQogicptj IIoTafiog^advdivtjg, 

Ll 2 404 IAIAJ02 *. 

afiqi thufUfOiSi ^9L^ifis ^ «^ (pOiY%axo ^lvfiQ* 
''Sl JiiiXvOi mqi (lif nqatiugf mqi d' wtavXa ^d!^&g 

1215 dfdQ&f ' aUl YOQ toi diMvfovaiv {^eol airoL 

et TOi TQ&ag idmxe KQOfov nati ^drrag 6Xi(s<T0Uf 
ii iiii&€f y ilaffvt^ nt^iof Haxa fjiiQfA&Qk Qi^ 
^Xtj&ei yaQ dfj fiot fixi<»f iQaxiifa Qie^Qa' 
ovdi Ti itti dvfafiai nQ&j^ieif Qhof %ig ila didf, 

220 cxeifofufog fexvecar av di nteifeig dXSijXa^g. 
dXV aye dt^ nal iaaof ayti fii exei, oQxafte XaHf. 

Tof f dnafAeifi6fMfog itQogiqfii iiodag dKig AxiXXevg' 
iaxai Tavra, Saafiaft^e JiOtQs^igf <ig av xeXsveig. 
TQmag d* ov itQif Xijia i»teQiptiXovg ifaQiCanrf 

225 nQlf iXaai Hoita ooro, nat '^ExroQt netQtid^^m 
drtt^ifjff ij Kif pi Iktjiaaaexai, i^ xef iyi» x6f* 

^^g et^Av TQiiiaittf iniaa^Of dtUfMPi Jaog» 
nal tot' AnoXXoffa nf^iifij notafwg ^a&vdifiig* 
^S^ nonoif JtQpfQOToit^ ^og xino^, t»v aife povXag 

230 etQvaao K^QOfwtfog^ o xot fiaXa noXX* inixeXX^i^ 
TQa>ai ittXQeatdfUfot jmu dfivfetff ^ifoitef £1^d 
deieXog oif^ diafff &ntaa^ d' iQt^Xof oQOvQaf^ 

^H, xoi JtxiXXevg ftef IhlfQliAvthg if&i}Qe piia<st^t 
%Qrififov aAtaSiag* i^* iniaavxik^ oiifjtavi &i<»f 

235 ^ai^Ta d' oQlf^ Qiei&Qa nvwijiefog' iife de fexQoiig 

noXXovgy Oi i^a nut^ct^OfoXtgiftaf^ovgtixafAxtXXevg' 
xovg ix^aXki &iQU^i fiefjtvTw^gt tfite taiQog^ 
xiQaofde* J^Mvg ^adix) xma itaXa Qie&QOt 
7€Qint<x>f if dilf^^ §i»&€i^aiffi8^X\iatff, 

240 detfof d* dfAif' jk%tk^a ^cvxw/iciw cSdTato HvpuJit 
A&et d' if dA)iet ^dttw QO^g* ov^e ^odaovif 
elx^ atfiQCS»99mA ii ^xtXuff^^ft^f 
evipviaf ftijdXtif^^^ ^' 4ic ^t^w iQtHdvaa^ 
XQTififov a^aHU ^ii&ifePp iniax!^ di MttXaQie&Qa 

245 otoiatf itvHlf<iGfi* fef^Q^ae» di fitf avt6f, 
€U7(0 naa' iQt^i^iS'' i i' aQ' ix fiift^ dfo^vadg^ 1A1AJ0£ XXL 405 

■ • 

ffi^Ev mdioio noal x^ampoufi itireffd^aif 

deiaag, ovddz Hijy^ i^iyag ^eog, &qzo d' in avroif 

aKQOxsXamoanf, ha guv waviseie itovo4,o 

250 biov JfjfiXl^es, TqAe^i H h^ifop akiXnoi^ 

IhiXsidtig d' d^6^iO^GePi iifof v* i^ldov^og iq<oifi 
alexov oifjiaT ixwfiiXM^^y tov ^if^it^Qogf 
og^&^ a/Aa HaQtitft6is ^enac ^vtiiftog fcereijvm' 
t^ elx^ijiliBff* i^l iftl^^BCiSi d« ;^aJlxo^ 

255 aiiSQdaXiop iioi>afiiiB¥ ' 'fktat^a de to to Xiaad-elg 
(pev/f 6 d' ofti^^e^^AH^ Sic^o fieyaX<p oQVfiay^^, 
a>g d' ot ivijQ ^XitfjfOig dito HQ^vijg /AeXavvdQOv 
a[i ^t;ra xtti Hif^ovg idatt qoov ^efiovevf!, 
X^Q<Si fianeXXav ixiafi^f dfidQtjg e§ exfJiata ^aXXa>v * 

260 tov fiiv te nQOQiifVt»^, '^o ^pfjipideg aizaaai 
oxXevvtai * to di t^&m UitTeifiofiLevov neXaQv^ei 
X^Q^? evi ^^oc^ltif» flf&ii^i dit^ u^l tov ayovra' 
&g aiel Jix<^^<t lc^ifbnto -KVfiaQ^otOy 
xcu XaixffffQhv ioma* ^ioi Si te <piQteQOi dvdQwv, 

265 6a<jdxi d''6Qfi^<fiSU wbildQXtig biog JtxiXXevg 
ar^vai iif^vtij^iWf ^ai yvc^vaif eifuv dnavteg 
d^dvat^ ^opidfWth ^^i ^^avhv iiQvv l/ot;<ref^, 
to<f<sdxi fit¥ ftiya KVfta Jii^fcetiog icoitafiioio 
nXd^* Wfiovg XK^^^if^w o ^* vtpicrc mo<5mv intjdaf 

270 ^&vfi^ dvid^cov^ icotafiog d' vico j&bvofc iddfiva 
Xd^QogyWcai&a Qi^i xifvirjv d* iiciQMcte nodotiv. 
IhjXeidtig d' <^ftxa^,i9M eig oi^v^ evQVV 

Zev ^iteQ, iag ^itigfie ^eSv iXeetvhv v^icstrf 
i% «rofctjuotb ^es&Cfml iimta di xabiti itd^oifjn. 

275 dXXog 9' oitig fKH t6tMV attiog OiQavi<iv<»v, 
dXXa KpiXfi pt^tiJQ, ij f}ie^pei{^e<f<Hv ii^eXfev* 
fl fi ifato TQii^Vvito «/%w ^JroiojyjttttftN' 
Xai\f)tiQotg 6Xie<T^ai JhioXXmog ^eXie^oiv, 
£g fiocpeX^^^Entt^Q xtetvai, og iv&dde yitQa<p*aQ%<stog' 

280 ty % dya&ig fiiv i^ecpv, dya&ov di Kev H^evdQi^ev. 406 lAlAJOS^. 

roif ^i fJLB Xivyakifi^ ^araxip eifia^o aXwixif 
if^jfiivx iv fuyakfp itorafjiq^f dg natda avqiOQ^or, 
ov qa T ivavXog anoiga^ %Biii^vi neQmPza. 

"^Sig (fdro * x^ ds fidk' a>xa lloceiddoDP xal ^-d-^rfi 

285 crijxrjv iyyvg lorrs, difiag d ' ardQecciv iixTt^r • 
^€r^« di x^*'^^ XoBorreg inixnwaarr inieacir. 
roTffi di fivd^ixiv fiQXB IJoaaiddmv ivocix&oDv 

Ilt^Xeidtjf fiiJT aQ Ti Xit^v rQie, fAtjts ti roQ^ei • 
TOio) ydQ roi vm ^emv imraQQO-Q-G) eifiiv, 

290 Ztjvog inaivijaavrogt iyat xal IlaXla^ Ad-tjvtj' 

a>g ov roi Ilorafi^ ye dafAtjiAevcu atcifiov iariv * 

dXX* ode fABV idxa Xmq)ijaeh av ds eiaeai avrog. 

* avrdQ rot nvxivo^g viiod^iia6fAe& , ai xe ^iO-t^ai' 

fiy iiqIv naieiv xelQag bfioiiov nokifioiOy 

295 ^Qiv xard 'IXioq^i XilvTa reixea Xabv iiXaai 

TQOtixov, og xe qvyfiai. av ^"'ExroQi 'dvfxov dnovqag, 
axj) int vtjag ifjtev • bidofiev di rot evxog dQtaO^ai. 

Teo fiev olq &g eiitovre fier d{yavdrovg d^xe^tjrriv. 
avraQ o ^tj — fiiya yd^ Qa ^eiov wrQvvev icperfitj — 

300 ig nediov • to de nuv nXijO' vdarog ixxvfiivoio • 
noXXa de revxea xaXd daixrafjiivcov ai^ti&v 
nX^oVi xat vixveg. rov d* vxpoae yovvar i<rcijda 
^Qog Qoov diaaovrog dv i^vv • ov^i fitv eaxev 
evQVQioDV 'norafiog • fiiya yctQ a&ivog efi^aX A&tjvtj. 

305 ovde 2xdfiavdQog eXtjye ro ov fiivog, dXX^ trt fjidXXov 
Xooero IltjXeioovtf xoQvaae de xvfia Qooto, 
iipoa* deiQOfievog • 2ifioevrt de xixXer dvaag • 

4^iXe xaaiyvt]re, a&ivog dviQog dficporeQoi neQ 
axoifiev • inet rdxa darv fiiya IlQtdfiOAO dvaxrog 

310 ixniQaeif TQcoeg de xard fio&ov ov fieviovatv. 
dXX indfivve rdx^ara, xat ifjiTcinXtj&t Qte&Qa 
vdarog ix nriyioov, ndvrag 8^ vqoOvvov ivavXovg' 
tarrf de fiiya xvfia • noXvv d ' oQVfiaybo^v OQtve 
qitrQoiv xat Xdoov, iva navaofiev dyQto^ dvdQaf JAIAJOi: XXL 407 

315 og bii vvp HQaresi, fjienovsv d* oys 7aa &eo7<nv, 
iprjfjil yaq ovre ^iriv XQaiCfiTi<jeiJiev, ovze rt eJdog, 
ovrs ra xevx^a xaXd, ra nov fjiaXa veio&i Xifivtjg 
neiced^ v<K iXvog xeHaXvfjifieva • xad de fiiv amov 
eiXvam xpafjid^&oiaiv dXig, x^qa^og ^eQixevag 

320 fAVQiov, ovde ot o<TTa ' inKnijaovrai A^aioi 
akXil^ai * *c6aariv. oi daiv KaS^tmeQ&e naXvxfJoo, 
avTOv ol xal atjfia reTev^erai, ovdi xi fiiv %Qe(a 
' iarai rvfjL^oxoijg, ore fiiv 'd-dirrmaiv Axaioi. 

Hy xai inwQr JiiiXi^i xvnoofjievog, vxpoas d-vm^ 

325 fiOQfivQG)v dq)Q^ re xal atfjiaTi xal vexveaaiv, 
9toQ<pvQeov d' aQa ytvfia /luiteziog norafioio 
tarar deiQOfievov, nard d\^Qee UtjXeioova* 
Hqi] 08 fiey avae, neQiooeiaaa Axt^Xi^h 
fiij fiiv dnoeQaeie fiiyag IlorafJiog ^advdivrjg. 

330 avrixa d^^Hq^aiarov ^Qogeqcoveev, ov qjiXov vlov 

t^Qaeo, KvXXbnodiov, ifiov rixog • dvra ai&ev yaQ 
Sdvd-ov divijevra fidxxi fjtaxofiev elvai • 
dX}^ inafivve rdx^ara, ^Kpavaxeo de qXoya noXXtjv^ 
avraQ iyoi) ZetpVQOio nai dQyiarao Noroio 

335 etaofiai i% dXod-ev xaXem^v oQaovaa d-veXXav, 
ij aev ditb Tqcooov xecpuXdg xal revx^a icijai, 
tpXiyfia xaxov qoQiovaa. av de SdvOoio naQ ox^O-ag 
divdQea xa7', iv d' avrbv tet nvQi* fnjdi ae ^dfJinav 
fieiXixioig inieaaiv d^KorQeitiroo xal d^ei^ • 

340 firjde ^Qtv dnoizave rebv fjiivog, dXX' bizor dv 8rj 
(pd^iy^ofi iyoov Idxovaa, rore ax^7v dxdfiarov nvQ-! 

^Sig eq^ad^^^^Hcpaiarog de rirvaxero &eaitida€g ^vq, 
9tQOora fiev iv ^ediqp ?tvQ daiero, xar^ de vexQOvg 
^oXXovg, ot^a aar avroO^ dXtt eaav, ovg xrdv AxiXXevg • 

345 ndv d' i^tjQdv&t] nediov, a^iro 3' dyXabv vdooQ, 
oog 3' or o^ooQtvbg BoQirjg veoaQdi' dXoorjv 
a7\p' dv^rjQdvtj • x^^iQ^i' ^« 1^*^ ogrtg i&eiQjj* 
oog i^rjQdvdij ite^iov ndv, xdd d* aQa vexQOvg 408 lAlAJOS 0. 

350 Hoiorco nxeXiat ta xal triai ^di iavq^xiu, 
9UU9XO da latxog t ijd« ^qiop ifii nimaiqop^ 
%a naqi %aXa qia^qa aXig noxofioto n&piitai * 
raiQOPT iyxiXvig ra xai Ix^veg, ol Hora dirag, 
01 itaxa KoXa Qiad-Qa nv^iaxnQf tp^a x«u ip'd'a, 

355 npoiy xaiQ^fUPOi noXvii^xios 'Hipaiaxoio, 

xainxo d* tg Iloxafioto, ivog x' Ifpax^, ix x^ opofia^ep* 

^H<pai6x\ ovxig aoiya ^a&p dvpax* apxKfiSQiteir^ 
oii^ ap iy& aoiy nda nvQi (fXajiS^opxi [laxoifit^, 
Xijy iQtdog' TQ&ag de mu avxixa i^iog ^x^^^^^S 

360 acxaog il^ekaaBiB. xi fioi iQidog xai aQmy^g; 

0^9 wqI Haiofiepog* apa 8' iqiXve naXa Qee&Qi^ 
d>g di Xi^rfg ietipdop, ene^yofiepog nvQt ^o/U^» 
Hpiaatf fieXdofiepog anaXoxQeqiiog aiaXoio, 
napxod^ep dfA^oXadijp, vnb de ^iXa xdyxapa xetxai* 

365 mg xov xaXd Qie&Qa nvQt qiXiyexo, ^ie d* vda>Q^ 
ovd' i^&eXe nQOQieiP, oXIl Jaxaxo' xelQe d* dvxfifj, 
'H(paiaxoio ^inqa noXiqiQOPog. avxoQ oy "HQtiP, 
noXXd Xtaaofiepog^ inea nxeQoepxa nQogrjida' 
^HQtff xinxe abg vlog ifiOPQoop ixQoe xijdeip 

370 e| aXXcDP; ov fiip xoi iyoj x6(top atxiog eif€i,' 
oaaop ot aXXoi napxeg, oaoi TQoieaaiP dQooyoi. 
dXX' ijxoi fiip eyiiP dnonaiaofiai, ei ai) xeXeieig * 
navia^cD di xat ovxog. iym d' ini xat xod* ifiovfiaif 
fi^nox* int TQtieiaatp dXe^^aeiP xaxop ^fiaQ, 

^SfAtfi* onot' dp TQoi^ fiaXeQ^ nvQt n&aa ddijxai 
xaiofiipfff xai<oat d'^Q^ot vhg jixatiap. 

AvxaQ enu xiy dxovce ^ed Xevxdjkepog ^Qfl^ . 

avxix OQ ^Hijpataxop nQogeq^meepj op npiXop viop * 

^Hifaiaxe, axiof xixvop dyaxXeigl ov yaQ iotxep 

380 d&dpaxop &eop tode ^qox&p ipexa axvqieXi^eiP. 

^Sig iqiad^' "Hqataxog H xaxia^eae '&eantdaeg nvQ* 
axpOQQOP d' uQa xvfia xaxiaavxo xaXd qied^Qa. lAlAJOS XXI. 409 

^avadisd-fiv • ^^Hqri yaq iQVxaxs x^oofiivti mq. 
385 'Ev d\aXXoiai '^eoiaiv iqtg niaz ^E^QidvtOf 
cLQyaXiri * de/ce di aqnv ivl q^qeal ^vfiog a^ro * 
avv 9* imaov fieydXqp ^axdypp^ ^Q^X^ ^' evQeta iKfifov 
afiKfl di adXmy^ev fiiyag ovQavog. aie de Zevg^ 
^fMvog OvXvfinqp • iyiXaaae di ol q>iXov I^toq 

390 yijd^oavvQy oO* oQaxo '&eovg eQidi ^viovrag. 

(v^* oty ovxiri dtjQov dq)iaraaav • ^q^b yoQ JlQtig 
QivoroQog, xal nQcovog AS-tjvaiji inoQOvaev^ 
XdXxeov iyxog excov, Hoi oveideiov q^dto fivd-ov 
Tinx* avx\ & Hvvdfivia, '&eovg SQidi ^veXavveigf 

395 ^dQaog ar^zov ixovaa, fiiyag di ae ^vfiog dvijxevs 
fl ov fiipivri, ore Tvdeidijv diofiijde dvijxag 
ovzdfievai; avr^ ii navoxjjiov eyxog iXovaUf 
Id^vg ifiev &aag, dia di XQ^^ xaXov idatpag; 
T(p a av vvv dtoD dnoviaifiev, oaaa fi loQyag. 

400 ^Sig einoiv ovrt^ae xaz damda d^vaaavoeaaaVf 
afiBQdaXitjv, tjv ovdi Ji,og ddfivtjai xeQavvog* 
T^ fiiv JtQtjg ovTtiae fnaiq)6vog iyx^i fiaxQ^» 
^ d* dvaxaaaafiivfi Xi&ov eiXero /ec^i ^ccx^^V* 
xeifievov iv nediip, fiiXava, xQtixvv tb fiiyav vs, 

405 rov q' dvdQeg nQoreQOi ^&iaav ififievai ovqov oQovQtjg* 
T(p pdXe ^&ovQOv J^Qtja xar avxiva, Xvae di yvta. 
imd d* iniaxe niXed^Qa neamv, ixoviae di ;^atVa^* 
tBvxed V dfAq^aQd^ijae' yiXaaae di IlaXXag A&tjvtj^ 
xai fiiv imvxofiivtj inea nreQoevra nQogtjvda • 

410 NrinvxC, ovdi vv nm mQ ineqiQdaoD, oaaov oQelw 
evxofi iyoov ifievai, oti fiot fiivog laoqiaQi^eig^ 
ovra xev tijg fitjTQog iQiwvag i^anorivoig, 
ij TOi xoiOfiivti xaxa fAtjderai, ovvex Jlx^^ovg 
ndXXmeg, avxaQ TQmaiv imeQqiidXoiatv dfivveig. 

415 ' Ug aQa q)covtjaaaa ndXtv rQinev oaae (paeivA. 
xov d' aye jjetQog iXoi^ad Jtog ^ydrtjQ ^tpQodixrif 
Hiai. M m 410 lAlAJOS *. 

frvxya fA&ka <TTBvaxorta • fioyig 6* igayBiQeto ^iiov, 
%^v d' Ag 0V9 ivori<SB &ea Xevxd^^vog^HQijy 
avrix AO^^raifjw enea meQoevra nQogtjvda * 

420 *S^ n6noi, aiyioxoio Jhog tixogf ^XQVtmvti^ 
xoi d' avd"* ^ xvvafivia ayei PQOvoXoiyov J^Qtja 
dtjtov ix noXifioio xara xXovov dXXa nixeX^et 

^Rg gxxr * Jtd^qvairi de fiexiiscvxOf x^Q^ ^^ 'dv^^, 
xai Q* i^ieiaanivrij ^Qog arij^&ea xbiqI nax^ifj 

425 ^Xaae' x^g d* avrov Xvro yovvaza xai qiiXov ijroQ, 
tm fiev &Q SfAqxx) xetvro inl x^^ovl novXv^oreiQ^ * 
^ d* OQ* i^evxofiivt^ fcrea nreQoevr dyoQevev • 
Toiovroi vvv navregf ocroi TQmijaiv dgwyoi, 
eTeVf or^QyeioKii fiaxoiaro &(OQtjxr^aiv, 

430 codi re d^aQoaXioi xal rXtjfioveg, cog Jlq)Qodirii 
^X^ev j^QBi inixovQog, ifi^ fiivei dvriococa* 
r^ xev dii vaXai afifjceg inavcafie^a itroXifioiO, 
*IXiov ixmQCavreg ivxrifievov moXied^Qov. 
^Sig qdro' fieidriaev de ^ea XevxtoXevog^^HQti. 

435 avraQ JtnoXXoDva nQogiqiri xQeioov 'Evoaix^O^tov* 
^oi^e, riri dr^ vm diiarafiev ; ovde iotxev, 
dQ^dvrcov iriQcov ro fiev aiaxiov, aix dfiaxrjri 
tofiev OvXvfinovde, /liog norl x^Xxo^areg dm, 
aQXB' cif yoLQ yevtxiqi vecoreQog* ov yaQ ifioiye 

440 xaXov, inel nQoreQog yev6iitjv, xai nXeiova olda, 
vrinvri, <og avoov XQaditjv Ij^e^ / ovdi w ra^meQ 
'fiifxvtjat, oaa dt^ ndd^oftev xaxa '^IXiov dficpi, 
fiovvoi vm &ecov, or dytjvoQi Aaofii^ovri 
nuQ jdiog iXd-ovreg d^revaafiev elg iviavr6v, 

445 fim&^ em grjr^ * 6 de ctjfjiaivoov inireXXev. 
tjroi iym TQcoecai n6Xiv nsQi relxog edeifid, 
evQv re xai fjidXa xaX6v, tv aQQt^xrog noXig eiri * 
0oX^e, Gv d' elXinodag iXixag ^ovg ^ovxoXiecxeg 
"Idrig iv xvrifioTct noXvnrvxov vXrjiaarjg, 

450 dXX' ore dij fiiai^oio riXog noXvyr^d-ie^SiQai IjilAJOS XXI. 411 

i^B(psQOVf TOTS vm ^(ijffaTO fjtia&ov anavta 
jtaoiiidoov fAitdyXog, ditaiXrjaag d^ dnsiiefiTtev. 
6ol fisv oy ynstXrjffs modag xal x^*^Q^S vnsgd^sv 
dijasiv, xa\ itSQ&av vrjamv mi TtjXsdandafV 

455 aTSVTO d* oy dfi(poTSQa)v dnoHoxfJSiv ovaTa ;(aAx<p. 
vm di T axpOQQOt xiofis/v xsxott^oti &vfA^y 
fiia&ov xoaofisvoi, tov viioaTag ovx STiXsaasv. 
Tov bij vvv XaoTat q^iQStg xaQiv • ovde fisd"' ^fiionv 
nsiQu, mg xs TQoisg vizsQcpiaXoi dizoXoovTat 

460 ^QOXW xaxoog, avv ^aial xal aidoifig dXoxoiatv! 

Tbv d' avTS ^Qogisiitsv ava^ ixdsQyog ^noXXoav 
^Evvoaiyaij ovx dv fis aaoq^Qova fAv&ijaaio 
Mfiiisvai, si d// aoiys ^qotwv tvsxa nToXsfii^oOf 
dsiXmv, 61 qivXXoiaiv ioixoTsg, dXXoTs fjtiv tb 

465 ^acpXsyisg TsXi&ovaiv, dQovQrjg xaQTtbv sdovTsgy 
aXXoTS di q)&ivvx>^ovaiv dxtJQtoi, dXXa TdxiaTa 
navacofisaOa fidxfjg' oi d* avTOi d/jQtada&oiv, 

"^Sig aQa qoovtjaag itdXiv sTQdnsT* atdsTo yd^ Qa 
naTQOxaaiyvtJToio fjitytjijtsvai iv itaXdfjtyaiv. 

470 Tbv ds xaatyvtJTtj fidXa vsixsas, noTvia O^tjQoiv • 
[J^QTSfiig dyQOTiQtj, xa} ovsidstov qdTO fivO-ovJi 

0svystg dij, ^ExdsQys, noasibdoavi ds vixrjv 
ndaav iitiTQSxpag, fiiXsov 8i ot sv^og sdooxag; 
vfjitvTis, Ti w To^ov sxstg dvsfidXtov avTOog; 

475 fAij asv vvv sti ^rcaTQbg ivl ftsydQOtaiv dxovaoo 
svxofiivov, mg ToitQlv iv d&avdToiat '&soiaiv, 
dvTa Uoastddoovog ivavTi§tov noXsfjii^stv, 

^Sig cpdTO' Tfjv d' ovTt itQogicprj ixdsQyog udnoXXoov, 
dXXd xoXoDaafiivfj ^tog aidoitj naQixotTig' 

480 [vsixsasv 'loxiatQav ovstdsiotg inisaatv^ 

Iloig di av vvv fjtifiovag, xvov ddHsig, dvTt ifiuo 
CTijasa&at; ^^aAfffi/Toe iyoj fiivog dvTtqsQsa&atf 
To^oqjoQtp <!tsQ iovafj ' insi as XiovTa yvvatl^tv 
Zuvg '&ijxiVf xal idcoxa xttTaxTdftev, iqv x i&eXjna&a. 

Mm 2 412 IAIAJ02 *. 

485 1^X01 pAriQi^ itnt, %ax ovqta ^l^qag itaiQBip', 
ayqoxiQag t iXaq^ovg, ^ XQ8i<faoatp Jqpi fiaxBcd^cUm 
it d' i^iXeig noXifioio da^fAifaf o(pQ cv tldigt 
o0<TOf q>eQxiQtf e!fi, ott fioi ftifog aptiijpeQiCeig. 
^H Qa, xal dfiqtoriQctg iitl naQn^ xelQag ifMLQnxtv 

490 tfxici^» de|iTeoJ7 d' oq* dit' SfAW atpvxo xol^a* 
avxolaif d* OLQ l&eife 9taQ ovara fUidioaxTa 
ifXQO^aXt^Ofiiinjff xa^ieg d* tHmitxop iXcxoL 
daxQv6ea<ra d' vneud^a '&ea <p^eff mgxe niXeiOf 
^ Qa &* vn iQijHog xoiXtjf eiginxaxo ^ixQtiv, 

495 ftiQafiiof* ovd* oQa xjjye aXdfAefai ahifiof tfef 
&g ^ danQv6e<f<ta <pvyeff Xlne d* avx6&t To|a. 
Afjxm di itQogietm dtaxxoQogJ/Qyei<p6fxtjg' 

Arfxolf iym di xoi ovxt fiax^<fOfuu * OQyaXiof di 
nXtjHxl^e^Td'' aXoxom Jtog fe<peXtjyeQixao ' 

500 iJiXXa fiiXa 9tQ6(pQaa<sa fiex* a&afaxoi<si &eot<nf 
evxe^r&ai ifti ftxijcai HQaxeQ^^pi ^ifi<pif. 

^Sig aQ !<pij ' Atfxoi di ovfatfvxo nafmiXa xoXa^ 
itenxe&x* SXXvl^ig aXXa fjiexa axQO<p<iXtyyi xofitjg, 
17 fiif x6ia Xap<fv<ta, itaXif ttie &vyaxiQog yg. — 

505 ^ d* aQ ''OXvfAitof txafef /Itog noxi xf^Xtto^axig ^cS* 
dctitQv6e<i<Ta di naxQog iq)i^exo yovfaat xovQijf 
afJiqt d' OQ ifi^Q^atog iaphg XQifie* xyf di itQOxl ol 
elXe naxtjQ KQOfidtfg, tiai afeiQexo, ^dv yeXa<s<sag* 
Tig fv <5e xoiad' iQe^e, <piXof xinog, OvQafi<oyo9f ^ 

510 l^fiaxptdioog, <igei xt xaHOf (^i^ovaaf ifooii^il 

Tbf d* avxe ^Qogietvef ivaxi<pafog KeXadetf^' 
a^ fjt aXoxog axvqiiXtie,itaxeQ, XevxtoXefog HQt^f 
ii tjg a&otpaxotatf eQtg ttat feinog i<pijnxou. 
^iig 01 fiif xotavxa vtQog ciXXtjXovg dyoQCVOf, — 

515 aixitQ JtnoXXoDf 0otfiog idvaexo^iXtof tQijf 
fiifi^Xexo y&Q ot xeixog ivdfi^xoto noXt^og, 
/17 Jaf aot mQaetaf wtiQfioQOf tjfiaxi Heif<p» 
01 d* aXXot itQog^OXvfinof taaf ^<oj otiif iofxeg^ lAlAJOS XXI. 413 

Oi fCflV, jtaoiiBvoiy oi de, fiiya xvdiocorcsg* 

520 Had d' Jior noQ Zr^n xeXaivecpeT. avxaQAxt^^evs 
TQAais oficig avxovg v oXexev xa\ fioopvxag tn^ovg, 
dg d* 0X8 xanvog Imv etg ovQavov svqvv ixdve$ 
icveog at&o/jievoiOf ^e&v de e fi^vig avTJxev 
naai d* id^qxe novov, noXXoi<si de x^de' iqtyxev* 

525 agJlxiX^g TQdecci novov xa\ x^de* id^tjxev. 

'Ecvijxei d* 6 yeQCov IlQiafiog ^eiov en\ nvQyov, 
ig d* ivoiia* Ax^X^a neXtoQiov' avraQ im* ainov 
TQOoeg agxtQ xXoveovto mqiv^oTegf ovSe %ig aXxij 
yiyve^' o d' otfid^ag ano nvQyov ^aive ;^afcaCe» 

530 oTQwemv naQa xeTxog dyaxXei%ovg nvXaoDQOvg' 
IhnXafievag iv j^e^dc nvXag exex\ etgoxe Xao\ 
iX^mai nQot\ aatv neqw^oxeg' ^ yoQ JlxiXXevg 
iyyvg ode xXovewv vvv otm Xoiyi' iaea&ai, 
avxaQ inei x ig reZxog dvanvevaaaiv dXevreg, 

535 aSri^ inavd^efievai aavidag nvxivoig OQaQviag' 
deidia yoQf fxif ovXog dvi^Q ig xeTxog dXj]Tai, 

^Sig icpad^' oLd' aveadvxe nvXagj xa\dnoiaavoxtiag* 
at de neraa&eiaai xev^av q)d6g. avzaQ AnoXXoop 
dvriog i^i&OQef TQcoa)v tva Xotyov aXdXxoim 

S40 01 ^' i^&vg noXiog xac teixeog vxfjriXoto^ 
di\p^ xaQxaXeoif xexovifievoiy ix nedioio 
q^evyov 6 di aq^edavov iqten iyxel'' Xvaaa de ot x^q 
ativ ixe xQaveQ^, fieveaive de xvdog aQea&at. 
"Ev&a xevvxpinvXov TQoif^v tXov vlegAxaiSVf 

545 et fi^ An6XXo(iv 0ot^og Ay^voQa dVov dvijxeVf 
ip6ir\ Avz^voQog vlov dfivfiovd xe XQaveQOv re, 
iv fiev 01 XQadifi d^dQaog ^aXe, noLQ de oi avrog 
iar^y onoDg d^avdxoio ^aQeiag KiJQO^ dXdXxoi, 
q>fiy$ xexXifievog' xexdXvnxo 9* uq i^sqi noXX^. 

550 avraQ oy oog ivoijaev^x^^^^ nroXinoQ^&oVf 
iartj, noXXd de ol XQaditf noQqiVQe fievovxi • 
iX^^^^S ^' aQa eJne nQog ov fieyaX^xoQa dvfiov* 414 lAlAJOS *• 

'13 jiiOi tyw^ ei fuV xei^ v9ro %QaxiQOv Axi^fjo^ 
fpivytOi ^W^^ oi SXkoi dTv^ofiefoi xXovioi^aif 

555 aiQ^aet fc< xal (S^, xai di^ailxidce deiQozofAiJGet. 
al d' aif iyat xovxovg fUP imoxXopiead^ai iaam 
IlriXeidfi JlxiX^h ^oalp d' ano xeixeog aXXfi 
ipevym fZQog nediop 'iXijiOff o^q av txmfKU 
Idfjg T9 xfiifAOVfff xaxa re Qmniiia dvm * 

560 enneQiog d' ap tneixa XoeaaafAerog noxafAotOf 
idQoi dnoxlnfx^eig» norl "IXtov dnoveoifirir, 
aXXa xitf fioi xavxa <piXog dieXs^aro (h)fi6g; 
fiq fi dnaeiQOfjievov noXiog nediovde votjajif 
%ai fie fiexat^ag fiaQxfffj xaxeeaat ^odeaaiv * 

565 ovxex* ineix' iaxai ^avaxov xai KiJQag dXv^ai' 
Xifjv yoQ HQaxeQog neQl navxoov iax* dvd^Qcoitmv, . 
ei de nev oi nQOitaQOt&e noXiog xaxevavxiov iXd-cn ' 
%ai yoQ &tfv xovxtp xQcoxog XQ^S 6<^h xotXx^f 
iv di ta ypvxjjy '&vtjxov de e ijpaa' av&Qcaitoi. 

570 [ifAfievai' avx&Q oi KQOvidtig Zevg xvdog o^ra^ci.] 
Sig etnmv AxiXtja dXelg fiivev * ev di oi ^xoq 
aXxifiov oiQfidxo nxoXefii^eiv i^dfl fiaxea&ai, 
^vxe n^QdaXig eJai ^a-O^eitjg ix |i;16;^oio 
dvdQog '&t^QtjrT^Qog evavxiov, ovdi xi dvfi^ 

675 xcLQpeTf ovSe (po^eixcu, enei xev vXayfjiov dxovatf' 
eineQ yuQ (p-d-ifiev^g fiiv § ovTa(T|f, ly* ^aXfiaiv, 
dXXd xe xal mQl ^ovqI nenaQfiivri ovx dnoXijyei 
dXx^gf nQiv y tje ^vfip,tjfAevai, tje dafAtjvai * 
&g AvxtjvoQog viog ayavov, diog AyqvcoQ, 

580 ovx i&eXev (pevyeiv, ^qIv miQtjaaix' Jf;^ lA^off • 

dXX* oy aQ danida fiev nQ6a&* iaxexo ^dvxoa ita^v, 
iyxeifi d* avxoTo xixvaxtxo, xai fiiy avTfii* 

H dtj nov fidV ioXnag ivl <pQeai, cpaiSifi Ax^XXeVf 
vffiaxi x^de n6Xiv niQaeiv TQoliCDV dysQcoxcov' 

585 vt^nvxi' tj x' ixi ^oXXa xexev^exai aXye eit avx^. 
iv yaQ oi noXieg xe xai aXxifioi dvi^eg etfiiv. IAIAJ02 XXI. 415 

01 x€ ^QOG^e (piXcop roHtoop, dXoxcov ts xai vtSr, 
'iXiOv etQVOfiscd^a* cv d' iv^ade noriiov i<pi\pugy 
G)d' exitayXog imv aa} d^aqcaXeog ^oXefAKnrjg, 

590 ^H qa^ xaf o^vv axovra ^aQeitjg x^i^Qog dqyiJHSV* 
ital q' i^aXe xvijfiiiv vno yovvaxog^ ovd' dq^diiaQtev, 
dnqit di fiiv Hvtifilg veozevxvov HaaoiziQOio 
CfAeQdaXiov Hovd^rjcs' ndXiv d* dno x<^Xxog oQOvaev 
pXtjfiivoVf ovi* iniQtiae* &eov d' ^QVHaxe dmQa, 

695 IltjXeidiig d' ooQfitjaax* ^ytjvoQog dvxi-d-ioio 

detneQog* ovdi t iacev AnoXXmv Hvdog dQia&ai, 
dXXd fiiv i^tJQna^ef ndXvxpe d' Aq ^iQi noXX^^ 
^avxiov y aQa fiiv itoXifiov ex itifiiie viea^&ai. 
avraQ IlijXeioova doXi^ dnoiQyad^e Xaov. 

600 aifx^ yuQ 'EHdeQyog, ^ytjvoQi ndvra ioiHCogf 

icr^ nQoad^e itod&v 6 d' iniaavto noaal dicoHeiv, 
lcog xov ^edioio dicoHero nvQOCp^QOio, 
TQixpag gioQ noTafjiov ^a&vdivtjewa JlHafiavdQOv, 
Tvrd-ov vmH^Qod^iowa' d6X(p d' oq' ed-eXyev JtwoXXoov, 

605 oog aUl IXnoiTo nixtjaea&ai noalv olaiv 

rocpQ* aXXoi TQoieg netpo^rifiivoi tiXd^ov ofiiXtp 
dandaioi ^qotI darv noXig d' ifinXrixo dXivroov» 
ovd' OQa zoiy ixXav n6Xiog nai reixeog inrog 
fieXvai i% dXX^qXovg, HOii yvcofievat, og re mcpevyoif 

610 og r i&av iv ^noXificp • dXX' iaavfiivoog igixvvro 
ig mXiv, ovriva %mye ^odeg nal yovva adcoaav. mm lAIAAOZ X. XTterqae exercitiu se ex CMnpo in tutnm reeepersl^ ^piiim 
AchUlem, a per^equendo ApolLiae redeuntemi solos manet 
Hectory parentlbun ex muro flebiliter revocantibui (i-S^), 
Frustra: hinc enim pndor, hinc alii affectns iUum loco cedere 
prohibent; adspectu tamen Tiri exterritus fugit» inte<|aente enm 
AchiUe ac ter circum ' moenia agente (90~i66). Intcr haee 
/luppiteri TicemHectoris miseratus, tentatis fatorum lancibns, 
iUi necem appendit, <{uem ab ApoUine statimdesertumMinerra) 
specie fratris Deiphobi, ad dimicsndum hortator (167-247)* 
Ita heroSs congrediuntur singulari certamine , in quo Minerra 
AchiUem praesens adiuvat, Hectorem atroci dolo deludit (348- 
3o5 )• Tandem hunc, mazima contentione pugnantem» AcfaiUes 
hasta transflgic, BTmU «pnliat. insultandum foedandamque prae« 
bet suis , et rcUgatum curru ad stationem navium raptat (5o6 - 
4o4). Hectoris sui interitum plorat omuis civitas, lamentan- 
tur ex muro spectantes parentes et domo excita Andromach^ 
t4o5-6i5). 

"ExToifog dvalQeoig. 

iJg ol fjiev xaxa actv mqjv^OTigf ^vtb ve^qol, 
IdQoi dnsxpvxovxo, mof %\ dxiovro xe ^lxpaft 
TiixXifievoi naX^aiv inaX^eciv avroQ ^xaiol 
xeixBog aaaov taav^ aa^e mfAOiat mXlvarteg. 
5 ExxoQa d' aifxov fieXvai oXoii MoXq inidtjtjev, 
'iXiov ^QonaQOi&e, ^vXacov re JSaaiaoov, 
amaQ IltiXeima nQogtjvda 0oX^og ^noXXm * 

Tinxe fie, IlrjXiog vii, no<uv Ta%ieaai didxeigf 
avxog '&ptiTog eoav ^&eov oifi^QOXOv; ovdi vv fioi (18 
10 eyvoag, mg ^eog eifii, av d* dcmQxeg iieveaiveig. 
fi vv xoi ovxi, fiiXei TQoioor novog, ovg iq^o^tiifagf 
ot dtj xoi eig acxv aXev, cv di devQO Xiaa^&tig, 
ov fiiv fie Hxevieig, isrei ovxoi fioQdfiog eifu. •ii IAIAJ02 XXIL^ 417 

Tov de fc// 6x^(f€tg nqogi^ nodag <oxvg A^iXXtvg' 

15 i^laxpis ii\ 'EHoeQyet ^e&f oXofxnatB naptmv, 
ir^&dde vvv xqi^pag dno-xdjieog^fi % ixi^oXXoX 
yaiav 6dd% elXoVf nqiv "IXmv eigaqnxia^ai. 
vvv y i/ii fiiv fiiya Hvdog dqieiXeOj tovg d' icdmaag 
ititdioogy inel ovri tiW / iidetaetg om(r<T(o. 

20 17 a av ztaaifAtjv, et fioi dvvafiig ye itaqeiti, 

^Sig ei^Av nQorl acxv fiiya qiQOvimv i^e^ijxeif 
aevdfievogy cS^^' tnnog ded-XoijpoQog avv oxeaq>*Vf 
og qa re oeia d-iriai tiraivofievog itedioio ' 
oog AxiXevg XaixpTjQa ^odag xai yovvax* ivdfjia, 

25 Tov d' 6 yiQwv IlQiafiog ^Q&tog tdev oqd-atXfioTaiVf 
9tafAqaivov'&\ mgr dariQ\ eneaavfievov mdioio^ . 
og Qa t' onmQfig ^f-^' dgit^^'*» ^« «• «v^i*# 
qjairtnriai ^olXoiat fier aaxQaai wnxog dfioXy^ * 
ovxe viv '^Qicovog ininXi^aiv xaXiovaiv 

30 XafinQOxarog fih od' iari, xaxov di ve a^fia titvxtaif 
%ai te qiQei noXXhv ^vq^ov deiXoiai ^QOtolaiv* 
&g tov xaXxog iXafine neQt at^d^eaai ^iovtog. 
^fm^ev d' o yiQCoVy xe^aXijv d' oye x6\pato x^Q^^^f 
itffoa' dvaaxofievog, fiiya d* olfA&^ag iyey&veif 

35 Xiaa6fievog qiXov vlov de ^QondQOid^e nvXdmv 
iatijxei, afiotov fiefia&g J^;^cil^i fccej^ccr^a»* 
xov d' o yiQCov iXeeivd nQogtjvda, x^^^^S ^Qeyvvg* 

'^ExtOQ, fitj fioi fiifive, qiXov tixog, dvi^a tovtov 
olog avev&* dXXoiv, iva fi^ td^a n6tfAOV inianng^ 

40 IlriXeiwvi dafieig* iiteiti noXv qiQteQ^g iattv, 
axitXiogl.at^e^&eoiai qiXog toaa6vde yivotto, 
oaaov ifioi' td^a xiv i xvveg xat yvneg idovtat 
xeifievov tff xi fiot aivov dno ^Qanidmv axog iXd^ot^ 
og fi vl&v noXX&v te xou iad^X&v evvtv i^tfxev, 

45 xteivoav, xai neQvdg vtJanDV Im tijXedandoov. 
xat yuQ vvv dvo <itatde, Avxdova xat IIoXvdoifQOVt 
ov dvvafiai idietVf Tq&oov eig aatv dXivtm^ 418 1JIAJ02 X 

xovg fAOi Aao^i^ rixBTO, xQeiovaa pffaixSf. • 
dXX* el lAiP J^ciovaA fuxit otQatq^t ^ x' ap inura 

50 xahtov TC x^^^^ ^* daoXvcofU^*' ic%i yaq ivdop* , 
noXXa yoQ omcuTB naidl yiqoiP oPOiAouiXvxog JkXrt^g, 
tl d' ^^ XB&pach nai eif Atdao dofioiair, 
aXyog ifi^ ^fi^ nai fiiixiqi^ %o\ TBH^fua&a* 
Xaot^ip d' aXXoMi fiiPvpd^admveQOP aXyog 

65 iacexaif ^p fi^ xcm trv ^apfigf AxiX^i dafAaad^eig» 
dXX* eigiQXBo xetxoSf ifihr xixogf Sq}Qa aama^g 
TQ&ag xai TQOtagf fiijdi fiiya nvdog OQi^^g 
IlriXeidfif avxhg de fpiXtig ai&pog dfAeQ&ig. 
nQog d'f ifAe xo9 dvaxtjpop exi (pQOpiopx' iXif^aopf 

60 dvgfAOQOPf op Qa naxijQ KQOpidtig in\ y^qaog ovd^ 
atay ip OQyaXi^ q^^iaeit xana noXX' imdovxOf 
vldg x' oXXvfAivovgf eXxr^d^eiaag xs &vyaXQfig^^ 
xa\ d^aXdfAOvg xeQaX^ofAipovgf xa\ njma xixpa 
PaXXofABpa 9tQox\ yaifif iv aiV§ ^ifioxtixh 

65 iXnofAivag xe wovg oXo^g tmo x^Q<^\^ Axai&v, 
avxov d' av nvfAaxop fi6 xvpeg ^Qiix^ai ^vQjiaiP 
fifA^axai iQvovaiVf inei xi x^g oSeT xaXx^ 
xvxfjag, ^e ^aXm, Qed-icop ex &viaov iXt]xaif 
ovg xQi(pov iv fAeydQOiaif XQane^^ag ^vXaooQOvgf 

70 ot x' ifAov aJfAa niovxeg, dXvaaovxeg niQi 'OvfA^f 
xeiaopx' ip ^Qod^vQOiai. pi(p di xe ndpx' inioixePf 
JiQrfixxafAivcfi, dedaiyfAevtp oiii xalx^y 
xeJad^ai' ^dvxa de xaXd ^ai^oyr» neQ, o,xxi qiavijfi' 
dXX' oxe dy noXiop xe xdQtj, noXiov xe yiveioVf 

75 aldo) x' ataxvvmai xvveg xxafAivoio yiQOVxog, 
xovxo dif oixxiaxov niXexa^ deiXotai ^QOxotaiv, 

^H q'o yiQm, ^oXiag d'aQ' dva XQi^ag iXxexo X^Q(^i^$ 
xiXXatv ix xeqiaXijg' ovd^^^ExxoQt dvfAov iaeid-ev, 
fAijxtjQ d' aly&' ixiQOiO-ev odvQexo liaxQVxiovaa, 

80 xoXnov.dviefAivtf, exiQ^qti de fAa^ov dviaxev 
xai fAiv daxQvxiova' inea ^xBQoevxa ^Qogiivda * JAIAJ02 XXIL 419 

'^EnroQ, rixrov ifiovy vASe x* aideoy nai fi iXstiifOP 
avTijvl emoxi TOi Xa&inridia inaCov iniaxov, 
%Sr firijaaif <piXe %i%vov * afivve di 9ij'iov avdqay 

85 xei^eog ivtog idv, fjtt^de ^QOfiog taxaao totxo^' 
cxitXiogl Bineg yaq ae xaTaxTafi;, ov a It' iyooye 
TiXavaoiiai iv Xexieaah qiiXov <^aXo^, ov xixov avrrjf 
ovd' aXoxog noXvdmQog' avev&e di ae fiiya vmv 
AQyeiwv ^aqa vrjval Hvveg xaxieg Haridovrai, 
90 "^Sig vdye KXaiovxe ^QogavdiJTtjv (piXov vlov^ 
noXXa Xiaaofjiivm ' ovd^^ExroQi '&vfiov ineid^ov 
dXX' oye fjiifjiv ^x^^V^ neXcoQiov aaaov iovca. 
Ag de dQaxoov im )f€i§ oQiateQog avdQa fiiv^aiVf . 
Pe^QooxAg Haxa (paQfjiaH' idv di xi fiiv x^Xog alvog* 
95 atieQdaXiov ds didoQxeVf eXiaaofievog neQ\ xettj * 
wg "EKrcoQ, aa^eaxov ixoov fiivog, ovx vnexooQei, 
nvQyo^ ini itQOvxovri opaeiv^v aanid' iqeiaag, 
ox^O^ijaag d' aQa eJne ^Qog ov fieyaXtjroQa ^&vfiov* 
'^Sl fioi iyoiv, ei fiiv xe nvXag Koi reixea dvoOf 

100 UovXvdafiag fioi ^Q&tog iXeyxeitjv ava&tjaeif 
og fi ixiXeve TQooal notl nroXiv ^ytjaaad^ai 
vvx^^ vno rtjvd' oXotjv, ore % mQero dlog Jfj^tUev^, 
dXX iyoo ov md^ofiijv * t^ x av noXv xiQdiov t^ev • 
vvv d' inel diXeaa Xabv drota^aXiyaiv if^^aiVy 

105 aidiofiai TQooag xal TQOoddag iXKeaminXovgf 
fitjnori rig em^ai KaKoireQog aXXog ifieio* 
'^EKrooQ yopi ^iriq)i m&ijaag oiXeae Xaov. 
wg iqiovaiv * ifioi de ror av noXv KiQdtov ettif 
avrtiv ^ AxtXija xaraKreivavra viea^a^ 

110 iii Kev avrov oXia^&ai ivKXeioog 9tQ0 noXriog, 
.el Si Kev danida fiiv Kara^&eiofiai ofKpaXoeaaav^ 
Kcu KOQv&a pQictQtjVf doQV di nQog retxog iqeiaagt 
avrhg loov ^x^^V^^ dfivfiovog dvriog iX^&oOf 
Kal 01 vnoaxoofjiai ^EXivrfv ruu Krt]fia&* afjt avr^, 

115 itdrra fJidX^ oaaa r JlXi^apdQog KoiX^g ivl vijvaiv 420 IAIAJ02 X. 

dm^ifUf JlxQBidfiiftf OYHff oifia d* ifnpls J({aior^ 
aXX' aisodaaaaad^mt owa n%6Ug ^dt xixw&tP' 
TQaatp f all^fu%6nuf&B yBQoi^tof OQKOf Aoi^fcaf, 

120 fA^ti nazaxQvypBiff akX afdixa narra dacaa^ai' 
[xTij<nf otnif nxoXiB&QOf iitfJQaxof ifthg iiQYBi'] 
dXXa xitj fAOi xavca qilXog duXi^axo ^fiig; 
[itj fuf iym fiif ixcp^ai Uif i di fi ovh ilei/tffi» 
oidi xi fi aidiiTBxah nxBfiBt di fiBf yvfifOf iifxat 

125 avxmgf &gxB yvfaTxOf imi h dtih XBVXBa dvo». 
ov fiif 9tmg fv» Itsxif dno dQvhg ovd* dm nixQ^g 
x^ oaQi^ifiBfoiy axB naQ&ifog ^td^Big xBf 
naQ&ifog tjt&eig x* iaQi^BXOf dXXijXoMf^ 
piXxBQOf aSfx iQiSi ivfBXavfifUf txxt xdxurrm . 

130 BidofABft innoxiQip KBf X)Xvfintog cv/o; OQi^fi* 

*iig &QfiaifB fiif oof' i di oi ox^dor ^X&Bf JixOXtigt 
laog ^EfvaXicpf HOQv&aixi nxoXBfuax^y 
aeiatf IlfjXidda fiBXi^f xaxa dtithf Afiof 
dBifijf ofiqil di X(^XHog iXdfinBxo BiHBXog avyjj 

135 ^ nvQog ai&OfiifoVf ^ ^eXiov dfiifxog, 

'EnxoQa d\ d)g ifitjaef, iXB XQifiog* ovi* oq bx* SxXti 
av&i fiifBiv, oisiao» di nvXag XiitBf §ij da (po^ti&eig» 
ntjXeidtig d* iitiQOViJBj «tooi x^acffi^oiiTc nonoi&iig* 
^vxB xiQHog iQBOtpiff iXai^QOxaxog isBXB^&fp 

140 Qtjidimg otfitjCB fiexa XQtJQCofa mXBiaf* 

^ did'' vnai&a qio^eXxai' o d' iyyv&Bf iT^ XeXtjH&g 
xaQ(pi* inataaeh iXieif xi i &vfAhg df&yBi * - 
' c5ff OQ* oy ififiefia&g t&vg nixBxo' xQiffB d^^^EHXcttQ 
XBixog imo TQ&ixtf, XatiptjQa di yovfax iv&fia^ 

145 ol de noQa CHOitiijf xa< iQivehf ^sfiiefxa 
xeixBog aiif vniH nax dfif^ixof iaaevofxo* 
HQOvvm 9' iHafOV HaXXiQQimt iv&a di ntffal 
doiat dvataaovai JSnafidvdQOv divtjevxog, 
^ fiiv yuQ d'\ydaxi XtaQ^ QtBi^ dfiqti dl nanfhg IA1AJ02 XXII. 421 

150 pyvsrai l| otvv^gt wgei itVQO^ al^ofiipo$o* 
fj d^ ireQfi 'O-eQBi nQOQtei elxvid xaXa^^p 
^ Xton '^XQV* V ^S vdarog %i^<sxakXcf, 
iv&a d' en avxamv nXvvo\ evQieg iyyvg laair 
xaXoij Xaipeoif o^t etfjiaTa tjiyaXoerca 

155 nXvveiTmv TQdomv aXoxoi, naXai re ^vyaxQegf 
roiiQlv in elQtjvijgy nQiv iX&eVv vlag Jlxai6iv, 
r% Qa naQadQafiittjv, (^evymv^ 6 d' onia&e didncnv 
nQoa&e fjtiv ic&Xog Iqfevye, di<0He di fiiv fiiy dfieivoiP 
itaQnaXifieog* inet ovx leQ^XoVf ovde ^oeifjv 

160 OQVvod^Vj a,T« notfalv dii&Xia yiyverai dvbQ&v^ , 

"" aXXa iieQi ^XV^ ^iov^ExroQog tnnoddfioio, 

d>g d' ot dsMoipoQOi ^ieQi riQfiara fiaovvxeg titnot 
Qifitpa fidXa rQ<»xwf^' xo de fiiya mXrai ded^Xov, 
ij TQinog tje yvvfj, dvdQog xaTave'd'vtimrog • 

165 &g rm rQig IlQidfAOio noXtv neQidivij&^rtjv 

xaQnaXifjioKJi ff6d€<r<ri* i^^^Oi dire ndvreg oQ&vro. 
roTci di fiv^&cov t/qxb nartjQ dvdQwv re d^e&v re • 

^i^ ^ro^roc, ff tpiXov avdQa diooKOfievov neQi relx^g 
6q>d^aXfiotaiv oQWfiat* ifiov d' 6Xo(pvQerat tjroQ 

170 '^ExroQog, og fioi noXXa ^ocov ini fifiQi^ ixtjeVf 
*Id^g iv xoQvq)^<Ji noXvnrvxoVf aXXore d' avre 
iv noXet dxQordrfi * vvv avri i dXog JtxiXXevg 
aarv niQt IlQtdfioto no<Hv raxiecat dmxet, 
dXX* ayere, (pQa^ea^&ey ^eoi^ xal fitfridaad^e, 

175 ^i fitv ix &avdroio aa<iaofieVf tji fitv tjdtf 
IlrjXeidf^ AxtX^t ^afidaaofiev^ ia^&Xov iovrct, 

Tkv d' avre nQogietne d'ea yXavxoonig Jt&tjvfi^ 
m nireQf dQyixiQavvef xeXaive^pig, olov iemegl 
avdQa '&vfirbv iovra^ ^iXcu itestQCdfiivov atafi, 

180 axp i&iXetg '0'avdroto Ihgt^xiog il^ctvaXvaais 
l^d'* droQ ov rot ndvreg i^aiviofiev &eo\ aXXot* 

Tijv d' ditafiet^ofievog nQogicptj ve^peXfjyeQira Zevf^ 
&aQaUf TQiroyiveta^ qiiXov rixog * ov vv rt &vfi^ 422 JAJAJOS X. 

nQoqiQon fiv&iouai' i&iJia> Hxoi iqitiog ttvaf 

185 iQ%ov^ oitf^ dij TOi poog e^Xsto, fiiidi t c^oSet. 
*Pff Binatp &rQVVB nuQog fiBfiaviaf Ad^fjpf^p* 
pij di xax* OiXvfAnoio xaQififCDV at^aaa. 

^ExroQa d* affiteQxh xXovecnp Itpsn oixvQ ^jjriiUUtV' 
ms d* ore pbPqop OQetrq^i xvonp iXaqtoio di^ai, 

190 OQtrag l£ evp^g, 9ta r ayxea xal dia ^tjaffag - 
xop d* eimQ re Xa&^ai xaranrijliag vito ^ifipp^^ 
aXXa r dpix^evoyp ^tei evi^^tedop, ocpQa xep evQfi* 
&g'^ExrooQ ov XijOe ^oddxea TlrfXetwpa, 
iacaxi d' oQfiijaeie nvXdoap JaQdaPiamp 

195 apriop dt^aa&ai, ivdfiijrovg vno nvQyovgt 
etncog ol xa&tmeQd-ep dXaXxoisp ^eXiecoip* 
roffcdxi fiip nQondgoi&ep d^otsrQeypacxs ^aQOfp&ag 
^Qog nsdiop' avrog de ^orl nroXiog iierer^ aUi, 
tog d* ip opeiQtp ov dvparai q>evyopra dioixeip* 

200 ovr aQ 6 rop dvparai vitotpevyeip, ovO^ 6 dicoxstp • 
cS^ 6 rop ov dvparo fiaQtpai ftocip, dvi* og dXvl^au 
nmg di xep ^ExrooQ K^Qag vne^itpvyep {^apdroiOj 
el fitj ol nvfiarop re xuu vtrrarop ^prer A^oXXoop 
tyyv&ev, og ol enwQCe fiipog XattpijQd re yovva; 

205 AaoTcip d* dpiveve xaQrjari Siog AxiXXsvgf 
ovd* sa iifiSPOi iitVExroQi mxQa ^iXefiPa* 
lifjrig xvdog aQOiro ^aXdiv, b de devreQog iXd^ot, 
dXX^ ore dy to riraQrov em XQovvovg dq^ixovro^ 
xai rors Hij XQViTsia narijQ eriratvs rdXavra * 

210 «y ^' irid^si dvo xiJQS ravijXsyiog 'Oavdroto, 
rijv fisp ^x^XXfjog, rt/p ^"'ExroQog ictnoddfjioio. 
eXxs de fiiaaa Xa^top • Qiits d' "ExroQog atatfiov ^.ua^y 
^;f€TO y sig :Mbao* Xiitsp di i 0oT^og A^oXXcov, 
IlijXsioova d* txavs dsa yXavxmmg u^&ijvrj' 

215 dyxov d' iarafiivi] sitsa 'itrsQosvra ^Qogfjvda' 

Nvv dy vm y soXitat ^it qiXs, qaidifi ^X'^^^^f 
otcsai^ai fiiya xvdog u^x^^^tctf ^Qori v^ag, lAlAJOS XXIL / 423 

^Ea^coqa dfimtsavrSf fiaxtj^ axov hbq iivxa, 
ov 01 Vvv hi y icTt' 'jtBqwyiiivov afjifie yBviad^aif 
5220 ovd* €1 xev fiaXa koXXa na&oi eHaegyog JiiioXXcov^ 
^tQongoxvXivdofievog narQog jdiog alyioxoio. 
dXXa ijv [lev vvv (nijd^i nal dfjinwe * Tovds d' iyd roi 
olxofiivri neni^&tjaoo ivavzi^iov fAaxicac&ai. 

*lQff gjccT ^'d-tjvait] • i d' imi&ero, x^^Q^ ^« ^vfi^ • 
225 (TT? d' aq in\ fieXitjg x<^XHoyXooxtt^og iQeiad-eig. 
^ d' aQa TOf fjiev eXemef xixtjcaro d' ^EnroQa dtoiff 
^tjiq)6^qt elxvTa diiiag xal dteiQia cpomjv ' 
uyxov d* larafjiivt] inea ^reQSevra ^Qpgtjvda • 
'H&eV, ri fiaXa dtj ae ^iaterai cixvg J^;f dAfiv^, 
230 aarv ^iQi IlQiafioio noaiv raxieaai dioixoov * 
dXX' aye Hij arioofjievy xal dXe^oifJiea&a fiivovreg, 

T^v d' avre itQogieiite fiiyag xoQV&aioXog^EHrcoQ* 
^tjtcpo^, 1} fiiv fioi ronaQog noXv (piXrarog ^a&a 
yvooroov, ovg 'Exa^tj fjdfi IlQiafiOg rixe naXdag • 
235 vvv d' eri nal fiaXXov voioo q)Qeal rifitjaaa&aif 
og irXrjg ifiev etveH, inel ideg ofpd-aXfjioTaiVf 
reixeog i<^eXd-eiv, dXXoi 3' evroa&e fiivovaiv, 

Tov d' avre icQogieme ^&ea yXavHWttg Ji&tjvtj' 
^&ei\ jy fiev noXXa nartjQ hoI norvia fJitjrtjQ 
240 Xiaaov&', el^eirjg yovvovfievoi, dfiq)l d' iraTQOh 
av&i fiiveiv • Toror yaQ imorQOfiiovaiv dnavreg • 
aXV ifAog Ivdo&i '&vfJiog ireiQero niv&eT XvyQw, 
' vvv d' l&vg fiefiamre fjiaxoofjie&a, fjtrjdi ri dovQoov 
earoo qeidooXij, ha eidofiev, el nev ^jj^eHfiv^ 
245 vooT Haranreivag, evaQa ^Qoroevra qiQtjrai 
vtjag wri yXaqivQag, r/ nev acQ dovQ\ dafn^fj. 

fig q)afiivrj, Hoi HeQdoavvfi ijy^aar' Jl&tjvrj, 
ot d' OTe d^axedov rjaav in dXXrjXotaiv lo^reg, 
rov ^QoreQog ^Qogie^ne fiiyag HOQv&aioXog "'EnrooQ • 
250 Ov d iri, TlrjXiog vli, q)o^ijaofiai, d>g ronaQog tteQ, 
tQig neQt darv ftiya HQidfiov diov, ovdi ftor irXtiv 424 XJIAJOS 7L 

fUiPM innf^foimw piv citS gu ^fiog dp^Hip, 
erijlMPeu avxia tfcTo' Aoifi» Mff tj »up iXoltfP. 
dXV iY$fd9VQO ^90vg imdtofu^a' xol yitq iqusxoi 

355 fidQXVQOi icoo9xai xoi inianoicoi agiionaw 
ov yoQ iyi c Ixmaylov nUMCuSy al 7$m» ifsol Zevg 
ddfi xafifAOpiifif, ciiP lA %^%fif difiXiOfiar 
dXX* inu &Q ni m avXffM xXt^ra xev%iy JlxiXXw, 
wenQht Jl%aA0ii5i9 dm<sm niXif* &g di cv giCeiP» 

260 Tof f OQ imodga idiop nQogiqnf nodag dxvg ^xiXXevg* 
"ExtOQy fiij fiOif aXacre/avpiifiocvpag dyoqevi. 
mg ovx JEdTi Xiova xal apdQaatr OQXia m<rra» 
ovdi Xvxoi re xal OQveg bfiotpQOPa dvfiof Ijovair, 
dXXa xaxa ^QOpiova diafineQeg dXX^OiCif * 

265 mg ovx icr ifii xal ai q^iX^fUPcUy ovre ri pmp 
oQXia icoopxaif nQip y tf IxeQOP ye necovxa 
a\^axog acai JkQ^a, raXavQiPOp «role/iiOTi^V. 
napxoifig dQexiqg fUfjipijaxeo * pvp ae fidXa XQ^ 
alxfitjxfjp x' tfiepai xal ^aQCaXiop noXefiiaxfjp. 

270 ov xoi Ix' iad^ imaXvTiig' a^aQ di ae IloiXXag Jl^&^fif 
eyxei ifi^ dafia^ * pvp d' d&Qoa ndpx ditoxiaeig 
Xfjde' ifimp exaQooPf ovg ixxapeg iyxei^vcop. 

H Qay xa\ dfinemaXwf nQotei doXixiaxiop eyxog. 
xai xo fiip apxa idap ^Xevaxo qxiidifiog ''Exxohq * 

275 e^exo yoQ nQOidm^ xo d' imiQnxaxo xdXxeop iyxog, 
ip yai^ d' indyff dpd d' iqQnaae IlaXXag Jldijpf^, 
cnff yJlxiX^t didovy Xd^e d^^^ExxoQa, noifiipa Xacip» 
ExxcnQ de aQogietnep dfivfiopa nfiXeimpa" 
'^Hfi^oxegi ovd* oQa nd xif ^eotg imeixeX AxiXXeVf 

280 ix Jiog ^eidi^g xbf ifibp fiOQOP, ^xoi tqtffg ye* 
dXXd Xig dQxtenffg xai inixXonog titXeo fiv^CDP, 
oqQa 4f' vnoddeiaag fiipeog dXx^g xe Xd^&cofiai. 
ov fiip fiOi (pevyopxiy fiexaqQiptp ip doQV nfj^eigt 
dXX* t&vg fiefiomxi dta axfj^&eaqtp SXaaaop, 

285 i?TOi IdcDxe ^eog' pvp aW ifibp iyxog aXeva& lAlAJOS XXII. 425 

xai HBV iXaqiQ^teQOg^ ^6Xef*^g T(J><m<^ pfeWltOif 
ceT& naraqi^ii*ewbii>' <ri ^q iHfiM nfjl^a f^iyt&t^^ 
^H Qa^ %al ofA^e^uimf itQoUff 9bXt)^Hi99 fffj^g, 

290 xoM paXe Hf^leidao fUdbvd^g^ oii' dipAfmQ<e»* 
rrjXe d' dmv^kafx^^ aditeog doQV* %/»^a)t^ d^ '^JSictcD^, 
orvi Qa 01 ^ikog cjmv h&<Si6¥ if^ifvyeii^kQiq^ 
ct^ de Kari}Cfiij<ra^ ovd' aXX' ij^ ffeiX^i^ i^f)^* 
^tjtcpo^ov d' ixdiei XevadcK^daf f/MUiQh^' di^g^p 

295 i^ree fiiv boQv' fMtHQoP* o ^ ovrt ol iyipf^etf^ipep^ 
Ehxcoq 9' lyvm xi<si^ ift (pQe<sif (fwhysev ^" 

^R noitiifii ^ f/LdXa dif fie^^lkil ^dpaTivdeHaSbiiJffav 
JrjtqiO^of yoQ, fyof iqdfi^p i^Qi^aifaQet^ra^' 
dXX' o fitev ivieixBir ifae ^ i^andtijiftp M&t^ry 

300 vvv de dtj ifyid^i fi6i d^dratog HOHogj dvde t' &fev&ey, 
ovd* dXirf rj yaQ qiX nJ^ai r6y& (jpiXifeQoi^ ^p 
Zrivire hoX /tiog vieS^ ^Enrj^^Xif, oi fne^ itdQog f9 
< 9[Q6qQOveg eiQvaro * vvv avri f^e MoiQtA Htxdfu* 
fiij fioCv damwdi ye nal dnXeidig dnoXoi^rjVj 

305 dXXd fAeyd Qe^ag %i h€u eiXitofUvonH nv^iG^ai* 
^Slg aqa ifODv^^ag elQva(faxo ^fd<fyi»Pov oivf 
t6 ol vito Xctndj^rjV reritvo fieya t# iHi^a^ ts» 
oifirjifev de dXeigy &gr aierhg v^t^iti^ig^ 
ogx elaiv nediovde did veijpecDV iQsfiewmi^f 

310 aQnd^odv ^ dgv dfiizX^v ^ gtviSna Xaymov^ 
&g*'EH%<0Q oifiri&ef rivd<f^09v ^dcyUvov 6$^«^ 
mQfJiijd^rj d' Mx*Xevgf f/Leveog d' ifMCX^isaro •dvf^ 
dyQiov* ^Q^iTd^ev de isdrcog isxeQvoio ndXvtffev 
HaXoVf daidiiXeov' hoqv&i d' ineveve qimfi^ 

315 verQaqdXijf' HixXai di ite^iififeiovro" i^eiQiu 
XQVifecu, ag^HipaKfrog tei Xoq^v dfLffH ^AfieUbg^ 
olog d' diTrrjQ elc^ pceif iarQOiS^ v^bg ^iMy^ 
iamQogj og HdXXusr&g iv ovQav^ t<srcvfat daf^Q* 
&g aixfArjg dneXafin* ei^Heog, ^v OQ^JlxiXXevg 
lliae. Nn 426 lAIAAOS X 

320 nilX»9 9t%mQiQ^ (pQOpiw xanhp^EKtOQi d/q>, 
tigoQiw XQ^^ KaXiPf onti et^eiB nakKna. 
tov di xa! aXXo x6<jof fih 1/8 XQ^^ j^alxea revxr^, 
HoXof rce IlatQSxXoto ^it^p ifOQil^e Hoxaxrag - 
qiaifexo d*yy xXi^tdeg d^ miioof avxif exovcir, 

S2S' Xavxavit^ff tva re rpvxtig &xiaxog oXe&Qog* 

T^ Q* <^i ol fiefiaoir' tXao iyx^i dtog^x^^^^* 
difxiXQV d' anaXoTo dt avxifog fjXvS"* dxcoxij, 
ovd* OQ* an ac(paQayof fAeXitj xifie x^Xxo^aQeia, 
o(pQa %i fitv nQorteinot dfiet^ofievog iniecctv. 

330 tjQtne ^* «V xoviyg' 6 d' imvlaro dtogJlxtXXevg* 
'^ExxoQf araQ nov Iqitjg, IlaTQOxXij' H^evaQi^wVf 
c&g iiiaea^j ifii d' ovdiv oni^eo voacptv iovxa. 
v^mel xoto d' avev&ev aocatjTtiQ fiiy dfieivoav 
vtjvalv int yXaqjvQfjiatv iyo) fnexoiita&e XeXeififitiVf 

335 og xot yovvax iXvaa' oi fiev xvveg ^d' otmvoi 
iXxtjaova' aixmgf xov di xxeQtovatv Jlxatoi, # 

Tov d' oXtyodQavioav ^Qogiqitj xoQv^yaioXog ^Exxcoq' 
Xiaaofi vitiQ rfjvxtjg ttat yovvcov, am xe xoxtioov, 
fAtj fie ia noQa vtjvat xvvag xaxadaiffat^x^^^^'. 

340 dXXa av fiiv xaXxov xe aXtg xQvaov xe dil^e^Of 
dwQa, xa xot d<iaovat naxijQ xal 9t6xvta fJttjxtiQ * 
amfjta di otxad' ifjio^ d6fievat'7tdXtVf oq)Qa nvQ6g fie 
TQmg xai Tqcooov aXoxot XeXaxooat &av6vxa. 
Tovd'aQ' vit6dQa tdiiv^Qogiqri gt6dag dixvg AxiXXivff* 

345 firi fie, xvovy yovvoov yovva^eo, fitjlfi xox^oovl 
at yoQ noog avx6v fie fiivog xai &vfiog dveitj, 
&fi dnoxafiv6fievov xQia iHfievat, ota fi loQyag* 
&g ovx ia&^y og aijg ye xvvag xeqaXijg ditaXaXxot* 
ovd' etxev dexdxtg xe xat etxoaivriQtx' Smotva 

350 ax^aoot^ iv&dd' ayovxeg, vn6axoovxat di xal dXXa^ 
ovd' etxiv a' avxhv XQ^^^ iQvaaa&at dvooyot 
^aQl^avidtjg IlQiafAog' ov8' mg aiye n6xvta fiiiXfiQ 
iv&efiivri Xexieaat yoqaexat, ov xixev cAxii^ , lAlAJOS XXII. 427 

dXXa xvpeg te nal oloovoi xara nama ^iaorcau 
355 Tov di xaTa^vijaxcov ^Qogicpri xoQv&aioXog "Ekto^q • 
^ a ev yiyvmaxoDV ^Qorioacofiaif ovd' Aq tiieXXov 
neiaeiv • § yuQ coiye aidiJQeog iv (pQeal '&vfi6g, 
fpQa^eo vvv, fi^ roi %i ■&e6iv fi^^vifia yevoDfiaiy 
f/fiari r^y ore xev ae IlaQig xai 0oi^og AnoXXooVf 

360 iiJ^&Xov iovT, oXicooaiv ivl 2!xaij^<ji nvX^<siv, 

^Qg aQa fAiv elnovTa 'ciXog '&avmoio xaXvxpev * 
^vx^ d' ix Qe&ioov mafiivt} ^'idogde ^e^ijxeif 
ov noTfjiov yooooaa, Xmovc (xdQorijra xal ^j^jyy. 
xbv xal Te^&vrjooTa '^Qogtjvda diog AxtXXevg * 

365 Ti&va&i • KiJQa d' iyoi) rore di^ofiai, onnote xev Srj 
Zevg i&iXjj reXiaai, ^d^ dd-avatoi '&eol aXXot. 

H Qa^ xa\ ix vexQOio iQvaaaxo xaXxeov iyxog, 
xai %dy dvev&ev e&r^x, ^ ^' ^^' Afioov %evxe iavXa 
atfiaToevr'' dXXoi de neQidQUfiov vlegAxmoov, 

370 01 xal '&f]fjaavro q)vyv xal eJdog dytjtov 

"ExtOQog • ovi* UQa ot rig dvovttjTi ye naQiart^, 
oode di rig eiiteaxev idoov ig nXtjaiov dXXov • 

Si nonoif t; fiaXa dy fiaXaxcoTeQog dfiq)a(paaa&cu 
^ExxooQy ri oxe v^ag ivinQtiaev *iivq\ xt^Xicp. 

375 ^Sig aQa xig efneaxej xa\ ointjaaaxe naQaardg, 
Tov d* ine\ H^vaQtie ^oddQxtjg dlpg ^x^^^^^^* 
arag ivAxaiolaiv enea nreQoevr dyoQevev 
Sl q)iXoi.j AQyeioov ^tjroQeg tjde fiidovxegj 
ineidy rovd' dvdQa &eo\ daitdaaa&ai edooxav^ 

380 og xaxd noXX' eQQe^ev, oa^ ov avfjinavreg ol dXXoi * 
el d\ ayer\ dfiq)\ noXiv avv tevxeai neiQrj&oifieVf 
oq)Qa xi n yvoofiev Tqcooov voor, ovriv exovaiv • 
^ xazaXeixl)Ovaiv noXiv dxQtjv, rovde neaovrogf 
tje fiiveiv fiefidaaij xa\ "ExroQog ovxir ioviog, 

385 dXXa ritj fioi ravra q)iXog dttXe%aTO &vfi6g; 
xeirat naQ vtjeaai vixvg dxXavrog, d&dnxog, 
ndrQoxXpg' rov 6' ovx i^ndtjaofiai, oqiQ av lyooye 

Nn 2 428 lAlAAOS 3L 

l^mohnp fittioh nai fioi ipiXa yovfox* i^cS^I 
e» ^i ^afopxmr kiq Hoxal^oirx* MJttdao, 

390 avxoQ iym %ai nu^$ ^pikop fUfunjaofit ixaiQOv. 
fvp d* aft atido9teif «laiifomxy novQOi^xai&p^ 
mjvalf im floKpvf^i we^ifw&e^ t^flk d* aywfur. 
^qifAi^a fivfa nv^og' iini<j^fAw'EittOQa dcor, 
^ TQmg naxa aa%Vf ^«ji 0^9 Bvxtt^atrxo. 

395 ^H Qaj xoi "ExitoQa diow aBtnia f»:^%o iQycu 
dfiqioxiQiOP fi$%oni<s^% nodHr xixQfjifB xivoi^e 
ig oqDv^or cx nxiQftfgr Boiovg 9' ii^miP ifiarxagp 
ix diq^QOio d* idtfa^* uoQij d* Slxea&M hiaep* 
ig diij)Q09 9* dfd^gf dfi X9 lAvxa x%v%i aeiQagf 

400 fMaxiiep d* ilaar, xm d* oifn omowxb nexia&tfw. 
xov d' ^v iXHOfnraio nottiaalog* dfAfil di xaZxM 
nvavecu nikrapxof hoqij d* anaP ir H^i^ir 
oHxOf noQog taQim* xax% 9i Zevg dt^fi^eaaif 
d&Her deiHiaaaa&ai ag ir mxQidi pUfi^ 

405 &g xov fiir xex6fixoxd^f[ aantf ^ dirv pttjxt^Q 
xille HOfit^f ano de hmoQ^ ^^^> ttaki^rQtjf 
xtfXoae' xdttvaof dS fiala fiifttf ^raiS' igtdovaa» 
q^fACo^er d' ikeeira orar^ ^fiXog, dfiq>i ti laoi 
xooxvTfp X eixorxotcai oifimY^tiaxi^ aaxv>' 

410 x^ de fidXiax' oq e^f eraXiyxidrf <x>g ei oTtaa^i 
''IXiog 6(fQv6&ffaa «v^! afivxoixo xax* anQ^g» 
Xaol fiir Qa yiQorxa ftiytg exor daxaXo^rxat 
iieX&eir fUfiaika mXdayp ^aQdaridmr. 
ndrxag d* iXXixdreve^ nvXtrdofierog Xoka tiottQor, 

415 i^orofiaKX^dtir d^fOfiaCcer arSJQa eHomof* 

£xi<^^f (fiXoi, ttai fi oJof idaaxe, tttfiaftefoi neQ, 
i^eXd^orxa mXi^ogi inia^* ivi r^ag JtxaiAf^ 
Xiaaoofi dreQa xovxor dx&a&cAori i^QtftoeQyor^ 
ijr nmg ^Xixitjr aiSiaa^atf i^d* iXetja^ 

420 y^Qug. xai de rv x^de liaxtiQ xotogH^e xixvuxaif' 
IliiXevg, og fnr ixwxe xa! exQeqie, n^fia yeria&ai lJiXj^jp2 XXII. 429 

TgcDai' fiaXiava d* ifAol mQi navtcor aXyB i'&tjHir» 
%6a(Jovg yaq (lot naldag dniKxavB xrikt&aovcag* 
" ^&v narxmr ov roaaop odvQOfiai, dxvvfiBvog neQ^ 

425 mg ivog, ov fi axog o^ xa^coi&Bzai J^'idog ^taco^ 
"EnTOQog* <ig i^elev ^aviuv iv x^qSv ifi^iv! 
T(p X8 xoQeacafia&a nXaiovzi ra fiVQjofiif^ rs, 
fiiJTffQ '&% 5 f^^^ it4HtBrdvgifXfioiQ^g;ild* iyo} avTog. 
^'iig i^axp TtXdiwv' hirdi atiVajfiihto^oXlrat* 

430 TQCo^aiv d' 'EHa^ti ddiV4^ i^^iQX^ yooio* 

Tinvov, iym d9iXii tl w piioftai, alva nad^oZaa^ 
aev afcoTed-vtjAiog;^ S fkotvvkrag ieital fjfiaQ 
svxo)Xif Haxa aarv mXiaHeo, niiai t* ovafaQ, 
TQatairB xal TQ<»i^ ^cdra ^ToXtv, otaty^d-eov Sgf 

435 ^eMxoT* ff yaQ ni aqn ftMa fdiya jn^oj^ ifjif&a, 
^CDog ijiv vvv av '&iv^vo^ x«t MlfotQaxtxii^vtw 
^Sig icparo xXaiov^'' &X6xoff d' O^itoHt tt ni^vato 
' '^ExroQog* ov yaQ tnTig ii^T»ftog iyyiXog iX^oov 
iiyyeiX*, orvt Qa ot iciatg iatod-c fdfiv$ mXaoov* 

440 aXX riy iaxov vipaivB, fivx^ d^fiov v^^tfXotOf 

dinXam ap^ipvQiffVj i)f ii '&QOva ctoiHiX' inaaaev. 
niKXevo d* dfx^aoXopn^ ivitXoH'dfioig itara icofia^ 
dfit^lnvQ\ av^amTQifiio^a piiyAv, oqfQd mXoiro 
^EnroQi ^BQfAaXoBrQk ftdxv^ i* voatTfaavrt' 

445 vfiitiri, ovd* ivoifaev, i ftiv fidXa ttiXB XoerQw^ 
XBQalv JlxiXX^og ^dftaaB yXavHmat^g M^fjvij, 
TtooHvrov 8* ^aiHfs $im oifimy^g diKh itiQyot^ . 
rijg d* iXeXix^&ff yvm, y^fxm di oi inmaB x^^iV* 
^ 8* avrtg Sfimps*»^ iimXoicdfnmat fti^t^HH»* 

450 JevxB, ivm piof Smad-ovr idoofi^, oti^^ tQfw rirvxratk • 
didoirig Bxv^ij^ o«rii^ iitlf^ * iv 9^ iftoi crit^ 
arfj&eat Ko^Braf^OiQ ivit mifot^ vifi&i Siyo^a 
^iqyvvrat' iyyv9 8if rt x<nt^ nQtdfikoto^ r^eaaiv, 
di yaQ dn ovavog Hif ifXBvlmgl dXkicf/tdX* aivoig 

455 deidco, ftii d^ ftot ^qoxAv '^ExroQa dtog Jf^^cXXcv^i 430 lAlAAOS X. 

fiovpof aMTfi^iiits tt6Xiogf mSiovde dit^at, 
H€U dij fnp xatanawTfi ay^foqiiig dXeyBipijs, 
^ fup i%ta%' «Vei ovnox* ivl nXii^l fiiviv aviQ&p, 
iiXka noXv gcQO^iioWf xh op fiipog ovdepl entmr. 

460 ^Sig q^afUPtj fityaq^io diiccvrOf fiatpadi tatjf 
naXlofiiptf ttQadit^p* afia d' dfJiqiinoXot xiop avr^. 
avxoQ inei nvQyop xe xai apdQWP il^ep Ofitlop, 
Saxtf namtjpaa ini veixer xop d' evoticep 
iXttofiepop nqoa^ep noXtog'' xaxiegdi fitp titnot 

465 eXxop dtttidiaxatg xoiXag ini p^ag AxcttHp. 
xijp de ttax' iq>^aXfAcip eQe^eppii pvl^ ixaXtnj^ev 
^Qtne d' i^oniaoiy ano di ytvx^ ixdnvaaep. 
tyXe d* dno HQaxog xi^ diafiata atyaXoePxaf 
afinvttaf ttettQvqtaXop % tfde nXexx^ dpadiafi^, 

470 XQtjtefJtPOP ^\oQd oi dmxe XQV^^^ Aq>Qo9ixti, 
^fiaxt x^f oxe fitp xoQV&aioXog ^ydyed'* 'ExxmQ 
ix dofiov 'Heximpogf inei noQe fjtvQia idpo, 
dfiqfi di fitp yaX6<p xe xai etpaxiQeg dXtg eaxap, 
a! i ftexa aq>iatp eJxop dxv^ofiiprfp dnoXia&at, 

475 ^ d* inei ovp afinwxoy xai ig qtQiva Ovfiog ayeQ^, 
dfJi^Xtjdtfv Yo6ioaaf fiexa TQOoiJiatv eetnev * 

^ExxoQy iyat dvaxtjvogl ijj OQa yetvofie^ aia^ 
dfiq6xeQoit av ftiv iv TQoi^ IlQtdfiov xaxa d&fMt, 
avxoQ iyin Qtj^^atv vno nXdx<p vXtjiaaii, 

480 iv d6fi<p 'HexicDVog, o fi exQeqfe xvx^&bv iovaav, 
HvgfiOQog aivofiOQOV dtg fAy wqteXXe xexia^cul 
pvp de av fiiv ^tdao dofAOvg, vno xev^eat yditjg, 
iQXeatf avxaQ ifie axvyeQ^ evi nivd^et Xeinetg 
XVQV^ ^^ fAeyoQOtat* ndig d' ext vtjntog avxmgt 

485 of' xixofiev av x' iyco xe, dvgdfifiOQOf ovxe av xovxtp 
iaaeaty "Exxoqj ovetcLQ, inei ^dvegy ovxe aoi avxog. 
rjv yaQ bf^ n6Xefi6v ye qwyfj noXvdaxQVV ^aimVf 
atei xot xovx^ ye n6vog xai xtjde oniaaoo 
iaaovx" aXXot ydQ oi dnovQiaaovatp OQOVQag. lAlAJOS XXII. 431 

490 ^f^ag d' oQCpanHOP vtaraqiifkMa naTda vld^tjffiv* 
^drta d* imefiPifiJivyte, deddit^vvrai dfl ^aQSiaL 
devofiBvog di r' iveict ndig ig ^arQog iraiQovgf 
aXXop fjiep xTjuvrig iQvcoVf iXXor de xixmog* 
T(5y ^' iXat^advroDV xorvXrjp rig rvzd^ov iniffXBP, 

495 ;^€/>l€a fjiiv % idirjv\ imeQtprjv d' ovx idit^vev, 
rov ds Ttal dficpid^aXfjg ix dairvog iavvg^iXt^ev, 
XeQCtv nenXrjymg xal ovetdeioKTiv ivicaonv * 
Sqq* ovxcog' ov aog ye naxriQ fjiezadaiwrat ^fJiTv* 
daxQvoeig di r iveici «ral j? ig fitjrsQa XVQV^* 

600 ^arvdval^f og ^qIv fiev iov int yovvaat naxQog 
[iveXov oJov ideaxe xat oi&v mova dtjfjtov 
avxaQ od-* vitvog eXot, navaatro re vrjmaxevciyVf 
evdeax* iv XexTQOtatv^ iv dyxaXideaat ztdijvtjgf 
evv^ ivt fjtaXax^, '&aXi(X)v ifinXtjadfievog x^q * 
50S vvv d' av noXXd ndd^^atf KpiXov ano narQog afiaQrcnv^ 
Jiaxvdva%t ov TQmg inixXTjatv xaXiovatv * 
oJog ydQ aqitv iQvao mXag xat reixea fiaxQd, 
vvv di ae fisv naQa vtjvat xoQooviat, v6aq)t roxtjooVf 
aioXai evXai Idovrat, imi xe xvveg xoQiaoovrM, 
510 yvfivov • dxdQ roi etfjiar ivt fieydQOtat xiovrat, 
Xenxd re xal xaQievra, rervyfiiva ;^e^<r2 yvvatx&v. 
dXX* ijroi rdde cidvra xaraopXi^oo itvQt xt]Xi<p, 
ovdiv aoiy ocpeXog, iitet ovx iyxeiaeat avroig, 
dXXd nQog Tqoooov xat TQOotddoov xXiog eJvat. 
515 ^iig iiparo xXaiova* iiii di arevdxovro ywatxeg. *m I A I A A O 2 V. Myniildoiiet circA Patrocli lectnm in aimis deenmnA 
pneemitc Achille, «pii iiiidem mox epalum Ibnebre praebet, 
ipse apud Aeamemnonem coenat, et in alteram diem exseqoi'! 
indicit (i -58). Insequente nocte per quietem offertur ei imago 
Patrocli, iutta iuncbria poscentis (5^- 107)., AgamemiioiiJi 
iussu mane couTebuntur ligna, afierttir corpui) comia consper- 
•um Achillis et aliorum, exttruitur rogus» et, mactatis tid eojn 
multisTictimis^^^^ltiUTehibus Troianis, accenditur, ardetqne 
flatuBoreate tt ZepfajFri;- dub' HccVoria corpus a^Venere et Apol- 
line curatu^ (lOo^a^S)* Prokimo die legnnCnr et ia umam 
conduntur Patroclr qssa, ex ipsias TOto' olim cum Acbiilis reli'> 
quiis socianda ; excitattki' etiam' tiimulus subitarias (n6 - 266 \ 
His in defuncti honorem adiicit AduHes cercamina d>e Tarlo ge- 
nere , in quibus pr^emia et munera: merent principet Acliivo- 
rum: equis, Diomede8,'Antilochus, MeneUus, Meriones, Eume- 
lus, N^stor (257-656) ; piigUatii, Epcur et Euijalus (65 1 -699)1 
lucUndo, Aiat Telattkbhi^ et tnyskes (700 - 799) ; cursu, Ulys- 
ses, Aiax miupr, Antiloclins (7^*797)» decertando anuis, 
Diomedes et AiaxTelamohitiS (798 -o25); disco, Polypoetei 
(826-849); sagitundb, Merioncs etTeucer (85o-883} j iaca* 
landoy Agamemno et Meriones (884 - 897 )• 

a2g 0! (MT c%Bva%oif^o nctxa m6Xw* avtof J({a<oi 
ineidff vijas rs nal 'EXXijg^oiTOP txovto, 
ol fiev iq iaxidpavro i^ inl v^a inaatog. 
MvQiiidovag d' ovx iia ditoaxidvaad^ai ^x^Xhvg, 
5 dXX* oye olg iraQOiai qnXonroXefioKH (urtivda* 
MvQfiidoveg raxvncoXoi, ifjiol iQifjQeg itaiQolf 
lifj dfj ^Q) vgr' oxBaq)L Xvmfie&a iitovvxag tnnovgf 
dXX' avxolg tnnoiat xal aQiiaatv aeaov iovTeg, 
ndtQOxXov xXaicnnev * yaQ yeQag iaxl d^avQPXOiV. I^lAJt>X XXIII. 433 

10 avvkq iiizi k' okooXo x&caQminBa&a yooiOj 
Xmnovg Xvaafisvoi doQnijaofiev ifd^ads navrsg, 

*iig e(pa'&'' ol 3' ^fjioo^av aoXXisg' I^qx^ ^'\M%iXXsig, 
01 bi rQig nBQi vexQhv ivrQtxf^^g TJXacav iv^novg, 
/ivQOfAevoi ' fieta di ccpi QiTig yoov ifieQov ojQCev. 

. 16 devovTO rfjafiad^oi, dsvovro di T6v;f€a q^ooroiv 
daxQvai * rolov yfCQ tco&bov fifjarooQa (po^oio, 
xoXai de n^XsidTjg aSivov i^^QX^ yoo^Oy 
XsiQag in avbQocpovovg d-ifievog artj&saaiv itaiQov • 
XatQi fjtoi, 09 IldTQoxXey xal etv JtSiao dofioiaivl 

12fO fcavta yaQ Tjdrj roi vsXioo, za itaQOi^sv vitidrriVf 
"E^roQa dsvQ^ iQvaag doiasiv xvalv <ifjta daaacd^ai^ 
doodsxa de ^QondQOi^&s nvQTJg dnodsiQorofi^asiv 
T^oav dyXaa riynfa, ai^sv xtafiivoio xoXa>&sig. 
H QoCf nal '^xTOQa SXov dsixia fiijdsro iQya, 

25 ^Qtjvia naQ Xsxisaai Msvoiriddao ravvaaag 
iv xovii^g. ol ^' Ivrs* d(foo7iXitavro sxaarog 
xdXxsa, fiaQfiaiQovra, Xvov 8' vxpifxif^S timovg* 
xd& d' l^bv naQa ififi nodoixsog jilaxidao, 
fiVQioi* avroQ 6 rotai rdq)ov fisvosixia daifv, 

30 noXXol fiev fosg dQjol' oqsx&sov dficpl aidijjQtp, 
aq)a^6fjLsvoi, noXXol S' oteg xai firf^a^sg alyeg* 
noXXoi y dQyiodovrsg vsg, ^aXi&ovrag dXoKpi^f 
svofisvoi ravvovro did qjXoyog *H(paia%oio * 
fcdvri^ d* dfKpl vixvv xorvXrJQvrov sqqssv alfJttc, 

35 AvraQ rdvye dvaxra nodooxea Hi^Xeioofct 
ilg Ayafiifivova 8iov dyov^aaiXTJsg Jtxaiwv, 
anovd^ nocQnem{y6vreg, sraiQov xooofievov 7(^q, 
ol d* ore d^ xXiairjv ^yafiifivovog V^ov t6friig, 
avrixa xriQvxeaai Xtyvqj^^oyyoiai xiXevaav, 

40 df/ig)ljtVQi arrjaai rQinoda fiiyav stfteiti&tfiiB^' 
HrjXeidrjv, Xovaaadui. am ^6rov aijict^oevra, 
avraQ oy ^Qveiro arsQS&g, iui 8^ oqxov Sfioaasp* 
Ov fia Zrjv\ ogr^g %s ^Sv vndrog xai SQiarog, 
« SUti» Oo 434 lAIAJOS Hf. 

45 nQiP f in IlitxQOxXof &ifA9Pai nvQiy c^iia re x^^^* 
tuiQM&aitB noiirpf' int\ ov ii Jrt ^wxiQOf mdt 
t^it a%os KQaditjf, otpQa Cooouri fAaveim, 
dXX* ^oi 9V9 fiiP oxvyeQ^ nei&dfie&a datxi* 
^(S^er d* otQVPOff afaj^ dfdQmf JiyafienfOft 

50 vXtif X* d^ifAefcUf naQa xe tfxelff coy enieMig 
feHQif Ixofxa fiec&OA imo totpof ^eQoefxa* 
WfiQ 1^X01 xovxof fUf imqiXiyff dnifiaxof itvQ 
^iaaof dn ofpd^aXfi&f, Xaol d* enl tQya XQ&nonvxiXA, 
*Sig iqtad'*' ol f oQa xov fiiXafuf xXvofi ^S* im&orxo, 

55 iatsvfiifmg d' oLQa doQnof ifponXlacafxeg enaaxoi 
da{fvfx\ ovdi xt &vfAog idevexo datxog etdijg, 
avxoQ inei noctog xai idffxvog i^ iQOf SfxOf 
01 fiif xauHeiofxeg i^af kXtijiiifde Inacxog. 
IlifXeidtig d' iitt ^tft noXvqiXoic^oto d^aXaactig 

60 netxo fiaQvaxefixcoff noXecif fiexa MvQfitdofeoaift 
if xa&aQ^f o^( HVfiax* in ^'iofog xXvteanov * 
fixe xof vnfog tiiaQnxef Xvwf fteXed^fAaxa dvfiovf 
f^ihfAog dfiq^txvd^eig' fkiXa yoQ nifAe-qiMdifAa yvta .' 
^ExxoQ* i^ataamf nQOxt ''IXtof iqfefioeaaaf. 

65 ^X&e d' int \fjvxy' IlaxQOxXrjog detXoiOf 

itifx* avx^f fiiye^&og xe Hoi ofifiaxa xiX*f etxvTa, 
Na< q>mfijff xai xota neQt XQot etfiaxa eaxo* 
axi^ d* Aq imeQ xcgjaA^^, xai fitf nQog fiv&of istnev 
Evdeigf avxaQ ifieid XeXaafiifog InXeVf JlxtXXev; 

70 ov fitif fiev l^dovxog dxijdetgf dXXa ^afOfxog* 
&inxe fte oxxt xixtaxaf nifXag ^tdao ne^aa. 
xi^Xi fie etQyovat ^pvxaif eidooXa xafiofxcoff 
ovdi fu ff(o fiiayead^at v9t€Q woxafioto i&atf ' 
aiUt avxmg aXaXtffiat af evQvnvXeg jiioog oia, 

75 xeti fiot dog xtff x^^Qy dXo(pvQOfiaf ov yoQ tx* avxti 
fiaofuu ii AtdaOf inijv ue itvQhg XeXixf^xe* 
ov juf yitQ ^woi ye qiiXcov dnifevd-ef ixaiQm lAIAJOS XXIII. 435 

povXag i^ofjievoi ^ovXevcofisf* dXX* ifii lAiv KI^q 
diKpixavz aTvyaQfjf ^eq XaxB yuvofuvov mQ * 

80 mal di aol avz^ fioTqay '0'eoTg imeixsX' A%iXXzv^ 
Teixsi vno TQtocov evi^evi<»v dnoXia^&at. 
aXXo di toi iQeeo xa! iqii}iro(iah ai xem&ijar . 
fi^ ifjta a&v dndvev^e xi^rifuvai iari% Jf^^tXAav* 
aXX' ofiov, (og izQdq^ijfiev iv vfUxiQOim dofioiaiv, 

85 evTs fjie wxd-ov iovza Mevoixiog i| Xkioevzog 
iqyayev iffiireQ6vd\ dvdQoytzaairig wto XvyQijg, 
iqfiaxi T<p, 078 ^aXba Katiwcavov Afiqitdafiavrogf 
vi^mog, ovx id^iXmv, dfi(p davQaydXoiai ^^oXoo^d^eii? * 
Ivd^a fie de^dfievog iv ddfiaaiv tmnSTa IhjXevgf 

90 hQaqtiv iv&vxioogy xalaov ^eQa^ovx ovofiijvev' 
&g de xa» oarea v&tv bfiii coQog dfJupixaXvnroia 
XQvaeog dfiq^iqiOQevg, xov ro» noQe novvta fJii^fjQ* 

Tov f dnafiei^ofAevog nQogiqfj nSdag dnvg ^x^^^^^^' 
fsi^xe fjioif tjd-eiij KeqaXffi devQ^' eiXfjXovd^agt 

95 xai fioi Tavra exaar iniriXXeai; aiytaQ iym %oi 
ndvra fidV inTeXiooy Hat neiaofia^ <x>g av fieXeveig* 
dXXd fioi daaov arfjd^i' fiiwv&d mQ dfiqfi§aX6vxB 
dXXfjXovg, oAoo^o TevaQncofJiead^a y6oi^ 
^iig aQa qjmvqaag mQe^avo X^Q*^^^ <fiXfiaiv, 

100 ovd' iXa^e* '^XV ^^ ^'^ct x^ovog^^iTe xanvogf 
4x^0 teTQtyvTa. raqiAv d* dvoQOvaev JlxiXXevgf 
XeQaixe avfinXardyrjaeVf Snog d* 6Xoq)vdvov ieimv 

"^fi nonoif ri Qd xig iari Hai eiv Atdao dofioiaiv 
rfjvx^ xal etdmXov dvaQ q^Qiveg ovh In ndfmav. ^ 

105 ndvwxiq yoQ fjioi IlarQOHX^oS deiXoHo 
\ftvxfi iqiearfjHei yooeoad re fjiVQOfjiivfi t«, 
%ai fjioi enaax* imreXXeif' liHto de ^ianeXov avrqi. 
^Sig q^dro' roiin de n&aiv'vq>' ifjieQOv &Qa9y6oio' 
IWQOfjtivotai de roTai qidvtf QododdnTvXog 'Hwg 

110 dfi(pi vinvv iXeeivov. dtoQ HQeiwv JtyafJiifAvmv 
QVQfjdg % m%Qyve xai dviQag^ d^ifiev vXtiVt . 

Oo 2 43.6 ljilA4(yS W. 

Mr^Qionigf ^sifinfinp d/foafiino^ 799^$«^^ 

ot d' ttfw^f vlot^fiuws: w^Amg^ <V H^Q^ tji^^t^, 
ffoUa $* Smam^ ifixfmiik wi^^cmi %Mt io^iit* nk^of. 

120 nimof' %ms i$Jmimw^^hmnl9f0ifoift9Si Jl%awh^ 
Ixdeow iT^ioMim*' m ^jf^^^a WMT(r< dffTmro^ 
iXdoimfgik nfdim^ 9m Qmnijm nvntwL 
vcavtegi 9' v^iftoiu^iVQohs^ ifeQOtf' A^jii^ ifimfu. 
MfiQi.inv9^ ^mQC(0f»n Wj^tmipfOQog^ 'idd/M*^. 

125 xa9 d' OQ fk' imvi^^aiLXm imcj^eQciyiv^*' oq Jtj^illevff 
qj^acoffifo Bmt^hf, ftdyd. ^qiov^ ^9e ol mi^h 

Avt€(^ «s^ mififenif 9taQaHi§§sxXop aonetof vlij;¥f 
elar oq aSi^ fUiwnwg aoJLM»^. mxoQ. Jt%M.^V9 
avrim iNb^fiuJoMe^f 4 ^iHLomoleftoia^ Hekavifen^ 

130 x^hf^ imwa^h J^aSl^ d^in oxeotpuf &uunom 
Ktwovg ' oL 9^ ^QimMKOk N0M Mf veixe9(HV idumm 
af 9' i^av ev 9ipQfUiei9^iQatfiiTiu, j^ojjcoilfe* 
nQoa^e ji4«r. MMnjfe^ ^a ^ W^^o^ eiim»^ «sZ^QOjf, 
fiVQio^' eM 9i f$iimat^ ^^ HitQOHX^w eraXQOi. 

135 '&Qi^l ^enipntL mmmnffteiaeitfMoe^ ag kei^eAXon 
xeiQOfiePoy^ Ah^9««* d^> x<^* Ijj^ d%N J(;5&i4««^ 
dxvifUM^ *• fiM90«, 7«^ dfwfwpa %ifm, ^id6g9oi 

Ol 9r ox€ijfoiQO% ieatmt, ^ (AgptV* niipQa9^Jtj[t^UL£vc, 
xix^effaPj aJ\pat9iioi f§OHOHii4a.vafeovv^ifH, 

140 &^' aW aXX' ivofi€enfi9i^ifg 9Sif^ Ji^^ijLXaig^' 
OTog ceocMtfirte ov^). ^tm&^aaeHei^aieox^^i^t 
Ti/V ^a ^e^ec4^ Kota^i^ rQeqievfiJtjefOicMrat^^ 
ox^fjcag 9' oQa dmuh, £d^ iaiiii ohtonOf tiiwoftr 
HneQxeCfoXXp^g oofy^vav^Qt^fQtjaem^Ib^iseifi 

145 xeTce fie fOo%iicap%c^ qtiXfip ig nc^Qi9a fmaft lAtAJOS XXIIl. 437 

(tro/ tBxifAiiv ntQiwf >qbJ^9 d"^ m^^i^ ixaro/tpfjf * 
mrcrpiovxa d' iifoqxa naq avxi&i, fAijX' hQevireit 
* ig nfiydg^ o^i xoi tifmfog §<ofi6g re thtijeig, 
&g ^Qa&^ 6 yiQ^Vf av di oi voov ov^ ixikeaijag. 

150 pvv d' iml ov viofnal f9 fiXtip ig itaxQida YcuaVf 
UarQOHXip I^Qon xofnijv ^naffatfu q^QB6&at, 
"iQ^ slaafv iv X^Q<^^ Ttifi^i^ ivoQOto ipikoto 
^iJHev xoici di naisw ifp' IfieQOv mQCe yooto* 
xa/ vv n vdvQOfUvotfftt^ i9v gmog 'HeXiotOf 

155 eifA^ JfjfcilXev^ altpi' Jtyapi4f€Vovt ebce ^aQaiTTag* 
^TQeidfi — aol yoQ re fAakttftd ye kaog Jfj(<xc(Sy 
neioovrat fMv^ot<st — fioto fiiv i<5%t Ka! acat. 
vvv d' dno ^VQxat^g ifnidaffov^ ttal det^vov avcox^^ 
onkea&af td9e d' dfiq^t^ovijaofAed'*, oht fidXtina 

160 xijdeog iart vinvg' tzOQa d' ol zayoi dfifit ftevovrmv. 

jivxoQ i^ei t6/ oHOViTev dvdl^ dvdQmv ^yafiifivcoVf 
avzina Xaov fiev ifHidaisev xard v^ag itisag* 
HflbefAoveg H ituQ av&t ftivoVf Kat vi^eov vhiv * 
noiijifav de ^vq)^ eMatifJUt^hv ivd-a Hoi iv^at 

165 iv di nvf^ vndxji veitQov ^iiraVf dxvvftevot hijq. 
noXXd de c<9)ca ^tjXa HOt eiXinodag iXtxag §ovg 
^QOiJ^e nvQ^g bSbqov t6 xckc dfAq>enov' in d^aQa ndvzcov 
drjfiov eXa)V, htdXvype vinvv fAeyddvfAog Jf;^c>lX€v^. 
ig nodag in xexpaXijgf neQi de dQard aaofiaxa vijit * 

170 iv d' izi&et fiiXtxog xac dXeiipavog dfiqnpoQtjagf 
fiQhg XixBa nXivmv * ^iavQog S' iQtavxevag tiznovg 
iiSiSVfiiviog ivi^aXXe ^tVQ^t pisydXa iTTevaxiiw. 
ivvia Tq^ye dvoKtt rQa^e^ijkg niveg ^isav * 
xac fiev TiSsv ivi^aXXe mQ^ dvo detQotOfi^ifag * 

175 dddeyia de Tqgoc^v fisya&vfioov vtiag iiT&Xovg, 
XaXn^ d^iowv HaHa de ipQect ft^deTO iQya* 
iv de nvQog fiivog r/Ke ntd^QeoVf oqQa vifioiTO. 
^fico^iv % aQ inevxaf ipiXov 8' dvoftrjvev ixatQOV 
XdiQi fiot, C9 ndrQOxXef xat eiv ^tdao dofiotaiv ! 438 ' lAlAJO^ ^F. 

180 mrca fOQ ijdfixoi xdJmf xa noQOt^ep intaxf^,' 
drndsHa fiep TQiiiOP luya&vficov vUag iis^Xovg^ 
%ovg afjia aoi napxag nvQ ia&Ui' "Enxoqa d' ovxt 
doMro) IlQiafiUifif iivqI danxsfieff aXXa KVfeeciP. 
^Sig q>ax' dmiXijisag' xop d' ov Hvveg dfAq)eicivorxro 

185 aXXa xvvag fiiv akaXiM Jiog &vydxtiQ A<pQodixfi 
iqfiaxa xai vvHxag' Qodoepxi de XQ'^^ iXaiip^ 
dfi^Qoaiip, tva fiij fnp ditodQVifoi iXKVcxd^cof, 
x^ 8* inl Hvdfeof fecpog iqyaye ^oi^og ^noXXcop 
ovQafo&ef nediofde^ xdXvipe de x^QOf anafxa^ 

190 otraof ineTxe fixvg' fiij WQtf fiefog'HeXioto 
CHijXei dfi(pi mQt XQ^^ tfeatf ^8e fiiXeaatf, 

Ovde nvQij IlaxQOHXov inaiexo xe&f^mxog, 
if^ avt* aXX* ifoqae noddQHt^g Stog^x^^^^^^'- 
<rxdg dndfev-O^e nvQijg, Sototg tiQax' Jtfifiotatf, 

195 BoQtfi Hoi Ze(pvQ(p, Hoi vneaxexo teQa naXd' 
noXXd de nai anivdcof XQvaiip dinaty Xtxdfevef 
iX^&ifUf, ocpQa xdxtaxa nvQi ipXeye&oiaxo feHQoif 
vXtj xe aevaixo Haijfjiefat. mnia d'^lQig 
dQdcof dtovaa fiexdyyeXog ^XO^ ^fifiotatf. 

200 ot fiif uQa ZecpvQoto dvgaiog d&Qoot ifdof 
etXanivqf daifvfxo' Oiovaa de^lQtg iniaxij. 
PqX^ int Xi&icp, xoi d' dg tdof oip&aXfAOtatf, 
^dfxeg dvijl%afy ndXeof xi fitf eig e enaaxog' 
^ d' av'&' i^ead^at fiif dfijfaxo, eJne de fivd^ov 

205 Ovx i^og * elfit yaQ c&xtg in 'Slneafoto Qie&QOy 
Ald^ioncnf ig yataf, o^» Qe^ova enaxofi^ag 
d^&afdxoig, Ifa dtj hcu iyca fiexa8aiaofiat iQcif. 
dXX' JixtXevg BoQitjf tj8e ZiipvQOf HeXa8eifOf 
iXd-etf aQdxat, nai vniaxexat ieQa HaXd, 

210 oipQa nvQfif OQai^e naijfiefat, ^ ivt netxat 

ndxQOHXog, xof ndfxeg dfaaxevdxovatf Jix^^^^ 

^H filf aQ' &g etnova* dne^ijaexo' xoi 8' oQeofXo 
r;x5 &eamai^, fitpea nXofiofxe ndQoi&ef, IAIAJ02 XXIII. 43« 

otlxpa di ^oPTOv iwivov aijfievat * odqto ds HVfia 

216 nfoi^ v^o XiyvQ^Q' Tqoitiv d' iQi^a>Xop txiad^iiVy 
iv da ^VQy netTirt^Vy fiiya d' ta%B '^stjmSaig mQ. 
qtavvv%ioi d' aQa xoiye ^VQi^g afAvdig ipXoy i^aXXoVf 
qivffoovTeg Xiyioog' o de navw%og dxvg^xiXXevg 
XQvaiov BH XQfjriJQog, iXoov dinag dfiq^ixis^XXoVf 

220. oJvov dcpvacafievog xafidliig xi^i ^^v^ ^i yaial^f 
xpvxyv xihXijchoov IlaTQOxXrjog deiXoTo. 
mg da nattjQ ov naidog odvQexai oaxia xaioov^ 
vvfiq)iov, ogre 'd^avoov deiXovg dxdxtjae roHfjag • 
SgAxiXevg erdQoio odvQero oaria xaioov, 

225 eQnv^oov naQa nvQxaiijv, ddiva arevaxi^oov, 

Hfiog d' 'Eoogq^oQog eJai qooog eQioov em yaXav^ 
ovre fiita XQOxonenXog vm\Q dXa xidvarat ^cig» 
TTJfiog nvQxaiii ifiaQaiverOf navaaro di qX6^, 
01 d' Mvefioi ndXiv avrig l^av oJxovde viea^&ai^ 

230 0Qrjwiov xard iiovrov b d' larevev', otdfiari d^vcov. 
ntjXeidtjg d' diio nvQxal^ijg eriQOoae Xiaa&eig^ 
xXivd-ti xexfitjoog, inl de yXvxvg wivog OQOvaev. 
ol 8' dfi(p ArQeioova doXXieg ^yeQid^ovrOy 
r&v fiiv eiteQXOfiivoov ofiadog xai doimog iyeiQev. 

235 e^ero 8' oQd^oo^&eig, xai aqeotg gtQog fiv&ov iemef 
ArQei8ri re xa\ dXXoi dQiar^eg UavaxoitooVf 
^Q&rov fiev xard nvQxai^v a^iaur at&om otv<p 
ndaav, onoaaov iniaxe nvQog fiivog * avraQ eneira 
oaria IlarQoxXoip Mevoirid8ao Xiyoofiev, 

240 ev 8iayiyvooaxovreg • dQiq)Qa8ia 8e rirvnrat — 
iv fiiaa^d yaQ eneiro nvQ'^, rol 8' aXXoi avev&ev 
eaxotri^ «aiovr imfii^, hnoi re Hoi av8Qeg — 
xal rd fiiv iv XQ^^H q^^^^Xi ^o^\ 8i<xXaxi 8t]fji^ 
&eiofieVj elgoxev avrog iydor Jkt8i xevdoofiat. 

245 rvfji^ov 8^ ov fidXa noXXov iyoo noviea&at avooya, 
dXX' intetaia rotov* eitetra 8e xal rov^x^^^^ * 

evQvv &* v%pyX6v re ri&tjfievat, ot xev ifieXo 440 1AIAA02 «K 

*!^ iipa^*' 01 d* iiti^opxo ^oddxei Iliikeimv^, 

250 K^At09 fup X4xxa icvQxauiP c^iaa» al^om oipqp^ 
0CC09 i«i ^Xoi ^A^e, ^a^ila di xanvece %i%tqi^ * 
iikaio9Xtg d* ifaQOto irtjiog ocxia Xevna 
olXiYOP ig xqvchfp ^wXrif xo! dinXaxa dijfiot' 
99 xXici^i di d^ivxegy iav^ Xix\ xiXvyftav - 

255 xo^ficavxo di c^iAaf 6'efuiXia xe nQO^Xo9xo 
diAtpl nvQi}9' el&oQ di ^vr^ ini yaia9 ixeva9. 
Xeva9teg di xo cyiAay naXi9 xio9. avxagAxiXXevQ 
avTov Xab9 iQvnet xal Za9e9 evjQVf ay^^a* 
91^6^ d* ixfpeQ ae^Xat Xi^rjxag xe TQinodag «, 

260 utnovg S"' ^iii09ovg xe^ ^oco9 %' tqf^tf^a xaQii^Of 
^di yv9aXxag iv^drovgf noXio^ xe cidriQ09. 

'Inifevci9 fuv nQcira nod(oxeci9 dyXa* ae^Xa 
^ijxe yv9dixa dyec^ai, afiviio^a iQy eidvlaff 
xal TQinod' dzdefxa dvwxauixocliiexQO^, 

265 r(p 9r^(orip * dxoQ av r(p devxiQq^ inno9 l&ijxe^ 

iSere', ddiiijrtj9f ^Qi<pog ijfU0909 xviovca9' 
" avraQ t^ tQivdTip anvQOv xaxi&ijxe Xi^i^Ot 

xaXoVf xiacoQa fiixQa xexavHoxay Xevxo9 ex avxtog 
r(p Hi T£T(x^r(p ^l^xe dvo) fQvcoio xdXa^xa* 

270 mfi9tx<p d* dfKfid^exo^ <ftdXtj9 dnvQ0DX09 e^&i^xer. 
Cx^ d' oQd-Sg, xai fAv&09 evAQyeioiCw eeine9' 

JtxQeiSri xe xai aXXoi ivx9ijfiideg Jlxaioif 
tnntjag xdd' ae&Xa dedeyfii^a xeix' e9 dy&vi. 

el fiiv 9V9 inl iXX<p ded^XevoifAe^ ^x^^^^* 
275 ^ x' a9 iym xd nQoka Xa^m^ xXicirjvde qteQoifitjv. 
tcxe yaQ, occo9 ifio\ d^ex^ neQi§dXXexo9 tnnoi * 
d&ifaxoi xe yd^ eici' IIoceidda)9 d' inoQ avxovg 
naxQi eficff IIijXin, o o avx efiot eyyvaXigev^ 
dX)! ^xoi fiiv iyd) fievioo, xal fiaovvxBg tnnor 
280 TOiov yaQ xXiog icd-Xo^ dndXecav ^vioxoio, 
iiniov, cqioDTv fidXa noXXdxig vyQov iXcuov UIAJOS XXIII. '441 

XMtamf Havix^^ i^oiiraag vdart Xevxf. 
xop %my iaxaoTBg mv&eUrovy ovdei' Se (fq>ip 
XC^rai iQTjQedaxaif t(o d' earaxov axrvfiivco Hfjg. 

285 aXXoi de <niXXe(j&e nara ffTQarovj ogng Axamp 
tttnotciv xe m^oi&e )caNc^^m<r« HoXXrjrotaiv. 
■ ^Slg (paTQ ntjXeidtig' vaxieg d' liinrjeg ayeQ&ev, 
(OQxo noXv nQCorog ftev ava^ dvdQoiv EvfirjXogf 
Adfifjrov iplXog vio^, og tnnoffvvfi iaixacro • 

290 T^ d' ini Tvdeidtjg mQXO HQCPceQog /iiofiijd^^f 
tnnovg di TQtpovg vnaye ^vyoVf ovg nor dnrivQa 
jilveiav, droQ avrov vnel^etsdmcev ^noXXoov. 
T<p d* OQ in' JlrQeidrig &Qro ^av&og MeviXaog 
^toyevrfg, vno de Cvyov rjyayev dniiag innovgs 

295 At&fjv rrjv ^yafUfAVOvirjv, rov eov re IIodaQyov' 
rrjV u4yafiifivovt dSx ^yxtatddrig 'ExinooXog 
dwQ*f Iva fjtrj ol inot&* vno 'TXtov i^vefioetTtraVf 
dXX' avrov rignotro fiivcov * fiiya yaQ ot IdcaHev 
Zevg a(jpevogf vatev d* oy iv evQvxoQ^p 2tHV&vt • 

300 rrjv oy imo ^vyov rjye, fiiya dQOfiov i<r;(af<M»<Ta«'. 
AvriXoxog de riraQrog ivrQtxag dinXica&* tnnovg, 
NioroQog dyXojqg vtog, wieQ&vfioto avaHrog, 
rov N^Xrjtddao • IlvXotyevieg di ot tnnoi 
(x>Hvnodeg (piQov aQfia, narrjQ di ot ayxt naQa(frdg 

305 fAv&etr eig dya&d (pQOvicoVy voiovrt Hoi avT^ • 

AvriXoXy rjrot fiiv <r«, viov neQ i6vr\ e(piXrjdav 
Zevg re IIo^etddoDV re, hcu inno(Jvvag idida^av 
navroiag • r^ hcU ae dt^acnifiev ovrt ftdXa XQ^^' 
oh&a yoQ bv neQ\ riQfAa&^ eXt(56ifiev dXXd rot mnot 

310 ^aQdt(Trot &eietv T<p r oto) Xoiyi iae(5&at, 

r&v i* tnnot fiev Sourtv d(pdQreQOt, ovde fiev avrot 
nXeiova i<fa(5tv ai&ev avrov fjtrjri^saa&at. 
(tXr aye d^ av, (ptXog, firjrtv ifi^dXXeo dvfic^ 
navroirjv, tva firj ae naQennQoqivyfi^ytv de&Xa, 
315 fii^rt rot ^QvrofAog fiiy dfieivcav, ^i ^i^<pii^' 442 lAlAJOS W. 

p^a ^o^ t^vpih iQBx^Ofiiffjf apifiotciP' 

litlxi d* ^lo^og m^ylyvtxoi ^iixoio. - 

diX og fiiv ^ Mr^roKTt xoi oQiiaaif oJ<fi «rmoi^O^oic» 

320 a(pQadi(og im noXlbp iXiCifSTCu iv^a koi ip^a^ 
tnnoi di nXapompxai apa dQOfAOP, ovdi xaxicxsi' 
og 9i x« xtQdBa «id^, iXavpmp Ijtfifopag tnnovgp 
aUl tiQfi oQoooPf axQiapki iyyv^^p^ ovdi i lif^ei, 
onnc9g xoitQStop xapvc^ ^oiotatp tfAaciP* 

S25 aXX' 1^61 daqiaXimg, xaixop nQOvxoPta doxevBi. 
atjfia di xoi iQim fiaX aQtq^QcU^igf ovdi oc lifcrM. 
icxtjKB ivXop avopt ouop x* OQyvi\ imeQ aiiigf 
^ dQvhg $ nevHtfgf xo fup ov Kaxanv^cxai ofi^Qtp * 
Xoi di xov ixaxEQ&ep iQtjQidaxat dvo XevxWf 

330 ip ^pox^iftp odov" Xeiog d' tnn6dQOfiog afmpig' 
fj xev Cfjfia PQOxoto naXai xaxaxii^ptj&xogf 
ij x6ye pvfjisa xixvxxo im nQOxiQaHp ap^QommPf 
xa\ pvp xiQfiax* id^rixe noioQXtjg dtog J/xtXXevg. 
x^ av fAoX iyxQtfi^ag iXaap cjeiop aQfia xal innovg' 

335 avxog de xXtp&ijvai ivnXixxip epi diqjQfpf 

fix in aQtffxeQOt xottp: dxaQ xopde^top innop 
xivffai ofioxXtjisag, el^ai xi oi ^pia /e^ (riV. 
ev pvcafi di xot tnnog dQtcxeQog iyxQ^f^q^V^^f 
<ig ap xot nXtjfiPtf ye doaeaexai axQOP ixicO^at 

340 xvxXov nottfxoio' Xid^ov d' dXiacd-at enavQetp, 
fjitjnmg innovg xe XQciifijg, xaxd &* uQfjtaxa a^^g * 
XctQfia de xoTg aXXotctP, iXeyxBttf de 6oi avx^ 
laffBxat. dXXd, qiXog, qiQovimp neqmXayfAevog elpat. 
ei yaQ x iv viafffj ye naQe^ eXdcfiifd-a dieixmPf 

345 ovx ead'*f og xi c tXfim iiexdXfiepogf ovde naQeXd-fi - 
ovd' etxep fiexontdd^ep AQeiopa diop iXavPOif 
JldQij<nov xaxvv innoVf og ix ^eog)!!» yivog fiePf 
^ xovg Aaofiidovxogf oS iv&dde y IxQaq^ev ic^&Xoi, 
*fig einmv NiaTooQ N^XijTog aip ivl x^QV lAlAJOS XXIJL 443 

350 ISsT , i^HBi tp iitildl ixatfzov miqar iemev. 

Mf^i6vi]g d^aqa nsfjinrog ivtqix^ mitUtrad'^ tnnovg, 
ap d^ i^av ig diq)Qovg, ip di xX^qovg i^aXovxo • 
naXV Axf^Xevg, ex di xXtiQog d^oQS Neovogidao » 
^PTiXoxov fiera tov d^ eXaxe HQeioov Evfitjlog' 

355 T<p d' ag' in JtTgeidrjgf 8ovQixXeiTog MeveXaog* 
T^ d* iiti MriQiovfig Xdx iXavveiiev vararog avti 
Tvdeidrjg, ox aQiarog im, Xax iXavvifiev tn^iiovg, 

crav de fjieraffTOixi' G^firive de TeQfiar ^x^^^^'^^* 
Tt^Xo&ev iv Xei(p neditp * no^a de axonov elaev 
360 avTi-^eov ^oivixa, onaova naTQog eoXo, 

cog fiefivecpTO dQOfiov, xai dXyd-eitjv dnoeinoi, 

Ot d' dfjia ndvreg iqf tnnoiiv fidaTiyag deiQav, 
nmXi^yov &' tfjidffiv, ofioxXt^tjdv t iiieecoiVi 
iffijvfievcog' ot d' mxa dimQtjcaov ne^ioio, 
365 voaqn vemv, Taxecog • vno de CTeQVOiai xoviti 
taTaT deiQOfievrf, &gTe veq>og ^e ^&veXXa • 
XcuTai d' iQQcoovTO fieTa nvoi^g dvifioio, 
aQfiaTa d' aXXoTe fiev x^ov\ niXvaTO novXv^ozeiQfi, 
dXXoTe d' dt^aaxe fxeTijoQa' toI d* iXariJQeg 

370 eaTaaav iv di(pQ0i(ji • ndTatnse de 'Ovfjiog ixdaTOv, 
vixrjg tefievcov * xexXovTO de <)iaiv exaaTog 
tnnoig, ot ds neTOVTO xoviovTeg nedioio. 

AXV oTe dfi nvfiaTOv TeXeov ^QOfiov ooxeeg tnnoi 
dxp icp' dXog noXirjg, TOTe dt^ oQeTij ye exdaTOv 

375 (paiveT, dcpaQ d' tnnoiai Tad^tj dQOfjiog' ooxa d* eneiTa 
at 0rjQijTiddao noddxeeg ix(peQov tnnoi, 
Tag de fieT i^ecpeQOv /iiofirjdeog aQaeveg tiinoi, 
Tqooioi' ovdi re noXXov dv^d^ edav, dXXa fidX' iyyvg^ 
aielyoQ dicpQOV im^t^aofjievoiaiv itxTrjv, 

380 nvoi^ d' Evfi^Xoio fieTdqiQevov evQee t oofioo 

j&SQfjieT' in avT^ yaQ xe(paXdg xaTad^evTe neTiad^tjv, 
xai vv xev ^ izaQiXaaa\ ^ dfjiqjrJQiaTov i&rjxeVf 
el fArj Tvdiog vu xoTeaaOTO 0ot^og AnoXXoov, 444 lAlAJOS V. 

og Qa oiix XUftw IfiaXep pJumya^paHfii^l 

385 xolo d* dn 6^aXfAW ^vro daodva xnofutfotm, 
ovptxa titg fup OQa ki k<m noXi fiaXXov ioiattff^ 
01 di ol i^Xagtd^opf aipw hswk^io ^iovxtg, 
ovd* OQ* A&tjpaiifP iX&f^Qaf(tepog Xa^*AK6XX/»p 
TvdeUhfPf fiaXa d' wna ^eTMrovro noifiipa Xcem»* 

990 diixs di ol fiooTf/o» fiipog d* UtMunp ip^Kcr. 
if di fUT^Adfi^ vthp mtiovii^ l^^^nzt. 
innitop di ot ^S< ^sa livyip* al ^i ol Untoi 
dfAqtlg odov dQOftixtjpf QVfiog d* im yaXap iXv^tf>, 
avrhg d^ tx diq>QOiO noQa tqoxop il^afvXi&^f 

395 ayHmpag xs mQi^Qvgidrif cxofut xb Qlvdg tc* 

d^QvXXix^ri di fiiramop in dipQwn^ xmdi ot oc<s% 
daHQv6q)i nX^a^&ePf &aX£Qtf di oi iaxBXO ipatr^. 
ITvdeid^g da naQaxQixpag ixe fiwpvxag Intsovg^ 
noXXop xSp aXh»p iliaXfUPog * ip yaQ Jt&iivti 

400 iitnoig ^ne fiipog^ xcu eV avxi^ xvdog i^tjMP. 
T(p d' aQ' in JlxQeidtfg eXx^ ^ap^og Mevikaog, 
MpxiXoxog d' innoKfiP ixinXexo naxQog eoio' 

"^Efi^i^xop, xal cipwi xixaipexop otti xdxtcxa ! 
ijxoi fiep xeipoiaip iQi^ifiep ovxi xeXeio}, 

405 ISfdeideco innouTi datcpQOPog, olaip ^&tjptf 
pvp mQe^e xdxog, xal in avx^ xvdog l^xer. 
tnnovg d' ^XQeidao xixdpexej fci/de Xint^ifd^op, 
xaQizaXifimgf fir^ cqtmp iXeyx^i^i^ xaxaxeiy 
Atd^ri, 'd-fjXvg iowra' xitj Xeinead^e, tpiQiaxoi; 

410 &de yaQ i^eQico, xal fiifp xexeXecfiipop e<sxav 
ov aqimp xofiid^ naQa NicxoQt noifiipi Xac^ 
eaaexaij avxixa d' vfifie xaxaxrepeA o^ii' x^Xx^^ 
ai X dnoxt^dfjaapxe qfeQmfie&a x^^QOP aed^Xop • 
dX)^ iq^OfJiaQxeixoPj xou anevdexop oxxi xdxtavai 

415 xavxa d' iyoop aifxog xexpffaofiah tjda poijaiOf 
axeipoon^ ip 6d<p naQadifjiepai, ovdi fie Xtjaet, 

""Sig i<pa^' ol de avaxxog vnoddeiaavxeg ofioxXtjVf IAIAJ02 XXJJl. 445 

fiaXXov i^BdQafii^f^ijv oXiyop %q6vo9* ahpa d* imiTa 
axBivog odov HoiXfjg idBv ^wiXoxog fiepex^Qf^V^ * 

4-20 Qooxf^og iipf yairigf rj xziiiiqiov aXh vdmQ 
i^iQQti^sv odoio, /^«'dwc di j^co^oi^ anavxa * 
T^ Q eJxBv Mevilaogy afiatQOXiccg dXsEivcov. 
Jiv*ciXoxog di nOQarQiipag ixs fuivvxctghc^ovg 
iarog odov, oXiyov di ^a^axXivag idiooH&v, 

425 ^rQeidtjg d' iddetas, %al J[vfctX6x<p iy^<!ovei* 

^vriXox^y dipQOidiofg tima^sai' dXX avex vimovgl 
isxewomog yi^ 6i6gs, wj^ ^* evQvtiQfi naQeXdaceig * 
fiijnmg dfMpatiQotfg-dijXijffmtf OQfiati xvQCag. 

^S^g Iq^av^ ^vv&oxogy hi Kal noXv fiaXXov tXavvev, 

430 xivTQifi immi^x^ ^ ^^ diovri iom<og. 
ocaa di diaH»v oiQa nmonfmbifivo ^iXovfraif 
ovT aiCv^S dqiiJ9(av dvi^Q^ gtsiQoifMpog ^fifjgf 
r6<J6ov in^Qafiirriv^ at d' ^Qwjaav o^itfam 
ArQeideoD * awog yu^ eHanv fu&ifpiev iXavv^t 

435 fAij^cog iivyKiQtJ9t3Kv 6d(^ ivi fmpvx^g Minoij 

diqfQOvg v dvcTQiipmav ivitXeHiagy nara d' avroi 
iv xovi^t mrowff» imtyfifuvoi neQi viHiig. 
xov nal imHmm nQff^qni l^v&hg MeviXaog* 
' Avfeiko^j. wmg Cf»o /3)^0!rdMt oXomvBQog aXXogl 

440 BQQ' inei^v:a ezvfMtrf^^ qidfts» mnvviF&ai Jf^^aio/. 
dXX' ov fiav ovdv' Sg ar9Q: OQHav otffji ae&Xoit, ^^ 

"«Sff €t0nor Isfnotinah BHinXerOf ^wniaiv w 
fAij fiot iqmKBa&oVf fc^d' SoTatov dxvvfMovw HfJQ. 
q&fjaovxa^ wtvvotait «code^ nai: fovva Hafi^vxfh 

445 ^ vfuv * ii/up<»i yibQi dmifi^oifXMt PBOTifxog. 

'^Qg iqia&'^'' oi di avaHvogvmdl^iaavxeg ofjuoHXiiv^ 
fuiXXov intdiQafimiiVi voe^da atptatm dyx*^ yivov^o* 

AQyuot ^' iv, df£nt> naSijfiMvot a&OQomvTO 
ijfffov^* «ol diiuzovito noviovxeg mdidtoi 

450 nQokog d* 'Idofieivw^f KQtjxSv dtfog^ ifpQdanQr* l^novg*' /^- ,.) 44« lAIAJOS «R 

¥0*0 d*y apev^ip iirrogs ofioklt^^Qog dxovaas 
iyw qfQoaaaro d' litnor aQmQenia KQOvxoPxa^ 
og %o fiip aXXo xocof fpoUC^ fif^h H fiBxmnq^ 

455 XwnAv e^fA irnvKVO ntqixQOtOf, tfixB /<^- 
«rt^ ^' oQ^igf %cu (av&ov if AQyeiotciP leiftBP* 

''Si qiiioh ^QYiieop ^TOQeg ^di fudoptegf 
olog iyitp Imovg avya^ofioh ^i ^ai vfuVg; 
aXXoi fiOi doxiovct itaQoiteQOi Ififupai HTffoi, 

460 SXXog d' ^ioxog ipddXXexeu* aj di nov avrov 
i^Xa§8P ip nedifpf at neici y% (jpiQxeQai tf^ap, 
fl%oi yoQ xag fiQ&xa Sfop mQi xiQfia paXovaag, 
PVP d' ovnif dvpafiat idinp' ndptri di fiot oc<S9 
TQmxop afi mdiop namouperop BtgoQiwtt» 

465 17« xop f^io%op (pvyop ^ia^ ovdi dvpdtf^ 

tv axBd^ieip neQi tiQfia, xa! ovh i%vxfi<iep iXi^ ' 
ip^a fiip ixmcieip ouo, avp &* oQfiata a^at* 
ai d* i^tjQoifjaap, inet fiipog iXXoL^e &vfi6p, 
aXXa ideff&e xal ififieg dpacradSn' ov yoQ iymyt 

470 ev diaytypiitnua * do%iet di fiot ififiepou dpi^Q 
AixmXog yepeijp, fiew d* ^QyeiotctP dpdaaet, 
Tvdiog tiznoddfiov vtog, HQaxBQhg Jtofi^^dfjg, 

Thp d* aiaxQiig ipiptmep ^OtXfiog xaxvg Aiag* 
^dofiePBVf xi ctdQog Xa^Qeveat; at di x* apev^ep 

475 Sjriroi deQoinodeg itoXiog mdioto diepxat, 
oite pedvatog itnrt fiet JtQyeiotfft toaovtoPf 
ovTe Toc o^vtatop xeqtaXyg in diQHetat ocae* 
iXl! aie\ fiv&otg Xa^Qeveat. ovdi ti ce XQ^ 
Xa^QayoQfjp ifiepat * ^d^a yoQ xai dfieipopeg aXXoL, 

490 Mi9rof d' aytai iaat naQoiteQaiy at tondQog ne^» ' 
EvfnjXoVf if d* avtog ixcop evXfiQa §i^fjxep. 

Top di xoXaijdfiepog KQf^w dypg dptiop ffida* 
AlaPf peinet oQurtef ftanoipQadigl aXXa ti ndpta . 
. deveou AQyeicoP' ott toi p6og iiittp dn^piig.' 

4i5 ievQopvPp ^tQinodog fteQtdmfie&op^^i.Xifi^og* l IAIA40S XXIII. A41 

iaxoqa d^Ji%Q%idri9 ^yafisfivova d'eiofiep ajtigp», 
onnorsQai giQoad'' tnnoi * tva yvoii^g amorivmv. 

^Slg i(pav' mQVvro d* avrix X)ikijog xaxvg Aiag^ 
X(x>qfievogt xaXmolaiv dfieixl/acd^ai imeaaiv, 

490 xai vv xe d)^ itQOTeQm ix iQig yever dfjiqioreQOKJiVf 
ei fiij ^x^^^^S avTog dviczarOf xai (pdvo fivd^ov * 

Mi^Hm vvv xakenoX(Siv dfiei^ea&ov iiteeaav, 
Alav, 'Idofuvev Te, xaHoTg * iml ovde ioixev, 
xal d* aXX(p vefieaarov, o^cig rotavvd ye ^e^oi. 

495 dXX* vfielg iv dy&vi xa^&fjfievot eigoQaaad^e 
mmtvg * ol de rdx' avrol ineiyofievoi neQt vixtjg 
iv^&dd' iXevaovcai* totc de yvdtaea^e exaarog 
tnnovg JiQyei(oVj oS detneQOi, ot re naQOi&ev, 

^^g (fdro * Tvdeidfjg di fidXa axedov JjX-d-e dKOHooVt 

500 fidar^ d' aiev iXavve xavoafAadov ol de ol tnnoi 
inpoa' deiQead^tiv Qifiq^a nQijaaovce xeXevd^ov, 
aiel d' ^ioxov xovitjg Qad^dfuyyeg i^aXXov 
oQfUtva dij ;f^t;(r(p;^e9rvxa(r]U£Va xaaaizeQ^p t£, 
tnnoig (OKv^odeaaiv inevQexov' ovde zi noXX^. 

505 yiyver iniaadiZQCnv aQfiaxQoxifi xatoniad^ev 
iv Xenv^ xoviji • tco de anevdovre netead^rfv, 
(5%ff be fiiac^ iv dycivi* noXvg d' dvexijxuv l9Q09g 
tnn(»Vf ix re X6(poov xal dno aveQvoio jfafcce^e. 
avTO^ d* ix di(pQOio j^afcat 'O^oQe naficpavooDvrogf 

510 xXIve d* OQa fidanya norl ^vyov, ovde fidrtjaev 
t^pd^ifwg H^eveXog, dXX' iaavfiivoag Xd^' aed^Xov 
d&xe d' dyeiv erdQOtaiv tmeQd-vfAOiai yvvaixa, 
xal ZQinod' cozdevra (peQeiv 6 d' iXvev v(p tnnovg, 
Tif d* OLQ in ^vriXoxog NtjXijiog IjXaaev tnnovgt 

515 xiQdeaiVf ovri rdxei ye, ncLQa^p^dfievog MeveXaov * 
dXXa xal mg MeveXaog ix iyyvd^ev dxeag tnnovg, 
oaaov de tqoxov tnnog dcpiatarat, og Qd t avaxra 
iXxfiaiv nediow riraivofjievog avv Sx^^9*^' 
xov fuv %e ^lfavovaif in^aadTQOV XQixi^ axQai 448 lAlAJOS W. 

620 ovqalou* o dix* iyxt fiiXa XQiXfh ovdi rc noXX^ 
XtoQt^ fucfftjyv^f noXios mdioio &BorTog* 
%o<saof df/ MtPtXaog dgtiftotog JtfriXoxoio 
Xeimx*' dxoQ XMtQmxa xal ig diaitovga lAtHrrOa 
dXXa fitp aJxpa nixapB»' oqfiXXexo yoQ fitiwos ^ 

525 iitiiov xijg ^ya^fivovitigi naXXixQtxog jii&ijff. 
ti di n* ikt nQOxiQ<o yivexo 8Q6ftog dfMtpoxiQOtaWt 
T(p xaV fitv naQiXacOt ovd* dfiijniQtoxov i&fpter, 
avxoQ MtjQtop^g, '&eQmt€99 ivg *I8ofiBP^ogf 
Xiinix* dyanXijog MiveXaov dovQog iQmffw^ 

530 ^OQdtifxot fihf jaQ oi laav naXXixQtxeg tmtot, 
ijntffxog 8* ^v avxog iXavvifUV OQf/t er dywn» 
vihg d* Jldfiijxoto navvaxaxog ^Xv&ev aXX<»r, 
iXnw OQfiaxa naXif iXavvw icQoaao&iv vjmovg, 
xov di idmv ^nxetQi nodoQnrig 9iog ^tXXeig^ 

535 cxag d* oq iv JlQyeiotg enea nxiQ&evx* djiQevev* 

jioto&og dv^Q &Qt(5xog iXaivH fidwxag tvnovg ' 
dXX' aye dlj oi dmfiev di&Xtov, mg i^ittetnig^ 
deixeQ'' axoQ xa ^Qmxa qteQia&w TvMog^ viog. 
^Sig iq)a&'' oi 8' oQa ndvxeg en^veov^ dfg i^iXevev» 

540 nai vi ni oi nSQev tnnov — in^vtjtmv yoQ Jlj^oi - 
el fiii aQ JlvxtXoxogj fieya&ifxov NiaxoQog viog, 
nrjXeidtfv Jf^wl^a din^ iljfieirpar' dvaaxag* 

/2 u^xtXeVf fidXa xot nexoXcitfOfiatf at ne xeXiccfig 
xovxo inog * fJtiXXetg yoQ dqiatQifiTea&at ae&XoVf 

545 xa qiQovioDV, oxt oi ^Xdfiev aQfiaxa nai xaxi' tnnaf, 
avxog t' ia&Xog i<6v dXX' diq^eXev d&avaxototv 
evxi(T&at ' x6 nev ovxt navioxaxog ^X&e Ihdnoov, 
et 8i fiiv oinxeiQetg, nai xot fpiXog inXexo&vfi^ 
iaxt xot iv nXtaifi XQvahg noXig, ioxt 8e x<x>t9c6^,. 

550 nat nQ6§ax*9 iiai 8i xov 8}i(»a\' nat fmwxeg tnnoi' 
xSv ot inetx dveX£v difni^at ntu fiet^ov Se&Xorf 
^i nai avxina n^ tva c' aivff(roo<nv Jtxatoi. 
x^ d' iym ov-^mge» " neQt &' aix^g netQif&tfxmt lAlAJCrS XX/II. 440 

555 ^flg cpdro' fieidijcev 8e nodaQHtjg dlqg ^x^^^^^^» 
XaiQcov ^vtiXox^Pf ori ol g^iXog tiev iraiQog • 
xai fiiv dfiei^ofievog liiea nteQoevta ^Qogi^vda ' 
^vtilox\ si fA€v dij fM xeXeveig oixo^ev aXXo 
EvfifjXcp i^rcidovvai, iym di ne xal tb teXsaaiw* 

660 dcoaoo ot •d'coQtj7(a, tov, AoteQO^atov d^ijvQOiv^ 
xdXxeov, q) mQi x^^t*'^ (faeivov naaaiteQOio 
dfiq)idedivtjtdi' cioXeog de oi a^iog eatau ' 

H Qaf xai Avtofiedovti (piXip iHeXevaev itaiQcp, 
oiaifievai xXiairj^&ev ' 6 d' ^/«to, nai oi eveiHev. 

565 [Evfii]X(ip d' iv X^^ij! ti^&ei' 6 d' ide^ato x^^iQfov,^ 
Toiai de Koi MeviXaog, dviatato, '&vfiov dx^voov, 
AvtiXoxo^ afiotov KexoXcofiivog' iv 5' OQa xtJQv^ 
3ff ^<Ti axyntQOf «^jyxe, aim^^aai t ixiXevaev 
AQyeipvg • 6 d ' e^eita fietr^vda iao&eog q)€o^' 

570 AvtiXoxe, ^Qoad^ev ^e^Wfiive, ^oiov eqe^agl 
^axv^^S fiv iftyv aQetijvy ^Xd^^ftag di fioi mnov^t 
tovg aovg ^Qoad-e §aXcov, ol toi ^oXv x^i^oveg ^aav, 
dXX' dyetf AQyeifov ^ytjtoQeg ^de fiidovreg, 
ig fiiaov dfiqiotiQOiai dMaaaate, fiTj8\iit dQCoy^* 

575 fiijnote tig ehjiaiv Jlxaicov xct^^oxittovcoVi ^ 

AvtiXoxov xpevdeaai pit^aif^evog MeviXaOfff 
otx^tai tnno^ aymv, otioi fioXv x^iQOv^ *i^<i^v 
l^voi, avtog jHi t^Qeiaamv dQBt% te fiifi t$» 
ei d\ay\ iyo9v aithg diKuaon, ttai ^ ovtivi q)Jif/ti 

580 aXXov iizmXtj^eiv Java&v l&eia yoQ latau 

^vtiXoXf ei d\ iye devQO, AiotQeqiigf %i '&ifug eativf 
atag t^ncov nQonaQOid^e Hoi &Q^togf avtiiQ ifnaad^Xfjv 
XBQaiv ixcov Qadw^Vf %pteQ tonQoa^ev IXcwve^f 
tnncov iijtdutvog^ yaajox^^ ^Evvoaiyaio» 

585 ifiw^i, fi^ luf inmv th ^iov l^X^ oQfia m^aat. 
^ Tov d' avt JlvtiXofpg nmwfw^og dviiov tjvda ' 
avax^o vvv • ^toXXbv yaQ iycoje vedteQog ei^$ 
Hiai. Pp 4S0 lAlAJOZ ^. 

oJa&^ oUu viov drdQog imeq^acicu rtXe&ovati^ • 

690 %Qmiiif^tQog fiif yoQ re f oo^, AeffTiy di xe fi^ig. 
^9 TOf imtXiJTn UQodi^ * Hrffoi^ d« tot avrbg 
diiaWf xtfP oQOfitiP' el nai vv xef otxo&ev a}J,o 
fieiC^ ifcaitijiTeiagf agfaQ %i toi avxUa dovrat 
^ovXoifitjif, ^ «Toi/e» JiOtQeq^ig, ^fiara nawxa 

695 in &Vfiov neaieift xai daifioatf ehat dXiTQog. 

^H ^a, xai imtop aymv fieya&vfiov NiaxoQog vtog 
ip xeiQeaai xi&et MereXaov. Toto di &vfiog 
iap&ijt mgei xe neQt axa%ve<satv iiQari 
Xtitov dXdijaxopxogf ore ipQiaaovatP aQOVQai' 

€00 wg aQa aoi, MeviXae, fiexa giQeai &vfiog iav&ti, 
xai fup qiatvijaag Ima meQoerra nqogtivda' 

JtvxiXoxet VV9 fiiv xot iyoiv vnoetl^Ofiat,avx6g, 
voiOfievog' inet ovxi^naQijoQogf ovd' deaitpQafV 
tja&a naQog' vvv aStxe voov vixtjae veoiti. 

605 devxeQOv avx* dXiaa&at dfieivovag ^neQOitevetr. 
ov yaQ xiv fie xaj[ SXXog dvrjQ noQenetaev Jijoiw * 
dXXa av yoQ di^ noXX ina&eg, xat noXX' ifioytiaag^ 
aog xe naxijQ dya&og xat ddeXtpeog, eivex ifieto - 
x^ xot Xtaaofiivip intneiaofiai, iqdi Koi innov 

610 dmaot), ifitjv neQ iovaav tva yvmoaat %at otdej 
mg ifiog ovnoxe &vfiog imeQcpiaXog xal dntjvtjg. 

M Qa, ttai AvxtXoxoto Aotjfiovt dSxev ixaiQtp 
tnnov ayetv 6 d' Ineixa Xifitj&' iXe ^afifpavoonrta, 
MtjQiovtjg d* dvdetQe dvm XQvaoTo xdXavxa^ 

615 xixQaxogy mg iXaaev, nifinxov d* vneXeinex' ae&Xov, 
dfopi&exog fptdXti' xijv NiaxoQt dmxev Jf/iilAfv^, 
JlQyeicov dv dyatva q^iQmv, xai eetm naQaaxdg ' 
T^ vvVf xai aoi xovxo, yeQOVf xetfi^^XtQv eaxonf 
IlaxQOxXoto xdq>ov fiv^fi ififievat. ov yaQ Ix* avrot 

620 01/161. eV JtQyeiotat' didmfit dixot xod' ae&Xov 
avxmg ' ov yoQ nv| ye fiax^aeat, ovde ^dXaiaeig, JJIAJOS XXIII. 451 

ovdi t dxopZKJTvv igdvcsaif ovde ^olfs(f<fip 
^evaem* ^dti yaq j^a^leno^ ^a*sk y^qag meijei, 
^Sig emmv ev xeqci 'ci'&ef 6 d' ide^aro %aiqmi 

625 xacfiiv q>oov7Jaag eiiea meQoevca nqogiivda' 

Na\ dij ravtd ye ^dwa^ zexog, xccra iioiQav eemeg. 
ov yaQ It ifiiteda yviat q)iXog, ^odeg, ovd' hi x^^Q^^ 
oiiicov diiqjoreQODd^ev inaujaovrat iXaq^ai. 
ei&* cog ^^doifiiy ^irj ts fioi ifmebog eit], 

630 d>g onore xQeiovx' ^fiaQvyxea d^dnzov 'E^eiol 
BovnQaaicp, ^aTdeg S^ ed-ecav ^aaiXijog deMa' 
evd'' ovzig fioi bfioXog dvrjQ yiver, ovt aQ^ 'Eiteioofy 
ovT avroov IlvXioov, om AixooX&v fieyadifioov. 
wvS fMv ivixtjaa KXvzofiTJdeay ''Hvonog vlov • 

635 AyxaXov de ndXy HXevQooviov, og fioi dviari] • 
"iqixXov de nodeaai naQidQafiov, ia^&Xov iovra • 
^ovqI d' vnetQi^aXov ^vXrjd re xat IIoXvdooQOv. 
ototaiv fi tn^otat naQijXaaav AxroQioove^ 
nXij&ei iiQoa&e ^aXovreg, dyaaadfjtevot ^eQt vixrjgf 

640 ovvexa dij ra fiiytara ^aQ* avr6q)t Xeiiier de&Xa. 
ot d' UQ eaav didvfiof 6 fiiv ifinedov ^vtoxevev, 
ifinedov ^vtoxev, 6 d' d^a fidartyi xiXevev. 
oog icor iov vvv avre vedoreQOt dvrtooovroov 
iQyoov rotovroov • ifie de XQV yVQ^i Xvj^q^ 

645 midea&at, rore d' avre fjterinQeitov ^QOoeaaiv. 
dXX' i&ty xa\ aov eratQOv did^Xotat xreQii^e, 
rovro d' iyoo ^QoqQoov 8ixofiat, ;^at^€t di fiot tiroQ^ 
&g fiev det fjtifivijaat ivr^iog, ovdi ae Xij&oo 
rtfi^g Tjgri fjt iotxe rertfitiad-at fier Jix^^f^otg. 

650 ao\ de 'd^eo^ r&vd' dvr\ x^Q^^ fievoetxia dotev. 

*Slg qdro' nriXeidrjg de noXvv xad'' ofitXov ^x^^^ 
W*^% «516« ndvr alvov inixXve NrjXeidao. 
avraQ 6 nvyfiaxitjg dXeyetvrjg d^ijxev deS^Xa • 
^fiiovov raXaeQyov dyoov xaridrit^ iv dycivt ^ 

655 i^ire^ adfirirrjv, jJt* dXyiarrj daftdaaa&ai • 

Pp 2 432 I4I^^0£ ^. 

t^ d* aqa nnffiirti tiOei ^inag ifMptnwt^XXor, 
avij d^ dQ^ogf nai fiv&aif if ^(^eiotffip iemew * 

JlxQeidfi xe nai aXXot ivHrtjfudeg Jl%aiolj 
avdQe dv<» negl xHrde xeXevofUff wteQ dQicrm^ 

660 9cv$ ftaX' dpaffxofMrm nenX^ifAer, ^ di x* Jtno}JM}9 
d<i^ nofifAOviipft pniaHTi de Mpxeg Jtxatoi^ 
^fuopof TaXeuQYOP ayw xXtci^fde peia&m* 
avxaQ vtxtj&elg binag oiaexat dfiq>iKi9teXXo9, 
*Sig eq>at'' wqwxo d* avxix dv^Q i^vg xe ptijag xe, 

665 eld&g nvyfiaxifig^ viog Ilafon^og 'Eiteiog' 
cnpaxo d' ^fiiopov xaXcteQyoVf tpwtfcif ra* 

^Acaov ix(Xij ogxtg Hinag Oidexat dfAqitxwteXXop - 
fjliiovof d' ov (ptifii XIV diiftep aXXop JixatmVf 
nvyfi^ vtxtjaavx'' inei eSxoftat elvat oQKSxog. 

670 if ovx 'SiXtgf oxxt ftdxtjg emdevofmt; ovd' uQa vmg ^f 
ev itdvxeiJi^ eQyoim da^fiova gxoTie yevia^at, 
wde yoQ e^eQio), xh de xai xexeXeafiivov eaxat' 
dvxtxQv XQOot ^0 ^^^9 ^i^ ▼' oaxi' dQa^. 
xtjdeftiveg di ot iv^dd* doXXieg av^t fuvovxeep, 

675 01 xi fitv il^oiaovatv, ifi^g^vno X^Q^i^^ desfiivxa, 

^Slg ifpad^' oi d' OQa itdvxeg dx^ iyivovxo ciwny, 
EvQvaXog di oi oJog dviaxaxo, iao^&eog (peig^ 
Mtjxtaxiog viog TaXaiovidao avaxxog, ^ 

og noxe Oij^agd* ^l&e dedowtoxog Oidtnodcto ' 

680 f ^ xdqtov * Iv&a de izdvxag evixa Kadfuimvag» 
xhv fiev Tvdeidtjg dovQtxXvxog dftqienovetxo, 
^aQOvvoov Ineaiv, fiiya d' avx^ ^ovXexo vixtfp. 
^wfta di oi nQwtov noQaxd^^aXev, avxitQ Inetxa 
dooxev iftdvxag ivxftijxovg ^oog dyQavXoto. 

685 xm de ^<oaafitiva> fitjxtjv eg fUaaov dymvw 

avxa d' dvaaxofiivc9 X^Q^^* oxt^ctQ^atv ofi ofixpmt 
avv Q ' imaovy avv di aqft fiaQetcu xetjps^ ifux^ep. 
detvog de xQOfMcSog yevvapv yivex*, iQQee d* idQ»g 
ndvxo^ev ix fuXimp* enl d' oqpvxo dtog 'ffneiogf \ lAlAAOS XXIIL 453 

690 xot^€ di stamfjparca naQijiop' ovd^ uq hi dtjr- 
iaviJHSiP' avTOv yaq imfJQine q)aidifia yvla. 
mg d' od"^ wto (pQMog BoQioo avanakXexa^ iji^vg 
^iv iv gpvxcoet^Tt, fiiya di i xvf^a xaXvxpsv * 
mg n^^tjyeig dvinaXT. avzecQ fi^yddvfiog 'E^eiog 
695 X^Q^^^ }>a^oi)v wQd^axse' qiiXoi d* dfiqiiarav izaTQOt, 
6i fiiv ayov di dy&vog iq^eXxofiivoiai nodeaaiv, 
alfia naxv strvovta, xoqi] ^dXXovd-^ iriQcoae\ 
xad d' dXXoq)QOviovTa fieza cqiaiv elcav ayovzeg' 
avrol d' oixofMvoi nofiiaav dinag dfAqMvveXXov. 
700 UtjXeid^^g d' aJij)' dXXa 'Aazd %Qixa O^iJHev ded-Xat 
deiKvvfAevog AavaoTai, vaXaiafioavvijg dXeyem^g * 
x^ fiev vtKijaavxt fiiyav xQinod^ ifAnvQi^ijttiVf 
xov de dva>dexd^oiov ivl aqiai riov Axouoi' 
' dvdQi de vixtjd^ivTi yvvaix ig fiiaaov i&tjxeVf 
705 noXXd d' iniazaro iQya, viov di i reaaaQd^oiov. 
atij d' oQd-og, Hoi fivd^ov iv ^Qyeioiaiv eeinev 

X^Qwa^j 0% xa« %ovxov di&Xov neiQijaead^ov ! 
ag iqar' moxo d' Imna fiiyag TeXafimXog Aiag' 
dv d' X)livaevg noXvf^tixig dviaxavo, xiQdea eldcog. 
710 ^maafiivm ^' aQa xdye §dtr^v ig fiiaaov dy&va, 
dyxdg d' dXXtjXcov Xa^ivtjv x^Q<^i ari^aQ^aiv 
ig OT dfiei^ovteg, xovgve xXvxog ^QaQe r/xTCor» 
ddfiaTog v^^tjXoio, ^iag dvifioov dXeeivatv, 
texQiyu d' oQa voka '&Qaa^idmv dno jj^er^ooi^, 
715 fXxofieva areQemg' xara de v6riog Qiev idQcog'" 
nvxvai de afiddiyyeg dvd nXevQdg re xai (Sfiovg 
atfiaxt qioivtxoeaaat dvidQaftov * oi de fidV alei 
vixtjg liadTjv, tQinoSog mQt noitjxoto. 
ovx 'Odvaevg dvvaxo aq^^Xai, ovdet xe mXdaaat^ 
720 ovT Atag dvvaxo, TtQaxeQti d' Sxev tg 'O^f^r^o^. 
dXX^ oxe ^tj Q^ dviojCov ivxv^fiidag Jfj^aiov^y 
dtj T0T« fAtv nQogietne fiiyag TeXaftdvtog Atag* 
V Awytveg AaeQXtddiif noXvfitjxav Odvaaev» 454 lAlAjdOS y. 

i; #/< araeiQ , ^ e/<o (T«- Ta o av mi ^avra jueZj^cret. 

725 *Slg tlizw avaHQB' ^oXw d* ov Xfj&tr X)dv<jffevg' 
xoyf) onid-Ev xtoXtjna Tv;fo5f , vniXvffB di yvZa • 
xad d* i^aV i^onicoo' im di crtj&Bffair X)^c(Tevg 
xannece' Xaol d* av d^TjBvfxo re, '&afiprj(Tap re. 
dEvrsQog avx dvaeiQa TtoXvrXag diog X)dv<TffEvg, 

730 mvyffep d* aQa rvr &op dno x&ovog, ovdi r aeiQBV 
iv di yow Yvdfixpev ini di x&ovl xdniiecov Sfiqso» 
nXtjcioi dXXjjXoiat, fjtidvO-jjffdtv di Hovifj, 
nai vv ne rorQirov avrig dvat^avr' indXaiov, 
ei fifj ^xiXXevg avrog dvi(jraro, xal xariQvxep - 

735 Mtjxir iQei^eaOov, fitjdi rQi^ea&e Haxoitriv • 
nxjy d* dfKforeQOKTiv' di&Xia d* 7(r* dveXovreg 
eQX^^s^fy 6q)Qa xal dXXoi ded-Xevco<riv Axaioi, 

^Sig ecpad'*' oid^aQarovfjidXafiivxXvoVftfi^ini&ovro, 
xai Q ditofiOQ^afiivoD xovitjv, ^vdavro ;|^CT<oi^a£. 

740 IltjXeiStig 6' aJxp* dXXa ri&ei raxvr^rog de&Xa, 
OQyvQeov KQtjrtJQa, rervyfiivov ?5 d' aQa fierQa 
xdvdavev, avraQ ndXXei ivixa ndaav in aJav 
noXXov ' inei £id6veg noXv^aidaXot ev ij<TxtjiTaPf 
Ooivixeg d* dyov avdQeg in rjeQoei^ia nofrov, 

745 arrj(sap d* ip Xifiipe<j(Jiy Qoapn di dmQOP idooxap* 
vlog di IlQidfAOio jivxdopog (opop idiaaep 
narQonX^p ijQooi^Itjaovidtjg Evvtjog. 
xai rov JlxiXXevg &ijxBv didXiov ov irdQOio, 
ogrig iXacpQorarog no<j(ji xQainvot(Ti niXotro * 

750 devriQ(p av ^ovv &^xb fiiyav Hoi niova dtjfi^' 
^furdXavrov di xqv(Tov Xot^J&tjt' i&tjxBv, 
arrj 4' o^^o^, xa\ fiv&ov iv JlQyBioi<Ttv iBinBV • 
X)Qwa&\ ol xai rovrov di&Xov nBtQtj^sea&e! 
&g i(par' (SoQwro d* avriti ^OtXijog ra^vg Aiag, 

755 dv d' ^Odvaevg noXvfitjrig, imira di NiaroQog vio^, 
JivriXoxog ' 6 yoQ avrB viovg noat ndvrag ivixa, 
[arav ii jitraaroixi ' atjfitjve di riQfJtar ^x^^^^^-l lAlA/lOS' XXril. 455 

Tor<ri i* OMO viaarig verazo ^qoiiog * (oxa ^' Siteira 
SxqieQ 'Oikiddtjg • inl d* mQfvro diog 'Odvaaevg 
760 ayx^ fiiX' &g oxe %ig xe yvvat}/(.og ev^covoio 

(JTijd-eog «(TTi xavdv, ov% ev fiaka X^Q^'' i^ccvvacf^y 
vcriviov i^eXxpvGa ^aqex fjiizov, dyx^'^'' ^' «^jf^* 
atfjd^eog' mg^Odvaevg &eev iyyvd^ev avtaq oitia^e^ 
txvia Tti?rT6 nodeaai, ndqog hoviv diicpixv&Jjvai • 
765 xad d^ dqa ol ^ecpaXrig xe' dvrfieva diog 'Odvaaeig, 
alel Qifi(pa d-eoov laxov d' im ndvteg Jf;^aeoi 
viif^g hfievtp, fidXa de amvdovTi xiXevov. 
dX}^ OTfi 5?/ itvfiaTov reXeov dqofiov, avzix Odvaaevg 
evxev A^&tjvai^d yXavHcomdi ov xaxa '&vfi6v • 
770 KXvd^iy &ed, dya^&ij fioi iniQQod-og ild-e ^odoriv! 
wg eq)ax evxofievog' tov d' IxAva TlaXXdg ukd^ijvtj' 
yvia d' ed"ri%ev iXaqQOf noSag, xaJ x^^Q^S vneQd^ev, 
dXX ore d^ rdx efjieXXov inat^aad-at de&Xovy 
iv{f Aiag fiev oXiad-e ^im — ^Xdrpev yaQ Ad-fjvjj - 
775 TJ Qa ^omv nexvr ov&og dnoxrafievoav iQifivxoov, 
ovg inl IlarQoxXip mq)vev nodag a>xvg ^x^^^^i^ ' 
iv d' ov&ov §oeov nXrjro arofia re Qivdg re, 
. ^QV^VQ' ^^^' dvdeiQe ^oXvrXag diog 'Odvaaevg, 
, 09^ t^X&e (pd^dfuvog* 6 de ^ovv eXe (^aidij^og Atag. 
780 artj de tieQag fierjd x^Qalv'ix<^^ ^oog dyQavXoio, 
ovd^ov dnonrvoov, fjiexa i* JiQyeioiaiv eemev 

Si sro^oi, § f* i^Xaxfje ^&ed nSdag, ^ TO^aQog- TzeQ, 
fifjrt]Q mg, 'Odvayi naQiazaraiy t)d' inaQjjyei, 

Sig.eqad^* ol d' aQa cidvreg in avr^ tjdv yeXaaadv. 
785 AvriXoxog d' aQa dif Xoiad^tjiov ix(peQ ded-Xov, 
fieidiooavt xai fiv&ov iv ^Qyeiomv iemev * 

Eldoaiv vfifA iQeoo ndaiv, (piXoi, oog iri xai vvv 
i&dvaroi rtpiooai naXaioreQOvg dv&Qomovg, 
Aiag ftiv yoQ ifiei oXiyov ^QoyeveareQog iariv • 
790 ovTo^ de nqor eQijg yevetjg, ^QoreQtov r dv&Qoo^o^v • 
dfioyeQovra di fiiv (faa ififievai • OQyaXiov di 45« IA1AJ02 W. 

notratp iQi^ij<fa<T&at Jlxaiotgj ei fi^ J^jfrZiler. 
^Sis (paro ' %vdtjfBf di noddxea Il^Xetmpa, 
top d' Axt^ivg fii&otfftp dfut^ft^og nQogtetmp^ 

795 MrttXoxt ov fiev rot fiiXeog eiQijaerat alpog^ 
aXXa rot tjfuxaXavrov eym XQ^^o^ im&tjaat, 

^Sig elitiiif iv jcpffJ ri^et • 6 d* ide^aro xatQmv. 
avtoQ nrjXeidijg xara fiiv doXtx6<rxtov ejxog 
^&r^x ig dymva q}8Q<ov, xaxd d* d<mida xai rQv<pdXetar, 

800 revxea ^aQitfjdovrog, d fitv ndtQOxXog dnt^VQa, 
tn^ d* 6Q'&6g, xai fiv&ov iv JlQyeiotctv Setnev 

JivdQe dvoo TTf^i roovde xeXevofiev, oMTeQ dQitsra}, 
revx^a iaaafiivo}, rafieaixQoa xaX^^ov eXovre, 
dXXijXoov ^QonaQOt&ev bfiiXov netQfi&^vat. 

805 oczit^xeQ^g xe ^p&^aiv oQe^dfievog XQ^a xaXov, 
'^avafi d' ivdivoov, 6td v Ivtea, xai fiiXav alfta* 
T(p fiev iyo) ^iaoa r6de <pdayavov dQyvQotjXovj 
xaX6v, QQtitxiov, rh ftev JiareQOitaiov dntiVQOnv, 
revx^a d' dfi<p6reQ0t ^vifia ravra tpeQia&oov • 

810 xai a<ptv datr dya^d-^v naQadijaofiev iv xXtainatv. 

^S^g e<par' 3>Qro 9* !netra fiiyag TsXafitovtog Aiag, 
av d' aQa Tvdeid^g &Qro, XQareQhg /dtofjttjdtfg, 
01 d' inei ovv exdreQ^ev ifiiXov 'O-ojq^X'^^^^^* 
ig fiiaov dfA^poriQoa avvirijv, (Ufita&ce ftdxBa^&atf 

815 detvov deQxofiivoo ' ^dfi^og d* ?jf< ndvrag Jlxatovg, 
dlX ore drj axedov tjaav iit dXXijXotatv tovregt 
r^ig fiev intjt^av, r^ig de axedov diQfi^qd^ifaav, 
ivQ? Aiag fiev inetra xar* danida itdvroa etariP 
vvl^, ovde XQO txavev iQVro yaQ ivdod-t &nQij^. 

BQ,0 Tvdeidrjg d' oq* iitetra imeQ adxeog fieydXoto 
atev in avxivt xvQe (paetvov dovfhg dxoax^. 
xai r6re S^ q Atavrt neQtd9eiaavreg Jtxatotf 
navaafiivovg ixiXevaav di^Xta Ja* dveXia&cu 
avroQ 7\deidji dmxev fiiya <pdayavov ^^Qoag 

825 <ivv xoXef re q)iQCov xai iikpttjr<p reXaftwvt, IAIAJ02 XXIII. 457 

Ainaq IltjXeidf^g d^iJHBv 60X01^ avroxocovovf 
of nqip fuv qimaoHB fiiya c&ivog 'Hsricovog * 
dXV ijxoi tov ifsstpve nodoQXfjg diog Ji%iXkBvgf 
*t:ov d* aysv iv vijeaat avv aXXoiai xreareaaiv. 

830 arij d* oqd^og, xal fMvS'ov iv JtQyeiouttv ieimv * 
X)Qwa^f ot %a\ Tovzov di^&Xov miQfjaead-et 
€1 ol Hal fidXa noXXov dno^Qod^i moveg dyQoi, 
l^ei fiiv %a\ mvre mQinXofiivovg iviavrovg 
XQsdfievog * ov fiev ydq 01 dTef*§6fiev6g ye aidfJQOv 

835 ^oifAtfVy ovi* dQOxijQf eJa ig sroilif', dXXa naQi^ei, 

'^Sig iq}at*' Aqto d* imtra fieve^r6Xefjiog IIoXvnoiTfjg, 
av di Aeovr^og ftQareQOv fiivog dvvi^&ioio, 
av d^Aiag TeXafimviddtig Hai dwg 'Emiog. 
i^eifjg d' t^fravto • aoXov d' iXe dtog 'Emwg^ 

840 fjne di divfjaag * yiXaaav d' im ndvrsg A%aioi. 
devreQog avT dq^irjHe Aeovrevg, o^og JtQfjog • 
TOTQizov avz iQQi^pe fiiyag TeXafimiog Aiag, 
\X^Q^g dno atifaQfjgf f^al vmQ^aXe afjfuzra ^dvroDvJi 
dXX* oxe d^ a6Xov etXe fievemoXefJtog IIoXvnoiTfjgs 

345 oaaov xig t* iQQtxpe naXavQona povn^Xog dvfJQ * 
17 di 'ff iXiaaofJtivfj mrerat dtd ^ovg dyeXaiag * 
r6aaov navrog dy&vog imiQ^aXe^ xo\ d' i^6fjaav. 
dvatdvreg d* IraQOt IloXvnoirao HQaveQOto 
vfjag im yXagfVQag iq^eQOV ^aatXijog de&Xov. 

850 AvxaQ o rol^&ni^at ri&et I6evra aidfjQOV, 

nad d* iri&et dixa fiiv mXineagy dixa d* fjfumXexna* 
iavhv d^ iarfjaev vfjog xvavo^QoiQOio 
ttjXov im ypafjtdd^otg * ix di rQfJQCdva niXetav 
Xem^ fiffQiv^c^ dtjaev md6gf rjg uq dvmyet 

855 rolevetv, og fiiv xe ^dXfj rQ^QCOva ^iXeiav, 

nivrag detQdfUvog mXixeagf oh^vde qfeQia^cn ^ 

og di xe fifjQiv^&oto rvxfit SQVt&og dfiaQvtiv — 

Ijcamv yaQ dif iteivog - 6 d' otaevat ^fumXexna, 

"/Jff iq)av^ WQro i[ Inma ^in TevxQoto waxrogt 
Iliai. qq 458 IAIAJ0£ ^. 

860 av d* aqa MtiQ^oi^gt ^iQanmp ^*lio(iipyog. 
nXiJQOvg d' ip xvrag j^alxif^er naiUlor «lorreff * 
TiVKQog di HQ&xog xXtJQip Xa/cf. avxUa d* iow 
^xip inutQaxicogf oii* t^^iikijCiP afaxxt 
oqpAv nQWoyoPHOP Qiinp nliixtiP iwxoii^ipf. 

865 OQPt&og fUP ofiOQXi' ptiytiQi yoQ oi xoy AnoXk4»9 ' 
avxaQ 6 fiiJQtP&op ^aXi ikoq «roda, xy didix* OQrtg' 
dpxtxQv d' ano f^iJQtP^op xafu ntxQog otaxog, 
fj ftiP iifitx* ^t^i itQog ovQapOPi ^ ti naQiidni 
ftiJQtp^&og noxt yaiap * dxoQ mkadticap A%(uoL 

870 aitiQfifAiPog d' oQa MtiQtoptjg i^iiQvai X^H^S 
xo^op ' dxitQ d^ itaxop i^iP naXat^ &g t&vpip. 
avxixa d' ^miltiaip ixti^oXfp JlnplXmPi 
aQP&p nQmxoyopcop Qi^itP xXetxi^ imaxofit^i^p. 
vxpt d* vno pi(pi<»p iTdi XQtJQWPa gtiXitap' 

875 xji Q oyi dtPivovaap vsro miQvyog ^aXi fuaati^' 
dpxtxQV di dttjXd^i piXog* xb ftiP a^p iitt yai^ 
ftQoa&iP MfiQtopao nay^ mdog' avxoQ ^ SQPtc 
iax^ iqiiZoftiptj ptjog xvapoitQWQOtOf 
avyip dmxQifiaaiPf avp di miQCt mttpa Xicuf&ep. 

880 oixvg d* ix fuXim ^fiog nxaxOj xriXi d\dn avxov 
xanmai' Xao\ d* av d^tjivpxo xi, ^dfi^tjaap xi. 
ap d' OQa MfiQtoPfig mXixiag dixa ndpxag oitQip, 
TivxQog d' ^fiimXixxa qtiQiP xoiXag ini ptjag» 
AvxitQ IlijXiid^g xaxit ftiP doXtxoaxtop iyx'^» 

885 xad d« Xi^tjx' aitvQOPf ^oog al^top, dp&ifioipxa 

^ijx' ig dympa (piQotP' xai q ^ftopig apl^Qig dpiaxav 
ap ftiP Sq AxQiidtjgivQvxQiicop AyofiifitpiOPi 
ap d' o^a MtjQtoptjg, ^&iQanwp ivg 'Idofup^og. 
' xoiat di xai fuxiitm nodoQxtjg diog J^j^iXlev^* 

890 JlxQiidti ' tdfiiP yoQj oaop 9fQ0^ifi^xag andpxw, 
^d* oaaop dvpdfiiLXi xat Ijfiaatp inXiv oQiaxog' 
dXXct av ftiP xod* oi&Xop ixwp xoiXag im p^ag 
iQXiv, dxitQ doQV MyQ^opfi tjQm mQWftiP^ lAlAAOS XX m. 45 9 

# » 

€t 6vyB <y<JI d^vfi^ id-slaig • xiXofiai yoQ tyctyjfz. 
895 *^ff ligpar'' ov^' dni-&tj<sev ava% av^q&v ^yafiegjivoov. 
d<3x8 de MfjqiovQ doQV xdXHSov avraQ oy ijQoog 
TaXdv^i(p xtJQVM didov mQitiaXXig as&Xov. IAIAA02 Sl. Lndisperaetifl, coenae somnoqne se dant Achlv); Acbilles 
noctem insomnem ducit, mane^e Hectorem cumi religatiiTn 
circa tomulum Patrocli raptat (i-i8). Eam contumeliam, 
plures per dies repetitam, inter deos, pardm dolentes, partim 
laetantes, miseratus Apollo, qui corpus adhnc integmm serva- 
bat, grayiter concperitur ( 19 -54). Itaque luppiter per Tbeti- 
dem, ab Iride arcessitam, imperatAchilli, ut ab saevitia desistat^ 
et corpus redimentibus tradere ne recuset; simul eiusdem man- 
idatn Iris cohortatur Priamum, ut oblato redemptionis pretio 
filium recipiat (55- 186). G«runtnr haeo dnodecimo post mor- 
temHectoris die, qno Priamus sub noctem, Hecuba et ceterii 
omnibus remotis , qui iter morarentur, pretiosa dona colligity 
hisque currum onerari, ab Idaeo praecone ducendum, sibi 
aliumparariiubet (187-28:1): tum libaftone facta, et dextro 
omine accepto, iter ingreditur (a83-53o). £i lovis missu 00- 
currit Mercurius, a quo per sopitos yigiles ad tabemaculum 
herois deducitur (53 1-467). Achilles, a rege supplice facile 
exoratus, pretium redemptionb accipit, corpns ei lotum et ve- 
•tibus involittumrestituit, undecim dies induciarum ad sepul- 
turam concedit, coenaeque adhibitum honestissime dormitnm 
dimittit (468-676). Primaluce postridie, Merciirio duce, Pria- 
mus ad urbem refert corpns, cuius visendi cansa obviam efiusi 
Troiani lamentantur ; mox in aula positnm, praeter condnctos 
cantores, plorant Andromache, Hecuba, Helena (677- 776 )• 
Exstructo deinde rogo, celebratur funus cum epulo (777-004)« 

"ExTogog Xvtqo. 

Jlvro d* dycoVi Xaol di &odg im vtjag skaaxot 
SaHidvavr isvai * xol (uv doQiioio (Mdowo 
vitvov TS yXvHSQOv taQntjfASvai. avrdQ JlxtXXsvg 
kXoU, qiiXov iroQov jufiviiiAivogf ovdi fiiv (invog 

«q2 462 lAIAJOS Si. 

fi^tijq nctfgiifA^Xaxef ofi£$ pvxrctg xt xai rmaQ, 
dlX tt x^g %aXicuz ^e&r Qixiv iaffop ifieiOf 

75 o^ga xi ol emco nvxirhp inogt &g hep JlxiXXsvg 
dmQWf ix TlQiafioio ^ajjrf/, ani &" ^ExroQa XviTfi. 
*Slg Iqtax'' Aqxo de^lQig dsXXSitog dyytXdovira, 
fuaaiiyvg di £dfiov t< xal "Ifi^QOv namaXoiiscfig 
Ir&OQB fuiXapi nopxeo' imaxovajTiGB di kifjipii, 

80 ^ dif fioXv^daivfi ixiXtjf ig ^vaaov oQOvatv^ 
^T« xoT dyQavXoio ^oog xi^ag ifi^e^avla, 
ioxsxai wfAtjtn^iv in Ix&vai K^Qa tpiQOvaa. 
BVQe d* ivi aniji yXaqivQ^ 0iriv, dfiqil di t' aXXai 
eux^' ofiriyBQitg aXiai ^eai' ^ d* ivl fiiaa^g 

85 xXaie fiOQOv ov naidog dfivfiovog, og ol iiuXXev 
(p&iaea&' iv TQoijj iQi^dXaxi, t^Xod^i naxQiig* 
dyxov d^ iarafMvtj nQogiqitj nodag dxia^lQig' 

X)QaOf Qixif xaXiei Zevg aqid^Ka fiijdea Ei^mg. 
xifv d* iqfiei^ex Ineiva d^ea Qixig dQyvQom^a' 

90 Tinxe iie xeXvog avonye fiiyag d^eog; aidiofuxi di 
fUayea^S? dd^avdxoiaiVf J^oo d' axe axQira '&vfi^. 
eJfu fiiv ovd* aXiov tnog eaaerai, OyTTt xev einfi. 

*S^ OQa qoov^aaaa xiXvfifi iXe dia d^eaoov 
xvdveoVf vov d' ovri fieXdvreQOV inXero ead^og, 

95 j3$ d' iivai, nQoad-ev di nodtjvefAog dxea^lQig 
^eiT' dfiql d^ oQa aq)i Xid^ero xvfm d^aXdaatjg, 
dxrt^v d' eigava^daaif ig ovQavbv dl^x^^^^V^* 
evQOV y evQvona KQOvidtjv, neQi d' aXXoi anavreg 
ela^ ofiT^yeQeeg fidxa^eg ^eo\ aiiv iovreg. 
100 17 d' OQa naQ Jii naxQl xa&i^ero, eJ^e d^Adi^vti 
HQti di XQV<^sov xaXov dinag iv x^Q^ ^^xeV, 
xai Q^ evqQtjv* inieaai* Qerig d' mQe^e movaa. 
rotai di fAV'&oDv tjQxe narijQ dvdQmv xe ^e&v xe • 
'^HXv&eg OvXvfAnovde, 'd'ed Qixi, xijdofievtj nsQf 
105 nivd^og aXaarov exovaa fierd qQeaiv * olda xai avxog 
iXXd xa\ &g iQi(o, zov a etvexa devQO xdXeaaam 1 Vn. ' I lAlAJOS XXir. 463 

ivvtjfiOQ di^ wBiHog iv a&avaTOiciv OQCoqef 
^ExTjoQOs ofKpl wixvi MU JiiiXXtii moXiiidQ^d^ * 
xXixpai d' oxQvvBCHOf iv<jnonovAQy8iq)6vrijp' 

110 avraQ iyo) tode xvdos AxiXXiji ^QoriantoOf 
aiddi xai <piX6rfi%a ret^v fiero^iad^e (pvXaa(jO!>v. 
aJxpa /laX' ig crQarov iX&iy %a\ viii a^ imretXov, 
axv^ecd^ai ot eijii d'eovgy ifie d', e^o^a ^avroov 
dd^avaroov nexoXoicd^at, ori q^Qeal fMivofiiv^aiv 

iiS^^EHroQ' ixeinaQa vt^al aoQOoviaiv, ovd' dmXvcev 
at niv noog ifii re deiai^t dnq '&' "EnroQa Xvcq. 
. avraQ iyoo IlQiafKp fieyaX^^roQi^lQiv iqijffoOf 
Xvaac^&ai qiiXov vl6vy i6vr i^Jii vijagAxaioov, 
dooQa d' AxiXXiji (peQifiev, rd xe ^vfiov iijvi^, 

120 *flff eq>ar' ovd' dicid^^qce d^ea Qirig aQyvQ^m^a* 
fiij de xar' OvXvf49toio ycaQijvoov dt^atja. 
l^ev d' ig xXtoiijr ov vUoe ' ev&^ aQa rovys 
evQ* ddivd (Trevdxovra' qiXoi d* dfi(p avrov ixaXQoi 
i(5(5Vfiivoog inivovro koli ivrvvovro oQicrov* 

125 xol(5i d* oTg Xdaiog fiiyag iv ^(Xiaifi iiQevro. 
y di fidX' dyx avrolo xad^e^ero 9t6rvia fjt^rtjQt 
XetQiri fiiv nar iQe^ev, Inog r e(par\ ex r 6v6fia^ev* 

Tixvov ifi6v, rio fiexQig odvQ^fievog xal dxevoov 
aijv ed^ai XQaditjv, fiefivrjfiivog ovre ri airov, 

130 ovr evvijg; dyad^ov de yvvaixi mQ iv qiX^rT^rt 
fiiayea^* ov yaQ fioi dtjQov ^iji, dXXd rot ^dtj 
ayxi naQiart^xev ^dvarog xoli MoTQa xQarai^. 
dlX ifii&ev ivveg &xa, Jiog di roi ayyeX6g eifii, 
axv^ead-ai aoi qt^ai d^eovg, ee d' e^oxa iidvroov 

135 dd^avdroov xexoX6oa-&ai, ori qQea\ fiaivofiivnaiv 
*ExroQ ix^ig iiaQa vr^val xoQooviaiv, ovd' ditiXvaag, 
dX}^ aye dy Xvaov, vexQOio de di^ai anoiva. 

Ti^v d' ditafui^ofuvog ^Qogiq^t} n6dag ooxvg Mx^XXevg • 
T^d* etfi* og aitoiva qeQOi, xa\ vexQov dyoiro, 

140 ei bij TtQoqQOVi {hfi^ VXvjjimog avrbg dvdyei. 4(51 lAIAJOJS Si. 

^a^ oty if fijSf aYVQBt (Ai}ttiQ xe x€u vloff 
mXXa nghs iXXipiovg ima ftTeQom' wj^oqevov. 
''Iqiv d* £tqvpb KQOfidijg elg^lXiov iQiif' 

BaCH t^&if^lQi taxsta, Xtnov</ idog OvXvftnoiOj 

145 ayyetXop IlQtafMp fuyaX^OQt^IXior etdc», 
Xvaacd^at (jptXov vtot, tSpt int pijag Jt%atSVf 
dwQa d* JlxiX,Xiit gieQefUfs ^i x« ^fAOP tijfj^, 
oJoVf fifi^i xtg aXXog afia TQdafv ix<o anJQ. 
niJQvi %tg ot inotxo yeQctixeQog, og h i&vvoi 

150 ^fitofovg Hoi afiaiaf ivxQOXOf, ^di xat avxtg 

fexQOf Ayot nQoxi aaxv, xhf ixxafe dtog JfjfiX^€v^. 
fAi^Se xi oi d^afaxog fuXexm qtQeai, firide xt xaQ^og - 
xotof y&Q ot nofmhv inaacofief ^QyetqAvxiif, 
og aietf eioDg xef ayoav ^X^^V^ neXaacjj. 

155 avxoQ in^f dyaYfiatf tac9 xXtait^ JtxtXijogt 

ovx' avxhg Hxefeet, dn6 t' SXXovg ndfxag eQvl^et. 
ovxe yaQ iax aqQoaf, ovx' aaHonog, ovx dXtxtjfjuov • 
dXXa fidV ivSvHeoog iHexeoo ne(pidijaexat dvdQog. 
*^g iqax^' &QXO de^lQtg deXXonog dyyeXiovaa^ 

160 15«^ d' ig IlQtdfioto' nixev d' ivonijv xe yoov xe. 
natdeg fuv naxeQ dfiapt nad^fjtevot ivdo&ev avXtjg, 
ddxQvatv etfjtax' iapvQov o 9' iv fjieaaotat yeQaiog 
ivxvnag iv x^^^^V HeHoXvfifievog * dfjtapi de noXX^ 
HonQog ifjf neqiaXy xe hoi avxevt xoTo feQOvxogt 

165 xijv Qa HvXtvdofievog Haxafjiijaaxo ;fe^<ri9^ e^atv, 
&vydxeQeg d* dva dcofjtax tde wot ddvQOvxo, 
x&v fitfJtvrjaHOfievat, 6i di^ noXeeg xe Hoi ia&Xot 
XeQaiv vn ^Qyeioov neaxo ywxag oXeaavxeg. 
axij de naQOt IlQiafiov /Htog ayyeXog, ^de nQogfjida, 

170 xvx&ov q^&ey^afjievij • xhv de XQOfiog eXXa^e yvta • 

QdQaei, /laQ^avidr^ IlQiafjte, (pQeai, firjde xt xoQ^et 
ov fjtiv ydQ xot iym HaHov oaaofievtf x68' tHdvG), 
dXX' dyad-a qjQOveovaa • /Ithg de xot dyyeXog eifii, 
og aevy avevd^ev icor, fiiya Hfjdexat ^d' eXeaiQet. lAlAJOS XXir. 465 

175 Xvaaad^at ce «iXsvaev 'Olvfimog^^EiiroQa Sioff 
8wQa d' AiiXXr[i cpSQBfisVf ra xe 'Ovfibv tijvfi, 
olov, (iribi 'cig aXXog oifia Tqcoohv Jro) dvfJQ. 
x^^vS tig roi moixo ysQaitSQog, og x' i^&ifvoi 
^fiiovovg xal afia^av svtqoxov, ijds xal avrig 
180 rsxQov ayoi ^qotI aarv, rov sxravs dtog AxiXXsvg, 
fifjdi xi toi d^avavog fisXirm cpQSci, firjdi t« TaQ^og' 
roiog yaQ roi itofmog afi irpsrai JlQYsiqiovTfjgf 
og c a^sii sX(og xsv aycov ^xiXtjli mXaaari» 
avraQ inyv ayayxitsiv s<tcd xXiairiv ^xiXriogj 

185 ovT avxog xzsvisi, dno r' aXXovg ndvrag iQv^st. 
ovrs yaQ sar dq}Qa>v, ovr daxo^og, ovr dXirijfKOf* 
dXXa fidV ivdvxioog txirsoo ^scpidijasrai dvdQog. 

*H fiSP €cq' mg cinovo^ ditipri nddag (QXSa iQtg* 
avraQ oy vlag Sfia^av ivTQOxov ^fuovsifjv 

190 onXiaai tfvdysh nsiQiv&a ds dfjaai in avr^g, 
avrog d' ig ^dXafiov xars^ijasro xijcosvra, 
xidQivov, vxpoQotpov, og yX^vsa noXXa xsxdvdsi' 
ig y aXoxov 'Exd^rjv ixaXiaaaro, cpdvTjaiv re* 
/laifioviri, /iiodsv fioi ^OXvfiniog ayysXog rjX^sv, 

195 XvaoLdd^ai cpiXov viov, iovr im vtjag Axai^v, 
dcoQa d' AxiXXiji qsQifjisv, rd xs '&vfiov ifjvQ^ 
dXX' ays fioi r68s sini, ri roi cpQsalv sidsrai sivcu ; 
aivoog yaQ fi avrov ys fiivog xai 'd'Vfiog dvcoysi, 
xtius iivai inl vijag saoo arQarov svqvv Axaioov, 

200 "i^ff ipdro • xdoxvasv ds yvvq, xa\ dfisi^sro fivd^c^ • 
00 fiot, nij 8fj roi q)Qivsg otxovd^, 'qg ronaQog nsQ 
sxXs' iit dv&Qoonovg ^sivovg, ^d' oiaiv dvdaastg; 
noog id^iXsig inl Vfjag Axaioov iX^&ifMV oJog, 
dvdQog ig 6<p&aXfiovg, og roi noXiag re xai iad^Xov^; 

205 vliag i^svdQi^sl aidfJQSi6v vv roi riroQ. 
si yaQ- <t' aiQfjasi xal ig6ipsrai 6q)d-aXfiotaif 
wfifjarf^g xal aniarog dvrjQ ods, ov a' iXsfjasi, 
ovdi ri d aidiasrat. vvv 8s xXaioofuv avevd^sv 466 r IAIAJ02 S. 

210 jitf OfUfip inimiCB l«Vq^> ot< iui9 tixop avTtf, 
oQ^itodag xirag aacu, bAp amrev^e roxijcov, 
drdQl ituQa nQoteQ^f tov iym ftiaop ^noQ ixoifu ^ 
ia^ijatpat nQogapvaa* xo% ifxtxa SQya yivotxo 
ftatihg ifiovl inei ov i mtxt^ofABvop ye xaxixxOt 

215 aXXa «r^o T^Aw %OLi TQmalkMf ^advHotmop 
iaxaox\ ovxb tfi^ov fUftvfiftivoPf ovx' dXewQ^g. 

T^ d* avxB ftQogietne yiQcap UQiaftog &eoetdijg' 
fiij fi id-ekofx livat HaxeQvxape, fii^di fiot avx^ 
oQvig ipt fuyaQOtct Kaxog ftHev ovdi fu neitjetg. 

320 et ftip yoQ xig fi aXXog imjfiovioiv ixilevep, \ 

^ 01 ftdfxtig eicij ^oirxooi, ^ leQtjegf 
^evddg xer tpatfterf Mal vo^iJ^oifAB&a fASXkov. 
9V9 y -* avxog yoQ axovoa '&eov, xal igidQonop avxr^ - 
e2jtii,.xai 0V1 aXiof Inog ecijexat, ei di fAOi alaa 

225 xe&vaftevat naQa vtjvolv A%atwf xaXnoxtxoiVQiv^ 
fiovXoftat ' avxixa ydq fte naxaxxeiveiev ^xtXXevgf 
dyxdg eX6vx* ifiov vlov, iTiijv yoov a| egov ettiv. 
^H, xcu (^cnqtafi&v int&ijftaxa xdX* dvic^yev. 
Ivd-ev dddexa ftev neQtxaXXiag l(^eXe ninXovgj 

230 doidexa d' dnXotdag xXaivag, xocaovg di xdnt^xagj 
toatsa de (pdQea xaXd, xoaovg d' ini xotat xtxoivag. 
XQvaov de ax^aag e^peQev dixa ndvxa xdXavxa * 
ix de dv ' at&CDvag XQinodagt mavQag di Xi^t^xag, 
ix di dinag neQtxaXXigj o oi QQ^xeg noQOv av^Qeg, j 

235 i^eaifiv iX&6vxiy fiiya xxiQag' ovdi w xovneQ 

qieiaax' ivi fteydQOig o yiQav' niQi d' ij&eXe ^fi^ i 
Ivaaa&at qiiXov vlov. 6 di TQwag fuv dnavxag ^ 

di&ovaijg dnieQyev, eiteaa aiaxQotaiv iviaacnv * 
''E^Qexe, Xco^tjxfJQegf iXeyxiegl ov w xa2 vfuv 

240 otxoi iveaxt y^og, oxt fi i^X&exe xtid^aovxe^; 
ri ovvea&\ oxt ftoi KQOvidtjg Zevg aXye idcaxev, 
irard' oXiaat xov oQtaxov; dxoQ yvciaea&e xai vfzfu;! ' IAIAJ02 XXir. 467 

QtjjvTSQOt yciQ fiaXXov JixcuoXaiv Hj icsa&e^ 
xeirov re&Vfjmo^, ivcuQBfAEPl avrag iyaiysy 

245 nQif dXana^ofiivf^ re noXiff KBQoiXofiivt^if re, 
dqy&aXfiol(Siv ,ide$y, ^aitip dofiop Jki8og eiam» 

H, xai axtjnapiep dien dpBQag' oi d' taap i^oa, 
cneQXOfiBPoio yBQomog. 6 d' viaaip olaip ofioxXa, 
pemeionp^EXepov ze UaQiP % Jiya&capd tc ^Xop, 

25Q nififiopd r' Apri^opop te, ^o^p dya&op re IloXi^^rp^ 
Atjupo^op ve Kcu ^'Inno&oop xal /Uop dyavop* 
ippea roig 6 yeqathg ofMKXtjaag ixiXeveP' 

Smvaaxifiot, xcexa viHpa, xartiqiopegl ai&' afia ndvxeg 
^EHTOQog mpiXer dprl &o^g im pt^val netjpda&ai! 

255 oo fioi iyia napdnoxfwg, ine\ rixop vlag dQiarovg 
TqoIji ip evQei\i, roip 9' ovripd q/rifM XcXe^ip&cw 
MtjaroQa r dpri&eop xai TQcatXop inmoxdQfitip, 
^ExroQd &*, og 'd'eog iaxe fier dpdQoaip, ovde icpxet 
dpdQog ye ^Pt^rov natg ififnevai, dXXd d^eoto * 

260 rovg fup dnmXea* ^Qtig ' ra d' iXiy^ea ndpra XiXemrai, 
\pevarai r oQXfjarai re, xoQoirvnifiaip aQiaroh 
dQPOQP ^d' iQiqtcDP iiztdtjfiioi aQnaxr^Qeg. 
ovx ap dij fioi dfia^ap icponXiaaatre rdxiara, 
ravrd re ndpr imd^eXre, ipa nQtjaaoDfiep odoio ; 

265 . "^S^g eigpa^'* oi d' aQa narQhg vnoddeiaapreg ofioxXtjv, 
ix fiBP afia^ap aeiQap ivrQOXOP ^fuopeitip, 
xaXtjp, nQCoronayia • neiQtp^&a de dijaap in avrtjg • 
xad d' dnh naaaaX6q)t ^vyop ^qbov ^fitoveiov, 
nil^tvov, ifMXpaXoev, ev oitjxeaatv oQriQog * 

270 ix d* iqtBQOV ^vyodeafiov afia ^vy^ ivved^jttjxv. 
xcu ro fiiv bI xari^tjxav iv^iartp inl QVfA^, 
tti^fl im nQoir^Q, im de XQixov iaroQt ^dXXov * 
rQig y exdreQ^ev Idtjaav in 6fiq)aX6v* avroQ Inetra 
i^eitjg xaridtjaav, imh yXmxXva d' ixaptyjav. 

275 ix S^aXdfiov de qiiQOvteg, iv^iartjg in dmjvtig 
ptjeov 'Exrofiing xe<j)aXt}g dmpeiai amiva' 468 lAlAJOS Q. 

Ziv%af d* ^fiiopovg }(QaxzQWfvxag^ ivtMiBi^ovg^ 
xovg Qa Kors IlQiifKp Mvcot ioifavf dyXaa dmQcu 
mnovg ii IlQiafKp vnayop ^vyoPf ovg o Y^QOib^ 
280 avxot ix^^ axhaXkiv iv^itn^ J9fi ^cttf^* 
TW IU9 ^BvyvvtT&tiP ip dtifiatfiP v^pijXoufiP 
MiJQvt ^<x.i IlQiafAog, nvxipa (pQBirl fviqdi Ijforre^. 
^yXifioXop di ij(f tiX^* ^Exa^fj tBtiijiTi ^f*^, 
oIpop ixova^ ip x^i^Q^ fiBXitpQOpa ds^tBQ^^M^f 
285 XQ^^iv i^ IfBnaT, oqiQa XBitpaptB moitifp* 

OT^ f inncop itQonaQoi&ePy inog t' tffcstf tn t' opofia^»' 

7Ti, <TnBT<TOP JiiitatQi, xae bvx^o^ ointi^* inic&cu 
&%f) ix dvgfiBPBCDP dp^QW' inB\ uq aiyB ^fihg 
otQVPBi ini pijag, ifiBio fiip oiu i&BXoiff^g. 
290 dXX' Bvxsv evy iitBita HBXatPBffii KQOpimit 
1dai(p, ogta TQoitiP %ata itatfap d^Srac * 
atxBi d' ouopop, taxv^ AyyBXoP, SgtB oi ait^ 
* qiiXzatog oioop&p, xai Bi KQatocf i&tl fiifKftop, 
di^i6p' o(pQa fiip avtog ip oqi&aXfiot&t poijtfag, 
1595 rcp iticvpog iit\ ptjag tfig Aavaw raxf ^rtoila»^. 
ei dfl toi ov dmcBi ihp ayyBXop evQvoita Zbvq, 
om av iyooyi a* i^Btta iitOTQvvovca HBXoif/ttjp 
■ ptjag in ^Qysioop iivai, fidXa nsQ fjtsfjtamra, 

T^p d* anufiBt^oftBvog nQogBqjtj IlQiafiog ^eoeidtig* 
S>0 & yvvat, ov fiiv tot rod' iqtBfiivfi amdijcoo. 
ic&Xov yotQ jdttx^tQag dvacxifiBP, atti iXetja}]. 

H Qa, %a\ dfiqinoXop rafiitjp &cqvv 6 yBQaiog, 
XBQclv v8ooQ intXBvat dxtJQatov • ^ de itaQBCrtj, * 
XBQPtpov dfiqinoXog itQoxoiv d^ ofjta x^Q<f\p «X^^wcb» 
S)5 vtxpdfABVog 8s itvnBXXov ids^ato ^g dXoxoio * 
cv^ffiT* ineita atag fjtiacp eQxet, XeZ^e de oJvov, 
ovQavov eigavtddv tta\ opmvtjcag inog tjvda' 

Zev ndreQ, "Idrid^ev fjtBdeoov, xvdtars, fieytats I 
dog fjt ig Jf^in^o^ qiXov iX^d-etv tjd* iXeetvov 
JiO nifixjjov 9' oioovov, raxvv ayyeXov, ogre aoi avzf IAIAJ02 XXir. 469 

q)iXxa%bQ omfQiVy xai ev XQoiroQ iaxi (isyMTOf, 
de^iov oq)Qa fiiv avxog iv dtpd^aXfAoIoi vojjoagf 
Tc^ nlavvog inl njag fo) /lava&v zaxv^itcoXoov, 
*^Sig lq)av eixofuvog • tov d' iyflvB fiijvisza Zeig, 

316 avziaa d' aUzov jyxe, rsXeioraTOv nsTSfjvmVf 
fiogq^vov, 'd'rjQiiTrJQ\ ov xal nsQxvov xaXsovmv, 
oaati d^ vxfjoQoqoio d^vQti '&aXdfioio TSTvmai 
dvsQog dqvsioio, ivxXijigf OQaQVia' 
Toac aQa tov sHaTSQd^sv saav <itTSQd • staaTO ds cqtv 

320 ds^iog^dt^ag vnsQ acTSog, oi ds idovTsg 
yijd^fjaav, hoi naaiv ivl (pQSol 'd'vfjiog liv^&tj, 

JS^rtSQXOfisvog d^ 6 ysQaiog sov ins^ijcsTO dlcpQOv 
ix d' sXaas nQodvQOio xat atd^ovatjg iQidovnov» 

^QOad^S flSV ^flioVOl sXxOV TSTQditVHXoV dll^^VflV^ 

325 Tag 'IdaTog iXavvs datcpQoov • avTaQ omij&sv 
l^noiy Tovg 6 ysQOov icpsnojv fJidaTiyi hsXsvsv 
HaQitaXifiong naTa aaTV qiXoi 6' afia ndvT^g i^ovTQf 
noXX' oXoqvQOfisvoi, mgsl ^dvaTovds movTa, 
ol d' ins). ovv noXiog xaTs^av, ^sdiov d' dqiHovTO^. 

330 01 fjiiv aQ* axf^OQQoi ^qotI '^IXiov dnovsovTO^ 

natdsg xal yafi^Qoi, tod d^ ov Xd^&ov svQVona 2!fj- 
r, ig nsdioit ^QoqavsvTe* Idm d' iXst^ae ysQOvra. 
aJxfja d' aQ 'EQfisiav, vlov qiXov^ dvTiov rjvda' 
*EQfisia • aol ydq ts f^dXiOTd ye (jpiXTaTov iaTtp 

335 dvdQl sTaiQiaaai, xai t hXvsg, ^ x' i&sXva&a • 
pdax* tp^i, aal UQiafiof xoiXag itil v^ccg ui)[aiSv 
cog ayay, Ag fiiJT aQ Tig tdfi, ftrJT^ aQ t$ voijcg 
Toiv aXXoop Javam, n^h ThiXsioovdb^ iHiad^aL, 
I ^Slg iqaT" ovd dni&riae df,dHT0QO^ ^QysiqovTijg • 

340 avTftV imid'^ vnh maatv idijaaTO HaXd giidiXOf 
dfipQoaia, x^vcreia» Td fiiv qsQOv ^puv iqt* vyQfjv^ 
^d' in dnsiQOva yalav, afia nvoi^g dvifioio* 
etXsTO ds Qd^dov, tJt' dvdQm ofifiaTa &iXyeif 
mv i&eXei, Twg d' avT« wm vnvmvrag iyeiqei' 470 lAlAJOZ £i. 

345 xi/r fura X^C^<^ ^X^^ «r/rero XQOtvg Jl^sKpopxris* ' 
al^ffa y aga TqoIijp xe xal 'ElXijgnopTap txarsp* 
P^ d' Ufatf xovQ^ aiifvfix^Qi iotn^t 
nQwtop vitrjnJTjif roviteQ jfa^^eoTar^ ^j^i/. 

Ot d' iitBi ovf fiiya aijfia naQe^ "IXow IXamopf 

350 axijifaf oq* ^fuitovg r« xa\ Utitovgy otpQa nioup^ 
if itorafnq^' d^ yoq xai inl nfi^ag ^Xv^e yaXaf. 
xof b* i{ ay%ifkoXoio idm iq^Qocaaro x^qv^ 
*EQfutaff voxi d« nQiafiOf apaxOf apamicif xt * 

^QoieOf JaQdafldff * (pQadiog foov iQya TvtvxroL 

355 afdQ* iQ6<» * tdxa d* afifts ^iaQQatczad-at JiS». 
dXX aye dij ffevyafiBf igp' iitnWf iq fitf litura 
jovfm a%pafUfOi XixafeiifOfUff at x' iXe^fi, 

*Sig tpato' avf de yiQOftt fiog xytOf deidie d* aircog' 
oQ&oi de TQtxBg laraf ifi yfafAitroici fiiXeaw 

360 exif de ratpmf avzog d* ^EQiovfiog iyyv&ef ik^mfy 
XBiQa yiQOftog iXcoff i^etQeto nal nQogiei^ef 

lEff nateQf cod' tmnovg xe xoi ^fiiSfovg idvfetg 
fvxta di dfiPQOclfi ff ote &* evdovisi pQOVoi aXXoi; 
ovde cvf iddeicag fiif^a nfetoft^g Jtxaiovgi 

365 Oixoi dvgfMfieg xai afaQUiOi iyyvg eaatf; 
%&f ei ttg <r« tHoixo ^oyf dtit fvxta fiiXaifOP 
TQcaai' 6feta%* ayofxaf xtg af d^ xot foog eaj; 
ovx* avxhg fiog inatf yiQCOf di xot ovxog onijde*, 
af^Q dftafivfac&atf oxe xig 9tQ6xeQ0g x«Xeitijf^. 

370 dXX* iym ovdif ae Qi^09 xaxif xat di xef SXXop 
tfeS ditaXe^ijffaifif q>tX(p di ce naxQi itaxm. 

Tof^ H* ^fiet^ex* inetxa yi^mf IlQtafiog ^eoetSijg*' 
ovxm «Tf xade y etfxt, <ptXof xixog^ wg dyoQevetg. 
dXX' ixt xtg xai ifieid d^e&v imQiax^d^e x^^^Q^» 

375 og fiOt xot6fd* ^xef odotn^QOf dfxtj^oXfjiratf 
atctoff olog dff av diftag xai eJdog dyt^x6gf 
ninfvaat xe foipf fiaxdQeof d' l| ic<n xox^f. 
Tof d* avxe itQogietne didxxoQog, ^Qyet<p6pxfjc' IAIAJ02 XXIF. 471 

pal ^ vavra ya nafta, yiqaVi ^ata fUUQieif ieimg* 
{SO dXX* ays fioi tods Btni xal dvQsxioog xaxaXe^off 
t;e ^ ixmfineig xeifiijXia noXXa xal ic^Xa 
avdQag ig akXodanovgy lifa iteQ vdde toi coa filfivi^i 
^ iqdfi ndvreg xavaXemete 'iXiov iQtiv 
deidtoreg; xotog yaQ dvyQ oiQiaTog oXoiXev 
S85 Gog noug * ov fiiv yaQ ti fAaxfjg imdever A%aiSv. 
Tov d* tjfMifier emita yeQcnv IlQiafiog ^eoeidr^g' 
rig de av ic<Sh (peQiaref xewv d' 1$ iaci TOxijoiVf 
og fioi xaXd tov ohov dnorfiov itaidog iviamg; 
Tov d' avre itQogeetne didxroQog ^Qyetqiowrig' 
390 veiQ^ ifmo, yeQate, xal etQeat^^ExtOQa diov, 
thv fMV kym fiaXa noXXd fidxQ l^( xvliiaveiQ^q 
iqid^aXfioXatv onaona, xai evx' im vtivalv iXdccag 
JlQyeiovg xreiveaxe, ia^eov o^iix^^V' 
^fietg d* iaraoreg 'd^avfAd^ofMV' ov yoQ Jfj^iXXetV 
395 eta fiaQvaad^aif xexoXmfievog AtQeimt. 

%ov yoQ iym '^eQdttmf fiia d* Ijyaye vtfig eveQyijg'' 
MvQfudovmv d' l| eifu, narfjQ de fioi iaxt HoXvxxwq» 
dqivetog ftiv od' iaxi, yeQoov de dtj, dig ovneQ mde* 
e^ de 0« vleg eaaiv, iym de oi l^dofAog etfAt. 
400 Toof fAera naXXofievog, xXiJQ(p Xd^ov ivd^dd* enead^at' ^ 
vvv d* ^X&ov nediovd* dno vtjoh' i^ci&ev yoQ 
^tjaovrat neQt aatv ftdxtjv eXixomeg ^xouoL 
daxaXoatat yitQ otde xa&tjfMvot, ovde Hvavtat 
iax^tv iaavfievovg noXifjtov ^aatXijeg JlxcttSv, 
405 Tov d' ^fiei^ex* enetta yeQcav IlQiafAog d'eoetd^g' 
et ftev d^ d^eQaacov IltjXt^tddeoii ^x^^V^^ 
elg, aye d^ fiot naaav dXtf&eitfv xaxdXe^^ov, 
V ixt ititQ v^eaatv ifitog noug, ^e fuv ^dtj 
^t xvaiv fuXetatt tafidfv nQOv^xev J^xiXlev^. 
410 T^i' d* avre nQogietne dtdxtOQog JlQyet^ovt^g' 
co yeQov, ovnm tovye xvveg qtdyov, ovd* oimoi* 
iiX Iri xfHvog KBrriM ^x*^i$o^ naqd viit 472 lAIA^OS Sl 

aixmc if nkicixfir IhHodwaTt] diol ^wg 
xsifiifipf ovdi xi ol XQi^ cijnetai, ovdi fiip evXat 

415 ia&ovff*, oS Qa ts (pwvag Aqtiifipaxovq HaxidovciP» 
rj fiip fuf ntqi c^f$a iov iroQOio q>iXoio 
Ikxst dxtiditnWf i^mg ora dia qtapijfi' 
ovdi fur aiaxvpar &^oi6 xsv avrog imX^^dff 
olof ieQitijeig xerrac, ^ttQi d* alfAa rifmra^^ 

420 ovdi 9S0&1 fuaQog' avf d' SXxsa Mfxa fiifivxev^ 
oa<f ixviiff noXiag yicQ if,avx^ x^^^^ iXacaaf^ 
&g xoi x^dofxai fiuxaQsg d^eol vlog e^o^» 
xcu finvog neQ iovxog * ccrc/ c(pi ijpiXog niQi xijqu 
^Sig q}axo' yij&i^cef d* o yiQOOff xal dfiei^eTo fiv&tf 

425 09 xixogs ti q ayad^of xal ifaicifui dSQa didovrtu 
dd-afoxoig' inel ovnor ifiog naXg^ etnox^ ifif ye, 
Xij&ex* ifl fAeyoQoiCi ^e&f^ oi ''OXvfinof iiovav • 
T(p oji d^fAfqcavxo xai ev d'avaxoi6 neQ aifffi. 
aXX' aye dy roda di^ai ifiev naQa xaXov aXeicov^ 

430 avxif xe Qvcai, nifi^pov di fie cvv ye '&eolciv, 
oq}Qa xev ig xXicifjf IhiXrfiadeco dqtixoouai, 

Tof d' avxe ^Qogieme didxxoQogf AQyeiq6fxi]s ' 
neiQ^ ifietot yeQaii, fecoxiQOv, ovdi fM ^eiceig * 
og fie xiXeai cio d&Qa ^aQe^ ^xiXt^a ^ixecd-ai. 

435 xof fMV iyo) deidoixa^ xal aidiofiat mQi x^qi 
cvXeveiv, fii} fjtoi xi xaxbv fiexoi^icd^e yivritai. 
col d' av iyw nofinog xai xe xXvxov J^Qyog ixoifitiv, 
ivdvxicog iv vtii&qi ^ ne^og bfjutQrioov 
ovx av xig xoi, nofinov dvoccdfievog, fiaxicaixtK 

440 H, xai dvat^ag 'EQiovviog aQfia xai tit^ovg, 
xoQnaXifMog fidcxiya xal ^ia XojC^xo x^Qciv* 
iv d' igzvevc tnnoici xal ^fuovoig fiivog ^* 
dXX' oxe dt/ mQyovg xe vem xal xdipQov fxof^o, 
ol di viov neQt doQna q)vXaxx^Qeg noviovxo* 

445 xoTci S* i(p^ mvov ex^ve dwxxoQog, MQyei(p6vxri^^ 
nacif* aq)€tQ d' <ST^e nvXag, xal d^iocef 6x^c^> 14I440S ^Jfir. .473 

450 ^ov^' ^'itaTj^ xiQaaftB^' azaQ n^^vn^^sp SQ^mPt 
XaxvqEft' QQOtpQf leiimvQ^t^ df^^cav^^* 
afi(pl Si of fie^ah^ a^l^ ^Qi^tsq.v ava^%i 
aravQdfeiv ^vxivoiar '&VQtlV d" «jc fiovvo^ 4syi^ij^ 

455 r^^r^ d' dvaoiye<fXQV lAf^iX^v kKrfi^tf' ^qdm^ 

roiv aX},(op' JixtX^^ y iQ img^^aaea^u nou ohg* 
dij Q<A ro^' 'Eofuif^ iQtavviQs ^|e yiQovth 
ig ^' aYc^yB nXvTa dStQ^f^ nqdcoHai ILmXeimif 
i^ l^jtmav d* dni^amv i^l x^ovi^ ^mtjaiv r^ * 
. 460 ^ii yBQQVy ^roi iyi^ {f^eh§ afi^Qorog eil^Xqv^a^ 
'EQfieiag * aol yaQ f^ ^mVQ cif/^ci 9fQf^^QV Q^aaasp * 
dXX' ^TOi fiev iyo^ T^akiv etacif^i^^f QvS^-Mx^^^^H 
Qq^^&aXfiovg ^igeifir ^eft^^a^TO^ fiH^v ft% 
d^dvaxov '^bqv ^d^ ^QOtovg fiycf^aCif^^V &9fTtiV» 

465 rvvfj ^' elgeXd-m Xii^e yQVfWf^a IhfXeiqsfVQg^ 
9tai fuv vnsQ na%Qog xal fititiQog ^vx6f$Q^ 
Xiaaeo Hot xiaeog * tv(t oi avv 'QvfMV oQivjig, 

^S^ OQa ipm^aag dfn.i^tf ^Qog fUiHQovX)Xvfmo9 
'EQfieiag' IlQiaf^g d' 41 t^^omf aXjo xafmih 

470 ^ldoMv di vuix i^h&t Xi^v q ^ pUfiffefi iQvmP 
^ in^Qvg ^fiiQVQvg t«* yiQ^¥ ^' l&isi ^U^ «5«>v» 

rg Q^x^Xevg tteanai^ 4u^ih>9> iv Si f^i>f hivjqv 
svq'' i%aQ0i ^' d^ive»9^ xai^^/sr^* r<^ ^ ^v ^fo), 
^Qotg uivTOfMdmv r^ Ht4.l J^i^mfu^t S^g J^Qtiogt 

475 noiiivvov namQVx^' piov d' dnf^ny^v i$m^£$ 
ia^w Hoi mvQfVt Iff vm 9^««£^;o fQisis^f*- 
roi^ a' $Xc0' elsA^mn^i^$f$ifW.WfX^ 9'0Qg> axag 
XeQiuv ^x^i^^s i^ yoifvma^ utti hvc§ x^Qog 
deipagf dvdQQipQVQVQf oX (A noXiag Hrdvov Vif^g. 

4S0 4tg d' Qx av i^dQ* itti nvm^i^i^ih 5^^' iVi vifQfi 

IHau R r 474 lAlAAOS SL 

9<3ra natanTBlp€tQf aXXa>9 1^1x9X0 dSjfior, 
apdQog is atppetovj ^aii^og d* Ix^ tlgoQ^atrra^* 
mg ^x*^^ ^ofiSrioePf idw nQiafiow ^eoetdda * 
{^ifi^oar di nat ceXiloi, ig aHijkovg /^ tdorto, 

4S5 xip xou lioo6fUfog IlQiafiog nghg fiv&or ieinep - 
Mv^ooA naxQhg coio, ^eoXg imeixeX* JIxMlev^ 
xjfiXinoVi &gneq iytof, olo<p ini fiQaog ovSi^. 
Koi fup 9tov nelfov mQtvaiitcu dfiqtig iorreg I 

xeiqovo^ ovdi xig ioxtP d^^ nai Xoiyop dfivpcu - 

490 dXX* ^ot nett6g ye, oi^et ^(oorxog dxovoMff 
Xaiget x* if &Vfiq^ iiti r' iXnetat ^futxa itdpxa 
5y)eo&at fpiXop vlhf, dito TQoiti&e ftoXorxcL 
avxd(f iyoi nafdnoxfiog, iitei xexor vlag dqiaxovg 
Tqoixi if evqeifi, xw d' ovxtpd (ptifit XeXeif&ai, 

495 itepxtJHorxd fwt ^oar, ox' ijXv&of vteg ^iaimf 
ipfeaxaidena ftep ftot tijg ix pi^dvog ^traPf 
xovg d* dXXovg ftot extnxop ipt fieydQotat yvratxeg. 
x&p fiip 9toXXAp ^ovQog JlQfig vnh yovrat' eXvoer • 
og di fiot oJog Ir^, etqvxo di daxv xai avtovg, 

500 xhp av ^f^miP xxetpag, dfiVp6fiepop neQt ndxQijgt 
''ExxoQa* xov pvp etpex ixdpio pijag ^x^^* 
Xvooftepog itaQct oeto, qteQco d' diteQeioi anotra^ 
dXX* aideio ^eovg, JtxtXev, avxor t iXifi<5or, 
fipti^dptepog cov 9tatQ6g' iyat d' iXeetPOteQog ^eQ^ 

505 itXtfp d\ oV ovnc» ttg imx&6rtog ^Qothg aXXog, 
dr9Qog ncudoqf6roto noti ot6fia x^iQ oQiyeod-cu^ 

^iig qidto' t^ d' aQa itatQhg vq^ ifUQor oDQoe yooto' 
aipdfierog d' OQa X^^Qhg, ditaocato Ijxa yiQorta, 
rco de firrj(fafiirc9, 6 /ier "ExtOQog drdQoq)6roto, 

510 xXcu* ddtrd, nQOitaQOt&e m9cir JtxtXtjog iXt^&eig • 
avtctQ JlxtXXevg xXater ihr nat iQ\ aXXote 9' avn 
ndtQOxXor' tw di otorax^ xatd dwfiat oQmQOi. 
avtoQ iitei Qa y6oto tetaQneto dtog JfjfcXXev^, 
Ixai oi dnh ^Qaitidc^r ^it^' tfieQog ^' dnh fviWJ lAlAJOS XXir. 47S 

515 avtix* aiiO'd'Q6vov c^^to, yiqovxa di x^^Q^S anc^ri^ 
oiKTeiQOov noXiov xb xaQtjy nohov rs yivsiov • 
Ttai fuv q}09vijaag l^tea msQoevra ^Qogi]vda * 
' !/i 8eiX\ fi dy noXXa xan avaxeo ahv xara dvfiov, 

' . nmg SzXtjg wrJ v^ag u^^faicM' eXi^efiev olog, 
' 520 avdQog ig oq^^&aXfiovg, og roi noXiag re aal iiid'Xovg 
vliag i^evaQi^a; aidiJQeiov vv rot rixoQ. 
dXX' aye d^ nax* olq e^ev inl ^qovov aXyea d' efiittjg 
iv '&vfi^ HaTaxsTa&ai iaaoft,ev, dxvvfievoi mQ. 
ov yaQ Tig nQ^^ig niXerai XQveQoTo yooio, 
525 &g yaQ inexXdaavTO 4yeol deiXotai ^QoroTaiv, - 
^miv dxwfiivotg' avrol i^i t OHijdieg eiaiv, 
doiot yoQ re ni&oi xaraxeiarai iv Jtog ovdei, 
dcoQCOf, ola didaoat, xax&v, ixsQog di, idatv * 
(p fiiv X dfifii^ag doitj Zevg xeQntxiQavvog, 
530 aXXoTs fiiv re xax^ oye xvQexat, dXXoTe i* ia&X^ * 
€^ di xe Toiv XvyQcov doit^, Xcopi^TOV Id^tjxev 
»ai i xaxt/ ^ov^Qmattg im x^^^ova dTav iXavvei * 
q)otra d\ ovrs 'd-eoTat Tertfjtevog, ovre ^QOtoTatv. 
atg f*ev xai TBjXijt d^soi doaav dyXetd d&Qa 
535 ix yevsTtjg • ndvrag yoQ in dv^Qomovg ixixtfato 
oXfitp Ts nXovTc^ Ts, avaaas ds MvQfudovsaatv * . 
xai ot ^vi^Tc^ iovxt '&sav noifia(f,v axotrtv 
dXX inl xfu T(p '0'i^xs 'd'sbg xaxov, orrt ot ovzt 
maidaav iv fisyaQOiat yov^ yivsro XQStovxoiv, 
540 oXIl eva naTda rixsv navacoQtov * ov8i w rqvys 
y^Qaaxovza xofdCcn* insl fiaXa rniXod-t ndtQt^g 
' Tjfiat ivi TQoi^, ai rs xij8cav ^8s ad rixva. . 

xdi ai, yiQOv, tOfCQtv fMv dxovofjtsv oX^tov elvat * 
oi^aov Aia(iog dvco, MdxctQog i8og, ivrbg ieQyst, 
545 xcu 0Qvyiti xa'0'vnsQd's xat ^EXX^gnovrog dnsiQcov, 
Tcpr qs, yiQOVf nXoix(p ts xai vidai q)aai xsxda&au 
avraQ iitsiroi n^fta rod' fjyayov OvQavicovsg^ 
alsixot mQVioTVfidxat t dv8Q0XTaaiat ts' 

Rr 2 476 lAIAJOl Si. 

atifxtOi fitjd* aXlwnwf idvQio irip nara &t>fiar, 

550 ov yi,Q ti itq^hc dHaxijfMfog vlog iijogj 

ovde fAip avfftiqcng^ nf^w xai Hanhv SLko va&f^&a. 
T}^ d* ^fui^er inHxa yiqm IlQiafMg &BOfid^g' 
fiil fu nm tg ^QOfop H>, /fioxQeqfBgt oq^a n$p Exwq 
xeTriu in nXtaifimp dMtjdijg' dXka raxKTta 

555 XvcoPs f/ 6(p^aXf€0$<HP tdm* av lA di^cu ammt 

mHa» T« xoi qiiqofAi» * gv di rwd' dv9rai0y xai eXd^i; 
ij^ ig narQida foZaPf imi fu «r^eSror iaaag. 
[avxop xt ^ioHP %at hqap q>aog ^HeXioio.] 

Top d* Slq vnodQa tdonp nQogiqttf 9i6dag wtvgJtxtXXtvg - 

550 fitjxizi pvp fi BQid^t^e, yiqop* poico di xcu avrhg 
"EnxoQa tot Xwjat * Jt6^tp di fiot ayyeXog ^X&ep 
fi^xijQt^ fi trexep^ {hfydxtjQ dXioto yiQOvrog. 
%at di ae ytyptiintiOt IlQiafM, apQeaiPf ov^i fu Xtf&etgf 
OTTi ^eoip xig tr* ffye 0oag im pt^ag Jlxatmf» 

565 ov yaQ xe rXai^ fiQOxog iX&ifiCP, ovdi fMiX' i^fi£p, 

ig axQarop' ovde yiiQ ap qwXaxovg Xd^otj ovHh oxfjag 

Qeta fteroxXiceete SvQonP ^fiereQdoor. 

r^ pvp fitj fiot fidXXop ip aXyect ^fwp oQipfng* 

fiij ae, yiQOPy ovd' avrop tpt nXtaifiatp ido», 

670 xal tiiittip neQ i^pra, Jthg d* dXircofuu iqtsrftoff, 

'^S^g eqiar' tddetirep d' 6 yiQon^j xat inei^ero fnv&ip. 
nt^Xeidtig d* oinotOf XAop £g, aXro &VQaief 
ovH olog' ifna rppye &6esf ^-BQdnopreg inpprOf 
^Qmg Avrofjtidmp ^d* JlXHtftogf ovg ^a fitdUffra 

575 rVJlxtXevg irdQCdPf fisrd IldrQOtiX^p y9 ^apopra. 
ot r6'&' imh ^vy6<ftp Xvop tiinovg ^f/ttopovg re, 
ig d* iyayop HtJQVHa ttaXtjroQa roio yiQOtfrog^ 
HOtd d* int diipQOo eiifUP' iv^iorov d' d^i dn^t 
isQBOP 'EnroQi^g n&paXtjg dmQ^t anotipa* 

580 ndd d* iXtifOP 9vo ipdQe\ iipp^hp re xtxwOf 
SipQa pinvv nvndoag dooti olnopde qiiQMiT&at, 
dfuadg d* ixHaXiiyag XovcatniXer, dfi^ir dX^^i^t, I4IAJ0S xxjr. 4rr 

voaqiiv oeiQaaag, wg fi^ ngiaiMg. idoi viov * . 
fif^ 6 iMV ax^^M^^fi ^Q^^ifl jfolo^ ovx igvaaiTOf 

585 ^atda id<ir, Jiiiklqi d' dQ^v&eiti qjiXov f^TOQr- 
%ai i xataxTficWe^ /iibg d' akiTti^zai iqsrfiag. 
Tov d' inel ovv d/Acoai Xovaav aal XQ^aav iXai(p, 
dfJLCpi di fiiv (jpoQog xaXov ^dXov ^di j^irtoi^a» 
avxog Tw/ -df;(eAevff XexioDv ina^&i^xev aeigag, 

590 avv d' iraQOi rjeiQav iv^iart^v in dnijvijv. 

q^fKo^iv t' a^' enetva, qiikov d^ ovo firivev exaiQOv ' 
Mij ftoi% UuTQOxXe, aHvdfiaivifjievy ai xe nvO^r^at 
eiv Jkidog ^eQ iqiv, oti '^ExTOQa 8iOV eXvaa 
itarQi qiX(p * iizel ov fioi deiHea do^xev anoiva * 

595 aol d' av iyoif xal roivd^ dno^aaofiou, oaa' inioiKev. 
H Qa, Kai ig TtXtaif^ ndXiv fji'e diog AxiXXevg. 
eCero d' iv xXiafi^ noXv8aidaX(p, Svd^ev dviatri, 
Toixov Tov irBQOV, noti de IlQiafiov gpaTO fivd-ov^ 
Tiog fiev dfj toc XiXvTai, yiQOv, oog iniXeveg, 

600 xeizai d' iv Xexieoif' dfux, 8' iqoi (faivofiivn^ptv 
o^ipeai avrog ayonv * vvv di fivfjaoofAed-a doQiiov. 
xcu yaQ t' ifVKOfiog Nio^rj ifivfjaazo airov, 
r^neQ dddexa ncudeg ivl fieydQoiaiv oXovto, 
S5 f^v 'difyaziQeg, t| d' viieg ^^ooovreg. 

605 Tov^ fiev AniXXoiv ni(pvev d% aQyvQioio ^ioto^ 
Xooofievog Nio^xi, rdg d' ^QTefiig ioxiouQa^ 
oweH aQa Afi%Oi iadaxero HaXXmaQ^^^p • 
(pfj doim reKieiv, ^ d' avrij yeivato ^noXXovg' 
Too d' cLQa, xai d<H(i neQ iov%, dno iidv%ag oXeaaav. 

610 oi fiev OQ ivvfiftaQ niaT iv q^ovqp, ovdi vig fitv 
TtaTd^d^^at* Xaovg de Xi&ovg noif^ae KQOvicov 
vovg d^ aQa t^ dBmivfi '&&^av ^&eoi OvQaviooveg. 
^ d' oQa aixov fip^aax\ itsei ndfie daxQvxiovaa» 
vvv di nov iv ^izQ^iv^ iv ovQeaiv oionoXoiaiVf 

615 ev 2lmvX(p, oOi f«eg< d^doov efifjievai evvdg 
NvfKfimv^ aSi%\ dfvff ^x^Adiiov iQQooaavzOf 478 IJIAJOS a. 

If^a^ Xi^og itBQ iovaa^ ^ecSp ix xijdea ^reWcc 
aiX' ayi d^ xal vm fuddfie&cif 8ts ytqaiif 
airoVf inBira xev avxB fpCkot naSda xXaioKT&a^ 

&tQ'iXiot Big dyaycop* noXvSdxQvcog dixoi tcraL, 
H, xat avail^ag oip agyvqiop aixv^^j^tAAev^ 
Cijpa^'' txaqoi d* ideQOP tb xai SfiqiBnop ev xara xoi^fiovy 
gutnvXXop t' aQ* imarafiifoig, miQap t' i^eXoTotrf 
Anxriaap re 'XBQKpQaliiiog, iQvaapro re napra. 

€S5 u4vrofiid(op d* aQa aTrop iXmp inipeifie rQamXn 
naXoig ip xapiotaip' draQ xQia peTfiBP ^x^^^^^^» 
oi d* in opeiad'* irolfia nQOxeifiepa x^^^S laXXor. 
avroQ inel noaiog xa\ idi^rvog i^ Iqop Irro, 
^roi JaQdapidr^g IlQiafiog &avfia^ Jf;^(l^a, 

630 oaaog itjp, oiog re* ^eotai yaQ apra icpxei. 

avroQ /laQdapidijp IlQiafiop d-avfia^sp JlxiXXevg^ 
BigoQOoop o^pm r dya&ijp xai fiv^&op dxovmp, 
avroQ iml raQittjaap ig aXX^Xovg oQboiPreg, 
rop iiQirBQog ^QogiBim yiQODP IlQiafiog 'd'eoeidijg • 

635 udiiop pvp fie raxtara, JiorQBCpig, oqiQa xep ydri 
vnp<ip vno yXvxBQ^ raQntofAB&a xoifi^d^iprBg. 
ov yaQ ffoo fivaap oaaB vno ^XBqiaQOiaip ifioTair, 
«S ov ayg imo XBQah ifiog italg mXsaB dvfAOP* 
dXX' atBi arBPaxoo xai xijdBa fivQia mcam, 

640 avXtjg ip xoQroiai xvXtpdofiepog xara xoiiqop, 
pvp d^ xal airov naadfAijp, xai atd-ona ohop 
Xavxapitjg xad-itjxa • naQog yB ftiv ovri mitdafiriv, 

^H Q% J^^ftAcW ^' irdQOiaip Idi dfim^ai xiXevaer, 
9ifiPi vn ai^ova\i '&ifupai, xai QijyBa xaXa 

645 noQqvQB ifi^aXieip, aroQiaai r iqvitBQ^B rantjra^^ 
XXaipag r ip&ifABpai ovXag xa&vmQ&BP eaaa&ai, 
al d' taap ix fieydQOiOy Hdog fiera XBQah exovacu • 
a7%pa d' aQa aroQBaap ^om Xixe iyxopiovaai, 
rop d' inixBQrofiioop nQogiqtj noSag dxvg ^X'^^^^^*^ " 

660 'Exrog fiep 8ff Aejo, yeQOP qiiXe' /wjfr*^ JfjfatcSr - IJIAJOS XXir. 479 

iv&ai^ inik^Xi<sw ^ovXtjq^OQog, ohe fAOt aul 
^ovXag povXsvovai ^aQ^/ievoi, 9/ 'd'efjiig ic%iv* 
t&v et vlg (Tfi tdoivo d^o^v dia vvxra iieXaivaVf 
ainiK av i^einot.Ayaiiefivovi ^oifievi XaoSv^ 

665 xai Kev dva^Xtjcig Xvaiog venQoXo yevfjrat, 

aX)^ aye fioi %6de eim xai dxQeyimg ita%aXe%0Vf 
nocaijfAaQ fiifiovag xveQelXefJiev "ExzoQa bXov^ 
oqiQa zioog amog re fAivoo xai Xaov i^rxco. 

Tov d' ^fiei^er enei%a yiQcov IlQiafiog ^eoeiii^g* 

660 el fiev dtj fi i&eXeig reXiaai xaqov "Extoqi di^p, 
atdi ni fioi Qi^oov, Jfj^iXfiv, nexaQiCfiiva ^eitjg, 
oJc-&a yaQf mg xara aotv iiXfie&ay xtiXod^i d' vXrj 
d^ifuv i^ oQeog' fiaXa ds TQooeg dediaaiv. 
ivvijfiaQ fAiv h atnhv ivl fieyaQOig yoaotfwv^ 

665 T§ Hetiaxxi di «e 'd'dnTotfiev, daivvzo re Xaog* 
ivdeHatji di ne rvfi^ov in avr^ ^oitjaaifAeVf 
T^ di dvoodexdv^ noXefjii^ofiev, eimQ dvdyxt^» 

Tov d' avre ^Qogieine noddQHtjg dtog^x*'^^^^^' 
Saxai xot Hoi xav*cay yiQOv IlQiafJt, mg ov xeXeveig, 

670 axtjcco yccQ xoaaov ^coXefiov XQovov, ooaov avooyag, 
^fig aQa tpoovtjaag inl xaQn^ X^^Q^ yiQOvxog 
iXXa^e de^vceQtjv, fjttjnoog deiaei ivt dvfi^, 
ol fiev aQ* iv ^Qodofifp iofiov avrod^t xoifjttjaavrOf ' 
ttiJQv^ xal IlQiafiog, nvxtva qiQeat fiijde' exovreg. 

675 avvaQ^x^^^^S evde fivx^ xXtaitjg evntJHzov * 
t^ d* aQ BQiatjtg naQeXi^azo xaXXtnaQj^og, 

jiXXot fMV Qa ^eoi re xal dvi^eg InnoxoQvarou 
evdov nawvxtot, fi.aXout^ dedfit^fiivot vnv(p * 
aXX* ovx 'EQfieiav iQtovvtov tmvog IfiaQnveVy 

680 oQfuuvorc dva dvfiov, onoog IlQiafiov ^aatX^a 
vfl&v ix nifi^pete, Xad^oov leQovg itvXaooQOvg, 
ax^ d' uq' vneg xeqiaXtigy xai fitv izQog fiv&ov tetaev * 

ii yiQOVi o{ vv vt aoiye fiiXet xatiov, olov i^ evSetg 
avdQaatv iv dtitotatVj inei d etaaev JixtXXevg, 4S0 lAIAJOS Sl 

(fi5 9MU fvf fuw iftkof vihv HvifaOf noUa d^ iimiutg'' 
cuo di K8 Cootf jcaf TQig xica 9oUf anotra 
uaSdi^ roi futonio^e XeXetfJtfUPOh al % JiyafUfi^mf 
^mfi <f* ^XQBldriCf Y^Jmci di nafXigA%aioL 

*iig S(par' td$9i<fBf 9* 6. yiQO^f^ xiJQvxa 8* driin^ 

090 «t^Mrii^ d' *EQfuiag (el;§* tnnovg ^fuofovg re* 

QifMpa d' aQ aixhg tXavps nara OTQaxoff ovdi ng tpti» 

JlXX ote ^ itSQOP J^or tvQQBiog 'xoxafioiOf 
[Sap&ov diPfiBfTog, if dl^ifaTog Tintro Zeig,] 
'EQfulag fuf tmiT aire^tj ^Qog fMXQOf X)Xvfinof, 

695 *Ha>g da HQon6n»:iXog ixidfaTO itaoaf in alaf • 
oi d* elg SoTV tXmv olfiwy^ re (fTOfaxi t% 
utitovg, ^filofoi di finvf (piQOf, ovSi ng aXXog 
SyfOi nQOff^* af^Qmf HaXXi^noroof tb yvfOixar* 
dXX OLQa KafjoifdQrii ixeX^ XQ^^^V^^Q^^^Vii 

700 niQyafiof elgafapaaaf q)iXof nariQ* etgefor^ee», 
ioTaof^ if 9l(fQ<!pf x^QVHi tb daTv^ot&Tt^f' 
thf d* Sq* i(p i^fiiof(X)f tie neifUfOf tf Xexiea^if' 
zdnvaif T* aQ^ tnei^af yiywfi re n&p xara iorv * 
Xhf)e(r&e9 TQSeg nai TQaideg/EnTO^ iirTegf 

705 einoTe xai ^dofTi fuixtjg in fo&TiJ0(tfn 

XatQeT' iitBi fiira x^Qf^ niXet t' fff^ nafTtTe S^fttp, 
*^iig t(faT' ovlli ng (^vrod'* Ifi itriXei Xiiter ap^JQ^ 
ovde yvfij' nifrag yoQ iitrxeTOf ixeTO «reWo^- 
ayxov ds ^vfipXi]fTO nvXi<of feKQOf a/om. 

710 ttQokai riff aXoxog re (piXri nai itoTfta fi^r^ 
TiXXi^s&riff in ifuciaf ivTQOxof dt^<Tai, 
aitTifUfai ite(paXtig' xXai<of d* i^i9Ta& ifuXog, 
nai fv xe dij nQonaf rjfMiQ ig ^dXiof Hata^iifTa 
^ExTOQa daxQvxiofTeg 69vQOfTO nQh itvXiwp, 

715 ei fi^ aQ ist di(pQOio yiQ(»f Xaoldi fUTfivia' 

EJiari fioiy ovQev<n dteXSifUf^ avraQ SftetTa 
&cead-e xXav^&fioio, im^f dyiy<ofu diftffd^. 
^fig t<pad^' otde dti^fTtjdaf, tuti e^af ^tjffif» lAlAJOS XXir. 481 

01 d' inH Bisdyaff>p xXvra dco/KXTa, tov filv imira 

720 rQri*coig if Xe)^8€0(H ^itsaVt noQa 3' el<sav doidovg, 
&.Qtjv(»y i^aQXOvg, otrs isxovoeaaav aoi,^iiv 
ol luv a(f l&QijveoVf ini de trrevdxovro yvvaMeg^ 
x^oiv y AvbQOfidpi XwndXevog tiQxe yooiOy 
^ExroQog dvdQoqiovoio xaQf] ftera ;f6^<yJy Sxovca' 

725 ^AveQf dn almog veog mXeo, xad di (U XVQV^ 
Xeiiteig ev (JisydQOiGi' ^dig d' eri vJimog avrmg, 
ov rexofiev ci r iyoi re, dvgdfAfiOQOi, ovde fiiv oicn 
^^riv il^ea-^ai * ngiv yaQ ^6Xig ^^e xar axQTjg 
^eQaerai, li yaq oX^oaXag iniaxonogy ogre fiiv avrtiv 

730 QvaxeVy ixtg S^ dXoxovg xedvag xal vfpiia rexva' 
aJ dfj roit rix^ ^tivaiv oxfjaovrai yXaqiVQ^acVf 
xai fiev eyoai fierd r^ai ' av d' av, rexog, § ifioe avry 
ixpeai, Iv^a xev iQya deixea iQyd^oio, 
^ de&Xevoov ^qo avaxrog dfieiXixov ' y rtg Ax^^^ 

735 Qixpei, x^^Q^S eXaiv, dno ^VQyov, XvyQov oXe^QOV^ 
Xooofievog, (p d^ arov ddeXq^eov Ixravev^^xrcdQ, 
^ nareQ*, ^e xal vlov * inel fidXa noXXoi Axaiwv 
"ExroQog iv naXdfiyaiv oJaS iXov acnerov ovdag, 
ov yaQ fieiXixog ecxe narrjQ reog iv ^aiXvyQ^' 

740 r& xai fiiv Xao\ filv ddvQOvrac xara aarv, 
uQ^rov de roxevat yoov xai niv&og e^&ijxag, 
"ExroQ ' ifiol de fidXiara XeXeiif^erai dXyea XvyQa, 
ov yaQ fioi ^vijaxcov Xexioov ix X**i?«ff OQS^ag* 
ovdi ri fioi eJ*Keg Tzvxivhv inog, ovri xev aiel 

745 fiefivrifn^v vixrag re xa\ ^fxara daxQVxiovaa, 

S^g icparo xXaiovd' im de arevdxovro yvvaixeg, 
r^aiv d' av^ ^Exd^rf ddivov i^iJQxe yQOio' 

^ExroQ, ifi^ &vfiip ndvroov noXv (^tXrare na{da)vl 
ff fiiv fioi ^ooog mQ ia>v, cpiXog rja^d^a S^eoTaiv 
750 ol d' aQa aev xfjdovro xal iv ^avdroio mQ cpicr^. 
aXXovg fiev yaQ natdag ifiovg nodag ooxvg J?;^ «P^Acvff 
niQvaax*, ovrtv tXeaxe, mQfjv aXog drQvyiroto, 
Iliai. &B 4S2 lAlAAOS SL 

ig JSafAOTt U ^ "IfifiQOP xeu jitnifot ifux^aXoeffcap' 
(Tcv d* inu iiiXExo ypvpfif xawatjxEX xaXx^, 

755 mlXit QvcxaZ^iTXBy iov ittQi o^ia ixoQoio, 

IlaxQOxXoVf xop insqfveg' dpiaxijoep di iuv ovd* eig, 
fvf di gAOi iQO^eig xal nQogqtaxog iv fuyaQoiaip 
netaoip x^ txeXog^ orx aQyvQoxoiog ^noXXanF 
oig dyapolg ^eXiecaif inoiiofuvog xaxineqiver, 

760 ^Sig l(paxo xXaiovca^ yoov d' aXiaxsxov OQiver, 
x^ai d* e'jtei&' 'EXevtj xQixaxii i^fiQX^ yooio " 

'^ExxoQt ifi^ {^vfi^ daiQa)v noXv qiXxaxe ^avxa^l 
n fUv fioi noaig iaxlv JiXe^avdQog ^eoeiiitlg, 
og jti' ayaye TQoitjvd*' mg nQlvmqfeXXov oXia&ail 

765 ijdii yaQ vvv fioi xod' ieixoaxov ixog iaxiv^ 

ii ov xeiO-ev i^tjv, xai ifitig dmXtjXv&a nixQtig* 
aXX' ovito) aev dxovaa xaxov tnog, ovd* davqitiXov* 
dXX* et xig fie xal aXXog iv] fjteyaQOia^v ivinxo^ 
daiQmv, ^ yaXoaiVf ^ elvaxiQOtv evnijiXa>Vf 

770 ti ixvQtj — ixvQog di, itax^Q &g, ^niog alei — 
dXXa aif xovy inieaai naQaiqifievog xaxiQvxegp 
a^ t' dyavoqQoavvri xal aoTg ayavoig inieaaiv, 
Tip ai &' dfia xXaio) xai ifi ififAOQOV, dxwfiivfi xt^Q * 
ov yaQ xig fioi ex dXXog ivl TQoi\i evQeiff 

775 Ijniogy ovde qiXog * ndvxeg 9i fie neqiQixaatv, 

Qg eqtaxo xXaiova' im d' eaxeve dtifiog dneiQCoy, 
XaoTaiv d' 6 yiQOtv IlQiafiog fiexd fiv&ov eemev* 

Jk^exe vvv, TQmeg, ^vXa daxvde, fitjdi xi &vfA^ 
deiatjx* AQyeioiv ^rvxct^of Xoypv • ^ yaQ ^xiXTievg 

7B0^ifinG)V fi a)d* inixeXXe fAeXaivdoDV dno vtjmv, 
fitj nQtv ntjfjtavietv, ^qIv da^dexdxtj fioXg 'Hdg. 

^Sig iq)a'&'' ol 3' vn dfjtd^jjatv ^oag ^fAiovovg xb 
^evywaav aJxpa d' enetxa ^qo daxeog tjyeQi&orxo. 
iwtffAaQ fjtev xoiye dyiveov danexov vX^v • 

785 dXX' oxe dij dexdrti iqdvtj qaeaifi^QOxog ^a)g, 

xat x6x OQ* i^iqeQOv &Qaavv ^'ExxoQa daxQvxiovxsfff lAlAJOS XXir. 483 

h ds nvqy vncizfi penQov ^etrav, iv d' i^aXov nvQ. 

^HiAog d* ^QiyivBia ipavij QododaxtvXog 'Hdsy 
r^fiog aQ^ aiiqil nvQt^ aXvrov^^EHroQog lyQBro Xaog, 

790 lavraQ insi q' ^yeQd-ev, bfitjyeQBeg x iyevovro^ 
^Qmzov fiev nara nvQxai^v a^icav ai&om otvq^ 
gtaaav, biiotscov iniaxe nvQog iiivog* avxaQ ineiza 
oaria Xevna Xiyovro Haaiyvtjroi '&^ iraQoi r«, 
fAVQoiievoh '&'aXeQOv de xarei^ero daxQV ^aQeiSv. 

795 aal raye XQvaeitjv ig XaQvana ^tjnav eXovreg, 
9toQq}VQioig gti^Xotai aaXvxpavreg iiaXaxoiaiv 
aJxpa d' aQ ig xoiXtjv itanerov ^&iaav avraQ vmQd-ev 
mxvoiaiv Xaeaa^ xarearoQeaav fieyaXoiaiv * 
Qifiq^a de ai^fi ixeav, neQl de anonol etaro mavrtjy 

800 fitj nQiv iqjOQfitjd-eTev ivnv^fiideg u^jfato/. 

XBvavreg de ro atjfjia, naXiv xiov • avraQ imixa 
ev avvayeiQOfievoi, daiwvr iQixvdia 8aha 
ddfiaaiv iv HQtafioio, JtorQeqiog ^aaiX^og. 
^Sig oty dfiq}ienov raq^ov^^EnroQog Innoddfioio, St2 484. LBCTOBI BENEVOLO. 

Maior liaee canniiiiiiii Homerksoniiii editio atereotjpii 
quae itemm nune in lucem prodit, quam insigDi, ntl 
dicam unieo, studio inchoata sit et polita et ad ami»U« 
cum adducta, perpaucihodiereperientur inter Viroeem-] 
ditof qui neioiant. Cuius rei memoria faciendum puta- 
rimua ne sen»im efflueret. Ita non aolum quid effcGeri- 
mua aeetimare poterunt hominei harum rerum periti, 
•ed etiam qua ratione eimus usi cognoscent. Igitur 
quae promulgayit librarius, quum hoc opus ederet, et 
tum quum fere direnditis exempiaribus instauraiida esset 
editio, iisdem hic yerbis repetere plaeoil. Atque pri- 
mum haec pronunciayit : 

Behanntmachung. 

Bei mir ist erschienen und in allen Buchhandlungen 
xu haben : 

Homeri Iliat* Secundum reeensionem WoMi. Cum 

praefatione Godqfredi Hermanni. Editio stereotjpa. 

12 maj. Auf Druckpapier 1 Xhhr. Auf Schreibpa- 

pier 1 Thlr. 8 gr. 

Homeri Odytsea et Carmina minora. Secundum 

rccensionem Woliii. Cum praefatione Godofredi 

Hermanni, Editio stereotypa. 12 maj. AufDruckp. 

1 Thlr. Auf Schreibp. 1 Thlr. 8 gr. 

Bei dicser Ausgabe des Homer ist nichts yerabsaumt 

irorden, was Zweckmassigkeit und Brauchbarkeit nur 

irgend zji erheischen schien. Die Vorreden dcs Herrn 

Professors und Ritters Hermann, die zum wahrfaaft 

firuchtbaren Lesen der Homerischen Gedichte anleiten, 

sind nicht als blosse Zierden des Buchs , sondern als 

erwiinschte Vorschule fur diesen Dichter zu betrachten. 485 

Fur das Aeussere ist durcli ^utes Papier, neugeschult- 
tcne, sehr lesbare S#hrift;eu ^n4 sorgsainea pruck gq- 
wis8 Befriedigendes geleis.^ot ^otrden. - 

Vornehmlich aberhat man sich bestrebt, durch diese 
neue Stereotj-pen-Ausgabe eiaen ToIl|u>inmen correeten 
Tcxt zulie^n, undalleMittelangewandt, diesenZireck 
zu errcichen. Indcssen die Moglichkeit Toraussetzcnd, 
dass doch noch Fehler ubersehen worden waren, die, im 
Falle des Auflfindens, beim nachs,ten Rlattenafadrucke 
Terbessert werden sollen« erbiete ich mich: 

fiir jeden in diesem Werke Torkommenden Druckfeh- 
ler , demjenigen , der mir denselben zuerst anxeigen 
wird , eincn Ducaten au beadileo. 

Unter solchen Fehlern sind su Terstefaf n : ^scfa gesets« 

te oder weggelassene Buchstaben^ Spiritus, Accente 

und Interpunctionszeichen. Hingegdn snifiiilige Un- 

ToUkonunenheiten dee Abdrucks, durch Unebehheiten 

im Papier und Farbegeben des Druckers entstanden, 

beschadigte , nicht gans ausgedruckte Buchstabeii und 

Accente, konnen nicht als fehler gerechnet werden. 

Eben so wenig konnen Terschiedene Lesarten hiebei 

Bcruoksichtigung iinden. SobaU mir ein wirklicher 

Druckfehler angezeigt worden isty werde ioh diess gofort 

in einem diTentlichen Blatte bekannt machen , um dem 

spatcren Finder die Miihc der Anzeige zu ersparen. In 

sweifelhaften Fallen wird Uerr Professor Herinann d|e 

GCite haben su entscheiden* Leipsig,imManm^. 

Karf Ta^cluitz. His cognitis plurimi Viri doctifaimi obscrTation^s 
suas benigne ad nos contulerunt Multa pcropportune 486 

ab iis moniU tut gpmti proiitaiirar; alla nilill ad conii- 
lium Boitrum faeientia nobiicum oommunicata uunt. 1b 
quibui enotandiBy digerendis, diiudieandia multiun labo- 
rii exantlandum erat: led ttrenue curavimus^ ne quid 
periret quod firugi eaaet. Anno poit publicayit haecee 
librarius: Femere Anxeige uber dte neue Btereoty- 
pen-Ausgabe de$ Homer. 

Diote Aufgabe hat nunmehr ein rolles Jahr hindurch 
der gesammten philologischen Welt Torgelegen, mit dcr 
Aufforderung lu deren Toliiger Correctheit gefalUgst 
beisntragen undmitBestimmung des Preises von eincm 
Ducaten fur jeden ersten Auffinder eines Dnickfelilers. 
Der Beifiill, den dieses Untemehmen £snd und der £i> 
fer der Uerren Gelehrten des In- und Auslandes das- 
selbe lu fordern, war grosBer, als ich es je zu hoffcD 
gewagt, wofur ich nochmals meinen lebhaftesten Dank 
ausspreehe. — Nachdem nun Tiele Hunderte, unter dc- 
nen Mftnner tou der grdssten Gelehrsamkcit und dem 
ausgeaeichnetstcn Ruhme sich befinden, das Werk 
Tielmch durchforscht und ihre schatzbaren Bemerkun- 
gen mir mitgetheilt haben: so glaube ich nunmebr 
meinen Zweck, diese Homerausgabe zur correctestcD 
aller Torhandenen zu erhebcn , erreicht su haben und 
xu einer sweiten Auflage , die ndthig geworden , ohne 
weitere Zogerung schreiten xni konnen. 

Wesshalb denn Ton heute an die Preisstellung ^r 
Druekfehleraufiindung in der neuen Stereotjpcn- 
Ausgabe des Homer geschlossen ist. 

SoIIte man dennoch etwa noch Anstossiges darin aufiin- 
den und mir anauxeigen geneigt sein, so werde ich 487 

dies mit Dank erkennen^ was feblerhaft, wie bislior 
bekannt madien, und zu seiner Zeit verbessern. 

Leipzig, den 1. Marz 1826. 

Kart Tauchniiz. 

lam omnia^ qiiae Titiosa et atii notayerant et nosmet 
ipsi deprehenderamus , ex tabulis stereotjpis exempta 
sunt; atque, si quid sirenostrae assiduitati tribuere sire 
in coniuncta plurimorum Eruditorum cura et perspica- 
citate fiduciae ponere licet, palam profiteri nonyeremur, 
nullum , ne minimum quidem , vitium tjpographicum 
in hac editione relictnm esse. Qua ut laetus fruaris 
nobisque fareas, rehementer optamus, . \ 1 / 3 2044 019 662 188 


THI MHmOWeR WILL 


•C CHARQCD 1 


AN OVCRDUE PCB IF THIt ROOK IS 


NOT RCTURNCD TO THC UMARY ON 


OR BEFORC THC LAST DATC STAMKD 


BCLOVr. NON-RCCCIin' 


OF OVCRDUC 


NOTICCt DOCS NOT 


CXCMPT THC 1 


DORROWCR FROM OVCRDUC FCCS. | 


482 iJlAJOH Sl 

•^ ^ s 

ig Safiovj Ig r '^lii^qov x«J Ainivov dfux^aXoe^fffav 
6ev d' iiiel i^iXexo \pvxyv xavatjxeX x^^^^f 

755 noXXa Qvcna^eanev iov neql ctjfji iraQOiOf 

UazQOnXov, Tov enecpveg* dve<srriaev di fiiv ovd* Sg, 
vvv di fioi eQa^eig xal ^Qogq^arog iv fieyaQOiatv 
ineTaaif T<p ineXogf ovt aQyvQozo^og AnoXXonv 
olg dyavoXg ^eXieaaiv iiioixoiievog nazineq)vev» 

760 ^iig eqato jiXaiovaa, yoov 8' aXiaaxov oQivev, 
v^ai d' eneiO'^ 'EXivtj rQiraTti «I5^x* yooio • 

'^ExroQ, ifi^ •Ovfi^ daeQOiv noXv q)iXvare ^avroovl 
ri fUv fioi noaig iatlv AXi^avdQog 'd'eoeidrjgf 
og fi ayaye TQoitivd** mg ^qIv mq^eXXov oXiad^ai! 

765 ^d^ yaQ vvv fioi t65' ieiMCTOv exog i<jTiVf 

«5 ov xeZd^ev i^rjv, Tioi ifirig dneXrjXv&a narQtig* 
dXX' ovitoo aev dnovaa TtaKov enog, ov8* daifqitjXov 
dXX* el zig fie nal dXXog ivl fieyaQOiaiv ivinxot, 
8aiQmVf ^ yaXoo^Vy ^ elvariQmv evninXayVf 

770 ^ iHVQtj — ixvQog 8e, ^ari^Q c5ff, timog aiei — 
dXXd av "covy iiiieaai naQaiq^dfievog xariQvxegf 
ay V dyavoqQoavvQ nai aoTg dyavoXg inieaaiv. 
T<p ai &' dfia xXaio) ttal efi dfifiOQOV, dxwfiivif nijQ • 
ov yttQ vig fioi «t dXXog iv\ TQoi^q evQeiy 

775 ^niog, ov8e cpiXog • ndvzeg 8i fie neq)Qixaaiv. 

^Sig eqazo nXaiova* ini d' eoTeve 8tjfiog dneiQOor, 
XaoTaiv 8' 6 yeQmv IlQiafiog fiexa fiv^ov eemev* 

Ji^eze vvv, TQmg, ^vXa daxv8e, firj8i zi dvfi^ 
8eiariz AQyeiwv nvmvov Xoxov • tj yaQ Axf^XXevg 

IBOifcifinixtv fA cod' inezeXXe fieXaivdoov dno vrjmv, 
firj ^qIv nrjfiavieiv, ^qIv 8<»8eHdrr] fioXfi 'Hoog. 

^Sig iqiad^' oi 8^ vn dftdlnaiv ^oag ^fiiovovg t« 
^evywaav aJrpa 8' eneiTa ^qo dareog tfyeQi^ovco» 
ivvtjfiaQ fiev xoiye dyiveov danetov vXrjv • 

785 dXX* ore 8^ 8exdT^ iq)dvtj q^aeaifi^QOxog ^o)^, 

x«« TOT aQ i%eqeQOv ^&Qaavv *^EmoQa 8atiQvxiovTe^^ IAIAJ02 XXir. 483 

iv dfi nvqxi fmarxi venQov ^iaav^ iv d' l^aXov nvQ, 

^Hiiog d* ^qiyivtia <pavti Qododax^vXog 'Hdg, 
TijfAog aQ^ afiq)} nvQ^v iiXvTOv^^EnxoQog iyQBTO Xaog, 

790 lavraQ iml q' ijysQd^eVy oiit^ysQeeg % iyivovxo^ 
^QcoTOV fMv nara nvQTiaiyv c^iaav al&om olvtp 
9tdcav, b^oaaov iniaxe nvQog fiivog' avxaQ ineixa 
oaria Xevxa Xiyovxo Haaiyvijroi ^' fcaQoi TS9 
fiVQOfisvoi, •^aXeQov de xarei^ezo daxQV naQeiSv, 

795 xal xaye XQvaeit^v ig XoQvaxa d-rjxav iXovregf 
noQqivQioig mnXonyi xaXvipavreg fmXaxoXaiv 
aJxpa d' aQ ig xoiXrjv xanerov ^icav avroQ vmQ^ev 
nvxvolciv Xdecai xateaTOQeaav fjieyaXoiaiv* 
QifA(pa de ai^f/L ixeav^ mQ\ de axonol etaro ctdvrtj, 

800 fit^ ^qIv icpOQfjitjd^etev ivxvtjfiideg Jixaioi. 

Xevavreg ds ro cijfia, ndXiv xiov * avraQ Ineira 
ev avvayeiQOfievoiy daivvvr iQixvdia daira 
ddfiaaiv iv HQtdfAOio, AiorQecpiog ^aaiXijog. 
^Sig oty dfJiifienov rdq)ov ''ExroQog Innoddfioio, Si 2 474 lAlAAOS H. 

ip&ta HaraHTBiPagf aXXoov b^mbvo dtjfiop, 
avd^og ig aq)veioVy ^aiA^og d* ixBi elgoQomPTag* 
Sg A^iXAg ^afi^riGeVi Idmv HQiaiiov &eoeid6a ' 
^afji^cav di Hal aXXoiy ig akXijXovg de idovro. 

485 tov xal Xiadoiitvog IlQiafiog itQog fiv&ov hmev • 
JSivTJoat naTQhg ffoto, '&eoig inieUeV ^itXXevt 
TjjXiitov, mgmQ iydv, oXo^ im yijQaog ovS^. 
Hat fiev 1Z0V netvov mQtyatirai dfi(ptg iovreg 
reiQOVff, ovdi rig iaxtv dQtivytal Xotyov dfivvai' 

490 dXX' ijroi neivog ye, ci^ev t(!iOVTOg dnovonvy 
XaiQet t if &vfi^ iiti t' eXnerai tjf^ata navta 
oipea&at (piXov vlhv, dito TQoirj&e fJtoXovta, 
avtaQ iyo) navanoTfjtog, iml rexov vtag aQiarovg 
TQoi^ iv evQeifi, twv d' ovttva qyt^fii XeXet^p&cu. 

495 itevtiJHOvtd, fwt ^aav, ot' ijXv&ov vteg Jlxatm* 
ipveaxaiSena fiev fjtot tijg in vrjdvog ijaav, 
tovg d' dXXovg fiot ettxtov ivl fiefaQOtm yvvatxeg, 
tmv fiev ^oXXeiv &ovQog J^Qtjg vnh yovvdt eXvaep' 
og de fiot olog IrjPf etQVto da aatv na\ avtovg, 

500 top av nQcirjp rttetpag, dfivpofiepov iteQt ^dtQtjgf 
"EntOQa' tov pvp etpex tytdpon prjag Axatm, 
Xvaofispog naQot aeto, (peQtn d' ditBQeioi dnotpct, 
dXX* aideio '&eovg, Jf;f«Jl€i5, avroy t iXifiaop, 
fiptjadfMPog Gov natQog * iyo) d' iXeetPOteQog cibq^ 

505 etXtjv d\ oV owti» ttg iittx^&ovtog ^Qothg aXXog, 
dv^Qog natdoqfovoto nott ctofia x^tQ oQeyea&ai, 

^Slg q)dto * T<p d' aQa itat Qbg v(p ifjteQov mQae yooio ' 
drpdfjtevog d' aQa x^iQhg, dnmaato l^xa yeQOPta, 
T(o de fipriaafi4p(o, o fup "EntOQog dpdQO<p6poto, 

510 xAa«' ddtpd, ^QondQOi&e lto96ip ^X^Xijog iXviT&eig* 
avtctQ ^x^^^^S ttXatep ihp nateQ, aXXote 9' avxB 
ndtQOHXop' toh de atopaxij natd ddfiot* oQtoQSi. 
avtaQ iitei Qa yooto tetaQ^eto dtog Jlx^^^^^^f 
[xa* oi d^ ^Qamdm ^Xd'' IfUQog ^* dith yvimj] lAtAJOS xxir. 47i 

515 avriK anh '&q6vov &QrOf yiqwna di X^^Q^^ dvi<frfij 
oUxBiqmv noXiov xb MUQijf noXidv t« yivBiov * 
xai luv q)CDvijaag Ima msQosvra ^QogijvTfa * 
l^ deiX\ fi d^ noXXa xan avaxBO cov xara &Vfji6v. 
, nmg hXrig inl v^ag Mxtu&v iX^ifMV olog, 

520 avdQog ig oqid^aXfiovgf og voi noXiag re nal iff&Xovg 
vliag i^svoQi^a; ctdijQBtov vv TOi tiroQ, 
dXX' aye di^ nax' aQ Ijcv inl S^qovov aXyea d' sfiittjg 
iv S^vfi^ xaraxeTad^ai idaofisv, dxvvfievoi neQ. 
ov yaQ Ttg nQtj^ig niXerai xQveQoiio yooio. 

525 wg yaQ inexXdcawo ^eoi deiXoici ^QOtoTciVy 
^deiv dxwfidvoig' avrol 9i z' dxijdieg elciv. 
^oio\ yaQ te ni&ot xaraxeiarat iv Jiog ovdeif 
dcoQoov, oia didcnci, xaxcliv, ereQog di, idm ' 
<p fiiv X dfifiil^ag Soitj Zevg reQnixiQawog, 

530 aXXoTS fiiv re xax^ oye xvQezai, a^Xore d^ ic&X^ * 
^ di xe rdSv XvyQoov doiti, Xco^tjrov iO^tjxev * 
xai i xaxij ^ov^Qacxig im x^ova dTav iXavvei * 
g^oiT» d % ovre 'd-eoTct xenfAevog, ovre ^QoroTctv, 
&g fiiv xcu JTbjX^t '&eot docav dyXaa dciQa 

535 ix yever^g ' ndvxag yoQ in d^&QCMtovg ixixqLCxo 
oXfic^ re nXovr<p re, avacce di MvQfudovecctv * . 
%ai ot d-vtjr^ iovrt d^eav noitfCiitv axotrtv 
dX^ im xat T<p ^^xe d^eog xaxov, orrt oi ovrt 
maidcM^ iv fuyoQOtct yovij yivero itQei6vrotiv, 

540 dXX' iva nouda rixev navaooQto»' ovdiw rovys 
ytlQacxovxa xof/tiCcn * im\ fmXa rtiX^d-t ^idtQtjg 
flfMU ivt TQoif^, ci re xijdoop ^di ca rixva. . 
xcu ci, yiQOv, ro^Qtv f*iv dxovofuv oXfitov elvat' 
occov Aic^og avco, MdxaQog idog, ivrog ieQy^, 

545 xcu 0Qvyitf xa^imeQ(ye xai 'EXXi^gftovrog dmiQcov, 
xwv qg, yiQOPf nXovnp re xat vtdct qiaci xexac&ai, 
avroQ iiteirot it^fM rod' Ijyayov OvQavicoveg, 
aieirot mQtiarvfidxat r dvdQoxraciai re* 

R r 2 476 IAIAJ02 Sk. 

avcxeOy fnrjf aXlatPtfyp odvQeo (rhr xata Svfior. 

550 ov yaq rt ?r^ffS«{^ dHax^fiBfog vlog i^og, 

ovdi fiip avdTijceigf nQiP ital xaxop aXXo na&^c&a, 
Top d* ^fiBi^BV IneiTa yiqm IlQiafiog &eoeid^g' 
fiij fii noo ig ^q6vo9 it^» JioTQeqieg, oqtQa xer "ExTfOQ 
xeiTai irl xXtaifi<nr dxtjdfjg* dXka TaxKna 

555 XvcoVf iv otpd^aXfioJaiv td(» * cv de de^€u anoiva 

^oXXa, Ta TOi qteQOfUv * cv de Tmvd^ dnovaio, xal iX&ois 
Ofiv ig naTQida yaZaVi iitei fie nQwrov icurag. 
[avTov Te ^coetv xai iQav (paog 'HeXioio.] 

Tov d* Slq* vnodQa idot)v 9tQogi(pti nodag (ixvg^x*^^^9 ' 

560 fitjxBTi vvv fi eQi&t^e, yiQOv voit» de xal avThg 
"ExTOQa Tot Xwjat * Aid^ev de ftJOi ayyeXog tiX^ev 
fitjTfjQ,^ fi hexevs. {hfyaT^Q aXioto yiQOvrog. 
xat di (JB ytyv<i(SX(09 llQiafie, (pQeciv, ovdi fu X^etgf 
OTTC ^emv Tig a ^ye ^oag im vyag J^^^aceS^. 

565 ov yaQ xe TXai^ ^QOTog iX&iftev, (hfdi fMtX' ^fieiv, 

ig (TTQaTov (fvds yaQ av (pvXix^vg Xdd-oif ovHh oxtjag 

Qeta fjieTOxXi(T(Tete S^vqo^ov ^fjteTeQacov. 

T^ vvv fjtij fiot fiaXXov iv aXyeai '$vfiov oQivfjg* 

fifj (Te, yiQOv, ovd' avthv ivl xXt(fi^tv i&aoo, 

570 xai txiTt^ neQ iovTa, /tthg d' aXiTaofuu i(peTftoiff. 

"^Sig scpaT' iddeiaev d^ 6 yiQQnv^ xa\ inei&ero f»id-(p. 
IlfiXeidijg 3* otxoiOf XicDV &g, aXTo ^Qa^e^ 
ovx oJog' &f€a T^e dv(o ^eQa^ovteg i^vrof 
i^QODg j4vTOfitidc9V ^d' J^XxtfJtog, ovg Qa fAaXitSTa 

575 Tr Jfj^cAeW itdQ(!6Vi f/tsta IldTQOxX^v /« d^avSvra. 
oIto^' vnh ^vy6(piv Xiw litmvg }^fit6vovg tb, 
ig d* dyayov xiJQVxa xotXiJTOQa tofo yiQOVTog^ 
xad d* int di^QOv ehuv iv^i(nov d' d^t aflrjfi^c 
^Qeov 'ExTOQif^g xetpaX^g dmeQeiGi amoiva, 

580 xad d* iXMtov ^o (paQe', i6wt^6v xe x^eivOf 
i(pQa vixvv isvxd9ag ddfi oJxovde ^iQWd^ai. 
dfMoag d' ixxaXicdtg Xov(fatxiXeT, aju^/ V dXenfmi, I4JAJ0S XXir. 47T 

pocqnv aeigacagf mg (a^ IlQiafAog. tdo} viov * 
(lii fiBV axwuivQ xQadifi xoXov ovx iQvaaiTOf 

585 <:taida idwf, Axikrii d' oQivd^eiti qiikov yroQr 
uai i yiatavtxeivuBi Jiog d' akixfi%ai, icpuxiiag. 
xhv d' i<KU ovv d/Moal Xomav Hal XQiaav iXaiqpf 
dfi(pl di fuv (paQog xaXov ^dXov ^di j^cToS^^a» 
ainog tory Ax^Xevg XexicDV inid-tixev aeiQag, 

590 avv d' ixaQOi, ijeiQav iv^icrrjv in dn^vtiv, 

q^fm^iv % aQ ineiXOf (piXov i* ovofi^vev exaiQOv * 
Mi/ fwi% IJdrQOxXey anvdfuuvifievf at xe ctvO^riOi 
eiv Jkldog cteQ ioiv, oti '^ExtoQa dtov eXvaa 
iiarQl (piX<p * inel ov fioi dsiHia doSxev anoiva • 

595 aol d' av iydf xal Toivd^ dnoddaaofiai, oaa* inioiKev. 
^H Qa, Hal ig xXtaifpf ndXiv ij'ie diog AxtXXevg, 
bCero d' iv xXiafA^ noXvdaiddX(p, Sv&ev dviarfj, 
roixov rov iriQov, noti ds IlQiafiov (fdro fiv&ov* 
Tiog fxiv dij rot XiXvzat, yiQOv, (x>g ixiXeveg, 

600 xehai d' iv Xexieaa' afm d' i^oi qiaivofiivfj^piv 
o^tpeat avrog aycov * vvv di fAvtiadifie&a doQnov, 
xal yaQ r' ifvxofiog Nio^tj ifivijaaro airov, 
rxi<iieQ dddexa ncudeg ivl fuydQOiaiv oXovxo, 
2$ fuv dvyaxiQeg, e^ d' viieg ^^dovxeg. 

605 xovg fiev An6XXo»v ni(pvev d% dQyvQeoio ^ioXo, 
XG)6fMvog Ni6Pfi, rdg d' JkQrsfAig toxiatQa^ 
owex aQa Arfrol ladaxero xaXXmaQ^^p * 
(pij doio9 rexieiv, ^ d' avrtl yeivaro noXXovg' 
ron d' OQa, %oCi dotd neQ iovr, dno ndvrag oXeaaav. 

610 oi fiiv Slq ivvtifLOQ xiar iv (povq^, oifdi rig titv 
Tiar^&dtptu' Xaovg de Xi^ovg noit^ae KqovIodv 
rovg d^ aQa r^ dettdrfi d'&ipav S-eol OvQavio^veg. 
^ d' oQa airov fiv^aar, itiel xdf^e daxQvxiovaa> 
vvv di nov iv mr^f^iVs iv ovQeaiv olonoXoiatVf 

615 ev ^i^vXq^, o^i fpagt d^aoov efifievat evvdg 
NvfKfdm^ mr dfiHf Axdi^diov iQQdaavro, 478 IJIAJOS a. 

if^a, Xtd-og nsQ iovaa, '&£oSr ix xij9ea nicCBi, 
iiX ays d^ xal vm fiedmfie^&a, 8ie yeQaie, 
chov, enetra xev alne ^Ckov naZda xXaiota&a^ 

620 "iXtov eig ayaymv * ^oXvbaxQvxog di xoi iarau 
Hy xal dvat^ag oXv aQyvcpov dxvg AxiXX^g 
aapa'^^' izaQoi d' ideQOv re hoI afiq^enov ev xara xotTfiorj 
fiiarvXXov % aQ iniarafiivoog, neiQav t* i^eXoiair, 
SnTiiaav tc mQicpQadicog, iQvaavxo re itavxa, 

6Q5 u4vrofiid<x)v d' aQa aizov iXoov inivetfie TQani^f^ 
naXotg iv xavioiaiv * draQ XQia veXfiev AxiXXeig. 
ol d' in dveia&' ezoTfia izQOxeifieva xetQag laXXot. 
avzuQ inel itoaiog nal idrjzvog «5 ^QOV evzo, 
^zoi /JaQdavidijg IlQiafiog ^avfia^ AxtX^a, 

630 oaaog irjv, oiog ze * S^eoTai yaQ avza icpxei. 

avzaQ 6 JaQdavidijv IlQiafiov '&avfia^evJtxtXXevgi 
algoQooov oipm z dya&rjv xou fivd^ov aHOvodv, 
avzaQ iml zaQmjaav ig aXXfjXovg oQdoovzegf 
zov itQOzeQog giQogieiite yiQoov IlQiafiog &eoetdrjg' 

635 jiiiov vvv fie zdxtaza, JtozQeq)ig, oq)Qa xev ijdti 
vnv(p vcro yXvxeQ^ zaQndtfie&a xotfirid^ivzeg, 
ov yaQ noo fivaav oaae vno ^XeqtaQOtatv ifioiatv, 
«I ov ayg imo X^Q^^^^ ^f^^^ ^^S ^Xeae ^vfiov* 
dXV atel azevdxoo xat xrjdea fivQia niaaco^ 

640 aiXrig iv xoQtotat xvXtvdofievog xaza xoitQOv» 
vvv dr^ xat aizov naadfirjv, xat atd-ona oJvor 
Xavxavir^g xad^irjxa • ndQog ye fjtev ovzi nendafitjv. 

^H Q% ^x^^^^^ ^' izaQOtatv ide dfioo^at xiXevaev, 
difivi vn atd-ovari d^ifjtevat, xai Qijyea xaXa 

645 noQqvQe ifi^aXietv, azoQiaai z iqineQd-e zdnrjza^p 
XXaivag r' iv&ifievat ovXag xadvneQd-ev eaaa&au 
at 8* iaav ix fieydQOto, ddog fieza ;i^c^<tJi^ ixovacu • 
alipa d* aQa azoQeaav dotfSo Xi^e iyxoviovaat, 
zov d' intxeQzofiioov nQogiqrj nodctg Axvg JlxtXXevg • 

66a 'Exzog fiiv d)i Xi^o, yiqov qilXe' fi^ig^x^^^ ' lAlAJOJ: XXir. 479 

ivd^ai^ inik^^liSiv PovXtjcpoQogf oite (lOi alel 
^ovXag ^ovXevovai ^zaQijfiefOi, i/ '&efiig ia%lv 
T&v ei 'clg ce idoiTO d^o^v dia vvhtU fieXaivaVf 
aivlx' av i^einot^yafAefivovi noifievi XaooVt 

665 aai nev dva^Xricig Xvaiog vexQoio yevfjrat. 

aX}^ aye (jioi rode eine Ttal dxQeKmg Ka%aXe%0V9 
ftocaijfAaQ fiefAOvag itreQeiXefiev ''ExroQa dloVf 
oqiQa xeoog amog re fievoo Kal Xaov iQvxoo. 

Tov d^ ^fui^er meixa yeQoov ngiafiog d-eoeidifg' 

660 et ftiv dij fi i&eXeig xeXeaai ragjov Extoqi di(pf 
eode He fioi Qi^ooVf ^xiX&^, xexaQiCfieva d^eirjg, 
oJcd^a yaQ, oog Haza aarv ieXfied-a, rf^Xod^i d' vXij 
d^iftev i^ OQeog * fidXa di TQooeg dediaaiv. 
ivvfjfiaQ fiev x avrov ivl fieyaQOig yodoifieVf 

665 r§ ^exart? ^^ ^^ d-dmoifieVf Saivvxo ze Xaog* 
ivdeHaTji de xs rvfi^ov in avT^ noifjaaifMV, 
t^ de dvoodendTfi ^oXefAi^ofiev, ei<n:eQ dvdyTtfj. 

Tov d' avze nQogeeim noddQxtjg diog Jf;f eJLilarff • 
hrai roi Koi vavraf yeQOv IlQiafA, oog av xeXeveig, 

670 axfjaoo yoQ xoaaov noXefjiov XQovoVf oaaov avooyag, 
*S^g aQa q>covijaag inl xaQ^^ X^*'^^ yeQovzog 
iXXa^e de^mQfjv, fifjnoog 8eiaei ivl dvfi^. 
ol fi€v aQ* iv nQodofJup dofiov avxod^i xotfifjaavrot ' 
ftfJQv^ xal IlQiafiog, nvxtva qiQeat fi^be exovreg. 

675 avraQ^x^^^^S ^^^^ I^^XV ^Xtaifjg ewtfjxTov * 
%^ d' aQ BQtafjtg naQeXel^aTO xaXXtndQj^og. 

AXXot ftev Qa ^eoi ze aai dveQeg initoftOQvaxfu 
evdov navvvxtotj fiaXax^ dedfirifievot vmo^ * 
aXl* ovx 'EQfuiav iQtovvtov tmvog efiaQitrev, 

680 oQfutivovx dvit dvfiov, onoog JjQiafiov ^aatXtia 
vii&v ix nifixpetey Xa^&oov leQovg nvXaooQOvg. 
cx^ d' &Q viteQ neqaXtigy xai fitv itQog fivd^ov eetnev * 

i2 yeQOVf ot vv tt aoiye fieXet xaxov, olov W evdetg 
avdQoaiv iv ititoiatv^ inei d eiaaev JlxtXXevg. 480 lAIAJOS Si. 

C95 xoi fvp fuv qitkov vlhv iXv<fao, itollit d^ IScoxa^* 
cuo di x« Zcoov xai vQlg roaa doUv iitoiva, 
wid$s rol fj^romad-e XeXe^fi/Jiavoif at x* Jtyafiifivmf 
p^m^ &*^TQeidtig, yviimai di %ivxeg Jl^aioL 

^iig e(par' ldSei(Tev J' a. yijQOfVf x^gvxa S* dviiJTff» 

$Q0 ToTffiv d^^EQf^eias J^CS' tnnovg ^fiiovovg w 

QifAtpa d* aQ airhg iXavve Hara czQaxov, ovdi rtg iyvn, 

JlXT^ oxe ifj hSqov V^ov ivQQeXog ^otafioto, 
[Sav^&ov Sivijevrog, ov d&ivarog xixero Zevg^"} 
*EQfuiag fiev tneir aiti^ij ^r^of^ fiaxQov^^Xvfinov. 

695 ^Hoog de XQOx^Tce^Xog iuSva*^o naaav in atav - 
01 d* elg &<5rv eXoov otfiooy^ re (frovaxi xe 
tsinovgy ^fiiovoi de vijtvv (piQOv, oifde rig aXXo^ 
iyvoo itQ0<5'd'* apdQ&v naXXi^covoov re yvvaMiov* 
dX)^ aQa KaaaivdQTj^ IxiXii xQ^<^^V-^^^^^^tk 

700 UiQyafiov elgava^aca, qjiXov ^areQ^ elgevStjeev, 
icraW iv dl(fQ<p, xrfQvni re d<rrv^odortjv* 
rhv d* &Q i(p i^f€iov(X)v tSe xeifMvov iv Xexhamv 
x(iHV<jiv if Slq inev%a, yeyoovi re n&v xara ierv * 
X>\pe<T&e, TQoieg xai TQcoideg, ^Exro^ Urre^f 

705 etnore xal ^ooovrt f*axijg ix vo^ijaavn 

XaiQer' iitei fieva x^Qf^^ niXu r tjv^ ^avrire Siffi<p» 
Wff !(par' ovlfi rtg c^vrod'* ivi nrSXet Kiner ov^q^ 
ovde yvvij' nivrag yoQ aiaxerov txero nev&of • 
ayxov de ^vfjt^Xijvro nvXieov veKQov ayovrt. 

710 VQOorai rovy aXoxog re qiiXt^ xal ^orvia fiijrtig 
riXXi^sd^tjv, in afjia^av ivrQox<yv di^aaai, 
anrofievai xetpaXtig* xXaioov d* ifAq)i(tra& ifJuXogt 
xai vv xe d^ ^Qoitav tifWQ ig ^iXiov xae«di^a 
^ExroQa ^axQvxeovr^g ddvQovro ^Qh nvXaoov, 

715 ei f/t^ aQ ix di(pQOio ytQoov XaoI<n f/ierf^via' 

Et^are fioi, ovQewi dieX&ifUv* avritQ eneira 
a<5ea^e xXavd-fioYo, inijv dyiyoofii dofi^t^d^. 
^Sig t<pad'^' oi di dtiart^aav^ xal eJ^v i^^jvff. .i lAlAJOS XXir. 481 

ot i* imi tls&yapif vXvxa idiima, xov (uv meira 

720 rQrjroTs iv XB%ie<sc(i ^idav^ naqa 3' ucav doiSovg, 
&Qijv(iov i^aQxovgf otre <rT0v6e<jaav doidjlv 
ot (MV ag* i^QijveoPf im de axevaxovxo yvvaXTieg* 
x%6iv d* ^vdQOfidxv XevxciXevog ^q^e yooio^ 
ExroQog dv6Qoq)6voio HaQjj fiera x^Q<^i^ Sxovaa' 

725 AveQy dn atmvog viog SXeo, Ttad di fie XVQV^ 
Xei^eig iv fJkeyaQOiai' ndig d' eri vifntog avxcogy 
ov xixofiev ai % iyco Te, dvgdiAiioQoiy ovdi [iiv oiat 
^^ijv r§€(7^a( • ngiv yaQ ^6Xig ^9e %ax a%Q7ig 
^iQaeraL tj yaQ oX^Xag imaytonogf ogre fiiv aMjv 

730 QvaHBV, ixeg d' dXoxovg xedvag mi n^ia xixva' 
al dtj T0< zixa vtjvaiv oxijaovTai yXacpvQ^aiv, 
xai fiev iyoif fierd t^ai • av d' av, tixog, § ifioi «vtJ 
Sipeaif Svd^a xev iQya deixia iQyd^oio, 
.^ de&Xivoov ^qo avaxxog dfieiXixov • y ng AxcttSv 

735 Qiipei, x^^Qog iXaiv, dno nvQyov, XvyQov oXe^&Qov, 
Xooofievog, <p dij nov ddeX(peov Ixxavev^ExxodQ, 
ij ifariQ*, rje xal vlov • iml fidXa noXXoi Axaimv 
'^ExzoQog iv naXdfi^qaiv ojaj eXov aanexov ovdag. 
ov yaQ fieiXixog eaxe naxfjQ %eog iv iaiXvyQ^q* 

740 r(p xai fiiv Xao\ fiev ddvQOvxai xava darv, 
dQfjTov de roxevat y6ov nat ^iv&og e^&rixag, 
'^Ehtoq • iftol de fidXiara XeXeiiperai dXyea XvyQa» 
ov yaQ fioi d^vijaKoov Xexiosv ix X**(?«^ OQe^^ag* 
ovdi zi fioi ehieg nvxivhv S<itog, ovzi xev aiel 

745 fiefjtv^fifjv vvxtag ve xal tjfLa%a fiaxQVxiovaa:. 

*^Sig ecpazo xXaiova*' im de axevdxovxo yvvaXxeg* 
v^aiv d' av^ ^Exd^ff ddivov i^iJQxe y6oio^ 

^ExroQ, ifi^ ^vfi^ fcdvToov ^oXv qiiXrare itafdqDvI 
ff fUv fiot ^ooQg neQ «<iy, qiXog ^a^&a ^eQXatv 

750 01 3' aQa aev xijdovro xat iv ^avdzoto neQ a?<T|?. 
dXXovg fiev yaQ natdag ifiovg ?z6dag dxvg JtxtXXevg 
niQvaax, ovxtv eXeaxe, mQtjv dXog drQvyitoto, 
Jliat, 8 8 482 JAIAJ02 «, 

iq I^ifioVf ig x "Jfi^qot xai ATnivov a/ux&aXieifiTaf' 

OBv d' iitel i^iXaxo xlfvp/p xavatjxeX jj^alx^, 

755 noXla Qv<pta^eax£v iov neQi cijia era^Ofto, 

JlaTQonXoVf xov iiiecpvES' dviarrjcev di iiiv ovd^ wg. 
vvv di fioi BQC^eig xal ^Qogqiazog iv luyaQOiaiv 
xcurafy T^ tiukog, ov% aqyvQoxo^og AnoXXoDV 
otg ayavoXg ^eXisaaiv i^noixofisvog xa%ineqivev, 

760 ^Sig i(pato ytXaiovca, yoov d' aXiaa^ov OQivev, 
Tjtft ^' ineiiy 'EXivtj TQnazTi i^fJQX^ yooio • 

^J?xTO^, i/A^ '&vfi^ daeQCDV noXv (piXzare ^avroi^l 
ff fUv fioi noaig iaxlv AXi^avdQog '&eoeidiig, 
og fi ayaye TQoii^vd^' mg nQivmq)eXXov oXia&ai! 

765 Ijdtj yaQ vvv fioi Tod' ieixoaxov exog ia%ivj 

l§ ov nel&ev t^rjVf xal ifiTig dneXijXv&a ndvQtig* 
aXX* ovnoo aev aHOvaa xaxoy inog^ ovd* davipfjXov 
dXX* et %ig fie xal dXXog ivl fieyaQOiaiv ivintoi 
daiQOov, ^ yaXooDV, tj elvariQoov evni^Xoi>v, 

770 ij ixvQfj — invQog de, ^ari^Q mg, ii^iog aiei — 
dXXd av xovy iiiieaai naQaicpdfievog xaTe^vxs^, 
aiji % dyavoq)Qoavvri xai aoTg dyavoXg inieaaiv. 
r<p ai &* dfia xXaioD xai efi dfifiOQOv, dxwfiivrf xtiq * 
ov ydQ rig fioi ir dXXog ivl TQoi^q evQei^q 

775 ijmogf ovde cpiXog • ndvreg di fie ^eq^Qixaaiv. 

'^Sig eqiaTO xXaiovd' iici d* eareve dtjfiog dneiQfov, 
XaoTaiv d' 6 ysQoov IlQiafiog fierd fiv&ov iet^ev 

Jk^eze vvv, TQmg, ^vXa darvde, fitjdi ri d-vfi^ 
deiafjx' AQyeioov nvmvov Xoxov • tj yaQ Ax^XXevg 

IBOntifinoDV fi ODd' inireXXe fieXaivdoDV dno vTjmVf 
fifj nQiv ^tjfiavieiv, ^qiv doDdexdztj fioX-Q 'Hmg, 

^iig iqad"'' oi 8' v<ii dfid^f^aiv ^oag ^fiwvovg re 
ievywaav aJxpa d' iiteira iiqo aareog yyeQi^&ovro. 
ivvtjfAaQ fiiv xoiye dyiveov aaiierov vXtjv 

785 dXX' ore d^ dexdrri iqdvtf q^aeaifi^Qorog ^od^» 

xa\ ror aQ i^iqeQov '&Qaavv *^ExroQa daxQvxiovregt lAIAJOS XXir. 483 

iv ds nvQy imoirfi rsHQov d^iisavy iv d^ l^aXov ^vq, 

^H/Aog d' ^Qiyiveia fpavrj QododamvXog ^Hdg^ 
Tfjfiog aQ^ afiq)} nvQyv TiXvrov^EHroQog iyQezo Xaog, 

790 [avtaQ imi q' ^yeQd^ev, ofiTjyeQaeg r iyevovcOfl 
^Qmrov fMV nara mQxaH^v a^e<sav al&om otv(g 
naaavy bnoaisov ine<5%e mQog fievog' avraQ eiieiza 
oaxia Xevna Xiyovro iiaaiyvt^roi ^' iraQoi re^ 
fiVQOfievoij d^aXeQOV de xarei^ero SdnQV naQeiciv, 

795 nal raye XQvaeifjv ig XaQvana d^tJKav iXovregf 
noQ(pvQioig gzinXoici xaXvxpavreg fiaXaxoTaiv 
aJxpa d' aQ ig noiXtjv naiierov ^iaav* avraQ vmQd-ev 
nvxvoiaiv XaeatTi narecroQeaav fieyaXoiaiv * 
Qifiqia de atjfA ixeavy iieQ\ de choizoI etaro ndvrTj, 

800 fAt^ ^qIv iqjOQfit^d-eiev ivnvijfiideg Axaioi, 

%evavreg de ro atjfia, ndXiv niov • avraQ Imira 
ev avvayeiQOfievoiy daiwvr iQixvdia daira 
ddfAaaiv iv IlQtdfioiOy AwrQeqiiog ^aciXijog. 
^Sig oty dfMpienov rdqiov "EnroQog tnnoddfio^o. St2